IR_Submission Edition 280211
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

IR_Submission Edition 280211

on

 • 2,936 views

sending

sending

Statistics

Views

Total Views
2,936
Views on SlideShare
2,936
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
13
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Apple iWork

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

IR_Submission Edition 280211 IR_Submission Edition 280211 Document Transcript

 • 1 รายงานผลการศึกษาฉบับนี้ แบ่งการนําเสนอผลการศึกษาออกเป็น 4 ส่วนหลัก คือ ส่วนที่ 1 เป็นการนําเสนอถึง แนวคิดพัฒนาการและรูปแบบการดําเนินกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มุ่งเน้นเชิงประเด็นในต่างประเทศ, ส่วนที่ 2 คือ กรณีศึกษาถึงนโยบายและการกํากับดูแลกิจการวิทยุชุมชนกลุุ่มความสนใจร่วม/ ประโยชน์ร่วม ในประเทศสหราชอาณาจักร และประเทศออสเตรเลีย, ส่วนที่ 3 ลักษณะทางเทคนิคของระบบส่งกระจายเสียง, และส่วนที่ 4 บทสรุปผลการศึกษาในกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มุ่งเน้นเชิงประเด็นในต่างประเทศ ส่วนที่ 1 แนวคิด พัฒนาการและรูปแบบ การดําเนินกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มุ่งเน้นเชิง ประเด็นในต่างประเทศ หากจะพิจารณาถึงจุดกําเนิดและพัฒนาการของกิจการวิทยุที่มุ่งเน้นในเชิงประเด็นนั้น เริ่มต้นจากความต้องการของประชาชนที่ต้องการให้กิจการสื่อวิทยุเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอด เป็นสื่อสะท้อนที่แสดงอัตลักษณ์ ความคิดเห็น ความเป็นไปของวิถีชีวิตของกลุ่มประชาชนในสั ง คม รวมทั ้ ง เป็ น สื ่ อ ที ่ ใ ห้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสารที ่สอดคล้องกับความต้องการและความจําเป็นทางด้านการสื่อสารในเรื่องเฉพาะเจาะจงหรือประเด็นเฉพาะ ซึ่งสื่อวิทยุในระบบเดิมแบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือ (1) ระบบวิทยุบริการสาธารณะ (Public RadioBroadcasting Service) ที่ดําเนินกิจการโดยภาครัฐซึ่งเน้นการให้บริการข่าวสาร สาระจากภาครัฐสู่ประชาชนในภาพกว้าง และ (2) ระบบวิทยุเชิงพาณิชย์ (Commercial RadioBroadcasting Service) ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อผลประโยชน์ทาง
 • 2ด้านธุรกิจเป็นหลัก ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความต้องการดังกล่าวของประชาชนได้เพียงพอและครอบคลุม ดังนั้นสื่อวิทยุทางเลือก อาทิ การบริการกิจการวิทยุชุมชน(Community Radio Broadcasting Service) ซึ่งเน้นตอบสนองตามวัตถุประสงค์หรือประเด็นที่มีความเฉพาะเจาะจงในเรื่องต่างๆของประชาชน จึงได้ถือกําเนิดขึ้นจากพลังผลักดันของภาคประชาชนเองและได้มีพัฒนาการไปตามลําดับ ซึ่งเมื่อพิจารณาตามประวัติศาสตร์สังคมและการเมือง วิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและอุตสาหกรรมสื่ิอแล้ว การกําเนิดขึ้นของสื่อวิทยุดังกล่าวจึงเป็นส่วนเสริมความครบถ้วนในการตอบสนองต่อความต้องการด้านการสื่อสารของสมาชิกของสังคมในกลุ่มต่างๆ หลักการความคิดสากลที่สําคัญที่เป็นพื้นฐานสําหรับวิทยุทางเลือกคือ “สิทธิการสื่อสารของภาคประชาชน” หรือ “สิทธิมนุษยชนในด้านการสื่อสาร” และ “แนวคิดในการเคารพซึ่งกันและกันในความแตกต่างและความหลากหลายทางสังคม” ทั้งในเรื่องชาติพันธุ์วัฒนธรรม ภาษา ความคิดเห็น และความเชื่อทางศาสนา ความสนใจในประเด็นที่แตกต่างกันของกลุ่มทางสังคม ความแตกต่างทางเพศ และอื่นๆ ได้ถูกสะท้อนผ่านปฏิญญาสากลที่ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ค.ศ. 1948 ที่เน้นย้ําถึงสิทธิพื้นฐานของพลเมืองในมิติต่างๆ ซึ่งตามมาตรา 19 แห่งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติฉบับดังกล่าว ได้บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิด้านการสื่อสารของประชาชนไว้ดังนี้ “ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่งความเห็นและการแสดงออกทั้งนี้ สิทธินี้รวมถึงอิสรภาพที่จะถือเอาความเห็นโดยปราศจากการแทรกแซงและที่จะแสวงหา รับ และส่งข้อมูลข่าวสารและข้อคิดผ่านสื่อใด และโดยไม่คํานึงถึงพรมแดน” และอีกวาระที่ปรากฏอยู่ใน มาตรา 3 แห่งปฏิญญาซานติเอโก ค.ศ. 1996 ขององค์กรยูเนสโก (UNESCO) ได้มุ่งเน้นถึงการ
 • 3เคารพ และยอมรับซึ่งกันและกันของสมาชิกในสังคมประชาธิปไตยอันมีนัยยะว่า “การให้ความเคารพซึ่งพหุวิถี ความแตกต่างทางวัฒนธรรมภาษา และเพศวิถี ควรได้รับการยึดถือไว้เป็นปัจจัยพื้นฐานหลักในสังคมประชาธิปไตยของเรา และควรได้สะท้อนออกอย่างชัดเจนผ่านสื่อทั้งหมดที่มีอยู่” และนับแต่ทศวรรษที่1980 ได้มีความพยายามผลักดันอย่างต่อเนื่องจากองค์กรยูเนสโก (UNESCO) เพื่อให้ประเทศภาคีสมาชิกได้ให้ความสําคัญและสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม ในการเปิดโอกาสให้ประชาชนในกลุ่มต่างๆ ได้มีสิทธิในการสื่อสาร การใช้สื่อแขนงต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อวิทยุกระจายเสียง เพื่อการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพทางด้านการสื่อสารขั้นพื้นฐานของประชาชน การพัฒนาสังคม การศึกษา คุณภาพชีวิต สุขอนามัย เศรษฐกิจ การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมศิลปะและดนตรี การอนุรักษ์วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ุ กลุ่มชนพื้นเมือง ผู้ลี้ภัยและผู้อพยพ และชุมชนกลุ่มต่างๆ ทั้งชุมชนในมิติเชิงภูมิศาสตร์และชุมชนในมิติเชิงสังคมศาสตร์ อย่างรอบด้านและเท่าเทียมกัน (ศึกษา “ประเด็นทางสังคม” ร่วมสมัยตามกรอบแนวคิด สํานักงานข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนประจําสหประชาชาติได้ในหน้า 12-13) ย่างก้าวที่สําคัญของสื่อวิทยุทางเลือกที่ถูกขับเคลื่อนโดยภาคประชาชน นับว่าเป็นวิวัฒนาการสําคัญซึ่งในช่วงแรกได้เริ่มต้นขึ้นในทศวรรษที่ 1940 จากการถือกําเนิดขึ้นของสถานีวิทยุภาคประชาชนที่สําคัญสองแห่งในทวีปอเมริกาใต้ คือ สถานีวิทยุซูทาเซ็นทา (Radio Sutatenza) ในประเทศโคลัมเบีย ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการใช้สื่อวิทยุเพื่อเป็นเครื่องมือและสื่อกลางการพัฒนาในประเด็นด้านการศึกษาของประชาชน และผลจากการดําเนินกิจการดังกล่าวได้นําไปสู่การก่อตั้ง สมาคมชาวละตินอเมริกาเพื่อการศึกษาผ่านสื่อวิทยุ (The Latin AmericanAssociation for Education by Radio) ในที่สุด
 • 4 และในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน สถานีวิทยุเหมืองแร่ (Radiode Los Mineros) ในประเทศโบลิเวีย ซึ่งเป็นสถานีวิทยุที่ดําเนินกิจการโดยกลุ่มคนงานเหมืองแร่ ได้เปิดดําเนินการวิทยุกระจายเสียงให้บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่คนงาน และชาวชุมชนสมาชิกครอบครัวของกลุ่มคนงานเหมืองแร่(อ้างใน Division of Freedom of Expression, Democracyand Peace, Communication and Information Sector,UNESCO (2003), “Legislation on Community RadioBroadcasting: Comparative Study of the Legislation of13 Countries” น. 103) นับตั้งแต่การลงนามของภาคีสมาชิกของสหประชาชาติ ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ค.ศ. 1948 ที่ได้แสดงให้เห็นว่า ประชาชนในประเทศต่างๆ ได้มีความตื่นตัว ให้ความสนใจ และเคลื่อนไหวในการก่อตั้งและมีส่วนร่วมในกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียง เพื่อส่งเสริมสิทธิการสื่อสารของตนเองอย่างกว้างขวาง และมุ่งพัฒนาในการนําสื่อดังกล่าวนี้มาใช้ประโยชน์ในการสื่อสารของประชาชนในประเด็นร่วมในมิติต่างๆนั้นมีเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ ดังจะเห็นได้จากการถือกําเนิดของวิทยุภาคประชาชน และสถานี ว ิ ท ยุ ช ุ ม ชนที ่ ส ื ่ อ สารเชิ ง ประเด็ น เฉพาะเจาะจงตามกลุ ่ ม ความสนใจ ความต้องการ หรือประโยชน์ร่วม และได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องนับแต่ทศวรรษที่ 1950 จนถึงปัจจุบัน ดังกรณีศึกษาในหลายประเทศ ซึ่งสามารถนําเสนอตัวอย่างของสถานีที่ดําเนินการในลักษณะการเผยแพร่เนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงหรือความต้องการประเด็นตามกลุ่มความสนใจหรือต้องการร่วมได้ อาทิ ประเด็นด้านการรณรงค์เพื่อส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย ในปี ค.ศ. 1948 ในประเทศสหรัฐอเมริกา มูลนิธิแปซิฟิคา (The Pacifica Foundation) ที่ได้ก่อตั้งโดยกลุ่มพลเมืองท้องถิ่น เริ่มกิจการวิทยุกระจายเสียงและประกาศตัวชัดเจนว่าเป็นวิทยุทางเลือก ที่มิได้ดําเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐ และมิได้เป็นวิทยุในเชิงพาณิชย์ โดยเป็นกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ฟังเป็นหลัก การดําเนินกิจการในช่วงแรกจะอยู่ในรูปแบบของ
 • 5การเป็นสถานีวิทยุชุมชนส่งสัญญาณกระจายเสียงในขอบเขตอาณาบริเวณจํากัด และต่อมาได้ขยายขอบเขตการเผยแพร่สัญญาณและแลกเปลี่ยนรายการกันระหว่างเครือข่ายวิทยุในนิวยอร์ค วอชิงตัน ดีซีลอสแองเจลิส เบิร์คเลย์ ฮุสตัน และส่งกระจายเสียงไปสู่สมาชิกสถานีวิทยุชุมชนอิสระต่างๆหลายแห่งทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา มีการบริหารจัดการเครือข่ายสมาชิกโดยคณะกรรมการแปซิฟิกแห่งชาติ (ThePacifica’s National Board) และในปัจจุบันได้ขยายขอบเขตในการเผยแพร่สัญญาณผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อใหม่ อาทิ วิทยุผ่านดาวเทียมและอินเตอร์เน็ต ซึ่งสามารถรับฟังได้กว้างขวางมากขึ้นครอบคลุมทั่วประเทศและในภูมิภาคต่างๆทั่วโลก สิ่งที่น่าสนใจศึกษาถึงการดําเนินกิจการสถานีวิทยุแห่งนี้คือ วิสัยทัศน์และพันธกิจหลักของวิทยุแปซิฟิคาที่ได้ยืนหยัดมาตลอดกว่า 62 ปี ในการเป็นสถานีวิทยุภาคประชาชนที่มุ่งเน้นในการนําเสนอสาระเชิงประเด็น เพื่อการส่งเสริมสันติภาพ ความยุติธรรมระหว่างประชากรสีผิว เชื้อชาติ และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ให้เกิดขึ้นในสังคมอเมริกา และได้ประกาศชัดว่าเป็น “สถานีวิทยุเพื่อการส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเน้นที่การอภิปรายและสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความคิดเห็นของสาธารณชน และเป็นวิทยุเพื่อการส่งเสริมวัฒนธรรม วิทยุแปซิฟิคานั้นดําเนินการโดยปราศจากผลประโยชน์์ในเชิงพาณิชย์ และไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ใดๆของรัฐบาล ดําเนินกิจการตั้งอยู่บนสํานึกที่ว่าคลื่นความถี่ที่ใช้ในการออกอากาศนั้นเป็นทรัพยากรของสาธารณะ” (อ้างอิงจาก http://www.pacificanetwork.org) ประเด็นเพื่อการพัฒนาด้านสิทธิการสื่อสาร การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ในช่วงกลางทศวรรษที่1980 ในประเทศออสเตรเลีย ได้เกิดการผลักดันจากภาคประชาชนและเสียงเรียกร้องจากผู้พิการทางสายตาที่ต้องการสื่อวิทยุเพื่อการสื่อสาร (RPH-Radio for the Print Handicapped) เสียงเรียกร้องดังกล่าวได้ถูกขานรับและเริ่มเป็นรูปธรรมมากขึ้น ในช่วงปี ค.ศ.
 • 61975 โดยที่สถานีวิทยุชุมชน 2 แห่งคือ สถานีวิทยุ 3ZZ และ สถานีวิทยุ 3CR ในเมลเบิร์น ได้เริ่มเปิดโอกาสให้มีรายการวิทยุรายสัปดาห์เพื่อผู้พิการทางสายตาได้ออกอากาศ โดยเสนอรายการข่าวสารและสาระที่มุ่งนําเสนอเรื่องราวให้แก่ผู้พิการในกลุ่มดังกล่าวนี้โดยเฉพาะ(อ ้ า ง อ ิ ง จ า ก http://www.rph.org.au/html/development.html) ต่อมาข้อเรียกร้องดังกล่าวได้รับการขานรับจากภาครัฐโดยเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม ค.ศ. 1975 รัฐมนตรีกิจการไปรษณีย์และโทรคมนาคม ฯพณฯ โทนี่ สเตลีย์ ได้ประกาศนโยบายในการสนั บ สนุ น การสถาปนาสถานี ว ิ ท ยุ เ พื ่ อ ให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสารเป็ นพิเศษแก่ผู้พิการทางสายตา ผู้มีปัญหาและไร้ความสามารถในด้านการอ่านขึ้นในประเทศออสเตรเลีย (อ้างอิงจากเอกสารการแถลงข่าวต่อสื ่ อ มวลชนของรั ฐ มนตรี ก ระทรวงกิ จ การไปรษณี ย ์ แ ละโทรคมนาคม(Minister for Post and Telecommunications MediaRelease 78/9: 23 July 1978) ภายหลังจากการประกาศนโยบายดังกล่าวไม่นาน กิจการสถานีวิทยุเพื่อผู้พิการทางสายตาได้เริ่มเปิดให้บริการขึ้นใน ซิดนีย์ เมลเบิร์น และโฮบาร์ต โดยได้รับอนุญาตจากรัฐในการใช้คลื่นความถี่ของกองทัพเรือออสเตรเลีย ซึ่งในช่ ว งเริ ่ ม ต้ น ของการดํ า เนิ น กิ จ การเป็ น ช่ ว งปี ผ ู ้ พ ิ ก ารสากล(International Year for Disabled Persons) ค.ศ. 1981 ถึง1982 รัฐได้จัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือการก่อตั้งกิจการดังกล่าว โดยรัฐมนตรีกระทรวงกิจการไปรษณีย์และโทรคมนาคมได้เปิดเผยว่า รัฐได้ให้เงินสนับสนุนการก่อตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อผู้พิการทางสายตา เป็นจํานวนเงิน 627,000 เหรียญออสเตรเลีย และเงินทุนประเดิมจํานวน 250,000 เหรียญออสเตรเลีย ในการก่อตั้งกิจการวิทยุเพื่อผู้พิการทางสายตาในออสเตรเลีย กิจการสถานีวิทยุเพื่อผู้พิการทางสายตาได้ขยายกิจการไปในวงกว้างยิ่งขึ้นในเมืองหลักในรัฐต่างๆทั่วออสเตรเลีย อาทิ บริสเบนและแคนเบอร่า แต่แล้วกิจการสถานีวิทยุดังกล่าวนี้ต้องประสบกับปัญหาในเชิงเทคนิคด้านสัญญาณการส่งกระจายเสียง ซึ่งถูกจํากัดตามประเภทของลักษณะของใบอนุญาตที่ใช้ ย่านความถี่ของกิจการ
 • 7กองทัพเรือออสเตรเลีย) และปัญหาด้านข้อกําหนดการใช้เวลาการออกอากาศของสถานีวิทยุชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเมือง อดิเลด และเพิร์ธ จึงทําให้มีการพิจารณาจากภาครัฐในการแก้ไขปัญหาเพื่อสนับสนุนกิจการดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยในวันที่ 9สิงหาคม ค.ศ. 1988 รัฐมนตรีกิจการขนส่งและการสื่อสาร ฯพณฯกาเร็ตส์ อีแวนส์ (Gareth Evans) ได้ทบทวนรายงานถึงสภาพปัญหาการดําเนินการที่ได้รับจาก หน่วยงานวิทยุเพื่อผู้พิการและมีปัญหาทางสายตา (RPH-Radio for the Print Handicapped)และในที่สุดรัฐมนตรีได้ประกาศแผนการสนับสนุนอันมีสาระสําคัญ 4ประการดังนี้ (ก) แผนการจัดสรรคลื่นความถี่หลักประเภท AM ใน7 เมืองหลักของแต่ละรัฐในประเทศออสเตรเลีย ในการดําเนินกิจการวิทยุเพื่อผู้พิการและมีปัญหาทางสายตาโดยเฉพาะ (ข) ทบทวนการออกใบอนุญาตใหม่เพื่อให้ครอบคลุมกิจการดังกล่าวเทียบเท่ากับการบริการสื่อสาธารณะ หรือให้เป็นบริการพิเศษเฉพาะเจาะจง (Special Interest - RPH Services)โดยพิ จ ารณาอนุ ญ าตการให้ บ ริ ก ารข่ า วสารในรั ศ มี ท ี ่ ก ว้ า งขวางครอบคลุมเขตเมืองหลัก (ค) ให้อนุญาตการประกอบการโดยพิจารณางดเว้นค่าธรรมเนียม การอนุญาตให้ใช้สาธารณูปกรณ์ อุปกรณ์และเครื่องส่งสัญญาณของกิจการสถานีวิทยุบริการสาธาณะของ 5 รัฐและเมืองหลักในประเทศออสเตรเลีย (ง) เสนอให้ทุนของรัฐเพื่อสนับสนุนเครื่องส่งสัญญาณระบบ AM ในแคนเบอรา และโฮบาร์ต นอกจากนี ้ ใ นรายงานของรั ฐ มนตรี ก ิ จ การขนส่ ง และการสื่อสาร (อ้างใน Minister for Transport andCommunications Media Statement: 83(d)/88: 9 August1988) ฯพณฯ กาเร็ตส์ อีแวนส์ ได้สรุปบทบาทและประโยชน์ของกิจการวิทยุเพื่อผู้พิการและมีปัญหาทางสายตาในขณะนั้นไว้ว่า
 • 8 “การนํ า เสนอรายการของกิ จ การวิ ท ยุ เ พื ่ อ ผู ้ พ ิ ก ารและมีปัญหาทางสายตา (RPH) ซึ่งขับเคลื่อนโดยกลุ่มอาสาสมัคร นําเสนอรายการโดยการอ่านเรื่องราวต่างๆ จาก หนังสือพิมพ์ วารสาร นิยายตลอดจนสาระ ข่าวสารท้องถิ่น กิจกรรมและเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการเดินทาง วิทยาศาสตร์ สุขภาพอนามัย และการกีฬาเพื่อออกอากาศ รายการในรูปแบบดังกล่าวนี้นับว่าเป็นประโยชน์มิใ่ช่เพียงแต่สําหรับผู้พิการทางสายตาเท่านั้น แต่ยังก่อประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปอีกด้วย โดยเฉพาะผู้ป่วยอัมพาตทางสมอง ความพิการอื่นๆ หรือพิการซ้ําซ้อน ผู้อพยพลี้ภัย ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้ที่ไม่สามารถอ่านหนังสือได้” ในที่สุดจากกรอบแผนดังกล่าว ระหว่างปี ค.ศ. 1990 -1991 วิทยุเพื่อผู้พิการและมีปัญหาทางสายตา (RPH-Radio forthe Print Handicapped) ได้รับใบอนุญาตจากรัฐเพื่อการประกอบกิจการ ใน 7 เมืองหลวงของแต่ละรัฐของประเทศออสเตรเลีย นับเป็ น การก่ อ ตั ้ ง สถานี โ ดยใช้ ค ลื ่ น ความถี ่ ห ลั ก ตามกรอบกฎหมายบัญญัติเพื่อการดําเนินการอย่างเป็นทางการ สําหรับด้านการเงินนั้นในช่วงเก้าปีแรกนับจาก ปี ค.ศ. 1982 รัฐได้สนับสนุนเงินทุนผ่านสภาผู้พิการออสเตรเลีย (Australian Council for the PrintHandicapped หรือ RPH ในปัจจุบัน) แต่ในปี ค.ศ. 1990กระทรวงการสื่อสารของออสเตรเลียได้เสนอให้กองทุนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกองทุนเพื่อกิจการกระจายเสียงสาธารณะ ซึ่งในปัจจุบันบริ ห ารจั ด การโดยมู ล นิ ธ ิ ก ิ จ การกระจายเสี ย งชุ ม ชนออสเตรเลี ย(Community Broadcasting Foundation) ในปั จ จุ บ ั น วิ ท ยุ เ พื ่ อ การผู ้ พ ิ ก ารและมี ป ั ญ หาทางสายตา(RPH-Radio for the Print Handicapped) ในประเทศออสเตรเลียได้ประกาศวิสัยทัศน์หลักคือ “มุ่งส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสําหรับผู้พิการและมีปัญหาทางสายตาชาวออสเตรเลีย” และหากพิจารณาถึงกิจการเครือข่ายที่เป็นสมาชิกของวิทยุเพื่อผู้พิการและมีปัญหาทางสายตา (RPH-Radio for thePrint Handicapped) ในเมืองใหญ่ในรัฐต่างๆของประเทศสามารถสรุปภาพรวมการดําเนินกิจการได้ในตารางที่ 1.1
 • 9ตารางที่ 1.1 กิจการวิทยุเพื่อให้บริการผู้พิการทางสายตา (RPH-Radio for the Print Handicapped) ในเมืองใหญ่ใน 7 รัฐของประเทศออสเตรเลีย รัฐทั้ง 7 ในประเทศ ชื ่ อ สถานี ว ิ ท ยุ เ พื ่ อ การผู ้ ข้อมูลโดยสังเขป ออสเตรเลีย พิการทางสายตาAustralian 1RPH Canberra 1125 1RPH Canberra ส่งสัญญาณCapital Territory AM กระจายเสียงในระบบ AM ออก อากาศเป็นประจําทุกวัน ระหว่าง 06:30-23:00 น. จากสตูดิโอ ที่ ตั้งอยู่ที่ Barton Highway,New South Gunghalin, Sydney ได้เริ่ม 2RPH Sydney 1224 AM 2RPH 1224 แคนเบอรา (ข้อมูลWales กิจ่มเติมเกี่ยวกับสถานีที่ http:// เพิ การตั้งแต่ เมษายน ค.ศ. 1983 และได้ส่งสัญญาณกระจายเสียงใน www.radio1rph.org.au) ระบบ AM จากสตูดิโอใจกลางเขต Glebe ในชุมชน St. Helens นคร ซิดนีย์ ตั้งแต่ พฤษภาคม ค.ศ. 2000 และในปัจจุบันได้เพิ่มช่อง ทางการรับฟังในระบบ FM 100.5 ครอบคลุม Sydney, Newcastle, Lower Hunter ให้บริการข้อมูล ข่าวสารและบันเทิงแก่ผู้พิการทาง สายตา อีกทั้งยังประโยชน์เป็นVictoria 3RPH Melbourne 1179 อย่างยิ่งต่อการเรียพื่อผู้พิการทาง 3RPH สถานีวิทยุเ นการสอนภาษา AM อังกฤษแก่ค RPH Print Radio สายตาของ รูและนักเรียน นักศึกษา ออกอากาศรายการต่างๆ ของ Network ในรัฐวิคตอเรีย เป็น RPH Albury/ Wodonga สถานีเอง เป็นประจําทุกวัน ระหว่าง กิจการในเครือข่ายสมาชิกวิทยุ 101.7 FM 06:00-23:00 น. และถ่และวิทย ชุมชนต่างๆ ในเมลเบิร์น ายทอด RPH Bendigo 88.7 FM สัญญาณจาก BBC ในเวลากลาง ชุมชนในเขตรัฐวิคตอเรียและสถานี RPH Geelong 99.5 FM RPH Mildura 107.5 FM คืน 23:00-เช้าก่อน เซาท์เวลส์ ทางตอนใต้ของรัฐนิว 06:00 น. RPH Sheparton 100.1 (ข้อมูนเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานีที่ ล ดําเนิ ลกิจการโดยมูลนิธิการกุศ FM http://www.2rph.org.au) เพื่อผู้พิการทางสายตา Vision RPH Warragul 93.5 FM Australia Foundation ให้ RPH Warrnambool บริการข่าวสารชุมชน สาระบันเทิง 94.5 FM แก่ผู้พิการทางสายตาและผู้ที่ไม่ สามารถอ่านหนังสือได้ ออกอากาศ รายการต่างๆ ของสถานี เป็น ประจําทุกวัน จากสตูดิโอต่างๆ ของ Vision Australia Foundation ระหว่าง 06:00-23:00 น. และ ถ่ายทอดสัญญาณจาก BBC ใน เวลากลางคืน (ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว กับสถานีที่ http://
 • 10 รัฐทั้ง 7 ในประเทศ ชื ่ อ สถานี ว ิ ท ยุ เ พื ่ อ การผู ้ ข้อมูลโดยสังเขป ออสเตรเลีย พิการทางสายตาQueensland 4RPH Brisbane 1296 4RPH Brisbane 1296 AM ให้ AM บริการผู้ฟังจํานวนกว่า 250,000 คน ซึ่งเป็นผู้พิการและสามารถอ่าน ออกเขียนได้ ในเขตเมืองบริสเบน ดําเนินกิจการในรูปแบบวิทยุชุมชน โดยอาสาสมัครเป็นหลัก และเปิด โอกาสให้ผู้พิการได้เข้าร่วมงานกับ ทางสถานีอีกด้วย สถานีได้รับเงิน สนับสนุนจากรัฐ และรายได้จากSouth Australia 5RPH Adelaide 1197 5RPH Adelaide 1197 AM ให้ การสนับสนุนรายการจากผู้อุปถัมภ์ AM บริการในเขตเมืองอดิเลด ซึ่งฐานผู้ รายการ การให้เช่าเวลา จาก ฟังจาการสํารวจของสถานี คือกลุ่ม สมาชิกและการบริจาค ฯลฯ ผลิต ผู้พิการเสนอรายการจากสถานีเป็น และนํา ผู้ด้อยการศึกษาและความ สามรถในการอ่าน วัน ป อมูลเพิ เวลา 16 ชั่วโมงต่อซึ่งมี(ข้ระมาณ ่ม 292,000 คนในเขตพื้นที่บริ เติมเกี่ยวกับสถานีที่ http://การ สถานีมีอาสาสมัครช่วยงานที uqconnect.net/4rph) ่หลาก อายุ ตั้งแต่ 17-87 ปี หลากหลายWestern 6RPH Perth 990 AM อาชีพทัPerthก990 AM ได้รับใบ 6RPH ้งนักศึ ษา ครูและแพทย์Australia เกษียาตและจัดสรรคลื่นความถีม าก อนุญ ณ เป็นต้น (ข้อมูลเพิ่มเติ ่จ เกี่ยวกัวันที่ 25 ตุลาคม ค.ศ. รัฐเมื่อ บสถานีที่ http:// www.rphadelaide.org.au) ง 1991 ให้บริการผู้ฟังในเขตเมือ เพิร์ธ ทางฝั่งตะวันตกของประเทศ ออสเตรเลีย สมาคมผู้พิการทาง สายตาแห่งรัฐออสเตรเลียตะวันตก ได้มอบอาคารให้ใช้เป็นสถานี ก่อ สร้างสตูดิโอโดยได้รับการช่วย เหลือจากสํานักงานสลากกินแบ่งTasmania 7RPH Hobart 864 AM 7RPH Hobartับเงิเริบริจาคจาก รัฐบาล และได้ร ได้ น ่มกิจการขึ้น 7RPH Launceston เมื่อ 26 มิถุนายน ค.ศ. 1982ซื้อ ประชาชนและเอกชนในการจัด 106.9 FM ออกอากาศในระบบอุAM ในการ และติดตั้งเครื่องมือ ปกรณ์ ครอบคลุมพื้นที่ มูลเพิ่มเติมเกี่ยว ออกอากาศ (ข้อ Brighton, Bruny, Clarence, Glenorchy, กับสถานีที่ http:// Green Ponds, Hobart, Huon, diywebbuilder.com.au/ Kingborough, Port Cygnet, inforadio/ Richmond, Glamorgan/ about_information_radio.ht Spring Bay and Tasman และ ml) ในเดือน ธันวาคม ค.ศ. 2003 ได้ รับอนุญาตให้ใช้คลื่น FM 106.9 ส่งสัญญาณกระจายเสียงเพื่อให้ บริการในเขต Launceston และ Tamar Valley เพิ่มเติม 7RPH Hobart ออกอากาศตลอด
 • 11แหล่งที่มาของข้อมูล: เรียบเรียงจาก RPH AUSTRALIA http://www.rph.org.au ประเด็นเพื่อการพัฒนาด้านการแพทย์และการบําบัดผู้ป่วยช่วงต้นทศวรรษ 1990 ในประเทศอาร์เจนตินา สถานีวิทยุลา โคลิฟาตา (Radio La Colifata) ในกรุงบัวโนส ไอเรส ได้เริ่มต้นดําเนินกิ จ การสถานี ว ิ ท ยุ โ ดยกลุ ่ ม ผู ้ ป ่ ว ยที ่ ก ํ า ลั ง ได้ ร ั บ การบํ า บั ด อยู ่ ใ นโรงพยาบาลประสาทวิทยาและจิตเวชศาสตร์ Jose T. Borda (สืบค้นข้ อ มู ล เพิ ่ ม เติ ม ได้ จ าก http://lacolifata.openware.biz/index.cgi) โดยมีเป้าหมายหลักในการดําเนินกิจการในการบูรณาการพันธกิจใน 3 มิติหลักคือ (1) ให้บริการข่าวสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกในชุมชน (Community-oriented) (2) ใช้การสื่อสารเพื่อประโยชน์ในการบําบัด (Communicational andTherapeutic) และ (3) เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้ที่ได้รับการบําบัดให้สามารถอยู่ร่วมกับสมาชิกในสังคมชุมชนทั่วไปได้ และเพื่อลดอคติและทัศนคติที่ไม่ดีที่มีอยู่แต่เดิมในสังคมต่อผู้ที่มีปัญหาหรือผู้ป่วยทางจิต (อ้างใน Division of Freedom of Expression, Democracyand Peace, Communication and Information Sector,UNESCO (2003), “Legislation on Community RadioBroadcasting: Comparative Study of the Legislation of13 Countries” น. 103) และจากการรายงานของสํานักข่าว BBCเมื่อวันที่ 31 มกราคม ค.ศ. 2005 ได้รายงานว่ามีจํานวนผู้ฟังที่มิได้จํากัดเฉพาะผู้ป่วยถึงประมาณ 12 ล้านคน (อ้างอิงจาก http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/4120397.stm) ประเด็นเพื่อการพัฒนาวิถีชีวิตและส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของผู้สูงอายุ สถานีวิทยุชุมชนเพื่อผู้สูงอายุ (Angel Radio) ในสหราชอาณาจักร เริ่มต้นกิจการสถานีเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1999 มีแนวคิ ด หลั ก ในการดํ า เนิ น กิ จ การสถานี ว ิ ท ยุ เ พื ่ อ ส่ ง เสริ ม มุ ม มองในความคิดเกี่ยวกับชีวิตในด้านบวกสําหรับผู้สูงอายุ ดําเนินกิจการและบริหารจัดการโดยสมาชิกของสถานีซึ่งเป็นอาสาสมัครผู้สูงอายุ โดยส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปและไม่มีประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงมาก่อน สถานีวิทยุแห่งนี้ออกอากาศทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีรายการทั้งข่าวสาร สาระและบันเทิง โดยมุ่งสนองตอบความสนใจของผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย อาทิ
 • 12 (ก) เพลงและปกิณกะบันเทิงที่ช่วยย้อนรําลึกความทรงจําในช่วงปี ค.ศ. 1900 - 1959 (ข) ข่าวสารความรู ้ เกี ่ ยวกั บการส่ งเสริ ม สุ ขภาวะที ่ ด ีโภชนาการที่ถูกต้องเหมาะสม (ค) สวัสดิการผู้สูงอายุ (ง) กิจกรรมสันทนาการต่างๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิถีชีวิตในเชิงบวกแก่ผู้สูงอายุ (จ) เสริมสร้างกําลังใจแก่ผู้ที่สูญเสียคนรักและสมาชิกในครอบครัว (ฉ) เป็นสื่อกลางในการให้คําปรึกษาแนะนํา และแบ่งปันความรู้สึกซึ่งกันและกัน (ช) บําบัดสภาวะจิตหรือความรู้สึกโดดเดี่ยว เหงาและว้าเหว่ที่มีในจิตใจของผู้สูงอายุ ฯลฯ สถานี ด ั ง กล่ า วนี ้ ม ี ก ลุ ่ ม ผู ้ ฟ ั ง เป้ า หมายหลั ก คื อ ผู ้ ส ู ง อายุประมาณ 29,000 คนที่อาศัยอยู่ในเขตชุมชนพื้นที่ให้บริการ สถานีวิทยุเพื่อผู้สูงอายุ (Angel Radio) มีเป้าหมายในการเสริมสร้างความรู้สึกร่วมกันของบุคลากรอาสาสมัครผู้สูงอายุของสถานีและผู้ฟังซึ่งเป็นผู้สูงอายุเช่นกัน ให้ตระหนักถึงคุณค่าและความภาคภูมิในตนเองตลอดจนเป็นเวทีสื่อสารสําหรับผู้สูงอายุในชุมชนซึ่งสื่อหลักโดยทั่วไปมองข้ามและไม่ให้ความสําคัญ ได้รับรางวัลสถานีวิทยุดีเด่นจากหลายสถาบัน รวมทั้งจาก Ofcom ในปี ค.ศ. 2006 และ 2007 (สืบค้นข้อมูลได้จาก http://angelradio.moonfruit.com/#/about-us-2/4531075463) ประเด็นเพื่อส่ง เสริ ม สิ ท ธิ ใ นการนั บ ถื อ และแสดงออกทางศาสนา เพื่อเผยแผ่หลักธรรมคําสอนและเป็นสื่อกลางของศาสนิกชนประเด็นเรื่องสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา และเสรีภาพในการสื ่ อ สารความคิ ด และความเชื ่ อ เป็ น หลั ก การที ่ ส ํ า คั ญ ในสั ง คมประชาธิปไตย และสมาชิกประชาคมโลกได้ยอมรับในหลักการดังกล่าวนี้ ดังมาตรา 18 แห่งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่ง
 • 13สหประชาชาติ ค.ศ. 1948 ที่ได้บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิด้านการแสดงออกของประชาชนในด้านศาสนาไว้ดังนี้ “ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่งความคิด มโนธรรม และศาสนา ทั้งนี้ สิทธินี้รวมถึงอิสรภาพในการเปลี่ยนศาสนาหรือความเชื่อ และอิสรภาพในการแสดงออกทางศาสนาหรือความเชื่อของตนในการสอน การปฏิบัติ การสักการบูชา และการประกอบพิธีกรรม ไม่ว่าจะโดยลําพังหรือในชุมชนร่วมกับผู้อื่น และในที่สาธารณะหรือส่วนบุคคล” ดังนั้นกลุ่มผู้นับถือศาสนาหรือศาสนิกชน หน่วยงานสถาบัน และองค์กรทางศาสนาต่างๆ ทั่วทุกมุมโลกต่างตระหนักได้ถึงสิทธิดังกล่าว ตลอดจนเล็งเห็นความสําคัญและประสิทธิภาพของสื่อวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเผยแผ่ หรือใช้ในการพัฒนาในงานด้านการศาสนากันอย่างกว้างขวาง ดังจะเห็นได้จากกิจการด้านสถานีวิทยุเชิงประเด็นด้านศาสนาที่มีอยู่ทั่วโลก อาทิ (ก) กิจการสถานีวิทยุคริสตศาสนา ตัวอย่างที่สําคัญในการดําเนินกิจการสื่อวิทยุกระจายเสียงในประเด็นเพื่อการเผยแผ่หลักธรรมคําสอนทางศาสนาและหรือเป็นสื่อกลางของศาสนิกชน คือกิจการสถานีวิทยุของคริสตศาสนา ทั้งที่มีการดําเนินการโดย (1) หน่วยงาน สถาบัน นิติบุคคล มูลนิธิหรือองค์กรเป็นเจ้าของหรือผู้ได้รับใบอนุญาต (2) กลุ่มประชาชนหรือชุมชนเป็นเจ้าของและดําเนินกิจการเอง ทั้งนี้ขอบเขตในการบริการมีขอบเขตที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับกรอบทางด้านกฎหมายและระบอบการปกครอง ข้อตกลงระหว่างรัฐและศาสนจักรท้องถิ่น จารีตประเพณีและการยอมรับทางสังคมในแต่ละประเทศ ฯลฯ จากภาพกว้างจะพบว่ากิจการสถานีวิทยุดังกล่าวมีทั้งสถานีวิทยุคริสต์ศาสนา ในระดับชุมชนท้องถิ่น เครือข่ายระดับภูมิภาค เครือข่ายระดับชาติ และเครือข่ายระดับนานาชาติ
 • 14 ในทวีปยุโรปประชาชนส่วนใหญ่นับถือคริสตศาสนากิจการวิทยุกระจายเสียงเพื่อคริสตศาสนาที่ดําเนินการโดยหน่วยงานของศาสนาและศาสนิกชนมีอยู่โดยทั่วไป เป็นการดําเนินกิจการในขอบเขตและระดับที่หลากหลาย และอ้างอิงจากฐานข้อมูลของ เครือข่ายวิทยุและโทรทัศน์คาทอลิก (CRTN-Catholic Radio andTelevision Network) พบว่ามีสถานีวิทยุคาทอลิกประมาณ 570สถานี ดําเนินการอยู่ในประเทศต่างๆทั่วทวีปยุโรป ตารางที่ 1.2 ซึ่งแสดงตัวอย่างของสถานีวิทยุคริสตศาสนาที่ดําเนินกิจการในประเทศต่างๆในทวีปยุโรปตารางที่ 1.2 แสดงตัวอย่างของสถานีวิทยุคริสตศาสนาที่ดําเนินกิจการในทวีปยุโรป ประเทศ ชื่อสถานีวิทยุ ข้อมูลโดยสังเขปประเทศมอลตา Radju RTK อัครสังฆมณฑลคาทอลิกมอลตาเป็นผู้ได้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการ ใช้ระบบ FM เป็นกิจการเครือข่ายระดับชาติ เริ่ม กิจการเมื่อ 14 มีนาคม ค.ศ. 1992 (สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม/ฟังรายการได้ที่ เว็บไซต์ http://www.rtk.org.mt , Nationwide Stations-Blata-I-ประเทศออสเตรีย Radio Maria Verein Radio Maria Austria เป็นผู้ Badja 8,000 watts ERP, antenna Osterreich ประกอบกิจการ ใช้ระบบ FM เป็น 150 m ASL; Malta 97.6 FM 25 A655 กิจการเครือข่ายระดับFM 25 watts ) watts; Gozo 97.8 ชาติ (สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม/ฟังรายการได้ที่ประเทศสโลวาเกีย Radio Lumen สภาพระสังฆราชคาทอลิกสโลวาเกียเป็น เว็บไซต์ http:// ผู้ประกอบกิจการ ใช้ระบบ www.radiomaria.at) FM เป็น กิจการเครือข่ายระดับชาติ (สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม/ฟังรายการได้ที่ประเทศโปแลนด์ Radio Maryja คณะบาทหลวงพระมหาไถ่ เว็บไซต์ http://www.lumen.sk) (Redemptorist Priests) เป็นผู้ ประกอบกิจการ ใช้ระบบ FM เป็น กิจการเครือข่ายระดับชาติประเทศโปรตุเกส Radio สภาพระสั มูลเพิ่มเติม/ฟัง โปตุเกสเป็น (สืบค้นข้องฆราชคาทอลิกรายการได้ที่ผู้ Renascenca ประกอบกิจการ เว็บไซต์ http://ใช้ทั้งระบบ AM และ FM เป็นกิจการเครือข่ายระดั www.radiomaryja.pl) บชาติ (สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม/ฟังรายการได้ที่ เว็บไซต์ http:// www.radiorenascenca.pt)
 • 15 ประเทศ ชื่อสถานีวิทยุ ข้อมูลโดยสังเขป ประเทศสเปน Radio Cadena Radio Popular S.A. Cadena de de Ondas Ondas Populares เป็นผู้ประกอบ Populares กิจการ ใช้ทั้งระบบ AM และ FM เป็น Espanolas กิจการเครือข่ายระดับชาติ COPE (สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม/ฟังรายการได้ที่ ประเทศเบลเยี่ยม Radio Spes สภาพระสังฆราชคาทอลิกเฟลมิชแห่ง เว็บไซต์ http://www.cope.es/ เบลเยี่ยม (Flemish Bishops paginas/emisoras.asp) Conference of Belgium) เป็นผู้ ประกอบกิจการ ใช้ระบบ FM และใช้ ภาษาเฟลมิช (Flemish) ในการออก นครรัฐวาติกัน Radio ดําเนินกิจการโดย นครรัฐวาติกัน กิจการ อากาศ Vaticano สถานี ว ิ ท ยุ ค าทอลิ ก ในระดั บ นานาชาติ (สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม/ฟังรายการได้ที่ (Vatican ใช้บไซต์ http://www.radiospes.be) เว็ ระบบ AM, FM, Shortwave และ Radio) ดาวเทียม มีเครือข่ายทั่วโลกมากที่สุดคือ Vatican Radio ซึ่งมีประวัติยาวนาน ตั้งแต่ ค.ศ. 1931 ปัจจุบันมีรายการ สาธารณรัฐเชค Radio Proglas สังฆมณฑลคาทอลิกโบรโน (Diocese ออกอากาศโดยใช้ภาษาต่างๆ ทั้งสิ้น 34 of Brno) เป็นผู้ประกอบกิจการ ใช้ ภาษา (ศึกษาข้อมูลได้จาก http:// ระบบ FM เป็นกิจการเครือข่ายระดับ www.radiovaticana.org/en1/ ชาติ chisiamo_9.asp#) ประเทศฝรั่งเศส Radio Lapurdi (สืบค้นข้อมูลParoisses งรายการได้ที่ Radio des เพิ่มเติม/ฟั du Labourd Irratia en Pays-Basque เป็นผู้ประกอบ เว็บไซต์ http://www.proglas.cz) กิจการ ใช้ระบบ FM (สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม/ฟังรายการได้ที่ ประเทศฮังการี Maria Radio เว็บไซต์ http://www.lapurdi.net) ออกอากาศครอบคลุมกรุงบูดาเปสและ แถบตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ สถานีวิทยุมาเรียเป็นผู้ประกอบกิจการ ใช้ระบบ FM (สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม/ฟังรายการได้ที่ ประเทศอิตาลี TRBC Radio คณะแม่ชีคาทอลิก Franciscan เป็นผู้ เว็บไซต์ http:// Teleradio ประกอบกิจการ ใช้ระบบ FM www.mariaradio.hu) Buon (สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม/ฟังรายการได้ที่ Consiglio เว็บไซต์ http:// www.immacolata.com/แหล่งที่มาของข้อมูล: เครือข่ายวิทยุและโทรทัศน์คTRBuonconsiglio/) าทอลิก http://www.crtn.org/V2/intro.php?seccion=3&vemos=buscador2&.SID. ในประเทศสหรัฐอเมริกา กิจการสถานีวิทยุเชิงประเด็นคริสตศาสนา (ทั้งนิกายหลักคือคาทอลิกและโปเตสแตนท์)ส่วนใหญ่ดําเนินกิจการอยู่ในภาคส่วนของกิจการกระจายเสียงที่ไม่
 • 16แสวงหากําไร (Non-commercial Radio Broadcasting) มีสถานีวิทยุคริสตศาสนาดําเนินกิจการอยู่ในรัฐต่างๆทั่วประเทศ อาทิ สถานีวิทยุกระจายเสียง 1160 AM WYLL(Chicago’s Christian Talk) ในชิคาโก รัฐอิลินอยส์ เป็นสถานีวิทยุที่เน้นการเทศนา สนทนาธรรม อภิปรายในประเด็นความเชื่อทางคริสตศาสนา (สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม ฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ http://www.wyll.com/) สถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่น 89.3 FM KSBJในฮุสตัน เริ่มตั้งแต่ ค.ศ. 1982 ดําเนินกิจการโดยมูลนิธิที่ไม่แสวงหากําไร KSBJ Educational Foundation เป็นสถานีวิทยุเพื่อคริสตศาสนิกชน รายการที่นําเสนอส่วนใหญ่เป็นรายการดนตรีศาสนาข่ า วสารสาระส่ ง เสริ ม ความเชื ่ อ และศรั ท ธาตามหลั ก คริ ส ตธรรม(อ้างอิงจาก http://www.ksbj.org/history.php?ref=menu) สถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่น 99.5 FM KKLAในลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ดําเนินรายการโดยศาสนาจารย์และศาสนิกชน หยิบยกประเด็นในคริสตธรรมคัมภีร์และข้อความเชื่อต่างๆ มาเสนอในรายการ ตลอดจนดนตรีทางศาสนา (สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม/ฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ http://www.kkla.com/) สมาคมวิทยุคาทอลิกในประเทศสหรัฐอเมริกา (CatholicRadio Association) ได้นําเสนอว่ามีสถานีวิทยุคาทอลิกทั้งในส่วนที่เป็นสถานีวิทยุคาทอลิกที่ออกอากาศเต็มเวลาและบางส่วน ทั่วประเทศประมาณ 170 สถานี (อ้างจาก http://www.catholicradioassociation.org/About%20Us.htm) กิจการสถานีวิทยุคาทอลิกในระดับชาติและนานาชาติที่โดดเด่นในสหรัฐอเมริกาคือ สถานีวิทยุกระจายเสียง EWTN Radioดําเนินการภายใต้การประกอบกิจการของ EWTN (Eternal WordTelevision Network) ซึ่งก่อตั้งกิจการโดย ซิสเตอร์ แมรี แองเจลิกา (Sister Mary Angelica, a Catholic nun) แม่ชี นักบวชหญิงคาทอลิก ในช่วงแรกได้เน้นกิจการสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเป็น
 • 17หลัก EWTN ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์คาทอลิกผ่านดาวเทียมครั้งแรกจาก FCC เมื่อวันที่ 27 มกราคม ค.ศ. 1981 เริ่มส่งสัญญาณออกอากาศครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1981จากสถานีชั่วคราวซึ่งเป็นโรงรถของอารามแม่ชี Our Lady ofAngels ในเมืองไอรอนเดล รัฐอลาบามา ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นส่งสัญญาณแบบวิทยุคลื่นสั้น (Shortwave Radio) เมื่อวันที่ 28ธันวาคม ค.ศ. 1992 ปัจจุบันเป็นสถานีวิทยุที่มีผู้ฟังทั่วโลกกว่า 600ล้านคน (อ้างอิงจาก http://www.ewtn.co.uk/PDFs/EWTNDetailedTimeline.pdf, น.12) และเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ค.ศ. 1996 EWTN ได้เริ่มต้นส่งกระจายเสียงในระบบ AM และ FMโดยมีสถานีวิทยุที่สมาชิกเครือข่ายกระจายทั่วสหรัฐอเมริกา (ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครือข่ายของ EWTN Radio ในสหรัฐอเมริกา ได้จากhttp://www.ewtn.com/radio/amfm.htm) ในระดับนานาชาติEWTN ได้ทําการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกอาทิ ในวันที่ 3 กันยายน ค.ศ. 1998 EWTN ได้รับอนุญาตจากRTA-Radio Television Authority ของสหราชอาณาจักร(ปัจจุบันคือ Ofcom) ให้เผยแพร่สัญญาณผ่านดาวเทียมภายในสหราชอาณาจักรได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และปัจจุบันได้ส่งสัญญาณวิทยุผ่านดาวเทียมซิรินัส (Sirinus Satellite Radio) และเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่อื่นๆ ครอบคลุมพื้นที่ในอีกหลายประเทศ(สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก http://www.ewtn.com/radio/index.asp) และในประเทศออสเตรเลีย มีกิจการสถานีวิทยุเครือข่ายที่มุ่งเน้นประเด็นทางศาสนาคริสต์ ชื่อ Vision Radio Networkดําเนินการโดย UCB-United Christian BroadcastersAustralia Ltd เริ่มกิจการในปี ค.ศ. 1999 ในเมืองสปริงวูด บริสเบรน เป็นการประกอบการภายใต้การได้รับอนุญาตประเภท “การบริ ก ารกิ จ การกระจายเสี ย งแบบจํ า กั ด บริ เ วณ/กลุ ่ ม ความสนใจ/ประเภทเนื้อหาโดยระบบเปิด” (Open Narrowcasting Service ซึ่งเป็นกิจการกระจายเสียงที่มีกลุ่มผู้ฟังเป้าหมายเฉพาะเจาะจง หรือตามกลุ่มความสนใจ, โดยมีการกําหนดพื้นที่ที่รับส่งสัญญาณหรือเฉพาะ,หรื อ เป็ น รายการที ่ ม ี ล ั ก ษณะเฉพาะ อ้ า งอิ ง จาก http://
 • 18www.acma.gov.au/WEB/STANDARD/pc=PC_90179)โดยที่ Vision Radio Network เป็นกิจการเครือข่ายระดับชาติทั้งในระบบ AM และ FM กว่า 300 แห่ง (ใน ค.ศ. 2007) ซึ่งมีทั้งสถานีที่ใช้กําลังส่งสูง (High Power เครื่องส่งกําลังสูงสุด 50,000 วัตต์)และสถานีกําลังส่งต่ํา (เครื่องส่งกําลัง 1-10 วัตต์) ออกอากาศทุกวันวันละ 24 ชั่วโมงจากศูนย์กลางในบริสเบรน ส่งสัญญาณครอบคลุมทั่วประเทศโดยใช้สถานีทวนสัญญาณ 400 แห่ง (ในปี ค.ศ. 2009) และการรับส่งสัญญาณจากสถานีโดยตรงผ่านดาวเทียม (อ้างอิงจากhttp://www.vision.org.au/about-ucb-australia) (ข) กิจการสถานีวิทยุศาสนาอิสลาม ในประเทศที่ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจําชาติ รัฐอิสลาม และประชาชนส่วนใหญ่ สนับสนุนการใช้สื่อวิทยุเพื่อการเผยแผ่ศาสนาอย่างกว้างขวางอาทิ ประเทศอินโดนีเซีย สถานีวิทยุกระจายเสียงHang FM 106 The Spirit of Sunnah (สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก http://www.hang106.or.id) สถานีวิทยุกระจายเสียงRadio MQFM 102.7 (สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก http://www.mqfm.net) Radio SuaraQuaran FM 94.4 (สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก http://www.suaraquran.com) ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เช่น สถานีวิทยุกระจายเสียง Noor Dubai 93.9 FM (สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้จากhttp://www.noordubai.com) ประเทศกาตาร์ เช่น สถานีวิทยุกระจายเสียงQBS Radio 675 AM ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม เช่น สถานีวิทยุกระจายเสียง Radio Al-Quran 89.1 FM เมื่อศึกษาถึงกิจการวิทยุกระจายเสียงในประเทศที่มีพัฒนาการทางประชาธิปไตยอยู่ในระดับสูงพบว่า ประเทศเหล่านั้นได้ให้เสรีภาพกับประชาชนในการนับถือศาสนาตลอดจนเปิดโอกาสให้ศาสนิกชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มคนที่ไม่ได้นับถือศาสนาหลักของประเทศได้ใช้สื่อกระจายเสียงในการสื่อสารและเผยแผ่ศาสนาแก่ประชาชนใน
 • 19ประเทศเช่นกัน จากตารางที่ 1.3 ได้นําเสนอตัวอย่างของสถานีวิทยุของชาวมุสลิมในประเทศแอฟริกาใต้ ออสเตรเลีย และสหราชอาณาจักรตารางที่ 1.3 ตัวอย่างของสถานีวิทยุของชาวมุสลิมในประเทศแอฟริกาใต้ ออสเตรเลีย และสหราชอาณาจักร เมือง, ประเทศ ชื่อสถานีวิทยุ ข้อมูลโดยสังเขปโยฮันเนสเบิร์ก ประเทศ Radio Islam ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุแอฟริกาใต้ 1548 AM กระจายเสียง และเริ่มต้นส่งสัญญาณครั้ง แรก เมื่อเดือน เมษายน ปี ค.ศ. 1997 มีเป้าหมายชัดเจนในการนําเสนอเนื้อหา หลักเกี่ยวกับหลักธรรมของศาสนา อิสลาม และตามครรลองวิถีชีวิตมุสลิม ตั้งแต่เริ่มต้นกิจการ และจากการสํารวจมี จํานวนผู้ฟังจํานวน 43,000 คน ออก อากาศโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษา หลักในการออกอากาศ (96%) ภาษา อารบิค (2%) ภาษาท้องถิ่นแอฟริกัน (2%) ส่งสัญญาณกระจายเสียงใน 3 รูปซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย 92.1 FM แบบหลักคือ (1) ระบบ AM ครอบคลุม เริ่มส่งสัญญาณกระจายเสียงตลอด 24 Sydney, 23โมง เป็นครั้งแรกในช่์กงเทศกาลรอ ชั่ว เขตในโยฮันเนสเบิร ว (2) ส่ง Muslim สัญญาณผ่านดาวเทียมครอบคลุมอาณา มาดอน (Ramadan) ปี ค.ศ. 1995 Community บริเวณเมืองเคปทาวน์ของประเทศ กลุ่ม ออกอากาศให้บริการข่าวสารให้แก่ Radio แอฟริกาใต้ จรดประเทศอู มในซิด (3) เป้าหมายหลักคือชาวมุสลิกานดา นีย์ ผ่านอินเตอร์เน็ต รับฟังธรรมตามวิถี และนอกเหนือจากหลัก ได้ทั่วโลก (อ้าลิมแล้วนั้น ยังมีรายการเพื่อส่งเสริม มุส งอิงจาก http:// www.radioislam.org.za/a/ การพัฒนาสังคมและการศึกษา รายการ index.php? รายการเพื่อเยาวชน ส่งเสริมสุขภาพ option=com_wrapper&Itemid=8) และรายการเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อ ให้บริการแก่ผู้ฟังอีกด้วย รายได้หลัก 87.6 FM ของสถานีวิทยุมาจากการสนับสนุนจากผู้ Sydney, Voice of Islam ฟังเป็นหลัก (อ้างอิงจาก http://www. 2mfm.org/content/view/28/90/) ออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง นําเสนอ รายการคําสอนในศาสนาอิสลาม ข่าวสารของโลกมุสลิม สารคดีเกี่ยวกับ ศาสนาอิสลาม รายการเพื่อการส่งเสริม ศีลธรรมจริยธรรมอันดี (อ้างอิงจาก http:// www.sydneyislamicradio.com/
 • 20 เมือง, ประเทศ ชื่อสถานีวิทยุ ข้อมูลโดยสังเขป สหราชอาณาจักร Short-term Ofcom ได้สนับสนุนศาสนิกชนชาว Radio มุสลิมในสหราชอาณาจักรโดยออกใบ Restricted อนุญาตชั่วคราว (SRSL) เป็นระยะเวลา Service สั้น เพื่อใช้ในการออกอากาศในช่วง Licence (SRSL) เทศกาลรอมาดอน (Ramandan) (อ้างอิงจาก http:// licensing.ofcom.org.uk/radio- broadcast-licensing/restricted- Crescent service-licences/ Community ramadan-2011/ ) Radio 97 FM สถานีวิทยุชุมชนเครสเซนต์ เริ่มออก อากาศครั้งแรกภายใต้ใบอนุญาต ชั่วคราว (SRSL) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม การปฏิรูปกิจการกระจายเสียงเพื่อตอบรั1999 และต่อมาได้รับใบอนุญาต ค.ศ. บความต้ อ งการด้านการ สื่อสารของประชาชน จการวิทยุชุมชน เพื่อให้ ให้ประกอบกิ บริการข้อมูลข่าวสารของชาวชุมชนใน และประเด็นทางสังเขตเมือง โรชเดล (Rochdale) ซึ่งมี คมร่วมสมัย ประชากรชาวมุสลิมอาศัยอยู่ประมาณ จากการนําเสนอภาพกว้างของพัฒคน (อ้างอิงจาก http:// 19,000 นาการของกิจการสถานีวิ ท ยุ ท ี ่ ม ุ ่ ง เน้ น เชิ ง ประเด็ น ในระดั บ นานาชาติ www.crescentradio.net/about- ว่ า แสดงให้ เ ห็ น us)วิวัฒนาการทางสังคมและเสียงเรียกร้องจากประชาชนมีส่วนสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ซึ่งผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนระบบและรูปแบบการดําเนินกิจการวิทยุกระจายเสียงนับจากช่วงทศวรรษ 1950 จนถึงปัจจุบันที่โลกเข้าสู่ “ยุคโลกาภิวัฒน์” ซึ่งสังคมโลกได้พัฒนาไปสู่สังคมที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น วิวัฒนาการทางด้านสังคม เศรษฐกิจการเมือง และเทคโนโลยีการสื่อสาร ได้ขยายขอบเขตความต้องการทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและในระดับสังคมที่มีความหลากหลายยิ่งขึ้นและหากพิจารณาถึงคําว่า “ชุมชนและสังคม” ในมิติใหม่ จะยิ่งพบการขยายขอบเขตสู่นิยามใหม่ๆ คุณลักษณะของชุมชนและสังคมออกไปกว้างมากยิ่งขึ้น มิใช่จํากัดอยู่เพียงขอบเขตทางภูมิศาสตร์เท่านั้นแต่ได้ขยายขอบเขตของนิยามและคุณลักษณะใหม่ๆออกไปอีก อาทิ กลุ่มสมาชิกพลเมืองของชุมชนที่มีความสนใจร่วมกัน (Community ofInterests) กลุ่มประชาชนที่มีความต้องการเฉพาะทางในเชิงประเด็นร่วมกัน (Specifically Need-based Community/ Issue-
 • 21based Community) และหรือมีผลประโยชน์ร่วมกันในทางใดหรือมิติใดมิติหนึ่ง และเมื่อพิจารณาถึง “ประเด็นทางสังคม” ในมิติร่วมสมัยจากแนวคิดพื้นฐานด้านประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ตามกรอบแนวคิดของสํานักงานข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนประจําสหประชาชาติ (Office of the HighCommissioner for Human Rights, United Nation HumanRights สรุปและอ้างอิงจาก http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/ListofIssues.aspx) ซึ ่ ง แต่ ล ะบริ บ ทนั ้ น มี ค ํ าประกาศสากลและเอกสารชี้แจงไว้อย่างละเอียด ได้จําแนกประเด็นทางสังคมสากลร่วมสมัยไว้ทั้งสิ้น 48 ประเด็นดังนี้ (1) ประเด็นที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม (Adequate Housing) (2) สิทธิการประกอบธุรกิจและการงาน (Business andHuman Rights) (3) สิทธิเด็ก (Human Rights) (4) สิทธิพลเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมือง (Civil andPolitical Rights) (5) การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศโลก (Climate Change) (6) สิทธิการสื่อสาร (Communications) (7) สิทธิทางวัฒนธรรม (Cultural Rights) (8) กระบวนการประชาธิปไตย (Democracy) (9) สิทธิของผู้ต้องขัง (Detention) (10) การพัฒนา ซึ่งรวมถึงธรรมาภิบาลการปกครองและการจัดการหนี้สาธารณะ (Development: Good Governance and Debt) (11) สิทธิมนุษยชนของผู้พิการ (Disability and HumanRights) (12) การปกป้องการสูญหาย ถูกลักพาตัว กักขัง หน่วงเหนี่ยว ดําเนินคดีอย่างอยุติธรรม (Disappearances) (13) การถูกกีดกัน แบ่งแยก ชนชั้น ชาติพันธุ์ ศาสนา(Discrimination) (14) สิทธิการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม(Economic, Social, and Cultural Rights) (15) การศึกษา (Education) (16) สิ่งแวดล้อม (Environment) (17) การประหารชีวิต การต้องโทษหนัก (Executions)
 • 22 (18) อาหารและโภชนาการ (Food) (19) เสรีภาพในความคิดเห็นและการแสดงออก (Freedomof Opinion and Expression) (20) เสรีภาพทางศาสนาและความเชื่อ (Freedom ofReligion and Belief) (21) สิทธิทางเพศ (Gender) (22) กระบวนทัศน์โลกาภิวัฒน์ ธุรกิจ การค้า และการลงทุน(Globalization: Business, Trade and Investment) (23) สุขภาพอนามัย (Health) (24) เอชไอวี เอดส์ (HIV/AIDS) (25) เอกภาพภราดรภาพของประชาคมโลก (HumanRights and International Solidarity) (26) การปกป้องสิทธิมนุษยชน (Human RightsDefenders) (27) สิทธิในการได้รับการศึกษาและอบรม (Human RightsEducation and Training) (28) เครื่องมือชี้วัดทางสังคมด้านสิทธิมนุษยชน (HumanRights Indicators) (29) นิรโทษกรรม (Impunity) (30) อิสรภาพทางการศาลและกระบวนการยุติธรรม(Independence of Judiciary) (31) สิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง (Indigenous People) (32) สิทธิของผู้พลัดถิ่น (Internal Displacement) (33) สิทธิค่าชดเชยและค่าตอบแทนการทํางาน(Mercenaries) (34) ผู้ลี้ภัยอพยพ (Migration) (35) เป้าหมายการพัฒนาในสหัสวรรษใหม่และสิทธิมนุษยชน(Millennium Development Goals and Human Rights) (36) ชนกลุ่มน้อย (Minorities) (37) แผนปฏิบัติการเพื่อการสนับสนุนและปกป้องสิทธิมนุษยชน (Plans of Action for the Promotion and Protection of HumanRights) (38) ความยากจน (Poverty) (39) การแบ่งแยกสีผิว (Racism) (40) กฎบัตรแห่งกฎหมาย (Rule of Law) (41) สถานการณ์ปัจจุบัน (Situations) (42) ทาสและการกดขี่ข่มเหง (Slavery) (43) การก่อการร้าย (Terrorism) (44) การลงโทษโดยการทรมาน (Torture)
 • 23 (45) การค้ามนุษย์ (Trafficking in Persons) (46) ความร่วมมือข้ามชาติ (TransnationalCorporations) (47) น้ําและสุขาภิบาล (Water andSanitation) (48) สิทธิและการคุ้มครองสตรี (Women) จากประเด็นร่วมทางสังคมในเบื้องต้น ได้รับการขานรับและขับเคลื่อนโดยหน่วยงานภายใต้การกํากับดูแลและองค์กรภาคีต่างๆของสหประชาชาตินี้เอง ประเทศต่างๆและองค์กรระดับนานาชาติต่างๆจึงได้ให้ความสําคัญ หยิบยกและนําเสนอในการประชุมระดับนานาชาติมาโดยตลอด ดังที่จะได้เห็นในข้อตกลงระหว่างประเทศ และแผนงานภาคปฏิบัติต่างๆ อาทิ จากเวทีการประชุม WorldEconomics Forum UNCTAD UNESCO ITU ฯลฯ ส่งผลให้ประเด็นดังกล่าวข้างต้นได้กลายเป็นประเด็นร่วมของประชาคมโลกไปในที่สุด อันก่อให้เกิดพลังขับเคลื่อนภาคสังคมขึ้นในหน่วยต่างๆ ทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค อาทิ องค์กรพัฒนาสังคม ภาคธุรกิจเอกชน สื่อ สถาบันการศึกษา องค์กรศาสนา หน่วยงานภาครัฐรัฐบาล ในประเทศต่างๆ ในระบอบประชาธิปไตย เพื่อรณรงค์ให้ประเด็นดังกล่าวนี้เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ในมิติของกิจการการสื่อสารระหว่างประเทศ ประเด็นทางสั งคมร่วมสมัยดังที่ได้กล่ าวข้ างต้ นส่ งผลให้ เกิ ด เสี ยงเรี ยกร้ องจากประชาชนในการปฏิรูประบบกิจการสื่อสาร กฎหมาย องค์กรกํากับดูแลสื่อ และสถาบันสื่ิอทั่วโลก ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเสียงเรียกร้องในการปรับระบบกิจการสื่อกระจายเสียงได้จาก Grandi, R.,“Western European Broadcasting in Transition”, Journalof Communication 28, pp. 47-50 กล่าวโดยสรุปคือ (ก) กลุ่มประชาชนและกลุ่มการเมืองต่างๆในสังคมเรียกร้องสิทธิในการมีส่วนร่วมในกิจการสื่อสารของประเทศ (ข) เสียงเรียกร้องในการกระจายอํานาจ และเสรีภาพในการนําเสนอข่าวสารสู่สาธารณะ (ค) การต่อต้านจากประชาชนอั น เนื ่ อ งมาจากกิ จ การสื ่ อ กระจายเสี ย งส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเครื่องมือของรัฐ และถูกควบคุมอย่างเคร่งครัด และ (ง) การเรียกร้องให้ ร ั ฐ เปิ ด โอกาสให้ ภ าคเอกชนและประชาชนได้ ม ี ส ่ ว นร่ ว มในการ
 • 24ดําเนินกิจการกระจายเสียงเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และเมื่อพิจารณาถึงกิจการกระจายเสียงในประเทศต่างๆ แล้วนั้น พบว่ามีการขับเคลื่อนและพัฒนาการจากทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน ที่ร่วมกันปฏิรูประบบกิจการกระจายเสียงของแต่ละประเทศ ให้สอดรับกับประเด็นร่วมสมัยดังกล่าวมากยิ่งขึ้น และเมื่อพิจารณาถึงมิติความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นร่วมทางสังคม และกิจการวิทยุกระจายเสียงในระดับนานาชาติแล้วพบว่า (1) ภาคประชาสังคม เสียงเรียกร้องและการผลักดันอย่างต่อเนื่อง นับจากการประกาศปฏิญญาฯ ในปี ค.ศ. 1948 จนถึงปัจจุบัน จากภาคประชาชนในกลุ่มต่างๆ เพื่อการมีส่วนร่วมในการใช้สื่อวิทยุกระจายเสียงเพื่อสนองตอบความต้องการข้อมูลข่าวสาร และใช้เป็นเวทีการสื่อสารสาธาณะต่อประเด็นเฉพาะทางสังคมมีมากขึ้นเรียกร้องให้แก้ไข เพิ่มเติม หรือบัญญัติกฎหมายเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในภาคส่วนต่างๆ ได้มีโอกาสในการดําเนินกิจการสื่อวิทยุกระจายเสียงอย่างเป็นรูปธรรม (2) ภาครัฐ ก็ตระหนักได้ดีถึงความสําคัญของการสื่อสารในประเด็นที่เฉพาะเจาะจงและตรงสู่กลุ่มประชากรของประเทศที่มีลักษณะที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น (ทั้งในมิติของ สถานะทางสังคมเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ศาสนา ชาติพันธุ์ กลุ่มความสนใจร่วม ชุมชนในกรอบนิยามใหม่ ฯลฯ) ซึ่งสื่อวิทยุที่มุ่งเน้นเชิงประเด็นนี้เองที่รัฐในหลายประเทศตระหนักได้ดีว่าจะเป็นกลไกสําคัญของการสื่อสารในมิติใหม่ ที่รัฐจะสามารถตอบโจทย์ที่เป็นประเด็นทางสังคมร่วมสมัยได้ชัดเจน ทันท่วงที และเฉพาะเจาะจงต่อปัญหานั้นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และรัฐจะสามารถใช้สื่อวิทยุเชิงประเด็นเป็นสื่อของหน่วยงานต่างๆ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารของรัฐเฉพาะประเด็นได้อย่างสอดคล้องและตรงเป้าหมาย ซึ่งรัฐในหลายประเทศได้ดําเนินกิ จ การวิ ท ยุ เ ชิ ง ประเด็ น ควบคู ่ ไ ปกั บ สื ่ อ วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งบริ ก ารสาธารณะของรัฐที่สื่อสารกับกลุ่มประชาชนผู้ฟังในวงกว้าง (MassAudience)
 • 25 (3) เอกชน ธุรกิจกิจการวิทยุกระจายเสียงยุคใหม่ ได้ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ตลอดจนการพัฒนาที่ก้าวหน้าของนวัตกรรมใหม่และเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยสมัยใหม่องค์กรสื่อวิทยุภาคธุรกิจเอกชนจึงมุ่งใช้ประโยชน์จากประเด็นเฉพาะทางสังคม (Specific Issues) และความสนใจเฉพาะของผู้ฟัง เพื่อทําการตลาดแบบเฉพาะเจาะจง (Niche Marketing Strategy) อันจะสอดรับกับสภาพการณ์ของอุตสาหกรรมกิจการสื่อกระจายเสียงในปัจจุบัน กล่าวโดยสรุปคือ วิทยุที่มุ่งเน้นในเชิงประเด็น (Issue-based Radio) จึงเป็นกิจการวิทยุทางเลือกของกลุ่มประชาชนที่มีความต้องการช่องทางและเวทีการสื่อสารในระหว่างสมาชิกในกลุ่มและสื่อสารสู่สาธารณะเพิ่มมากขึ้น กล่าวอีกนัยยะหนึ่งวิทยุที่มุ่งเน้นในเชิ ง ประเด็ น เป็ น ส่ ว นที ่ ช ่ ว ยเติ ม เต็ ม ความต้ อ งการและสิ ท ธิ ข องพลเมือง ที่กิจการวิทยุกระจายเสียงในรูปแบบหลัก และการพิจารณาในกรอบความคิดที่จํากัดในกรอบแนวคิดเดิม ไม่สามารถตอบสนองในมิติด้านสิทธิการสื่อสารและความต้องการข้อมูลข่าวสารของกลุ่มประชาชนในสังคมและกลุ่มวัฒนธรรมในปัจจุบันที่มีความซับซ้อนขึ้นได้อย่างครบบริบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปในการนิยามเชิงกฎหมายในประเทศต่างๆ จะระบุและอธิบายเนื้อหาในเชิงประเด็นว่าเป็นเนื้อหาที่เน้ น ในเรื ่ อ งของความสนใจร่ ว มหรื อ ผลประโยชน์ ร ่ ว มกั น ของชุ ม ชน(Community Interest) ซึ่งในการกล่าวถึงต่อไปนี้จะใช้เรียกวิทยุเชิงความสนใจร่วมว่าเป็นวิทยุชุมชนเชิงประเด็น ระบบกิจการกระจายเสียงรูปแบบหลักแต่เดิม ต้องปรับตัวและองค์กรเพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้ง 3 ระบบหลักกล่าวคือ (1) กิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งบริ ก ารสาธารณะ(Public Service Broadcasting) โดยภาครัฐและหน่วยงานของรัฐได้ เ ริ ่ ม การนํ า เสนอบริ ก ารข่ า วสารที ่ ต รงกั บ ความต้ อ งการของประชาชนในกลุ่มต่างๆ และประเด็นต่างๆให้ครบถ้วนยิ่งขึ้น
 • 26 (2) วิทยุกระจายเสียงเชิงพาณิชย์ (CommercialService Broadcasting) ซึ่งประกอบกิจการโดยภาคธุรกิจเอกชน ที่พัฒนาปรับตัวการนําเสนอรายการและการส่งเสริมการขายที่เฉพาะเจาะจงกลุ่มผู้ฟังเฉพาะ (3) วิทยุกระจายเสียงที่ไม่แสวงหาผลกําไร (Non-profit Broadcasting) ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบกิจการวิทยุชุมชนในเชิงภูมิภาค (Geographically Area-based CommunityRadio) ซึ่งประกอบกิจการโดยสมาชิกของชุมชนในเชิงภูมิภาคและให้บริการในขอบเขตพื้นที่เป็นหลัก แต่ในปัจจุบันสภาพทางสังคมยุคใหม่ได้ขยายขอบเขตนิยามของคําว่า “ชุมชน” ให้ครอบคลุมมากกว่าชุมชนในมิติทางภูมิศาสตร์เพียงเท่านั้น และหากพิจารณาในระดับนานาชาติการประกอบกิจการวิทยุเชิงประเด็นร่วม หรือการที่กิจการสถานีวิทยุให้บริการข้อมูลข่าวสาร ความรู้และความบันเทิงกับกลุ่มคนที่มีความสนใจ รสนิยม อาชีพเดียวกัน ซึ่งมิได้จํากัดอยู่เพียงมิติของคําว่าชุมชนในเชิงภูมิศาสตร์เพียงอย่างเดียว แต่ได้ขยับขยายออกไปในมิติชุมชนแห่งความสนใจและผลประโยชน์ร่วมกัน ชุมชนสาขาวิชาชีพ สมาชิกในศาสนา สมาชิกสมาคมสมาพันธ์ต่างๆ ฯลฯ นั้นมีให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นในปัจจุบัน แต่ ท ั ้ ง นี ้ ร ู ป แบบการให้ อ นุ ญ าตประกอบกิ จ การในแต่ ล ะประเทศ และการกําหนดประเภทของกิจการว่าจะอยู่ในการบริการประเภทใดนั้นแตกต่างกันออกไป โดยที่การพิจารณาให้อนุญาตการประกอบกิจการและลักษณะรูปแบบการดําเนินกิจการของวิทยุที่มุ่งเน้นในเชิงประเด็น (Issue-based Radio) ในแต่ละประเทศนั้น อาจมีความเหมือนหรือความแตกต่างขึ้นอยู่กับ 3 บริบทดังต่อไปนี้คือ (ก) บริบทของระบบกิจการกระจายเสียงในแต่ละประเทศ (ข) บริบททางกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และหรือเกณฑ์ในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่หน่วยงานองค์กรกํากับกิจการกระจายเสียงในแต่ละประเทศได้กําหนดขึ้น และ
 • 27 (ค) บริบททางสังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ และลักษณะทางประชากรของประเทศนั้นๆ รูปแบบของการให้อนุญาตจากภาครัฐ และลักษณะของการประกอบกิจการของวิทยุที่มุ่งเน้นในเชิงประเด็น และจากการศึกษาในระดับนานาชาติถึง รูปแบบของการให้อนุญาตจากภาครัฐและลักษณะของการประกอบกิจการของวิทยุที่มุ่งเน้นในเชิงประเด็นสามารถสรุปออกได้เป็นทั้งสิ้น 4 ลักษณะดังนี้ (1) วิทยุที่มุ่งเน้นในเชิงประเด็นที่ได้รับการจัดประเภทให้เป็นส่วนหนึ่งของกิจการวิทยุชุมชน (2) วิทยุที่มุ่งเน้นในเชิงประเด็นที่ได้รับการจัดประเภทหรือได้รับการอนุญาตจากรัฐบาล องค์กรกํากับดูแลกิจการกระจายเสียงเป็นกรณีพิเศษ หรือตามที่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมายให้เป็นกิจการวิทยุประเภทกิจการกระจายเสียงพิเศษเฉพาะเจาะจง (Special orSpecific Radio Broadcasting Services) หรืออาจแยกออกอย่างชัดเจนให้เป็นแขนงหนึ่งในระบบกิจการวิทยุกระจายเสียงของประเทศนั้นๆ (3) วิทยุที่มุ่งเน้นในเชิงประเด็นที่ได้รับการจัดประเภทให้อยู่ในการบริการสาธารณะ (4) วิทยุที่มุ่งเน้นในเชิงประเด็นที่ได้รับการจัดประเภทให้อยู่ในการบริการธุรกิจเชิงพาณิชย์ (1) วิทยุที่มุ่งเน้นในเชิงประเด็นที่ได้รับการจัดประเภทให้เป็นส่วนหนึ่งของกิจการวิทยุชุมชน กิจการวิทยุชุมชนในหลายประเทศได้ระบุนิยาม คุณลักษณะในทางกฎหมาย และแบ่งประเภทกิจการวิทยุชุมชนออกเป็น 2 ประเภทคือ (ก) วิทยุชุมชนเชิิงภูมิศาสตร์ (GeographicallyArea-based Community Radio) เพื่อการให้บริการข้อมูลข่าวสาร และเป็นเวทีเพื่อการมีส่วนร่วมในการสื่อสารของสมาชิกของชุมชนที่อาศัยในเขตพื้นที่เดียวกัน และ
 • 28 (ข) วิทยุชุมชนของกลุ่มความสนใจ/ผลประโยชน์ร่วม(Community of Interest-based Radio) ที่ขยายมิติของคําว่าชุมชนจากมิติทางกายภาพ ไปสู่มิติทางสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาจึงครอบคลุมมิติชุมชนที่ลึกซึ้งและมีความหลากหลายยิ่งขึ้น อาทิ วิทยุชุมชนของกลุ่มทางสังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภาษา กลุ่มอายุอาชีพ เพศ กลุ่มชาติพันธุ์ ชนพื้นเมือง ชนกลุ่มน้อย กลุ่มคนที่มีความสนใจร่วมกันในประเด็นหรือบริบททางสังคมสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ฯลฯลักษณะของกิจการวิทยุประเภทดังกล่าวนี้ จึงมุ่งเน้นการให้บริการข้อมูลข่าวสาร เป็นช่องทางการสื่อสาร และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม ตัวอย่างที่สําคัญของกิจการวิทยุในรูปแบบดังกล่าวนี้คือ ในสหราชอาณาจักร กิจการวิทยุกระจายเสียงในสหราชอาณาจักร (The United Kingdom) ซึ่งมีความโดดเด่นในกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์/ ชนกลุ่มน้อย,เยาวชน, ภาษาถิ่น, คนพิการ, ฯลฯ (Community of Interest-based Radio) ซึ่งได้รับการรับรองใน พระราชบัญญัติกิจการสื่อสารค.ศ. 2003 (The Communication Act 2003) ในประเทศออสเตรเลีย กิจการวิทยุชุมชนเพื่อชาวพื้นเมือง (Indigenous Community Radio) ทั้งในเขตเมือง ชนบทห่างไกล ในรัฐต่างๆ ของประเทศออสเตรเลีย ซึ่งกิจการดังกล่าวได้มีพัฒนาการมานับสืบเนื่องกว่า 3 ทศวรรษ (อาทิ การเริ่มต้นวิทยุชุมชนเพื่อชาวพื้นเมืองในอะดิเลดของ EBI ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1975) และกิจการวิทยุชุมชนเพื่อชาวพื้นเมือง ได้รับการบัญญัติในพระราชบัญญัติกิจการกระจายเสียง ค.ศ. 1992 (Broadcasting ServiceAct 1992) ไว้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของกิจการวิทยุชุมชนในออสเตรเลียและอีกหนึ่งกรณีศึกษาคือ กิจการสถานีวิทยุชุมชนเชิงประเด็นของกลุ่มเพศที่สามที่เรียกว่าคลื่น JOY 94.9 ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุชุมชนจาก ABA-Australia Broadcasting Authority(ACMA ในปัจจุบัน) ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2001 ซึ่งปัจจุบันดําเนินกิจการต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 10 ปี ดําเนินกิจการเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสาร สาระบันเทิงให้แก่สมาชิกผู้ฟังของชุมชนชาวเกย์และ
 • 29เลสเบี้ยนในเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมีผู้ฟังประมาณ216,000 คน และยังสามารถรับฟังผ่าน Podcasts, Blogs, และผ่านวิทยุออนไลน์ ดําเนินกิจการสถานีโดยอาสาสมัครจํานวนกว่า200 คน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ประจําที่ได้รับค่าตอบแทน ซึ่งรายได้หลักของสถานี ม าจากผู ้ อ ุ ป ถั ม ป์ ร ายการและการสนั บ สนุ น จากสมาชิ กสถานีได้รับการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการสถานีที่มาจากการเลือกตั้งของสมาชิก วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของการดําเนินกิจการเพื่อ สื่อสะท้อนเสียงของชาวเกย์และเลสเบี้ยนในชุมชนต่างๆในเขตเมลเบิร์น, เสริมสร้างโอกาสและเสรีภาพในการสื่อสารของชาวสมาชิกชุมชน, ลดการโดดเดี่ยวแปลกแยกจากสังคม, ส่งเสริมเฉลิมฉลองวัฒนธรรม ความสําเร็จ และความภาคภูมิของชุมชนชาวเพศที่สาม (อ้างอิงจาก http://www.joy.org.au/about-us) (2) วิทยุที่มุ่งเน้นในเชิงประเด็นที่ได้รับการจัดประเภทหรือได้รับการอนุญาตจากรัฐบาล องค์กรกํากับดูแลกิจการกระจายเสียงเป็นกรณีพิเศษ หรือตามที่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมายให้เป็นกิจการวิทยุประเภทกิจการกระจายเสียงพิเศษหรือเฉพาะเจาะจง (Special orSpecific Radio Broadcasting Services) หรือแยกออกอย่างชัดเจนให้เป็นแขนงหนึ่งในระบบกิจการวิทยุกระจายเสียงของประเทศอาทิ ในประเทศแคนาดามีสถานีวิทยุทั้งสิ้น 1,221 สถานี(อ้างอิงจาก CRTC (2010), Communications MonitoringReport 2010, น. 31-34) ภายใต้พระราชบัญญัติกิจการกระจายเสียง ค.ศ. 1999 และแก้ไขใหม่ในปี ค.ศ. 2000 ได้กําหนดกิจการวิทยุกระจายเสียงออกประเภทต่างๆ ทั้งสิ้น 7 ประเภทดังต่อไปนี้ (ก) กิจการกระจายเสียงเพื่อการบริการสาธารณะระดับชาติ (National Public Radio Broadcasting) ที่ดําเนินกิจการโดย CBC-Canadian Broadcasting Corporation มีทั้งสิ้น 106 สถานี คิดเป็นร้อยละ 8.7%, (ข) กิจการกระจายเสียงเชิงพานิชย์ (PrivateCommercial Radio Broadcasting) มีทั้งสิ้น 736 สถานี คิดเป็นร้อยละ 60.3%,
 • 30 (ค) กิจการกระจายเสียงชุมชน (CommunityRadio Broadcasting) มีทั้งสิ้น 118 สถานี คิดเป็นร้อยละ 9.7%, (ง) กิจการกระจายเสียงเพื่อศาสนา (ReligiousRadio Broadcasting) มีทั้งสิ้น 75 สถานี คิดเป็นร้อยละ 6.1%, (จ) กิจการกระจายเสียงเพื่อการศึกษา (CampusRadio Broadcasting) มีทั้งสิ้น 51 สถานี คิดเป็นร้อยละ 4.2%, (ฉ) กิจการกระจายเสียงของชาวพื้นเมืองอะบอริจิน(Aboriginal Radio Broadcasting) มีทั้งสิ้น 45 สถานี คิดเป็นร้อยละ 3.7%, และ (ช) กิจการกระจายเสียงอื่นๆ (Other) อาทิ วิทยุกระจายเสียงเพื่อการท่องเที่ยว วิทยุจราจร วิทยุเพื่อสิ่งแวดล้อม วิทยุเพื่องานเฉพาะกิจ ฯลฯ มีทั้งสิ้น 69 สถานี คิดเป็นร้อยละ 5.7% ซึ่งหากพิจารณาในกิจการประเภท (ง)-(ช) นั้น นับเป็นการจัดประเภทกิจการวิทยุเป็นพิเศษที่มุ่งเน้นไปตามบริบทและประเด็นเฉพาะ โดยที่คณะมนตรีกิจการการวิทยุ โทรทัศน์ และโทรคมนาคมแคนนาดา (CRTC-Canadian Radio-televisionand Telecommunications Commission) มีอํานาจหน้าที่ในการจัดสรรคลื่นความถี่ และพิจารณาออกใบอนุญาตดังกล่าวให้ภายใต้พระราชบัญญัติกิจการกระจายเสียงและระเบียบข้อบังคับ กิจการวิทยุเพื่อชาวอะบอริจิ้นในแคนาดาที่สําคัญกลุ่มหนึ่งคือ วิทยุ “Aboriginal Voices Radio (AVR)” ซึ่งเป็นวิทยุในเครือสมาชิกของ The Aboriginal Radio Network of Canadaมีเครือข่ายการส่งสัญญาณใน 5 เขตหลักใน แวนคูเวอร์ คลื่นFM106.3 คาลการี (Calgary) คลื่นFM 88.1 เอ็ดมอนตัน(Edmonton) คลื่นFM 89.3 โตรอนโต (Toronto) FM 106.5 และออตตาวา (Ottawa) คลื่นFM 95.7 ออกอากาศหลักในเขตเมืองเพื่อบริการข่าวสาร บันเทิง ส่งเสริมวัฒนธรรม นําเสนอดนตรีและศิลปะของศิลปินเชื้อสายอะบอริจิ้น แก่ชาวพื้นเมืองผู้พักอาศัยและทํางานในเขตเมืองใหญ่ดังกล่าว ทั้งนี้พันธกิจหลักที่สําคัญของ AVR นอกจากที่กล่าวมาเบื้องต้น AVR ยังมีเป้าหมายในการใช้สื่อวิทยุในการเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ตลอดจนความสัมพันธ์อันดี ระหว่างชา
 • 31วอะบอริจิ้นและสมาชิกในชุนชนทั่วไปในเขตเมืองนั้นๆ ที่ไม่ใช่ชาวอะบอริจิ้นอีกด้วย (อ้างจาก http://www.aboriginalvoices.com) ในประเทศโคลัมเบียได้แยกกิจการวิทยุเพื่อกลุ่มชาติพันธุ์และส่งเสริมวัฒนธรรมไว้เป็นอีกกลุ่มกิจการพิเศษเพื่อสนับสนุนกิจการที่มุ่งเน้นประเด็นดังกล่าวโดยเฉพาะ และเพื่อให้ได้รับสิทธิการยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมในการใช้คลื่นความถี่ในการประกอบกิจการและภาษีศุลกากรต่างๆ (Tariffs and Charges) ซึ่งได้บัญญัติให้อนุญาตกลุ่มกิจการประเภทนี้ไว้ใน “กฎหมายเพื่อกิจการกระจายเสียงเพื่อกลุ่มชาติพันธุ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม” (Broadcasting for Ethnic and CulturalDiversity) ในกฎบัญญัติที่ 74 ปี ค.ศ. 1996 (อ้างใน Division ofFreedom of Expression, Democracy and Peace,Communication and Information Sector, UNESCO(2003), “Legislation on Community Radio Broadcasting:Comparative Study of the Legislation of 13 Countries” น.99-100) ในประเทศสเปนและโปแลนด์ พระศาสนจักรคาทอลิกได้รับการอนุญาตจากรัฐบาลของทั้งสองประเทศให้ดําเนินกิจการเครือข่ายวิทยุกระจายเสียงคาทอลิกในประเทศ นั่นคือ “Radio Maryja” ในประเทศโปแลนด์ และ “COPE-Cadena de Ondas Popularesde Espana” (The Network of Popular SpanishBroadcasters) ในประเทศสเปน ในประเทศอาร์เจนตินา ในปี ค.ศ. 1991 รัฐบาลได้ออกกฤษฎีกา (Decree) จัดสรรคลื่นความถี่เพื่อการดําเนินกิจการวิทยุกระจายเสียงให้กับสภาพระสังฆราชคาทอลิก เพื่อใช้ในกิจการสื่อสารของคริสต์ศาสนาในประเทศ (3) วิทยุที่มุ่งเน้นในเชิงประเด็นที่ได้รับการจัดประเภทให้อยู่ในการบริการสาธารณะ
 • 32 สื่อกระจายเสียงเพื่อสาธารณะ หมายถึง การกระจายเสียงที่มีเป้าหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์ของสาธารณะ องค์การหรือสถาบันการศึกษามุ่งรักษาบรรทั ด ฐานทางวั ฒนธรรมของสั งคมไม่ แสวงหากําไรเหมือนอย่างเช่นสื่อเชิงพาณิชย์ (Cave and Brown, (1990)และ Allen Brown (1996) วิทยุสาธารณะเกิดขึ้นมาจากเหตุผลสําคัญอย่างน้อย 3 ประการ คือ ประการแรก คลื่นความถี่ซึ่งเป็นทรั พ ยากรที ่ ม ี อ ยู ่ อ ย่ า งจํ า กั ด ประการที ่ ส องความสํ า คั ญ ของระบบกระจายเสียงที่มีศักยภาพสูงต่อระบบการเมืองสังคมและวัฒนธรรมและประการสุดท้าย คือ ความไม่เชื่อมั่นในกลไกตลาดว่าจะทําให้ระบบการกระจายเสียงเป็นไปเพื่อการสื่อสารสาธารณะได้เพราะหากปลดปล่อยให้ระบบกระจายเสียงอยู่ในการครอบครองของนักธุรกิจหรือกลุ่มทุน สื่อนั้นย่อมมุ่งสร้างเนื้อหาเพื่อให้มีผู้ชมรายการมากที่สุด ทําให้การกระจายเสียงเพื่อประโยชน์สาธารณะไม่สามารถเป็นระบบธุรกิจที่มุ่งหวังกําไรสูงสุดได้ (Atkinson, 1997) อย่างไรก็ตาม Brown (1996) กล่าวว่าสื่อกระจายเสียงสาธารณะไม่ได้มีรูปแบบเป็นสากลทั้งในด้านโครงสร้าง การควบคุมหรือเนื้อหา ซึ่งล้วนแล้วแตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศตามบริบทและพัฒนาการทางการเมือง และเศรษฐกิจ ซึ่งอาจสรุปได้ 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ แบบยุโรปซึ่งมีรากฐานมาจากอังกฤษและแบบสหรัฐอเมริกา แต่ในทางปฏิบัติประเทศส่วนใหญ่จะเป็น “ระบบคู่” (Dual System) ซึ่งผสมผสานระหว่างทั้งสองด้าน Graham และ Davies (1997) ชี้ให้เห็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ขององค์กรกระจายเสี ยงเพื ่ อสาธารณะว่ าต้ องมี ขนาดใหญ่ต้องเป็นเครือข่ายระดับประเทศ และต้องเป็นอิสระจากอิทธิพลภาคการเมือง และภาคธุรกิจ โดยทั้งคู่มองว่าองค์กรกระจายเสียงเพื่อสาธารณะคือ “ศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศ” (Center ofExcellence) ที่ต้องดําเนินการผลิตรายการ และออกอากาศด้วยตนเอง เป็นผู้วางรากฐานให้กับตลาด และสามารถกระตุ้นเพื่อกระจายเสียงทั้งระบบ โดยสื่อสาธารณะสามารถมีได้มากกว่าหนึ่งแห่งในประเทศ เช่น สถานี BBC กับ Channel 4 ของอังกฤษ แต่การมีองค์กรหนึ่งที่มีขนาดใหญ่ และมีกิจกรรมที่สามารถสร้างการรวมตัวใน
 • 33แนวดิ่ง (Vertical Interqration) โดยมีกิจกรรมที่คลอบคลุมตั้งแต่การฝึกอบรม การพัฒนา การวางผังรายการ และการออกอากาศหน่วยงานวิจัยด้านการกระจายเสียงของอังกฤษ (BroadcastingResearch Unit: BRU) ได้อธิบายแนวคิดของการกระจายเสียงเพื่อสาธารณะว่าจะต้องมีองค์ประกอบ 8 ประการ คือ (1) สามารถเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่ (2) มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับรสนิยม และความสนใจของทุกคน (3) ให้ความสําคัญกับชนกลุ่มน้อยเป็นพิเศษ (4) มีบทบาทในการสร้างชุมชนและเอกลักษณ์ของชาติ (5) ปราศจากผลประโยชน์ (6) ได้รับเงินอุดหนุนโดยตรงจากสาธารณะ (7) มุ่งผลิตรายการที่มีคุณภาพเป็นสําคัญมากกว่าความต้องการจํานวนผู้ชม/ผู้ฟัง (8) ผู้ผลิตรายการมีเสรีภาพในการนําเสนอ ต่อมา ยูเนสโก (UNESCO) ได้สนับสนุนการระบุถึงลักษณะและบทบาทของสื่อ ลักษณะขององค์กรอิสระ กิจการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์โลก (World Radio and Television Council)ในแง่ของหลักการและเนื้อหาว่า โดยหลักการสื่อสาธารณะจะต้องเข้าถึงประชาชนทุกคน (Universality) มีความหลากหลาย (Diversity)มี ค วามเป็ น อิ ส ระ (Independent) และมี ค วามแตกต่ า ง(Distinctiveness) เช่น ในแง่เนื้อหารายการ (Program Content)ที่นําเสนอสื่อสาธารณะจะต้องเสนอเนื้อหาอย่างเป็นกลางและให้สิ่งที่เป็นประโยชน์ (Unerase of Enlightening Information) ผลิตรายการเพื่อการบริการและผลประโยชน์ของสาธารณะ รายการจะต้องมีจุดเด่น ผลิตด้วยตัวเองและเนื้อหาที่นําเสนอต้องเพื่อส่วนรวม(National Content) สําหรับแนวคิดด้านการเงินของสื่อสาธารณะมีหลากหลายแนวคิดในประเทศยุโรป ส่วนใหญ่จัดตั้งบรรษัทสาธารณะ(Public Corporation) ทําหน้าที่เป็นผู้ผลิตสื่อกระจายเสียงเพื่อ
 • 34สาธารณะ และมีรายได้ในการดําเนินงานจากการเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้รับ แต่ก็ยังมีบางประเทศ เช่น อิตาลี เนอเธอร์แลนด์และฟินแลนด์ จะมีรายได้บางส่วนมาจากการโฆษณาด้วย รูปแบบการเก็บค่าธรรมเนียมเป็นที่นิยมไปในประเทศแถบยุโรป แต่ในประเทศแคนาดา และออสเตรเลีย ใช้การสนับสนุนจากภาครัฐเป็นหลัก มีเพียง BBC ของอังกฤษเท่านั้นที่มีเงินสนับสนุนจากการเก็บค่าธรรมเนียม อย่างไรก็ตามแม้ตามหลักการของสื่อสาธารณะจะต้องการให้ปลอดจากอิทธิพลทางด้านการเมืองและธุรกิจ แต่ในระยะหลังก็มีบางประเทศที่อนุญาตให้สื่อสาธารณะเปิดให้มีการโฆษณาเพื่อเป็นรายได้ให้กับสถานีเช่นกัน ซึ่ง เม็คเคอเซ่ย์และคณะ (Mckirsey &Company) (1999) ได้ให้ความเห็นว่า ยิ่งสื่อสาธารณะมีสัดส่วนของการโฆษณาสูงขึ้นมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทําให้ไม่มีความแตกต่างไปจากสื่อเชิงพาณิชย์เท่านั้น สําหรับตัวอย่างกิจการสื่อกระจายเสียงสาธารณะในประเทศต่างๆทั้งในด้านภารกิจ รูปแบบกฎหมายในการจัดตั้งองค์กร การกํากับดูแล เนื้อหารายการ ที่มาของรายการ ผู้ชม กลไกการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินสนับสนุนในการดําเนินงานแต่ละปี และรายจ่ายของสถานี พบว่า มีรายการที่เหมือนและแตกต่างกันไปในบริบทต่างๆของสถานี ดังนี้ BBC - British Broadcasting Corporation บรรษัทกิจการกระจายเสียงแห่งสหราชอาณาจักร PBS - Public Broadcasting Service กิจการกระจายเสียงเพื่อบริการสาธารณะ (สหรัฐอเมริกา) CBC - Canadian Broadcasting Corporation บรรษัทกิจการกระจายเสียงแห่งแคนาดา ABC - Australian Broadcasting Corporation บรรษัทกิจการกระจายเสียงแห่งออสเตรเลีย
 • 35 ตารางที่ 1.4 เปรียบเทียบสื่อสาธารณะต่างประเทศในบริบทต่างๆ บริบท/สถานี BBC PBS CBC ABCภารกิจ ยกระดับ ยกระดับ ให้บริการ สร้างคุณค่า คุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิต รายการวิทยุ และบูรณาการ ประชาชน ของคน และโทรทัศน์ที่ วัฒนธรรมของ ด้วยการนํา อเมริกาด้วย หลากหลาย ประเทศโดย เสนอรายการ รายการ โดยมุ่งให้ นําเสนอ และบริการที่ คุณภาพและ ข้อมูล,ความรู้ รายการหลาก ให้ข้อมูล,การ บริการด้าน และความ หลาย โดยมี ศึกษา และ การศึกษา ซึ่ง บันเทิง ความเป็นรูปแบบ ความบัการก แต่เดิม นเทิง ให้ CPB (Inform,ปี ตั้งขึ้นเมื่อ อิสระ ในปี ก่อตั้ง แตกกฎหมายใน (Inform, ง ระจายเสีย (Corporatio ข้อมูล,สร้าง Enlighten ค.ศ.1936 ต่างและน่า ค.ศ. 1932 Educate n forนPublic แรงบั ดาลใจ and สนใจการจัดตั้ง ดําเนินการ ในฐานะ โดยนายก and ษัท Broadcastin Entertain)องค์กร โดยบริ และสร้าง บรรษัทของ (Inform,น รัฐมนตรีใ Entertain) g)ได้จัดตั้ง Educate เอกชนแต่เกิด ความเบิกบาน กษัตริย์(Cro ฐานะ สถานีโทรทัศน์ and ปัญหาด้าน ใจ wn Australian PBS (Public Entertain) การแทรกแซง (Inform,Ins Corporatio Broadcastin Broadcastin คามถี่ รัฐบาล pire and n) โดย Act g g Service) Delight) of Commissio อังกฤษก่อตั้ง ขึ้นในปี ค.ศ. Parliament n เพื่อให้เป็น BBC ด้วย 1969 ด้วย ตาม Royal สถานีบริการ กฎบัตร การสนัรูปแบบการกํากับดูแล รัฐบาลเป็นผู้ PBS มี บสนุน รัฐสภาจะเป็น Commissio รัฐบาลเป็นผู้ สาธารณะโดย (Charter) ใน ของสถานีวิทยุ เสนอรายชื่อ การบริหาร ผู เพื่อลด n้แต่งตั้งคณะ แนะนํา แต่ ได้รับการ ง พระบรม และสถานี คณะกรรมการ งานแบบ อิทธิพลของ กรรมการ ตั้ง Board สนับสนุนจาก ราชโองการ โทรทัศน์ บริหารจํานวน องค์กรเอกชน วิทยุกระจาย (Board of จํานวน ประเทศ7 คน ผ่านทาง สาธารณะทั่ว 12 คน ที่มา โดยมีคณะ เสียงของ Director) เพื กฤษในการ อัง่อทําหน้าที่ รัฐสภาในปี ประเทศ จํานวน 12กา จากสาขา กรรมการ สหรัฐอเมริ แต่งตั้ง ดําเนินงาน ค.ศ. 1927 มากกว่า of คน ซึ่งรวม อาชีพที่ต่าง (Board ต่างๆ Board 1,000 แห่ง ่ง Director) ซึ Chairperso Managing กัน ขึ้นทูล เป็นตัวแทน n และ Director เกล้าสมเด็จ ของมลรัฐ President & โดยกําหนด พระราชินีของ CEO ด้วย คุณวุฒิตาม อังกฤษให้ ต่างๆและเจ้า โดยมีระยะ ABC Act โปรดเกล้าฯ หน้าที่ เวลาในการ
 • 36บริบท/สถานี BBC PBS CBC ABCเนื้อหา BBC Radio ชุดรายการ ให้บริการใน ABC Radioรายการ ขึ้นอยู่กับ หลักที่ PBS รูปแบบภาษา ให้บริการตาม แนวคิดหลัก จัดให้แก่สถานี อังกฤษและ แนวคิดหลัก ของสถานี สมาชิก ได้แก่ ฝรั่งเศส ของแต่ละ แบ่งออกเป็น รายการเกี่ยว CBC Radio สถานี ดังต่อ 10 สถานี กับเด็ก 1 บริการ ไปนี้ วัฒนธรรม ข่าวสาร Radio BBC Radio การศึกษา สาธารณะ Channel ให้ 1 เพลงและ CBC Radio ข้อมูลข่าวสาร ประวัติศาสตร์ บันเทิง 2 ดนตรี ศิลป ระดับประเทศ ข่าวธรรมชาติ BBC Radio วัฒนธรรม ABC Local เรื่องที่ 2 เรื่องราวที่ CBC Radio Radio ให้ สาธารณชน สาธารณะ 3 ปกิณกะ บริการ สนใจ สนใจ วัฒนธรรม ข่าวสารระดับ วิทยาศาสตร์ BBC Radio เรื่องราว ภูมิภาคและ และรายการ 3 เพลงและ ประเด็นทาง ท้องถิ่น เสริมทักษะ ศิลปะ สังคม ABC Dig ต่างๆ BBC Radio RCI Radio Music 4 สาระ ความ Canadian ดนตรีและ รู้และสนทนา สื่อสารความ เพลงใต้ดิน BBC Radio เป็นแคนาดาสู่ Triple j 5 ข่าว สายตาโลก ดนตรีสําหรับ และกีฬา และโลกใน คนรุ่นใหม่ BBC Radio สายตาของ ABC Classic 6 ดนตรีและ FM แคนาดา สาระ ดนตรีและ มีความรับผิด เพลงคลาสสิค BBC Radioกลไกการ การทํางาน สํานักงานผู้ มีการว่าจ้าง 7 วิทยุสําหรับ ABCัทJazzตรวจสอบ BBC อยู่ภาย ตรวจการ(IG: ชอบต่อชาว บริษ เด็กและ ดนตรีและเพ ใต้การกํากับ Office of แคนาดาทุก ภายนอกเพื่อ เยาวชน อาทิ the ลงแจ๊ส ดูแลของคณะ คนโดยต้องนํา สํารวจความ การ์ตูน Inspector ABC กรรมการ เสนอรายงาน นิยมของ BBC Radio General) NewsRadio มาตรฐาน ประจําปีผ่าน สถานี และรับ A เรื่องราว เป็นผู้กํากับ รายการข่าว การกระจาย รัฐสภาและมี ข้อนหลัก ยน เกี่ยวกับผู้ที่มี ดูแลการ เป็ ร้องเรี เสียง The Office โดยตรง(ผ่าน ABC Radio เชื้อชาติเอเชีย ทํางานของ (BSC:Broadc of the จดหมาย ่อ ใต้ CPB ในด้าน Australiaสื asting Ombudsma โทรศัพท์ E- BBC Nation ต่างๆ เช่น สารความเป็น Standards n เพื่อรับข้อ mail) and Local ออสเตรเลียสู่ Commissio การจัดการเงิน ร้องเรียน นอกจากนี้ยัง ข่าวสารระดับ ทุน,เนื้อหา n) ซึ่งสามารถ สายตาโลก ต่างๆโดยขึ้น มี ภูมิภาคและ ตรวจสอบ รายการ,การ และโลกใน ตรงกับ Australian ท้องถิ่น เนื้อหา ดําเนินงาน สายตาของ ประธานาธิบดี Nation BBC World รายการในแง่ ตามพ.ร.บ.ขอ ออสเตรเลีย Audit Office Service ABC ต่างๆและต้อง งสื่อสาธารณะ (ANAO) เพื่อ บริการ Country
 • 37แหล่งที่มา: สืบค้นข้อมูลจาก http://www.bbc.uk, http://www.cbc.ca, http://www.abc.net.au และรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง สื่อสาธารณะ โดย ฐิตินันท์ พงษ์สุทธิรักษ์ และ วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร ตุลาคม 2546 จากตาราง 1.4 ข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ในประเทศต่างๆ ทั้ง4 ประเทศอันได้แก่ BBC ประเทศอังกฤษ PBS ของสหรัฐอเมริกาCBC ของประเทศแคนาดา และ ABC ของประเทศออสเตรเลีย มีการดําเนินกิจการสื่อสารลักษณะในด้านต่างๆ กล่าวคือในด้านภารกิจของสื่อสาธารณะในประเทศต่างๆ ทั้ง 4 ประเทศ พบว่า มีความคล้ายคลึงกันค่อนข้างมาก โดยทั้ง 3 กิจการ (BBC,CBC และ ABC) มีแนวคิดหลักการของภารกิจ คือ ให้ข้อมูลข่าวสาร การศึกษาและความบันเทิง ส่วนในด้านการกํากับดูแล พบว่า ทุกประเทศมีความพยายามในการออกแบบการกํากับดูแลสื่อสาธารณะ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร เพื่อดูแลในเรื่องความเป็นกลาง คุณวุฒิ ความหลากหลายของสาขาอาชี พ และพื ้ น ที ่ โดยมี ก ารกํ า หนดจํ า นวนคณะกรรมการ ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง และวิธีการคัดเลือกที่ชัดเจนโปร่งใส เพื่อให้ปลอดจากอิทธิพลของรัฐและกลุ่มทุน เช่น BBCรัฐบาลเป็นผู้เสนอรายชื่อคณะกรรมการบริหารจากสาขาอาชีพต่างๆ12 คน แล้วนําขึ้นทูลเกล้าต่อพระราชินีอังกฤษแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหาร (Board of Governors) โดยมีอายุการทํางาน 5 ปีPBS ใช้องค์กรเอกชน โดยมีคณะกรรมการ (Board of Director) ซึ่งเป็นตัวแทนของมลรัฐต่างๆ และเจ้าหน้าที่ (Corporate Officer) ซึ่งรับผิดชอบงานด้านต่างๆ CBC รัฐสภาเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ(Board of Director) จํานวน 12 คน ซึ่งรวม Chairperson และPresident & CEO มีระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ง 5 ปี ส่วน ABCรัฐบาลเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ 7 คน เพื่อทําหน้าที่แต่งตั้ง BoardManaging Director โดยกําหนดคุณวุฒิตาม พระราชบัญญัติประกอบกิจการบบรษัทกระจายเสียงออสเตรเลีย (ABC Act) ส่วนในเรื่องเนื้อหารายการ พบว่า สื่อสาธารณะทั้ง 4ประเทศ พยายามเสนอรายการที่หลากหลาย โดย BBC มีจํานวนช่องสถานีที่มากที่สุด ในขณะที่สื่อสาธารณะในประเทศอื่นๆ ยังคงมีข้อ
 • 38จํ า กั ด ทางด้ า นช่ อ งสถานี แ ม้ ใ นรายละเอี ย ดของสั ด ส่ ว นรายการประเทศต่างๆ จะแตกต่างกันออกไป จากการศึ ก ษากรณี ก ารให้ บ ริ ก ารสาธารณะของประเทศต่างๆ อาจสรุปได้ว่า ในการให้บริการกิจการวิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นในรูปแบบสาธารณะ พบว่า เกิดจากสภาพการณ์ที่สําคัญ 4อย่างหลักๆ คือ การปรับตัวของภาครัฐ การนําเสนอและการเผยแพร่เนื้อหาของประเทศสู่ระดับนานาชาติ การนําเสนอเนื้อหาที่เน้นความเฉพาะเจาะจงและการให้บริการเนื้อหาในระดับท้องถิ่น ซึ่งในแต่ละสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นอาจนํามาอภิปรายได้ดังนี้ สภาพการณ์การปรับตัวของภาครัฐ โดยทั่วไปตามบทบาทหน้าที่ของรัฐจําเป็นต้องให้บริการแก่สาธารณชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดยเน้นที่การสนองตอบต่อความต้องการของสาธารณชนทั่วไปเป็นหลัก ซึ่งในปัจจุบัน พบว่า ความต้องการในข้อมูลข่าวสารของประชาชนมีความแตกต่างหลากหลาย ประกอบกับการแข่งขันในเรื่องการเข้าถึงประชาชนกับกิจการกระจายเสียงภาคเอกชนมีเพ่ิมขึ้นทําให้การให้บริการผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงของภาครัฐต้องพยายามปรั บ ตั ว ให้ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ททางด้ า นสั ง คมและเศรษฐกิ จ มากขึ ้ นตามไปด้วย การเน้นเนื้อหาที่มีความเฉพาะเจาะจงเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับหรือผู้ฟังจึงเป็นสิ่งที่สําคัญ เช่น การให้บริการด้านการศึกษา สาธารณสุข หรือภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น ส่วนในเรื่องการนําเสนอหรือการเผยแพร่ของประเทศไปสู่ระดับนานาชาตินั้นพบว่า ประเทศต่างๆ ได้มีการนําเสนอเรื่องราวต่างๆ เพื่อเป็นการทําความรู้จักและเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศตนเพื่อให้โลกได้รู้จักและในทางเดียวกันก็มุ่งที่จะทําความรู้จักกับเรื่องราวของชาติ/ประเทศอื่นๆ ด้วย ทําให้กิจการกระจายเสียงในรูปแบบสาธารณะ ซึ่งทําหน้าที่ในการเผยแพร่ถ่ายทอดประเด็นต่างๆ ที่เกี ่ ย วข้ อ งกั บ การสร้ า งมุ ม มองเกี ่ ย วกั บ ชาติ/ประเทศของตนเองในสายตาของประเทศ/ชาติอื่นๆ และในขณะเดียวกันก็พยายามบอกว่าคนในชาติหรือในประเทศนั้นมีมุมมองเกี่ยวกับโลกนี้อย่างไรบ้าง ซึ่ง
 • 39การนําเสนอเนื้อหาในลักษณะดังกล่าว จึงทําให้เกิดการนําเสนอเนื้อหาในประเด็นต่างๆ ขึ้น การนําเสนอเนื้อหาที่เน้นความเฉพาะเจาะจง เนื่องจากปัจจุบันความต้องการและปัญหาทางสังคมมีลักษณะเฉพาะไม่ว่าจะเป็นปัญหาหรือความต้องการทางสังคม เศรษฐกิจ หรือการเมืองทําให้ภาครัฐจําเป็นต้องพิจารณาเรื่องราวเนื้อหาต่างๆ ในลักษณะที่เฉพาะเจาะจงในการแก้ไขปัญหาหรือสนองตอบต่อความต้องการของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง อาทิ สถานี BBC เน้นการเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน BBC เอเชีย เสนอเนื้อหาคนที่มีเชื้อชาติเอเชียในประเทศอังกฤษ ABC เสนอเนื้อหาในแต่ละสถานีในประเด็นต่างๆ เช่น สถานีเพลง สถานีวัยรุ่น สถานีศิลปะ สถานีข่าว เป็นต้น การสนองความต้ อ งการให้ แ ก่ ท ้ อ งถิ ่ น ตามหลั ก การสนองตอบต่อสิทธิในการสื่อสารของประชาชนที่นอกจากภาครัฐจําเป็นต้องให้ ส ิ ท ธิ ใ นการรั บ รู ้ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารของประชาชนอย่ า งทั ่ ว ถึ ง แล้ ว ยั งจําเป็นต้องให้สิทธิแก่ท้องถิ่นต่างๆ ในการให้พื้นที่เวลา ในการบอกเล่าความเป็นมาหรือข้อมูลข่าวสารของท้องถิ่น ในแต่ละท้องถิ่นแก่คนอื่นๆ ด้วย ดังนั้น เรื่องราวเฉพาะของท้องถิ่นจึงเป็นลักษณะเนื้อหาเชิงประเด็น อีกส่วนหนึ่งที่ถูกนํามาเสนอในรายการวิทยุของสถานีต่างๆเพื่อตอบสนองในสิทธิทางการสื่อสารของประชาชนดังกล่าว (4) วิทยุที่มุ่งเน้นในเชิงประเด็นที่ได้รับการจัดประเภทให้อยู่ในการบริการธุรกิจเชิงพาณิชย์ ระบบวิทยุกระจายเสียงเชิงพาณิชย์ เป็นระบบหนึ่งของการจัดประเภทสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ระบบธุรกิจเอกชนเป็นผู้ให้บริการหรือการสื่อสารในตลาดเสรี (Free market system) หรือ (Privateenterprise system) โดยมีเป้าหมายเพื่อการรักษาผลประโยชน์ของปัจเจกชนหรือธุรกิจเอกชนเป็นหลัก ซึ่งโดยทั่วไปในการดําเนินกิจการในลักษณะดังกล่าวนี้ต้องได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานหรือองค์กรกํากับดูแลจากประเทศนั้นๆก่อน
 • 40 สําหรับสถานีที่ประกอบกิจการประเภทเชิงพาณิชย์ มีรายได้จากการโฆษณา และการขาย ให้เช่า และหรือรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ที่สืบเนื่องจากรายการทั้งสิ้น การดําเนินการในสถานีวิทยุกระจายเสี ย งกระทํ า โดยกลุ ่ ม ทุ น มื อ อาชี พ ที ่ น ํ า เสนอความคิ ดสร้ า งสรรค์ ใ นการสร้ า งรายการทํ า ให้ เ นื ้ อ หาของสื ่ อ ในระบบนี ้ ถ ู กกําหนดโดยระบบตลาด (Murdock & Godding 1977) และเนื่องจากสื่อกระจายเสียงเป็นสื่อที่ต้องมีการลงทุนสูง ราคาค่อนข้างแพง ทําให้ผู้ที่เข้ามาประกอบกิจการจําเป็นต้องเป็นผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีเป็นทุนขนาดใหญ่ที่สามารถดําเนินกิจการสื่อกระจายเสียงได้ ซึ่งในทางปฏิบัตินอกจากกลุ่มนายทุนนี้จะเป็นเจ้าของสื่อกระจายเสียงยังเป็นเจ้าของสื่อประเภทอื่นๆอีก ทําให้เกิดปัญหาการผูกขาดสื่อ( Media monopoly) ขึ้นทําให้สื่อต่างๆ ตกอยู่ในศูนย์กรรมสิทธิ์หรืออยู่ในมือของผู้ประกอบการสื่อรายใหญ่เพียงไม่กี่ราย ซึ่งการผูกขาดสื่อดังกล่าวจะเป็นอันตรายอย่างยิ่ง เนื่องจากจะมีการควบคุมบงการความคิดเห็นของสังคมมากเกินไป ในหลายประเทศจึงออกกฎระเบียบ เพื่อป้องกันการผูกขาดอํานาจของสื่อที่ใช้กันอยู่ ซึ่งมีหลายวิธีตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศ วิธีการแรกคือ การกําหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการ วิธีการต่อมาคือ การกําหนดเพดานกรรมสิทธิ์ (ceiling on ownership) ดังเช่น FCC ของอเมริกาได้กําหนดเกณฑ์การเป็นเจ้าของสื่อกระจายเสียงภายใต้เจ้าของเดียวกันว่า เจ้าของรายหนึ่งถือกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของสถานีกระจายเสียงได้ไม่เกิน 21 สถานี โดยอนุญาตให้ประกอบกิจการในคลื่น AM 7 สถานีFM 7 สถานี และโทรทัศน์ 7 สถานี เรียกกันทั่วไปว่า “ระยะ 3-7”rule แต่ถ้าสื่อทุกประเภททั้ง AM และ FM และโทรทัศน์ ดําเนินงานอยู่ภายใต้พื้นที่เดียวกันหรือตลาดเดียวกัน ผู้อื่นรายเดียวจะเป็นเจ้าของได้เพียงอย่างละหนึ่งสถานีเท่านั้น เรียกว่า “one – to-market rule” ( อ้างอิง ) นอกจากนั ้ น ยั ง มี ก ารใช้ ว ิ ธ ี ก ารกํ า หนดการเป็ น เจ้ า ของกรรมสิทธิ์สื่อ (Cross - Media Ownership) ซึ่ง FCC มักนิยมให้หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ ถือหุ้นด้วยกันได้ และถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนออสเตรเลียอนุญาตให้นายทุนรายเดียวกันครองกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของวิทยุได้ไม่เกิน 8 สถานี และเป็นเจ้าของสถานี
 • 41โทรทัศน์ได้ไม่เกิน 2 สถานี เป็นต้น สําหรับประเทศเม็กซิโก ไม่ได้ระบุข้อห้ามเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ไว้ ปล่อยให้บริษัท Televisa เพียงบริษัทเดียวสามารถเป็นเจ้าของสถานีโทรทัศน์ในเมืองหลวงเม็กซิโกซิตี้ได้ถึง4 สถานี ในจํานวนทั้งหมด 6 สถานี นอกจากนี้ยังอนุญาตให้มีเครือข่ายของตนเองในต่างจังหวัดได้ด้วย ( อ้างอิง ) อีกวิธีการหนึ่งคือการกําหนดให้มีข้อจํากัดห้ามสร้างเครือข่าย (Limitation on Network) ซึ่งเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่ใช้ในการพัฒนาให้ใบอนุญาตนอกจากการกําหนดคุณสมบัติในเรื่องสัญชาติและการป้องกันการผูกขาดอํานาจสื่อแล้ว เช่น ในประเทศญี่ปุ่นไม่อนุ ญ าตให้ ส ถานี โ ทรทั ศ น์ เ อกชนแพร่ ภ าพเป็ น เครื อ ข่ า ยกั บ ชาติ อ ื ่ นเป็ น การควบคุ ม อํ า นาจที ่ ก ํ า หนดให้ ส ถานี ไ ด้ ร ั บ สั ม ปทานต้ อ งออกอากาศเพียงภายในพื้นที่รับสัมปทานเพราะแม้ว่าการกําหนดเพดานการถือครองจะช่วยป้องกันมิให้ผู้ประกอบการรายเดียวมีโอกาสเป็นเจ้าของสถานีในหลายๆพื้นที่ หรือหลายๆเมืองมากเกินไปก็จริง แต่สถานีไม่ใช่เจ้าของเดียวกันก็อาจทําสัญญาเป็นพันธมิตรร่วมมือกันสร้ า งเป็ น ระบบเครื อ ข่ า ยแล้ ว ใช้ ร ายการเดี ย วกั น ออกอากาศทั ่ วประเทศ ได้ซึ่งก็เป็นวิธีการผูกขาดครอบงําความคิดของผู้รับสารอีกรายหนึ่ง ส่วน FCC ออกกฎระเบียบหลายข้อ เช่น “Price TimeAcces Rule” คือ ห้ามไม่ให้แม่ข่ายบังคับลูกข่ายถ่ายทอดรายการสถานีแม่ตลอดช่วงเวลาไพรมไทม์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้รับชมรายการท้องถิ่นได้รับรายการที่ผลิตโดยสถานีในท้องถิ่นเองได้มากขึ้น เป็นต้น ส่ ว นระยะเวลาในการออกใบอนุ ญ าตและการต่ อ อายุ ใ บอนุญาตนั้น พบว่า FCC ในประเทศอเมริกาได้กําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตไม่มีสิทธิดําเนินการกับสถานีเกินเลยไปจากระยะเวลาที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ซึ่งระยะเวลาที่ได้ระบุไว้ในใบอนุญาตสูงสุดของวิทยุคือ7 ปี ซึ่งต่อมาได้มีการขยายเวลาการใช้ประโยชน์จากคลื่นวิทยุได้ยาวขึ้นในยุค deregulation ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1980 เป็นต้นมา (วิภาอุดมฉันท์, 2546) ส่วนในประเทศญี่ปุ่น MPT (Ministry of Postand Telecommunication) ได้กําหนดให้ระยะเวลาของใบอนุญาตมีอายุได้ 5 ปี จากแต่เดิม 3 ปี แต่มักได้รับการต่อโดยอัตโนมัติ
 • 42 ในด้านเนื้อหาในสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ พบว่า แม้โดยหลักการจะเน้นในเรื่องความหลากหลายของเนื้อหาที่มีทั้งข้อมูลข่าวสารสาระบันเทิง และกิจการโฆษณา เพื่อให้สนองตอบต่อความสนใจและความต้องการของสาธารณะ แต่เมื่อสื่อวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งได้ พ ั ฒ นาเติ บ โตมากขึ ้ น กลายเป็ น อุ ต สาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีการแข่งขันกันสูงทําให้การนําเสนอเนื้อหาในสื่อวิทยุจึงถูกกําหนดด้วยกลไกทางการตลาดที่เน้นการสร้างกําไรเป็นหลัก และมองผู้ฟังเสมือนเป็นผู้บริโภคสินค้า ปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ การผลิตเนื้อหา (สินค้า) ที่คํานึงถึงแต่รายได้มากกว่าประโยชน์ของสาธารณะ คําที่ Denis McQuail ได้กล่าวว่า “สื่อดํารงอยู่บนความคาดหวังว่าจะรับใช้สาธารณะประโยชน์หรือประโยชน์สุขโดยรวมของประชาชน” จึงไม่เกิดขึ้นเนื่องจาก McQuail เห็นว่าการจะให้นิยามคําว่า “สาธารณประโยชน์” ได้นั้นเป็นเรื่องยากเนื่องจากเป็นสิ่งที่ลื่นไหลไปตามโครงสร้างและบริบทแวดล้อมของแต่ละสังคม (พิรงรอง รามสูตร, 2546) อย่างไรก็ตาม Denis McQuail ได้พยายามสร้างกรอบของเนื้อหาของสื่อที่สะท้อนสาธารณประโยชน์ ไว้ว่าควรมีลักษณะ (1) มีความหลากหลาย (diversity) ของเนื้อหา เช่น เพลงข่าว เกมโชว์ รายการสนทนา ละคร ฯลฯ หรือมีความหลากหลายในระดับของการเผยแพร่ทั้งระดับชาติ ภูมิภาค ระดับชุมชน หรือมีความหลากหลายในแง่การแลกเปลี่ยนทางเดียว และปกป้องประโยชน์ของกลุ่มคน รวมทั้งอาจมีความหลากหลายในแง่ประเภทของผู้ชม ผู้ฟังตามเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ภาษา ฯลฯ เป็นต้น (2) ควรปลอดจากการเซ็นเซอร์หรือการควบคุมใดๆ (3) คุณภาพของเนื้อหาต้องเป็นข่าวที่เป็นกลาง เป็นเนื้อหาที่ช่วยพัฒนาทั้งปัจเจกบุคคล สังคม และประเทศ (4) บูรณาการทางสังคมและความสมานฉันท์ ทําให้เกิดความสงบเรียบร้อย สร้างความสงบสุขให้ความสําคัญแก่กลุ่มต่างๆในสังคมด้วยศีลธรรมและรสนิยมอันดีตามบรรทัดฐานทางวัฒนธรรม ส่วนในการศึกษากิจการวิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็น กรณีการให้บริการภาคธุรกิจนั้นอาจสรุปได้ว่า เนื่องจากแนวคิดและเป้า
 • 43หมายของการดําเนินกิจการวิทยุกระจายเสียงในลักษณะนี้ เน้นเรื่องผลประโยชน์ทางธุรกิจเป็นหลักทําให้การบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงในลักษณะนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในเรื่องของความต้องการความนิยมของตลาดและศักยภาพด้านการแข่งขันกับคู่แข่งขันเป็นสําคัญ ปั จ จุ บ ั น สถานี ว ิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งมี ก ารเติ บ โตและมี ก ารแข่งขันกันสูงมากเพื่อแย่งชิงตลาดหรือการแย่งชิงผู้ฟังซึ่งเป็นที่มาของรายได้และผลกําไร กลยุทธ์การมองผู้บริโภคแบบมวลชน (Mass) เริ่มเปลี่ยนแปลงไปเป็นการใช้กลยุทธ์การเจาะเฉพาะกลุ่มมากขึ้น หรือที่เรียกว่า การมองตลาดแบบเจาะจง (Niche Market) (อ้างอิง/ศึกษาเพิ่มเติมจาก Philip Kotler, Hermanan Kartajaya, Den HuanHou, 2006) Think Asean! : Rethinking Marketingtowards Asean Community 2015, Mcgraw-HillEducation (Asia) สําหรับเนื้อหาเชิงประเด็นที่พบเห็น ได้แก่ สถานีวิทยุ ESPN คลื่น 103.3 FM มีเครือข่ายในดัลลาส เท็กซัส ชิคาโกและนิวยอร์ก ในประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีเนื้อหาเน้นธุรกิจด้านกีฬา(Sport Business) โดยเฉพาะ เช่น อเมริกันฟุตบอล บาสเกตบอล ที่เน้นการโฆษณาธุรกิจเกี่ยวกับกีฬา เป็นต้น ตัวอย่างหนึ่งที่เป็นการประกอบการสถานีวิทยุเชิงพาณิชย์ที่มุ่งเน้นเชิงประเด็นเฉพาะกลุ่มได้แก่ เครือข่ายวิทยุผู้ขับรถขนส่งในสหรัฐอเมริกา The Midnight Trucking Radio Network เป็นกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ดําเนินกิจการต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 40ปี มุ่งเน้นประเด็นและการให้บริการเพื่อสนองตอบความต้องการข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน (นาทีต่อนาที) สาระบันเทิงแก่กลุ่มอาชีพผู้ขับรถบรรทุกและอุตสาหกรรมการขนส่งในสหรัฐอเมริกา ตลอดจนนําเสนอข่าวสารสาระเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในระหว่างการปฏิบัติงาน เครือข่ายวิทยุผู้ขับรถขนส่งในสหรัฐอเมริกา The Midnight TruckingRadio Network ส่งสัญญาณกระจายเสียงหลักในระบบ AM กําลังส่ง 50,000 วัตต์ ครอบคลุมอาณาบริเวณในสหรัฐอเมริกาแคนาดา และแม็กซิโก อีกทั้งมีการเผยแพร่สัญญาณผ่าน Line-podcasting, On Demand-iTunes, The Internet Radio viaiPhone & Blackberry Apps (อ้างจาก http://www.midnighttrucking.com)
 • 44 การอภิปรายในส่วนที่ 1:แนวคิด พัฒนาการและรูปแบบ การดําเนินกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ มุ่งเน้นเชิงประเด็นในต่างประเทศ จากการศึกษากิจการวิทยุกระจายเสียงที่มุ่งเน้นในประเด็นในต่างประเทศ สามารถอภิปรายสรุปจากข้อพบได้ดังนี้ (1) การสืบค้นคํานิยามโดยตรงตามกฎหมายเกี่ยวกับ“วิทยุที่มุ่งเน้นชิงประเด็น” ในต่างประเทศ นั้นยังไม่พบ แต่เมื่อพิจารณาในบริบททางด้านการเนื้อหาของกิจการกระจายเสียง แล้วพบว่า กิจการสถานีวิทยุที่มุ่งเน้นในเชิงประเด็น/เฉพาะเจาะจงนั้นมีปรากฏอยู่ในบริบทใกล้เคียงหรือเทียบเคียงได้ ในบริบทดังนี้ (ก) พบว่ากิจการกระจายเสียงสาธารณะมีการนําเสนอเนื้อหามุ่งเน้นประเด็นเฉพาะในวาระต่างๆ อาทิ ข้อมูลข่าวสารและการรณรงค์เกี่ยวกับด้านสาธารณสุข วิทยุเพื่อการศึกษา ตลอดจนประเด็นเฉพาะเพื่อการพัฒนาในมิติต่างๆ และมีการพัฒนาเพิ่ม/ปรับสถานีให้บริการเฉพาะกลุ่มขึ้น อาทิ BBC Radio-Asian, BBCRadio 7 สถานีวิทยุสําหรับเด็กเยาวชน เป็นต้น (ข) พบสถานีที่มุ่งเน้น ประเด็นเกี่ยวกับชาติพันธุ์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ สถานีข่าวสารและคําสอนทางศาสนา สถานีเพื่อสิทธิเพศที่สาม สถานีวิทยุตามลักษณะ ความสนใจและประเด็นร่วมสมัยต่างๆ ฯลฯ ในกิจการวิทยุชุมชนความสนใจร่วม/ ประโยชน์ร่วม ดําเนินกิจการอย่างแพร่หลายและถูกต้องตามกฎหมายในประเทศและภูมิภาคต่างๆ (ค) พบสถานีที่มุ่งเน้นประเด็นเกี่ยวกับความสนใจเฉพาะเช่นกัน อาทิ กีฬา ข่าวสารของกลุ่มอาชีพ ในกิจการกระจายเสียงเชิงพาณิชย์แต่มีเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจ (ง) พบว่ามีสถานีวิทยุที่ดําเนินกิจการอย่างชัดเจนเพื่อวัตถุประสงค์หรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ในรูปแบบกิจการกระจายเสียงเฉพาะ/แยกเป็นพิเศษ (Specific/Special BroadcastingService) หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายเป็นการเฉพาะ การกล่าวถึงเนื้อหาในประเด็นต่างๆดังกล่าว มักถูกนํามาอธิบายภายใต้คําหลักๆ คือ ลักษณะร่วมความสนใจร่วมของชุมชน(Community of Interest) หรือความต้องการเฉพาะทางในเชิง
 • 45ประเด็นร่วมกันของกลุ่มประชาชน ( Specifically Need - basedCommunity/Issue - based Community) ซึ่งมีผลประโยชน์ร่วมกันในทางใดทางหนึ่งหรือในมิติใดมิติหนึ่ง ซึ ่ ง ในการใช้ ค ํ า ดั งกล่าวพบว่า มีการนิยามไว้ในทางกฎหมายดังปรากฏอยู่ใน พ.ร.บ.กิจการส่ือสารในสหราชอาณาจักร ระเบียบการประกอบการ และกฎหมายกิจการกระจายเสียงของประเทศออสเตรเลีย ซึ่งพบว่ามีการกําหนดนิยามตามกฎหมายรองรับกิจการประเภทนี้อยู่ดังปรากฏรายละเอียดในส่วนที่ 2 ซึ่งจะกล่าวต่อไป (2) จากการสืบค้นทางวิชาการวารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน ในมิติของระบบกิจการสื่อสารระหว่างประเทศนั้น ไม่ปรากฎคําว่า “วิทยุกระจายเสียงที่มุ่งเน้นในเชิงประเด็น” (Issue-based/Issue-oriented Radio) อย่างชัดเจนตามกฎหมาย และไม่มีกิจการดังกล่าวบัญญัติไว้อย่างเป็นทางการว่าเป็นส่วนหนึ่งในระบบกิจการกระจายเสียงในระดับสากลแต่อย่างใด แต่ทั้งนี้มีกิจการที่อาจสมารถกว่าได้ว่ามีความใกล้เคียงหรือเทียบเคียงได้นั่นคือ “วิทยุชุมชนกลุ่มความสนใจ/ประโยชน์ร่วม” ที ่ ด ํ า เนิ นกิ จการอย่ า งถู กต้ องตามกฎหมาย และมีรูปแบบการดําเนินกิจการอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม(จึงเป็นที่มาว่าในส่วนที่ 2 ต่อจากนี้ จะนําเสนอกรณีศึกษาของ “วิทยุชุมชนกลุ่มความสนใจ/ประโยชน์ร่วม” ในสหราชอาณาจักร และประเทศออสเตรเลีย (3) และจากที่กล่าวมาในข้อ (1)-(ง) พบว่ามีความเป็นไปได้หากมีการกําหนดกิจการวิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นในลักษณะที่เป็นระบบเฉพาะที่แยกออกอย่างชัดเจน หรือเป็นการรับรองโดยกฎหมายพิเศษเฉพาะ หรือเป็นข้อตกลงพิเศษที่รับรองโดยรัฐบาลตามขอบเขตอํานาจกฎหมาย (ดูจากการออกใบอนุญาตกิจการกระจายเสียงระบบพิเศษของประเทศแคนาดา ข้อ ค-ช และการออกกฎหมายพิเศษในกรณีของประเทศโคลัมเบีย สเปน โปแลนด์ และอาร์เจนตินาเป็นต้น) (4) สําหรับการพัฒนากิจการวิทยุที่มุ่งเน้นในเชิงประเด็นในส่วนบริการสาธารณะนั้นกระทําได้ อาทิ กิจการวิทยุเฉพาะสาขาที่ต้องการพัฒนาหรือในหน่วยงานย่อยของรัฐ แต่อาจจะมีข้อจํากัดจาก
 • 46ลักษณะที่กิจการวิทยุกระจายเสียงสาธารณะที่มักมีโครงสร้างองค์กรขนาดใหญ่ และมุ่งเน้นการนําเสนอข่าวสาร สาระบันเทิง ในประเด็นต่างๆและการสื่อสารกับมวลชนทั่วไปหรือประชาชนในวงกว้าง(และที่สําคัญคือมีลักษณะการกําหนดเนื้อหาจากบนลงล่างมากกว่า) ซึ่งอาจจะไม่สามารถปรับตัวได้อย่างทันท่วงที และไม่สามารถเข้าถึงความต้องการกลุ่มบุคคลเฉพาะหรือเท่าทันความต้องการข่าวสารเฉพาะทางของผู้ฟังในระดับปัจเจกได้ (5) ในส่วนของกิจการกระจายเสียงเชิงพาณิชย์พบว่ามีการดําเนินกิจการวิทยสมัยใหมุ่เพื่อสนองตอบต่อความต้องการข่าวสารบันเทิงที่เฉพาะเจาะจงของตลาด (Niche Market) และผู้ฟังกลุ่มเฉพาะเจาะจง อาทิ วิทยุเพื่อคอกีฬา วิทยุเพื่อกลุ่มผู้สนใจเพลงสาขาเฉพาะ ฯลฯ แต่ทั้งนี้เนื่องจากโดยแนวคิดหลักของเนื้อหาเชิงประเด็นเพื่อการพัฒนาและประโยชน์ทางสังคม นั้นควรจะเน้นในการเปิดโอกาสให้ประชาชน (ที่ไม่ใช่กลุ่มธุรกิจ) ได้มีโอกาสในการสื่อสารเรื่อง/ประเด็นความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมของกลุ่มคน/ชุมชนที่ให้ความสําคัญต่อ “ประโยชน์เชิงสังคมที่ไม่ใช่ประโยชน์ทางธุรกิจ” ดังนั้นแม้ว่าจะเป็นเนื้อหาเชิงประเด็นในส่วนของกิจการวิทยุเชิงพาณิชย์จะมีอยู่ แต่หากวัตถุประสงค์ก็เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ ซึ่งทุกประเทศได้เปิดช่องทางหรือจัดไว้เป็นระบบหนึ่งชัดเจนแล้ว จึงอาจจะไม่มีความจําเป็นที่จะต้องศึกษาแนวทางความเป็นไปได้อีก เนื่องจากภาคธุ ร กิ จ ย่ อ มมี แ นวทางการดํ า เนิ น กิ จ การที ่ ช ั ด เจนอยู ่ แ ล้ ว ตามลักษณะธรรมชาติของกิจการ (6) มีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งในการจัดหรือการกําหนดวิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นไว้ในประเภทหรือไว้เป็นส่วนหนึ่งของกิจการวิทยุชุมชน ตามลักษณะสากล “วิทยุชุมชนกลุ่มความสนใจ/ประโยชน์ร่วม” ทั้งนี้เนื่องจากมีความสอดคล้องทั้งในแนวคิดหลักปรั ช ญาที ่ ม ุ ่ ง เน้ น ในเรื ่ อ งของการให้ ค วามสํ า คั ญ ต่ อ การตอบสนองความต้องการความสนใจของชุมชน และเน้นในเรื่องของการมีส่วนร่วมของชุมชนในระดับต่างๆเป็นสําคัญ ส่วนที่ 2
 • 47 กรณีศึกษากิจการวิทยุเชิงประเด็นในภาคส่วนของ วิทยุชุมชน ในประเทศสหราชอาณาจักร และประเทศ ออสเตรเลีย 2.1 กิจการวิทยุชุมชนกลุ่มความสนใจ/ประโยชน์ร่วม ในสหราชอาณาจักร วิทยุชุมชนในสหราชอาณาจักรเป็นการบริการที่ไม่แสวงหาผลกําไร ดําเนินกิจการในรูปแบบวิสาหกิจขนาดเล็กมุ่งประเด็น “การสร้างเสริมประโยชน์แก่สังคม” (Social Gain) ได้รับอนุญาตเพื่อดําเนินกิจการวิทยุเป็นทางเลือกที่ สามแก่ประชาชน เพิ่มเติมจากกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งสาธารณะซึ ่ ง ดํ า เนิ น กิ จ การโดยบรรษั ทกระจายเสียงอังกฤษ (BBC-British Broadcasting Cooperation)และกิจการวิทยุเชิงพาณิชย์ มิ ต ิ ท างด้ า นกฎหมายกิ จ การวิ ท ยุ ช ุ ม ชนได้ ม ี ก ารออกกฎหมายและระเบียบเพื่อรองรับในการประกอบกิจการอย่างถูกต้องในปี ค.ศ. 2004 นั่นคือ ระเบียบการประกอบกิจการวิทยุชุมชน ปีค.ศ. 2004 (Community Radio Order 2004) และได้รับการแก้ไขอีกครั้งในเดือนมกราคมปี ค.ศ. 2010 ซึ่งระเบียบการดังกล่าวได้ระบุไว้ชัดเจนถึงเป้าหมายหลักของการบริการโดยไม่แสวงหาผลกําไร มุ่งสร้างสรรประโยชน์ให้กับชุมชนเป้าหมาย และต้องสามารถมีกลไกในการร่วมมือและตรวจสอบจากสมาชิกในชุมชน กิจการวิทยุชุมชนในสหราชอาณาจักรภายใต้กฎหมายดังกล่าวนี้ได้เริ่มต้นกิจการอย่างเป็นทางการเมื่อ เดือนพฤศจิกายนปี ค.ศ. 2005 วิทยุชุมชนในสหราชอาณาจักรสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. วิทยุชุมชนเชิงภูมิภาค (Geographically Area-based Community Radio) และ 2. วิทยุชุมชนตามกลุ่มความสนใจ/ ผลประโยชน์ร่วม(Community Interests-based Community Radio)
 • 48 คณะกรรมการกํ า กั บ กิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรคมนาคมของสหราชอาณาจักร (Ofcom - Office ofCommunication) ได้เปิดการพิจารณาคัดเลือกเพื่อให้ผู้มีความประสงค์ในการประกอบกิจการวิทยุชุมชนเพื่อยื่นใบสมัครครั้งแรกในเดือนกันยายน ปี ค.ศ. 2004 และสิ้นสุดการพิจารณาในรอบแรกในเดือนพฤษภาคม 2006 โดยในครั้งนั้นได้มีจํานวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งสิ้น194 ราย และในรอบดังกล่าวนี้มีกลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการในรอบแรกจํานวน 107 กลุ่มผู้ประกอบการ และในรอบที่สองของการพิจารณาใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุชุมชน Ofcom ได้ใช้เกณฑ์ในการพิจารณาในการคัดเลือกใบสมัครตามหลักเกณฑ์ภูมิภาค (A Region-by-Region Basis) โดยแบ่งภูมิภาคของสหราชอาณาจักรออกเป็น 8 ภูมิภาค เริ่มกระบวนการตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2006 และสิ้นสุดในเดือนกรกฎาคม2009 และได้สรุปผลการพิจารณาในเดือนสิงหาคมปี 2010 โดยมีผู้ได้รับอนุญาต 121 กลุ่มผู้ประกอบการ จากจํานวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งสิ้น 121 ราย สรุปจนถึงในปัจจุบัน (รวมทั้ง 2 รอบ) Ofcom ได้ให้ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีวิทยุชุมชนทั้งสิ้น 228 สถานี ซึ่งในจํานวนผู้ได้รับใบอนุญาตมีทั้งสิ้น 181 สถานี ที่ได้ดําเนินการออกอากาศในปัจจุบันและมี 30 สถานี อยู่ในช่วงการเตรียมการประกอบกิจการ (Ofcom อนุญาตให้ผู้ถือครองใบอนุญาต สามารถเริ่มดําเนินกิจการในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ได้รับใบอนุญาต) 9สถานี ตัดสินใจไม่ประกอบกิจการ และอีก 8 สถานีตัดสินใจคืนใบอนุญาต และในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนเมษายน 2010 Ofcom ได้ทําการเปิดการพิจารณาในรอบที่สามซึ่งได้รับความสนใจจากผู้สมัคร230 ราย ซึ่งในขณะนี้อยู่ในช่วงการพิจารณาแผนภาพที่ 2.1 แสดงที่ตั้งของสถานีวิทยุชุมชนในสหราชอาณาจักร
 • 49แหล่งที่มา: เอกสารของ Ofcom ชื่อ “Community Radio: Annual report on thesector: 2009/2010”, น.10 เมื่อ 18 พฤศจิกายน ค.ศ. 2010 คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ เกณฑ์และ กระบวนการพิจารณาในการออกใบอนุญาต ดังที่ได้กล่าวไว้ในเบื้องต้นว่า กิจการวิทยุชุมชนในสหราชอาณาจักรอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายของระเบียบกิจการวิทยุชุมชนปี2004 (Community Radio Order 2004) ซึ่งเป็นกฎหมายลูกของพระราชบัญญัติกิจการกระจายเสียงค.ศ. 1990 (BroadcastingAct 1990) ซึ่งต่อมาได้รับการแก้ไขให้เป็นพระราชบัญญัติกิจการการสื่อสาร ค.ศ. 2003 (Communications Act 2003) ระเบียบดังกล่าวได้กําหนดกฎเกณฑ์ และกระบวนการพิจารณาในการออกใบอนุญาตไว้อย่างชัดเจน ซึ่งเกณฑ์การพิจารณาทางด้านกฎหมายในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุชุมชนมุ่งพิจารณาถึงประเด็นหลักใน 2 ส่วน คือ
 • 50 1) คุณสมบัติหรือคุณลักษณะของวิทยุชุมชนที่ได้กําหนดไว้ตามกรอบของระเบียบวิทยุชุมชน 2) ผลประโยชน์ของสาธารณะและสมาชิกในสังคมที่จะได้รับเพิ่มเติมขึ้น (Social Gain) ตลอดจนแต่ละสถานีต้องมีการกําหนดพันธะสัญญาหลัก (Key Commitments) ที่จะต้องยื่นเสนอพร้อมกับการขอพิจารณาใบขออนุญาต และต้องแสดงเหตุผลอธิบายประกอบหลั ก ฐานว่ า การขออนุ ญ าตของผู ้ ป ระกอบการนั ้ น ตรงกั บคุณสมบัติที่เข้าข่ายในการพิจารณาได้รับใบอนุญาตหรือไม่อย่างไรและชุมชนเป้าหมายจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นอย่างไร นอกจากนี้ผู้ประกอบการจะต้องนําเสนอวิธีการว่าสถานีของตนจะมีระบบในการตรวจสอบและการมีส่วนร่วมของชุมชนเป้าหมายอย่างไรตารางที่ 2.1 แสดงประเภทของใบอนุญาตวิทยุชุมชนและการเปิดบริการวิทยุชุมชนสําหรับกลุ่มต่างๆ จํานวนใบอนุญาตที่ คิดเป็นร้อยละ สถานีที่ดําเนินประเภทของชุมชนเป้าหมายที่ให้ ออกโดย OFCOM การออกอากาศกลุ่มผู้ฟังทั่วไปในเขตชุมชนเมือง บริการ 97 43% 75 ณ พ.ย. 2010กลุ่มผู้ฟังทั่วไปในเขตชุมชนชนบท 38 17% 31กลุ่มชาติพันธุ์(ชนกลุ่มน้อย) 31 14% 27กลุ่มเยาวชน 25 11% 17กลุ่มความสนใจร่วมทางศาสนา 15 7% 12กลุ่มชุมชนในเขตทหาร 9 4% 9กลุ่มผู้สูงอายุ 4 2% 3กลุ่มผู้รักศิลปะ 3 1% 3กลุ่มผู้พิการ 1 น้อยกว่า 1% 1กลุ่มส่งเสริมสุขภาพและอนามัย 1 น้อยกว่า 1% 1กลุ่มเพศที่สาม LBGT 1 น้อยกว่า 1% 1กลุ่มค่ายเพลงอิสระ/กลุ่มดนตรี 2 น้อยกว่า 1% 0พื้น่มเพลงของชาวสก็อตแลนด์กลุ บ้าน 1 น้อยกว่า 1% 1 รวม 228 181แหล่งที่มา: เอกสารของ Ofcom ชื่อ “Community Radio: Annual report on thesector: 2009/2010”, น.9 เมื่อ 18 พฤศจิกายน ค.ศ. 2010
 • 51 เมื่อพิจารณาจากตาราง 2.1 จะพบได้ว่า สถานีวิทยุชุมชนเชิงภูมิภาค (Geographical Community Radio) ทั้งสิ้น 135สถานี (ประมาณ 60%) และเป็นวิทยุชุมชนเชิงความสนใจร่วม(Community Interest) ทั้งสิ้น 93 สถานี (ประมาณ 40%) ซึ่งหากพิจารณาตามเขตพื้นที่ต่างๆ จํานวนใบอนุญาตที่ Ofcom ได้ออกให้สามารถแบ่งออกเป็น 171 ใบอนุญาตในอังกฤษ 18 ใบอนุญาตในสก็อตแลนด์ 13 ใบอนุญาตในไอร์แลนด์เหนือและ 9 ใบอนุญาตในเวลส์ สถานีในประเภทของชุมชนที่มีความสนใจร่วม/เชิงประเด็น ผู้ประกอบการวิทยุชุมชนที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในส่วนนี้มีความหลากหลายออกไป อาทิ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มเยาวชน กลุ่มศาสนา กลุ่มชุมชนในเขตทหาร กลุ่มผู้สูงอายุ ฯลฯ และสิ่งที่น่าสนใจศึกษานั่นคือกิจการวิทยุชุมชนที่มีกลุ่มเป้าหมายในกลุ่มชาติพันธุ์ โดยมีสถานีวิทยุชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์จากเอเชียใต้ถึงจํานวนทั้งสิ้น 16สถานี สถานีวิทยุชุมชนที่ให้บริการกลุ่มชาติพันธุ์แอฟริกาและแคริบเบียนจํานวน 9 สถานี และนอกจากนั้นเป็นการให้บริการกลุ่มชุมชนชาวยิวและชาวไอร์แลนด์ และจากตารางที่6 แสดงตัวอย่างสถานีวิทยุชุมชนสําหรับประชาชนที่มีความสนใจร่วมหรือประโยชน์ร่วมกันอย่างหนึ่งอย่างใด หรือมีคุณลักษณะทางหนึ่งทางใดที่เหมือนกัน (Community of Interest)ตารางที่ 2.2 แสดงตัวอย่างสถานีวิทยุชุมชนสําหรับประชาชนที่มีความสนใจร่วมหรือประโยชน์ร่วมกันอย่างหนึ่งอย่างใด หรือมีคุณลักษณะทางหนึ่งทางใดที่เหมือนกัน (Community of Interest) เมือง ชื่อสถานีวิทยุ ข้อมูลโดยสังเขป ลอนดอน R e s o n a n c e เป็นวิทยุชุมชนเพื่อผู้รักศิลปะ มีเป้าหมายในการนํา FM 104.4 เสนอข่าวสารสาระเกี่ยวกับศิลปะ ดนตรี รูปแบบการ ผลิตรายการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ชื่นชมศิลปะ และดนตรีทางเลือก รายได้ส่วนหนึ่งมาจากการ บริ จ าคและกองทุ น เพื ่ อ พั ฒ นากิ จ การสถานี จ าก ซอลท์โคตส์, สตี 3 T F M เป็นวิทยุชุมชนเพื่อส่งเสริ(ศึ ก ษาข้ อ มู ลมีเป้าเติ ม ได้ ท ี ่ สมาชิ ก ของสถานี มสุขภาพ เพิ ่ ม หมายใน เฟนสตัน, อาร์ C o m m u n i t y http://resonancefm.com/) บการสาธารณสุข การนําเสนอข่าวสารสาระเกี่ยวกั ดรอสแซน Radio for และสุขภาวะที่ดีของสมาชิกผู้ฟัง (ศึกษาข้อมูลเพิ่ม Health FM เติมได้ที่ http://www.3tfm.org/) 103.1
 • 52 เมือง ชื่อสถานีวิทยุ ข้อมูลโดยสังเขปนอตติงแฮม Kemet เป็นวิทยุชุมชนเพื่อกลุ่มชาติพันธุ์ แอฟริกันและแคริ 97.5 FM เบียน ผู้อาศัยอยู่ในเขตเมืองนอตติงแฮม (ศึกษานีธ และพอร์ต Afan FM (XS ข ้ นวิทูยุชเุมชนเพืเ่อต ิ ม ไ ด ้ ท ี ่ มีเป้าhttp://www. เป็ อ ม ล พ ิ ่ ม เยาวชน หมายในการนําทาบอล 97.4 FM, 975kemetfm.co.uk/about) เสนอข่าวสารสาระ ดนตรี กิจกรรมที่เป็นที่สนใจของ 107.9 FM) กลุ่มเยาวชนในเขตเมืองดังกล่าว (ศึกษาข้อมูลเพิ่มอ ั ล เ ด อ ช อ ต , Garrison FM เติมได้ที่ ชุมชนเพื่อชาวชุมชนในเขตทหาร เป็นวิทยุ http://www.afanfm.co.uk/) มีเป้าแฮมเชียร์ หมายในการนําเสนอข่าวสารสาระ ที่เกี่ยวข้องกับ กิจกรรมของชาวชุมชนทหาร ข่าวสารกองทัพ กิจกรรมที่เป็นที่สนใจของกลุ่มสมาชิกในเขตเมืองดังฮาแวนท์, แฮม Angel Radio เป็น ว กล่าวิทยุชุมชนเพื่อผู้สูงอายุ ่มเติมีเได้ที่ (ศึกษาข้อมูลเพิ ม ป้าหมายในการนําhttp://เชียร์ และ เกาะ เสนอข่าวสารสาระ เพื่อการพัฒนาสุขภาวะกายใจ www.garrisonfm.com/about.php)ไวร์ท ศักยภาพ และส่งเสริมศักดิ์ศรีความภาคภูมิใจของผู้ สูงอายุ (ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http:// www.angelradio.moonfruit.com/) เป็นสถานี ที่ได้รับรางวัล The Queen Award for ดรู ว ส์ เ บอรี ่ , Branch FM เป็นวิทยุชุมชนศาสนาเพื่อชาวคริสต์ มีเป้าหมายใน Voluntary Service เป็นสถานีที่ได้รับการยกย่องยอร์คเชียร์ การนําเสนอข่าวสารสาระ เพื่อการส่งเสริมหลักธรรม เกี ย รติ ค ุ ณ ด้ า นการสนั บ สนุ น การมี ส ่ ว นร่ ว มของ คําสอน ข่าวสาร กิจกรรม ดนตรีเกี่ยวกับคริสต ประชาชนสมาชิกอาสาสมัคร ศาสนา สําหรับชาวชุมชนในเขตพื้นที่ให้บริการพลีเมาท์ C r o s s (ศนก ทยุชข ้ ชนศาสนาเพื่อชาวคริสต์ ี ่ มีเป้าhttp:// เป็ ึ วิ ษ า ุม อ ม ู ล เ พ ิ ่ ม เ ต ิ ม ไ ด ้ ท หมายใน R h y t h m s www.branchfm.co.uk/) ่อการส่งเสริมหลักธรรม การนําเสนอข่าวสารสาระ เพื P l y m o u t h คําสอน ข่าวสาร กิจกรรม ดนตรีเกี่ยวกับคริสต 96.3 FM ศาสนา สําหรับชาวชุมชนในเขตพื้นที่ให้บริการแคนเทอเบอรี่ CSR 97.4 FM (ศนก ทยุชข ้ ชนเพื่อเ พ เรียเนและนัด ศึกี ษา มุ่งประเด็น เป็ ึ วิ ษ า ุม อ ม ู ล นักิ ่ ม ต ิ ม ไ ก ้ ท ่ http:// การให้บริการข่าวสาร สาระประโยชน์ด้านการศึ www.crossrhythms.co.uk/plymouth/) กษา ประเด็ น และกิ จ กรรมที ่ เ ป็ น ที ่ ส นใจกั บ นั ก เรี ย น นักศึกษาในชุมชน เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมกับการดําเนินกิจการของสถานี (ศึกษากลาสโกว์ AWAZ FM เป็นวิทยุชุมชนเพืที่ กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเอเชียใต้ และ ข้อมูลเพิ่มเติมได้ ่อ http://www.csrfm.com/ ชาวแอฟริกัน ourmission.php) ผู้อาศัยอยู่ในเขตเมืองกลาสโกว์เอ็กซ์เตอร์ Phonic FM (ศนก ทยุชข ้ ชนเพื่อเ พักม เ ต ิ ม ไมีเป้าหมายในการนํา เป็ ึ วิ ษ า ุม อ ม ู ล ผู้ร ิ ่ ดนตรี ด ้ ท ี ่ http:// www.awazfm.co.uk/) บศิลปะ ดนตรีโดยเฉพาะ เสนอข่าวสาร สาระเกี่ยวกั อย่างยิ่งดนตรีทางเลือก ที่ไม่ได้ถูกนําเสนอในสื่อ หลักหรืออุตสาหกรรมเพลงและดนตรีหลัก (ศึกษาเดอร์บี้ Radio Ikhlas ข้อนวิทยุชุมชนที่ใช้ี่ ภาษาถิ่นในการออกอากาศ และ เป็ มูลเพิ่มเติมได้ท http://phonicfm.com/? 107.8 FM ภาษาต่างๆ ของชนกลุ่มน้อยในเขตชุมชนเดอร์บี้ page_id=5) อาทิ ภาษาอรูดู ปันจาบี เมียร์พูรี อารบิค ฟาร์สี พุช โต เซอร์โบ-โครแอท (ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.radioikhlas.com/index.php? option=com_content&view=article&id=77 &Itemid=148)
 • 53 เมือง ชื่อสถานีวิทยุ ข้อมูลโดยสังเขป อเบอร์ดีน shmuFM 99.8 เป็นวิทยุชุมชนที่ใช้ภาษาถิ่นในการออกอากาศ และ ภาษาต่างๆ ของชนกลุ่มน้อยในเขตชุมชนอเบอร์ดีน อาทิ ภาษาสก็อต และ ภาษาเกลิค (Gaelic) และมี การออกอากาศภาษาโปลิช ภาษาสเปน ภาษาสโล วาเกียน ภาษาฮินดี และภาษามาเลย์ (ศึกษาข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่ http://www.shmu.org.uk/แหล่งที่มา: (1) เรียบเรียงจากเอกสารของ Ofcom ชื่อ “Community Radio: Annual radio/radofrm.shtml)report on the sector: 2009/2010”, น.42-46 เมื่อ 18 พฤศจิกายน ค.ศ. 2010,และ (2) ค้นคว้าเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของสถานีต่างๆ จากระเบียบการประกอบกิจการ สถานีทุกสถานีต้องมีเป้าหมายหลักในการส่งสัญญาณกระจายเสียงในอาณาบริเวณหรือเขตพื ้ น ที ่ ท ี ่ ไ ด้ ร ั บ การอนุ ญ าตเป็ น หลั ก ถึ ง แม้ จ ะมี ก ารออกอากาศข้ อ มู ลข่าวสารหรือรายการบางส่วนจากสถานที่อื่นใด แต่ทั้งนี้สถานีวิทยุต้องเป็ น อิ ส ระและมี เ ป้ า หมายในการให้ บ ริ ก ารสมาชิ ก ในชุ ม ชนที ่ ไ ด้ ย ื ่ นเสนอขอใบอนุญาตไว้ และหัวใจของการพิจารณาให้ใบอนุญาตนั้นคือคุณสมบัติของผู้ยื่นขอใบอนุญาตว่าตรงกับเกณฑ์ที่ได้ประกาศไว้ในระเบียบข้อบังคับของการประกอบกิจการวิทยุชุมชน ประกอบกับรายละเอียดต่างๆ ที่ได้กําหนดไว้โดย Ofcom ซึ่งทั้งสองส่วนจะเป็นเกณฑ์ในการประเมินพิจารณาให้ใบอนุญาตหรือไม่ จากการศึกษาถึงแนวทางและกระบวนการการพิจารณาออกใบอนุณาตประกอบกิจการ Ofcom ได้ออกระเบียบการและข้อแนะนําไว้อย่างชัดเจนถึงการพิจารณาในการออกใบอนุญาต การกํากับดูแลและหลั ก การข้ อ กํ า หนดเบื ้ อ งต้ น ที ่ ส ํ า คั ญ ในประกอบกิ จ การวิ ท ยุกระจายเสียงชุมชน (ทั้งประเภทตามลักษณะภูมิศาสตร์ และกลุ่มความสนใจร่วม/ประโยชน์ร่วมกัน) ในสหราชอาณาจักร เบื้องต้นใน 6ประเด็นหลัก (และสรุปสาระสําคัญไว้ในตารางที่ 2.3) (1) ขั้นตอนและรายละเอียดการสมัครขอรับใบอนุญาตกระบวนการพิจารณาในการออกใบอนุญาต (2) คุณสมบัติและเงื่อนไขตามกฎหมาย (3) หลักการประกอบกิจการ (4) ความเป็นเจ้าของกิจการและประเด็นเกี่ยวกับการเงิน
 • 54 (5) ข้อกําหนดทางวิศวกรรม นโยบายเกี่ยวกับอาณาบริเวณขอบเขตการให้บริการ และข้อมูลทางด้านเทคนิค (6) ข้อมูลพื้นฐาน ข้อกําหนดเบื้องต้น และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตตารางที่ 2.3 สรุปสาระสําคัญการพิจารณาในการออกใบอนุญาต การกํากับดูแล และหลักการข้อกําหนดเบื้องต้นที่สําคัญในประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชน (ทั้งประเภทตามลักษณะภูมิศาสตร์ และกลุ่มความสนใจร่วม/ประโยชน์ร่วมกัน) ในสหราชอาณาจักร ประเด็น สาระสําคัญโดยสังเขปข้อมูลเบื้องต้น กรอบทางกฎหมายเพื่อการออกใบอนุญาตและการกํากับ ดูแลกิจการคือ (ก) พระราชบัญญัติกิจการกระจายเสียง ค.ศ. 1990 (The Broadcasting Act 1990) ซึ่งได้รับการแก้ไขเป็น พระ ราชบัญญัติกิจการสื่อสาร ค.ศ. 2003 (The Communication Act 2003) (ข) ระเบียบการประกอบกิจการวิทยุชุมชน ค.ศ. 2004 (The Community Radio Order 2004) ซึ่งได้รับการ แก้ไขเพิ่มเติมเป็น ระเบียบการประกอบกิจการวิทยุชุมชน ค.ศ. 2010 (The Community Radio Order 2010) มี ผลบังคับใช้เมื่อ 22 มกราคม ค.ศ. 2010
 • 55 ประเด็น สาระสําคัญโดยสังเขป1) ขั้นตอนและรายละเอียด 1.1) Ofcom จะประกาศเชิญชวนอย่างเป็นทางการ และการสมั ค รขอรั บ ใบอนุ ญ าต เผยแพร่ประกาศเปิดเผยสู่สาธารณะถึงรอบการรับสมัครกระบวนการพิจารณาในการ ระเบียบการ กําหนดการวันเวลาที่รับสมัคร ใบสมัคร และออกใบอนุญาต วิธีการยื่นใบสมัคร (ซึ่ง Ofcom จะประกาศรายละเอียด และข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้ในเว็บไซต์) 1.2) ตามระเบียบการปกติ ผู้สมัครที่มีความประสงค์จะขอ อนุญาตประกอบการในเขตพื้นที่ต่างๆตามประกาศ สามารถยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐานประกอบภายใน ระยะเวลา 12 สัปดาห์นับจากการประกาศ และใบสมัครที่ ยื่นภายหลังกําหนดจะไม่ได้รับการพิจารณา 1.3) Ofcom จะไม่เป็นผู้กําหนดว่าผู้สมัครควรได้รับใบ อนุญาตให้บริการในเขตหรือพื้นที่ใด แต่ต้องเป็นผู้สมัครเอง ต้องเป็นผู้ระบุพื้นที่ที่มีความประสงค์จะให้บริการ ทั้งนี้ข้อมูล เกี่ยวกับเขตพื้นที่ที่สามารถให้บริการและข้อมูลทางข้อ กําหนดเบื้องต้นทางด้านเทคนิคนั้นจะประกาศไว้แนบกับ ประกาศการเชิญชวนเพื่อการขออนุญาตประกอบการใน รอบต่างๆ 1.4) ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดและระเบียบการที่ ระบุไว้ตามประกาศ หากละเมิดหรือผิดข้อกําหนดดังกล่าว จะมีผลให้ถูกตัดสิทธิ์ในการพิจารณาทันที 1.5) ผู้สมัครจะต้องดําเนินการในนามผู้มีสิทธิตามกฎหมาย และได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามกฎหมายเท่านั้นซึ่งต้องระบุ หมายเลขทะเบียนไว้ในใบสมัครด้วย 1.6) ค่าธรรมเนียมการสมัคร 600 ปอนด์สเตอริง (หรือ ประมาณ 30,000 บาท ซึ่งจะไม่ได้รับคืน) ผู้สมัครจะได้รับ เอกสารการรับค่าธรรมเนียมจาก Ofcom เมื่อการชําระค่า ธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว 1.7) เอกสารการสมัคร และข้อมูลหลักฐานประกอบการ สมัครทั้งหมดต้องเป็นเอกสารที่ถูกต้องและเป็นความจริง การแก้ไขข้อมูลต่างๆ ภายหลังต้องได้รับการยินยอมและ เห็นชอบจาก Ofcom เสียก่อน และ Ofcom คงสิทธิที่จะ ไม่ยินยอมการแก้ไขหรือพิจารณาใบสมัครนั้นๆ หากการ แก้ไขนั้นไม่ถูกต้องและเป็นธรรม 1.8) Ofcom จะประกาศจํานวนของผู้สมัครในรอบนั้นๆ ตลอดจน รายชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และชื่อของ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้สมัคร ให้สาธารณชนทราบ ทันทีภายหลังการปิดรับสมัคร
 • 56 ประเด็น สาระสําคัญโดยสังเขป2) คุณสมบัติและเงื่อนไข 2.1) สําหรับคุณสมบัติเฉพาะเจาะจงของผู้ประกอบกิจการตามกฎหมาย วิทยุชุมชนนั้นได้ระบุไว้ในมาตรา 3 (2)-(3) ของระเบียบ กิจการวิทยุชุมชนปี 2004 (Community Radio Order 2004) โดยที ่ ก ารประกอบกิ จ การต้ อ งเป็ น ไปเพื ่ อ วัตถุประสงค์ต่อไปนี้ • เพื่อสร้างสรรค์ความดีงามแก่สาธารณะ • เพื่อสร้างเสริมประโยชน์แก่สังคม (เพื่อประโยชน์ ของชุมชน) • เพื ่ อ บริ ก ารทางด้ า นข้ อ มู ล ข่ า วสารอย่ า งเฉพาะ เจาะจงโดยตรงแก่ชุมชน • เป็นการดําเนินกิจการโดยไม่มุ่งหวังผลกําไรในเชิง พานิชย์ • การประกอบการและการจัดการต้องเปิดโอกาสให้ สมาชิกของชุมชนมีส่วนร่วม • ต้องดําเนินกิจการโดยสามารถได้รับการตรวจสอบ ได้โดยชุมชน • เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม • เพื่อส่งเสริมการมีอยู่ร่วมกันในสังคม • เพื ่ อ ส่ ง เสริ ม ความหลากหลายทางวั ฒ นธรรมและ ภาษา • เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพลเมืองและการอา สามัคร คํานิยามของ “ชุมชน” ตามมาตรา 2 (1) หมายถึง “(ก) ประชาชนผู้ที่อาศัยอยู่ หรือทํางานอยู่ หรือกําลังศึกษาอยู่ ในเขตพื้นที่อาณาเขตเฉพาะหรือเขตชุมชนท้องถิ่นเฉพาะ หรือ (ข) ประชาชนที่มีความสนใจร่วมหรือประโยชน์ร่วมกัน อย่างหนึ่งอย่างใด หรือมีคุณลักษณะทางหนึ่งทางใดที่ เหมือนกัน” 2.2) เกณฑ์คุณสมบัติตามกฎหมายที่ Ofcom จะนํามา ประกอบการพิจารณาให้อนุญาตได้ระบุไว้ใน มาตรา 105 พระราชบัญญัติกิจการกระจายเสียง ค.ศ. 1990 (The Broadcasting Act 1990) ซึ่งได้รับการเปลี่ยนเป็น พระราชบัญญัติกิจการสื่อสาร ค.ศ. 2003 (The Communication Act 2003) และ ระเบียบการประกอบกิจการวิทยุชุมชน ค.ศ. 2004 (The Community Radio Order 2004) ซึ่งได้รับการแก้ไข เพิ่มเติมเป็น ระเบียบการประกอบกิจการวิทยุชุมชน ค.ศ. 2010 (The Community Radio Order 2010) มีผล บังคับใช้เมื่อ 22 มกราคม ค.ศ. 2010 โดยเกณฑ์ คุณสมบัติตามกฎหมายที่สําคัญ ได้แก่ (ก) ศักยภาพและความสามารถของผู้สมัครขออนุญาตใน การประกอบกิจการ ในระหว่างช่วงเวลาที่ขออนุญาต ตลอด
 • 57 ประเด็น สาระสําคัญโดยสังเขป2) คุณสมบัติและเงื่อนไข ในใบสมัคร Ofcom จะถามคําถามสําคัญที่จําเป็น เกี่ยวกับตามกฎหมาย (ต่อ) ศักยภาพและความสามารถในการดําเนินกิจการ เพื่อให้ผู้ สมัครได้ชี้แจง อาทิ - การดําเนินการกิจการกระจายเสียงและหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการที่ได้วางแผนไว้ - ค่าใช้จ่ายและการลงทุนต่างๆ -แนวทางการบริหารจัดการด้านการลงทุน แผนการเงิน -แผนงานบุคลากร -มีผู้มีประสบการณ์ในการดําเนินกิจการ หรือที่ปรึกษาการ ประกอบกิจการหรือไม่ โดยที่ Ofcom ต้องการแผนประกอบกิจการในช่วงเริ่มต้น กิจการและแผนในปีแรก เพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและ ความมั่นใจว่าผู้ขอใบอนุญาตสามารถดําเนินกิจการได้ อย่างมั่นคงและต่อเนื่อง 2.4) เพื่อช่วยให้การพิจารณาถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิด ขึ้น ความสอดคล้องของการบริการจากผู้ให้บริการกับ ประชาชนและชุมชนที่ให้บริการ ตามโครงการที่ได้ยื่นสมัคร ไว้ และความสามารถในการผลิตและนําเสนอรายการและ เนื้อหาที่สามารถครอบคลุมประโยชน์และความสนใจของ ประชาชน และป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับความ ซ้ําซ้อนกับกิจการสถานีวิทยุอื่นๆ ที่มีอยู่แล้วนั้น Ofcom จึง ต้องจําเป็นที่จะพิจารณาถึง แผนหรือโครงการด้านการผลิต และนําเสนอรายการของสถานีเป็นหลักซึ่ง แผนดังกล่าว ต้องสอดคล้องกับ “พันธกิจหลักหรือคํามั่นสัญญา” (Key Commitments) ของสถานีที่ต้องระบุไว้ในใบสมัครอย่าง ชัดเจน พันธกิจหลักหรือคํามั่นสัญญา (Key Commitments) ดัง กล่าวนี้ประกอบด้วย • การอธิบายที่ชัดเจนถึงชุมชนที่ต้องการให้ บริการ • บทสรุ ป ถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะของการให้ บ ริ ก าร (คําอธิบายเกี่ยวกับวัตถุประสงค์เป้าหมาย หลักของทางสถานี) • คําอธิบายถึงรูปแบบรายการที่จะให้บริการ • การระบุ ถ ึ ง ประโยชน์ ท ี ่ ส าธารณะจะได้ ร ั บ (แนวทางวิธีการที่สถานีจะสามารถ “สร้าง เสริมประโยชน์แก่สังคม” (Social Gain)) • รูปแบบการจัดการในการเข้าถึงและมีส่วน ร่วมของสมาชิกในชุมชน
 • 58 ประเด็น สาระสําคัญโดยสังเขป3) หลักการประกอบกิจการ 3.1) ผู้ประกอบการวิทยุชุมชนในสหราชอาณาจักรทุกเบื้องต้น สถานี จะต้องดําเนินกิจการตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต ตามกรอบ “พันธกิจหลักหรือคํามั่นสัญญา” (Key Commitments) ของสถานีที่ได้ระบุไว้และตามที่ได้รับการ อนุญาตจาก Ofcom เท่านั้น (ศึกษาเพิ่มเติมจาก มาตรา 106(1A) และ (1B) พระราชบัญญัติกิจการกระจายเสียง ค.ศ. 1990 และ ระเบียบการประกอบกิจการวิทยุชุมชน ค.ศ. 2004) 3.2) ต้องดําเนินกิจการได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน และ จริ ง จั ง และตามกรอบ “พั น ธกิ จ หลั ก หรื อ คํ า มั ่ น สัญญา” (Key Commitments) ของสถานี (ดูอธิบายใน 2.4) 3.3) ผู้สมัครขออนุญาตประการกิจการมีสิทธิเสรีภาพใน การตัดสินใจ การนําเสนอข้อมูล/โครงการ จัดทําแผน งานการบริหารจัดการสถานี ขอบเขตการให้บริการ ฯลฯ แต่ทั้งนี้เมื่อได้รับการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการสถานี ผู ้ ไ ด้ ร ั บ ใบอนุ ญ าตจะต้ อ งปฏิ บ ั ต ิ ต ามกรอบกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และข้อตกลงที่มีต่อ Ofcom การ เปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆที่มีผลอย่างหนึ่งอย่างใดต้องได้รับ การอนุญาตจาก Ofcom อย่างเป็นทางการเสียก่อน 3.4) สถานีวิทยุทุกแห่งต้องปฏิบัติตาม ระเบียบข้อบังคับ ข้อแนะนําการประกอบกิจการ (The Ofcom Broadcasting Code) ระเบียบการอุปถัมภ์และสนับสนุน สถานี ระเบียบการโฆษณา 3.5) ระเบียบการร้องเรียน (Complaints): (ก) สถานีวิทยุกระจายเสียงทุกประเภทในสหราชอาณาจักร ต้องเก็บบันทึกรายการที่ออกอากาศทุกรายการไว้เป็นระยะ เวลา 42 วันนับจากวันที่ได้ออกอากาศรายการ (ค่าใช้จ่าย ในการบันทึก วัสดุในการบันทึก ถือเป็นความรับผิดชอบ ของสถานี) (ข) สถานีต้องพร้อมส่งบันทึกและวัสดุดังกล่าวทันทีที่มีการ ร้องขอจาก Ofcom เพื่อทําการตรวจสอบ และสืบสวนใน กรณีที่มีร้องเรียนเกิดขึ้น (ค) การละเว้นการบันทึกรายการที่ออกอากาศไว้ หรือหลีก เลี่ยงไม่จัดส่งบันทึกมาให้ Ofcom เมื่อได้รับการร้องขอ (ในกรณีที่มีเรื่องร้องเรียน) ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงผิด เงื่อนไขของการได้รับอนุญาต (ง) ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นในการสืบสวนเรื่องร้องเรียนใน บางกรณีอาจจะเป็นภาระความรับผิดชอบของผู้รับใบ
 • 59 ประเด็น สาระสําคัญโดยสังเขป4) ความเป็นเจ้าของกิจการ 4.1) ในหมวด 2 ของพระราชบัญญัติกิจการกระจายเสียงและประเด็นเกี่ยวกับการเงิน ค.ศ. 1990 (The Broadcasting Act 1990) และได้ กําหนดเพิ่มเติมตาม มาตรา 6 -7 ของระเบียบการ ประกอบกิจการวิทยุชุมชน ค.ศ. 2004 (The Community Radio Order 2004) ได้ระบุกรอบการ พิจารณาถึงคุณสมบัติ และการขาดคุณสมบัติตามกฎหมาย ของผู้รับใบอนุญาต และเจ้าของกิจการไว้ 4.2) ผู้ต้องห้ามเป็นผู้รับใบอนุญาตและเจ้าของกิจการวิทยุ ชุมชน ตามพระราชบัญญัติกิจการกระจายเสียง ค.ศ. 1990 (The Broadcasting Act 1990) ได้แก่ กลุ่ม บุคคลหรือองค์กรที่มีลักษณะตามกฎหมาย กล่าวโดยสรุป ได้ดังนี้ (ก) องค์กรหรือหน่วยงานท้องถิ่นของภาครัฐไม่สามารถถือ ครองใบอนุญาตได้ แต่สามารถถือครองความเป็นหุ้นส่วน ได้ไม่เกิน 5% แต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ขององค์กรหรือหน่วยงาน ท้องถิ่นภาครัฐ มิได้ถูกห้ามจากการร่วมกิจการของทาง สถานี (ศึกษาเพิ่มเติมได้จากมาตรา 349 พระราชบัญญัติ กิจการสื่อสาร ค.ศ. 2003 (The Communication Act 2003) (ข) พรรคการเมืองไม่สามารถถือครองใบอนุญาตได้ แต่ สามารถถือครองความเป็นหุ้นส่วนได้ไม่เกิน 5% แต่ทั้งนี้ เจ้ า หน้ า ที ่ ข องพรรคการเมื อ งมิ ไ ด้ ถ ู ก ห้ า มจากการร่ ว ม กิจการของทางสถานี (ค) BBC และ The Welsh Authority ไม่สามารถถือ ครองใบอนุญาตได้ (ง) บริษัทโฆษณา กิจการพาณิชย์และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถถือครองใบอนุญาตได้ แต่สามารถถือครอง ความเป็นหุ้นส่วนได้ไม่เกิน 5% (จ) ผู้ที่ต้องโทษอาญาการฝ่าฝืนกฎระเบียบการออกอากาศ ผิดกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติวิทยุโทรเลข ค.ศ. 1949 หรือ พระราชบัญญัติกิจการทางทะเลและกิจการกระจาย เสียง ค.ศ. 1967 หรือความผิดตามมาตรา 97 แห่งพระ ราชบัญญัติกิจการกระจายเสียง ค.ศ. 1990 ถูกห้ามการ ข้องเกี่ยวกับการประกอบกิจการหรือการรับใบอนุญาติเป็น เวลา 5 ปี นับจากวันที่ถูกตัดสินลงโทษ (ฉ) องค์กรหรือหน่วยงานทางศาสนาอาจจะได้รับใบ อนุญาตตามกฎระเบียบที่ออกโดย Ofcom (ตามกรอบ กฎหมายพระราชบัญญัติกิจการกระจายเสียง ค.ศ. 1990 และ พระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1998) ซึ่งต้อง เป็นองค์กรหรือหน่วยงานศาสนาที่มิได้ปฏิบัติหรือมีหลัก ความเชื่อที่ขัดต่อกฎหมาย มิได้มีกิจปฏิบัติหรือหลักความ
 • 60 ประเด็น สาระสําคัญโดยสังเขป4) ความเป็นเจ้าของกิจการ 4.6) Ofcom ต้องทราบถึงแหล่งที่มาของเงินทุน และการและประเด็นเกี่ยวกับการเงิน คํานวณค่าใช้จ่ายที่เป็นจริง และรายรับรายจ่ายของสถานี(ต่อ) (ตามความในมาตรา 105(a) พระราชบัญญัติกิจการ กระจายเสียง ค.ศ. 1990) เพื่อการสร้างความมั่นใจและ เป็นหลักประกันให้ได้ว่ากิจการสามารถดําเนินการได้มั่นคง และอย่างต่อเนื่อง 4.7) ตามระเบียบการประกอบกิจการวิทยุชุมชน ค.ศ. 2004 (The Community Radio Order 2004) ได้ กําหนดให้สถานีสามารถหารายได้เพื่อการประกอบการจาก การโฆษณาที่ออกอากาศและการสนับสนุนรายการ/สถานี รวมกันไม่เกินร้อยละ 50 จากรายได้ทั้งหมด 4.8) สถานีต้องปราศจาก อิทธิพลการแทรกแซงทางการ เมืองและแหล่งการสนับสนุนทางการเงินที่มีผลประโยชน์ ทางการเมืองแอบแฝง 4.9) สถานีต้องส่งรายงานการเงินประจําปี (รายรับ ราย จ่าย แหล่งทุนและที่มาของรายได้ บัญชีคงเหลือ/ขาดทุน) มายัง Ofcom ตามกําหนดเวลาซึ่งเป็นข้อกําหนดบังคับ ทางกฎหมาย 4.10) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุชุมชน รายปี 600 ปอนด์เสตอริง (30,000 บาท) นอกจากนั้นมี การหักค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 0.173 จากรายได้ อื่นๆ จากกําไรของสถานี (รายได้จากการโฆษณา ผู้อุปถัมภ์ รายการ เป็นต้น) เป็นไปตามระเบียบราชการของ OFCOM และค่าธรรมเนียมการอนุญาตส่งสัญญาณ (WTA-The Wireless Telegraph Act License Fee) รายปี 250 ปอนด์เสตอริง (12,500 บาท) ตามพระราชบัญญัติโทรเลข ค.ศ. 2007 (The Wireless Telegraph Act 2007) ค่า ใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุชุมชนและค่าธรรมเนียมการ อนุญาตส่งสัญญาณกระจายเสียงดังกล่าวต้องจ่ายล่วงหน้า เป็นรายปี 4.11) ค่าธรรมเนียมต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ตาม ประกาศแก้ไขในโอกาสต่างๆ
 • 61 ประเด็น สาระสําคัญโดยสังเขป5) ข้อกําหนดทางวิศวกรรม 5.1) Ofcom ได้กําหนดนโยบายหลักการโดยทั่วไปทางนโยบายเกี ่ ย วกั บ การส่ ง ด้านระบบการส่งสัญญาณ และขอบเขตอาณาบริเวณในการสัญญาณกระจายเสียง ส่งสัญญาณกระจายเสียงของวิทยุชุมชนดังนี้อาณาบริเวณขอบเขตการให้ (ก) สถานีวิทยุชุมชน (เชิงภูมิศาสตร์) ในเขตชุมชนเมืองได้บริการ และข้อมูลทางด้าน รับอนุญาตให้ใช้การส่งสัญญาณกระจายเสียงในระบบ FMเทคนิค ครอบคลุมรัศมีการส่งสัญญาณ 5 กิโลเมตร แต่อย่างไร ก็ตาม ในหลายกรณีในเขตตัวเมืองรัศมีการส่งสัญญาณอาจ น้อยกว่า 5 กิโลเมตร (ข) สําหรับกิจการเพื่อให้บริการชุมชนความสนใจหรือ ประโยชน์ร่วมในเขตเมือง (Urban Community of Interest Services) ในพื้นที่ที่กลุ่มชุมชน/ผู้ฟังเป้าหมายที่ อยู่ในเขตพื้นที่ที่มีรัศมีกว่า 5 กิโลเมตร จะได้รับอนุญาตให้ ใช้การส่งสัญญาณกระจายเสียงในระบบ AM เท่านั้น (ค)​ ในเขตชนบทที่คลื่นความถี่ระบบ FM สามารถให้ บริการได้อย่างแพร่หลายและในวงกว้าง (อาทิ ในบางส่วน ของสก็อตแลนด์ และเวลส์) และมีการเสนอขออนุญาต (จากกิจการเพื่อให้บริการชุมชนความสนใจหรือประโยชน์ ร่วม) เพื่อให้บริการบริเวณกว้างกว่า 5 กิโลเมตร Ofcom อาจจะพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ระบบ FM (ง) ในเขตชนบทที่คลื่นความถี่ระบบ FM ไม่สามารถให้5) ข้อกําหนดทางวิศวกรรม 5.3) เมื่อผู้สมัครเพื่อขอใบอนุญาตประกอบกิจการได้รับ บริการได้อย่างแพร่หลายและในวงกว้างและมีคุณภาพที่ดีนโยบายเกี ่ ย วกั บ การส่ ง อน ุ ญ าต ผ ู ้ ไ ด ้ ร ั บ ใบอน ุ ญ าตต ้ อ งจ ั ด ส ่ ง รายละเอ ี ย ด พอ และมีการเสนอขออนุญาต (จากกิจการเพื่อให้บริการสัญญาณกระจายเสียง (Specification) ของเครื ่ อ งส่ ง สั ญ ญาณและเสาส่ ง ชุมชนความสนใจหรือประโยชน์ร่วม) เพื่อให้บริการบริเวณอาณาบริเวณขอบเขตการให้ สัญญาณ มายัง Ofcom เพื่อฝ่ายวิศวกรรมจะได้พิจารณา กว้างกว่า 5 กิโลเมตร Ofcom จะพิจารณาอนุญาตให้ใช้บริการ และข้อมูลทางด้าน และให้คําแนะนําในการดําเนินการต่อไปตามเงื่อนไขและข้อ คลื่นความถี่ระบบ AM เท่านั้นเทคนิค (ต่อ) กําหนดทางวิศวกรรม (Engineering Code) อาทิ การ คํ า นวณพืครขออนุญาตประกอบกิจการต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยว 5.2) ผู้สมั ้ น ที ่ ข อบเขตการส่ ง สั ญ ญาณตามที ่ ไ ด้ ร ั บ การ อนุญาต มาตรฐานทางเทคนิคการกระจายเสียง ฯลฯยุ กับสถานที่ที่จะทําการติดตั้งเสาเครื่องส่งสัญญาณวิท กระจายเสียง อาทิ แผนที่บอกพิกัดที่ชัดเจน ภาพถ่ายที่ 5.4) การส่งสัญญาณกระจายเสียงต้องเป็นไปตาม เงื่อนไข แสดงให้เห็นชัดเจนถึงบริเวณที่จะทําการติดตั้งเสาสัญญาณ และข้อกําหนดทางเทคนิค (Ofcom’s Technical Code) ข้อกําหนดทางวิศวกรรม (Ofcom’s Engineering Code) และเป็นไปตามแผนการจัดการคลื่นความถี่ (ศึกษา ได้จากเอกสาร “Coverage: Planning Policy, Definitions and Assessment” ที่ http:// www.ofcom.org.uk/radio/ifi/rbl/car/coverage/ pp_def/)
 • 62 ประเด็น สาระสําคัญโดยสังเขป 6) ข้อมูลพื้นฐาน ข้อกําหนด 6.1) ผู้รับอนุญาตต้องส่งรายงานการประกอบกิจการประจํา เบื้องต้น และข้อบังคับที่ ปีมายัง Ofcom และเอกสารดังกล่าวต้องแสดงและเปิด เกี่ยวข้องกับใบอนุญาต เผยต่อสาธารณะ 6.2) Ofcom มีอํานาจกํากับดูแลกิจการตามกรอบ กฎหมายเพื่อดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อดําเนินการ ลงโทษในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาต/สถานี ได้เพิกเฉยคําสั่ง ตามกฎหมายหรือละเมิดกฎระเบียบ ข้อกําหนด เงื่อนไข ของการอนุญาตประกอบการ อํานาจกํากับดูแลกิจการตาม กรอบกฎหมายนั้น ได้แก่ (ก) คําสั่งให้สถานีที่ละเมิดนั้นๆ ออกอากาศข้อความที่ เกี่ยวข้องกับกรณี สิ่งที่ค้นพบจากการไตร่สวน (ข) การสั่งปรับการเรียกค่าชดเชยตามกฎหมาย (ค) การปรับลดระยะเวลาการอนุญาตประกอบกิจการ (ง) การระงับใบอนุญาตชั่วคราว (จ) การเพิกถอนใบอนุญาตเรียบเรียง สรุปและอ้างอิงจาก (1) เอกสารของ OFCOM ชื่อ “Notes of Guidance for 6.3) ผู้ประกอบการทุกสถานีต้องรับ น.1-21, พฤษภาคมCommunity Radio Licence Applicants and Licensees”, ผิดชอบ และปฏิบัติค.ศ. 2010, (2) Communications Act ขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา OFCOM ชื่อ ตามกฎหมายลิ 2003, (3) เอกสารของ“Licensing Community Radio, น.8, กันยายน 2004 รูปแบบและที่มาของรายได้ของสถานี แหล่ ง ที ่ ม าของรายได้ ข องสถานี ว ิ ท ยุ ช ุ ม ชนในสหราชอาณาจักรนั้นมีความแตกต่างกัน แต่โดยสรุปภาพรวมโดยเฉลี่ยต่อปีนั้น สถานีวิทยุชุมชนในสหราชอาณาจักรมีรายได้ในการดําเนินกิจการของสถานีประมาณ 74,500 ปอนด์ โดยแหล่งเงินทุนมาจาก 1. กองทุนสนับสนุน (Grants) ประมาณ 26,000ปอนด์ (35%) 2. รายได้จากการโฆษณาจากผู้อุปถัมภ์รายการ16,500 ปอนด์ (22%) 3. แหล่งรายได้อื่นๆ (ผู้อุปถัมภ์สถานี, กิจกรรมการระดมทุนและการจําหน่ายสินค้าที่ระลึก, รายได้จากการจัดการอบรมสัมมนา, ค่าบํารุงสมาชิก, ค่าธรรมเนียมเช่าเวลาออกอากาศ ฯลฯ)14,500 ปอนด์ (20%) 4. เงินบริจาค 10,500 ปอนด์ (14%) และ
 • 63 5. เงินทุนจากภาครัฐตามข้อตกลง SLAs 7,000ปอนด์ (9%) (รายงานประจําปีกิจการวิทยุชุมชนของ Ofcom ปี2009/2010 น. 15) เมื่อศึกษาถึงการสนับสนุนทางด้านการเงินจากภาครัฐพบว่า ในปี 2009/2010 กองทุนพัฒนากิจการวิทยุชุมชน (TheCommunity Radio Fund) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากDepartment for Culture, Media and Sport และบริหารจัดการโดย Ofcom มีงบประมาณให้สําหรับกิจการวิทยุชุมชนเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 500,000 ปอนด์ต่อปี และเงินกองทุนดังกล่าวได้รับการยืนยันว่าจะมีต่อไปจนถึงปีงบประมาณ 2014/2015 และจากเงินจํานวนดังกล่ า วนี ้ ไ ด้ ก ระจายไปในลั ก ษณะของการให้ ท ุ น ในวงเงิ น ไม่ เ กิ น15,000 ปอนด์ต่อโครงการ ในบางสถานีที่ยื่นเจตจํานงค์ในการขอรับเงินสนับสนุน โดย Ofcom จะพิจารณาจากระเบียบการและเกณฑ์ที่ได้กําหนดไว้ (http://stakeholders.ofcom.org.uk/broadcasting/radio/community-radio-fund/) กองทุนดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นกองทุนที่ใหญ่ที่สุดจากภาครัฐที่สนับสนุนกิจการวิทยุชุมชน แต่หากพิจารณาโดยภาพรวมแล้วเงินสนับสนุนจากภาครัฐในรูปแบบกองทุนนี้ คิดเป็นเพียงร้อยละ 4 % ของแหล่งเงินทุนทั้งหมดในการดําเนินกิจการวิทยุชุมชนในสหราชอาณาจักร นอกจากนี้อาจจะมีการสนับสนุนบางส่วนของรัฐ ในส่วนอื่นๆ อาทิ เงินทุนสนับสนุนจากสภาการปกครองท้องถิ่น (Local Council), หน่วยงานภาครัฐอื่นๆภายใต้เงื่อนไขข้อตกลง (SLAs-Service Level Agreements) เงินดังกล่าวมีจํานวนประมาณ 100,000 ปอนด์ต่อปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาเป็นรายปี กระทรวงกลาโหม (สําหรับสถานีวิทยุชุมชนของกลุ่มชุมชนในเขตทหาร) สภาศิลปวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานสาธารณสุข และ กองทุนจากสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นต้น ตามกฎระเบี ย บการประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ช ุ ม ชนในสหราชอาณาจักรได้กําหนดให้สถานีวิทยุชุมชนสามารถหารายได้จากการโฆษณาและผู้อุปถัมภ์รายการในสัดส่วนของรายได้ไม่เกิน 50% ของรายได้ทั้งหมดของสถานี แต่ทั้งนี้หากพิจารณาในเชิงประวัติศาสตร์
 • 64ของการดําเนินกิจการวิทยุชุมชน ประเด็นที่มาของรายได้จากการโฆษณาได้รับการวิพากษ์วิจารณ์และโต้เถียงเป็นอย่างมากถึงความเหมาะสม และความกังวลถึงอิสรภาพในการประกอบกิจการหรือการครอบงําและมีบทบาทของกลุ่มทุน อาทิ การโฆษณาในวิทยุชุมชนเชิงประเด็นของกลุ่มเยาวชน ในประเด็นนี้เอง Ofcom จึงได้กําหนดระเบียบเพื่อเป็นแนวทางในการหารายได้จากการโฆษณาที่มีสัดส่วนไม่เกิน 50% และสถานีเองก็ต้องมีความรับผิดชอบและได้รับการตรวจสอบจากสมาชิกของสถานีและสาธารณะ เป็นที่น่าสังเกตเกี่ยวกับแหล่งที่มาของรายได้ในภาพรวมของสถานีวิทยุกลุ่มความสนใจ/เชิงประเด็นร่วม มีส่วนสัมพันธ์กับประเภทของสถานี จากรายงานประจําปีของ Ofcom เรื่องวิทยุชุมชน2009/2010 น. 19-20 ได้นําเสนอข้อมูลที่น่าสนใจในประเด็นต่อไปนี้ (ก) โดยภาพรวมแล้ววิทยุชุมชนเชิงชาติพันธุ์ได้รับรายได้จากการโฆษณาประมาณ 41% ของรายได้ทั้งหมด (ข) ส่วนวิทยุชุมชนกลุ่มความสนใจร่วมทางศาสนาได้รับรายได้จากการบริจาคโดยเฉลี่ยแล้ว 41% ของรายรับทั้งหมด (ค) สถานีวิทยุชุมชนทางศาสนาได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนสาธารณะน้อยที่สุด (ง) แสดงให้เห็นถึง แหล่งที่มาของรายได้ที่ผันแปรและหลากหลายที ่ ข ึ ้ น อยู ่ ก ั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละแนวทางการประกอบกิจการของทางสถานี (จ) และตรงกันข้ามกับสถานีวิทยุชุมชนเชิงภูมิภาคที่ต้ อ งอาศั ย เงิ น กองทุ น จากรั ฐ และสาธารณะในจํ า นวนประมาณ41-49% (เมือง/ชนบท) (ฉ) สถานีวิทยุชุมชนเชิงประเด็นได้รับรายได้โดยเฉลี่ยสูงกว่าสถานีวิทยุเชิงภูมิภาค อาทิ สถานีวิทยุชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์มีรายได้เฉลี่ย 80,000 ปอนด์ (ช) ค่าใช้จ่ายที่สูงสุดของสถานีวิทยุชุมชนคือค่าตอบแทนพนักงาน ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ 50% ของงบประมาณทั้งหมด
 • 65 นอกจากนี้มีประเด็นที่น่าพิจารณานั่นคือ สถานีวิทยุชุมชน 19แห่ง ไม่รับรายได้จากการโฆษณา เนื่องด้วยงบประมาณส่วนใหญ่ในการดํ า เนิ น กิ จ การมาจากองค์ ก รหรื อ หน่ ว ยงานที ่ ส นั บ สนุ น ในการประกอบกิจการ อาทิ วิทยุชุมชนเชิงประเด็นของผู้พิการทางสายตาInsight Radio ในกลาสโกว์ สก็อตแลนด์ ซึ่งดําเนินกิจการโดยRNIB สก็อตแลนด์ สถานีวิทยุชุมชนทุกแห่งในสหราชอาณาจักรต้องจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน และแผนรายรับรายจ่ายประจําปี ซึ่งต้องชี้แจงถึงที่มาของรายได้และรายละเอียดของรายจ่ายอย่างชัดเจน เพื่อเสนอต่อ Ofcom ความรับผิดชอบของสถานีต่อชุมชนหรือสาธารณะ ถึงแม้หลักการสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและอิสรภาพในการสื่อสารจะเป็นหลักการสําคัญของการดําเนินกิจการสื่อสารในสังคมประชาธิปไตยแห่งสหราชอาณาจักรแล้วนั้น แต่การดําเนินกิจการสื่อกระจายเสียงยังต้องคงไว้ซึ่งความรับผิดชอบทางสังคม การดําเนินการใดๆ ต้องคํานึงถึงหลักศีลธรรมอันดีของสังคม การงดเว้นการละเมิดสิทธิของผู้อื่น และดําเนินกิจการตามกรอบกฎหมาย ซึ่งเกณฑ์ที่สําคัญที่ถือเป็นกรอบกติกาของ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”ดังกล่าวนี้ได้กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติกิจการสื่อสาร ค.ศ. 2003มาตรา 319 ที่สถานีวิทยุทุกแห่งต้องถือตามกรอบกําหนดการปฏิบัติมาตรฐานวิชาชีพกิจการกระจายเสียง (The Ofcom BroadcastingCode, เริ่มบังคับใช้เมื่อ 25 กรกฎาคม ค.ศ. 2005 และได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเมื่อ ธันวาคม ค.ศ. 2010 มีทั้งสิ้น 10 หมวด)ที่ให้อํานาจ Ofcom กํากับดูแล อันมีประเด็นสําคัญที่ต้องยึดถือปฏิบัติดังนี้ (เรียบเรียงและอ้างอิงจากเอกสารระเบียบการของOfcom “Guidance Notes Section 1-10”, 16 ธันวาคม ค.ศ.2009) (ก) การปกป้องเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ํากว่า 18ปี ห้ามมิให้มีการนําเสนอหรือออกอากาศรายการ, สื่อ, เนื้อหาใดๆที่มีส่วนในการคุกคาม หรือส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการพัฒนาการและ
 • 66สภาวะทางร่างกาย จิตใจ และศีลธรรมของเด็กและเยาวชน อีกทั้งสถานี ต ้ อ งมี น โยบายและมาตราการชั ด เจนในการปกป้ อ งสิ ท ธิ เ ด็ กและสิ่งใดๆที่จะเป็นภัยคุกคามต่อเด็กและเยาวชนอายุต่ํากว่า 18 ปี รายละเอียดที่สถานีต้องนําไปพิจารณาเกี่ยวกับการปกป้องสิทธิ และเพื่อการป้องกันผลกระทบร้ายแรงจากการนําเสนอรายการหรือการดําเนินกิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดของสถานีนั่นคือ - การพิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับเนื้อหาที่นําเสนอ - วันเวลาออกอากาศ ช่วงเวลาออกอากาศ และการเปิดรับสื่อของกลุ่มอายุของเด็กและเยาวชน - แนวคิดหลักหรือคุณลักษณะตามธรรมชาติของสถานี/รายการ - ความคาดหวังของผู้ฟังต่อสถานี/รายการ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรายงานข่าว นําเสนอข้อมูล หรือเรื่องทางเพศนั้น หากสถานีได้พิจารณาแล้วว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องนําเสนอ ควรพิจารณากลั่นกรองวิธีการนําเสนอตามกรอบที่กล่าวมาในเบื้องต้น และควรหลีกเลี่ยงการระบุชัดเจนถึงตัวบุคคล หรือแม้แต่ทางอ้อมที่สามารถคาดเดาได้อย่างชัดเจน หรือการนําเสนอถึงลักษณะประการหนึ ่ ง ประการใดวิ ธ ี ก ารหนึ ่ ง วิ ธ ี ก ารใดที ่ ล ะเอี ย ดจนเกิ น ไป ประเด็นเกี่ยวกับสารเสพติด บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกลอฮอล์สถานีต้องหลีกเลี่ยงการสื่อสารและกิจกรรมใดๆที่สนับสนุน ยั่วยุการใช้สารเสพติดต่างๆ ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรง สถานีวิทยุต้องใช้ดุ ล ยพิ น ิ จ อย่ า งรอบคอบและระมั ด ระวั ง ในการเสนอเนื ้ อ หารายการและหลีกเลี่ยงการยั่วยุให้นําไปสู่ความรุนแรง หรือนําเสนอความรุนแรงที่บั่นทอนสุขภาพกายและใจของเด็กและเยาวชน ประเด็นความเชื่อทางไสยศาสตร์ เวทมนต์ ผีและวิญญาณปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติ ต้องใช้การพิจารณาอย่างถี่ถ้วน ความเหมาะสม ช่วงเวลาการออกอากาศ ประเภทของสถานี ขอบเขตการส่ง
 • 67สัญญาณและการรับฟัง ต้องไม่มีการแพร่หลายความเชื่อเหล่านี้ไปสู่เด็กและเยาวชนจนมากและในวงกว้างจนเกินไป ประเด็นการร่วมรายการ/กิจกรรมกับทางสถานี ต้องให้ความเคารพในสิทธิเด็กและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และต้องได้รับการยินยอมตามกฎหมายจากผู้ปกครอง ซึ่งประเด็นเหล่านี้สถานีต้องพิ จ ารณาให้ ร อบคอบตามกรอบกฎหมายและหลั ก ศี ล ธรรมอั น ดี ใ นสังคม สถานีจะต้องไม่ละเมิดข้อกําหนดนี้ เนื่องจากสถานีต้องมีส่วนในความรับผิดชอบทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ กฎหมายว่าด้วยการคุกคามทางเพศ กฎหมายคุ้มครองเด็กและครอบครัวกฎหมายสิทธิมนุษยชน กฎหมายควบคุมสิ่งเสพติด และกฎหมายอาญาอื่นๆ เป็นต้น (ข) การปกป้องประชาชนจากภัยคุกคามต่อความสงบสุขในระดับปัจเจก กลุ่มบุคคล และสังคม สถานีต้องระมัดระวังและใช้วิจารณญาณ หลีกเลี่ยงงดเว้นการนําเสนอรายการที่มีเนื้อหาและการใช้ภาษา รุนแรง หยาบคาย การดูถูกเหยียดหยามผู้อื่น ความป่าเถื่อนและผิดศีลธรรมทางเพศ การละเมิดศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ การกีดกันดูถูกเหยียดหยามทางเพศ กลุ่มอายุ ชาติพันธุ์ สีผิว เชื้อชาติวัฒนธรรม ศาสนาความเชื่อ (ค) อาชญากรรม สถานีต้องไม่นําเสนอสิ่งยั่วยุ จูงใจ และวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อนําไปสู่การก่ออาชญากรรม ไม่อธิบายกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการทําความผิดทางกฎหมาย (เว้นแต่กรณีดังกล่าวเป็นการรายงานด้วยความสุจริตและเป็นผลประโยชน์ของสาธารณะ) ไม่จ่ายเงินหรือติดสินบน ให้อามิสสินจ้างใดๆ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อการให้ข้อมูลหรือการสารภาพในคดีความอาญาเพื่อใช้ประโยชน์ในการนําเสนอรายการของทางสถานี (ง) ศาสนา สถานีควรให้ความเคารพและให้เกียรติในการนําเสนอเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับศาสนา ไม่ปฏิบัติหรือเลือกปฏิบัติอันเป็นการบิดเบือนทําลายศาสนา
 • 68 (จ) การนําเสนอรายการและการสื่อสารที่ปราศจากอคติสถานี ต ้ อ งนํ า เสนอรายการและการรายงานข่ า วสารบนพื ้ น ฐานและหลักฐานที่เป็นจริง และนําเสนอถ่ายทอดรายการโดยไม่มีอคติใดๆและหากมีการนําเสนอข้อมูลที่ผิดพลาด สถานีต้องแสดงความรับผิดชอบในการนํ า เสนอข้ อ เท็ จ จริ ง เพื ่ อ แก้ ไ ขสิ ่ ง ที ่ ผ ิ ด พลาดนั ้ น ทั น ที แ ละปฏิบัติอย่างเหมาะสม ทรรศนะส่วนบุคคลและข้อเท็จจริง (โดยเฉพาะประเด็นทางสังคม และการเมือง การพิทักษ์ผลประโยชน์สาธารณะ)สามารถนําเสนอได้ตามหลักการของสื่อเสรี แต่ทั้งนี้สถานีต้องแยกแยะให้ผู้ฟังตระหนักได้อย่างชัดเจนว่าอะไรคือความคิดเห็น อะไรคือความเป็นจริง ต้องไม่นําเสนอรายการโดยชี้นําให้เกิดความสับสนหรือใช้ประโยชน์ในทางที่ผิด (ฉ) ความยุติธรรม เป็นหลักการที่สถานีต้องยึดถือไว้โดยเฉพาะในการรายงาน ผลิตรายการ หรือการเชิญผู้ร่วมรายการเพื่อการสัมภาณ์ สนทนา โดยจะต้องแจ้งให้ผู้ร่วมรายการทราบถึง ลักษณะ วัตถุประสงค์ และข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องให้ผู้ร่วมรายการได้ทราบ รูปแบบการผลิตรายการว่าเป็น รายการออกอากาศสด บันทึกเทป หรือรูปแบบใด แนวคําถามหรือประเด็นที่จะสนทนา การเปลี่ยนแปลงใดๆ ตลอดจนการนําข้อมูลวัสดุใดๆที่เป็นสิทธิของผู้ร่วมรายการมาใช้ออกอากาศ และในหลายกรณีจะต้องได้รับการยินยอมจากผู้ร่วมรายการเสียก่อน ลิขสิทธิ์ของรายการ การยิ น ยอมและการได้ ร ั บ อนุ ญ าตจากผู ้ ป กครองในกรณีเป็นเด็กและเยาวชน อีกทั้งการผลิต ตัดต่อ ในเสริมข้อมูล การลดข้อมูลใดๆต้องดําเนินการตามหลักการความยุติธรรม และจริยธรรมวิชาชีพสื่อสารมวลชน (ช) สิทธิส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัว สถานีวิทยุต้องคํานึงถึงสิทธิส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของปัจเจกชนเป็นหลัก
 • 69แต่ทั้งนี้การนําเสนอใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับนัยยะแห่งสิทธิส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของปัจเจกชนอันเป็นประโยชน์หรือพิทักษ์ประโยชน์สาธารณะตามหน้าที่และเจตนาอันชอบธรรมเป็นสิ่งที่รายงานหรือนําเสนอได้ อาทิ การเปิดเผยหรือการปกป้องการประพฤติผิดของบุุคคลในทางอาชญากรรมอันก่อให้เกิดภัยต่อสังคม ปกป้องสุขภาวะและการสาธารณสุขที่ดีในสังคม เปิดเผยการชี้นําที่ผิดหรือการกระทําผิดที่จะก่อให้เกิดความสูญเสียร้ายแรงต่อสาธารณะ หรือเป็นการกระทําของบุคคลสาธารณะ หรือผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ฯลฯ แต่ทั้งนี้เงื ่ อ นไขที ่ ส ํ า คั ญ คื อ การกระทํ า ดั ง กล่ า วต้ อ งดํ า เนิ น การตามกรอบกฎหมายอันเกี่ยวข้องกับสิทธิส่วนบุคคลของสหราชอาณาจักร และสถานีควรคํานึงถึงความละเอียดอ่อน หลีกเลี่ยงผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสิทธิเด็ก ผู้ป่วย ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมอีกด้วย Ofcom ได้ออกระเบียบการร้องเรียน ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับ และขั้นตอนการร้องเรียนไว้อย่างชัดเจนซึ่งผู้ร้องเรียนในสถานะบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรสามารถส่งเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรมายัง Ofcom ได้โดยตรงภายใน 20 วันทําการภายหลังการออกอากาศรายการนั้นๆและในกรณีหากผู้รับใบอนุญาตสถานีมิได้ดําเนินการแก้ไขหรือตอบเรื่องร้องเรียนนั้นๆ (ดูได้จากตารางที่... ข้อ 3.5) โดยผู้ร้องเรียนต้องระบุชื่อของรายการ วันเวลาออกอากาศ ชื่อสถานี ข้อความเรื่องที่ร้องเรียน ชื่อสกุลและรายละเอียดที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/อีเมล์เพื่อการติดต่อของผู้ร้องเรียน ซึ่งมีความสําคัญต่อขั้นตอนการสอบสวนและการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (อ้างอิงจากเอกสารของ Ofcom ชื่อ“Procedures for the Handling of Broadcasting Standardsor Other Licence-related Cases, น.4, 16 ตุลาคม ค.ศ.2009) โดยที่ Ofcom จะไม่ดําเนินการต่อหากไม่ได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนตามกําหนดไว้ในระเบียบการร้องเรียนจากผู้ร้องเรียน ซึ่งการเรื่องร้องเรียนอาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการละเมิด ระเบียบการประกอบกิจการ หรือข้อกําหนดการปฏิบัติมาตรฐานวิชาชีพกิจการกระจายเสียงหรือทั้งสองกรณีก็ได้ (Ofcom ได้เปิดช่องทางการร้องเรียนสําหรับประชาชนเกี่ยวกับรายการได้โดยตรงทาง
 • 70เว็ บ ไซต์ https://stakeholders.ofcom.org.uk/tell-us/specific-programme-epg) สําหรับการลงโทษและบทลงโทษตามกฎหมายหากมีความผิดจริงได้มีการรับรองไว้ใน มาตรา 392 พระราชบัญญัติกิจการสื่อสาร ค.ศ. 2003 ให้ Ofcom เป็นผู้ออกระเบียบและแนวทางการลงโทษ (Penalty Guidelines) ต่อผู้รับอนุญาตประกอบกิจการสถานีวิทยุในสหราชอาณาจักร โดยเกณฑ์การพิจารณาลงโทษที่ Ofcom ได้ใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัย 3 ประการกล่าวคือ (อ้างอิงจากเอกสารของ Ofcom ชื่อ “Penalty Guidelines: Section 392 ofthe Communications Act 2003” น.2) (ก) ระดับของความร้ายแรงของการละเมิดหรือฝ่าฝืนกฎหมาย (ข) ตัวอย่างการดําเนินการหรือการพิจารณาที่เคยมีในกรณีลักษณะที่เหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมาก่อน (ค) หลักประกันที่มั่นใจได้ว่าวิธีการหรือบทลงโทษนั้นๆ มีความเหมาะสมและนําไปสู่การปฏิบัติได้จริง และดังที่กล่าวไว้เบื้องต้น อํานาจกํากับดูแลกิจการตามกรอบกฎหมายของ Ofcom ทั้ง 5 ประการ (อ้างอิงจากเอกสารของOfcom ชื่อ “Regulation of Community Radio KeyCommitments: Guidance on Changes to KeyCommitments and Ensuring Compliance”, น.6-7,พฤษภาคม ค.ศ. 2010) ได้แก่ (ก) คําสั่งให้สถานีที่ละเมิดนั้นๆ ออกอากาศข้อความที่เกี่ยวข้องกับกรณี หรือสิ่งที่ค้นพบจากการไต่สวน (ข) การสั่งปรับการเรียกค่าชดเชยตามกฎหมาย (ค) การปรับลดระยะเวลาการอนุญาตประกอบกิจการ (ง) การระงับใบอนุญาตชั่วคราว (จ) การเพิกถอนใบอนุญาต
 • 71 โดยข้อมูลการร้องเรียน รายละเอียดการพิจารณา และผลการตัดสินจะต้องเปิดเผยสู่สาธารณะในวารสารของ Ofcom’sBroadcast Bullentin (ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีตัวอย่างการร้องเรียน ขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติของ Ofcom ได้ที่ http://stakeholders.ofcom.org.uk/enforcement/broadcast-bulletins/) แต่ทั้งนี้ผู้ถูกร้องเรียนและถูกตัดสินลงโทษสามารถยื่นอุทธรณ์ตามกระบวนการทางกฎหมายได้ นอกจากนี้สถานียังต้องรับผิดชอบตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และตามกฎหมายอาญา หากมีการฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎหมาย ตามลักษณะการละเมิดที่เกิดขึ้นต่อบุ ค คลและกลุ ่ ม บุ ค คลอี ก ด้ ว ยซึ ่ ง จะถู ก ดํ า เนิ น คดี ต ามกระบวนการยุติธรรมของสหราชอาณาจักรอีกด้วย ทางด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคมนั้น สถานีวิทยุชุมชนในสหราชอาณาจักรในหลายสถานี ยังมีส่วนในการสนับสนุนท้องถิ่น หน่วยงานองค์กรสาธารณะ ในการเป็นสื่อกลางบริการข่าวสารแก่ประชาชนในเขตการบริการ และยังมีส่วนในกิจกรรมทางสังคม การรณรงค์ระดมทุนเพื่อสาธารณะ อาทิ สถานีวิทยุ Calon FMใน วเร็กซ์แฮม ได้เป็นสื่อกลางในการช่วยระดมทุน 5,000 ปอนด์เพื่อกิจกรรมการกุศลในท้องถิ่น (อ้างอิงจากเอกสารของ Ofcom ชื่อ“Community Radio: Annual report on the sector:2009/2010”, น.47 เมื่อ 18 พฤศจิกายน ค.ศ. 2010) การสอดส่องดูแลจากสังคม และการตรวจสอบจากภาคประชาชน นอกจากกระบวนการตามกฎหมาย และการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียง Ofcom แล้วนั้น กิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการสื่อสารอื่นๆ ในสหราชอาณาจักร ยังได้รับการการสอดส่องดูแลการประกอบกิจการจากภาคสังคม และการตรวจสอบจากภาคประชาชนอย่างเข้มแข็ง โดยมีองค์กรภาคประชาชนเพื่อการเฝ้าระวังสื่อ อาทิ องค์กร Mediawatch-UK เป็นองค์กรภาคประชาชนที่ถือกําเนิดขึ้นในปี ค.ศ. 1965 แต่เดิมใช้ชื่อว่า The NationalViewers’ and Listeners’ Association ก่อตั้งโดย Mary
 • 72Whitehouse โดยมีแนวทางในการรณรงค์เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบทางสังคมของกิจการกระจายเสียงในสหราชอาณาจักร และมุ่งต่อต้ า นการนํ า เสนอเนื ้ อ หารายการที ่ เ ป็ น ภั ย คุ ก คามและอั น ตรายต่ อสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อเด็กและเยาวชน อาทิ ความรุนแรง การใช้ภาษาหยาบคาย และสิ่งยั่วยุทางเพศ โดยองค์กรมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างสรรค์ค่านิยมที่ดีงามในกิจการสื่อสารของประเทศ และผลักดันให้เสียงของผู้ฟังได้รับการตอบรับจากผู้ผลิตรายการ/สถานี โดยที่Mediawatch-UK มีบทบาทที่สําคัญในการผลักดันนโบายของรัฐบาล และกฎหมายที่สําคัญเพื่อปกป้องสิทธิของผู้ฟัง (อาทิ การผลักดันในการเสนอภาพและเรื่องราวที่ล่วงละเมิดทางเพศเด็กเป็นเรื่องผิดกฎหมายในปี ค.ศ. 1978) ทํางานคู่ขนานกับ Ofcom ที่เกี่ยวข้องกับการเรื่องร้องเรียนการละเมิดกฎหมายของสื่อกระจายเสียง ติดตามตรวจสอบการทํางานของสื่อ ผลักดันการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกิจการของสื่อกระจายเสียงทั้งในฐานะผู้ฟังและมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจการ เป็นต้น (อ้างอิงและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากhttp://www.mediawatchuk.org.uk/index.php?option=com_content&task=view&id=209&Itemid=143) การมีส่วนร่วมของชุมชนหรือสาธารณะ ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2009 Ofcom ได้ผลักดันการมีส่วนร่วมและความร่วมมือทางสังคมและอุตสาหกรรมสื่อกระจายเสียงในการปกป้องสิทธิของประชาชนผู้ฟังรายการวิทยุ โดยได้ออกเอกสาร “ข้อแนะนําเพื่อการมีส่วนร่วมของผู้ฟังในการนําเสนอรายการของทางสถานีวิทยุ” เพื่อให้ผู้ฟังได้มีส่วนในการพัฒนา สอดส่องตรวจสอบ นําเสนอข้อคิดเห็น และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของสถานีวิทยุในสหราชอาณาจักร เป็นการสร้างความสมดุลในโครงสร้างการถ่วงดุลอํานาจการกํากับดูแลสื่อในสังคมประชาธิปไตย (องค์กรกํากับดูแล กฎหมาย องค์กรสื่อ และกลุ่มผู้ฟังภาคประชาชน) การส่งเสริมให้เกิดกลไกภาคประชาชนเพื่อมีส่วนร่วมกับภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนากิจการกระจายเสียงในประเทศ ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมมากยิ่งขึ้น เอกสารดังกล่าวได้รับการตอบรับจากภาคอุตสาหกรรมสื่อกระจายเสียง และ Ofcom ได้นําหลักการดังกล่าวบรรจุไว้เป็นส่วน
 • 73หนึ่งของนโยบายการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียงในที่สุด เนื้อหาโดยสรุปของเอกสาร “ข้อแนะนําเพื่อการมีส่วนร่วมของผู้ฟังในการนําเสนอรายการของทางสถานีวิทยุ” (เรียบเรียงและอ้างอิงจากเอกสารระเบียบการของ Ofcom “Audience Participation in RadioProgramming-The Use of Premium Rate Services inRadio: Improving Consumer Protection”, 19 ตุลาคม ค.ศ.2009) มีดังต่อไปนี้ (1) ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการจะต้องถือเป็นความรับผิดชอบในการจัดการให้เกิดช่องทางการสื่อสารต่างๆ อาทิ ช่องทางการสื่อสารทางโทรศัพท์ที่เปิดโอกาสให้เกิดการสื่อสารระหว่างสมาชิกของสาธารณะและผู้รับอนุญาตหรือผู้แทนได้สื่อสารซึ่งกันและกัน และสามารถเผยแพร่การสื่อสารระหว่างการออกอากาศรายการ (2) การสื่อสารดังกล่าวต้องเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของทางสถานีที่หลากหลาย อาทิ การออกคะแนนเสียงการร่วมรายการและกิจกรรมต่างๆ ซึ่งต้องคํานึงถึงหลักการความเป็นเหตุเป็นผล ความถูกต้องตามหลักกฎหมาย และไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของรายการชี้นําไปสู่สิ่งที่ผิดหลักการวัตถุประสงค์ สถานีวิทยุชุมชนในสหราชอาณาจักร ดําเนินกิจการโดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนและสมาชิกของสถานีเข้าร่วมทํางานกับสถานี (ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความร่วมมือของประชาชนในด้านกิจกรรมอาสาสมัครที่เป็นกรณีตัวอย่างของ สถานี Angel Radioและ AWAZ FM ซึ่งทั้ง 2 สถานีได้รับรางวัล The Queen’s Awardfor Voluntary Service) โดยมีอาสาสมัครเป็นส่วนสําคัญในการดําเนินกิจการของสถานี ซึ่ง Ofcom ได้ให้คํานิยามของคําว่า “อาสาสมัคร” ไว้ว่า “บุคคลที่อุทิศตนทํางานเพื่อการประกอบกิจการและการบริหารจัดการกิจการกระจายเสียงสถานีวิทยุชุมชน มิได้รับค่าตอบแทนใดๆในการอุทิศเวลา การให้บริการ หรือประสบการณ์ความเชี่ยวชาญใดๆเพื่อให้บริการแก่ชุมชนอาสาสมัคร และต้องเป็นการดําเนินการที่ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขที่กําหนดขึ้นของบุคคลที่สามหรือผู้อื่น (อาทิ เป็นส่วน
 • 74หนึ่งของการฝึกงานตามหลักสูตรการศึกษา)” (แ ต ่ ท ั ้ ง น ี ้ อ า ส าสมัครที่ทํางานในสถานีเชิงพาณิชย์ และสถานีท้องถิ่นของ BBC ได้รับค่าตอบแทนตามข้อกําหนดของ Ofcom ในอัตรา 9.38 - 13.13ปอนด์สเตอริงต่อชั่วโมง) ขอบเขตการทํ า งานที ่ ป ระชาชนหรื อ สมาชิ ก ที ่ เ ป็ น อาสาสมั ค รทํางานร่วมกันในการประกอบการสถานีวิทยชุมชนนั้นจะครอบคลุมทั้งในด้าน อาทิ การบริหาร การจัดการสถานี กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถานี การผลิตและการนําเสนอรายการ การทํางานภาคสนามในชุมชน การระดมทุน การฝึกอบรม เป็นต้น (อ้างอิงจากเอกสารของOfcom ชื่อ “Community Radio: Volunteer Input -Guidelines for community radio stations that wish touse volunteer time as part of station turnover.”, น.3-5ฉบับแก้ไขปรับปรุงเมื่อ พฤษภาคม ค.ศ. 2010) กิจการกระจายเสี ย งชุ ม ชนในสหราชอาณาจั ก รได้ เ ปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนเข้ า มามีโอกาสร่วมกิจการประมาณ 10,000 อัตรา ซึ่งเมืื่อรวมจํานวนเวลาที่อาสาสมัครได้อุทิศตัวเข้ามาทํางานในกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชนเป็นเวลาทั้งสิ้นประมาณ 170,000 ชั่วโมง ในสถานีวิทยุชุมชน 180สถานีทั่วประเทศ จํานวนอาสาสมัครที่ร่วมทํางานกับสถานต่างๆ มีตั้งแต่ 1-300 คน ดังนั้นโดยเฉลี่ยในแต่ละปีจะมีอาสาสมัครประมาณ75 คนเข้าไปทํางานต่อหนึ่งสถานี โดยทํางานเป็นระยะเวลา 213ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (อ้างอิงจากเอกสารของ Ofcom ชื่อ“Community Radio: Annual report on the sector:2009/2010”, น.5, 29 เมื่อ 18 พฤศจิกายน ค.ศ. 2010) แนวทางในการพัฒนารายการหรือจัดผังรายการ จากการศึ ก ษาแนวทางและนโยบายเกี ่ ย วกั บ การบริ ห ารจัดการในสถานีวิทยุเชิงประเด็นในประเทศต่างๆดังกล่าว พบหลักการที ่ ส ํ า คั ญ ที ่ ย ึ ด ถื อ เป็ น แนวทางในการพั ฒ นาหรื อ จั ด ผั ง รายการของสถานีวิทยุชุมชนเพื่อกลุ่มความสนใจร่วม/เชิงประเด็น คือ (ก)เป็นการบริหารจัดการโดยยึดผลประโยชน์ของสาธารณะและสมาชิกในสังคมที่จะได้รับเพิ่มเติมขึ้น (Social Gain) และ (ข) ตามที่สถานีได้เสนอพันธะสัญญาหลัก (Key Commitments) ในการขอใบอนุญาต
 • 75ประกอบกิจการ หรือกล่าวอีกนัยยะหนึ่งคือการที่จะเป็นสถานีวิทยุเชิงประเด็ น หรื อ ไม่ จะขึ ้ น อยู ่ ก ั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ของสถานี ว ่ า กลุ ่ ม เป้ าหมายหลักของสถานี มีความสนใจร่วมกันของผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายตามพื้นฐานทาง ชาติพันธุ์ อายุ เขตพื้นที่การให้บริการ หรือไม่ ฯลฯ โดยภาพรวมของกิจการกระจายเสียงชุมชนนั้น ชั่วโมงของรายการต่างๆ ที่ออกอากาศจะประกอบด้วยรายการสดประมาณ 80ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และเป็นรายการบันทึกเทปประมาณ 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และมีรูปแบบรายการสนทนาประมาณ 31% ของรายการที่ออกอากาศช่วงตอนกลางวัน แต่เมื่อพิจารณาถึงการนําเสนอเนื้อหารายการของสถานีวิทยุชมชนของกลุ่มความสนใจร่วมแล้วพบว่ามีสิ่งที่น่าพิจารณา คือวิทยุชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ มีอัตราชั่วโมงรายการออกอากาศรายการสดมากกว่า สถานีวิทยุชุมชนโดยทั่วไป (อ้างอิงจากเอกสารของ Ofcom ชื่อ “Community Radio: Annual reporton the sector: 2009/2010”, น.29 เมื่อ 18 พฤศจิกายน ค.ศ.2010) และเนื่องจากลักษณะตามธรรมชาติของการดําเนินกิจการวิทยุชุมชนส่วนใหญ่ในสหราชอาณาจักร ดําเนินการโดยการพึ่งพาการอุทิศเวลาและแรงงานจากอาสาสมัคร จึงมีสถานีวิทยุจํานวนไม่มากนักที่สามารถออกอากาศได้ตลอด 24 ชั่วโมงในตลอด 7 วันของสัปดาห์ และจะพบว่าเป็นรายการสดถึง 80-90 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และเพื ่ อ การนํ า เสนอสามารถเห็ น ภาพที ่ ช ั ด เจนยิ ่ ง ขึ ้ น ถึ งแนวทางการจัดผังรายการ ในการศึกษาครั้งนี้ว่า ขอยกตัวอย่างการจัดผังรายการของสถานีวิทยุชุมชนของกลุ่มเฉพาะ ความสนใจร่วมชาติพันธุ์ ได้ถูกนําเสนอไว้เป็นกรณีศึกษาดังนี้สถานีวิทยุชุมชนเพื่อผู้สูงอายุ Angel FM
 • 76ตารางที่ 2.4 แสดงแนวคิดหลักในการพัฒนารายการ ข้อมูลการออกอากาศ และตัวอย่างรายการของ สถานีวิทยุชุมชนเพื่อผู้สูงอายุAngel FM แนวคิดหลักในการพัฒนา ข้อมูลการออกอากาศ/ ตัวอย่างรายการ/ ผัง รายการ การดําเนินการโดยสังเขป รายการ และการจัดผังรายการ (Key มุ่งเป้Commitments) าหมายเฉพาะเจาะจงใน ออกอากาศเป็นประจําทุกวัน ตัวอย่างรายการได้แก่ การให้บริการแก่ผู้สูงอายุ ตั้งแต่เวลา 06:00 - ตั้งแต่ 60 ปีเป็นต้นไปในเขต 24:00 น. Radio Doctor: รายการ Havant ความรู้เกี่ยวกับการดูแล มีการเปิดโอกาสให้ผู้ฟังซึ่ง รักษาสุขภาพของผู้สูงอายุ การผลิตรายการมีทั้งในรูป ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุร่วม เปิดโอกาสให้ผู้ฟังโทรศัพท์ แบบรายการสด และการ ในรายการออกอากาศ ส่งดหมาย อีเมล์เพื่อถาม บันทึกรายการเพื่อออก รายการประมาณ 3.5-9.5 ตอบปัญหาในรายการ อากาศ ชั่วโมงต่อวัน The Monday Club และ การนําเสนอรายการส่วน ในการดําเนินการในปี ค.ศ. Open House: เปิดสายให้ ใหญ่เป็นการนําเสนอเพลง 2010 ที่ผ่านมาพบว่า ผู้ฟังแบ่งปันประสบการณ์ และดนตรีย้อนยุคในช่วงปี สัดส่วนของการออกอากาศ ร้องทุกข์ แสดงข้อคิดเห็น 1990-1959, และรายการ รายการโดยภาพรวม นําเสนอข่าวสารสาระ และ เป็นการเปิดเพลงร้อยละ 65 Yesterday’s News: ประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ และการพูดคุยดําเนิน เป็นรายการนําเสนอเรื่อง กลุ่มผู้ฟังในชุมชนที่ให้ รายการร้อยละ 35 ซึ่งใกล้ ราวที่เกิดขึ้นในอดีตที่สําคัญ บริการ เคียงกับพันธกิจหลักของ ในชุมชน/ ประเทศ ในช่วง สถานี (Key 60 ปีที่ผ่านมา สัดส่วนของการออกอากาศ Commitments) ที่ได้ รายการสดเป็นการเปิดเพลง Saturday Safari: นํา เสนอไว้ ร้อยละ 70 และการพูดคุย เสนอเรื่องราวตลกขบขัน ดําเนินรายการร้อยละ 30 มีการนําเสนอเพลงที่มีความ บทกวี หลากหลายประเภทยิ่งขึ้น เพลงและดนตรีย้อนยุคมี และมีการประสานงานกับวง Fireside Chat: นําเสนอ ความหลากหลาย ทั้งเพลง การย้อนรําลึกเหตุการณ์ ดนตรี/เครือข่ายในท้องถิ่น ยอดนิยมในอดีต ดนตรีแจ๊ส, ในการบันทึกหรือแสดง สําคัญในช่วงชีวิตที่ผ่านมา บิ๊กแบนด์, ร็อคแอนด์ โรล, ของผู้ฟัง ประกอบรายการ และจะมี ละครเพลง, โอเปร่า ฯลฯ การนําเสนอเพลงคันทรีย้อน HBTN (Havantแหล่งที่มาของข้อมูล: เรียบเรียงจากเอกสารการรายงานประจําBorough Talking Radio: ยุคเพิ่มเติมขึ้นเพื่อเติมเต็ม ปีของสถานี Angel การดําเนินรายการ และการ ความต้องการของผู้ฟังKey Commitments Annual Report Form, เมษายน ค.ศ. 2010 รายการบันทึกการ News): ประกาศข่าวสาร ประกอบ อ่านข่าวเพื่อให้บริการผู้มี ด้วย เหตุการณ์ประจําวัน, มีการนําเสนอรายการ ข้อมูลบริการชุมชน, สารคดี, ประเภทสารคดี และการนํา ปัญหาทางสายตา การรายงานอากาศ, ข้อมูล เสนอข้อมูลที่เจาะลึกมากขึ้น Daily Events Diary: ทางการพัฒนาสาธารณสุข, เพื่อสนองความต้องการ รายการข่าวชุมชนประจําวัน โภชนาการ, สวัสดิการผู้สูง ข่าวสารและความน่าสนใจ 10-20 ข่าวต่อวัน
 • 77สถานีวิทยุชุมชนเพื่อชาติพันธุ์ AWAZ FMตารางที่ 2.5 แสดงแนวคิดหลักในการพัฒนารายการ ข้อมูลการออกอากาศ และตัวอย่างรายการของ สถานีวิทยุชุมชนเพื่อชาติพันธุ์Awaz FM แนวคิดหลักในการพัฒนา ข้อมูลการออกอากาศ/ ตัวอย่างรายการ/ ผัง รายการ การดําเนินการโดยสังเขป รายการ และการจัดผังรายการ (Key Commitments) Awaz FM ประกาศพันธกิจ Awaz FM ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ตัวอย่างรายการได้แก่ ที่ชัดเจนในการให้บริการ ค.ศ. 1996 ออกอากาศ Breakfast Show/ วิทยุกุระจายเสียงที่มุ่งการให้ ครั้งแรกเมื่อ 15 กันยายน Morning Show: เป็น บริการกลุ่มชาติพันธุ์ เอเชีย ค.ศ. 1997 และได้รับการ รายการออกอากาศทุกเช้า ใต้ และแอฟริกัน ในเขตเมือ อนุญาตจาก RTA-The เพื่อให้บริการข่าวสาร การ งกลาสโกว์ สก็อตแลนด์ Radio Authority สนทนาแรกเปลี่ยน นําเสนอ (Ofcom ในปัจจุบัน) ให้ ปกิณกะ สาระประโยชน์ ออกอากาศรายการข่าวสาร ทดลองการออกอากาศในปี ประเด็นต่างๆ ที่ครอบคลุม สาระบันเทิง เรื่องราวของ ค.ศ. 2002 และได้รับใบ และเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ฟัง ชุมชน ข่าวสารทั้งในระดับ อนุญาตประกอบกิจการวิทยุ เป้าหมายคือกลุ่มชาติพันธุ์ ท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับ ชุมชนครั้งแรก (5 ปี) จาก เอเชียใต้และแอฟริกาที่ นานาชาติ Ofcom เมื่อเดือน มกราคม อาศัยอยู่ในชุมชน ค.ศ. 2005 และได้รับการ Africa Live: รายการที่นํา สัดส่วนของการออกอากาศ ต่ออายุให้ดําเนินการต่อถึง เสนอข้อมูลข่าวสาร และ รายการสดเป็นการเปิดเพลง 31 ธันวาคม ค.ศ. 2015 เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นใน ร้อยละ 60 และการพูดคุย แอฟริกา ดําเนินรายการร้อยละ 40 ขอบเขตการส่งสัญญาณ Awaz De Kahan Hai: ครอบคลุมรัศมี 5 กิโลเมตร ออกอากาศทุกคืนวันจันทร์ นําเสนอเรื่องราวบนพื้นฐาน ในเขตชุมชนเมืองกลาสโกว์ เวลา 21:00-23:00 น. การให้ความเคารพต่อหลัก (สก็อตแลนด)์ ใช้คลื่น เป็นรายการเพลงยอดนิยม ความเชื่อพื้นฐานของ ความถี่ FM 107.2 MHz ในอดีตของศิลปินชาว ประชาชน ครอบคลุมความ อินเดียและเอเชียใต้ เชื่อของคริสตศาสนา ฮินดู ออกอากาศเป็นประจําทุกวัน Awazey Masihay: ทุก ซิกซ์ และอิสลาม ตั้งแต่เวลา 08:00 - เช้าวันจันทร์ 9:00-10:00 01:00 น. น. ดําเนินรายการเพื่อส่ง นําเสนอศิลปะ บันเทิง ดนตรี เสริมความเชื่อของชาว และวัฒนธรรมของชาว มีการนําเสนอรายการหลาก คริสต์จากปากีสถาน เอเชียใต้ หลายรูปแบบ อาทิ รายการ Apna Punjab: เป็น สนทนา, รายการเพลง รายการเพื่อกลุ่มชาติพันธุ์ ให้บริการข่าวสารสาระ การ ดนตรี, รายการนําเสนอการ จากแคว้นปันจาบแหล่ษา ่มาของข้อมูล: เรียบเรียงจาก http://www.awazfm.co.uk, ศึก งที ข้อมูลเพื่อการพัฒนา แสดงสด, รายการเปิด และเอกสารของ Bollywood Blitz: นําOfcom วิต ่ยวกับ ยที่ดี Commitments พของสถานี Awaz FM http:// คุณภาพชี เกี สุขอนามั Key โอกาสให้ผู้ฟังโทรศั ท์เพื่อ เสนอข่าวคราวความwww.ofcom.org.uk/static/radiolicensing/Community/commitments/ เพื่อผู้ลี้ภัยและผู้อพยพ ร่วมรายการ (Phone In เคลื่อนไหว ของcr019.pdf มกราคม 2006 Shows), อุตสาหกรรมภาพยนตร์ ออกอากาศอย่างน้อยวันละ Bollywood ในอินเดีย 15 ชั่วโมง Lollywood Dhamaka:
 • 78สถานีวิทยุชุมชนเพื่อผู้พิการทางสายตา Insight Radio (GlasgowWest)ตารางที่ 2.6 แสดงแนวคิดหลักในการพัฒนารายการของ สถานีวิทยุเพื่อผู้พิการทางสายตา Insight Radio
 • 79 แนวคิดหลักในการพัฒนา ข้อมูลการออกอากาศ/ ตัวอย่างรายการ/ ผัง รายการ การดําเนินการโดยสังเขป รายการ กลุ่มเป้าหมายหลัรายการ และการจัดผัง กเพื่อการ ขอบเขตการส่งสัญญาณ ตัวอย่างรายการได้แก่ ให้บริการคือ ผู้พิการทาง ครอบคลุมรัศมี 5 กิโลเมตร Early Edition: ออก สายตา ผู้มีปัญหาในการมอง ในเขตชุมชนเมืองกลาสโกว์ อากาศเป็นประจําทุกเช้าวัน เห็น ผู้มีปัญหาทางสุขภาพที่ ฝั่งตะวันตก (สก็อตแลนด์) จันทร์ถึงศุกร์ 07:00 - ทําให้เป็นปัญหาในการอ่าน ใช้คลื่นความถี่ FM 101 10:00 น. เป็นการนําเสนอ ข่าวสารสาระจากสื่อสิ่งพิมพ์ MHz และในปัจจุบันได้รับ การสนทนาเล่าข่าว รายงาน และผู้ด้อยโอกาสทางการ การสนับสนุนให้เผยแพร่ เรื่องเด่นข่าวพาดหัวจาก ศึกษาไม่สามารถอ่าน กระจายเสียงรายการผ่าน หนังสือพิมพ์ยอดนิยมของ หนังสือออก ดาวเทียม Sky Channel สหราชอาณาจักร อาทิ The 0188 Guardian, Daily สัดส่วนของการออกอากาศ Telegraph, The Times, รายการสดเป็นการพูดคุย ออกอากาศเป็นประจําทุกวัน Daily Mail, The ดําเนินรายการร้อยละ 60 ในวันธรรมดาตั้งแต่เวลา Independent, The Sun นอกจากนี้ในรายการยังมี และการนําเสนอื่นๆ การเปิด 07:00 - 22:00 น. และ 08:00-20:00 น. ในวัน การสนทนาประเด็นต่างๆที่ เพลงร้อยละ 40 หยุดเสาร์และอาทิตย์ เกิดขึ้นด้วย ผู้ดําเนินรายการหลักทั้งหมด Morning Mix: ออก ของสถานีเป็น ผู้พิการทาง ดําเนินการโดยการร่วมมือ อากาศเป็นประจําทุกเช้าวัน สายตา หรือผู้มีปัญหาในการ กับองค์กรต่างๆ และชุมชน จันทร์ถึงศุกร์ 10:00 - มองเห็น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 12:00 น. เป็นการนําเสนอ ผู้พิการทางสายตา ผู้มี รายการแบบปกิณกะ ผสม การออกอากาศรายการสดที่ ปัญหาในการมองเห็น และผู้ ผสาน การสนทนา, การ เป็นการพูดคุยดําเนิน ด้อยโอกาสทางการศึกษาไม่ สัมภาษณ์, สารคดี, เพลง รายการส่วนใหญ่จะเป็นการ สามารถอ่านหนังสือออก และดนตรี อาทิ ในวันจันทร์ นําเสนอ ข่าวสารบ้านเมือง และส่งเสริมการจ้างงาน เป็นเรื่องราวเด่น แปลกน่า เรื่องราวสาระบันเทิงที่นํา การช่วยเหลือที่จําเป็นใน สนใจจากรอบโลก, วัน เสนอในสื่อต่างๆ สิ่งพิมพ์ การดํารงชีวิต อังคาร เป็นการนําเสนอ รายการโทรทัศน์ภาพยนตร์ เกี่ยวกับเทคโนโลยีและการ ในประเด็นต่างๆ อาทิ ทําอาหาร, วันพุธ นําเสนอ ประเด็นการส่งเสริมสุขภาพ เรื่องราวเกี่ยวกับการดูแล เทคโนโลยี ธุรกิจการค้า สุขภาพ, วันพฤหัสบดี นํา ศิลปบันเทิง วัฒนธรรม การ เสนอ สิ่งประดิษฐ์งาน ทําอาหาร สิ่งประดิษฐ์งาน หัตถกรรมทําเอง, วันศุกร์ หัตถกรรมทําเอง การ นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ สัมภาษณ์ ดนตรีตั้งแต่ยุค กีฬา วิจารณ์ภาพยนตร์ และ ทศวรรษที่ 1940 จนถึง การทําสวน Daily Lunch: ออกแหล่จุบัน าของข้อมูล:ารออก ยงจาก http://www.insightradio.co.uk และเอกสารของ ปัจ งที่ม และอาจมีก เรียบเรี อากาศเป็ เกี่ยวกับ Key Commitments ของสถานี อากาศเป็นประจําทุกบ่ายวันOfcom นภาษาเกลิค Insight Radio http:// Gaelic ในบางโอกาส จันทร์ถึงศุกร์ 13:00 -www.ofcom.org.uk/static/radiolicensing/Community/commitments/cr017.pdf มีนาคม 2006 15:00 น. เป็นการนําเสนอ สิ่งที่น่าสนใจ และเกร็ดความ รู้ แฟชั่น บันเทิง สุขภาพ
 • 80สถานีวิทยุชุมชนเพื่อคนรักศิลปะและดนตรีทางเลือก ResonanceFMตารางที่ 2.7 แสดงแนวคิดหลักในการพัฒนารายการ ข้อมูลการออกอากาศ และตัวอย่างรายการของ สถานีวิทยุชุมชนเพื่อคนรักศิลปะและดนตรีทางเลือก Resonance FM
 • 81 แนวคิดหลักในการพัฒนา ข้อมูลการออกอากาศ/ ตัวอย่างรายการ/ ผัง รายการ การดําเนินการโดยสังเขป รายการ และการจัดผังรายการ (Key Commitments) กลุ่มเป้าหมายหลักเพื่อการ สถานีก่อตั้งโดยกลุ่มสมาคม ตัวอย่างรายการได้แก่ ให้บริการคือ ผู้รักงานศิลปะ นักดนตรีในลอนดอน และดนตรี ผู้ที่มีอาชีพทาง (London Musicians’ Strange Attractor: ศิลปะและการดนตรี ผู้ชื่น Collective) เริ่มกิจการ รายการสนทนา และการ ชอบศิลปะและดนตรีทาง กระจายเสียงครั้งแรกเมื่อ 1 สัมภาษณ์ ศิลปิน นัดคิด นัก เลือกที่ไม่ได้รับการนําเสนอ พฤษภาคม ค.ศ. 2002 ดนตรี นักประดิษฐ์ ฯลฯ จากสื่อกระแสหลัก เกี่ยวกับแง่คิดและผลงานที่ ขอบเขตการส่งสัญญาณ แปลก หรืองานเชิงทดลองที่ สัดส่วนของการออกอากาศ ครอบคลุมรัศมี 5 กิโลเมตร ได้สร้างสรรค์ขึ้น รายการสดเป็นการเปิดเพลง ในเขตชุมชนเมืองใน ร้อยละ 65, การพูดคุย ใจกลางลอนดอน (Central The Traditional Music London) ใช้คลื่นความถี่ Hour: นําเสนอเพลงตาม ดําเนินรายการร้อยละ 30, FM 104.4 MHz ประเพณีหรือเพลงพื้นเมือง และการประชาสัมพันธ์ ของเกาะอังกฤษที่ไม่ได้รับ กิจกรรมต่างๆ ร้อยละ 5 มีการนําเสนอรายการใน การเปิดในสถานีทั่วไป นําเสนอดนตรีและเป็นสื่อ หลากหลายรูปแบบทั้ง การ แสดงดนตรีออกอากาศทั้ง Graphic Design on กลางเพื่อนําเสนอผลงาน แบบบันทึกและการแสดง the Radio: เป็นรายการ ศิลปะทางเลือกและเชิง สด, การสนทนา, การ นําเสนอเกี่ยวกับ ความรู้ ผล ทดลองสู่ผู้ฟัง สัมภาษณ์, สารคดี, ละคร งานศิลปะออกแบบทาง และการพรรณนาบทกวี, กราฟิค แอนนิเมชั่น การ นําเสนอการสนทนาการแลก เปิดสายสนทนากับผู้ฟังและ สนทนาวิพากษ์วิจารณ์ผล เปลี่ยนองค์ความรู้ ความคิด แขกร่วมรายการ, ฯลฯ งานในแขนงดังกล่าว เห็น สู่สาธารณะเกี่ยวกับ ศิลปะ ดนตรี ทั้งในเชิง ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ออกอากาศเป็นประจําทุกวัน The OST Show: รายการ วันตั้งแต่เวลา 06:00 - แสดง และสนทนากับศิลปิน 02:00 น. นักดนตรี การนําเสนอเกี่ยว ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักใน กับผลงานศิลปะดนตรี การออกอากาศ แต่อาจมี การออกอากาศเป็นภาษา นําเสนอดนตรีที่มีความ อื่นๆ ในบางช่วงหรือบาง หลากหลายสาขา และเสนอ This Music Wins: นํา โอกาส อาทิ ภาษาเซอร์ ข่าวสารเกี่ยวกับศิลปะ และ เสนอเกร็ดความรู้ และข้อมูล เบียน, อัลบาเนี่ยน, ฟาร์ซี ข้อมูลการแสดงศิลปะดนตรี เกี่ยวกับดนตรี ผลงานจาก ที่จัดแสดงอยู่ตามแกลเลอรี่ ศิลปิน ผู้แต่งเพลง นักดนตรี หรือสถานที่ต่างๆ โดย ฯลฯ เฉพาะในลอนดอนและเมือง Six Pillars to Persia:แหล่งที่มาของข้อมูล: เรียบเรียงจาก http://www.resonancefm.com และเอกสารของ ต่างๆ ในสหราชอาณาจักร นําเสนอเรื่องราวศิลปะOfcom เกี่ยวกับ Key Commitments ของสถานี Resonance FM http:// อยู่เสมอ วัฒนธรรม ที่เกี่ยวข้องกับwww.ofcom.org.uk/static/radiolicensing/Community/commitments/ แหล่งพื้นที่มรดกโลก ในcr060.pdf มกราคม ค.ศ. 2006 เนินกิจการโดยประสาน ดํา เปอร์เซีย (อิหร่าน) งานกับ กลุ่มศิลปิน นัก ดนตรี สถาบันศิลปะ Late Lunch With Out
 • 82สถานีวิทยุชุมชนเพื่อชาวเพศที่สาม Gaydio (LGBT-Lesbian, Gay,Bisexual and Transgender Radio)ตารางที่ 2.8 แสดงแนวคิดหลักในการพัฒนารายการ ข้อมูลการออกอากาศ และตัวอย่างรายการของ สถานีวิทยุชุมชนเพื่อชาวเพศที่สามGaydio แนวคิดหลักในการพัฒนา ข้อมูลการออกอากาศ/ ตัวอย่างรายการ/ ผัง รายการ การดําเนินการโดยสังเขป รายการและการจัดผังรายการ (Key Commitments)กลุ่มเป้าหมายหลักเพื่อการ เริ่มกิจการกระจายเสียงครั้ง ตัวอย่างรายการได้แก่ให้บริการคือ กลุ่มประชาชน แรกภายใต้ใบอนุญาตในเพศที่สาม คือ ชาวเลส ประเภทการบริการภายใต้ รายการส่วนใหญ่เป็นเบี้ยน เกย์ ผู้ที่เปลี่ยนแปลง การควบคุม (Ofcom รายการเพลงที่ได้รับความเพศ (LGBT - Lesbian, Restricted Service นิยมโดยทั่วไปและได้รับการGay, Bisexual and License) เมื่อ 14 สิงหาคม ขอจากผู้ฟังชาวเพศที่สามTransgender) ในเขตเมือง ค.ศ. 2006 และต่อมาได้ โดยมีผู้ดําเนินรายการหลักแมนเชสเตอร์ รับใบอนุญาตประกอบ ทําหน้าที่ในแต่ละช่วง และ กิจการวิทยุชุมชนเมื่อ เดือน จะใช้ช่วงเวลาของรายการวัตถุประสงค์การดําเนิน มิถุนายน ค.ศ. 2010 บางส่วน และช่วงก่อนกิจการหลักคือ เป็นสื่อ การนําเข้าหรือจบเพลง เป็นสะท้อนความต้องการทาง ขอบเขตการส่งสัญญาณ ช่วงการสื่อสารประเด็นสังคม และนําเสนอวิถีชีวิต ครอบคลุมรัศมี 5 กิโลเมตร ต่างๆ ตามที่ผู้ดําเนินของชาวเพศที่สามในทุก ในเขตชุมชนเมืองในแมน รายการจะหยิบยกมานําระดับอายุ และที่สําคัญคือ เชสเตอร์ (Manchester) เสนอสถานีมีเป้าหมายในการเป็น ใช้คลื่นความถี่ FM 88.4ส่วนหนึ่งในสังคมในการทํา MHz หมายเหตุ: ศึกษาข้อมูลหน้าที่เพื่อลดความรู้สึกถูก เกี่ยวกับ ผังรายการของโดดเดี่ยว แปลกแยก และ ออกอากาศตั้งแต่เวลา สถานีได้ที่ http://ความเกลียดชังชาวเพศที่ 07:00-02:00 น. และ www.gaydio.co.ukสามในสังคม ภายหลักช่วง 02:00 น. เป็นการเปิดเพลงต่อเนื่อง สัดส่วนของการออกอากาศ รายการสดเป็นการเปิดเพลง สถานีได้เปิดช่องทางการ ร้อยละ 80 และการพูดคุย สื่อสารระหว่างสถานีและผู้ ดําเนินรายการร้อยละ 20 ฟังซึ่งเป็นชาวเพศที่สามแหล่งที่มาของข้อมูล: เรียบเรียงจาก http://www.gaydio.co.uk และเอกสารของ โดยการโทรศัพท์ร่วมใน เป็นการนํ เกี่ยวกับOfcom าเสนอรายการ Key รายการ การส่งข้อความสั้น Commitments ของสถานี Gaydio http://www.ofcom.org.uk/static/radiolicensing/Community/commitments/ เพลงดนตรีเป็นหลัก ผสม หรืออีเมล์ ข้อความในสื่อcr186.pdf เมษายนการ 2010 อข่ายทางสังคม ทวิตเต ผสานกับรายการบริ ค.ศ. เครื ข่าวสาร การสัมภาษณ์ การ อร์และเฟชบุค แล้วนํามา สนทนา อ่าน หรือนํามาใช้เป็น ประเด็นซักถาม ระดมความ โดยเรื่องราวและประเด็นที่ คิดเห็น เป็นต้น
 • 83สถานีวิทยุชุมชนเพื่อชุมชนชาวมุสลิม Crescent Radioตารางที่ 2.9 แสดงแนวคิดหลักในการพัฒนารายการ ข้อมูลการออกอากาศ และตัวอย่างรายการของ สถานีวิทยุชุมชนเพื่อชุมชนชาวมุสลิม Crescent Radio แนวคิดหลักในการพัฒนา ข้อมูลการออกอากาศ/ ตัวอย่างรายการ/ ผัง รายการ การดําเนินการโดยสังเขป รายการและการจัดผังรายการ (Key Commitments)กลุ่มเป้าหมายหลักเพื่อให้ สถานีวิทยุชุมชนเครสเซนต์ ตัวอย่างรายการได้แก่บริการข้อมูลข่าวสารของ เริ่มออกอากาศครั้งแรกภายชาวชุมชนเอเชี่ยนมุสลิมใน ใต้ใบอนุญาตชั่วคราว Jummah Q Abas: เป็นเขตเมือง โรชเดล (SRSL) เมื่อวันที่ 8 รายการที่นําเสนอเกี่ยวกับ(Rochdale) ซึ่งมีประชากร ธันวาคม ค.ศ. 1999 และ ชีวประวัติของพระศาสดาชาวมุสลิมอาศัยอยู่ประมาณ ต่อมาได้รับใบอนุญาตให้ โมฮัมหมัด, ความเชื่อเกี่ยว19,000 คน ประกอบกิจการวิทยุชุมชน กับหลักศาสนา, ความรู้ เมื่อวันที่ 17 กันยายน ค.ศ. เกี่ยวกับพระคัมภีร์อัลกูระสัดส่วนของการออกอากาศ 2006 อาน ฯลฯรายการสดเป็นการพูดคุยดําเนินรายการร้อยละ 70 ขอบเขตการส่งสัญญาณ Q&A with Mulfi Saab:และการเปิดเพลงร้อยละ 30 ครอบคลุมรัศมี 5 กิโลเมตร เป็นรายการเพื่อการตอบ ในเขตชุมชนเมืองในโรชเดล คําถามเกี่ยวกับศาสนามุ่งเน้นการนําเสนอเพื่อความ (Rochdale) ใช้คลื่นความถี่ อิสลามหลากหลายตามวิถีชีวิตของ FM 97.0 MHzชาวมุสลบิม การเสนอ Jummah Jalwa: เป็นรายการส่วนใหญ่เป็นรูป ออกอากาศตั้งแต่เวลา รายการสนทนาเกี่ยวกับแบบนิตยสารทางอากาศ 07:00-24:00 น. หลักธรรมของศาสนา(Magazine Style) นํา อิสลาม และมีการถ่ายทอดเสนอข่าวสารเพื่อบริการ การเทศน์ (Khutbah/ชุมชน ด้านสุขภาพ การ Sermon) จากมัสยิดในศึกษา เรื่องราวเพื่อเยาวชน โรชเดลผสมผสานไปกับรายการเพื่อ Crescent Noticeboard:ส่งเสริมความรู้ทางด้าน รายการเพื่อการประกาศศาสนาอิสลาม และการ ข่าวสารของชุมชนสนทนาเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนา The Saying of Prophet Muhammad: รายการนํา
 • 84แหล่งที่มาของข้อมูล: เรียบเรียงจาก http://www.crescentradio.net/ และเอกสารของOfcom เกี่ยวกับ Key Commitments ของสถานี Crescent http://www.ofcom.org.uk/static/radiolicensing/Community/commitments/cr026.pdf กันยายน ค.ศ. 2006 2.1 กิจการวิทยุชุมชนกลุ่มความสนใจ/ประโยชน์ร่วม ในประเทศออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลียได้ประกาศตัวอย่างชัดเจนในนโยบายแห่งรัฐและประกาศเป็นวาระแห่งชาติ (สืบต่อเนื่องกันมานับแต่ ปีค.ศ. 1999 โดย ฯพณฯ จอห์น โฮเวิร์ด นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น)ในการเป็นประเทศที่ส่งเสริมคุณค่าและศักดิ์ศรีของประชาชนในด้านความหลากหลายทาง เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม(Australia’s Multicultural Policy) โดยหลักการที่เป็นหลักปรัชญาที่สําคัญของนโยบายแห่งรัฐดังกล่าวคือ (1) เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพลเมืองทุกคน(Responsibilities of All) ในการร่วมมือกันส่งเสริมสนับสนุนสังคมออสเตรเลียให้เกิดหลักประกันถึงสิทธิเสรีภาพ ความเท่าเทียมกันของสมาชิกในสังคม และส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้เจริญงอกงาม (2) เคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน (Respect forEach Person) ส่งเสริมหลักการแห่งนิติธรรมตามนัยยะแห่งสิทธิเสรีภาพของประชาชนทุกคนทุกกลุ่มในเสรีภาพในการสื่อสาร การแสดงออกในวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ตลอดจนความเชื่อของปัจเจกชน และต้องให้ความเคารพซึ่งกันและกัน ในความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความเชื่อของสมาชิกในสังคมและผู้อื่นด้วย
 • 85 (3) ยึดถือความยุติธรรมและเสมอภาค (Fairnessfor Each Person) ประชาชนออสเตรเลียทุกคนต้องได้รับโอกาสและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ความเท่าเทียมกันครอบคลุมในทุกมิติทั้งทาง สังคม การเมือง และเศรษฐกิจตามครรลองวิถีชีวิตของชาวออสเตรเลีย (4) มุ่งเน้นประโยชน์เพื่อประชาชนทุกภาคส่วน(Benefit for All) ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประชาชนชาวออสเตรเลีย คือ ประโยชน์และความงดงามของประเทศชาติและประชาชน จากปรัชญาพื้นฐานดังกล่าว รัฐบาลในสมัยต่อมา ต่างนํามาเป็นหลักการของการออกนโยบาย กฎหมาย แผนงานภาคปฏิบัติทั้งในระดับประเทศ ระดับรัฐ เมือง ส่วนปกครองท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม การศึกษา การสาธารณสุขการสื่อสาร ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อเนื่องกันมา (อ้างอิงจาก Commonwealth of Australia (2003), “MulticulturalAustralia: United in Diversity” น.5-9 และ Department ofImmigration and Citizenship, http://www.immi.gov.au/media/fact-sheets/06evolution.htm) ระบบและรู ป แบบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งในประเทศออสเตรเลียนับว่าเป็นตัวอย่างที่สําคัญและชัดเจน ที่รัฐให้ความสําคัญในการใช้ประโยชน์จากสื่อวิทยุกระจายเสียงในการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และที่สําคัญคือจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุให้ภาคประชาชนได้ใช้สื่อวิทยุในการสื่อสารในประเด็นความสนใจที่เฉพาะเจาะจง ประชาชนในกลุ่มความต้องการเฉพาะ ใช้การสื่อสารเพื่อประโยชน์ร่วมกันของสมาชิกในชุมชน ครอบคลุมทั้งในมิติชุมชนเชิงภูมิศาสตร์ และมิติในเรื่องชาติพันธุ์ และลักษณะทางสังคมวิทยา เมื ่ อ ศึ ก ษาถึ ง ในระบบกิ จ การกระจายเสี ย งในออสเตรเลี ยตามกฎหมายประกอบกิจการกระจายเสียง ปี ค.ศ. 1992 (TheBroadcasting Services Act of 1992) ได้แบ่งประเภทของกิจการวิทยุกระจายเสียงออกเป็น 6 ประเภท คือ
 • 86 (1) การบริการกิจการกระจายเสียงสาธารณะระดับชาติ(National, Publicly Owned Broadcasting Services) ได้แก่ABC-Australian Broadcasting Corporation, และ SBS-Special Broadcasting Service (1.1) กิจการวิทยุกระจายเสียงของ ABC ประกอบด้วยเครือข่ายวิทยุกระจายเสียงระดับชาติ ทั้งสิ้น 4 ช่องกิจการหลักคือ Radio National, Triple J, ABC Classic FM, และ ABCNews Radio - โดยมีเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นของ ABC (ABC LocalRadio) ที่เป็นสถานีลูกข่ายครอบคลุมในเมืองใหญ่ของรัฐต่างๆ และตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศนั้นมีทั้งสิ้น 60 สถานี - ABC มีการส่งสัญญาณออกอกาศในรูปแบบบริการวิทยุระหว่างประเทศโดยใช้ชื่อว่า “วิทยุออสเตรเลีย” (RadioAustralia) ส่งสัญญาณโดยคลื่นสั้น (Shortwave) และถ่ายทอดสัญญาณผ่านดาวเทียมครอบคลุมอาณาบริเวณเอเชียแปซิฟิค - ABC ยังมีหน้าที่ในการให้บริการถ่ายทอดเสียงการประชุมรัฐสภาเพื่อออกอากาศทั่วประเทศด้วย (1.2) กิจการวิทยุกระจายเสียง SBS เป็นกิจการวิทยุกระจายเสียงที่เน้นการให้บริการ ข่าวสาร สาระบันเทิงแก่กลุ่มประชาชนที ่ ม ี ค วามหลากหลายและแตกต่ า งในด้ า นเชื ้ อ ชาติวัฒนธรรม ภาษา ชนกลุ่มน้อย หรือเป็นรายการพิเศษ โดยมีการออกอากาศเป็นภาษาต่างๆ ถึง 68 ภาษา ส่งสัญญาณกระจายเสียงครอบคลุมเมืองหลักๆทั่วประเทศ และในบางส่วนในภูมิภาคหลักของออสเตรเลีย (2) การบริ ก ารกิ จ การกระจายเสี ย งเชิ ง พาณิ ช ย์(Commercial Broadcasting Services) เป็นบริการที่ผู้ฟังไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรับฟัง (Free-to-air Services) แต่ทั้งนี้เป็นกิจการเชิงพาณิชย์ที่มุ่งผลกําไรและได้รับรายได้หลักจากการโฆษณาซึ่งในปี ค.ศ. 2004 มีสถานีวิทยุกระจายเสียงเชิงพาณิชย์ทั่วประเทศทั้งสิ้น 257 สถานี
 • 87 (3) การบริการกิจการกระจายเสียงชุมชน (CommunityBroadcasting Services) เป็นกิจการที่ไม่แสวงหาผลกําไร (NonProfit) เป็นการให้บริการแก่ประชาชนในรูปแบบวิทยุชุมชน (อธิบายเพิ่มเติมในส่วนของกิจการวิทยุชุมชน) โดยที่ผู้ฟังไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรับฟัง (Free-to-air Services) ในปี ค.ศ. 2005 พบว่ามีกิจการวิทยุชุมชนที่ได้รับใบอนุญาตทั่วประเทศทั้งสิ้น 355 สถานีครอบคลุมในเขตชุมชนเมือง ชนบท และท้องถิ่นห่างไกล และประมาณ 80 ใบอนุญาตที่ผู้ประกอบการได้รับอยู่ภายใต้ประเภทของกิจการกระจายเสียงเพื่อบริการชุมชนชาวพื้นเมืองอะบอริจินในพื้นที่ห่างไกล (4) การบริการกิจการกระจายเสียงแบบกว้างโดยการบอกรับสมาชิก (Subscription Broadcasting Services) เป็นกิจการกระจายเสียงที่มีกลุ่มผู้ฟังเป้าหมายที่เป็นสาธารณชนในวงกว้าง ผู้ฟังจะต้องสมัครเป็นสมาชิกเพื่อสามารถรับฟังรายการได้ รายได้หลักของสถานีมาจากการค่าสมาชิกเป็นหลัก (5) การบริการกิจการกระจายเสียงแบบจํากัดบริเวณ/กลุ่มความสนใจ/ประเภทเนื้อหา โดยระบบสมาชิก (SubscriptionNarrowcasting Services) เป็นกิจการกระจายเสียงที่มีกลุ่มผู้ฟังเป้าหมายเฉพาะเจาะจงหรือตามกลุ่มความสนใจ ผู้ฟังจะต้องสมัครเป็นสมาชิกเพื่อสามารถรับฟังรายการได้ รายได้หลักของสถานีมาจากการค่าสมาชิกเป็นหลัก (6) การบริการกิจการกระจายเสียงแบบจํากัดบริเวณ/กลุ่มความสนใจ/ประเภทเนื้อหา โดยระบบเปิด (Open NarrowcastingServices) เป็นกิจการกระจายเสียงที่มีกลุ่มผู้ฟังเป้าหมายเฉพาะเจาะจง หรือตามกลุ่มความสนใจ[อ้างอิงจาก (1) Cunningham, S. and Turner, G. (eds)(2006)., The Media and Communications in Australia.,2nd edn, Allen & Unwin: Crows Nest NSW, Australia น.133-153, (2) The Broadcasting Services Act of 1992, (3)Butler, D. and Rodrick, S. (2004)., Australian Media
 • 88Law, 2nd edn, Law Book Co: Sydney. น. 490-496, (4)Commercial Radio Australia (2000), All AustralianListening Report, CRA: Sydney., และ (5) AustralianBroadcasting Authority, Annual Report 2003 and 2004.,ABA: Sydney] กรณีศึกษากิจการวิทยุชุมชนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงหรือมี ความสนใจ/ประโยชน์ร่วม (Specific Community of Interest) จา ก ท ี ่ ได ้ น ํ า เ ส น อ ใ น เ บ ื ้ อ ง ต ้ น ถ ึ ง ว า ร ะ แ ห ่ ง ช า ต ิ ข อ งออสเตรเลีย ในการเป็นประเทศที่ส่งเสริมคุณค่าและศักดิ์ศรีของประชาชนในด้านความหลากหลายทาง เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม (Australia’s Multicultural Policy) กิจการวิทยุชุมชน(ที่ดําเนินกิจการโดยภาคประชาชน) นับว่าเป็นกรณีศึกษาที่โดดเด่นที่น่าจะนํามาพิจารณา และในส่วนต่อไปนี้คือการสรุปถึงข้อมูล รูปแบบลักษณะ และแนวทางการประกอบกิจการวิทยุที่มุ่งเน้นเชิงประเด็นในกิจการดังกล่าว กิจการสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนในประเทศออสเตรเลียนั บ ว่ า เป็ น กิ จ การที ่ ม ี บ ทบาทสํ า คั ญ ควบคู ่ ไ ปกั บ กิ จ การสถานี ว ิ ท ยุสาธารณะในระดับชาติ และกิจการสถานีวิทยุเชิงพาณิชย์ ซึ่งกิจการวิทยุชุมชนได้มีการผลักดันจากภาคประชาชนตั้งแต่ทศวรรษ 1970โดยที่สถานีวิทยุชุมชนดําเนินการโดยการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน สมาชิกในชุมชน อาสาสมัคร ตลอดจนการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการบริหารจัดการสถานี โดยสถานีวิทยุชุมชนในประเทศออสเตรเลียนั้นมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย และกลุ่มชุมชนที่ให้บริการ สถานีวิทยุชุมชนมีวิวัฒนาการอย่างเป็นลําดับในช่วงเวลา 25 ปี และจํานวนเพิ่มขึ้นตามลําดับตั้งแต่จํานวนประมาณ50 สถานี ในช่วงปี ค.ศ. 1985 และในปี ค.ศ. 2010 มีสถานีวิทยุชุมชนทั้งสิ้น 356 สถานี (อ้างอิงจากเอกสารของ ACMA ชื่อ“Community Broadcasting Participation Guidelines”, ออกเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ค.ศ. 2010, น.5 และเอกสารของ McNairIngenuity ชื่อ “Community Radio National Listener
 • 89Survey” ออกเมื่อ 12 กรกฎาคม ค.ศ. 2010, น.172) ซึ่งความหลากหลายของสถานีวิทยุชุมชนในประเทศออสเตรเลียนั้นรวมถึง (1) วิ ท ยุ ช ุ ม ชนเพื ่ อ บริ ก ารชุ ม ชนในเชิ ง ภู ม ิ ศ าสตร์(Geographically-based Community Radio) กล่าวคือเป็นกิจการเพื่อมุ่งเน้นการให้บริการเพื่อประโยชน์ของสมาชิกทั้งหมดในชุมชนตามเขตอาณาบริเวณทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ (Local Geographic Communities) มุ่งกลุ่มเป้าหมายในการให้บริการที่ประชาชนผู้ที่อยู่อาศัย และผู้ที่ใช้เวลาโดยหลักอยู่ในเขตพื้นที่การให้บริการ อาทิ ผู้ที่ทํางาน ผู้ประกอบกิจการ นักเรียนนักศึกษา ณ เขตพื้นที่นั้นๆ (2) วิทยุชุมชนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงหรือมีความสนใจร่วม (Specific Community of Interest) มุ่งเป้าหมายในการให้บริการแก่กลุ่มผู้ฟังที่มีคุณลักษณะร่วมบางประการที่มีร่วมกัน หรือถือประโยชน์ หรือความสนใจร่วมกัน อาทิ วิทยุชุมชนเพื่อชนพื้นเมืองในท้องถิ่นชนบทห่างไกล (หรือ RIBS-Remote IndigenousBroadcasting Services ประมาณ 78 สถานี) วิทยุชุมชนเพื่อกลุ่มชาติพันธุ์ วิทยุชุมชนเพื่อผู้พิการทางสายตา วิทยุชุมชนเพื่อกลุ่มผู้สูงอายุ วิทยุชุมชนเพื่อศาสนา วิทยุชุมชนเพื่อชาวเพศที่สาม วิทยุชุมชนเพื่อเยาวชน วิทยุชุมชนเพื่อผู้รักดนตรี ฯลฯ(อ้างอิงจาก (1) เอกสาร CBAA ชื่อ “Community Radio Broadcasting: Codes ofPractice” ออกเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม ค.ศ. 2008, น. 1-3, (2) เอกสารของ ACMA ชื่อ“Community Broadcasting Participation Guidelines”, ออกเมื่อวันที่ 24 มิถุนายนค.ศ. 2010, น.5, (3) เอกสารของ Community Broadcasting Association ofAustralia ชื่อ “Community Broadcasting Database: Survey of the CommunityRadio Sector 2007 - 2008 Financial Report”, ออกเมื่อพฤศจิกายน ค.ศ. 2009, น.1, (4) เอกสารของ McNair Ingenuity ชื่อ “Community Radio National ListenerSurvey” ออกเมื่อ 12 กรกฎาคม ค.ศ. 2010, น.4)ตารางที่ 2.10 แสดงจํานวนสถานีวิทยุชุมชนโดยจําแนกตามประเภทและกลุ่มเป้าหมายของการให้บริการ จากฐานข้อมูล 277 สถานีของCBAA ปี ค.ศ. 2008
 • 90 ประเภทสถานีวิทยุชุมชน จํานวน สถานี สถานีวิทยุชุมชนเพื่อบริการชุมชนในเชิงภูมิศาสตร์ 180 (Geographically-based Community Radio) สถานีวิทยุชุมชนเพื่อศาสนา 35 สถานีวิทยุชุมชนเพื่อชนชาวพื้นเมือง 20 สถานีวิทยุชุมชนเพื่อผู้พิการทางสายตา 15 สถานีวิทยุชุมชนเพื่อกลุ่มชาติพันธุ์ 7 สถานีวิทยุชุมชนเพื่อเยาวชน 8 สถานีวิทยุชุมชนเพื่อผู้สุงอายุ 8 สถานีวิทยุชุมชนเพื่อเพลงและดนตรีเฉพาะ 4 รวม 277แหล่งที่มาของข้อมูล: เรียบเรียงจากเอกสารของ Community BroadcastingAssociation of Australia ชื่อ “Community Broadcasting Database: Survey ofthe Community Radio Sector 2007 - 2008 Financial Report”, ออกเมื่อพฤศจิกายน ค.ศ. 2009, น.35หมายเหตุ: ข้อมูลดังกล่าวนี้เป็นการสํารวจในปี ค.ศ. 2008 ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 277สถานี ซึ่งไม่ใช่จํานวนทั้งหมดของสถานีวิทยุในช่วงดังกล่าว และในปี ค.ศ. 2010 สถานีวิทยุชุมชนมีจํานวนทั้งสิ้น 356 สถานี (อ้างอิงจากเอกสารของ ACMA ชื่อ “CommunityBroadcasting Participation Guidelines”, ออกเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ค.ศ. 2010, น.5) คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ เกณฑ์และ กระบวนการพิจารณาในการออกใบอนุญาต กิจการสถานีวิทยุชุมชนทุกแห่งในประเทศอสเตรเลีย ต้องมีคุณสมบัติที่ถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมาย ดําเนินตามกรอบของกฎหมายตลอดจนระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และกรอบจรรยาบรรณของผู้ประกอบกิจการอย่างเคร่งครัด โดยที่ใบอนุญาตประกอบการนั้นมีอายุ 5 ปี ผู้สมัครจะต้องเป็นบริษัท/องค์กรที่จัดตั้งในประเทศออสเตรเลียและภายใต้กรอบกฎหมายของออสเตรเลียเท่านั้น โดยที่ABA-Australian Broadcasting Authority หรือ ACMA-Australian Communication Media Authority ในปัจจุบัน ได้กําหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบการวิทยุชุมชน และเงื่อนไขหลักใน
 • 91การพิจารณาเพื่อการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ (LicenseConditions) ตามนัยยะของมาตรา 15 ในกฎหมายประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ค.ศ. 1992 (The Broadcasting Services Act1992) ไว้ดังต่อไปนี้ (1) เป็นการประกอบกิจการโดยไม่แสวงหาผลกําไรหรือเป็นส่วนหนึ่งของกิจการที่ดําเนินธุรกิจเพื่อแสวงหาผลกําไร (2) เป็นการดําเนินกิจการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการบริการชุมชนเป็นหลัก (3) เป็นผู้แทนที่แท้จริงของกลุ่มชุมชนผลประโยชน์ร่วม (4) ดําเนินกิจการภายใต้กรอบจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติกิจการวิทยุชุมชน (5) ส่งเสริมให้สมาชิกหรือประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจการ ทั้งในส่วนการบริหารจัดการ การคัดสรรและการผลิตรายการ (6) ห้ามการโฆษณาต่อเนื่องทั้งรายการ แต่สามารถประกาศเกี่ยวกับผู้อุปถัมภ์รายการหรือผู้อุปถัมภ์สถานี ออกอากาศได้เป็นเวลาไม่เกิน 5 นาทีต่อ 1 ชั่วโมง (7) ต้องดําเนินกิจการในสถานะผู้แทนชุมชนหรือกลุ่มที่ได้รับอนุญาตเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น ตามกําหนดเวลาที่ได้รับใบอนุญาต ทางด้ า นเทคนิ ค ภาคการรั บ สั ญ ญาณวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งประเภทนี้ตามกรอบกฎหมายนั้น ประชาชนโดยทั่วไปต้องสามารถรับสัญญาณได้ด้วยอุปกรณ์เครื่องรับที่สามารถหาได้โดยทั่วไป และรับสัญญาณได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด (อ้างจาก Eryl Price-Davies and Jo Tacchi (2001), Community Radio in aGlobal Context: A Comparative Analysis., CommunityMedia Association: London น. 10 และ CommunityBroadcasting Association of Australia (2008),Community Radio Broadcasting: Codes of Practice(2008), CBAA: Sydney น. 2)
 • 92 และเมื่อพิจารณาจากใบสมัครเพื่อขอรับอนุญาตประกอบกิจการ (Application for Community Radio BroadcastingLicense, September 2010) แล้ว พบประเด็นที่สําคัญที่ ACMAได้ระบุไว้ ซึ่งผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการต้องระบุ และ/หรือนําเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาใน 4 ส่วนที่ได้นําเสนอในตาราง2.11 ดังนี้ตาราง 2.11 คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ เกณฑ์และกระบวนการพิจารณาในการออกใบอนุญาต ส่วนที่ รายละเอียดที่ผู้ขออนุญาตต้องระบุ/หรือนําเสนอข้อมูล ประกอบส่วนที่ 1: รายละเอียดเบื้อง (1) ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/บริษัทของผู้สมัครขออนุญาตต้นเกี่ยวกับผู้สมัครขอ ประกอบกิจการ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี/เลขทะเบียนตามอนุญาตประกอบกิจการ กฎหมาย(Applicant Details) (2) ที่อยู่ที่หน่วยงาน/องค์กร/บริษัทของผู้สมัครขออนุญาต ประกอบกิจการส่วนที่ 2: รายละเอียดเกี่ยว (1) ประเภทที่มีความประสงค์ับผิดชอยที่สามารถติดต่อได้ (3) ชื่อและที่อยู่ของบุคคลที่ร จะเปิดให้บริการกับประเภทของกิจการที่ขอ ในขณะที่อยู่ในกระบวนการพิจ่อบริการชุมชนในเชิง (ก) ทั่วไป (วิทยุชุมชนเพื ารณาอนุญาตประกอบกิจการ ภูมิศาสตร์)(Community Interest (ข) อื่นๆ (วิทยุชุมชนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงหรือมีand Service) ความสนใจร่วม) (2) ระบุขอบเขตอาณาบริเวณพื้นที่ที่ต้องการขออนุญาตให้ บริการ และการระบุชื่อเรียกของการให้บริการ
 • 93 ส่วนที่ รายละเอียดที่ผู้ขออนุญาตต้องระบุ/หรือนําเสนอข้อมูล ประกอบส่วนที่ 3: การตอบคําถาม (1) คําอธิบายว่าการเสนอขออนุญาตการให้บริการจะและการนําเสนอข้อมูลหลักที่ สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่างไร ทั้งจําเป็นประกอบการพิจารณา ในปัจจุบันและในอนาคต ข้อมูล/เอกสารที่ต้องแนบมาด้วย(Requirements) คือ (ก) งานวิจัยหรือการสํารวจที่จัดทําขึ้นโดยผู้สมัคร (แสดง ระเบียบวิธีวิจัยมาด้วย) (ข) ตารางเวลา/ผังรายการในหนึ่งสัปดาห์ รวมถึงคํา อธิบายว่าเป็นรายการที่ผลิตเองในพื้นที่ หรือซื้อรายการมา และหากนํามาด้วยวิธีการอื่นใดต้องระบุที่มา (ค) รายชื่อรายการต่างๆ ที่จะนําเสนอซึ่งเป็นรายการที่ไม่ เคยมีการนําเสนอแบบนี้มาก่อนในพื้นที่ให้บริการ (ง) คําอธิบายว่าการเสนอรายการที่ยื่นมานี้จะสามารถตอบ สนองความต้องการของชุมชนได้อย่างไร ทั้งในปัจจุบันและ ในอนาคต (จ) กระบวนการในการพัฒนาคุณภาพของรายการใหม่ๆ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ครอบคลุมทั้ง ในมิติของการให้ข้อมูลข่าวสารและความบันเทิงในเขตการ ให้บริการ (ฉ) นําเสนอนโยบายด้านการนําเสนอรายการที่สามารถ สร้างความหลากหลายทางด้านรายการให้เกิดขึ้น และเพื่อ หลีกเลี่ยงการเน้นหนักไปในด้านใดด้านหนึ่งหรือเพื่อกลุ่ม ใดกลุ่มหนึ่งเกินไป (ช) แสดงอัตราส่วนของเวลาในการออกอากาศ เวลาที่นํา เสนอรายการที่ผลิต/นําเสนอเรื่องราวในพื้นที่: รายการที่ ผลิตหรือนํามาจากแหล่งภายนอก: ช่วงเวลาที่ไม่ได้ออก อากาศ (โดยแสดงเป็นอัตราร้อยละในช่วง 168 ชั่วโมง) (ซ) จํานวนฐานสมาชิกของสถานี ทั้งสมาชิกที่จ่ายค่าบํารุง สมาชิก และสมาชิกที่เป็นอาสาสมัครไม่เสียค่าบํารุงสมาชิก และหากเป็นไปได้ให้ระบุ ทั้งจํานวนสมาชิกที่อาศัยอยู่ใน อาณาบริเวณการได้รับใบอนุญาตประกอบการ และจํานวน สมาชิกที่อยู่นอกเขตการได้รับใบอนุญาตประกอบการ (ฌ) ตัวอย่างเอกสารจดหมายที่รับรอง/อ้างอิงได้ถึงการ สนับสนุนกิจการ (จํานวนประมาณ 10-15 ฉบับ) (ญ) รายละเอียดมาตราการที่ผู้สมัครได้มีความตั้งใจและ สร้างหลักประกันได้ว่าจะสามารถส่งเสริมให้สมาชิกของ ชุมชนที่กิจการได้ให้บริการได้มีส่วนร่วมในการดําเนิน กิจการในแต่ละวันของสถานี (Day-to-day Operations) และมีส่วนร่วมในการคัดสรรและการดูแล การผลิตรายการของสถานีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตได้รับ อนุญาตในการให้บริการ รายละเอียดดังกล่าวนี้ประกอบ ด้วย - แนวทาง/แผนการประชาสัมพันธ์การให้บริการและ รายการของสถานี ครอบคลุมสื่อและช่องทางการสื่อสาร
 • 94 ส่วนที่ รายละเอียดที่ผู้ขออนุญาตต้องระบุ/หรือนําเสนอข้อมูล ประกอบส่วนที่ 3: การตอบคําถาม (4) คําอธิบายถึงศักยภาพของผู้สมัครที่จะสามารถประกอบและการนําเสนอข้อมูลหลักที่ กิจการตามโครงการที่เสนอ ได้แก่จําเป็นประกอบการพิจารณา (ก) ศักยภาพของผู้สมัครขออนุญาตประกอบกิจการทาง(Requirements) ด้าน การบริหารจัดการ, การเงิน, และเทคนิค (ข) ศักยภาพของผู้สมัครขออนุญาตประกอบกิจการที่จะ สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขการอนุญาตประกอบ กิจการ การแสดงศักยภาพด้านแนวทางการบริหารจัดการ (4.1) ข้อมูล/เอกสารเพื่อการแสดงศักยภาพด้านแนวทาง การบริหารจัดการ ได้แก่ แผนภูมิแสดงราบละเอียดโครงสร้างการบริหารจัดการ องค์กรที่แสดงให้เห็นถึง ตําแหน่งหน้าที่ต่างๆ ทั้งที่มาจาก การเลือกตั้ง/แต่งตั้ง, คณะผู้บริหารและกรรมการบริหาร, และแสดงความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างขององค์กรใน ตําแหน่งหน้าที่ต่างๆ (4.2) ข้อมูลรายละเอียดที่แสดงให้เห็นถึง ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร จัดการของบุคคลากรทั้งที่มาจากการเลือกตั้งและแต่งตั้ง ที่ จะมาปฏิบัติงานในกิจการสถานี (4.3) บัญชีรายชื่อของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ที่ได้รับค่า ตอบแทน) และอาสาสมัคร (ผู้ไม่ได้รับค่าตอบแทน), ระบุ อัตราเงินตอบแทนค่าจ้างในแต่ละตําแหน่ง (4.4) แผนการบริหารจัดการสมาชิกสัมพันธ์ (4.5) ตารางอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ อาทิ ค่าบํารุง สมาชิก ค่าเช่าเวลาสถานี (แนบสําเนาเอกสารแบบฟอร์มที่ เกี่ยวข้อง) (4.6) แผนภาพแสดงกระบวนการและขั้นตอนการตัดสินใจ ต่อกรณีต่อไปนี้ การขอใช้เวลาในการออกอากาศ การขอบันทึกเสียง (โดยสมาชิกของชุมชน หรือกลุ่มผู้แทน ต่างๆ) (4.7) งานการจัดการด้านการฝึกอบรม (4.8) นโยบายและกระบวนการที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ แสดงถึงการบริหารจัดการสถานีแบบมีส่วนร่วม (4.9) รายละเอียดที่เกี่ยวของกับประสบการณ์การบริหาร จัดการกิจการกระจายเสียง การแสดงศักยภาพด้านการจัดการการเงิน (4.10) เงินทุนโดยประมาณการณ์ในการให้บริการกิจการ และแสดงถึงแหล่งที่มาของเงินทุน (4.11) รายละเอียดแผนการปฏิบัติการทางด้านการเงินใน
 • 95 ส่วนที่ รายละเอียดที่ผู้ขออนุญาตต้องระบุ/หรือนําเสนอข้อมูล ประกอบ ส่วนที่ 3: การตอบคําถาม (4.16) รายละเอียดด้านแผนการปฏิบัติการและการดูแล และการนําเสนอข้อมูลหลักที่ บํารุงรักษาทางเทคนิคเพื่อสร้างหลักประกันได้ว่าสามารถ จําเป็นประกอบการพิจารณา ปฏิบัติทางข้อกําหนดและมาตรฐานทางเทคนิคในการ (Requirements) (ต่อ) อนุญาตประกอบกิจการ (4.17) ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ ทักษะประสบการณ์ ที่สามารถบริหารจัดการด้านเทคนิค ให้ได้เป็นไปตามข้อ กําหนดและมาตรฐานทางเทคนิคในการอนุญาตประกอบ กิจการ (4.18) รายชื่อของสมาชิก/พนักงานลูกจ้างผู้มี ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค พร้อมทั้ง ข้อมูลประสบการณ์การทํางานและการศึกษาฝึกอบรม (4.19) สําเนาประกาศนียบัตร ใบแสดงวุฒิการศึกษา หรือ หนังสือรับรองการผ่านการฝึกอบรมที่สมาชิก/พนักงาน ลูกจ้างเทคนิคได้รับ (4.20) สําเนาเอกสาร จดหมาย หรือหนังสือรับรองจากที่ ปรึกษา (บุคคล และ/หรือองค์กรผู้เชี่ยวชาญ) ที่ตกลงให้คํา ปรึกษาและการสนับสนุนทางด้านเทคนิค (4.21) สําเนาเอกสารข้อตกลงหรือสัญญากับบริษัทจัดหา อุปกรณ์ด้านเทคนิคและเครื่องส่งสัญญาณกระจายเสียง (5) การชี้แจงว่ามีบุคลากรในองค์กรคนใดหรือไม่ ที่มี ตําแหน่งหน้าที่ในการบริหารจัดการสถานีวิทยุมากกว่า 1 แห่งในเขตพื้นที่การให้บริการเดียวกัน และหากมีต้องชี้แจง ได้แก่ รายชื่อของบุคคลนั้นๆ ที่ดํารงตําแหน่งสําคัญ อาทิ ผู้ ส่วนที่ 4: การลงนามในการ การระบุชื่อของกลุ่ม/หน่วยงาน/องค์ก ้ประสานงานของ อํานวยการสถานี ผู้จัดการสถานี และผูรผู้สมัคร สมัคร การลงวันที่ รายละเอียด หน้าที่และลักษณะความ สถานี ต้องระบุ การลงลายมือชื่อของผู้มีอํานาจ/รับสัญญาว่าจ้างรหนังสือ สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสถานีอื่น อาทิ รองการสมัค แสดงข้อตกลงที่มีต่อสถานีอื่น ตลอดจนข้อตกลงของผู้แหล่งที่มาของข้อมูล: เรียบเรียงจากเอกสารของาตที่มีต่อบุคลากรและสถานีนั้นๆาตประกอบ สมัครรับใบอนุญ ACMA ใบสมัครเพื่อขออนุญกิจการ Application for Community Radio Broadcasting License, 1 กันยายน2010 (6) การชี้แจงว่ามีบุคลากรในองค์กรคนใดหรือไม่ที่มี ตําแหน่งทางการเมือง และมีตําแหน่งในการบริหารจัดการ สถานี และหากมีต้องชี้แจง ได้แก่ รายชื่อของบุคคลนั้นๆ ที่ รูปแบบการกํากับดูงสํลกิจของสถานียุชุมชน นวยการสถานี ผู้ ดํารงตําแหน่ แ าคัญ การวิท อาทิ ผู้อํา จัดการสถานี และผู้ประสานงานของสถานี ต้องระบุราย ความรับผิดชอบของสถานีต่อชุมชนหรือสาธารณะ และการสอดส่อง ละเอียดถึงตําแหน่งทางการเมืองของบุคคลนั้นๆ ตลอดจน ดูแลจากสังคม สัญญาว่าจ้าง หนังสือแสดงข้อตกลงของบุคคลนั้นๆ ที่มีกับ ผู้สมัครรับใบอนุญาต การกํากับดูแลกิจการวิทยุชุมชนที่สําคัญคือ (1) การกํากับดูแลตามกฎหมาย ระเบียบการประกอบกิจการโดยองค์กรกํากับดูแล
 • 96กิจการกระจายเสียงประเทศออสเตรเลีย ACMA (2) บทบาทของสมาคมวิชาชีพในการผลักดันให้สถานีร่วมกันยึดถือปฏิบัติ ตามกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ประกอบกิจการวิทยุชุมชน (CommunityRadio Broadcasting: Codes of Practice) และ (3) การตรวจสอบสอดส่องดูแลจากสังคม(1) การกํากับดูแลตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับการประกอบกิจการโดยองค์กรกํากับดูแลกิจการกระจายเสียงประเทศออสเตรเลีย(ACMA) สถานี ว ิ ท ยุ ช ุ ม ชนทุ ก แห่ ง ต้ อ งดํ า เนิ น กิ จ การตามกฎหมายเงื่อนไข และมาตรฐานที่กําหนดโดยองค์กรกํากับดูแลกิจการกระจายเสียงประเทศออสเตรเลีย (ACMA) โดยกฎหมายที่สําคัญคือกฎหมายกิจการกระจายเสียง ค.ศ. 1992 (The BroadcastingAct 1992) นัยสําคัญโดยสรุปของกฎหมายนี้เป็นแนวปฏิบัติหลักของการกํากับดูแล และการประกอบกิจการวิทยุชุมชน 4 ประการคือ (ก) ข้อบัญญัติในการที่รัฐต้องจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อการให้บริการกิจการกระจายเสียงชุมชนเพื่อประโยชน์แก่ชุมชน และต้องเป็นกิจการที่ไม่แสวงหากําไร (ข) เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตได้รับอนุญาตในนามชุมชนใดชุมชนหนึ่งแล้ว ต้องดําเนินการในสถานะตัวแทนของกลุ่มนั้นๆ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไข ขอบเขตหรือกลุ่มผู้ให้การบริการได้จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาที่ระบุไว้ในใบอนุญาต (ค) ต้องส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการการมีส่วนร่วมทั้งครบในทุกมิติของสมาชิกในชุมชนหรือกลุ่มสมาชิกของสถานีในการประกอบกิจการสถานี ทั้งในระดับการผลิตรายการและการบริหารจัดการ (ง) อนุญาตให้มีการประกาศผู้สนับสนุนรายการได้โดยไม่ใช้วิธีการการโฆษณา และจํากัดการประกาศนั้นๆได้ไม่เกิน 5นาทีในระยะเวลาแต่ละ 1 ชั่วโมงของการออกอากาศ
 • 97 องค์กรกํากับดูแลกิจการกระจายเสียงประเทศออสเตรเลีย(ACMA) นั้นมีอํานาจหน้าที่ตามกรอบกฎหมายกิจการกระจายเสียงค.ศ. 1992 (The Broadcasting Act 1992) ใน 4 มิติหลักๆ ดังนี้ (ก) หน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดระบบซึ่งบรรดาผู้ประกอบกิจการ/สมาคมวิชาชีพได้มีส่วนร่วมในความรับผิดชอบเพื่อให้สถานีของตนและเครือข่ายสมาชิกปฏิบัติเงื่อนไขของใบอนุญาตประกอบกิจการที่ได้รับ และตามกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ (ข) บริหารจัดการและจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อจัดให้มีการบริการกิจการกระจายเสียงชุมชนครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ (ค) บริหารจัดการการออกใบอนุญาตและต่อใบอนุญาต ตามกรอบกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (ง) ตรวจสอบเรื่องราวร้องเรียนที่มีต่อสถานี และดําเนินการต่อตามกฎหมายและลําดับขั้นตอนทางกฎหมาย ซึ่งในส่วนของมาตรฐานการปฏิบัติของ ACMA เกี่ยวกับกรณีร้องเรียนต่อสถานีวิทยุนั้น ACMA ได้ใช้กรอบจรรยาบรรณของสมาคมเพื่อกิจการกระจายเสียงชุมชนประเทศออสเตรเลีย (CBAA-Community Broadcasting Association of Australia) มาใช้ในการพิจารณาเพื่อการนําไปสู่ปฏิบัติโดยจําแนกตามประเด็นในการร้องเรียน ซึ่งสามารถศึกษาจากจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ประกอบกิจการวิทยุชุมชนที่นําเสนอในส่วนต่อไป(2) จรรยาบรรณวิ ช าชี พ ของผู ้ ป ระกอบกิ จ การวิ ท ยุ ช ุ ม ชน(Community Radio Broadcasting: Codes of Practice) ภายใต้มาตรา 123 ของกฎหมายกิจการกระจายเสียงค.ศ. 1992 (The Broadcasting Act 1992) ได้กําหนดให้กลุ่มผู้ประกอบกิ จ การและองค์ ก รวิ ช าชี พ ต้ อ งร่ ว มมื อ กั น วางกรอบจรรยาบรรณวิ ช าชี พ โดยทํ า งานร่ ว มกั น อย่ า งใกล้ ช ิ ด กั บ องค์ ก รกํ า กั บ ดู แ ลกิจการกระจายเสียงประเทศออสเตรเลีย (ACMA) จรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ประกอบกิจการวิทยุชุมชนนี้เอง นับเป็นกรอบแนวคิดเพื่อ
 • 98การปฏิบัติที่สําคัญของผู้ประกอบการสถานีที่สําคัญที่บรรดาสมาชิกได้ยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด โดยที่กรอบจรรยาบรรณนี้ครอบคลุมในมิติต่างๆ อาทิ (1) กรอบปฏิบัติพื้นฐานที่จําเป็นของการนําเสนอรายการเพื่อออกอากาศ (Programming Requirements) (2) หลักความเสมอภาคและยุ ต ิ ธ รรม ความถู ก ต้ อ งในการรายงานข่ า วและสถานการณ์ปัจจุบัน (Fairness and Accuracy in News andCurrent Affairs Reporting) (3) กรอบการปฏิบัติเมื่อได้รับการร้องเรียน (Complaints Handling) (4) การได้รับการสนับสนุนรายการ/สถานี (Sponsorship) ฯลฯ และที่สําคัญบรรดาสมาชิกของสมาคมเพื่อกิจการกระจายเสียงชุมชนประเทศออสเตรเลีย (CBAA-CommunityBroadcasting Association of Australia) ได้ประกาศหลักการจุดยืนร่วมในการดําเนินกิจการวิทยุชุมชนในประเทศออสเตรเลียไว้ 6ประการคือ (1) ส่งเสริมสนับสนุนความสอดผสานกลมกลืนในความหลากหลาย เพื่อเสริมสร้างเอกภาพการอยู่ร่วมกันทางสังคมในชุมชนที่มีความหลากทางวัฒนธรรมของออสเตรเลีย (2) ดําเนินการตามหลักการประชาธิปไตย ส่งเสริมการเข้าถึงและความเสมอภาคทางสื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประชาชนหรื อ ประเด็ น ทางสั ง คมที ่ ไ ม่ ไ ด้ ร ั บ การนํ า เสนอหรื อ ความสนใจจากสื่อหลักต่างๆ (3) เพิ่มความหลากและทางเลือกทางด้านรายการสู่สาธารณะ และเป็นสื่อนําเสนอในมุมมมองและทรรศนะที่หลากหลายต่อประเด็นต่างๆ (4) ดําเนินกิจการโดยหลักการเสีภาพปราศจากการแทรกแซงในการนําเสนอรายการ การบรรณาธิกรณ์ และการบริหารจัดการสถานี (5) ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะและดนตรีท้องถิ่น (6) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดําเนินกิจการกระจายเสียง โดยที่หลักการจรรยาบรรณดังกล่าวนี้ต้องได้รับการทบทวนอย่างจริงจังเพื่อปรับให้สอดคล้องกับสภาพของสังคมและเป็นปัจจุบัน
 • 99เพื่อการปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้อง และดําเนิการตามครรลองกฎหมาย (Legally Binding) โดยในปัจจุบันสมาคมเพื่อกิ จ การกระจายเสี ย งชุ ม ชนประเทศออสเตรเลี ย (CBAA-Community Broadcasting Association of Australia) ได้พิจารณาปรับปรุงกรอบจรรยาบรรณล่าสุดไว้เมื่อ 28 ตุลาคม ค.ศ.2008 สาระสําคัญจากจรรยาบรรณทั้ง 8 หมวดสามารถสรุปไว้ในตาราง 2.12 ดังต่อไปนี้ (เรียบเรียงและสรุปจากเอกสารCommunity Radio Broadcasting: Codes of Practice (23ตุลาคม ค.ศ. 2008), CBAA: Sydney น. 4-12)ตารางที่ 2.12 จรรยาบรรณเพื่อการประกอบกิจการกระจายเสียงชุมชนประเทศออสเตรเลีย
 • 100จรรยาบรรณวิชาชีพหมวดที่ วัตถุประสงค์หลัก เนื้อหาของจรรยาบรรณหมวดที่ 1: พันธกิจหลักและ เพื่อการสร้างหลักประกันว่า 1.1) สถานีวิทยุชุมชนแต่ละหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อ สถานีวิทยุชุมชนได้ประกอบ แห่งจะต้องดําเนินการและผลประโยชน์ของชุมชน กิจการภายใต้หลักการและ บริหารจัดการโดยคณะ กรอบปฏิบัติ กรรมการบริหารที่เป็นอิสระ ซึ่งเป็นตัวแทนจากชุมชน หรือผู้แทนจากกลุ่ม ประโยชน์ที่ให้บริการ 1.2) สถานีจะมีการกําหนด อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ถึงนโยบายการจัดการ บริหารจัดการสถานีอย่างมี ส่วนร่วม และกระบวนการที่ สนับสนุนการจัดการ, การ เงิน, และรายละเอียดการ ประกอบกิจการด้านเทคนิค เป็นไปตามข้อกําหนดทาง กฎหมาย 1.3) สถานีจะต้องมีการฝึก อบรมเพื่อให้บุคลากรและผู้ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิน กิจการให้มีความรู้และความ เข้าใจที่ถูกต้องต่อกฎ ระเบียบข้อบังคับทาง กฎหมาย ตลอดจนการฝึก อบรมเพื่อเพิ่มความสามารถ ในการร่วมกันดําเนินกิจการ อย่างมีประสิทธิภาพ 1.4) สถานีจะกําหนด นโยบายเป็นลายลักษณ์ อักษรถึง (ก) ระเบียบการด้านการเงิน และค่าธรรมเนียมสมาชิก ภาพ, (ข) สิทธิและหน้าที่ของ สมาชิกต่อองค์กร/สถานี, และ (ค) สิทธิและหน้าที่ของ องค์กร/สถานีที่มีต่อสมาชิก โดยที่บัญชีรายชื่อของ สมาชิกที่ลงทะเบียนไว้จะถูก ส่งไปยัง/ได้รับการเก็บ เอกสารไว้โดย ACMA ตาม
 • 101จรรยาบรรณวิชาชีพหมวดที่ วัตถุประสงค์หลัก เนื้อหาของจรรยาบรรณหมวดที่ 2: หลักการแห่ง เพื่อเป็นหลักประกันว่าสถานี 2.1) สถานีจะต้องสร้างหลักความหลากหลายและ วิทยุชุมชนได้มีการกําหนด ประกันเพื่อให้ประชาชนในอิสรภาพในการประกอบ นโยบายและขั้นตอนการ ชุมชนโดยเฉพาะผู้ที่ไม่ได้รับกิจการ ดําเนินการเป็นลายลักษณ์ บริการข้อมูลข่าวสารที่เพียง อักษร ในการสนับสนุนความ พอเหมาะสมจากสื่อหลัก หลากหลายและส่งเสริมการ อื่นๆ ให้ได้รับการบริการนั้น มีส่วนร่วมของชุมชน จากสถานี สถานีจะกําหนด นโยบายและกระบวนการนี้ ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร และจะจัดทําเอกสารที่เป็น หลักฐานในการแสดงให้เห็น ถึงกิจกรรมและภาคปฏิบัติ ต่างๆ ที่ส่งเสริมการมีส่วน ร่วมและการได้รับการ บริการจากสถานี 2.2) นโยบายและ กระบวนการต่างๆในการ ดําเนินกิจการของสถานี จะ ต้องมีกลไลที่ส่งเสริมการมี ส่วนร่วมอย่างแข็งขันและ เป็นรูปธรรมของประชาชน ในชุมชน ทั้งในด้านการ จัดการ การผลิตนําเสนอ รายการ และกิจกรรมต่างๆ ของสถานี 2.3) สถานีจะต้องกําหนด นโยบายเป็นรายลักษณ์ อักษรถึง (ก) ระเบียบการอาสาสมัคร (ข) สิทธิและหน้าที่ความรับ ผิดชอบของอาสาสมัครที่มี ต่อองค์กร (ค) สิทธิและหน้าที่ความรับ ผิดชอบขององค์กรที่มีต่อ อาสาสมัครทั้งที่เขาเหล่านั้น จะเป็นสมาชิกหรือไม่ก็ตาม, และ (ง) ข้อกําหนดและขั้นตอน ในการที่สถานีจะให้อาสามัค รนั้นพ้นหน้าที่จากองค์กร
 • 102จรรยาบรรณวิชาชีพหมวดที่ วัตถุประสงค์หลัก เนื้อหาของจรรยาบรรณหมวดที่ 3: หลักการทั่วไป เพื่อส่งเสริมให้การนําเสนอ 3.1) สถานีวิทยุชุมชนจะไม่ในการนําเสนอรายการ รายการของสถานีได้สื่อ เผยแพร่รายการที่มีส่วนหรือ สะท้อนถึงประโยชน์ของ เนื้อหาที่ก่อให้เกิด ชุมชนโดยแท้จริง (ก) เน้นย้ํา ส่งเสริม นําเสนอ เพื่อก่อให้เกิดความป่าเถื่อน รุนแรง (ข) ชี้นําหรือก่อให้เกิดความ ตื่นตระหนกในทางที่ผิดต่อ ข่าวสารหรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น (ค) นําเสนอยั่วยุการใช้สาร เสพติดผิดกฎหมาย ตลอด จนบุหรี่ยาสูบ เครื่องดื่มแอล กลอฮอล์ หรือสารวัตถุที่เป็น อันตรายอื่นๆ (ง) นําเสนอเรื่องราวสะเทือน อารมณ์ความรู้สึกหรือเสนอ ทางออกในการจัดการ ปัญหาชีวิตด้วยการอัตต วิบาก, โดยเฉพาะการนํา เสนอรายละเอียดอย่าง ชัดเจน วิธีการกระบวนการ และ/หรือสถานที่การกระทํา นั้นๆ 3.2) สถานีหลีกเลี่ยงการ ห้ามหรือระงับการนําเสนอ รายการ/เนื้อหาในรายการ (Censorship) เท่าที่ สามารถเป็นไปได้ แต่ทั้งนี้ กระบวนการตัดสินใจดัง กล่าวจะพิจารณาถึง ผลกระ ทบและประโยชน์ของชุมชน, บริบททางสังคม, ระดับ ความชัดเจนหรือน้ําหนัก ของสาร, ความเป็นไปได้ที่ จะก่อให้เกิดผลความตื่น ตระหนกของผู้ฟัง, การขัด ต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ชนพื้นเมือง ความสงบ เรียบร้อยของชุมชน และ ผลกระทบหรือความสําคัญ ในสังคมต่อประเด็นหรือ เนื้อหาที่ออกอากาศ
 • 103จรรยาบรรณวิชาชีพหมวดที่ วัตถุประสงค์หลัก เนื้อหาของจรรยาบรรณ (ก) เคารพสิทธิส่วนบุคคล ตามกรอบกฎหมาย จากการ ใช้หรือนําข้อมูลส่วนบุคคล มาใช้โดยไม่ได้รับการ ยินยอมหรืออนุญาต หรือ กระทําการอย่างหนึ่งอย่าง ใดในการล่วงละเมิดความ เป็นส่วนตัว (ข) สามารถเปิดเผยหรือ ออกอากาศโดยระบุชื่อหรือ ตัวบุคคลต่อเมื่อบุคคลนั้นได้ รับการแจ้งล่วงหน้าว่าชื่อ และรายละเอียดของบุคคล นั้นจะถูกออกอากาศ, ได้แจ้ง เวลาขณะการบันทึกรายการ หรืออกอากาศ, และได้รับ อนุญาตจากบุคคลนั้นก่อน การออกอากาศ 3.6) รายการข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน สารคดี รายการสนทนา ควรจะ: (ก) นําเสนอหรือเปิดโอกาส ให้ผู้ฟังได้ทราบทรรศนะอื่นที่ ครอบคลุมมากขึ้นหรือแง่มุม ที่มิได้รับการนําเสนอได้ อย่างเพียงพอหรือรอบด้าน จากสื่อกระจายเสียงหลัก อื่นๆโดยทั่วไป (ข) นําเสนอข้อมูลข้อเท็จจริง ที่ถูกต้องแม่นยํา และมีกลไก ที่เป็นเหตุผลรองรับในกรณีที่ เกิดข้อผิดพลาดและดําเนิน การแก้ไขได้อย่างทันท่วงที (ค) สามารถแยกแยะให้เห็น ได้ชัดเจนระหว่างข้อเท็จกับ ทรรศนะข้อคิดเห็นและบท วิเคราะห์ (ง) ควรนําเสนอข่าวในวิถี ทางที่ไม่ก่อให้เกิดความตื่น ตะหนกของสาธารณชน หรือ ความเครียดหรือความ กดดันที่ไม่จําเป็นอันไม่ก่อ
 • 104จรรยาบรรณวิชาชีพหมวดที่ วัตถุประสงค์หลัก เนื้อหาของจรรยาบรรณหมวดที่ 4: การนําเสนอ เพื่อการเสริมความเข้าใจ 4.1) สถานีจะต้องแสวงหารายการสําหรับชาวพื้นเมือง เกี่ยวกับสถานะอันเป็น ข้อมูลและมีกระบวนการอันและประเด็นเนื้อหาที่ เอกลักษณ์ที่โดดเด่นเฉพาะ มีส่วนร่วมในการได้รับคําครอบคลุมสําหรับชาวพื้น ของประชาชนชาวพื้นเมือง ปรึกษาแนะนําจากประชาชนเมือง ซึ่งต้องถือว่าเป็นประชาชน ชาวพื้นเมืองในการผลิต ชาวออสเตรเลียกลุ่มแรก รายการที่เกี่ยวข้องหรือ และเพื่อนําเสนอวิถีแห่งการ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับชาว แสดงออกซึ่งความเคารพใน พื้นเมือง และหากเป็นไปได้ วัฒนธรรมประเพณีของชาว ควรมีการขอคําปรึกษาจาก พื้นเมือง ตามกรอบจรรยา องค์กรสื่อของชาวพื้นเมือง บรรณนี้ “ชาวออสเตรเลีย ในวิถีทางรูปแบบที่เหมาะสม พื้นเมือง” หมายถึง ชาวอบ อริจิน และชาวเกาะสแตรท 4.2) เมื่อมีการนําเสนอหรือ รายการเกี่ยวกับชาวพื้น เมืองหรือประเด็นที่เกี่ยวข้อง สถานีจะมีวิธีทางในการ ปฏิบัติเพื่อให้ความเคารพ ต่อวัฒนธรรมและประเพณี ของชาวพื้นเมืองโดย (ก) พิจารณาและตระหนัก เกี่ยวกับภูมิภาคที่แตกต่าง ซึ่ง ความแตกต่างนี้ย่อมมี ความแตกต่างทางหมวดที่ 5: การนําเสนอ เพื่อสื่อสะท้อนถึงคํามั่น 5.1) กระบวนการคัดเลื ก วัฒนธรรมของชนพื้นเมืองรายการดนตรีของ สัญญาของสถานีวิทยุชุมชน ดนตรี างๆด้วย กลุ่มต่เพื่ออกอากาศในแต่ละออสเตรเลีย ในออสเตรเลียในการมีส่วน เดือใช้ถ้อยคําหรือวลีที่ถ (ข) นนั้นขึ้นอยู่กับความ ูก ร่วมในการพัฒนาดนตรีของ สนใจหรือประโยชน์ของ ต้องเหมาะสมในการอ้างถึง ชาวออสเตรเลีย และการ ชุมชนเป็นหลั ้น กลุ่มชนชาวพืก เมืองที่อยู่ใน เปิดโอกาสให้ศิลปินนัก พื้นที่ภูมิภาคต่างๆ ดนตรีได้มีเวทีในการเผย 5.2) สัดส่วนในการออก่ถูก (ค) แสวงหาคําปรึกษาที แพร่ผลงานอย่างสม่ําเสมอ อากาศรายการเพลง สถานี ต้องและเหมาะสมตามวิถี วิทยุจะต้องกําหนดสัดส่วน และประเพณีในการรายงาน ให้อย่างน้อย การเสียชีวิตของชาวพื้น (ก) งหรือบรรพชน บสนุน เมือ ร้อยละ 25 สนั เพลงของออสเตรเลียที่ถูก (ง) ใช้ถ้อยคําหรือวลี ยกเว้นกรณีที่สถานีเป็ ต้องเหมาะสมในการ น สถานีดนตรีชาติพันธุ์หรือ รายงานสภาวะทางสังคม สถานีดนตรีคลาสิค และความเป็นอยู่ของชาวพื้น (ข) งอยละ 10 สนับสนุน เมือร้ เพลงของออสเตรเลีย ใน กรณีที่สถานีเป็นสถานีดนตรี ชาติพันธุ์หรือสถานีดนตรี
 • 105จรรยาบรรณวิชาชีพหมวดที่ วัตถุประสงค์หลัก เนื้อหาของจรรยาบรรณหมวดที่ 6: การอุปถัมป์ เพื่อการอธิบายเพิ่มเติมถึง 6.1) สถานีจะออกนโยบายรายการ/สถานี เงื่อนไขของการให้อนุญาต ที่เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยว ตามกฎหมายประกอบการ กับการอุปถัมป์รายการ/ (The Broadcasting Act สถานี ที่เป็นไปตามเงื่อนไข 1992) ในการประกาศผู้อุป ที่ได้รับการอนุญาตตาม ถัมป์รายการ/สถานี กฎหมาย ซึ่งนโยบายนี้รวบ ถึง (ก) การออกประกาศผู้อุป ถัมป์รายการไม่เกิน 5 นาที ต่อช่วงเวลา 1 ชั่วโมงในการ ออกอากาศ (ข) ชี้แจงให้ชัดเจนในแต่ละ การประกาศถึงรูปแบบการ ให้การสนับสนุน (การเงิน หรือการสนับสนุนรูปแบบอื่น ใด) 6.2) การให้การสนับสนุน หรือผู้อุปถัมป์รายการจะไม่ สามารถนํามาเป็นเงื่อนไขใน การพิจารณาตัดสินว่าบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดจะได้สิทธิ์ หรือเวลาในการออกอากาศ 6.3) สถานีต้องสร้างหลัก ประกันว่าการตัดสินใจ การ บรรณาธิกรณ์เนื้อหา รูป แบบ วิธีการนําเสนอ รายการแต่ละรายการนั้นไม่ ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลใดๆ ของผู้อุปถัมป์รายการ/ สถานี 6.4) สถานีต้องสร้างหลัก ประกันว่าการตัดสินใจ การ บรรณาธิกรณ์เนื้อหา รูป แบบ วิธีการนําเสนอ รายการของทั้งสถานีนั้นไม่ ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลใดๆ ของผู้อุปถัมป์รายการ/ สถานี 6.5) หลักการจรรยาบรรณ
 • 106จรรยาบรรณวิชาชีพหมวดที่ วัตถุประสงค์หลัก เนื้อหาของจรรยาบรรณหมวดที่ 7: การร้องเรียน เพื่อให้รายละเอียดทางด้าน สถานีวิทยุชุมชนต้อง แนวทางปฏิบัติและ ตระหนักได้เป็นอย่างดีถึง กระบวนการที่สอดคล้องกับ สิทธิของบรรดาผู้ฟัง สมาชิก กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ และอาสาสมัครในการร้อง ร้องเรียน เรียนอันเป็นลายลักษณ์ อักษรเกี่ยวกับข้อกล่าวหา ร้องทุกข์ การละเมิดและไม่ ปฏิบัติตาม เงื่อนไขที่ได้รับ การอนุญาตตามกฎหมาย ประกอบกิจการกระจาย เสียง (The Broadcasting Act 1992) และข้อกําหนด ตามกรอบจรรยาบรรณ วิชาชีพนี้ สถานีวิทยุชุมชนจะพยายาม กระทําทุกวิถีทางตามหลัก เหตุผลเพื่อการแก้ไขสิ่งที่ เกิดขึ้นจากการร้องเรียน ยกเว้นแต่การร้องเรียนนั้น ปรากฎชัดเจนว่าเป็นเท็จ ปราศจากเหตุผล หรือมิได้มี เจตนาที่เป็นธรรมและ บริสุทธิ์ สถานีวิทยุชุมชนจึงต้องเสริม สร้างหลักประกันดังนี้ (ก) เรื่องร้องเรียนจะต้องรับ โดยผู้ที่มีหน้าที่ความรับผิด ชอบโดยตรง ในเวลาทําการ ปกติ และต้องมีการลงนาม รับเอกสารเป็นลายลักษณ์ อักษร (ข) เรื่องร้องเรียนจะต้องได้ รับการพิจารณาอย่างมี เหตุผล ต้องมีการสืบสวน สอบสวนหากมีความจําเป็น และต้องตอบรับอย่างทัน ท่วงทีเท่าที่เป็นไปได้ (ค) เรื่องราวร้องเรียนจะต้อง ได้รับการตอบเป็นลาย ลักษณ์อักษรภายใน 60 วัน ตามกรอบข้อบังคับตาม กฎหมายประกอบกิจการ
 • 107 จรรยาบรรณวิชาชีพหมวดที่ วัตถุประสงค์หลัก เนื้อหาของจรรยาบรรณ เอกสารบันทึกเรื่องราวร้อง เรียนและคําตอบชี้แจงจะ ต้องสามารถส่งไปยังหมวดที่ 8: การทบทวน เพื่อสร้างหลักประกันว่า ACMA ได้เ การวิทยุชุมชน ภาคส่วนกิจมื่อมีการร้องขอจรรยาบรรณ จรรยาบรรณสามารถสะท้อน ซึ่งประสานงานกับองค์กรที่ มาตรฐานทางสังคมชุมชนที่ เป็นตัวแทนของผู้ได้รับใบ ปรับเปลี่ยน และคงความ อนุญาตส่วนใหญ่ จะดําเนิน เหมาะสมเท่าทันการ การทบทวนจรรยาบรรณ เปลี่ยนแปลงของสภาพ วิชาชีพกิจการวิทยุชุมชนใน การณ์ของสื่อร่วมสมัย ทุกช่วงเวลา 3-5 ปี โดย ปรึกษาหารือกับองค์กรและ หน่วยงานต่างๆ ก่อนการเปลี่ยนแปลงใดๆที่ เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณ วิชาชีพกิจการวิทยุชุมชน ภาคส่วนกิจการวิทยุชุมชน ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ได้รับใบ อนุญาตส่วนใหญ่ ต้อง ดําเนินการปรึกษาหารือกับ3) การสอดส่องดูแลจากสังคม และการตรวจสอบจากภาคประชาชน องค์กรและหน่วยงานต่างๆ(Civil Surveillance) และ ACMA หลังจากนั้นจะ ต้องผ่านมติความเห็นชอบ นอกจากกระบวนการตามกฎหมายและการกํ า กั บ ดู แ ล จากส่วนใหญ่ของสถานีวิทยุกิจการกระจายเสียงของ ACMA และองค์กรภาครัฐแล้วนั้นดเห็นจการ ชุมชนและความคิ กิ สาธารณะ ก่อนที่จรรยาวิทยุกระจายเสียงชุมชนในประเทศออสเตรเลีย บรรณที่ผรนกระบวนการดัง ยังได้่า ับการการสอดส่องดูแลการประกอบกิจการจากภาคสังคม และการตรวจสอบจาก กล่าวนี้จะนําเสนอสู่ ACMAภาคประชาชนอย่างเข้มแข็ง โดยมีองค์กรวิช่อการลงทะเบียนรักรอง เพื าชีพและองค์ บ รภาค ภายใต้กฎหมายประชาชนช่วยทําหน้าที่ในการสอดส่องตรวจสอบและพัฒนากิจการสถานีวิทยุดังกล่าวโดย องค์กรวิชาชีพที่มีบทบาทสําคัญได้แก่ Community Broadcasting Association ofAustralia (CBAA) Christian Media Australia (CMA) Indigenous Remote CommunicationsAssociation (IRCA) National Ethnic and MulticulturalBroadcasters Council (NEMCC)
 • 108 Radio for Print Handicapped Australia(RPHA) รูปแบบและที่มาของรายได้ของสถานี แหล่ ง ที ่ ม าของรายได้ ข องสถานี ว ิ ท ยุ ช ุ ม ชนในประเทศออสเตรเลียมีความหลากหลายและแตกต่างกันออกไป แต่โดยภาพรวมแล้วจาก จากฐานข้อมูลที่ได้จาก 277 สถานีในปี ค.ศ.2007-2008 ของ CBAA- Community BroadcastingAssociation of Australia สามารถสรุปถึงแหล่งที่มาและอัตราส่วนของรายได้ดังที่นําเสนอไว้ในตารางที่ 2.13 ต่อไปนี้ตารางที่ 2.13 แหล่งที่มาและอัตราส่วนของรายได้รายปีสําหรับการประกอบกิจการวิทยุชุมชนจํานวน 277 สถานี ในประเทศออสเตรเลียระหว่างปี ค.ศ. 2007 - 2008 แหล่งที่มาของรายได้/ทุน จํานวนเงิน คิดเป็น จํานวน จํานวนเงินทุน (เหรียญ ร้อยละ สถานีที่ เฉลี่ยต่อสถานี ออสเตรเลีย พึ่งพาแหล่ง (เหรียญสถาบันการศึกษา ) $1,001,905 1% ทุนนี้ 19 ออสเตรเลีย) $53,578โครงการสนับสนุนกิจการ $7,476,135 11% 20 $373,807กระจายเสียงเพื่อชนพื้นเมืองโดย DEWHA-Department of theEnvironment,จากรัฐบาลเงินทุนสนับสนุน Water, $1,854,527 3% 54 $34,471Heritage, and the Artsกลาง (FederalGovernmentนGrants)กรเงินทุนสนับสนุ จากองค์ $1,663,894 2% 37 $45,586ปกครองประจํารัฐ (State/Territory GovernmentGrants) บสนุนจากองค์กรเงินทุนสนั $269,853 0% 40 $6,746ปกครองส่วนท้องถิ่น (LocalGovernment Grants)
 • 109 แหล่งที่มาของรายได้/ทุน จํานวนเงิน คิดเป็น จํานวน จํานวนเงินทุน (เหรียญ ร้อยละ สถานีที่ เฉลี่ยต่อสถานี ออสเตรเลีย พึ่งพาแหล่ง (เหรียญ เงินทุนสนับสนุนจากมูลนิธิ ) $4,989,459 7% 188้ ทุนนี ออสเตรเลีย) $26,540 เพื่อกิจการกระจายเสียง ชุมชน (CBF-Community Broadcasting Foundations Grants) โดย DCITA-Department of Communications, Information, เงินทุนสนับสนุนจากองค์กร Technology and the $598,825 1% 22 $27,469 ด้านมนุษยชน/การกุศล Arts (ปัจจุบันคือ DBCDE- (Philanthropic Department of Organization มป์ Broadband,ุปถัGrants) เงินทุนจากผู้อ $28,796,972 41% 270 $106,577 Communications, and รายการ/สถานี รายได้จากค่าEconomy) า the Digital ธรรมเนียมค่ $4,816,099 7% 252 $19,134 บํารุงสมาชิก รายได้จากเงินบริจาค $8,482,534 12% 236 $36,019 ค่าใช้บริการสถานี/ค่าเช่า $1,803,850 3% 48 $37,347 เวลา กิจกรรมการระดมทุนต่างๆ $2,266,418 3% 187 $12,133 ค่าบริการการผลิตและใช้สตู $596,031 1% 75 $7,979 ดิโอ รายได้จาการจัดฝึกอบรม $316,682 0% 61 $5,183 รายได้จากยอดรวมการให้ $2,716,563 4% 138 $19,685 เช่าเวลา,ค่าบริการการผลิต, และการจัดฝึกอบรมๆ รายได้จากแหล่งอื่น $4,874,542 7% 223 $21,820 รวมทั้งหมด $69,807,727100% 277 $252,013แหล่งที่มาของข้อมูล: เรียบเรียงจาก เอกสารของ CBAA-Community BroadcastingAssociation of Australia ชื่อ “Community Broadcasting Database: Survey ofthe Community Radio Sector 2007 - 2008 Financial Report”, ออกเมื่อพฤศจิกายน ค.ศ. 2009, น.32 จากข้อมูลที่นําเสนอไว้ในตารางที่ 2.13 ประกอบกับข้อมูลจากสํารวจของ CBAA เกี่ยวกับแหล่งที่มาของรายได้ในภาพรวมของกิ จ การสถานี ว ิ ท ยุ ช ุ ม ชนของประเทศออสเตรเลี ย ในปี ค.ศ.2007-2008 พบประเด็นที่น่าสนใจคือ รายได้ของสถานีวิทยุชุมชนในประเทศมีความแตกต่างกันอย่างมากโดยที่ บางสถานีอาจมียอด
 • 110รวมรายได้ต่อปีต่ํากว่า 7,000 เหรียญออสเตรเลีย ในขณะที่สถานีบางแห่งในเขตเมืองใหญ่ของรัฐบางแห่งมีรายได้สูงเกิน 1,500,000เหรียญ ซึ่งส่งผลให้ค่าเฉลี่ยของภาพรวมของรายได้ของกิจการในภาพรวมมิได้สะท้อนภาพความเป็นจริง โดยค่าเฉลี่ยจากฐานตัวเลขดังกล่าวเป็นรายได้ต่อปีต่อสถานีจํานวน 252,013 เหรียญ ซึ่งจากความเป็นจริงโดยส่วนใหญ่แล้วสถานีมียอดรายรับประมาณ 77,200เหรียญต่อปี โดยภาพรวมแล้ ว กิ จ การได้ ร ั บ รายได้ จ ากการอุ ป ถั ม ภ์รายการ/สถานีเป็นแหล่งรายได้สูงสุดถึงร้อยละ 41 มีมูลค่าถึง28,796,972 เหรียญออสเตรเลีย และแทบทุกสถานีคือ 270 จาก277 สถานีต่างอาศัยรายได้จากแหล่งทุนดังกล่าวไม่มากก็น้อย และเมื่อพิจารณาจากแหล่งเงินทุนทั้งหมดโดยตรงหรือส่วนหนึ่งจากภาครัฐทั้ง 5 กองทุน (โครงการสนับสนุนกิจการกระจายเสียงเพื่อชนพื้นเมือง เงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาลกลาง เงินทุนสนับสนุนจากองค์กรปกครองประจํารัฐ เงินทุนสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเงินทุนสนับสนุนจากมูลนิธิเพื่อกิจการกระจายเสียงชุมชน) แล้วนั้นมีสัดส่วนเป็นร้อยละ 23 ให้การสนับสนุนกระจายกันออกไปสนับสนุนสถานีต่างๆ ตามเงื่อนไขและคุณสมบัติที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามเจตจํานงตามกฎหมายและนโยบายของภาครัฐโดยเงินทุนสนับสนุนจากมูลนิธิเพื่อกิจการกระจายเสียงชุมชนเป็นเงินกองทุนภาครัฐที่กระจายการสนับสนุนไปยังสถานีต่างๆ ถึง 188สถานีหรือคิดเป็นร้อยละ 67 ของกิจการสถานีทั้งหมด และจากตารางที่... นี้เองจะพบว่าแหล่งที่มาของรายได้ของสถานีนั้นมีความหลากหลาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อาทิ (ก) ประเภทของสถานีประเภทใดวิทยุชุมชนเพื่อบริการชุมชนในเชิงภูมิศาสตร์ (Geographically-based CommunityRadio) หรือเป็นสถานีวิทยุชุมชนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงหรือมีความสนใจร่วม (Specific Community of Interest) มุ่งเป้าหมายในการให้บริการแก่กลุ่มผู้ฟังที่มีคุณลักษณะร่วมบางประการที่มีร่วมกันหรือถือประโยชน์ หรือความสนใจร่วมกัน
 • 111 (ข) องค์กรผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการนั้นอาจได้รับเงินทุนจากแหล่งหนึ่งแหล่งใดเป็นหลัก อาทิ สถานีวิทยุเพื่อคนพิการทางสายตา ได้รับการสนับสนุนจาก RPH หรือในรัฐวิคตอเรียได้รับทุนสนับสนุนจาก มูลนิธิการกุศลเพื่อผู้พิการทางสายตา VisionAustralia Foundation เป็นหลัก เป็นต้น (ค) การเข้าข่ายตามกฎหมายและหรือสิทธิการได้รับการสนับสนุนจากกองทุนของรัฐ อาทิ สถานีวิทยุเพื่อชนพื้นเมืองได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนของรัฐผ่าน DEWHA-Department of theEnvironment, Water, Heritage, and the Arts โครงการสนับสนุนกิจการกระจายเสียงเพื่อชนพื้นเมือง หรือเงินทุนสนับสนุนจากมูลนิธิเพื่อกิจการกระจายเสียงชุมชน (CBF-CommunityBroadcasting Foundations Grants) โดย DCITA-Department of Communications, Information,Technology and the Arts (ปัจจุบันคือ DBCDE-Departmentof Broadband, Communications, and the DigitalEconomy) (ง) นโบายด้านการจัดการด้านการเงินของแต่ละสถานี อาทิการหารายได้ อัตราและวิธีการแสวงหาผู้อุปถัมภ์สถานีหรือรายการค่าธรรมเนียมสมาชิก และการระดมทุน ฯลฯ และเมื่อพิจารณาถึงแหล่งที่มารายได้ของกิจการสถานีวิทยุชุมชนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงหรือมีความสนใจร่วม (SpecificCommunity of Interest) มุ่งเป้าหมายในการให้บริการแก่กลุ่มผู้ฟังที่มีคุณลักษณะร่วมบางประการที่มีร่วมกัน หรือถือประโยชน์ หรือความสนใจร่วมกัน แล้วนั้นพบว่า (ก) สถานีวิทยุชุมชนเพื่อกลุ่มเยาวชนได้รับการสนับสนุนจากผู้อุปถัมภ์รายการ/สถานี มากที่สุดโดยคิดเป็นรายได้เฉลี่ย485,918 เหรียญต่อปีต่อสถานี ตามมาด้วยสถานีชุมชนเพลงเฉพาะกลุ่มรายได้จากผู้อุปถัมภ์รายการหรือสถานีเฉลี่ย 206,728 เหรียญต่อปีต่อสถานี และสถานีชุมชนเพื่อศาสนารายได้จากผู้อุปถัมภ์รายการต่อสถานีเฉลี่ย 187,058 เหรียญต่อปีต่อสถานี ส่วนสถานีที่มีรายได้จากผู้อุปถัมภ์รายการ/สถานีเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ สถานีวิทยุ
 • 112ชุมชนเพื่อผู้พิการทางสายตา รายได้จากผู้อุปถัมภ์รายการต่อสถานีเฉลี่ย 27,158 เหรียญต่อปีต่อสถานี (ข) สถานีวิทยุชุมชนเพื่อศาสนารายได้จากผู้บริจาคสูงสุดโดยมียอดบริจาคเฉลี่ย 180,086 เหรียญต่อปีต่อสถานี ทางด้ า นการหารายได้ จ ากผู ้ ส นั บ สนุ น รายการ/สถานี(Sponsorship) และการโฆษณานั้น ทาง ACMA ได้กําหนดกรอบแนวทางปฏิบัติไว้ (อ้างอิงและศึกษาแนวทางได้จากเอกสารของACMA ชื่อ Community Broadcasting SponsorshipGuidelines 2008 ออกเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ค.ศ. 2008 ให้สถานีต่างๆได้ยึดถือเพื่อเป็นแนวทางป้องกันปัญหาและการละเมิดกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ โดยอาศัยกรอบกฎหมายประกอบกิจการกระจายเสียง ค.ศ. 1992 (ในภาคส่วนที่ 2 ตารางเงื่อนไขมาตรฐาน หมวดที่ 1 ประเด็นการตีความ มาตราที่ 2 และ ในหมวดที่5 มาตรา 9 ว่าด้วยเงื่อนไขการประกาศผู้อุปถัมภ์รายการและการโฆษณาที่ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตาม) เป็นพื้นฐานและให้อํานาจไว้สาระสําคัญของแนวทางดังกล่าวมีดังนี้ (ก) การออกอากาศประกาศผู้สนับสนุนหรือผู้อุปถัมภ์รายการ/สถานีสามารถกระทําได้ภายใต้กรอบกําหนดไว้ในการออกอากาศได้ไม่เกิน 5 นาทีต่อหนึ่งชั่วโมง รวมทั้งการประกาศประชาสัมพันธ์การโฆษณาตัวสถานีเองด้วย (ข) สถานีต้องรับผิดชอบ (ตามพันธะทางกฎหมายและสังคม) ต่อสิ่งที่ออกอากาศ/การประกาศ/การโฆษณาออกไปไม่ว่าจะเป็นสื่อผลิตเองภายใน และ/หรือนํามาจากภายนอก (ค) การขายหรือให้เช่าเวลาการออกอากาศจะต้องกระทําภายใต้กรอบและเงื่อนไขที่ได้รับใบอนุญาตเท่านั้น (ง) ACMA มีอํานาจหน้าที่โดยตรงในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ ประกาศผู้สนับสนุนหรือผู้อุปถัมภ์รายการ/สถานี,การโฆษณา, การให้เช่าเวลา ว่าฝ่าฝืนข้อแนะนํา ระเบียบข้อบังคับเป็นรายแต่ละกรณีไป ในส่ ว นรายจ่ า ยโดยภาพรวมของกิ จ การสถานี ว ิ ท ยุ ช ุ ม ชนจากฐานข้อมูลของสถานีจํานวน 277 สถานีในประเทศออสเตรเลีย
 • 113ระหว่าง ปี ค.ศ. 2007 - 2008 สามารถจําแนกได้ออกเป็นดังที่นําเสนอในตารางที่ 2.14ตารางที่ 2.14 แสดงรายจ่ายหลักรายปีสําหรับการประกอบกิจการวิทยุชุมชนจํานวน 277 สถานี ในประเทศออสเตรเลีย ระหว่างปี ค.ศ.2007 - 2008 รายการ/ประเภท จํานวนเงิน คิดเป็นร้อย จํานวนสถานีที่ รายจ่ายโดย ของค่าใช้จ่าย (เหรียญ ละ ใช้จ่ายตาม เฉลี่ยต่อสถานี ออสเตรเลีย) รายการ/การลงทุนที่เกี่ยวกับ $1,127,329 2% ประเภทดัง 125 $9,011อุปกรณ์และเครื่อง กล่าวส่งสัญญาณกระจายเสียงค่าเชื่อมต่อสัญญาณ $1,167,360 2% 162 $7,188กระจายเสียงเครื่องมือและอุปก $1,193,915 2% 198 $6,021รณ์อื่นๆค่าลิขสิทธิ์ $1,588,590 2% 275 $5,781ค่าสตูดิโอและ $2,639,496 4% 205 $12,802อุปกรณ์การผลิตการส่งสัญญาณ $3,357,604 5% 236 $14,203กระจายเสียงค่าใช้จ่ายอื่นๆ $22,416,292 35% 272 $82,352ค่าจ้าง ค่าตอบแทน $30,486,454 48% 175 $173,910เงินเดือนบุคลากรของสถานี ้งสิ้น รวมทั $63,967,040 100% 277 $230,928แหล่งที่มาของข้อมูล: เรียบเรียงจาก เอกสารของ CBAA-Community BroadcastingAssociation of Australia ชื่อ “Community Broadcasting Database: Survey ofthe Community Radio Sector 2007 - 2008 Financial Report”, ออกเมื่อพฤศจิกายน ค.ศ. 2009, น.33 แนวทางในการพัฒนารายการหรือจัดผังรายการ จากการสํารวจผู้ฟังจํานวนผู้ฟังวิทยุที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีเป็นต้นไปในประเทศออสเตรเลียในปี ค.ศ. 2010 พบว่า มีผู้ฟังวิทยุชุมชนในแต่ละสัปดาห์ทั้งสิ้นโดยเฉลี่ยประมาณ 4,433,000 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 26 ของผู้ฟังวิทยุเป็นประจําทุกสัปดาห์ในประเทศทั้งสิ้นประมาณ 14,282,000 คน (คิดเป็นร้อยละ 83 ของจํานวนประชากรของออสเตรเลียทั้งสิ้น 17,304,000 คน, อ้างอิงจาก
 • 114McNair Ingenuity, Community Radio National ListenerSurvey 2010, กรกฎาคม 2010, น.14, http://www.cbonline.org.au/NLS%20Fact%20Sheets%202010/Summary_%20Report_Final.pdf) และรูปแบบและเนื้อหาของรายการที่นําเสนอในแต่ละสถานีมีความความหลากหลายแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประเภทของกิจการว่ามุ่งให้การบริการหลักเพื่อกลุ่มเป้าหมายใด และจากผลการสํารวจผู้ฟังวิทยุชุมชนในปี ค.ศ. 2010(Community Radio National Listener Survey 2010,กรกฎาคม 2010, น.28) พบว่า สาเหตุที่สําคัญโดยสังเขปในการเปิดรับฟังสถานีนั่นคือ “ลักษณะพิเศษ ความเกี่ยวข้องกับตนเองและสังคม เอกลักษณ์เฉพาะที่ไม่สามารถหาได้โดยทั่วไป ความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวและมีส่วนร่วมกับรายการหรือสถานี การนําเสนอเนื้อหาที่เป็นอิสระจากธุรกิจและรัฐ ความหลากหลาย และความเฉพาะเจาะจงหรือความเป็นพิเศษ” (หลักการดังกล่าวนี้สามารถนํามาประยุกต์เป็นแนวทางการพัฒนาและจัดผังรายการของสถานีวิทยุเชิงประเด็นได้เป็นอย่างดี) โดยที่การสํารวจพบว่า ร้อยละ 61 ของผู้ฟังเปิดรับฟังเนื่องจาก ความพิเศษของรายการที่เปิดเพลง/ดนตรีพิเศษโดยเฉพาะ (นอกเหนือจากสถานีประเภทอื่นเปิดโดยทั่วไป) ร้อยละ 53 ของผู้ฟังเปิดรับฟังเนื่องจาก การนําเสนอรายการข่าวสารและข้อมูลเฉพาะเจาะจงที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ร้อยละ 48 ของผู้ฟังเปิดรับฟังเนื่องจาก การนําเสนอรายการที่ไม่สามารถหาฟังได้จากสถานีทั่วไป ร้อยละ 48 ของผู้ฟังเปิดรับฟังเนื่องจาก การนําเสนอเพลงของออสเตรเลียเองและสนับสนุนศิลปินท้องถิ่น ร้อยละ 46 ของผู้ฟังเปิดรับฟังเนื่องจาก ผู้จัดรายการหรือผู้ดําเนินรายการเป็นเหมือนสามัญชนคนธรรมดา และ อยู่ในสถานะเดียวกับผู้ฟัง ร้อยละ 41 ของผู้ฟังเปิดรับฟังเนื่องจาก ผู้ฟังมีความรู้สึกมีส่วนร่วมกับสถานี ร้อยละ 39 ของผู้ฟังเปิดรับฟังเนื่องจาก ความอิสระในการสื่อสารของสถานีที่ไม่ได้เป็นของธุรกิจเอกชนขนาดใหญ่หรือรัฐบาล
 • 115 ร้อยละ 35 ของผู้ฟังเปิดรับฟังเนื่องจาก ความหลากหลายของเนื้อหาสาระของรายการ ร้อยละ 32 ของผู้ฟังเปิดรับฟังเนื่องจาก ข้อมูลข่าวสารที่เฉพาะเจาะจง จากผลการสํารวจฐานข้อมูลของ CBAA- CommunityBroadcasting Association of Australia พบว่ารายการที่ออกอากาศหลักๆ นั้นเป็นรายการที่มีเนื้อหาครอบคลุมในมิติของชุมชนหรือมุ่งประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือเป็นที่สนใจไปยังสมาชิก/กลุ่มผู้ฟังเป็นหลักถึงร้อยละ 73-86 ของเวลาการออกอากาศของสถานีในแต่ละสัปดาห์ (Community Broadcasting Association ofAustralia ชื่อ “Community Broadcasting Database: Surveyof the Community Radio Sector 2007 - 2008 FinancialReport”, ออกเมื่อพฤศจิกายน ค.ศ. 2009, น.4) รายการที่มีเนื้อหาจากส่วนอื่นๆ อาทิ ข่าวสารระดับชาติ หรือการบริการข่าวสาร สาระบันเทิงอื่นๆ ทั่วไป จึงเป็นสัดส่วนการนําเสนอที่ไม่ได้เป็นส่วนหลัก และเนื ่ อ งจากรู ป แบบรายการที ่ น ํ า เสนอและการจั ด ผั งรายการใน กิจการสถานีวิทยุชุมชนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงหรือมีความสนใจร่วม (Specific Community of Interest) มุ่งเป้าหมายในการให้บริการแก่กลุ่มผู้ฟังที่มีคุณลักษณะร่วมบางประการที่มีร่วมกัน หรือถือประโยชน์ หรือความสนใจร่วมกันนั้น มีความที่แตกต่างกันไปตามกลุ่มผู้ฟังที่ให้บริการ ดังนั้นการนําเสนอตัวอย่างผังรายการจากสถานีต่างๆ จึงจะช่วยให้สามารถศึกษาถึงแนวทางของสถานีเหล่านั้นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยมีตัวอย่างผังรายการของสถานี ที่นําเสนอไว้ในตาราง 2.15 - 2.16 ได้แก่ตารางที่ 2.15 ตัวอย่างผังรายการจากสถานีวิทยุเพื่อผู้พิการทางสายตาเมลเบิร์น (RPH: Vision Australia Radio Melbourne 1179AM)
 • 116เวล จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ า/วัน06: ปกิณกะ ปกิณกะ ปกิณกะ ปกิณกะ ปกิณกะ รายการ รายการ00 สาระเพื่อ สาระเพื่อ สาระเพื่อ สาระเพื่อ สาระเพื่อ ท่องเที่ยว “Christia การดําเนิน การดําเนิน การดําเนิน การดําเนิน การดําเนิน (Travel) n Science Sentinel” ชีวิตผู้พิการ ชีวิตผู้พิการ ชีวิตผู้พิการ ชีวิตผู้พิการ ชีวิตผู้พิการ ทางสายตา ทางสายตา ทางสายตา ทางสายตา ทางสายตา06: รายการวันนี้ (Insight รายการวัน (Insight รายการวัน (Insight รายการวันนี้ (Insight รายการวัน (Insight รายการ โลก30 มีอะไรใน for Living) นี้มีอะไรใน for นี้มีอะไรใน for มีอะไรใน for Living) นี้มีอะไรใน for ท่องเที่ยว เทคโนโลยี โทรทัศน์ โทรทัศน์ Living) โทรทัศน์ Living) โทรทัศน์ โทรทัศน์ Living) (Travel) ดิจิทัล06: (TVการณ์ เหตุ (TVการณ์ เหตุ (TVการณ์ เหตุ (TVการณ์ เหตุ (TVการณ์ เหตุ รายการ (Digital โลก45 Today) Today) Today) Today) Today) Planet) กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม ท่องเที่ยว เทคโนโลยี สําคัญในวัน สําคัญในวัน สําคัญในวัน สําคัญในวัน สําคัญใน (Travel) ดิจิทัล นี้ (On this นี้ (On this นี้ (On this นี้ (On this วันนี้ (On (Digital07: นําเสนอข่าว Day) นําเสนอข่าว Day) นําเสนอ Day) นําเสนอข่าว Day) นําเสนอ this Day) 07:00 Planet)นํา 07:0000 ที่อ่านจาก ที่อ่านจาก ข่าวที่อ่าน ที่อ่านจาก ข่าวที่อ่าน รายการ เสนอข่าวที่ นสพ. ชื่อดัง นสพ. ชื่อดัง จาก นสพ. นสพ. ชื่อดัง จาก นสพ. Saturday อ่านจาก Eye ของ ของ ชื่อดังของ ของ ชื่อดังของ นสพ. Opener ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย คาทอลิก (The (The (The (The (The (Catholic 07:30 นํา Morning Morning Morning Morning Morning Print) เสนอข่าวที่ Paper Paper Paper Paper Paper Round) Round) Round) Round) Round) อ่านจาก 07:30 นสพ. The ปกิณกะ Age สาระเพื่อ การดําเนิน 09:00 นํา ชีวิตผู้พิการ เสนอข่าวที่ ทางสายตา อ่านจาก (Insight นสพ. The for Herald Living) Sun 08:00 10:00 รายการ รายการ “Hour of กีฬา Power”10: ข่าวจา ข่าวจา ข่าวจา ข่าวจา ข่าวจา รายการ (Vision รายการ30 กนสพ.ดิ กนสพ.ดิ กนสพ.ดิ กนสพ.ดิ กนสพ.ดิ Sports) กีฬา 09:00 ทางศาสนา ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย (Vision รายการส่ง “Crosswa น (The น (The น (The น (The น (The Sports) เสริม y Baptist Australian Australia Australia Australian Australia คุณภาพ Church ) n) n) ) n) Service”ว่า ชีวิตที่ดีก “A Way of 11:00 Life” ข่าวจาก นสพ.ดิ 10:00 เอจ ฉบับวัน รายการ อาทิตย์ ทางศาสนา (Sunday “Crosswa Age) y Baptist Church Service”
 • 117เวล จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ า/วัน11: ข่าว ข่าว ข่าว ข่าว ข่าว รายการ ข่าวจาก30 เศรษฐกิจ เศรษฐกิจ เศรษฐกิจ เศรษฐกิจ เศรษฐกิจ กีฬา นสพ.ดิ เอจ จาก นสพ. จาก นสพ. จาก นสพ. จาก นสพ. จาก นสพ. (Vision ฉบับวัน ดิ ดิ ดิ ดิ ดิ Sports) อาทิตย์ ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย (Sunday 12:00 Age) น (The น (The น (The น (The น (The ข่าวจาก Australian Australia Australia Australian Australia นสพ. ดิ 12:30 Financial n n Financial n Review) Financial Financial Review) Financial ออสเตรเลีย ข่าวจาก Review) Review) Review) น (The นสพ.ดิ แฮ12: รายงาน รายงาน รายงาน รายงาน รายงาน ข่าวจาก Australia ข่าวจาก โรลด์ ฉบับ50 ตลาดหลักท ตลาดหลักท ตลาดหลักท ตลาดหลักท ตลาดหลัก n) นสพ. ดิ นสพ.ดิ แฮ วันอาทิตย์ รัพย์ รัพย์ รัพย์ รัพย์ ทรัพย์ ออสเตรเลีย (Sundayบ โรลด์ ฉบั (Stock (Stock (Stock (Stock (Stock น (The Herald ย์ วันอาทิต Market Market Market Market Market Australia Sun) (Sunday13: รายการสด Report) รายการสด Report) รายการสด Report) รายการสด Report) รายการสด Report) 13:00 n) ข่าวจาก Herald00 จากสถานี จากสถานี จากสถานี จากสถานี จากสถานี รายการ Sun) แฮ นสพ.ดิ (Afternoo (Afternoo (Afternoo (Afternoo (Afternoo ข่าวภูมิภาค โรลด์ ฉบับ n Live) n Live) n Live) n Live) n Live) (Suburba วันอาทิตย์ n News) (Sunday Herald 14:00 Sun) รายการ Yara Yara 14:00 รายการ 14:30 ความรู้ สาระเกร็ด เกี่ยวกับ15: สาระเกร็ด เรื่องราว รายการ รายการ รายการ ความรู้ รายการ รายการ กฎหมาย00 ความรู้เกี่ยว ชีวิตบุคคล สนทนา ข่าวสาร เกี่ยวกับ เกี่ยวกับ นิตยสาร “Downun (Talking กับ เด่น ข่าวสาร เหตุการณ์ การดูแล คอมพิวเตอ ทางอากาศ der” Law) คอมพิวเตอ (People in การเมือง ปัจจุบันจาก ตกแต่งบ้าน ร์:ดรายการ สุ สัปดาห์ ร์ (Bits Profile) (Politicall นิตยสาร (At เทปย้อน (Weekend15: รายการ and เรื่องราว รายการเพื่อ y Correct) รายการ นานาชาติ รายการ Home) รายการ หลัง (Bits Magazine รายการ30 สําหรับผู้ Bytes) โลกด้าน การใช้ชีวิต ข่าวสาร เกี่ยวกับ ) ตยสาร นิ and ตรวจสอบ/ (Global เกษียณ การเงิน ของผู้พิการ เหตุการณ์ Perspectiv การดูแล ทางอากาศ Bytes) เฝ้าสังเกตุ (Time of (Money, ทางสายตา e) จุบันจาก ปัจ ตกแต่งบ้าน สุดสัปดาห์ การณ์การ Your Life) Money, (Talking นิตยสาร (At (Weekend ทํางานของ Money) Vision) Home) Magazine นานาชาติ สื่อ (Global ) “Media Perspectiv Watch” e)
 • 118เวล จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ า/วัน16: สรุปข่าวเด่น สรุปข่าวเด่น สรุปข่าว สรุปข่าวเด่น สรุปข่าว รายการ รายการ00 ประจําวัน ประจําวัน เด่นประจํา ประจําวัน เด่นประจํา นิตยสาร “Sunday และสรุป และสรุป วันและสรุป และสรุป วันและสรุป ทางอากาศ Feature” ตลาดหุ้น ตลาดหุ้น ตลาดหุ้น ตลาดหุ้น ตลาดหุ้น สุดสัปดาห์ 16:30 (Today in (Today in (Today in (Today in (Today in (Weekend รายการ Focus Focus Focus Focus Focus Magazine with with with with with ) แนะนํา Arthur Arthur Arthur Arthur Arthur หนังสือ Higgins) Higgins) Higgins) Higgins) Higgins) 17:50 ศาสนา รายงานผล “Connecti การแข่งขัน ons” กีฬาคริก 17:00 เกตส์ รายการ (Blind Cricket “Christia Report) n Science Sentinel” 18:00 รายการ 17:30 นํา The Week เสนอข่าวที่ อ่านจาก นสพ. คาทอลิก (Catholic Print) 18:00 รายการ เพื่อศาสนิ กคริสตชน นิกายลูเธอ รัน “Face to Face” 18:15 รายการธร รมจากค19: จดหมาย จดหมาย จดหมาย จดหมาย จดหมาย จดหมาย ริสตคัมภีร์ 19:0000 “The รายการ เปิดผนึกถึง เปิดผนึกถึง เปิดผนึกถึง เปิดผนึกถึง เปิดผนึกถึง เปิดผนึกถึง Lord’s บก. นสพ. บก. นสพ. บก. นสพ. บก. นสพ. บก. นสพ. บก. นสพ. เรื่องราว Challeng ดิเอจและ ดิเอจและ ดิเอจและ ดิเอจและ ดิเอจและ ดิเอจและ ชีวิต e” แฮโรลด์ ซัน แฮโรลด์ ซัน แฮโรลด์ ซัน แฮโรลด์ ซัน แฮโรลด์ แฮโรลด์ “Stories of our (Opinion (Opinion (Opinion (Opinion ซัน ซัน 18:30 Lives” Hour) Hour) Hour) Hour) (Opinion (Opinion รายการ Hour) Hour) “New 19:30 Horizons รายการ ” “Talking Vision” 18:45 (บันทึกเทป ข่าวสารใน ย้อนหลั์น) เมลเบิร ง (City of Melbourn e Update)
 • 119เวล จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ า/วัน20: พูดคุยเกี่ยว รายการ 20:00 20:00 20:00 20:00 รายการ00 กับกฎหมาย สุขภาพ รายการ รายการเพื่อ รายการ รายการ ตลก “The (Talking (Health แนะนําเกร็ด สิ่งแวดล้อม ท่องเที่ยว อาหาร Funny Law) Matters) ความรู้เรื่อง (Age (Travel) (Food Side” ราวเกี่ยวกับ Green Topics) Guide) 20:30 20:30 สุนัขเพื่อ รายการ 20:30 รายการ ช่วยเหลือผู้ 20:30 ประเด็น รายการ ข่าวสาร พิการ (Get รายการเพื่อ คําถาม สนทนา อาชญากรร about วัยรุ่น/ เกี่ยวกับ ปกิณกะ ม with เยาวชน: เรื่องราว บันเทิง “Sunday Guide Dogs ดนตรี รอบโลก ดนตรี และ Night Victoria) ข่าวสาร The วรรณกรรม Crime” เรื่องราว QWorld (Tropical 20:10 ตามความ Around Island) เรื่องราว สนใจ Us บันทึกทาง (Don’t วิทยาศาสต Hold ร์ตามมุม Back) มองคริสต ชน21: รายการโลก รายการ รายการ (Christian รายการเพื่อ 20:30 รายการ รายการ00 ของศิลปะ วิทยาศาสต เสียงจากผู Science ้ วัยรุ่น/ รายการ สนทนา แนะนํา และ ร์ (The Diary) บริโภค เยาวชน: ประเด็น ปกิณกะ หนังสือและ วัฒนธรรม Uncertain (Consum ดนตรี คําถาม บันเทิง วรรณกรรม ty 20:20 er Talk) เกี่ยวกับ (Behind ข่าวสาร ดนตรี และ “Sunday Principle) รายการ the เรื่องราว เรื่องราว วรรณกรรม Night In:21: Yara, Yara Scenes) รายการ รายการการ แนะนํา รายการเพื่อ 20:30 รายการ รายการ The ตามความ รอบโลก (Tropical30 วิทยาศาสต ศึกษา อาชีพ วัยรุ่น/ รายการ สนทนา แนะนํา of Worldและ สนใจ The Island) ร์ (The (Educatio (Briefcase เยาวชน: ประเด็น QWorld ปกิณกะ Books” วิจารณ์ (Don’t Uncertain n) - Careers ดนตรี คําถาม Around บันเทิง ภาพยนตร์ Hold ty Info) เกี่ย Us วกับ ข่าวสาร Back) ดนตรี และ “Movie Principle) เรื่องราว Nostalgia เรื่องราว วรรณกรรม22: รายการ รายการ 20:30 รายการ รายการ รายการ รายการ รายการ ” ตามความ รอบโลก (Tropical00 เกี่ยวกับ เกี่ยวกับ รายการ เกี่ยวกับ เกี่ยวกับ เกี่ยวกับ “Heard It เกี่ยวกับ สนใจ (The Island) วรรณกรรม วรรณกรรม สาระเกร็ด วรรณกรรม วรรณกรรม วรรณกรรม through วรรณกรรม (Don’t QWorld ความรู้ รา the ก่อนนิทรา ก่อนนิทรา ก่อนนิท ก่อนนิทรา Hold ก่อนนิทรา Around ก่อนนิทรา เกี่ยวกั at Grapevin (Book at (Book at (Bookบ (Book at Back) Us) (Book at วันอาทิตย์ e”22: เกร็ด Bed)ชีวิต เกร็ด Bed)ชีวิต เกร็ ่อ Bed)ชีวน เครืดงบิิต เกร็ด Bed)ชีวิต เกร็ด Bed)ชีวิต รายการ รายการ (Sunday30 บุคคล บุคคล บุคคล รถไฟ และ บุคคล บุคคล เพลง เบื้องลึ at Book ก สําคัญ สําคัญ สําคัญ รถยนต์ สําคัญ สําคัญ (Musical เบื้องหลัง Bedtime) (People of (People of (People (People of (People Notes) งานศิลปะ Note) Note) of Note) Note) of Note) และ วัฒนธรรม23: รายการ เกร็ดชีวิต เกร็ดชีวิต รายการ รายการ รายการ รายการ “Behind00 เรื่องขําขัน บุคคล บุคคล วิทยาศาสต สนทนา เพลง “The the (The สําคัญ สําคัญ ร์: รายการ ข่าวสาร (Musical Week” Scenes” Funny (People of (People เทปย้อน การเมือง: Notes) Side) Note) of Note) หลัง (The รายการ Uncertain เทปย้อน ty หลัง Principle) (Politicall y Correct)
 • 120เวล จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ า/วัน23: รายการ รายการ เรื่องราว รายการ เรื่องราว รายการ รายการ30 “Hear เกี่ยวกับการ โลกด้าน วิทยาศาสต ชีวิตบุคคล เพลง “The This” ดูแล การเงิน: ร์: รายการ เด่น: (Musical Week” ตกแต่ง รายการเทป เทปย้อน รายการ Notes) บ้าน : ย้อนหลัง หลัง (The เทปย้อน รายการเทป (Money, Uncertain หลัง24: เผยแพร่ เผยแพร่ เผยแพร่ เผยแพร่ เผยแพร่ เผยแพร่ เผยแพร่ ย้อนหลัง Money, ty00 สัญญาณสด สัญญาณสด สัญญาณสด สัญญาณสด (People สัญProfile) สัญญาณ ญาณ สัญญาณ- (At Home) Money) Principle) in จาก BBC จาก BBC จาก BBC จาก BBC สดจาก สดจาก สดจาก06: World World World World BBC BBC BBC00 Service Service Service Service World World Worldแหล่งที่มาของข้ จนถึง06:0 อมูล: เรียบเรียงจาก 06:0 จนถึง06:0 จนถึง06:0 จนถึง http://www.visionaustralia.org.au/info.aspx? Service Service Service 0 น. 0 น. 0น. 0 น. จนถึง06:0 จนถึง06:0 จนถึง06:0page=748 0 น. 0 น. 0 น. จากการศึ ก ษาและพิ จ ารณาจากผั ง รายการในตารางที ่2.15 ของสถานีวิทยุเพื่อผู้พิการทางสายตาเมลเบิร์น (RPH: VisionAustralia Radio Melbourne 1179 AM) พบว่า (ก) รายการโดยส่วนใหญ่จะเป็นรายการที่นําเสนอข่าวสารจากสื่อหนังสือพิมพ์ และสื่อสิ่งพิมพ์หลักของประเทศออสเตรเลียเพราะเนื่องจากวัตถุประสงค์การก่อตั้งและการดําเนินกิจการสถานีนั้นเพื่อการนําเสนอข่าวสารที่สื่อผ่านหนังสือพิมพ์ (โดยวิธีการอ่านและวิเคราะห์ข่าวสารหลัก) แก่ผู้ฟังซึ่งเป็นผู้พิการทางสายตาและผู้ที่ไม่สามารถอ่านหนังสือได้เป็นหลัก (ข) นอกจากนี้ยังมีการนําเสนอเรื่องราวเกร็ดความรู้ สาระและความบันเทิงโดยทั่วไปที ่ นํ าเสนอจากสื ่ อต่ างๆเช่ นกั นเพื ่ อเสริ มความรู้และความเข้าใจต่อสังคม ชุมชน โลก และสถานการณ์ปัจจุบันแก่ผู้ฟัง (ค) นอกจากนี้ยังมีรายการหลายรายการเพื่อพัฒนาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่ผู้พิการทางสายตา (ง) ในวันอาทิตย์ที่เป็นวันที่คริสตศาสนิกชนต้องไปร่วมพิธีกรรมทางศาสนา ทางสถานีจึงได้จัดให้มีรายการเกี่ยวข้องกับศาสนาอยู่หลายรายการเช่นกัน (จ) ในช่วงดึกหลังเที่ยงคืนเป็นการถ่ายทอดสัญญาณจากสํานักข่าวต่างชาติ BBC World Service เพื่อให้ผู้ฟังผู้พิการทางสายตาได้รับฟังข่าวสารในระดับนานาชาติ
 • 121 กรณีศึกษาจากสถานีวิทยุเพื่อชนชาวพื้นเมืองจ า ก ก า รศึกษารายการ และรูปแบบรายการเพื่อชนชาวพื้นเมืองจากเครือข่ายสถานีวิทยุเพื่อชนชาวพื้นเมืองแห่งชาติ (NIRS: NationalIndigenous Radio Service) พบว่า องค์กรดังกล่าวนี้ทําหน้าที่ในการผลิตรายการ ประสานงาน แลกเปลี่ยน และเผยแพร่รายการสู่สถานีวิทยุที่สมัครเป็นสมาชิกเครือข่าย ซึ่งปัจจุบันมี กิจการกระจายเสี ย งเพื ่ อ ชนชาวพื ้ น เมื อ งในท้ อ งถิ ่ น ห่ า งไกล (RIBS-RemoteIndigenous Broadcasting Services) ประมาณ 130 กิจการ,สถานีวิทยุเพื่อชนชาวพื้นเมือง (Indigenous Radio Stations) เป็นสมาชิกอยู่ 23 สถานี, และสถานีวิทยุชุมชนโดยทั่วประเทศเป็นสมาชิกอยู่ 120 สถานี (อ้างอิงจาก http://www.nirs.org.au/i n d e x . p h p ?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=2) ซึ ่ ง เมื ่ อ พิ จ ารณาถึ ง แนวคิ ด การผลิ ต รายการแบบเฉพาะเจาะจงเพื่อให้บริการข่าวสารและบันเทิงแก่ชนชาวพื้นเมืองของ NIRSแล้ว สามารถหยิบยกรายการตัวอย่างบางรายการมานําเสนอเพื่อเป็นกรณีศึกษาถึงแนวทางการพัฒนารายการเพื่อชนชาวพื้นเมืองได้ ซึ่งรูปแบบรายการวิทยุมีความหลากหลาย แต่ทั้งนี้มีลักษณะร่วมกันกล่าวคือ การมุ่งเน้นประโยชน์และการสื่อสารสู่กลุ่มชาวชุมชนชาวพื้นเมือง และบุคคลกรโดยส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเป็นชาวพื้นเมืองหรือมีเชื้อสายชาวพื้นเมืองทั้งสิ้น ตารางที่... แสดงตัวอย่างรายการจากเครือข่ายสถานีวิทยุเพื่อชนชาวพื้นเมืองตารางที่ 2.16 แสดงตัวอย่างรายการจากเครือข่ายสถานีวิทยุเพื่อชนชาวพื้นเมือง (NIRS: National Indigenous Radio Service) ชื่อรายการเพื่อชาวพื้น เนื้อหาและรูปแบบรายการโดยสังเขป เมือง Talkblack with เป็นรายการสนทนาเรื่องราวเกี่ยวกับ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ของ Seith Foumile ชาวพื้นเมือง อะบอรจิ้น โดยนักจัดรายการชาวพื้นเมือง Bumma Bippera’s Seith Foumile เป็นโอกาสให้ผู้ฟัง The National โทรศัพท์เข้าสายพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้วย ออกอากาศ เป็นรายการที่นําเสนอข่าวสารทีเกี่ยวข้องกับชนชาวพื้นเมือง Indigenous News วันจันทร์ถึงวัน ชิงลึ เวลา 11:00-12:00 น. การสัมภาษณ์เศุกร์ ก รายการสารคดี และเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ Review ชาวพื้นเมือง ออกอากาศวันเสาร์ เวลา 08:30 น.
 • 122 ชื่อรายการเพื่อชาวพื้น เนื้อหาและรูปแบบรายการโดยสังเขป เมือง Murri Voices รายการที่นําเสนอเรื่องราว ข้อมูล และข่าวสารที่มีผลกระทบกับ ชนชาวพื้นเมืองทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ทั้งในบริบท ทางการศึกษา สุขภาพ ประเด็นการเมือง ศิลปะ และการกีฬา The Youth Show ออกอากาศวันจันทร์และศุกเวลา 19:00 น.น. และ วันพฤหัสบดี ออกอากาศทุกวั พฤหัสบดี ร์ เวลา 13:00 เป็นรายการที่ส่ง เวลา การสื่อสารประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรม เสริม 12.00 น. สําหรับเยาวชน ในรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ เพลง ดนตรี Top 20 Country การนําเสนอทางวัฒนธรรม (ออกอากาศหลักที่ 98.9 FM, รายการเพลง จัดอันดับเพลง และการนําเสนอผลงานและการ Countdown Brisbane) ลปินและนักดนตรีของชนพื้นเมือง ออกอากาศทุกวัน แสดงของศิ อาทิตย์และวันจันทร์ The Culture Show เป็นรายการที่นําเสนอถึงศิลปะวัฒนธรรมทางชนชาวพื้นเมือง (ออกอากาศหลักที่ 5UMA 89.1 FM, South Australia) Deadly Sounds รายการที่นําเสนอดนตรี วัฒนธรรม และการบันเทิงโดยนักแสดง และนักสื่อสารมวลชนเชื้อสายพื้นเมืองชื่อดัง Rhoda Roberts (ออกอากาศหลักที่ Gadigal 93.7 FM, Sydney) Indigenous Hip รายการที่นําเสนอเพลงร่วมสมัย Hip Hop ในแบบของชาวพื้น Hop Show เมือง ส่งเสริมการแสดงจากศิลปินและนักดนตรีชนชาวพื้นเมือง (ออกอากาศหลักที่ Gadigal 93.7 FM, Sydney) The Request Show รายการที่เป็นสื่อกลางในการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีใน บรรดาสมาชิกในครอบครัวของชนชาวพื้นเมือง (ออกอากาศ หลักที่ 98.9 FM, Brisbane) Strictly Country รายการเพื่อส่งเสริมดนตรีท้องถิ่นของชนชาวพื้นเมือง (ออก อากาศหลักที่ Alice Springs)แหล่งที่มาของข้อมูล:National Indigenous Radio Service http://www.nirs.org.au/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=6&Itemid=55 และจากผลการสํารวจฐานข้อมูลของ CBAA ในระหว่างปีค.ศ. 2007 - 2008 ดังกล่าวได้รายงานข้อค้นพบว่าวิทยุชุมชนโดยทั่วไปเอง ก็ได้มีการนําเสนอเนื้อหาเพื่อให้บริการข่าวสารแบบเฉพาะเจาะจงหรื อ ให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล กั บ กลุ ่ ม ประชาชนที ่ ม ี ค วามสนใจร่ ว ม(Specific Community of Interest) ด้วยกล่าวคือ
 • 123 (ก) มีสถานีวิทยุชุมชนทั้งสิ้น 131 สถานีที่ออกอากาศรายการเพื่อกลุ่มชาติพันธุ์ โดยมีเวลาออกอากาศเฉลี่ย 15.4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์, (ข) มีสถานีวิทยุชุมชนทั้งสิ้น 109 สถานีที่ออกอากาศรายการเพื่อกลุ่มชนพื้นเมือง (Indigenous) โดยมีเวลาออกอากาศเฉลี่ย 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์, และ (ค) มีสถานีวิทยุชุมชนทั้งสิ้น 198 สถานีที่ออกอากาศรายการเพื่อศาสนา โดยมีเวลาออกอากาศเฉลี่ย 19 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ การมีส่วนร่วมของชุมชนหรือสาธารณะ ภายใต้กรอบกฎหมายประกอบกิจการกระจายเสียง ค.ศ.1992 (The Broadcasting Act 1992) ได้เน้นประเด็นในการประกอบกิจการสถานีวิทยุชุมชนที่สําคัญ คือการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตชุมชนหรือสมาชิกของสถานีวิทยุที่เปิดให้บริการ นับว่าเป็นเงื่อนไขสําคัญประการแรกๆในการพิจารณาให้อนุญาต การต่อใบอนุญาต การกํากับดูแลกิจการของ ABA ในอดีต และ ACMA ในปัจจุบัน ซึ่งองค์กรกํากับดูแลมีอํานาจหน้าที่โดยตรงในการตรวจสอบเงื่อนไขตามการอนุญาต และสืบสวนสอบสวนในกรณีที่มีการเสนอเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและบทบาทการทําหน้าที่เป็นผู้แทนที่แท้จริงของชุมชนที่ได้รับอนุญาตการประกอบกิจการ ผู้ประกอบกิจการเองได้ให้ความสําคัญต่อการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจการของสถานีที่ได้ระบุไว้ตามระเบียบปฏิบัติดังกล่าว และถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบต่อกันมาเกือบ 2 ทศวรรษซึ ่ ง สามารถศึ ก ษารายละเอี ย ดการมี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนตามกรอบกฎหมายได้จาก กฎหมายประกอบกิจการกระจายเสียง ค.ศ. 1992(The Broadcasting Act 1992) และ เอกสารของ ACMA ชื่อ“Community Broadcasting Participation Guidelines”, ออกเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ค.ศ. 2010) โดยใน ส่วนที่ 2 ที่ว่าด้วยเงื ่ อ นไขตามมาตราฐานในการดํ า เนิ น กิ จ การกระจายเสี ย งชุ ม ชนหมวดที่ 5 มาตรา 9 ซึ่งมีระบุไว้ว่า
 • 124 “(2) กิจการที่ดําเนินการภายใต้การอนุญาตกิจการกระจายเสียงชุมชนจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้... (ก) ผู้รับใบอนุญาตจะต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องในสถานะผู้แทนผลประโยชน์ของชุมชนที่สถานีนั้นๆให้บริการ (ข) ผู้รับใบอนุญาตต้องส่งเสริมให้สมาชิกของชุมชนที่กิจการได้ให้บริการได้มีส่วนร่วมใน (ส่วนแรก) การดําเนินกิจการของสถานีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตได้รับอนุญาตในการให้บริการและ (ส่วนที่ 2) การคัดสรรและการดูแลการผลิตรายการของสถานีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตได้รับอนุญาตในการให้บริการ...” ตลอดจนการดําเนินการเพื่อการมีส่วนร่วมของชุมชนต้องเป็นไปตาม หมวดที่ 1 แห่งจรรยาบรรณเพื่อการประกอบกิจการกระจายเสียงชุมชนประเทศออสเตรเลีย ที่ได้นําเสนอไปแล้วในเบื้องต้น เมื่อพิจารณาถึงภาพรวมในมิติความสัมพันธ์ระหว่างสถานีกับการมีส่วนร่วมของประชาชนตามกรอบกฎหมายของกิจการวิทยุชุมชนในประเทศออสเตรเลียแล้วนั้น ACMA ได้สรุปแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนและสาธารณะต่อการดําเนินกิจการสถานีออกเป็น 5 ส่วนสําคัญซึ่งนําเสนอไว้ในตาราง 2.17 ได้ดังนี้
 • 125ตารางที่ 2.17 แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนและสาธารณะต่อการดําเนินกิจการสถานีวิทยุชุมชนในประเทศออสเตรเลีย ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม สาระสําคัญโดยสังเขป ของชุมชนและสาธารณะกรอบแนวคิดหลัก ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการต้องส่งเสริมให้ สมาชิกของชุมชนที่กิจการได้ให้บริการได้มีส่วน ร่วมในการดําเนินกิจการของสถานีที่ผู้ได้รับใบ อนุญาตได้รับอนุญาตในการให้บริการซึ่งหมาย รวมถึง การบริหารจัดการและการดําเนินกิจกรรม ต่างๆของทางสถานี ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการต้องส่งเสริมให้ สมาชิกของชุมชนที่กิจการได้ให้บริการได้มีส่วน ร่วมในการคัดสรรและการดูแลการผลิตรายการ ของสถานีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตได้รับอนุญาตใน การให้บริการ ผู้รับใบอนุญาตจะต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องใน สถานะผู้แทนผลประโยชน์ของชุมชนที่สถานีนั้นๆ ให้ บ ริ ก ารตลอดระยะเวลาการได้ ร ั บ ใบอนุ ญ าต และตลอดระยะเวลาการได้รับการต่อใบอนุญาต ผู ้ ร ั บ ใบอนุ ญ าตควรกํ า หนดแนวคิ ด ในการ ประกอบการใช้ ท ุ ก วิ ถ ี ท างในทางปฏิ บ ั ต ิ เ พื ่ อ ส่ ง เสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและพิทักษ์ผล ประโยชน์ร่วมของชุมชน มิอาจใช้เพียงกิจกรรม ใดหรื อ ความคิ ด ใดใดเพี ย งหนึ ่ ง เดี ย วที ่ เ ป็ น การ อ้างหรือสนองตอบเงื่อนไขดังที่กล่าวมา ระบบสมาชิ ก และการมี ส ่ ว นร่ ว มในบริ บ ทต่ า งๆ ของสมาชิ ก กั บ กิ จ การของสถานี ค ื อ วิ ถ ี ท างที ่ สําคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมและการพิทักษ์ ผลประโยชน์ของชุมชน ข้อห้ามหรือจํากัดใดๆ ต่อการเป็นสมาชิกของ
 • 126 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม สาระสําคัญโดยสังเขป ของชุมชนและสาธารณะ(1) ผลประโยชน์ของชุมชน (1.1) คําว่า “ผลประโยชน์ของชุมชน” โดยหลัก(Community Interest) การพื้นฐานหมายถึง ประโยชน์ที่ถือครองร่วมกัน หรือแบ่งปันซึ่งกันของกลุ่มประชาชนในชุมชน หนึ่ง (ซึ่งหมายรวมถึง ผู้ฟังและประชาชนผู้มีส่วน ร่วมในกิจการของสถานี) ที่ผู้รับใบอนุญาต ประกอบกิจการกระจายเสียงชุมชนได้ระบุไว้ใน การยื่นสมัครขอใบอนุญาตหรือต่อใบอนุญาต ประกอบกิจการ (1.2) “ผลประโยชน์ของชุมชน” อาจมีนัยยะโดย ลักษณะตามธรรมชาติ (อาทิ การเป็นตัวแทนของ ความต้องการพื้นฐานในอาณาบริเวณขอบเขต ตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของใบอนุญาตการให้ ประกอบการ) หรือมีนัยยะหมายถึง ผลประโยชน์ ของชุมชนแบบเฉพาะเจาะจง (อาทิ การเป็น ตัวแทนของความต้องการพื้นฐานของชุมชน ชาติพันธุ์ชนพื้นเมืองตามลักษณะขอบเขตพื้นที่ ตามที่ได้รับการอนุญาตประกอบกิจการ) (1.3) โดยหลักการและการปฏิบัติโดยทั่วไปผู้ ประกอบการควรที่จะมีควรรู้และความคุ้นเคยกับ ประโยชน์ที่เฉพาะเจาะจงของชุมชนในขอบเขตที่ ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ และสิ่งนี้เองเป็น พื้นฐานที่สําคัญในการทําหน้าที่เป็นผู้แทน ประโยชน์ของชุมชนนั้นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นปัจจัยที่กระตุ้นกระบวนการการส่งเสริม และสร้างความรู้สึกความผูกพันในการเป็นหนึ่ง เดียวกันในการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนใน การดําเนินกิจการ การผลิตและการนําเสนอ รายการของทางสถานีที่ให้บริการนั้นๆอยู่ ตามหลักการแล้วนั้นการให้บริการกิจการกระจาย เสียงชุมชนควร “ตอบสนองความต้องการของ ชุมชนท้องถิ่น หรือกลุ่มที่มีความเฉพาะเจาะจง ของชุมชน” (1.4) สําหรับวัตถุประสงค์หลักของการกระจาย เสียงชุมชนนั้น ผลประโยชน์ของชุมชนหมายถึง ความต้องการหรือประโยชน์ของกลุ่มบุคคลดังต่อ ไปนี้: (ก) ผู้ที่มีถิ่นฐานที่อยู่อาศัย หรืออาศัยโดยใช้เวลา อยู่โดยส่วนใหญ่ ณ เขตพื้นที่เป็นการเฉพาะ, หรือ (ข) มีพื่้นฐานทางชาติพันธุ์หรือวัฒนธรรมร่วมกัน
 • 127 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม สาระสําคัญโดยสังเขป ของชุมชนและสาธารณะ(2) การปฏิบัติตามเงื่อนไขทาง (2.1) การมีส่วนร่วมของชุมชนคือเงื่อนไขเพื่อกฎหมายเพื่อการมีส่วนร่วมของชุมชน การพิจารณาอนุญาตประกอบการและการต่อใบและสมาชิกของสถานี อนุญาตประกอบกิจการของวิทยุชุมชนทุกๆสถานี ในประเทศออสเตรเลียโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ (2.2) สถานีจะต้องปฏิบัติตามกรอบจรรยาบรรณ วิชาชีพ ข้อ (2.1) “สถานีจะต้องสร้างหลักประกัน เพื่อให้ประชาชนในชุมชนโดยเฉพาะผู้ที่ไม่ได้รับ บริการข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอเหมาะสมจากสื่อ หลักอื่นๆ ให้ได้รับการบริการนั้นจากสถานี สถานี จะกําหนดนโยบายและกระบวนการนี้ออกมาเป็น ลายลักษณ์อักษร และจะจัดทําเอกสารที่เป็นหลัก ฐานในการแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมและภาค ปฏิบัติต่างๆ ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการได้ รับการบริการจากสถานี”
 • 128 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม สาระสําคัญโดยสังเขป ของชุมชนและสาธารณะ(3) วิธีการที่ผู้ประกอบการสามารถส่ง (3.1) กระบวนการการส่งเสริมสนับสนุนการมีเสริมสนับสนุนเพื่อก่อให้เกิด ส่วนร่วม ที่ผู้รับใบอนุญาตพึงปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน การมีส่วนร่วมจากชุมชนในการบริหารจัดการสถานี (ก) ประชาสัมพันธ์การดําเนินกิจการการบริการ กระจายเสียงของสถานีสู่ชุมชน (ข) เปิดให้โอกาสให้ชุมชนได้เข้าร่วม/เข้าถึง สถานี (ค) เชิญชวนสมาชิกในชุมชนเพื่อเข้าร่วมการ บริการของทางสถานี (ง) เปิดช่องทาง/วิธีการที่หลากหลายเพื่อเอื้อ อํานวยความสะดวกแก่ประชาชนเพื่อในการมี ส่วนร่วมกับสถานี (จ) สร้างความตระหนักให้สมาชิกได้ทราบถึงช่อง ทาง/วิธีการที่หลากหลายที่ีประชาชนสามารถมี ส่วนร่วมกับการดําเนินการของสถานี เป้าหมายที่สําคัญของการมีส่วนร่วมกับสถานีคือ ใน 2 บริบทหลักคือ การมีส่วนร่วมในการดําเนิน กิจการ (การบริหารจัดการและการดําเนิน กิจกรรมต่างๆของทางสถานี) และมีส่วนร่วมใน การคัดสรรและการดูแลการผลิตรายการของ สถานี (3.2) การส่งเสริมให้สมาชิกและชุมชนมีส่วนร่วม ในการออกเสียง/ลงมติในการดําเนินการทาง ด้านนโยบาย และการตัดสินใจที่สําคัญของสถานี แต่ทั้งนี้ผู้รับใบอนุญาต้องมีหลักประกันที่ชัดเจน (ก) ในการป้องกันเกี่ยวการลงมติที่สมาชิกมี/ได้ รับ “ผลประโยชน์ทับซ้อน/ขัดกัน” (Conflict of Interest) (ข) การควบคุมอํานาจของกลุ่มหรือสมาชิกบาง คน/บางกลุ่ม (3.3) ปฏิบัติตามกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพในข้อ (1.3) “สถานีจะมีการกําหนดอย่างเป็นลาย ลักษณ์อักษร ถึงนโยบายการจัดการบริหาร จัดการสถานีอย่างมีส่วนร่วม และกระบวนการที่ สนับสนุนการจัดการ, การเงิน, และรายละเอียด การประกอบกิจการด้านเทคนิค เป็นไปตามข้อ กําหนดทางกฎหมาย” (3.4) สถานีควรเสริมสร้างระบบสมาชิกเพื่อ (ก) การเข้าร่วมและการลงมติในการประชุมต่างๆ ของสถานี
 • 129 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม สาระสําคัญโดยสังเขป ของชุมชนและสาธารณะ (4) วิธีการที่ผู้ประกอบการสามารถส่ง ส่งเสริมเพื่อให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในคณะ เสริมสนับสนุนเพื่อก่อให้เกิด กรรมการพิจารณารายการ หรือการจัดผัง กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน รายการเพื่อเป็นการสร้างหลักประกันว่าการนํา ในการคัดสรรและผลิตรายการ เสนอรายการต่างๆของทางสถานีมีความ สอดคล้องตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์หลักใน การตอบสนองความต้องการและประโยชน์ร่วม ของชุมชนที่ให้บริการ นอกจากนี้บทบาทหน้าที่ ของคณะกรรมการอาจจะสามารถรวมถึง (ก) การร่วมกําหนดนโนบายการผลิตและนําเสนอ รายการ ผังรายการ (ข) การร่วมพิจารณาโครงการการผลิตและนํา เสนอรายการที่ส่ง/ยื่นเสนอมาจากสมาชิกใน (5) วิธีการที่สร้างเสริมให้สถานีได้เป็น ชุมชน กระบวนการสําคัญที่สถานีควรกําหนดไว้เพื่อการ ผู้แทนของชุมชนที่ให้บริการอย่างมี สร้าการร่วมตรวจสอบและประเมินผลรายการ (ค) งหลักประกันในการได้มาซึ่งหลักฐานหรือ ประสิทธิภาพ ข้อมูลเพื่อสร้างความมั่นใจในการมีส่วนร่วมของ โดยการทํางานในบทบาทดังกล่าวต้องเป็าได้โดย ประชาชนในชุมชนที่ให้บริการ สามารถทํ นการ ร่วมงานอย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ประจํา อาทิ ผู้ ผลิ การทําการสํารวจ การทํ ่อประสิทธิภาพ (ก)ตรายการ ฝ่ายเทคนิค เพืาแบบสอบถาม การ คุดทําการลงมติ/คะแนนออนไลน์นกิจการของ จั ณภาพและเอกภาพในการดําเนิ ทางสถานีตามเป้าหมายของสถานี (ข) กล่องรับฟังความเห็น (ค) การจัดการระดมความเห็นกลุ่ม (Focus Group) (ง) ช่องทางสื่อสารร่วมสมัยที่ประชาชน/ผู้ฟัง สามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็น อาทิ ข้อความสั้น อีเมล์ เว็บไซต์ ฯลฯแหล่งที่มา: เรียบเรียงจาก เอกสารของ (จ) ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียนโดยตรงจากผู้ฟัง ACMA ชื่อ “Community BroadcastingParticipation Guidelines”, ออกเมื่อวันที่ การสนทนาแลกเปลี่ยนพู (ฉ)24 มิถุนายน ค.ศ. 2010ดคุยโดยตรงกับ กลุ่มประชาชนหรือผู้แทนในพื้นที่ชุมชนนั้นๆ ในปัจจุบันสถานีวิทยุชุมชนทัเคราะห์ผลการสํารวจที่เกี่ยย องกับ เปิด (ช) การวิ ่วประเทศออสเตรเลี วข้ ได้ ประชาชนที่ให้บริการโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมอาสาสมัครทํางานในสถานีทั้งในส่วนการบริหารจัดการและการดําเนินการออกอากาศทั้งสิ้นประมาณ 20,000คน หรือภาพรวมโดยเฉลี่ยประมาณ 72 คนต่อสถานี โดยที่สถานีวิทยุสํ า หรั บ กลุ ่ ม เฉพาะเจาะจงนั ้ น มี อ าสาสมั ค รช่ ว ยงานสถานี ม ากที ่ ส ุ ดโดยเฉพาะ สถานีวิทยุกลุ่มชาติพันธุ์มีอาสาสมัครประมาณ 276 คนต่อสถานี สถานีวิทยุกลุ่มดนตรีมีอาสาสมัครประมาณ 233 คนต่อสถานี สถานีวิทยุกลุ่มเยาวชนมีอาสาสมัครประมาณ 172 คนต่อ
 • 130 สถานี และสถานีวิทยุกลุ่มผู้พิการทางสายตามีอาสาสมัครประมาณ 121 คนต่อสถานี (อ้างอิงจากเอกสารของ McNair Ingenuity ชื่อ “Community Radio National Listener Survey” ออกเมื่อ 12 กรกฎาคม ค.ศ. 2010, น.4 และ เอกสารของ Community Broadcasting Association of Australia ชื่อ “Community Broadcasting Database: Survey of the Community Radio Sector 2007 - 2008 Financial Report”, ออกเมื่อพฤศจิกายน ค.ศ. 2009, น.13) ส่วนที่ 3: ลักษณะทางเทคนิคของระบบส่งกระจาย เสียง จุดประสงค์ของส่วนนี้จะกล่าวถึง แนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรคลื่นความถี่ของประเทศสหราชอาณาจักรและประเทศออสเตรเลีย และเนื่องด้วยทั้งสองประเทศมีการบริหารจัดการด้วยการวางแผนโดยละเอียด ในระยะแรกที่ยังไม่มีรายละเอียดก็จะใช้วิธีกําหนดเป็นแนวทางกว้างๆ หลังจากนั้นจึงรวบรวมข้อมูลเพื่อกําหนดทรัพยากรความถี่ที่มีในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้การวางแผนโดยละเอียดจะเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละพื้นที่ ไม่สามารถนํามาแสดงได้ทั้งหมดจึงจะกล่าวถึงเฉพาะแนวทางเท่านั้น ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับการดําเนินงานที่อยู่ในขั้นวางแผน 3.1 มาตรฐานทางเทคนิคของสหราชอาณาจักรในการกําหนดมาตรฐานทางเทคนิค Ofcom มีจุดประสงค์หลักสองประการคือ 1.พยายามให้ ใ บอนุ ญ าตแต่ ล ะใบครอบคลุ ม พื ้ น ที ่ ไ ด้ อ ย่ า งมี ประสิทธิภาพมากที่สุด โดยคํานึงถึงการบริการใหม่ที่จะเกิดขึ้น ใน อนาคตด้วย 2.คุ้มครองผู้ได้รับอนุญาตเดิมจากการรบกวนที่อาจเกิดขึ้นจากการ ให้ใบอนุญาตใหม่ขั้นตอนการให้ใบอนุญาตการใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียง
 • 131 กําหนดพีื้นที่รับอนุญาต (Licence Area) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ Ofcomอนุญาตให้ผู้รับอนุญาตกระจายเสียงครอบคลุมได้โดยไม่จําเป็นว่าจะต้องครอบคลุมทั้งหมดจริง แต่ Ofcom สนับสนุนให้ครอบคลุมพื้นที่ให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ภายใต้ข้อจํากัดทางเทคนิค พื้นที่ที่ผู้รับอนุญาตสามารถให้บริการครอบคลุมได้จริงนี้เรียกว่า “พื้นที่ขอบเขตการให้บริการ” (CoverageArea) รายละเอียดของพื้นที่ขอบเขตการให้บริการจะอยู่ในเอกสารที่เรียกว่า“ข้อมูลโดยสังเขปเกี่ยวกับพื้นที่ขอบเขตการให้บริการ” (Coverage Brief)ซึ่งจะรวมถึงข้อกําหนดทางเทคนิคที่ใช้ในการกําหนด “พื้นที่ขอบเขตการให้บริการ” (Coverage Area) ด้วย รายละเอียดเหล่านี้จะแตกต่างกันไปตามใบอนุญาต ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะเมื่อต้องคํานึงถึงพื้นที่รับอนุญาตที่อยู่ติดกันด้วย ภายในสองสามเดือนหลังจากสถานีเริ่มออกอากาศOfcom จะจัดทําแผนที่ของ “พื้นที่ขอบเขตการให้บริการ” (CoverageArea) โดยใช้ข้อมูลจากการวัดความแรงสัญญาณ “พื้นที่ขอบเขตการให้บริการ” (Coverage Area) นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้หากเงื่อนไขสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง ใน “ข ้ อ ม ู ล โ ด ย ส ั ง เ ข ป เ ก ี ่ ย ว ก ั บ พ ื ้ น ท ี ่ ข อ บ เ ข ต ก า ร ใ ห ้บริการ” (Coverage Brief) มักจะกําหนดทรัพยากรความถี่ที่ผู้รับอนุญาตสามารถใช้ได้ไว้อย่างชัดเจนด้วย ประกอบด้วย (ก) กําลังส่ง ความสูงเสาส่ง และพารามิเตอร์อื่น สําหรับ สถานีส่ง (ข) ความแรงของสัญญาณที่ตําแหน่งที่กําหนด (ค) ความแรงสัญญาณรบกวนที่คาดไว้ล่วงหน้า ทรัพยากรความถี่นี้กําหนดเพื่อให้ผู้รับอนุญาตสามารถครอบคลุมพื ้ น ที ่ ไ ด้ ม ากที ่ ส ุ ด ภายในพื ้ น ที ่ ร ั บ อนุ ญ าตและให้ ใ ช้ แ ถบความถี ่ อ ย่ า งมีประสิทธิภาพและเป็นระเบียบในขณะเดียวกัน ค่าที่เหมาะสมนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของพื้นที่ที่จะให้บริการโดยไม่มีสูตรตายตัว ในบางครั้งอาจกําหนดขอบเขตพื้นที่ด้วยการกําหนดความแรงของสัญญาณที่ตําแหน่งที่เลือก ข้อมูลนี้สามารถใช้หาค่าพารามิเตอร์สูงสุดสําหรับการส่งสัญญาณที่จะอนุญาตให้ใช้ได้เกณฑ์ ท างเทคนิ ค ทั ่ ว ไปสํ า หรั บ กํ า หนด “พื ้ น ที ่ ข อบเขตการให้
 • 132บริการ” (Coverage Area) ในการรับสัญญาณที่ดี ระดับสัญญาณของสถานีที่ส่งถึงเครื่องรับจะต้องแรงกว่าทั้งสัญญาณรบกวนที่เกิดจากเครื่องรับเองและสัญญาณรบกวนไฟฟ้าที่เกิดจากสภาพแวดล้อมรอบ ๆ เครื่องรับ นอกจากนี้ยังต้องมีความแรงกว่าสัญญาณรบกวนจากสถานีวิทยุอื่นด้วย Ofcom กําหนดพื้นที่ขอบเขตการให้บริการว่าเป็นพื้นที่ซึ่งครื่งหนึ่งของพื้นที่ต้องสามารถรับสัญญาณที่ต้องการที่มีความแรงอย่างน้อย 54dBμV/m ที่ความสูง 10 เมตรจากพื้นดินในระนาบแนวนอนหรือแนวตั้งของโพลาไรเซชันก็ได้ สัญญาณที่ต้องการรับนี้ยังต้องมีความแรงเกินกว่าผลรวมของสัญญาณที่ไม่ต้องการทั้งหมดเป็นอย่างน้อยเท่ากับอัตราส่วนป้องกัน(protection ratio) ตามในตารางที่ 3.1ตาราง 3.1 - อัตราส่วนป้องกัน ระยะห่างของความถี่คลื่นพาห์ อัตราส่วนป้องกันต่ําสุด (dB) 0 (MHz) 45 0.1 33 0.2 7 0.3 -7 0.4 -20ส่วนเสารับสัญญาณจะต้องมีลักษณะทางเทคนิคดังในตาราง 3.2ตาราง 3.2 - ความสามารถในการแยกสัญญาณของเสารับสัญญาณ มุมเมื่อเทียบกับทิศทางการรับ อัตราส่วนป้องกันต่ําสุด (dB) หลักข้างใดข้างหนึ่งของแอซิมัท 0o – 27o -0 27o – 60o -12[(α(a) – 27)/(60-27)] 60o – 180o -12(ระหว่างมุม 27o ถึง 60o ความสามารถในการแยกสัญญาณเพิ่มขึ้นแบบเส้นตรงจาก 0 ถึง 12dB ตาม ITU-R Rec. 599). ดังนั้นในบางกรณี ความแรงสัญญาณที่ต้องการอาจมากกว่า 54dBμV/m ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยเฉพาะที่ Ofcom ไม่สามารถนํามาคํานึง
 • 133อย่างทั่วถึงได้ความแรงสัญญาณในพื้นที่ใกล้สถานีส่ง พื ้ นที่ใกล้สถานีส่งจะได้ รั บ สั ญญาณแรงมากจนกลบสั ญญาณจากสถานีอื่น (blocking) ได้ Ofcom กําหนดค่าความแรงของสัญญาณที่จะทําให้เกิดปัญหานี้ ไว้ดังในตาราง 3.3ตาราง 3.3 - ความแรงของสัญญาณในพื้นที่ใกล้สถานีส่ง ระยะห่างจากฐาน ในระนาบโพลาไรเซชันแนวนอน ในระนาบโพลาไรเซชันแนวดิ่ง เสาส่ง > 200 เมตร 100 dBμV/m 110 dBμV/m ​< 200 เมตร 110 dBμV/m 120 dBμV/m หากมีการร้องเรียนถึงปัญหาการกลบสัญญาณ (blocking) จากผู้ฟังของสถานีอื่นภายในระยะเวลาหนีึ่งปีหลังจากที่มีการใช้สถานีส่ง ผู้รับอนุญาตจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดําเนินการแก้ไขจนเป็นที่พอใจของผู้ฟัง ผู้รับอนุญาตควรพยายามไม่ให้เกิดปัญหานี้ตั้งแต่ต้น เพราะหากOfcom ได้รับการร้องเรียนจากผู้ฟัง Ofcom จะทําการประเมินและวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ค่าพารามิเตอร์ใน free-space เพื่อวัดค่าความแรงของสัญญาณตามทฤษฎี ซึ่งค่าสัญญาณนี้จะมีค่ามากกว่าค่าที่เกิดขึ้นจริงความคุ้มครองจากสัญญาณรบกวน Ofcom จะพยายามมีมาตรการป้องกัน “พื้นที่ขอบเขตการให้บริการ” (Coverage Area) ของบริการที่มีอยู่แล้วจากสัญญาณรบกวนตามมาตรฐานที่กําหนดใน Annex A และหากประชากรส่วนใหญ่ถูกกระทบก็จะใช้สมมติฐานที่รอบคอบมากขึ้น ในกรณีที่พื้นที่ครอบคลุมลดลงเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปทําให้สัญญาณรบกวนเพิ่มขึ้น หากการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นก่อนที่ Ofcom จะถูกตั้งขึ้น Ofcom จะไม่พยายามแก้ไขให้กลับคืนสู่สภาพดั้งเดิม แต่จะพยายามไม่ให้เลวร้ายลงไปมาตรฐานการส่งสัญญาณ FM
 • 134 1.ความถี่เบี่ยงเบนสูงสุดจากคลื่นพาห์เกิน ±75 kHz ภายใน 5 วินาทีห้ามเกิน 5 ครั้งในทางเดียวกันไม่ว่าทางบวกหรือทางลบ หากช่วงเวลาที่เกินยาวกว่า 0.01 วินาที ให้นับว่าช่วงเวลานั้น เท่ากับ 0.01 วินาทีกี่ครั้ง แล้วปัดขึ้นเป็นจํานวนครั้ง ไม่ว่าในกรณี ใด ๆ ก็ตามความเบี่ยงเบนความถี่จะต้องไม่เกิน ±80 kHz ยกเว้นที่เกิดจากความผิดปรกติ (ตาม ITU-R Rec 450-3) 2.ลักษณะการ Pre-emphasis สัญญาณเสียงจะต้องเป็นไปตาม admittance-frequency curve ของ parallel inductance resistance-network ที่มีค่าคงตัวเวลาเท่ากับ 50 μsec (±2 μsec) 3.หากส่งสัญญาณแบบสเตอริโอ จะต้องใช้ระบบ Pilot-tone ของ GE Zenith (ITU-R Rec 450-3) ข้อมูลเสริมเช่น RDS ข้อมูล จราจร จะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดเช่น RDS จะต้องมีความถี่ เบี่ยงเบนจากคลื่นพาห์หลักไม่เกิน ±4 kHz 4.ความถี่คลื่นพาห์ขณะยังไม่โมดูเลต (rest RF Carrier Frequency) จะต้องเบี่ยงเบนไม่เกิน ±2 kHz จากค่าที่กําหนด ใน Wireless and Telegraph Act Licence โดยค่าเฉลี่ยของ ความถี่คลื่นพาห์จะต้องเปลี่ยนแปลงไม่เกิน ±200 Hz ภายใต้ การโมดูเลตใด ๆ ก็ตามที่ยังอยู่ภายในของเขตค่าความเบี่ยงเบน ที่กําหนดช่วงแถบความถี่ที่ใช้ (Spectral Occupancy) ผู้รับอนุญาตต้องพยายามจํากัดกําลังส่งให้อยู่ในช่วงแถบความถี่ที่จําเป็น (necessary bandwidth) คือในช่วง ±150 kHz ของคลื่นพาห์ส่วนการแพร่นอกแถบ (out-of-band emission) ซึ่งรวมถึงการแพร่คลื่นแปลกปลอมและการแพร่คลื่นฮาร์โมนิก (Spurious and HarmonicEmissions) จะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดดังนี้(1) เมื่อเครื่องส่งป้อนกําลังส่งใดก็ตามจนถึงกําลังส่งตามที่กําหนดเข้าไปในload impedance ระดับของคลื่นแปลกปลอมและคลื่นฮาร์โมนิกที่วัดต่อจากเครื่องกรองและเครื่องผสมสัญญาณในช่วงความถี่ตั้งแต่ 100 kHz ขึ้นไปแต่ไม่รวมช่วงแถบความถี่จําเป็นจะต้องมีค่าไม่เกินค่าต่อไปนี้
 • 135 กําลังของเครื่องส่ง ระดับของคลื่นแปลกปลอมหรือคลื่นฮาร์โมนิก กําลัง < 250mW ต่ํากว่ากําลังส่งคลื่นพาห์ที่ยังไม่โมดูเลต 40 dB 250mW ≤ กําลัง < 25μW 25W 25W ≤ กําลัง < 1kW ต่ํากว่ากําลังส่งคลื่นพาห์ที่ยังไม่โมดูเลต 60 dB กําลัง ≥ 1kW 1mW(2) ในแถบความถี่ 118 - 137 MHz กําลังของเครื่องส่ง ระดับของคลื่นแปลกปลอมหรือคลื่นฮาร์โมนิก 250mW ≤ กําลัง < 25μW 7.9kW กําลัง ≥ 7.9kW ต่ํากว่ากําลังส่งคลื่นพาห์ที่ยังไม่โมดูเลต 85 dB(3) ในแถบความถี่ 108 - 118 MHz กําลังของเครื่องส่ง ระดับของคลื่นแปลกปลอมหรือคลื่นฮาร์โมนิก กําลัง < -6dBW ต่ํากว่ากําลังส่งคลื่นพาห์ที่ยังไม่โมดูเลต 40 dB (250mW) -6dBW ≤ ERP < ต่ํากว่ากําลังส่งคลื่นพาห์ที่ยังไม่โมดูเลต [46 + 30dBW ERP] dB 30dBW ≤ ERP < ต่ํากว่ากําลังส่งคลื่นพาห์ที่ยังไม่โมดูเลต [76 + 48dBW 9(ERP - 30)/18] dB ERP ≥ 48dBW ต่ํากว่ากําลังส่งคลื่นพาห์ที่ยังไม่โมดูเลต 85 dBนอกจากนี ้ ผู ้ ร ั บ อนุ ญ าตอาจต้ อ งดํ า เนิ น การเพื ่ อ ป้ อ งกั น การเกิ ดintermodulation และการส่งสัญญาณของเสาส่งอื่นที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงซ้ํา โดย Ofcom จะพยายามคาดล่วงหน้าถึงผลกระทบดังกล่าวที่เกิดร่วมกับการส่งกระจายเสียงในย่านความถี่ VHF (87.5-108 MHz) และมีแนวโน้มที่จะรบกวนระบบนําร่องของระบบการบินในย่านความถี่ 108-137MHzมาตรฐานทางเทคนิคของวิทยุที่มุ่งเน้นในเชิงประเด็นมาตรฐานทางเทคนิคข้างบนจะใช้กับวิทยุทุกประเภท แต่สําหรับวิทยุชุมชนจะมีข้อจํากัดเพิ่มเติมดังแสดงไว้แล้วในตารางที่ 2.7 ข้อ 5 ซึ่งได้ยกมาไว้ข้าง
 • 136ล่างนี้อีกครั้งหนึ่ง (ก) สถานีวิทยุชุมชน (เชิงภูมิศาสตร์) ในเขตชุมชนเมืองได้รับอนุญาตให้ใช้การส่งสัญญาณกระจายเสียงในระบบ FM ครอบคลุมรัศมีการส่งสัญญาณ 5 กิโลเมตร (ข) สําหรับกิจการเพื่อให้บริการชุมชนความสนใจหรือประโยชน์ร่วมในเขตเมือง (Urban Community of Interest Services) ในพื้นที่ที่กลุ่มชุมชน/ผู้ฟังเป้าหมายที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่มีรัศมีกว่า 5 กิโลเมตร จะได้รับอนุญาตให้ใช้การส่งสัญญาณกระจายเสียงในระบบ AM เท่านั้น (ค)​ ในเขตชนบทที่คลื่นความถี่ระบบ FM สามารถให้บริการได้อย่างแพร่หลายและในวงกว้าง (อาทิ ในบางส่วนของสก็อตแลนด์ และเวลส์)และมีการเสนอขออนุญาต (จากกิจการเพื่อให้บริการชุมชนความสนใจหรือประโยชน์ร่วม) เพื่อให้บริการบริเวณกว้างกว่า 5 กิโลเมตร Ofcom อาจจะพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ระบบ FM (ง) ในเขตชนบทที่คลื่นความถี่ระบบ FM ไม่สามารถให้บริการได้อย่างแพร่หลายและในวงกว้างและมีคุณภาพที่ดีพอ และมีการเสนอขออนุญาต (จากกิจการเพื่อให้บริการชุมชนความสนใจหรือประโยชน์ร่วม) เพื่อให้บริการบริเวณกว้างกว่า 5 กิโลเมตร Ofcom จะพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ระบบ AM เท่านั้นความเป็นเครือข่าย จาก Ofcom’s Statement: Licensing Community Radio มีข้อสังเกตเพิ่มเติมคือ เป็นไปได้ว่าพื้นที่ขอบเขตการรับอนุญาตอาจมีขนาดจากขอบถึงขอบมากกว่า 10 กิโลเมตร แต่กรณีเช่นนั้นถือเป็นกรณียกเว้นไม่ใช่เป็นกรณีทั่วไป โดยปรกติขนาดพื้นที่ขอบเขตการรับอนุญาตจะถูกจํากัดโดยคลื่นความถี่ FM ที่มีจํากัดในแทบทุกพื้นที่อยู่แล้ว อย่างไรก็ตามOfcom อาจพิจารณาอนุญาตให้ผู้รับอนุญาตมีสถานีส่งได้มากกว่าหนึ่งแห่งเป็นกรณีไป หากว่าวิธีส่งเช่นนั้นสามารถให้บริการชุมชนเป้าหมายได้ครอบคลุมยิ่งขึ้นและเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพทางเทคนิคที่สุด
 • 137ตัวอย่างพื้นที่ขอบเขตการให้บริการ ในแผนที่ “พื้นที่ขอบเขตการให้บริการ” ของวิทยุชุมชนจะแสดงพื้นที่สองขนาด โดยพื้นที่ขนาดใหญ่ (‘audible zone’) เป็นพื้นที่ที่มีสัญญาณแรงพอที่จะรับฟังได้ แต่สัญญาณที่รับได้อาจจะมีคุณภาพด้อยลงเนื่องจากสัญญาณรบกวน สําหรับสัญญาณ FM ขอบเขตของพื้นที่นี้กําหนดให้เป็นพื้นที่ซึ่งครื่งหนึ่งของพื้นที่ต้องสามารถรับสัญญาณที่ต้องการที่มีความแรงอย่างน้อย 54 dBμV/m ที่ความสูง 10 เมตรจากพื้นดินในระนาบแนวนอนหรือแนวตั้งของโพลาไรเซชันก็ได้ ส่วนพื้นที่ขนาดเล็ก (‘technical coverage’)เป็นพื้นที่ที่ Ofcom ใช้เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ เช่นใช้ในการกํากับดูแลความเป็นเจ้าของของใบอนุญาต ขนาดพื้นที่ ‘technicalcoverage’ มีขนาดเล็กกว่า ‘audible zone’ เพราะสัญญาณในพื้นที่‘technical coverage’ จะต้องแรงพอที่จะให้เครื่องรับสามารถรับได้แม้จะมีการรบกวนจากสัญญาณสถานีอื่นตาราง 3.4 ตัวอย่างพื้นที่ขอบเขตการให้บริการที่ได้รับการอนุญาตจากOfcom ของสถานีวิทยุชุมชนของกลุ่มความสนใจ/ประโยชน์ร่วมในสหราชอาณาจักร สถานี ความถี่ รายละเอียดโดยสังเขป ศึกษาได้ จากAngel Radio (ผู้ 101.1 มีการกําหนดขอบเขตพื้นที่การให้บริการจาก ภาพ 3.1สูงอายุ) MHz FM สถานีส่งที่ Havant ดังนี้ -ไปทางทิศเหนือ 5 กม. จรดเขต Cowplain -ไปทางทิศใต้ 8 กม. จรดเขต South Hayling -ไปทางทิศตะวันออก 6 กม. จรดเขต Emsworth -ไปทางทิศตะวันตก 5 กม. จรดเขต PurbrookInsight Radio (ผู้ 101 MHz ให้บริการในเขตพื้นที่ด้านตะวันตกของนครกลาส ภาพ 3.2 A3พิการทางสายตา) FM โกว์ โดยมีรัศมี 5 Ofcom: Community Radio (จากเอกสารของ กม. จากสถานีส่ง (จากเอกสารของ Ofcom: Community radio Licence Application Form ของ Angel licence CR017: Key Commitments Radio 30th July 2004) http://www.ofcom.org.uk/static/ radiolicensing/Community/cr017.htm )
 • 138 สถานี ความถี่ รายละเอียดโดยสังเขป ศึกษาได้ จาก Resonance FM 104.4 ให้บริการในเขตพื้นที่ใจกลางนครลอนดอน โดยมี ภาพ 3.3 (สําหรับศิลปินและ MHz FM รัศมี 5 กม. จากสถานีส่งที่ตั้งอยู่ที่สะพาน ผู้ฟังที่ความสนใจ ลอนดอน ไม่ใช่เป็นกระแส (จากเอกสารของ Ofcom: Community Radio หลัก) Licence Application Form ของหมายเหตุ: เป็นที่น่าสังเกตว่าพื้นที่ Resonance FM 30th Julyไม่จําเป็นต้องเป็นพื้นที่ติดกันเป็นผืน ‘Technical Coverage’ 2004)เดียว เช่นในกรณีของ Insight Radio เป็นต้นแหล่งที่มา: อ้างอิงจาก Ofcom Site Engineering Code for Analogue Radio BroadcastTransmission Systems, May 2006., Ofcom’s Statement: Licensing CommunityRadio Notes of Guidance For Community Radio Licence Applicants, http://stakeholders.ofcom.org.uk/broadcasting/radio/coverage/pp_def/
 • 139รูปที่ 3.1 แผนที่พื้นที่ขอบเขตการให้บริการของสถานีวิทยุ Angel Radio
 • 140รูปที่ 3.2 แผนที่พื้นที่ขอบเขตการให้บริการของสถานีวิทยุ Insight Radio
 • 141รูปที่ 3.3 แผนที่พื้นที่ขอบเขตการให้บริการของสถานีวิทยุ Resonance
 • 142 3.2 มาตรฐานทางเทคนิคของประเทศออสเตรเลีย มาตรฐานทางเทคนิคของประเทศออสเตรเลียเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวางแผนการใช้ความถี่อนาลอกโดย AustralianBroadcasting Authority (ACMA ในปัจจุบัน) ที่กําหนดอยู่ในBroadcasting Services Act 1992 ซึ่งมีสามขั้นตอนดังนี้ (1)กําหนดลําดับความสําคัญของพื้นที่และแถบความถี่ในย่านต่าง ๆ เพื ่ อ ทํ า ลํ า ดั บ การจั ด ทํ า แผนจั ด สรรความถี ่ ​ (Frequency Allotment Plan -- FAP) และแผนสําหรับพื้นที่รับอนุญาต (Licence area plan -- LAP) (2)เตรียมแผนการจัดสรรความถี่ (FAP) ซึ่งจะกําหนดจํานวนช่องสถานี ที่จะมีได้ในแต่ละพื้นที่ (3)เตรียมแผนสําหรับพื้นที่รับอนุญาต (LAP) ซึ่งจะกําหนดจํานวนและ ลั ก ษณะของการให้ บ ริ ก ารที ่ จ ะอนุ ญ าตให้ ม ี ข ึ ้ น ในแต่ ล ะพื ้ น ที ่ ข อง ออสเตรเลีย โดยข้อกําหนดทางลักษณะจะประกอบด้วยข้อมูล พื้นที่ รับอนุญาต ประเภท ความถี่คลื่นพาห์ที่จะใช้ ที่ตั้งของสถานีส่ง และ เงื่อนไขทางเทคนิคอื่น ๆ รวมถึงค่า ERP สูงสุดในแต่ละทิศทาง การเตรียม LAP นี้จะทําทีละพื้นที่ตามลําดับความสําคัญที่กําหนด ตั้งแต่ในขั้นตอนที่หนึ่ง ซึ่งในทั้งสามขั้นตอนจะต้องมีการทําประชา พิจารณ์ในแต่ละขั้นตอน ใน LAP จะมีข้อกําหนดทางเทคนิคซึ่งจะมีลักษณะเฉพาะตัวขึ้นกับแต่ละพื้นที่ หากไม่ได้กําหนดใน LAP ก็อาจกําหนดใน TransmitterLicence เนื่องจาก LAP หรือ Transmitter Licence มีข้อมูลเฉพาะตัว ไม่สามารถใช้เป็นมาตรฐานทั่วไปได้ จึงเสริมด้วยข้อกําหนดที่เป็นแนวทางจากเอกสาร Technical Planning Parameters and Methods forTerrestrial Broadcasting, April 2004ความแรงสัญญาณระหว่างความถี่ที่ติดกัน ในพื้นที่การให้บริการที่ทับซ้อนระหว่างสองสถานีส่ง หากความถี่ของทั้งสองสถานีห่างกัน 800 kHz ค่าความแรงของสัญญาณจะต้องต่างกันไม่เกิน 24 dB
 • 143เกณฑ์ ท างเทคนิ ค ทั ่ ว ไปสํ า หรั บ กํ า หนด “พื ้ น ที ่ ข อบเขตการให้บริการ” (Coverage Area) พื้นที่ขอบเขตการให้บริการเป็นพื้นที่ซึ่งครื่งหนึ่งของพื้นที่ต้องสามารถรั บ สั ญ ญาณที ่ ต ้ อ งการที ่ ม ี ค วามแรงตามมาตรฐานที ่ ก ํ า หนดด้ ว ยเครื่องรับและเสาอากาศอ้างอิง สัญญาณที่ต้องการนี้ต้องมีความแรงเกินกว่าผลรวมของสั ญ ญาณที ่ ไ ม่ ต ้ อ งการทั ้ ง หมดเป็ น อย่ า งน้ อ ยเท่ า กั บ อั ต ราส่ ว นป้องกัน (protection ratio) ตามในตารางที่ 3.5ตาราง 3.5 - อัตราส่วนป้องกันสําหรับการส่งแบบ FM stereo ระยะห่างของความถี่ อัตราส่วนป้องกันต่ําสุด อัตราส่วนป้องกันต่ําสุด (dB) คลื่นพาห์ (MHz) (dB) สําหรับ tropospheric 0.0: co-channel 45 สําหรับ continuous 37 interference 0.1: half channel 42 interference 34 0.2: adjacent 25 17 channel 0.3 4 0 0.4 -18 -18 0.5 -19 -19 0.6 -20 -20 0.7 -22 -22 0.8 -24 -24ความแรงสัญญาณขั้นต่ํากรณีไม่มีสัญญาณวิทยุจากแหล่งอื่นรบกวน ค่ า ความแรงสั ญ ญาณขั ้ น ต่ ํ า เมื ่ อ ไม่ ม ี ส ั ญ ญาณวิ ท ยุ จ ากแหล่ ง อื ่ นรบกวนจะเป็นดังในตาราง 3.4 (จาก ITU Recommendation 412) โดยนิยามลักษณะสภาพแวดล้อมดังนี้ “เมืองใหญ่ (Urban)” หมายถึงพื้นที่ซึ่งสิ่งปลูกสร้างส่วนใหญ่มีความสูงมากกว่าสองชั้น “เมือง (Suburban)” หมายถึงพื้นที่ซึ่งสิ่งปลูกสร้างส่วนใหญ่มี
 • 144ความสูงหนึ่งถึงสองชั้น “นอกเขตเมือง (Rural)” หมายถึงพื้นที่ซึ่งไม่ถูกจัดอยู่ในสองประเภทข้างต้น ทั้งนี้ค่าในตาราง 3.6 สําหรับในเขตเมืองใหญ่และเขตเมืองได้คํานึงถึงสัญญาณรบกวนที่เกิดจากเครื่องใช้ทางไฟฟ้าแล้วตาราง 3.6 ความแรงสัญญาณขั้นต่ําของการส่งสัญญาณ FM เมื่อมีสัญญาณรบกวนจากเครื่องใช้ไฟฟ้า (noise) ลักษณะสภาพแวดล้อม Mono Stereo นอกเขตเมือง (Rural) 48 dBμV/m (0.25 mV/ 54 dBμV/m (0.5 mV/m) เมือง (Suburban) m) 60 dBμV/m (1.00 mV/ 66 dBμV/m (2.0 mV/m) เมืองใหญ่ (Urban) m) 70 dBμV/m (0.25 mV/ 74 dBμV/m (5.0 mV/m) m)กําลังส่ง ERP ไม่มีการกําหนดค่าสูงสุดสําหรับ ERP ทั้งนี้ค่าที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่รับบริการ ความสูงของเสาส่ง และค่าความแรงสัญญาณส่งที่จําเป็นสําหรับการให้บริการเพื่อใหสามารถให้รับสัญญาณได้ดีในบริเวณพื้นที่รับบริการ อย่างไรก็ตามความแรงของสัญญาณจะถูกจํากัดด้วยการรบกวนต่อบริการอื่น หากสถานีส่งเดียวไม่สามารถส่งสัญญาณให้ครอบคลุมพื้นที่รับบริการได้ก็จําเป็นจะต้องใช้หลายสถานีส่งระดับการให้บริการขั้นต่ํา ผู ้ ร ั บ อนุ ญ าตจะต้ อ งให้ ร ะดั บ บริ ก ารขั ้ น ต่ ํ า ในพื ้ น ที ่ ร ั บ อนุ ญ าตยกเว้นแต่จะกําหนดเป็นไว้ใน LAP หรือ Transmitter License โดย (1) สําหรับการส่งสัญญาณแบบทุกทิศทาง ค่า ERP ห้ามต่ํากว่าค่า ERP สูงสุด(ตามที่กําหนดไว้ใน LAP) เกิน 5dB (2)สําหรับการส่งสัญญาณแบบเจาะจงทิศทาง ค่า ERP ห้ามต่ํากว่าค่า ERP สูงสุด(ตามที่กําหนดไว้ใน LAP) เกิน 5dB อย่างน้อย 60% ของแต่ละทิศทางที่กําหนด
 • 145ความสูงเสาอากาศสูงสุด จะต้องไม่เกินที่กําหนดใน LAP ถ้าหากไม่ได้กําหนดใน LAP ให้ใช้ค่าตาม transmitter licenceความแรงสัญญาณสูงสุดภายในพื้นที่รับอนุญาต ในพื้นที่ที่มีความแรงสัญญาณเกิน 110 dBμV/m จะต้องมีประชากรอยู่ไม่เกิน 1% ของประชากรทั้งหมดในพื้นที่รับอนุญาต ในพื้นที่ที่มีความแรงสัญญาณเกิน 120 dBμV/m จะต้องไม่มีผลกระทบต่อจํานวนประชากรอย่างมีนัยยะสําคัญ โดยจํานวนประชากรที่ถือว่ามีนัยยะสําคัญคือ0.1% ของประชากรทั้งหมดในพื้นที่รับอนุญาตหรือ 100 คน แล้วแต่ว่าค่าไหนจะน้อยกว่าความแรงสัญญาณสูงสุดนอกพื้นที่รับอนุญาต หากไม่มีข้อกําหนดทางเทคนิคใน LAP ความแรงสัญญาณ(median field strength) นอกพื้นที่รับอนุญาตในพื้นที่เขตเมืองใหญ่จะต้องไม่เกิน 54 dBμV/m นอกจากว่าจะกําหนดเป็นอย่างอื่นในtransmitter licenceถ้าหากสถานีส่งไม่ได้ตั้งอยู่ที่ nominal location ตามที่ระบุไว้เบื้องต้นในLAP ความแรงสัญญาณ (median field strength) จะต้องไม่เกินกว่าความแรงสัญญาณที่จะได้รับหากว่าสถานีตั้งอยู่ที่ nominal location หรือ54 dBμV/m แล้วแต่ว่าค่าไหนจะมากกว่าการรบกวนต่อบริการอื่น หากการส่งสัญญาณรบกวนต่อสัญญาณ FM สัญญาณโทรทัศน์ทั้งแบบอนาลอกและดิจิตอล หรือ การกระจายข้อมูล (datacastingservice) ผู้รับใบอนุญาตจะต้องดําเนินการแก้ไขเพื่อกําจัดหรือลดการรบกวนให้ต่ําสุดมาตรฐานการส่งสัญญาณ FM
 • 146 1.ระยะห่างความถี่ระหว่างสถานีเท่ากับ 200 kHz โดยความถี่ กลางของสถานีแรกเริ่มเท่ากับ 87.7 MHz และความถี่กลางของ สถานีสุดท้ายเท่ากับ 107.9 MHz 2.ความถี่เบี่ยงเบนสูงสุดจากคลื่นพาห์จะต้องไม่เกิน ±75 kHz 3.ลักษณะการ Pre-emphasis สัญญาณเสียงจะต้องเป็นไปตาม admittance-frequency curve ของวงจร parallel resistance-capacitance ที่มีค่าคงตัวเวลาเท่ากับ 50 μsecการแพร่นอกแถบและการแพร่คลื่นแปลกปลอม 1.ความถี่ที่จําเป็น (necessary bandwidth) สําหรับการส่ง สัญญาณให้อยู่ในระยะ 120 kHz จากความถี่คลื่นพาห์ 2.การแพร่สัญญาณที่มีความถี่ต่างจากคลื่นพาห์มากกว่า 120 kHz แต่ไม่เกิน 240 kHz จะต้องมีความแรงต่ํากว่าระดับของสัญญาณ ที่ยังไม่ได้โมดูเลตอย่างน้อย 25 dB 3.การแพร่สัญญาณที่มีความถี่ต่างจากคลื่นพาห์มากกว่า 240 kHz แต่ไม่เกิน 600 kHz จะต้องมีความแรงต่ํากว่าระดับของสัญญาณ ที่ยังไม่ได้โมดูเลตอย่างน้อย 35 dB 4.การแพร่สัญญาณที่มีความถี่ต่างจากคลื่นพาห์มากกว่า 600 kHz จะต้ อ งมี ค วามแรงต่ ํ า กว่ า ระดั บ ของสั ญ ญาณที ่ ย ั ง ไม่ ไ ด้ โ มดู เ ลต อย่างน้อย 80 dB หรือ 43 + 10 log(P) dB (P คือกําลังส่งของ เครื่องส่งวัดเป็นหน่วยวัตต์)มาตรฐานทางเทคนิคของวิทยุที่มุ่งเน้นในเชิงประเด็น ไม่มีข้อกําหนดทางเทคนิคเป็นพิเศษความเป็นเครือข่าย อนุญาตให้มีหลายสถานีส่งได้ หากสถานีส่งเดียวไม่สามารถส่งสัญญาณให้ครอบคลุมพื้นที่รับบริการได้ทั่วถึงตัวอย่างของแผนที่พื้นที่รับอนุญาต (Licence Area Plan) ในส่วนสุดท้ายนี้ จะแสดงตัวอย่างของ Vision Australia Radioซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย Radio Print Handicapped (RPH) และมีสถานีเครือข่ายกระจายอยู่ตามเมืองต่าง ๆ ในรัฐ Victoria โดยสถานีหลัก
 • 147ของ Vision Australia Radio อยู่ที่เมือง Melbourne คือสถานี 3RPHส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 1179 kHz AM ส่วนสถานีที่เหลือจะออกอากาศรายการจากท้องถิ่นร่วมกับรายการจากสถานีหลักตาราง 3.7 ตัวอย่างพื้นที่ขอบเขตการให้บริการที่ได้รับการอนุญาตจากACMA ของสถานีวิทยุชุมชนของกลุ่มความสนใจ/ประโยชน์ร่วมในสหราชอาณาจักร เมือง สถานี คลื่น อ้างอิง Albury 2APH 101.7 MHz http://www.acma.gov.au/licplan/defmaps/ FM documents/maps/la_401.pdf Bendigo 3BPH 88.7 MHz http://www.acma.gov.au/licplan/defmaps/ FM documents/maps/la_407.pdf Geelong 3GPH 99.5 MHz http://www.acma.gov.au/licplan/defmaps/ FM documents/maps/la_463.pdf Melbour 3RPH 1179 kHz http://www.acma.gov.au/licplan/defmaps/ ne AM documents/maps/la_1212.pdf Mildura 3MPH 107.5 MHz http://www.acma.gov.au/licplan/defmaps/ FM documents/maps/la_435.pdf Sheppart 3SPH 100.1 MHz http://www.acma.gov.au/licplan/defmaps/ on FM documents/maps/la_346.pdf Warragul 3RPH/T 93.5 MHz http://www.acma.gov.au/licplan/defmaps/ FM documents/maps/la_1212.pdf Warrnam 3RPH/T 94.5 MHz http://www.acma.gov.au/licplan/defmaps/ bool FM documents/maps/la_1212.pdfอ้างอิงจาก: เอกสาร The ABA’s General Approach to Analog Planning, September2003, เอกสาร ของ ACMA, Technical Planning Parameters and Methods forTerrestrial Broadcasting, April 2004, เอกสารของ ACMA, Broadcasting Services(Technical Planning) Guidelines 2007
 • 148รูปที่ 3.4 แผนที่พื้นที่ขอบเขตการให้บริการของสถานีวิทยุ 2APH ( ! ( ! Uranquinty ! Lockhart ( ( ! The Rock ( ! ( ! Urana ! Henty (! Oaklands( ! Culcairn ( ! Holbrook ( ! Walla ( Walla ! Jindera ( ! Howlong ( ! Corowa (! Bundalong( ! Rutherglen ( Albury ! Bellbridge ( ! Barnawartha ( ! Chiltern ( Wodonga ! Baranduda ( ! Tallangatta ( ! Tangambalanga ( ! Eldorado ( ( ! Yackandandah ! Wangaratta ( ! Beechworth ( Oxley ( ! ! Milawa ( ( ! Glenrowan ! Myrtleford ( ! Moyhu ( ! Tawonga ( ! Porepunkah ( ( ! ( ! ( ! ALBURY RA2 Area ID: 401 Determined: 31 March 2010 (2006 Census) Legend 0 5 10 20 Coastline; State Borders kilometres Licence Area Principal Roads; Cities (Medium & Large) ( ! ( ! Secondary Roads; Towns, Cities (Small) ( ! Minor Roads; Localities © Commonwealth of Australia 2010. Contains data © Commonwealth of Australia (Geoscience Australia, Australian Bureau of Statistics) 2001, 2007. 26/07/2010 12:43:57 pm
 • 149รูปที่ 3.5 แผนที่พื้นที่ขอบเขตการให้บริการของสถานีวิทยุ 3BPH ( ! ! Kerang ( ! Mathoura ! Cohuna ( ( ! Quambatook ( ! Leitchville ( ( ! ! Gunbower ( ! Nathalia ( ( ! Pyramid Hill ( ! ! Wycheproof ( Wunghnu ! Boort ( ! Echuca ( ( ! ( ! ! Tongala ( ! Lockington ( ! Charlton ( ! Kyabram ( ! Rochester ( ( ! Merrigum Shepparton ( ! ! Wedderburn ( ! Stanhope ( ! Tatura ( ( ! Toolamba ( ! ! Elmore ( ! Rushworth ( ! Inglewood ( ! Murchison ( ! Bridgewater ( ! Goornong ( ! St Arnaud ( Marong ( ! Bendigo ! Nagambie ( ! Axedale ( ! Dunolly ( ! Avenel ( ! Heathcote ( ! Maldon ( ! Harcourt ( ! Seymour ( ! Carisbrook ( ! Castlemaine ( ! Maryborough ( ! Tallarook ( ! Avoca ( ! Pyalong ( ! Newstead ( ! Talbot ( ! Malmsbury ( ! Broadford ( ( ! ! Kyneton ( ! Lancefield ( ! Waterford Park ! Kilmore ( ( ! Clunes ( ! Tylden ( ! Hazeldene ( ! Daylesford ( ! Romsey ( ! Woodend ( ! Wandong ( ! Trentham ( ! Wallan ( ! Creswick ( ! Macedon ( ! Learmonth ( ! Riddells Creek ( Kinglake West ! Beaufort ( ! Beveridge ( ( ! ! Gisborne ( Kinglake ! Whittlesea ( Cardigan Village ( ! ( ! Sunbury ! Greendale ( ! Gordon ! Laurimar ( ( ! St ( Andrews ! Ballan ( Myrniong Snake Valley Yarra Glen ( ! Ballarat ! Mount Egerton ( ! Bacchus Marsh ( ! ( ! Bulla ( ! Panton Hill ! ( ! ( Diggers Rest ( ( ! Smythesdale ( ! ! Skipton ( ! Linton ( Melton ( ! ! Enfield ( Rockbank Melbourne ! Meredith ( ( ! ( ! ( ! ( ! BENDIGO RA2 ( ! ( ! ( ! ( ! Area ID: 407 Determined: 28 May 2008 (2001 Census) Legend 0 12.5 25 50 Coastline; State Borders kilometres Licence Area Principal Roads; Cities (Medium & Large) ( ! ( ! Secondary Roads; Towns, Cities (Small) ( ! Minor Roads; Localities © Commonwealth of Australia 2010. Contains data © Commonwealth of Australia (Geoscience Australia, Australian Bureau of Statistics) 2001, 2002, 2007. 25/06/2010 9:20:12 pm
 • 150 รูปที่ 3.6 แผนที่พื้นที่ขอบเขตการให้บริการของสถานีวิทยุ 3GPH ! Little ( River ! Lara ( ( ! ! Batesford ( Geelong ! Leopold ((! ! Ocean Grove ( GEELONG RA2 Area ID: 463 Determined: 22 June 2000 (1996 Census) Legend 0 2 4 8 Coastline; State Borders kilometres Licence Area Principal Roads; Cities (Medium & Large) ( ! ( ! Secondary Roads; Towns, Cities (Small) ( ! Minor Roads; Localities © Commonwealth of Australia 2010. Contains data © Commonwealth of Australia (Geoscience Australia, Australian Bureau of Statistics) 1998, 2001, 2007. 25/06/2010 9:47:58 pm
 • 151รูปที่ 3.7 แผนที่พื้นที่ขอบเขตการให้บริการของสถานีวิทยุ 3RPH และ3RPH/T
 • ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! 152 ! ( ! ( ! Tooleybuc ( ! Manangatang ( ( ! Moulamein ! Ouyen ( ! Nyah ! Lockhart ( ( West ! Underbool ( ( ! ! Urana ( ! Jerilderie ( ( ! ( ! ! Swan Hill ( Henty ( ! Lake Boga ! Wakool ( ( ! ! Deniliquin ( ! Oaklands ( ( ! Sea Lake Culcairn ! Barham ( ! Finley ( ! Berrigan ( ( ! Walla Walla ( ! ! Woomelang ( ! Kerang ( ( ! ( ! Hopetoun ! Cohuna ( ! Mathoura ( Strathmerton Howlong Jindera ! ! Quambatook ( ( ! ! Cobram ( ( ! Rainbow ( ( ! ( ! ! Beulah ( ! ( ! Birchip ( Nathalia Yarrawonga Corowa ( ! Pyramid Hill ( ! ( ! ! Katamatite ( R ! ! Wycheproof Numurkah Albury ( ! Boort ( ! Echuca ( ( ! Tungamah ! Chiltern ( ( ! ! Jeparit ( ! Tallygaroopna ( ! Lockington ( Eldorado ! Warracknabeal ( ! Charlton ( ! Kyabram ( ! Dookie ( ( ! ( ! ! Rochester ( ! ! Beechworth ( ! Donald ( ( ! Shepparton R Wangaratta ! Nhill ( ! Wedderburn ( ! ( ! Stanhope Tatura ( ! ( ! Kaniva ( ! Elmore ( ! Minyip ! Benalla ! Dimboola ( ( ( ! Myrtleford ( ! Rushworth ! Moyhu ( ( ! Inglewood ( ! Goornong ! Murchison ( ! Violet Murtoa ( ( Town Bright ! St Arnaud ( ( ! ! Rupanyup ( ! Bendigo ( ! ( ! ! Euroa ( R ! Nagambie ( ! Goroke ( ( ! ! Horsham ( ( ! Axedale Harrietville ( ! Natimuk Dunolly ( ! ( ! ( ! Avenel ! Heathcote ( ! Maldon ( ! Seymour ( ! Mansfield ( ! Castlemaine ( ( ! ! Stawell ( ! Avoca ! Maryborough ( ! Pyalong ! Edenhope ( ( ( ! Mount Buller ! Alexandra ( ! Halls ! Yea ( ( Gap ( ( ! Eildon ! Kyneton ( ! Ararat ( ! Clunes ( ! Hazeldene ! Daylesford ( ! Romsey ( ( ! Trentham ( ! Wallan ( ! Creswick ( ! Beaufort ( ! Gisborne ( ! Marysville ( ( ! ! Cardigan ( Village ( ! ! Kinglake ( ( ! Willaura ! Ballarat ! Ballan R ( ! Sunbury Whittlesea R Casterton ! Healesville ( ( ! ( ! ( ! Coleraine ! Dunkeld ( ( ! ! Linton ( ! Melton R ! Lake ! Enfield ! Warburton ( ( Bolac Skipton ( ( ! ! Melbourne ( !(! ! Hamilton ( ! Meredith ( P Woori Yallock ! Emerald ( Heyfield Maffra ! Penshurst ( ! ( ! ( ! ( ! Werribee South Rawson ( ! ! Neerim South ( ! Dartmoor ! Lismore ( Bannockburn ! Lara ( Pakenham ( Sale ( ( ! ! Willow ( Grove ( ! Warragul ( ! Moe-Yallourn ! Rosedale Macarthur Koo-Wee-Rup ! Geelong ( ! ! Mortlake ( ( ! ( Winchelsea P ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! Traralgon ( ! ! Heywood ( ( ! ! Moriac Pearcedale ( ! ! Camperdown ( Beeac ( ! ( ! Ocean Grove ( Terang ! Birregurra ( ! Torquay ( Port Fairy ( ! Shoreham ! Mirboo ( North ! Portland ( ( ! ! Warrnambool R Colac ! Anglesea ( ( ! ! Cowes ( ! Leongatha ( ! Timboon ( ! Yarram ( ! Wonthaggi ( ! Foster ( ! Port ( Campbell ! Apollo Bay ( ! Sandy ( Point ( ! Currie ( ! Stanley ( ! VICTORIA COMMUNITY RA1 ( ! ( ! ( ! Area ID: 1212 ( ! ( ! Determined: 5 December 2002 (2001 Census) Legend 0 37.5 75 150 Coastline; State Borders kilometres Licence Area R ! ! P Principal Roads; Cities (Medium, Large) ( ! ( ! Secondary Roads; Towns, Cities (Small) ( ! Minor Roads; Localities © Commonwealth of Australia 2010. Contains data © Commonwealth of Australia (Geoscience Australia, Australian Bureau of Statistics) 2001, 2002, 2007. 26/06/2010 12:37:51 am รูปที่ 3.8 แผนที่พื้นที่ขอบเขตการให้บริการของสถานีวิทยุ 3MPH
 • 153 ! Dareton ( ! Wentworth ( ! Merbein ( ( ! Buronga ! Gol Gol ( Cabarita ( ! Mildura ! Red Cliffs ( ! Robinvale ( MILDURA RA2 Area ID: 435 Determined: 13 July 1995 (1991 Census) Legend 0 5 10 20 Coastline; State Borders kilometres Licence Area Principal Roads; Cities (Medium & Large) ( ! ( ! Secondary Roads; Towns, Cities (Small) ( ! Minor Roads; Localities © Commonwealth of Australia 2010. Contains data © Commonwealth of Australia (Geoscience Australia, Australian Bureau of Statistics) 1993, 2001, 2007. 25/06/2010 9:34:56 pmรูปที่ 3.9 แผนที่พื้นที่ขอบเขตการให้บริการของสถานีวิทยุ 3SPH
 • ( ! 154 ( ! ! Finley ( ( ! Berrigan ! Mathoura ( ! Tocumwal ( ! Barooga ( ( ! Strathmerton ! Cobram ( ( ! ! Yarrawonga ( ! Bundalong ( ! Nathalia ( ! Katamatite ( ! Numurkah ((! ! Wunghnu ( ! Tungamah ( ! Katandra ( West ( ! Tallygaroopna ! Tongala ( ! Kyabram ( ! Dookie ( Wangaratta ( ! ! Merrigum ( ! Shepparton ( East Shepparton ( ! ! Tatura ( ( ! Arcadia Downs ! Stanhope ( ! Glenrowan ( ! Toolamba ( ! Benalla ( ( ! ! Rushworth ( ( ! Murchison ! Violet ( Town ! Euroa ( ! Nagambie ( ! Avenel ( ! Seymour ( ! Mansfield ( ( ! SHEPPARTON RA2 ( ! ( ! Area ID: 346 Determined: 15 September 1997 (1991 Census) Legend 0 5 10 20 Coastline; State Borders kilometres Licence Area Principal Roads; Cities (Medium & Large) ( ! ( ! Secondary Roads; Towns, Cities (Small) ( ! Minor Roads; Localities © Commonwealth of Australia 2010. Contains data © Commonwealth of Australia (Geoscience Australia, Australian Bureau of Statistics) 1993, 2001, 2007. 25/06/2010 8:35:28 pm
 • 155 ส่วนที่ 4 บทสรุปการศึกษา กิจการวิทยุกระจายเสียงที่มุ่งเน้นเชิงประเด็นใน ต่างประเทศ จากการศึกษาถึง คุณลักษณะด้านต่างๆ พัฒนาการและรูปแบบการดําเนินกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มุ่งเน้นเชิงประเด็นจากกรณีที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ สามารถสรุปออเป็นในประเด็นต่างๆดังนี้
 • 156ข้อ ประเด็น สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย (โอเชีย ภูมิภาคอื่นๆ (ยุโรป) เนีย)1 น ิ ย า ม ต า ม ไม่มีคํานิยาม 1.1) ไม่มีคํานิยาม จากการศึกษา ก ฎ ห ม า ย ข อ ง โดยตรงตาม โดยตรงตาม เปรียบเทียบใน วิทยุที่มุ่งเน้นใน กฎหมายที่ให้คํา กฎหมายที่ให้คํา ระดับนานาชาติ เชิงประเด็น นิยามถึง “วิทยุที่มุ่ง นิยามถึง “วิทยุที่มุ่ง ไม่มีคํานิยาม เน้นในเชิง เน้นในเชิง โดยตรงตาม ประเด็น” (Issue ประเด็น” (Issue กฎหมายที่ให้คํา based Radio/ based Radio/ นิยามถึง “วิทยุที่ Issue-oriented Issue-oriented มุ่งเน้นในเชิง Radio) Radio) แต่มีการใช้ ประเด็น” (Issue คํา/นิยามที่ใกล้ based Radio/ แต่มีการใช้คํา/ เคียงคือ Issue-oriented นิยามที่ใกล้เคียงคือ Community of Radio) “ชุมชนความสนใจ/ Interest ระบุไว้ตาม ประโยชน์ กฎหมาย แต่มีลักษณะที่ใกล้ ร่วม” (Community ตามระเบียบการ เคียง/หรือมีการ of Interest) ระบุไว้ เงื่อนไขการพิจารณา ให้อนุญาต ตามกฎหมาย 2 อนุญาตประกอบ ประกอบการ ฉบับ คือ กิจการวิทยุชุมชน ได้แก่ กลุ่มความสนใจ/ (ก) พระราชบัญญัติ ร่วมประโยชน์ร่วม 1.1) วิทยุชุมชน กิจการกระจายเสียง (Community of กลุ่มความสนใจ/ ค.ศ. 1990 (The Interest) จาก ร่วมประโยชน์ร่วม Broadcasting Act ACMA (Community of 1990) ซึ่งได้รับการ Interest) แก้ไขเป็น พระราช 1.2) นอกจากนี้ยังมี บัญญัติกิจการสื่อสาร การประกอบกิจการ 1.2) กิจการวิทยุ ค.ศ. 2003 (The ที่ได้รับอนุญาตให้ เพื่อเป้าหมาย/ Communication ประกอบกิจการแบบ กลุ่มเป้าหมาย Act 2003) เฉพาะเจาะจงใน เฉพาะเจาะจง ประเภทของใบ (Special or (ข) ระเบียบการ Specific อนุญาตอื่นที่นอก ประกอบกิจการวิทยุ Broadcasting เหนือ กิจการวิทยุ ชุมชน ค.ศ. 2004 Service) ที่ได้รับ ชุมชน ดังนี้ (The Community การจัดไว้ให้อยู่ Radio Order เป็นอีกประเภท (ก) การบริ ก าร 2004) ซึ่งได้รับการ หนึ่งของกิจการ กิจการกระจายเสียง แก้ไขเพิ่มเติมเป็น การกระจายเสียง แบบจํ า กั ด บริ เ วณ/ ระเบียบการประกอบ อาทิ ในประเทศ ก ล ุ ่ ม ค ว า ม ส น ใ จ/ กิจการวิทยุชุมชน แคนาดา (กิจการ ประเภทเนื้อหา โดย ค.ศ. 2010 (The สถานีเพื่อศาสนา, ระบบสมาชิก Community การศึกษา, ชาว (Subscription Radio Order พื้นเมือง ดูเพิ่ม Narrowcasting 2010) มีผลบังคับใช้ เติมในส่วนที่ 1) Services), เมื่อ 22 มกราคม ค.ศ. 2010
 • 157ข้อ ประเด็น สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย (โอเชีย ภูมิภาคอื่นๆ (ยุโรป) เนีย)2 แนวคิดและ มีการดําเนินกิจการ 2.1) มีการดําเนิน ให้บริการโดยมี ลักษณะการ ในส่วนของวิทยุ กิจการในส่วนของ เป้าหมายหลัก ประกอบกิ จ การ ชุมชน “ชุมชนความ วิทยุชุมชน “ชุมชน เฉพาะเจาะจง หรือ ของวิทยุที่มุ่ง สนใจ/ประโยชน์ ความสนใจ/ มีการกําหนดกลุ่ม เน้นในเชิง ร่วม” (Community ประโยชน์ เป้าหมายอย่าง ประเด็น of Interest) ใน ร่วม” (Community ชัดเจน หลายกลุ่ม อาทิ วิทยุ of Interest) ใน ชุมชนกลุ่มชาติพันธ์ุ, หลายกลุ่ม มีการดําเนิน กลุ่มศาสนา, กลุ่มผู้ กิจการอยู่ในหลาย สูงอายุ, กลุ่มผู้พิการ, แนวคิดหลักคือ ส่ง ระบบทั้งนี้ขึ้นอยู่ กลุ่มดนตรีและศิลปะ, เสริมคุณค่าและ กับระบบกิจการ ฯลฯ ศักดิ์ศรีของ และกฎหมายของ ประชาชนในด้าน แต่ละประเทศ อาทิ แนวคิดหลักคือ “การ ความหลากหลาย สร้ า งเสริ ม ประโยชน์ ทาง เชื้อชาติ การดําเนินกิจการ แก่สังคม” (Social ศาสนา ภาษา และ ในรูปแบบวิทยุ Gain) ใน 4 บริบท วัฒนธรรม ชุมชน เช่น Radio ได้แก่ (Australia’s Islam 1548 AM (ก) การบริการเพื่อ Multicultural ในประเทศ สนองต่อความ Policy) โดยมีหลัก แอฟริกาใต้ ต้องการของสมาชิก ปรัชญาที่สําคัญ ดังนี้ การดําเนินกิจการ (ข) ส่งเสริมให้เกิด - เป็นหน้าที่ความ ในระบบกิจการไม่ การเสวนาและการ รับผิดชอบของ แสวงหากําไร แสดงออกความคิ ด พลเมืองทุกคน (Non- เห็นของประชาชน (Responsibilities commercial (ค) ส่งเสริมการ of All) ในการร่วม Radio Service) ศึกษาหรือการฝึก ในกิจการสถานี มือกันส่งเสริม อบรมแก่ ป ระชาชน วิทยุเพื่อศาสนาใน สนับสนุนสังคม (โดยเฉพาะแก่ ผ ู ้ ว ่ า ง ประเทศ ออสเตรเลียให้เกิด งาน) สหรัฐอเมริกา เช่น หลักประกันถึงสิทธิ (ง) ส่งเสริมให้เกิด 1160 AM WYLL เสรีภาพ ความเท่า ความรู้และความ (Chicago’s เทียมกันของสมาชิก เข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับ Christian Talk), ในสังคม และส่ง ชุมชน และเสริมสร้าง 89.3 FM KSBJ เสริมความหลาก ในฮุสตัน, 99.5 ความเข้มแข็งในด้าน หลายทางวัฒนธรรม FM KKLA ในลอส ความร่ ว มมื อ ซึ ่ ง กั น ให้เจริญ เองเจลิส เป็นต้น และกันของสมาชิกใน งอกงาม ชุมชนนั้นๆ กิจการวิทยุเฉพาะ - เคารพและให้ กลุ่มที่ดําเนิน เกียรติซึ่งกันและกัน กิจการในเชิง (Respect for พาณิชย์ อาทิ Each Person) ส่ง เครือข่ายวิทยุผู้ขับ
 • 158ข้อ ประเด็น สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย (โอเชีย ภูมิภาคอื่นๆ (ยุโรป) เนีย)2 แนวคิดและ - ยึดถือความ ลักษณะการ ยุติธรรมและเสมอ ประกอบกิ จ การ ภาค (Fairness for ของวิทยุที่มุ่ง Each Person) เน้นในเชิง ประชาชน ประเด็น (ต่อ) ออสเตรเลียทุกคน ต้องได้รับโอกาสและ การปฏิบัติอย่างเท่า เทียมกัน ความเท่า เทียมกันครอบคลุม ในทุกมิติทั้งทาง สังคม การเมือง และ เศรษฐกิจตาม ครรลองวิถีชีวิตของ ชาว ออสเตรเลีย - มุ่งเน้นประโยชน์ เพื่อประชาชนทุก ภาคส่วน (Benefit for All) ความหลาก หลายทางวัฒนธรรม ของประชาชนชาว ออสเตรเลีย คือ ประโยชน์และความ งดงามของประเทศ ชาติและประชาชน 2.2) มีการส่งเสริม การดําเนินกิจการ กระจายเสียงเป็น พิเศษเพื่อให้บริการ กลุ่มเฉพาะเจาะจง อาทิ กลุ่มผู้พิการ ทางสายตา (RPH Radio) และกลุ่ม ชาวพื้นเมืองอะบอริ จิน
 • 159ข้อ ประเด็น สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย (โอเชีย ภูมิภาคอื่นๆ (ยุโรป) เนีย)3 ลักษณะทาง Ofcom ได้กําหนด มี ก ารประกาศเขต ในสหรัฐอเมริกา เทคนิค คลื่น นโยบายหลักการ พื้นที่ขอบเขตการส่ง ความถี่ที่ใช้ โดยทั่วไปทางด้าน ส ั ญ ญ า ณ ก ร ะ จ า ย สถานีวิทยุ FM ใน ดําเนินการ ระบบการส่งสัญญาณ เสียง ประเทศ ลั ก ษณะรู ป แบบ และขอบเขตอาณา สหรัฐอเมริกาแบ่ง เคร ื อข่ า ยเพ ื ่ อ บริเวณในการส่ง ทางด้านเทคนิคภาค เป็น 3 ประเภท การกระจาย สัญญาณกระจาย การรับสัญญาณวิทยุ คือ เสียง เสียงของวิทยุชุมชน กระจายเสียง ดังนี้ ประเภทนี้ตามกรอบ (1) สถานีวิทยุ FM ก ฎ ห ม า ย น ั ้ น เชิงพาณิชย์ - สถานีวิทยุชุมชน ประชาชนโดยทั ่ ว ไป (Commercial ในเขตชุมชนเมืองได้ ต ้ อ ง ส า ม า ร ถ ร ั บ FM Stations) จะ รับอนุญาตให้ใช้การ ส ั ญ ญ า ณ ไ ด ้ ด ้ ว ย ใช้ความถี่ตั้งแต่ ส่งสัญญาณกระจาย อุ ป กรณ์ เ ครื ่ อ งรั บ ที ่ 92.1 – 107.9 เสียงในระบบ FM สามารถหาได้ โ ดย MHz และกําหนด ครอบคลุมรัศมีการ ทั่วไป และรับ ลําดับชั้นของ ส่งสัญญาณ 5 สั ญ ญาณได้ โ ดยไม่ สถานีตามกําลังส่ง กิโลเมตร หากเป็น เ ส ี ย ค ่ า ใ ช ้ จ ่ า ย แ ต ่ จาก A, B1, B, C3, C2, C1, กรณีชุมชนความ อย่างใด C0, C โดยกําลัง สนใจหรือประโยชน์ ส่ง ERP ของสถานี ร่วมซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ ลําดับชั้น A มีค่า ที่มีรัศมีกว่า 5 ต่ําสุดอยู่ในช่วง กิโลเมตร จะได้รับ 0.1-6 กิโลวัตต์ อนุญาตให้ใช้การส่ง กําลังส่งเพิ่มขึ้น สัญญาณกระจาย ตามลําดับชั้น เสียงในระบบ AM สถานีจนถึง 100 กิโลวัตต์สําหรับ - ในเขตชนบทที่ สถานีลําดับชั้น C คลื่นความถี่ระบบ FM สามารถให้ (2) สถานีวิทยุ FM บริการได้อย่างแพร่ เพื่อการศึกษาและ หลายและในวงกว้าง ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ Ofcom อาจจะ (Noncommerci พิจารณาอนุญาตให้ al Educational ใช้คลื่นความถี่ระบบ FM Stations FM แต่หากคลื่น หรือ NCE-FM) ความถี่ระบบ FM ไม่ อาจใช้ย่านความถี่ สามารถให้บริการได้ ในช่วง 88.1 – อย่างมีประสิทธิภาพ 91.9 MHz ซึ่ง Ofcom จะพิจารณา ถูกกันไว้สําหรับ อนุญาตให้ใช้คลื่น สถานีวิทยุประเภท ความถี่ระบบ AM นี้โดยเฉพาะ หรือ
 • 160ข้อ ประเด็น สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย (โอเชีย ภูมิภาคอื่นๆ (ยุโรป) เนีย)3 ลักษณะทาง สหรัฐอเมริกา เทคนิค คลื่น (ต่อ) ความถี่ที่ใช้ ดําเนินการ การกํากับดูแลของ ลั ก ษณะรู ป แบบ FCC ต่างจากของ เคร ื อข่ า ยเพ ื ่ อ ประเทศสหราช การกระจาย อาณาจักรและ เสียง (ต่อ) ประเทศ ออสเตรเลียซึ่งใช้ วิธีวางแผนพื้นที่ โดยละเอียด FCC ใช้วิธีกํากับดูแล ด้วยการกําหนด ระยะห่างขั้นต่ํา ระหว่างสถานี ลําดับชั้นต่าง ๆ และตามความถี่ที่ ใช้ ตัวอย่างเช่น สถานีชั้น A ที่ใช้ ความถี่เดียวกันต้อ งอยู่ห่างกันอย่าง น้อย 115 กม. หากใช้ความถี่ต่าง กัน 200kHz ระยะทางขั้นต่ําลด ลงเหลือ 72 กม. ส่วนสถานีชั้น C ที่ ใช้ความถี่เดียวกัน ต้องอยู่ห่างกัน อย่างน้อย 290 กม. ในการขอใบ อนุญาตตั้งสถานี ใหม่ FCC จะให้ใบ อนุญาตหากว่า ระยะห่างระหว่าง สถานีใหม่และ สถานีที่มีอยู่ก่อน ได้ตามข้อกําหนด ระยะทางขั้นต่ํา นอกจากนี้สถานี
 • 161ข้อ ประเด็น สหราชอาณาจัก