• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
สงครามสารสนเทศ 97
 

สงครามสารสนเทศ 97

on

 • 2,526 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,526
Views on SlideShare
1,998
Embed Views
528

Actions

Likes
0
Downloads
17
Comments
1

5 Embeds 528

http://www.siamintelligence.com 517
http://www.slideshare.net 3
http://www.linkedin.com 3
https://twitter.com 3
http://webcache.googleusercontent.com 2

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

11 of 1 previous next

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • Thank
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  สงครามสารสนเทศ 97 สงครามสารสนเทศ 97 Presentation Transcript

  • สงครามสารสนเทศ : ภัยต่อความมั่นคงแห่งชาติ วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 09.00 – 12.00 น. ห้องประชุมศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดย กานต์ ยืนยง
  • เกริ่นนา • ข้อขัดแย้งในประเทศขณะนี้เป็นปัญหาทางการเมือง ต้องแก้ด้วย การเมือง • ปมทางภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศไทยทิ้งเงื่อนไขการก่อความไม่สงบใน ประเทศ • พัฒนาการของสังคมและมนุษยชาติ เน้นการยอมรับในระบบนิติรัฐ การ แก้ปัญหาอย่างสันติ และต้องขจัดเงื่อนไขขัดแย้งพื้นฐาน • ทฤษฎีช่วยโฟกัสมุมมองให้เป็นระบบ แต่ทุกทฤษฎีก็มีข้อจากัด ต้องมี การตรวจสอบจากข้อเท็จจริงในสนาม
  • สมมติฐาน : พลังมวลชนสองสี • สองกระแสใหญ่ในสังคม : (1) การตรวจสอบ และเอาผิดผู้ทาหน้าที่ สาธารณะได้ (accountability) (2) ความเท่าเทียมกันทั้งในมิติ ด้านกฎหมายและโอกาสทางเศรษฐกิจ • คนชั้นกลาง : การเป็นพลเมือง มีสิทธิ มีส่วนร่วม ในการกาหนด นโยบายสาธารณะของประเทศ • คนชั้นรากหญ้า : โอกาสทางเศรษฐกิจ และการใช้สิทธิเสรีภาพภายใต้ กฎหมาย
  • กบฎในเขตต่างจังหวัด 2445 • เกิดกบฏเงี้ยว มีการลุกขึ้นสู้ของชาวนาที่จังหวัดแพร่ มีคนงานรัฐไทยใหญ่ ชักชวนให้เจ้าผู้ครองเมืองและขุนนางสนับสนุนพวกเขาขับไล่ ข้าราชการ สยามออกไป รัฐบาลที่กรุงเทพฯ สงสัยว่าเจ้านายเหล่านี้วางแผนคบคิดก่อ กบฏตั้งแต่ต้น • เกิดกบฏผู้มีบุญ มีกบฏชาวนาอย่างกว้างขวางในอีสาน การกบฏครั้งใหญ๋ ที่สุดมีชาวนาประมาณสองพันห้าร้อยคน รวมตัวกันยึดหัวเมืองเอาไว้ได้ หลังจากรัฐบาลที่กรุงเทพฯ เก็บภาษีรัชชูปการเมื่อปี พ.ศ. 2442 • เกิดกบฏรัฐมลายู มีการประท้วงขึ้นที่เขตชายแดนภาคใต้ โดยมีกรมการ ระดับล่างที่มองว่าอานาจของตนถูกดึงไปโดยรัฐบาลศูนย์กลางเป็นผู้ นา กบฏนี้ยังได้รับการสนับสนุนอย่างลับๆ จากเจ้าเมืองรัฐมลายูต่างๆ
  • การแก้ไขของรัฐไทย • การตั้งทหารประจาการที่กรุงเทพฯ และทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ • การปฏิรูปกิจการทหาร และจัดตั้ง ต้นแบบกองทัพภาค (กองทัพที่ 1,2,3) • การก่อตั้งกรมตารวจ
  • ยุทธศาสตร์ “ชนบทล้อมเมืองของพคท.” 2521 กองกาลังติดอาวุธของ พคท.ทั่ว ประเทศ (เมื่อ มี.ค. ๒๑) ได้ แบ่งเป็น ยอดกาลัง ๒ สภาพ คือ ยอดพิสูจน์ทราบ ๖๕๔๒ คน ยอด ประมาณการ ๙๐๙๐ คน (ตาม รายละเอียดในแผ่นใส) ทั้งนี้ ไม่ รวมกาลังนิสิตนักศึกษาและ ปัญญาชน ซึ่งปฏิบัติงานเป็นแนว ร่วมของ พคท. ในพื้นที่ต่างๆอีก ประมาณ ๓๒๒๗
  • การแก้ไขของรัฐไทย • คาสั่ง 66/23 ใช้การเมืองนาการทหาร • สาเหตุของการก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ เป็นเรื่องของความไม่เท่าเทียมกันทาง เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ความไม่ เท่าเทียมทางการเมือง • การแตกกันของ Soviet-Sino Bloc • พลาซ่าแอคคอร์ดและการเติบโตทาง เศรษฐกิจไทยครั้งใหญ่
  • นัยยะทางภูมิรัฐศาสตร์ของรัฐไทย •การรวมศูนย์อานาจทางการเมืองและเศรษฐกิจไว้ที่กรุงเทพฯ •การสร้างสมดุลการกระจายอานาจทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจให้กับ ส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ศูนย์กลางอานาจในกรุงเทพฯ ยังคงสามารถ ควบคุมและผูกพันรัฐไทยเอาไว้ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน •การคงพื้นที่ป้องกันศูนย์อานาจจากกรุงเทพฯจากการขยายอิทธิพลจาก รัฐคู่แข่ง ทางเหนือคือรัฐล้านนา, ทางตะวันออกคือพื้นที่แถบอีสาน (ยังคง มีช่องว่างในดินแดนภาคตะวันออก-กัมพูชาที่ยังไม่มีพื้นที่จาเป็น ป้องกัน), ทางตะวันตกจะมีแนวพรมแดนธรรมชาติ ส่วนทางใต้คือรัฐมลายู แต่มี ปัญหาจากการบุกรุกจากทะเลฝั่งอ่าวไทย และอันดามัน ปัญหาจุดอ่อน จากพื้นที่ฝั่งตะวันออก และภาคใต้ สอดคล้องกับแผนที่ประเทศญี่ปุ่นบุก ไทยในสงครามโลกครั้งที่สอง แนวทางเคลื่อนทัพของประเทศญี่ปุ่นเดินทัพ มาจากสองทิศทางนี้ •การใช้แนวทางดุลอานาจหากเผชิญมหาอานาจที่มีอิทธิพลระดับโลก โดยใช้คู่แข่งอานาจที่มีความทัดเทียมกัน แต่ในที่สุดจะคงความเป็นตัว ของตัวเองเอาไว้ •การเป็นรัฐค้าขายมากกว่ารัฐทางทหาร
  • ปัญหารัฐไทย 2553 • ความขัดแย้งสี ทางการเมือง • ความขัดแย้งในสามจังหวัดชายแดน ใต้ • ปัญหาผู้ใช้แรงงานข้ามชาติจาก ประเทศเพื่อนบ้าน (ในอนาคต?)
  • การแก้ไขของรัฐไทย? • Old Professionalism -> New Professionalism • Strategic Response Unit • Transparency Defense planning & budgeting • คือการปฏิรูปที่ไม่สิ้นสุดของ กองทัพไทยในความท้าทายใหม่ๆ
  • Antonio Gramsci : Cultural Hegemony • หลังปฏิวัติรัสเซีย ค.ศ. 1917 ไม่มี การปฏิวัติ • ชนชั้นกระฎุมพีสร้างการครอบงาผ่าน การยินยอม (consent) มากกว่า การบังคับ (coercion) • ขยายผลประโยชน์ของชนชั้นนา ออกไปเป็นผลประโยชน์ของภาค สาธารณะ และกลายเป็นความ ต้องการของมวลชน
  • บทบาทของปัญญาชน • รักษาการครองอานาจนาของชนชั้นตนเหนือสังคมโดยรวม • ปัญญาชนทาหน้าที่ตีความ อรรถาธิบาย ให้ความหมาย และส่งผ่าน text ไปยังมวลชน เพื่อทาการจัดตั้งหรือกาหนดบทบาททาง อุดมการณ์-วัฒนธรรม • ปัญญาชนเป็นได้ทั้ง พระ ครู ช่างเทคนิค ผู้จัดการ ข้าราชการ นักสังคม สงเคราะห์ อาจารย์ นักข่าว ฯลฯ
  • สงครามตรึงกาลังตั้งมั่น (War of Position) • การต่อสู้ทางอุดมการณ์เพื่อช่วงชิง จิตสานึกของมวลชน • รื้อโครงสร้างอุดมการณ์สายหลัก • แยกแยะและวิเคราะห์องค์ประกอบ • วิพากษ์กระบวนการทางสังคม แล้วสร้าง หรือตีความองค์ประกอบนั้นใหม่ • เป็นการค่อยๆยึดพื้นที่ทางความคิดทีละ จุด โดยไม่ทาลายอุดมการณ์หลักอย่าง สิ้นเชิง • เมื่อได้รับชัยชนะ (ฉันทามติ) จะง่ายต่อ การทาสงครามเคลื่อนกาลังโจมตี (War of maneuver)
  • Hegemony and Media : Hallin • สื่อมวลชนไม่ใช่สุนัขเฝ้าบ้าน ตรวจสอบ การทางานของรัฐบาล • สื่อมวลชนค้าจุนรัฐบาลด้วยการนาเสนอ ข่าวนักการเมือง ความร่วมมือผู้นาภาค ธุรกิจ ความเป็นมิตร สมานฉันท์ระหว่าง กลุ่มและชนชั้น • สหรัฐใช้อุดมการณ์สงครามเย็น มองว่า เป็นการพิทักษ์โลกเสรี การรุกล้า/ แทรกแซง อธิปไตยของชาติอื่นเป็นเรื่อง สมเหตุสมผล
  • Market share ของสื่อไทย
  • Internet penetration rate
  • Newspaper
  • การติดตามรับชมสถานีทีวี
  • เวลารับชม
  • ประเภทของรายการที่รับชม
  • Cable TV Penetration rate
  • Website
  • Political activity
  • Mix media strategy TV Newspaper Radio Commu Printed Cable TV nity media Radio Internet
  • ข้อเสนอ • เสนอพื้นที่ให้อุดมการณ์ทุกฝ่าย • ตระหนักว่าเป็นเรื่องการเมือง • เปิดพื้นที่พูดคุย (dialogue) : พิจารณาโครงการอย่าง Mont fleur project แก้ไขข้อขัดแย้งในประเทศแอฟริกาใต้
  • จบการนาเสนอ - ขอบคุณครับ END