λίπη και έλαια
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

λίπη και έλαια

on

 • 421 views

 

Statistics

Views

Total Views
421
Views on SlideShare
330
Embed Views
91

Actions

Likes
0
Downloads
2
Comments
0

1 Embed 91

http://oikiakioikonomia-sidiropoulou.wikispaces.com 91

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

λίπη και έλαια λίπη και έλαια Presentation Transcript

 • Mάκθμα από τουσ μακθτζσ του Α4 Θ παρουςίαςθ ανζβθκε όπωσ παρουςιάςτθκε από τουσ μακθτζσ και χωρίσ διορκϊςεισ
 • Λίπθ και Ζλαια
 • ΢τθν ομάδα λιπϊν και ελαίων ανικουν: • Ελαιόλαδο και ελιζσ • ΢πορζλαια (π.χ. καλαμποκζλαιο , θλιζλαιο, ςογιζλαιο)• Φυτικζσ μαργαρίνεσ (για επάλειψθ) και μαγειρικά λίπθ ( για το μαγείρεμα)
 • Σα λιπίδια ηωικισ προελεφςεισ Βοφτυρο Λαρδί
 • Σα λιπίδια φυτικι προζλευςθσΜαγειρικά λίπθ Μαγιονζηα Ξθροί καρποί
 • Θ ομάδα των λιπιδίων ζχει τα ακόλουκα κρεπτικά ςυςτατικά:• Λιπαρά οξζα που είναι απαραίτθτα για τον οργανιςμό• Λιποδιαλυτζσ βιταμίνεσ A, D, E, K• Ζχει υψθλι κερμικι αξία (9Kcal)
 • Σα λιπαρά οξζα τα χωρίηουμε ςε: ΑΚΟΡΕ΢ΣΑ ΚΟΡΕ΢ΜΕΝΑ τα κορεςμζνα λιπαρά οξζαΜονοακόρεςτα Πολυακόρετςα ΠΕΡΙΕΧΟΤΝ: επιδροφν αρνθτικά ςτθν Περιζχουν : υγεία μασ προκαλϊντασ• Ελαιόλαδο ΢πορζλαια ΒΟΤΣΘΡΟ μασ αςκζνειεσ ςτα αγγεία• Ελιζσ Καλαμποκζλαιο ΣΤΡΙ ςτθν καρδιά μασ και ανε-• Ξθροφσ καρποφσ Θλιζλαιο ΠΑΧΤ ΚΡΕΑ΢ βάηουν τθν χολθςτερόλθ Παχιά ψάρια ΑΛΛΑΝΣΙΚΑ ςτο αίμα μασ.
 • Α΢ ΠΑΜΕ ΢Ε ΜΕΡΙΚΕ΢ ΕΡΩΣΘ΢ΟΤΛΕ΢Μιπωσ κυμάςτε ςτθν ομάδα λιπϊν και ελαίωντθ ανικουν; ΑΝΘΚΟΤΝΕλαιόλαδο και ελιζσ΢πορζλαιαΦυτικζσ μαργαρίνεσΜαγειρικά λίπθ
 • Μιπωσ κυμάςτε ποια είναι τα λιπίδια ηωικισ προζλευςθσ; ΕΙΝΑΙ1. ΒΟΤΣΤΡΟ2. ΛΑΡΔΙ
 • Μιπωσ κυμάςτε ποια είναι τα λιπίδια φυτικισ προζλευςθσ; ΕΙΝΑΙi. ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΛΙΠΘii. ΢ΑΛΣ΢Ε΢ ΚΑΙ ΜΑΓΙΟΝΕΗΑiii. ΞΘΡΟΙ ΚΑΠΡΟΙ
 • Μιπωσ κυμάςτε ςε ποιεσ κατθγορίεσχωρίηουμε τα λιπαρά οξζα και ποια είναι αυτά; ΑΚΟΡΕΣ΢Α ΚΟΡΕ΢ΜΕΝΑ ΜΟΝΟΑΚΟΡΕΣ΢Α ΠΟΛΤΑΚΟΡΕ΢ΣΑ ΕΊΝΑΙΕλαιόλαδο ΢πορζλαιο ΒΟΤΣΤΡΟΕλιζσ Θλιζλαιο ΣΤΡΙΞθροφσ καρποφσΚαλαμποκζλαιο ΠΑΧΤ ΚΡΕΑ΢ Παχιά ψάρια ΑΛΛΑΝΣΙΚΑ
 • Ευχαριςτοφμε που δϊςατε ςθμαςία ςτθν εργαςία μασ… ΛΙΠΟΙ ΚΑΙ ΕΛΑΙΑΕργαςία ςτθν Οικιακι ΟικονομίαOνόματα: ΧΡΘ΢ΣΟ΢ ΛΤΜΠΕΡΙΔΘ΢ ΔΘΜΘΣΡΘ΢ ΠΑΠΠΑΔΟΠΟΤΛΟ΢ ΔΘΜΘΣΡΘ΢ ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤΣάξθ: Αϋ4… 1ο Γσμνάζιο Ορεζηιάδας
 • ΣΕΛΟ΢