พัฒนาการของแนวคิดทางการบริหาร

      รศ.วันชัย มีชาติ
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทย...
พัฒนาการของแนวคิดทางการบริหาร
  CLASSICAL THEORY
   การจัดการแบบวิทยาศาสตร์

   ระบบราชการ

   ทฤษฎีองค์การ/หลั...
พัฒนาการของแนวคิดทางการบริหาร (ต่อ)
  MODERN THEORY
   ทฤษฎีระบบ

   การบริหารตามสถานการณ์

   การจัดการเชิงปริ...
SCIENTIFICMANAGEMENT: F.W.TAYLOR

   สาระสาคัญ
   การทางานแบบเดิมไม่เหมาะสม

   เสนอ ONE BEST WAY

     หาวิธี...
SCIENTIFIC MANAGEMENT:F.W.TAYLOR (ต่อ)
    MENTAL REVOLUTION

  นักคิดอื่นในกลุ่ม
   FRANK & LILIAN GILBRETH

   H...
BUREAUCRACY: MAX WEBER
ที่มาของอานาจ
 อานาจบารมี: CHARISMATIC

 อานาจตามประเพณี: TRADITIONAL

 อานาจตามกฎหมาย: LEGAL
BUREAUCRACY: MAX WEBER(ต่อ)
ลักษณะของระบบราชการ
 แบ่งงานกันทา

 มีความเป็นทางการ

 อานาจยึดหลักเหตุผล

 เป็นอาชีพ

 ก...
หลักการบริหารงานของ GULICK & URWICK
การประสานงานระหว่างหน่วยงาน
  1.สร้างกลไกการควบคุมในองค์การ
 การจัดโครงสร้างอานาจในอ...
หลักการบริหารของ GULICK&URICK (ต่อ)

  หลักหน้าที่ของนักบริหาร
     POSDCORB

  หลักการประสานหน่วยงานย่อย
    ...
การบริหารของ HENRI FAYAL
  DIVISION OF WORK
  AUTHORITY
  DISCIPLINE
  UNITY OF COMMAND
  UNITY OF DIRECTION
 ...
การบริหารของ HENRI FAYAL (ต่อ)
  REMUNERATION
  CENTRALIZATION
  SCALAR CHAIN
  ORDER
  EQUITY
  STABILITY OF ...
แนวความคิดยุคพฤติกรรมศาสตร์
  การศึกษาที่ HAWTHRONE
  THEORY-X THEORY-Y
  DOUGLAS McGREGOR
  HIERARCHY OF NEEDS
 ...
MODERN THEORY
  SYSTEM THEORY
  CONTINGENCY APPROACH
  QUANTITATIVE SCHOOL
    MANAGEMENT SCIENCE

    OPERATI...
MODERN THEORY (ต่อ)
  NUTS & BOLTS
    THEORY-Z

    ORGANIZATION DEVELOPMENT

    REENGINEERING

    TQM: T...
แนวความคิดทางการบริหารสมัยใหม่
  Theory Z ของ William Ouchi
    ศึกษาการบริหารเปรียบเทียบ

    องค์การแบบอเมริกัน ...
ลักษณะขององค์การแบบอเมริกัน (Type A)
  การจ้างงานเป็นการจ้างระยะสั้น
  เน้นการแบ่งงานกันทาตามความชานาญเฉพาะ
  การเลื...
ลักษณะขององค์การแบบญี่ปุ่น (Type J)
  การจ้างงานตลอดชีวิต
  องค์การทางานเป็นทีม
  พนักงานทางานแทนกันได้
  การเลื่อ...
ลักษณะขององค์การตาม Theory Z
  การจ้างงานระยะยาว
  การสร้างความชานาญเฉพาะด้าน
  ผสมผสานระหว่างความชานาญกับความรู้กว้...
แนวความคิด Reinventing Government
 นักคิด David Osborne & Ted Gaebler
ลักษณะสาคัญ
 รัฐมุ่งจุดประกาย

     รัฐกากับด...
แนวความคิด Reinventing Government (ต่อ)
  รัฐบาลเน้นการแข่งขัน
     เน้นการแข่งขันกันให้บริการของราชการ
  รัฐบาลมุ...
แนวความคิด Reinventing Government (ต่อ)
  รัฐบาลมุ่งตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
     ไม่เป็นการตอบสนองความต้อง...
แนวความคิด Reinventing Government (ต่อ)
  รัฐบาลที่เน้นการกระจายอานาจ
     เน้นการมีส่วนร่วมและทางานเป็นทีม
  รัฐบ...
แนวความคิด In Search of Excellence
  เป็นการศึกษาของ Thomas J. Peter กับ Robert H.
  Waterman ศึกษาเปรียบเทียบองค์การท...
ลักษณะร่วมขององค์การที่ประสบความสาเร็จ
ประกอบด้วย
 เน้นการลงมือปฏิบัติ

    bias for action
 เข้าถึงผู้รับบริการ

 ...
ลักษณะร่วมขององค์การที่ประสบความสาเร็จ (ต่อ)
  เน้นการสร้างผลงานโดยอาศัยผู้ปฏิบัติงาน
     productivity through peop...
ลักษณะร่วมขององค์การที่ประสบความสาเร็จ (ต่อ)
  ทาโครงสร้างองค์การให้เรียบง่ายและใช้บุคคลน้อย
     simple form, lean ...
จบการบรรยาย
Development of management theory
Development of management theory
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Development of management theory

4,321 views
4,180 views

Published on

Published in: Business, Technology
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,321
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
90
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Development of management theory

 1. 1. พัฒนาการของแนวคิดทางการบริหาร รศ.วันชัย มีชาติ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. 2. พัฒนาการของแนวคิดทางการบริหาร  CLASSICAL THEORY  การจัดการแบบวิทยาศาสตร์  ระบบราชการ  ทฤษฎีองค์การ/หลักการบริหาร  BEHAVIORAL THEORY  มนุษยสัมพันธ์  พฤติกรรมศาสตร์
 3. 3. พัฒนาการของแนวคิดทางการบริหาร (ต่อ)  MODERN THEORY  ทฤษฎีระบบ  การบริหารตามสถานการณ์  การจัดการเชิงปริมาณ  เครื่องมือทางการบริหาร
 4. 4. SCIENTIFICMANAGEMENT: F.W.TAYLOR สาระสาคัญ  การทางานแบบเดิมไม่เหมาะสม  เสนอ ONE BEST WAY  หาวิธีทางานทีดีที่สุด ่  คัดเลือกคนอย่างเป็นวิทยาศาสตร์  พัฒนาคนให้ทางานตามหลักการ  สร้างวิธีการทางานระหว่างฝ่ายบริหารและพนักงาน
 5. 5. SCIENTIFIC MANAGEMENT:F.W.TAYLOR (ต่อ)  MENTAL REVOLUTION นักคิดอื่นในกลุ่ม  FRANK & LILIAN GILBRETH  HENRY GANTT
 6. 6. BUREAUCRACY: MAX WEBER ที่มาของอานาจ  อานาจบารมี: CHARISMATIC  อานาจตามประเพณี: TRADITIONAL  อานาจตามกฎหมาย: LEGAL
 7. 7. BUREAUCRACY: MAX WEBER(ต่อ) ลักษณะของระบบราชการ  แบ่งงานกันทา  มีความเป็นทางการ  อานาจยึดหลักเหตุผล  เป็นอาชีพ  การสรรหาและคัดเลือกยึดระบบคุณธรรม  ความสัมพันธ์ไม่เป็นส่วนตัว
 8. 8. หลักการบริหารงานของ GULICK & URWICK การประสานงานระหว่างหน่วยงาน 1.สร้างกลไกการควบคุมในองค์การ  การจัดโครงสร้างอานาจในองค์การ  หลักขอบข่ายการควบคุม  หลักเอกภาพการควบคุม  หลักความกลมกลืนในการจัดหมวดหมู่งาน
 9. 9. หลักการบริหารของ GULICK&URICK (ต่อ)  หลักหน้าที่ของนักบริหาร  POSDCORB  หลักการประสานหน่วยงานย่อย  จัดตามวัตถุประสงค์  จัดตามกระบวนการ  จัดตามลูกค้า  จัดตามที่ตั้ง 2. การประสานโดยการผูกมัดทางใจ
 10. 10. การบริหารของ HENRI FAYAL  DIVISION OF WORK  AUTHORITY  DISCIPLINE  UNITY OF COMMAND  UNITY OF DIRECTION  SUBORDINATE OF INDIVIDUAL INTEREST TO THE GENERAL INTEREST
 11. 11. การบริหารของ HENRI FAYAL (ต่อ)  REMUNERATION  CENTRALIZATION  SCALAR CHAIN  ORDER  EQUITY  STABILITY OF TENURE OF PERSONNEL  INITIATIVE  ESPRIT DE CORPS
 12. 12. แนวความคิดยุคพฤติกรรมศาสตร์  การศึกษาที่ HAWTHRONE  THEORY-X THEORY-Y DOUGLAS McGREGOR  HIERARCHY OF NEEDS ABRAHAM MASLOW  THE MOTIVATION HYGIENE THEORY FREDERICK HERZBERG
 13. 13. MODERN THEORY  SYSTEM THEORY  CONTINGENCY APPROACH  QUANTITATIVE SCHOOL  MANAGEMENT SCIENCE  OPERATIONS MANAGEMENT
 14. 14. MODERN THEORY (ต่อ)  NUTS & BOLTS  THEORY-Z  ORGANIZATION DEVELOPMENT  REENGINEERING  TQM: TOTAL QUALITY MANAGEMENT  MBO: MANAGEMENT BY OBJECTIVE  INSEARCH OF EXCELLEN
 15. 15. แนวความคิดทางการบริหารสมัยใหม่  Theory Z ของ William Ouchi  ศึกษาการบริหารเปรียบเทียบ  องค์การแบบอเมริกัน (Type A)  องค์การแบบญี่ปุ่น (Type J)  ทาไมจึงต่างกัน
 16. 16. ลักษณะขององค์การแบบอเมริกัน (Type A)  การจ้างงานเป็นการจ้างระยะสั้น  เน้นการแบ่งงานกันทาตามความชานาญเฉพาะ  การเลื่อนตาแหน่งในองค์การรวดเร็ว  การตัดสินใจเป็นของบุคคล  องค์การดูแลพนักงานเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับงานเท่านั้น
 17. 17. ลักษณะขององค์การแบบญี่ปุ่น (Type J)  การจ้างงานตลอดชีวิต  องค์การทางานเป็นทีม พนักงานทางานแทนกันได้  การเลื่อนตาแหน่งล่าช้า  การตัดสินใจใช้มติเอกฉันท์  องค์การดูแลพนักงานทั้งคน
 18. 18. ลักษณะขององค์การตาม Theory Z  การจ้างงานระยะยาว  การสร้างความชานาญเฉพาะด้าน ผสมผสานระหว่างความชานาญกับความรู้กว้าง ๆ  การเลื่อนตาแหน่งล่าช้า  การตัดสินใจใช้กลุ่ม รับผิดชอบส่วนบุคคล  องค์การดูแลพนักงานทั้งบุคคล  การควบคุมผสมผสานระหว่างทั้งภายนอกและภายใน
 19. 19. แนวความคิด Reinventing Government  นักคิด David Osborne & Ted Gaebler ลักษณะสาคัญ  รัฐมุ่งจุดประกาย รัฐกากับดูแลมากกว่าการปฏิบัติเอง  รัฐบาลเป็นของชุมชน ราชการเพิ่มอานาจให้ชมชนมากกว่าให้บริการ ุ
 20. 20. แนวความคิด Reinventing Government (ต่อ)  รัฐบาลเน้นการแข่งขัน เน้นการแข่งขันกันให้บริการของราชการ  รัฐบาลมุ่งเน้นภารกิจ การเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ  รัฐบาลมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ให้การตอบแทนตามผลผลิตมากกว่าการทางาน
 21. 21. แนวความคิด Reinventing Government (ต่อ)  รัฐบาลมุ่งตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ไม่เป็นการตอบสนองความต้องการตนเอง  รัฐบาลคิดแบบผู้ประกอบการ เน้นการหารายได้มากกว่าการใช้จ่าย  รัฐบาลที่คาดการณ์ เน้นการป้องกันมากกว่าการรักษา/แก้ไข
 22. 22. แนวความคิด Reinventing Government (ต่อ)  รัฐบาลที่เน้นการกระจายอานาจ เน้นการมีส่วนร่วมและทางานเป็นทีม  รัฐบาลที่เน้นการตลาด เน้นการเปลี่ยนแปลงตามพลังของตลาด
 23. 23. แนวความคิด In Search of Excellence  เป็นการศึกษาของ Thomas J. Peter กับ Robert H. Waterman ศึกษาเปรียบเทียบองค์การที่ประสบความสาเร็จ เพื่อหาลักษณะร่วม
 24. 24. ลักษณะร่วมขององค์การที่ประสบความสาเร็จ ประกอบด้วย  เน้นการลงมือปฏิบัติ bias for action  เข้าถึงผู้รับบริการ closeness to the customer  ให้อิสระและอานาจตัดสินใจในการทางาน autonomy and entrepreneurship
 25. 25. ลักษณะร่วมขององค์การที่ประสบความสาเร็จ (ต่อ)  เน้นการสร้างผลงานโดยอาศัยผู้ปฏิบัติงาน productivity through people  ปลูกฝังและใช้ค่านิยมเป็นเครื่องผลักดัน hands on, value driven  ทางานที่คุ้นเคย simple to the knitting
 26. 26. ลักษณะร่วมขององค์การที่ประสบความสาเร็จ (ต่อ)  ทาโครงสร้างองค์การให้เรียบง่ายและใช้บุคคลน้อย simple form, lean staff  มีความผ่อนปรนและเข้มงวดพร้อมๆ กัน simultaneous loose-tight properties
 27. 27. จบการบรรยาย

×