‫برنگذر‬ ‫اندیشه‬ ‫برتر‬ ‫كزین‬ ‫خرد‬ ‫و‬ ‫جان‬ ‫خداوند‬ ‫نام‬ ‫به‬‫برنگذر‬ ‫اندیشه‬ ‫برتر‬ ‫كزین‬ ‫خرد‬ ‫و‬ ‫جان‬ ‫خداوند...
‫امانت)مرجع‬ ‫و‬ ‫اطلعات‬ ‫ورود‬ ‫بخش‬‫امانت)مرجع‬ ‫و‬ ‫اطلعات‬ ‫ورود‬ ‫بخش‬))
•‫مراجعه‬ ‫نياز‬ ‫به‬ ‫پاسخگوئي‬ ‫بخش‬ ‫این...
:‫کتاب‬ ‫ثبت‬ ‫و‬ ‫نویسی‬ ‫فهرست‬ ‫بخش‬:‫کتاب‬ ‫ثبت‬ ‫و‬ ‫نویسی‬ ‫فهرست‬ ‫بخش‬
•‫کتب‬ ‫کليه‬ ‫،مشخصات‬ ‫نویسی‬ ‫فهرست‬ ‫بر...
:‫کتاب‬ ‫امانت‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫آماده‬ ‫بخش‬:‫کتاب‬ ‫امانت‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫آماده‬ ‫بخش‬
‫ها‬ ‫کتاب‬ ‫سازی‬ ‫آماده‬ ‫بر‬ ‫علوه‬ ‫ب...
:‫نشریات‬ ‫توزیع‬ ‫و‬ ‫اشتراک‬ ، ‫تهيه‬ ‫بخش‬:‫نشریات‬ ‫توزیع‬ ‫و‬ ‫اشتراک‬ ، ‫تهيه‬ ‫بخش‬
‫های‬ ‫روزنامه‬ ‫اشتراک‬ ‫درخوا...
‫كتابها‬ ‫موضوعات‬ ‫تنوع‬‫كتابها‬ ‫موضوعات‬ ‫تنوع‬
•‫از‬ ‫موضوعاتی‬ ‫بر‬ ‫مشتمل‬ ‫كتابخانه‬ ‫اين‬ ‫كتابهاي‬ ‫مجموعه‬‫از‬ ‫...
‫عضويت‬ ‫شرايط‬‫عضويت‬ ‫شرايط‬
•‫عضوي‬ ‫فرم‬ ‫تكميل‬‫عضوي‬ ‫فرم‬ ‫تكميل‬‫ت‬‫ت‬
•‫فتوكپي‬ ‫و‬ (‫دانشجويان‬ ‫دانشجوئي)جهت‬ ‫...
‫سال‬ ‫در‬ ‫فرهنگی‬ ‫کتابخانه‬ ‫عملکرد‬‫سال‬ ‫در‬ ‫فرهنگی‬ ‫کتابخانه‬ ‫عملکرد‬8888
‫تاريخ‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ذيل‬ ‫های‬ ‫فعاليت‬ ...
‫به‬ ‫شده‬ ‫برگزار‬ ‫کتابخوانی‬ ‫مسابقات‬ ‫عناوين‬‫به‬ ‫شده‬ ‫برگزار‬ ‫کتابخوانی‬ ‫مسابقات‬ ‫عناوين‬
:‫باشد‬ ‫می‬ ‫ذيل‬ ‫ش...
2‫روز‬ ‫مناسبت‬ ‫اطهر"به‬ ‫"زهرای‬ ‫کتابخوانی‬ ‫-مسابقه‬
( ‫دانشجويی‬ ‫معاونت‬ ‫خانم‬ ‫کارکنان‬ ‫زن)ويژه‬
‫امينی‬ ‫ابراهيم...
3-‫حسین‬ ‫اثر‬ "‫سازی‬ ‫خود‬ ‫و‬ ‫کتابخوانی"اخل ق‬ ‫مسابقه‬
( ‫کارمندان‬ ‫و‬ ‫دانشجویان‬ ‫مظاهری)ویژه‬
‫از‬ ‫بیش‬ :‫کننده‬...
44--"‫سازی‬ ‫خود‬ ‫و‬ ‫کتابخوانی"اخل ق‬ ‫مسابقه‬"‫سازی‬ ‫خود‬ ‫و‬ ‫کتابخوانی"اخل ق‬ ‫مسابقه‬
‫،ورزشی‬ ‫فرهنگی‬ ‫المپياد‬ ‫...
55‫اثرایرج‬ "‫عشق‬ ‫کتابخوانی"استاد‬ ‫مسابقه‬ -‫اثرایرج‬ "‫عشق‬ ‫کتابخوانی"استاد‬ ‫مسابقه‬ -
‫کتاب‬ ‫هفته‬ ‫مناسبت‬ ‫به‬ ‫...
66‫مدرسی‬ ‫تقی‬ ‫محمد‬ ‫سید‬ ‫ال‬ ‫اثرآیت‬ "‫الئمه‬ ‫کتابخوانی"ثامن‬ ‫مسابقه‬ -‫مدرسی‬ ‫تقی‬ ‫محمد‬ ‫سید‬ ‫ال‬ ‫اثرآیت‬ "‫...
“‫اصفهان‬ ‫”یادگار‬ ‫کتابخوانی‬ ‫مسابقه‬“‫اصفهان‬ ‫”یادگار‬ ‫کتابخوانی‬ ‫مسابقه‬
‫اردوی‬ ‫در‬ ‫کننده‬ ‫شرکت‬ ‫افراد‬ ‫از‬ ...
‫ل‬ ‫سا‬ ‫ابتدای‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫فعالیتهای‬ ‫سایر‬‫ل‬ ‫سا‬ ‫ابتدای‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫فعالیتهای‬ ‫سایر‬8888
11--‫حد...
22--‫ارسال‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫جدا‬‫ارسال‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫جدا‬15001500‫برای‬ ‫کتاب‬ ‫جلد‬‫برای‬ ‫کتاب‬ ‫جلد‬1515‫دانشجوئی‬ ‫خوابگاه‬...
33--‫لرستان‬ ‫پسرانه‬ ‫خوابگاه‬ ‫فرهنگی‬ ‫کتابخانه‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬‫لرستان‬ ‫پسرانه‬ ‫خوابگاه‬ ‫فرهنگی‬ ‫کتابخانه‬ ‫اندازی‬...
44--‫رایانه‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫خوابگاه‬ ‫همه‬ ‫فرهنگی‬ ‫کتابخانه‬ ‫تجهیز‬‫رایانه‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫خوابگاه‬ ‫همه‬ ‫فرهنگی‬ ‫کتابخانه‬ ‫...
55--‫ها‬ ‫خوابگاه‬ ‫فرهنگی‬ ‫کتابخانه‬ ‫جدید‬ ‫تجهیزات‬ ‫خرید‬ ‫و‬ ‫تعمیر‬‫ها‬ ‫خوابگاه‬ ‫فرهنگی‬ ‫کتابخانه‬ ‫جدید‬ ‫تجهیز...
66--،‫شقایق‬ ‫های‬ ‫خوابگاه‬ ‫فرهنگی‬ ‫کتابخانه‬ ‫جابجایی‬ ‫انجام‬ ‫و‬ ‫پیگیری‬،‫شقایق‬ ‫های‬ ‫خوابگاه‬ ‫فرهنگی‬ ‫کتابخانه...
77--‫پیشین‬ ‫ترم‬ ‫فرهنگی‬ ‫کتابخانه‬ ‫رابطان‬ ‫کار‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬‫پیشین‬ ‫ترم‬ ‫فرهنگی‬ ‫کتابخانه‬ ‫رابطان‬ ‫کار‬ ‫بر‬ ‫نظ...
88‫کتابخانه‬ ‫رابطان‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫-گزینش‬‫کتابخانه‬ ‫رابطان‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫-گزینش‬‫ها‬ ‫خوابگاه‬‫ها‬ ‫خوابگاه‬‫و‬ ‫تازه‬ ‫...
99--"‫والقلم‬ ‫"نون‬ ‫کتاب‬ ‫فروشگاه‬ ‫و‬ ‫نمایشگاه‬ ‫برپائی‬ ‫و‬ ‫پیگیری‬"‫والقلم‬ ‫"نون‬ ‫کتاب‬ ‫فروشگاه‬ ‫و‬ ‫نمایشگاه‬...
:‫دانشجویي‬ ‫خوابگاههاي‬ ‫فرهنگي‬ ‫كتابخانه‬:‫دانشجویي‬ ‫خوابگاههاي‬ ‫فرهنگي‬ ‫كتابخانه‬
•‫ي‬ ‫خوابگاهها‬ ‫در‬ ‫مستقر‬ ‫دا...
كتابخانه فرهنگي معاونت دانشجوئي فرهنگي
كتابخانه فرهنگي معاونت دانشجوئي فرهنگي
كتابخانه فرهنگي معاونت دانشجوئي فرهنگي
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

كتابخانه فرهنگي معاونت دانشجوئي فرهنگي

0 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
0
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

كتابخانه فرهنگي معاونت دانشجوئي فرهنگي

 1. 1. ‫برنگذر‬ ‫اندیشه‬ ‫برتر‬ ‫كزین‬ ‫خرد‬ ‫و‬ ‫جان‬ ‫خداوند‬ ‫نام‬ ‫به‬‫برنگذر‬ ‫اندیشه‬ ‫برتر‬ ‫كزین‬ ‫خرد‬ ‫و‬ ‫جان‬ ‫خداوند‬ ‫نام‬ ‫به‬‫د‬‫د‬ •‫ایران‬ ‫پزشكي‬ ‫علوم‬ ‫دانشگاه‬ ‫فرهنگي‬ ‫دانشجوئي‬ ‫معاونت‬ ‫فرهنگي‬ ‫كتابخانه‬‫ایران‬ ‫پزشكي‬ ‫علوم‬ ‫دانشگاه‬ ‫فرهنگي‬ ‫دانشجوئي‬ ‫معاونت‬ ‫فرهنگي‬ ‫كتابخانه‬ •‫کتابخانه‬ ‫این‬‫کتابخانه‬ ‫این‬‫سال‬ ‫ماه‬ ‫آبان‬ ‫از‬‫سال‬ ‫ماه‬ ‫آبان‬ ‫از‬۱۳۷۸۱۳۷۸‫عمدتا‬ ‫كتابخانه‬ ‫این‬ ‫تاسيس‬ ‫از‬ ‫هدف‬ .‫نمود‬ ‫كار‬ ‫به‬ ‫آغاز‬ "‫رسما‬‫عمدتا‬ ‫كتابخانه‬ ‫این‬ ‫تاسيس‬ ‫از‬ ‫هدف‬ .‫نمود‬ ‫كار‬ ‫به‬ ‫آغاز‬ "‫رسما‬ .‫بود‬ ‫درسي‬ ‫غير‬ ‫و‬ ‫فرهنگي‬ ‫كتابهاي‬ ‫زمينه‬ ‫در‬ ‫دانشگاه‬ ‫اساتيد‬ ‫دانشجویان،كاركنان،و‬ ‫نياز‬ ‫ساختن‬ ‫برآورده‬.‫بود‬ ‫درسي‬ ‫غير‬ ‫و‬ ‫فرهنگي‬ ‫كتابهاي‬ ‫زمينه‬ ‫در‬ ‫دانشگاه‬ ‫اساتيد‬ ‫دانشجویان،كاركنان،و‬ ‫نياز‬ ‫ساختن‬ ‫برآورده‬ •‫این‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫شوند‬ ‫مي‬ ‫مواجه‬ ‫درسي‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫كتابها‬ ‫از‬ ‫عظيمي‬ ‫حجم‬ ‫با‬ ‫دانشگاه‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫بدو‬ ‫در‬ ‫دانشجویان‬‫این‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫شوند‬ ‫مي‬ ‫مواجه‬ ‫درسي‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫كتابها‬ ‫از‬ ‫عظيمي‬ ‫حجم‬ ‫با‬ ‫دانشگاه‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫بدو‬ ‫در‬ ‫دانشجویان‬ ‫هاي‬ ‫آگاهي‬ ‫سطح‬ ‫ارتقائ‬ ‫جهت‬ ‫ذهني‬ ‫خستگي‬ ‫رفع‬ ‫و‬ ‫مطالعه‬ ‫نوع‬ ‫در‬ ‫تنوع‬ ‫بر‬ ‫علوه‬ ‫است‬ ‫لزم‬ ‫ميان‬‫هاي‬ ‫آگاهي‬ ‫سطح‬ ‫ارتقائ‬ ‫جهت‬ ‫ذهني‬ ‫خستگي‬ ‫رفع‬ ‫و‬ ‫مطالعه‬ ‫نوع‬ ‫در‬ ‫تنوع‬ ‫بر‬ ‫علوه‬ ‫است‬ ‫لزم‬ ‫ميان‬ ‫به‬ ‫اي‬ ‫كتابخانه‬ ‫چنين‬ ‫وجود‬ ‫ضرورت‬ ‫دهند.لذا‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫خویش‬ ‫اطلعاتي‬ ‫بار‬ ‫خود‬ ‫فرهنگي‬ ‫و‬ ‫عمومي‬‫به‬ ‫اي‬ ‫كتابخانه‬ ‫چنين‬ ‫وجود‬ ‫ضرورت‬ ‫دهند.لذا‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫خویش‬ ‫اطلعاتي‬ ‫بار‬ ‫خود‬ ‫فرهنگي‬ ‫و‬ ‫عمومي‬ .‫ميگردد‬ ‫آشكار‬ ‫وضوح‬ ‫طور‬.‫ميگردد‬ ‫آشكار‬ ‫وضوح‬ ‫طور‬ •‫فرهنگي‬ ‫كتابخانه‬ ‫وظایف‬‫فرهنگي‬ ‫كتابخانه‬ ‫وظایف‬ •11--‫كتابها‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫نهفته‬ ‫اطلعات‬ ‫صحيح‬ ‫اشاعه‬ ‫و‬ ‫مناسب،حفاظت،سازماندهي‬ ‫كتابهاي‬ ‫تهيه‬ ‫و‬ ‫انتخاب‬‫كتابها‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫نهفته‬ ‫اطلعات‬ ‫صحيح‬ ‫اشاعه‬ ‫و‬ ‫مناسب،حفاظت،سازماندهي‬ ‫كتابهاي‬ ‫تهيه‬ ‫و‬ ‫انتخاب‬‫از‬‫از‬ ‫اس‬ ‫پوشش‬ ‫تحت‬ ‫دانشجوئی‬ ‫های‬ ‫خوابگاه‬ ‫فرهنگی‬ ‫کتابخانه‬ ‫و‬ ‫كتابخانه‬ ‫این‬ ‫اصلي‬ ‫وظایف‬‫اس‬ ‫پوشش‬ ‫تحت‬ ‫دانشجوئی‬ ‫های‬ ‫خوابگاه‬ ‫فرهنگی‬ ‫کتابخانه‬ ‫و‬ ‫كتابخانه‬ ‫این‬ ‫اصلي‬ ‫وظایف‬.‫ت‬.‫ت‬ •22--‫دیده‬ ‫آموزش‬ ‫نيروهاي‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫رساني‬ ‫اطلع‬ ‫و‬ ‫كتابداري‬ ‫علمي‬ ‫روشهاي‬ ‫گيري‬ ‫كار‬ ‫به‬‫دیده‬ ‫آموزش‬ ‫نيروهاي‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫رساني‬ ‫اطلع‬ ‫و‬ ‫كتابداري‬ ‫علمي‬ ‫روشهاي‬ ‫گيري‬ ‫كار‬ ‫به‬‫رده‬ ‫براي‬‫رده‬ ‫براي‬ ‫كتابها‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ‫نویسي‬ ‫فهرست‬ ‫و‬ ‫بندي‬‫كتابها‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ‫نویسي‬ ‫فهرست‬ ‫و‬ ‫بندي‬ •33--‫قدیمي‬ ‫كتابهاي‬ ‫كردن‬ ‫وجين‬‫قدیمي‬ ‫كتابهاي‬ ‫كردن‬ ‫وجين‬ •44‫تبليغات‬ ‫ازطریق‬ ‫فرهنگي‬ ‫كتابخانه‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫كتابهاي‬ ‫-معرفي‬‫تبليغات‬ ‫ازطریق‬ ‫فرهنگي‬ ‫كتابخانه‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫كتابهاي‬ ‫-معرفي‬55‫در‬ ‫کتابخوانی‬ ‫مسابقات‬ ‫-برگزاری‬‫در‬ ‫کتابخوانی‬ ‫مسابقات‬ ‫-برگزاری‬ ‫دانشگاه‬ ‫سطح‬‫دانشگاه‬ ‫سطح‬ •66‫مختلف‬ ‫های‬ ‫مناسبت‬ ‫به‬ ‫کتاب‬ ‫فروشگاه‬ ‫و‬ ‫نمایشگاه‬ ‫-برپایی‬‫مختلف‬ ‫های‬ ‫مناسبت‬ ‫به‬ ‫کتاب‬ ‫فروشگاه‬ ‫و‬ ‫نمایشگاه‬ ‫-برپایی‬ •77‫دانشجوئی‬ ‫خوابگاههای‬ ‫کليه‬ ‫کتابخانه‬ ‫النتشارجهت‬ ‫کثير‬ ‫ی‬ ‫ها‬ ‫روزنامه‬ ‫اشتراک‬ -‫دانشجوئی‬ ‫خوابگاههای‬ ‫کليه‬ ‫کتابخانه‬ ‫النتشارجهت‬ ‫کثير‬ ‫ی‬ ‫ها‬ ‫روزنامه‬ ‫اشتراک‬ - •88‫ن‬ ‫کارکنا‬ ‫و‬ ‫دانشجویان‬ ‫حساب‬ ‫-تسویه‬‫ن‬ ‫کارکنا‬ ‫و‬ ‫دانشجویان‬ ‫حساب‬ ‫-تسویه‬
 2. 2. ‫امانت)مرجع‬ ‫و‬ ‫اطلعات‬ ‫ورود‬ ‫بخش‬‫امانت)مرجع‬ ‫و‬ ‫اطلعات‬ ‫ورود‬ ‫بخش‬)) •‫مراجعه‬ ‫نياز‬ ‫به‬ ‫پاسخگوئي‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫مسئول‬ ‫اصلي‬ ‫وظيفه‬‫مراجعه‬ ‫نياز‬ ‫به‬ ‫پاسخگوئي‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫مسئول‬ ‫اصلي‬ ‫وظيفه‬ ‫كتابهاي‬ ‫جستجووبازیابي‬ ‫نحوه‬ ‫در‬ ‫آنان‬ ‫راهنمائي‬ ‫و‬ ‫كنندگان‬‫كتابهاي‬ ‫جستجووبازیابي‬ ‫نحوه‬ ‫در‬ ‫آنان‬ ‫راهنمائي‬ ‫و‬ ‫كنندگان‬ .‫ميباشد‬ ‫ای‬ ‫رایانه‬ ‫سيستم‬ ‫به‬ ‫اطلعات‬ ‫ورود‬ ‫و‬ ‫نياز‬ ‫مورد‬.‫ميباشد‬ ‫ای‬ ‫رایانه‬ ‫سيستم‬ ‫به‬ ‫اطلعات‬ ‫ورود‬ ‫و‬ ‫نياز‬ ‫مورد‬
 3. 3. :‫کتاب‬ ‫ثبت‬ ‫و‬ ‫نویسی‬ ‫فهرست‬ ‫بخش‬:‫کتاب‬ ‫ثبت‬ ‫و‬ ‫نویسی‬ ‫فهرست‬ ‫بخش‬ •‫کتب‬ ‫کليه‬ ‫،مشخصات‬ ‫نویسی‬ ‫فهرست‬ ‫بر‬ ‫علوه‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫در‬‫کتب‬ ‫کليه‬ ‫،مشخصات‬ ‫نویسی‬ ‫فهرست‬ ‫بر‬ ‫علوه‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫شماره‬ ‫کتابها‬ ‫و‬ ‫،درج‬ ‫ثبت‬ ‫دفتر‬ ‫در‬ ‫اهدایی‬ ‫یا‬ ‫شده‬ ‫خریداری‬‫شماره‬ ‫کتابها‬ ‫و‬ ‫،درج‬ ‫ثبت‬ ‫دفتر‬ ‫در‬ ‫اهدایی‬ ‫یا‬ ‫شده‬ ‫خریداری‬ ‫گذاری‬‫گذاری‬.‫ميشوند‬.‫ميشوند‬ ‫نيزدر‬ ‫خواني‬ ‫قفسه‬ ‫و‬ ‫مجموعه‬ ‫مستمر‬ ‫تنظيم‬‫نيزدر‬ ‫خواني‬ ‫قفسه‬ ‫و‬ ‫مجموعه‬ ‫مستمر‬ ‫تنظيم‬ ‫انجام‬ ‫بخش‬ ‫این‬‫انجام‬ ‫بخش‬ ‫این‬.‫ميشود‬.‫ميشود‬
 4. 4. :‫کتاب‬ ‫امانت‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫آماده‬ ‫بخش‬:‫کتاب‬ ‫امانت‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫آماده‬ ‫بخش‬ ‫ها‬ ‫کتاب‬ ‫سازی‬ ‫آماده‬ ‫بر‬ ‫علوه‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫در‬‫ها‬ ‫کتاب‬ ‫سازی‬ ‫آماده‬ ‫بر‬ ‫علوه‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫راهنمائی‬ ‫از‬ ‫کتاب(پس‬ ‫کارت‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫و‬ ‫گذاری‬ ‫)جيب‬‫راهنمائی‬ ‫از‬ ‫کتاب(پس‬ ‫کارت‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫و‬ ‫گذاری‬ ‫)جيب‬ .‫ميشود‬ ‫داده‬ ‫امانت‬ ‫نيازشان‬ ‫مورد‬ ‫کتاب‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫مراجعين‬.‫ميشود‬ ‫داده‬ ‫امانت‬ ‫نيازشان‬ ‫مورد‬ ‫کتاب‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫مراجعين‬
 5. 5. :‫نشریات‬ ‫توزیع‬ ‫و‬ ‫اشتراک‬ ، ‫تهيه‬ ‫بخش‬:‫نشریات‬ ‫توزیع‬ ‫و‬ ‫اشتراک‬ ، ‫تهيه‬ ‫بخش‬ ‫های‬ ‫روزنامه‬ ‫اشتراک‬ ‫درخواست‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫در‬‫های‬ ‫روزنامه‬ ‫اشتراک‬ ‫درخواست‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫مجلت‬ ‫و‬ ‫ورزشی‬ ‫،ایران‬ ‫کيهان‬ ،‫جم‬ ‫،جام‬ ‫،همشهری‬ ‫ایران‬‫مجلت‬ ‫و‬ ‫ورزشی‬ ‫،ایران‬ ‫کيهان‬ ،‫جم‬ ‫،جام‬ ‫،همشهری‬ ‫ایران‬ ‫ها‬ ‫خوابگاه‬ ‫کليه‬ ‫به‬ ‫جراید‬ ‫این‬ ، ‫سلمت‬ ‫نامه‬ ‫،هفته‬ ‫موفقيت‬‫ها‬ ‫خوابگاه‬ ‫کليه‬ ‫به‬ ‫جراید‬ ‫این‬ ، ‫سلمت‬ ‫نامه‬ ‫،هفته‬ ‫موفقيت‬ ‫نياز‬ ‫مورد‬ ‫جدید‬ ‫موارد‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ارسال‬‫نياز‬ ‫مورد‬ ‫جدید‬ ‫موارد‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ارسال‬ ‫ميشود‬ ‫انجام‬ ‫پيگيری‬ ‫و‬ ‫خواست‬ ‫در‬ ‫دانشجویان‬‫ميشود‬ ‫انجام‬ ‫پيگيری‬ ‫و‬ ‫خواست‬ ‫در‬ ‫دانشجویان‬
 6. 6. ‫كتابها‬ ‫موضوعات‬ ‫تنوع‬‫كتابها‬ ‫موضوعات‬ ‫تنوع‬ •‫از‬ ‫موضوعاتی‬ ‫بر‬ ‫مشتمل‬ ‫كتابخانه‬ ‫اين‬ ‫كتابهاي‬ ‫مجموعه‬‫از‬ ‫موضوعاتی‬ ‫بر‬ ‫مشتمل‬ ‫كتابخانه‬ ‫اين‬ ‫كتابهاي‬ ‫مجموعه‬ ،‫مذهبي،ادبي،تاريخي،هنري،اجتماعي،سياسي‬ ‫قبيل‬،‫مذهبي،ادبي،تاريخي،هنري،اجتماعي،سياسي‬ ‫قبيل‬ ‫بر‬ ‫بالغ‬ ‫آنها‬ ‫تعداد‬ ‫و...ميباشدكه‬ ‫روانشناسي،جغرافي‬‫بر‬ ‫بالغ‬ ‫آنها‬ ‫تعداد‬ ‫و...ميباشدكه‬ ‫روانشناسي،جغرافي‬ 88000000.‫باشد‬ ‫می‬ ‫جلد‬.‫باشد‬ ‫می‬ ‫جلد‬
 7. 7. ‫عضويت‬ ‫شرايط‬‫عضويت‬ ‫شرايط‬ •‫عضوي‬ ‫فرم‬ ‫تكميل‬‫عضوي‬ ‫فرم‬ ‫تكميل‬‫ت‬‫ت‬ •‫فتوكپي‬ ‫و‬ (‫دانشجويان‬ ‫دانشجوئي)جهت‬ ‫كارت‬ ‫فتوكپي‬ ‫ارائه‬‫فتوكپي‬ ‫و‬ (‫دانشجويان‬ ‫دانشجوئي)جهت‬ ‫كارت‬ ‫فتوكپي‬ ‫ارائه‬ ‫كاركنان‬ ‫براي‬ ‫استخدامي‬ ‫حكم‬‫كاركنان‬ ‫براي‬ ‫استخدامي‬ ‫حكم‬ •‫عكس‬ ‫قطعه‬ ‫يك‬ ‫ارائه‬‫عكس‬ ‫قطعه‬ ‫يك‬ ‫ارائه‬۴۴**۳۳ •‫مبلغ‬ ‫پرداخت‬‫مبلغ‬ ‫پرداخت‬۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰‫سالنه‬ ‫عضويت‬ ‫حق‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ريال‬‫سالنه‬ ‫عضويت‬ ‫حق‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ريال‬ ‫نشاني‬‫نشاني‬::-‫ايران‬ ‫پزشكي‬ ‫علوم‬ ‫ميلد-دانشگاه‬ ‫برج‬ ‫همت-جنب‬ ‫تهران-اتوبان‬-‫ايران‬ ‫پزشكي‬ ‫علوم‬ ‫ميلد-دانشگاه‬ ‫برج‬ ‫همت-جنب‬ ‫تهران-اتوبان‬ ‫سوم-كتابخانه‬ ‫طبقه‬ - ‫فرهنگي‬ ‫دانشجوئي‬ ‫معاونت‬ ‫سرويس‬ ‫سلف‬ ‫ساختمان‬‫سوم-كتابخانه‬ ‫طبقه‬ - ‫فرهنگي‬ ‫دانشجوئي‬ ‫معاونت‬ ‫سرويس‬ ‫سلف‬ ‫ساختمان‬ :‫تلفن‬ ‫فرهنگي‬:‫تلفن‬ ‫فرهنگي‬۸۲۹۴۵۳۴۰۸۲۹۴۵۳۴۰--۴۱۴۱
 8. 8. ‫سال‬ ‫در‬ ‫فرهنگی‬ ‫کتابخانه‬ ‫عملکرد‬‫سال‬ ‫در‬ ‫فرهنگی‬ ‫کتابخانه‬ ‫عملکرد‬8888 ‫تاريخ‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ذيل‬ ‫های‬ ‫فعاليت‬ ‫کتابخانه‬ ‫اين‬‫تاريخ‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ذيل‬ ‫های‬ ‫فعاليت‬ ‫کتابخانه‬ ‫اين‬15/1/8815/1/88‫تاريخ‬ ‫تا‬‫تاريخ‬ ‫تا‬30/9/8830/9/88‫است‬ ‫رسانده‬ ‫انجام‬ ‫به‬‫است‬ ‫رسانده‬ ‫انجام‬ ‫به‬ ‫سه‬‫سه‬ ‫ماهه‬‫ماهه‬ ‫سوم‬‫سوم‬ ‫اذر‬‫اذر‬ ‫آبان‬‫آبان‬ ‫مهر‬‫مهر‬ ‫شش‬‫شش‬ ‫ماهه‬‫ماهه‬ ‫اول‬‫اول‬ ‫سه‬‫سه‬ ‫ماهه‬‫ماهه‬ ‫دوم‬‫دوم‬ ‫شهریو‬‫شهریو‬ ‫ر‬‫ر‬ ‫مرداد‬‫مرداد‬ ‫تیر‬‫تیر‬ ‫سه‬‫سه‬ ‫ماهه‬‫ماهه‬ ‫اول‬‫اول‬ ‫خرداد‬‫خرداد‬ ‫اردیبه‬‫اردیبه‬ ‫شت‬‫شت‬ ‫فرورد‬‫فرورد‬ ‫ین‬‫ین‬ ‫فعالیت‬ ‫عنوان‬‫فعالیت‬ ‫عنوان‬ ‫ردیف‬‫ردیف‬ 845845 269269 296296 280280 158158 11 832832 204204 295295 333333 749749 260260 245245 244244 ‫امانت‬ ‫کتب‬ ‫تعداد‬‫امانت‬ ‫کتب‬ ‫تعداد‬ ‫شده‬ ‫داده‬‫شده‬ ‫داده‬ 11 5151 1010 1111 3030 170170 110110 5050 3030 3030 6060 2020 2020 2020 ‫ثبت‬ ‫تعداد‬‫ثبت‬ ‫تعداد‬ 22 5151 1010 1111 3030 170170 110110 5050 3030 3030 6060 2020 2020 2020 ‫بندی‬ ‫رده‬ ‫تعداد‬‫بندی‬ ‫رده‬ ‫تعداد‬ 33 196196 88 1010 178178 4848 2020 33 99 88 2828 77 1010 1111 ‫جدید‬ ‫اعضا‬ ‫تعداد‬‫جدید‬ ‫اعضا‬ ‫تعداد‬ 44 5151 1010 1111 3030 170170 110110 5050 3030 3030 6060 2020 2020 2020 ‫سازی‬ ‫آماده‬ ‫تعداد‬‫سازی‬ ‫آماده‬ ‫تعداد‬ ‫کتب‬‫کتب‬ 55 246246 44 24642464 245245 44 24442444 226226 66 226226 226226 22632263 22542254 224224 66 224224 66 223223 99 222222 77 ‫اعضا‬ ‫کل‬ ‫تعداد‬‫اعضا‬ ‫کل‬ ‫تعداد‬ 66 114114 55 308308 370370 467467 189189 22 960960 277277 337337 346346 932932 318318 318318 296296 ‫مراجعان‬ ‫تعداد‬‫مراجعان‬ ‫تعداد‬ 77 55 44 11 -- 44 22 11 11 -- 22 11 11 ‫مسابقه‬ ‫طرح‬ ‫تعداد‬‫مسابقه‬ ‫طرح‬ ‫تعداد‬ 88 240240 8080 8080 8080 200200 8080 2020 2020 4040 120120 4040 4040 4040 ‫روزنامه‬ ‫اشتراک‬‫روزنامه‬ ‫اشتراک‬ 99 9696 3232 3232 3232 ‫مجله‬ ‫اشتراک‬‫مجله‬ ‫اشتراک‬ 1010
 9. 9. ‫به‬ ‫شده‬ ‫برگزار‬ ‫کتابخوانی‬ ‫مسابقات‬ ‫عناوين‬‫به‬ ‫شده‬ ‫برگزار‬ ‫کتابخوانی‬ ‫مسابقات‬ ‫عناوين‬ :‫باشد‬ ‫می‬ ‫ذيل‬ ‫شرح‬:‫باشد‬ ‫می‬ ‫ذيل‬ ‫شرح‬ •11‫به‬ "‫مرواريد‬ ‫برای‬ ‫صدفی‬ ،‫"حجاب‬ ‫کتابخوانی‬ ‫-مسابقه‬‫به‬ "‫مرواريد‬ ‫برای‬ ‫صدفی‬ ،‫"حجاب‬ ‫کتابخوانی‬ ‫-مسابقه‬ ‫حجاب"اثر‬ ‫"مسئله‬ ‫کتاب‬ ‫معرفی‬ ‫با‬ ‫معلم‬ ‫هفته‬ ‫مناسبت‬‫حجاب"اثر‬ ‫"مسئله‬ ‫کتاب‬ ‫معرفی‬ ‫با‬ ‫معلم‬ ‫هفته‬ ‫مناسبت‬ ‫مطهری‬ ‫شهيد‬‫مطهری‬ ‫شهيد‬‫آزمون:کتبی‬ ‫نوع‬‫آزمون:کتبی‬ ‫نوع‬ •‫از‬ ‫بيش‬ :‫کننده‬ ‫تعدادشرکت‬‫از‬ ‫بيش‬ :‫کننده‬ ‫تعدادشرکت‬5050‫نفر‬‫نفر‬ •‫برتر‬ ‫نفر‬ ‫ده‬ ‫به‬ ‫نقدی‬ ‫جايزه‬ ‫ده‬ :‫جوائز‬ ‫تعداد‬‫برتر‬ ‫نفر‬ ‫ده‬ ‫به‬ ‫نقدی‬ ‫جايزه‬ ‫ده‬ :‫جوائز‬ ‫تعداد‬
 10. 10. 2‫روز‬ ‫مناسبت‬ ‫اطهر"به‬ ‫"زهرای‬ ‫کتابخوانی‬ ‫-مسابقه‬ ( ‫دانشجويی‬ ‫معاونت‬ ‫خانم‬ ‫کارکنان‬ ‫زن)ويژه‬ ‫امينی‬ ‫ابراهيم‬ ‫اثر‬ ‫اسلم‬ ‫نمونه‬ ‫"بانوی‬ ‫کتاب‬ ‫اهدای‬ ‫با‬ ‫از‬ ‫بيش‬ :‫کننده‬ ‫شرکت‬ ‫تعداد‬60‫نفر‬ ‫پرسشنامه‬ ‫آزمون:ارائه‬ ‫نوع‬ ‫به‬ ‫نقدی‬ ‫جايزه‬ ‫پانزده‬ : ‫جوائز‬ ‫تعداد‬15‫برتر‬ ‫نفر‬
 11. 11. 3-‫حسین‬ ‫اثر‬ "‫سازی‬ ‫خود‬ ‫و‬ ‫کتابخوانی"اخل ق‬ ‫مسابقه‬ ( ‫کارمندان‬ ‫و‬ ‫دانشجویان‬ ‫مظاهری)ویژه‬ ‫از‬ ‫بیش‬ :‫کننده‬ ‫شرکت‬ ‫تعداد‬70‫نفر‬ ‫برتر‬ ‫نفر‬ ‫ده‬ ‫به‬ ‫نقدی‬ ‫جایزه‬ ‫ده‬ :‫جوائز‬ ‫تعداد‬ ‫کتبی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ :‫آزمون‬
 12. 12. 44--"‫سازی‬ ‫خود‬ ‫و‬ ‫کتابخوانی"اخل ق‬ ‫مسابقه‬"‫سازی‬ ‫خود‬ ‫و‬ ‫کتابخوانی"اخل ق‬ ‫مسابقه‬ ‫،ورزشی‬ ‫فرهنگی‬ ‫المپياد‬ ‫نهمين‬ ‫)در‬‫،ورزشی‬ ‫فرهنگی‬ ‫المپياد‬ ‫نهمين‬ ‫)در‬(( •‫پرسشنامه‬ ‫آزمون:ارائه‬ ‫نوع‬‫پرسشنامه‬ ‫آزمون:ارائه‬ ‫نوع‬ •‫برتر‬ ‫نفر‬ ‫ده‬ ‫به‬ ‫نقدی‬ ‫جايزه‬ ‫ده‬ :‫جوائز‬ ‫تعداد‬‫برتر‬ ‫نفر‬ ‫ده‬ ‫به‬ ‫نقدی‬ ‫جايزه‬ ‫ده‬ :‫جوائز‬ ‫تعداد‬ •‫از‬ ‫بيش‬ :‫کننده‬ ‫شرکت‬ ‫تعداد‬‫از‬ ‫بيش‬ :‫کننده‬ ‫شرکت‬ ‫تعداد‬350350‫نفر‬‫نفر‬
 13. 13. 55‫اثرایرج‬ "‫عشق‬ ‫کتابخوانی"استاد‬ ‫مسابقه‬ -‫اثرایرج‬ "‫عشق‬ ‫کتابخوانی"استاد‬ ‫مسابقه‬ - ‫کتاب‬ ‫هفته‬ ‫مناسبت‬ ‫به‬ ‫حسابی‬‫کتاب‬ ‫هفته‬ ‫مناسبت‬ ‫به‬ ‫حسابی‬ :‫آزمون‬ ‫نوع‬:‫آزمون‬ ‫نوع‬‫کتاب‬ ‫مطالعه‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫استنتاج‬‫کتاب‬ ‫مطالعه‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫استنتاج‬ ‫از‬ ‫بیش‬ : ‫کننده‬ ‫شرکت‬ ‫تعداد‬‫از‬ ‫بیش‬ : ‫کننده‬ ‫شرکت‬ ‫تعداد‬8080‫نفر‬‫نفر‬ ‫نقدی‬ ‫جایزه‬ ‫ده‬ :‫جوائز‬ ‫تعداد‬‫نقدی‬ ‫جایزه‬ ‫ده‬ :‫جوائز‬ ‫تعداد‬‫برتر‬ ‫نفر‬ ‫ده‬ ‫به‬‫برتر‬ ‫نفر‬ ‫ده‬ ‫به‬
 14. 14. 66‫مدرسی‬ ‫تقی‬ ‫محمد‬ ‫سید‬ ‫ال‬ ‫اثرآیت‬ "‫الئمه‬ ‫کتابخوانی"ثامن‬ ‫مسابقه‬ -‫مدرسی‬ ‫تقی‬ ‫محمد‬ ‫سید‬ ‫ال‬ ‫اثرآیت‬ "‫الئمه‬ ‫کتابخوانی"ثامن‬ ‫مسابقه‬ - ) ‫س‬ ‫مقد‬ ‫مشهد‬ ‫اردوهای‬ ‫ویژه‬ ‫مختلف‬ ‫زمانی‬ ‫دوره‬ ‫چهار‬ ‫در‬) ‫س‬ ‫مقد‬ ‫مشهد‬ ‫اردوهای‬ ‫ویژه‬ ‫مختلف‬ ‫زمانی‬ ‫دوره‬ ‫چهار‬ ‫در‬(‫کتاب‬ ‫اهدای‬ ‫با‬(‫کتاب‬ ‫اهدای‬ ‫با‬ ‫پرسشنامه‬ ‫آزمون:ارائه‬ ‫نوع‬‫پرسشنامه‬ ‫آزمون:ارائه‬ ‫نوع‬ ‫از‬ ‫بیش‬ : ‫کننده‬ ‫شرکت‬ ‫تعداد‬‫از‬ ‫بیش‬ : ‫کننده‬ ‫شرکت‬ ‫تعداد‬250250‫نفر‬‫نفر‬ ‫به‬ ‫نقدی‬ ‫جایزه‬ ‫پانزده‬ : ‫جوائز‬ ‫تعداد‬‫به‬ ‫نقدی‬ ‫جایزه‬ ‫پانزده‬ : ‫جوائز‬ ‫تعداد‬1515‫برتر‬ ‫نفر‬‫برتر‬ ‫نفر‬
 15. 15. “‫اصفهان‬ ‫”یادگار‬ ‫کتابخوانی‬ ‫مسابقه‬“‫اصفهان‬ ‫”یادگار‬ ‫کتابخوانی‬ ‫مسابقه‬ ‫اردوی‬ ‫در‬ ‫کننده‬ ‫شرکت‬ ‫افراد‬ ‫از‬ ‫کتبی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫مسابقه‬ ‫این‬‫اردوی‬ ‫در‬ ‫کننده‬ ‫شرکت‬ ‫افراد‬ ‫از‬ ‫کتبی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫مسابقه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫دانشجویان‬ ‫به‬ ‫کاروان‬ ‫لیدر‬ ‫که‬ ‫توضیحاتی‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫اصفهان‬‫در‬ ‫دانشجویان‬ ‫به‬ ‫کاروان‬ ‫لیدر‬ ‫که‬ ‫توضیحاتی‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫اصفهان‬ .‫شد‬ ‫برگزار‬ ‫میدادند‬ ‫تاریخی‬ ‫بناهای‬ ‫باره‬.‫شد‬ ‫برگزار‬ ‫میدادند‬ ‫تاریخی‬ ‫بناهای‬ ‫باره‬
 16. 16. ‫ل‬ ‫سا‬ ‫ابتدای‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫فعالیتهای‬ ‫سایر‬‫ل‬ ‫سا‬ ‫ابتدای‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫فعالیتهای‬ ‫سایر‬8888 11--‫حدود‬ ‫خرید‬‫حدود‬ ‫خرید‬951951)‫کتاب‬ ‫عنوان‬)‫کتاب‬ ‫عنوان‬25002500‫کتاب‬ ‫نمایشگاه‬ ‫جلد(از‬‫کتاب‬ ‫نمایشگاه‬ ‫جلد(از‬ ‫خوابگاهها‬ ‫دانشجوئی‬ ‫معاونت‬ ‫فرهنگی‬ ‫کتابخانه‬ ‫برای‬ ‫ماه‬ ‫اردیبهشت‬ ‫در‬‫خوابگاهها‬ ‫دانشجوئی‬ ‫معاونت‬ ‫فرهنگی‬ ‫کتابخانه‬ ‫برای‬ ‫ماه‬ ‫اردیبهشت‬ ‫در‬
 17. 17. 22--‫ارسال‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫جدا‬‫ارسال‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫جدا‬15001500‫برای‬ ‫کتاب‬ ‫جلد‬‫برای‬ ‫کتاب‬ ‫جلد‬1515‫دانشجوئی‬ ‫خوابگاه‬‫دانشجوئی‬ ‫خوابگاه‬
 18. 18. 33--‫لرستان‬ ‫پسرانه‬ ‫خوابگاه‬ ‫فرهنگی‬ ‫کتابخانه‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬‫لرستان‬ ‫پسرانه‬ ‫خوابگاه‬ ‫فرهنگی‬ ‫کتابخانه‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬
 19. 19. 44--‫رایانه‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫خوابگاه‬ ‫همه‬ ‫فرهنگی‬ ‫کتابخانه‬ ‫تجهیز‬‫رایانه‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫خوابگاه‬ ‫همه‬ ‫فرهنگی‬ ‫کتابخانه‬ ‫تجهیز‬
 20. 20. 55--‫ها‬ ‫خوابگاه‬ ‫فرهنگی‬ ‫کتابخانه‬ ‫جدید‬ ‫تجهیزات‬ ‫خرید‬ ‫و‬ ‫تعمیر‬‫ها‬ ‫خوابگاه‬ ‫فرهنگی‬ ‫کتابخانه‬ ‫جدید‬ ‫تجهیزات‬ ‫خرید‬ ‫و‬ ‫تعمیر‬
 21. 21. 66--،‫شقایق‬ ‫های‬ ‫خوابگاه‬ ‫فرهنگی‬ ‫کتابخانه‬ ‫جابجایی‬ ‫انجام‬ ‫و‬ ‫پیگیری‬،‫شقایق‬ ‫های‬ ‫خوابگاه‬ ‫فرهنگی‬ ‫کتابخانه‬ ‫جابجایی‬ ‫انجام‬ ‫و‬ ‫پیگیری‬ ‫سینا‬ ‫ابن‬ ‫و‬ ‫علی)ع(،فلسطین،قائمیه‬ ‫امام‬‫سینا‬ ‫ابن‬ ‫و‬ ‫علی)ع(،فلسطین،قائمیه‬ ‫امام‬
 22. 22. 77--‫پیشین‬ ‫ترم‬ ‫فرهنگی‬ ‫کتابخانه‬ ‫رابطان‬ ‫کار‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬‫پیشین‬ ‫ترم‬ ‫فرهنگی‬ ‫کتابخانه‬ ‫رابطان‬ ‫کار‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫ها‬ ‫خوابگاه‬‫ها‬ ‫خوابگاه‬
 23. 23. 88‫کتابخانه‬ ‫رابطان‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫-گزینش‬‫کتابخانه‬ ‫رابطان‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫-گزینش‬‫ها‬ ‫خوابگاه‬‫ها‬ ‫خوابگاه‬‫و‬ ‫تازه‬ ‫ترم‬ ‫در‬‫و‬ ‫تازه‬ ‫ترم‬ ‫در‬‫نمونه‬ ‫رابطان‬ ‫انتخاب‬‫نمونه‬ ‫رابطان‬ ‫انتخاب‬
 24. 24. 99--"‫والقلم‬ ‫"نون‬ ‫کتاب‬ ‫فروشگاه‬ ‫و‬ ‫نمایشگاه‬ ‫برپائی‬ ‫و‬ ‫پیگیری‬"‫والقلم‬ ‫"نون‬ ‫کتاب‬ ‫فروشگاه‬ ‫و‬ ‫نمایشگاه‬ ‫برپائی‬ ‫و‬ ‫پیگیری‬ ‫حدود‬ ‫با‬‫حدود‬ ‫با‬600600) ‫کتاب‬ ‫عنوان‬) ‫کتاب‬ ‫عنوان‬16501650‫مختلف‬ ‫های‬ ‫موضوع‬ ‫با‬ (‫جلد‬‫مختلف‬ ‫های‬ ‫موضوع‬ ‫با‬ (‫جلد‬ ...‫و‬ ‫و،رایانه‬ ‫ادبی،تاریخی،زبانانگلیسی،روانشناسی‬ ،‫دینی‬...‫و‬ ‫و،رایانه‬ ‫ادبی،تاریخی،زبانانگلیسی،روانشناسی‬ ،‫دینی‬
 25. 25. :‫دانشجویي‬ ‫خوابگاههاي‬ ‫فرهنگي‬ ‫كتابخانه‬:‫دانشجویي‬ ‫خوابگاههاي‬ ‫فرهنگي‬ ‫كتابخانه‬ •‫ي‬ ‫خوابگاهها‬ ‫در‬ ‫مستقر‬ ‫دانشجويي‬ ‫خوابگاههاي‬ ‫فرهنگي‬ ‫كتابخانه‬‫ي‬ ‫خوابگاهها‬ ‫در‬ ‫مستقر‬ ‫دانشجويي‬ ‫خوابگاههاي‬ ‫فرهنگي‬ ‫كتابخانه‬ ‫فوق‬ ‫و‬ ‫فرهنگي‬ ‫مديريت‬ ‫كتابخانه‬ ‫نظر‬ ‫زير‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫مي‬ ‫دانشجويي‬‫فوق‬ ‫و‬ ‫فرهنگي‬ ‫مديريت‬ ‫كتابخانه‬ ‫نظر‬ ‫زير‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫مي‬ ‫دانشجويي‬ .‫نمايد‬ ‫مي‬ ‫خدمت‬ ‫ارائه‬ ‫خوابگاهي‬ ‫دانشجويان‬ ‫به‬ ‫برنامه‬.‫نمايد‬ ‫مي‬ ‫خدمت‬ ‫ارائه‬ ‫خوابگاهي‬ ‫دانشجويان‬ ‫به‬ ‫برنامه‬ •‫بين‬ ‫واز‬ ‫دانشجويي‬ ‫كار‬ ‫ازطريق‬ ‫خوابگاه‬ ‫فرهنگي‬ ‫كتابخانه‬ ‫مسئول‬‫بين‬ ‫واز‬ ‫دانشجويي‬ ‫كار‬ ‫ازطريق‬ ‫خوابگاه‬ ‫فرهنگي‬ ‫كتابخانه‬ ‫مسئول‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫انتخاب‬ ‫كتابخانه‬ ‫رابط‬ ‫بعنوان‬ ‫خوابگاه‬ ‫همان‬ ‫دانشجويان‬‫و‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫انتخاب‬ ‫كتابخانه‬ ‫رابط‬ ‫بعنوان‬ ‫خوابگاه‬ ‫همان‬ ‫دانشجويان‬ ‫مي‬ ‫اداره‬ ‫برنامه‬ ‫فوق‬ ‫و‬ ‫فرهنگي‬ ‫مديريت‬ ‫فرهنگي‬ ‫كتابخانه‬ ‫نظر‬ ‫زير‬‫مي‬ ‫اداره‬ ‫برنامه‬ ‫فوق‬ ‫و‬ ‫فرهنگي‬ ‫مديريت‬ ‫فرهنگي‬ ‫كتابخانه‬ ‫نظر‬ ‫زير‬ .‫شود‬.‫شود‬ •‫مسابقات‬ ‫برگزاري‬ ‫فرهنگي‬ ‫كتابخانه‬ ‫هاي‬ ‫فعاليت‬ ‫ديگر‬ ‫از‬ *‫مسابقات‬ ‫برگزاري‬ ‫فرهنگي‬ ‫كتابخانه‬ ‫هاي‬ ‫فعاليت‬ ‫ديگر‬ ‫از‬ * .‫باشد‬ ‫مي‬ ‫دانشگاه‬ ‫وكاركنان‬ ‫،دانشجويان‬ ‫اساتيد‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫كتابخواني‬.‫باشد‬ ‫مي‬ ‫دانشگاه‬ ‫وكاركنان‬ ‫،دانشجويان‬ ‫اساتيد‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫كتابخواني‬

×