Opening speech : Young leader role in a transition period (in Thai)

 • 581 views
Uploaded on

My opening spee

My opening spee

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
581
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. เรียน ทานผูอํานวยการสํานักรณรงคและสื่อสารสาธารณะเพื่อสังคม สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม สุขภาพ (สสส.) ทานสื่อมวลชน ทานตัวแทนผูนํารุนใหม Change Agents และแขกผูมีเกียรติทุกทานในชวงที่สังคมกําลังมีการเปลี่ยนผานครั้งใหญนี้ พยาธิสภาพทางสังคมก็อุบัติขึ้นควบคูไปกับการเปลี่ยนแปลงในรอบหาป เราผานวิกฤตการณรัฐประหาร ความขัดแยงครั้งใหญนอย ทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค การใชความรุนแรงเพื่อการตัดสินปญหาความขัดแยงทางความคิดในสังคม มีแมกระทั่งความขัดแยงกับประเทศเพื่อนบานจนถึงกับตองใชการตัดสินกันดวยกําลังอาวุธ มีการเปลี่ยนรัฐบาลมาแลวจนถึงชุดนี้เปนนายกรัฐมนตรีคนที่หกประชาคมโลกจับจองมองความเปลี่ยนแปลงภายในสังคมไทย วา เราจะสามารถผานพนความทาทายแหงยุคสมัยเหมือนที่สังคมไทยเคยประสบมาในอดีตนับครั้งไมถวนหรือไมSIU ไดจับตาความเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยดวยความกังวลเชนเดียวกัน เมื่อสองปกอนเราไดพยายามตรวจสอบแกนแกนความคิดของปญญาชนที่อยูในทุกฟากฝายทางความคิด เพื่อพยายามกลั่นกรองและสังเคราะหออกมาเปนบทสรุป ในยามนั้นเองความพยายามทางดานสันติวิธี โดยใชเครื่องมืออันหลากหลาย ผานทางการเจรจา การสานเสวนา และ การสรางฉากทัศนอนาคต ฯลฯ จากหลากหลายภาคสวนของสังคม ก็ไดพรอมใจบังเกิดขึ้นโดยมิไดนัดหมาย ทําใหเราพอมองเห็นความหวังอันรําไรวา แมจะมีความรุนแรงปะทุขึ้นบางตามกาวยางแหงการเติบโตขึ้นของสังคมไทย แตก็ยังมีพลังอีกดานที่พยายามสรางสมดุลและทําใหการเปลี่ยนผานนี้ไมเอนเอียงสุดโตงสุดขั้ว จนตกลงไปสูกับดักแหงความรุนแรง กรอบการเปลี่ยนแปลงภาพใหญในสังคมยังคงอยูบนวิถีทางแหงสันติและระบอบประชาธิปไตยสังคมไทยกําลังมีการเปลี่ยนผานครั้งใหญนี้ หมายความวาอะไร เปลี่ยนผานจากอะไร ไปสูอะไร?เรามองวาขณะนี้สังคมไทยกําลังมีการสรางสมดุลครั้งใหม ระหวางพลังอํานาจของสถาบันตาง ๆ ในสังคมในอีกดานหนึ่ง สังคมไทยกําลังมีการเปลี่ยนผานจากคุณลักษณะที่เปนวัฒนธรรมเชิงเดี่ยว เนนการผูกขาดรวมศูนยอํานาจไวยังสวนกลาง มาเปนสังคมที่โอบกอดตอบรับวัฒนธรรมและคานิยมอันหลากหลาย พรอมทั้งกําลังกระจายอํานาจออกไปยังสวนภูมิภาคแนละ การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ มิไดเปนการเปลี่ยนแปลงผานพิมพเขียว จากบนลงลาง หรือถูกผูกขาดจํากัดไวเฉพาะผูมีองคความรู หรือหนวยงานที่รับผิดชอบการกําหนดนโยบายดังเชนที่เคยเปนมาในอดีต แตกลับมีคนหลากหลายที่พรอมจะออกความคิดเห็น เสนอแนวทาง พรอมทั้งตองการมีสวนรวมในความเปลี่ยนแปลง อยางกระตือรือรน ดังที่เราไดเห็นการมีสวนรวมของประชาชนมากขึ้นตลอดชวงความขัดแยงในหาปที่ผานมาพลังของคนรุนใหม ก็เปนพลังหนึ่งที่มิอาจมองขามไปได ความเรารอน ความกระหายในการอุทิศตน และความปรารถนาที่จะมองเห็นสังคมตั้งมั่นในความเปนธรรม ลวนผลักดันคนรุนใหมใหกาวเขามาในแวดวงซึ่งเกี่ยวของกับนโยบายสาธารณะรุนแลวรุนเลาแตที่ผานมาจะดวยความไมไววางใจ หรือความพึงพอใจที่ตองการเห็นสังคมเปลี่ยนแปลงอยางเนิบชา ไดกีดกันคนรุนใหมเหลานี้ออกไปอยางนาเสียดาย 1
 • 2. SIU จึงพยายามสรางเวทีเพื่อรวบรวมความคิดเห็นของคนรุนใหมที่หลากหลาย นาสนใจ และเต็มเปยมไปดวยพลังเขาไวดวยกัน ในขณะที่อีกดานหนึ่ง เราก็ตระหนักถึง ประสบการณ และความรูอันล้ําคาของคนรุนกอน โครงการ"เปลี่ยนผานประเทศไทย" หรือ Transform Thailand ภายใตโครงการรพัฒนาเครือขายผูนํารุนใหมดวยการสื่อสารเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย จึงเกิดขึ้นมาเพื่อเปนโครงการนํารอง ในการตอบสนองตอความพยายามในการเชื่อมประสานระหวาง พลังของคนรุนใหม และภูมิปญญาของคนรุนกอนหนา ที่ผานทั้งประสบการณและเคยเขาไปมีสวนรวมกับการทํางานนโยบายสาธารณะดวยตนเองมากอนแลวผลสืบเนื่องจากโครงการนํารองนี้ จะปรากฎออกมาเปนหนังสือที่จะทําการสื่อสารไปสูคนวงกวาง และมีโครงการตอไปในภายภาคหนา ซึ่งเกิดจากการผนึกประสานเครือขายของคนรุนใหม ที่เริ่มเห็นศักยภาพของกันและกันมากขึ้นเมื่อวันพุธที่ผานมา ทาง SIU และเครือขายผูนํารุนใหมไดจัดเวทีระดมความคิดเห็นเบื้องตนเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะสามขอดวยกันคือ การปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค และการแกไขปญหาความเหลื่อมล้ํา เราหวังเปนอยางยิ่งวาขอเสนอเหลานี้จะถูกขบคิด และตรวจสอบจนตกผลึกและกลายเปนขอเสนออันทรงคุณคาที่เปนสมบัติสาธารณะตอไปผมในฐานะตัวแทนของ SIU ตองขอขอบคุณทาง สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ ที่เล็งเห็นความสําคัญของโครงการและชวยสนับสนุนใหเกิดโครงการนี้ขึ้นคนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงก็ดวย ความคิด เปนปฐม และคนหลาย ๆ คนนั้นก็จะชวยกันผลักดันเปลี่ยนแปลงสังคมในรุนของเขาดวยการสื่อสารกับผูคนรอบขางตอไปในอนาคตผมเชื่อวา ผลของโครงการนี้จะเติบโตและผลิดอกออกผลตอไปในอนาคตขางหนา SIU จะเปนสวนชวยสนับสนุนคนรุนใหมเหลานี้ ทั้งการเปดพื้นที่โอกาสใหพวกเขาไดแสดงศักยภาพ การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ และรวมเชื่อมรอยพวกเขาเขาดวยกัน เพื่อเปนพลังแหงการเปลี่ยนแปลง ผมมองเห็นเครือขายของคนรุนใหมที่ประกอบดวยผูคนหลากหลายอีกเปนจํานวนมาก ที่ไมเพียงแตจับมือกับเพื่อน ๆ ของเขาในสังคมไทย แตยังกาวขามไปเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเครือขายของผูนําคนรุนใหมในตางประเทศ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อในที่สุดจะกลายเปนพลังที่ชวยกันสนับสนุนเกื้อกูลการเปลี่ยนผานทุกสังคม ใหมีการเปลี่ยนแปลงไปขางหนาอยางสันติอีกดวย 2