ขนมสามเกลอ
เปนขนมเสี่ยงทายในพิธีแตงงาน ถาขนมยังติดกันทั้ง 3 ลูกในขณะที่ทอด หมายความวา
 คูบาวสาวจะอยูดวยกันดี ตลอดจ...
ขนมโพรงแสม
ขนมชนิดนี้ใชในพิธีแตงงาน โดยแทนเสาบานเสาเรือน เพื่อใหคบาวสาวอยูกันยั่งยืน
                ...
ขนมหม้อตาล
       เปนขนมโบราณ ใชในพิธีแตงงาน เรียกวา "หมอเงิน หมอทอง"
    ตัวถวยขนม ผสมแปงสาลี น้ําเย็น ไ...
ขนมพันตอง
แบงเปน 2 สวน แยกเปน 2 หอ หอแรกคือสวนผสมของไส ประกอบดวยมะพราว
 กับน้ําตาลปบ แลวนํามาปนเปนกอน อีก...
ขนมพระพาย
เปนขนมที่ใชในพิธีแตงงาน ใชแปงขาวเหนียวนวดกับน้ําดอกมะลิ ใสสตางๆ
                    ...
ขนมเทียนแก้ว
     หรือขนมนมสาว ลักษณะขนมที่สวยถูกตอง ตองปลายแหลม
และฐานเปนรูปสี่เหลียมจัตุรส วางไดโดยไมเสียรูปทร...
มีสองสวน คือสวนตัวขนม ทําแปงขาวเจา แปงเทายายมอม แปงมันสําปะหลัง
 น้ําปูนใส และหางกะทิ นําไปนึ่งจนสุก สวนของตัวห...
บุหลันดั้นเมฆ
ลักษณะคลายขนมน้ําดอกไม เปนขนมชาววังคิดประดิษฐขึ้น ใหมีสีสนอุปมาอุปไมยเลียนแบบ
             ...
เห็ดโคน
    ทําจากไขขาวตีกับน้ําตาลทรายปน ใสน้ํามะนาวเพื่อใหไขไมเหลว
นํากระดาษขาวหนา ๆ มามวนเปนกรวย ใสน้ําตาล...
ขนมไทยโบราณ เมื่อไดมองครั้งแรกอาจจะคิดวาขนมชนิดนี้คือ "ขาวเหนียวแกว"
แตถาพิศมองใหดีจะเห็นถึงความแตกตางอยางชัดเจน ...
หรือขนมฝอย เปนขนมโบราณ ที่ใชในงานหมั้น ซึ่งแสดงถึงการตีตราจองวา
  หญิงนั้นมีคูหมั้นแลวทําจากถั่วเขียวเลาะเปลือก ที่...
Thai dessert
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Thai dessert

1,730 views

Published on

ขนมไทยหายาก

Published in: Education, Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,730
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
180
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Thai dessert

 1. 1. ขนมสามเกลอ เปนขนมเสี่ยงทายในพิธีแตงงาน ถาขนมยังติดกันทั้ง 3 ลูกในขณะที่ทอด หมายความวา คูบาวสาวจะอยูดวยกันดี ตลอดจนมีลกดวยกัน ถาติดกัน 2 ลูก หมายความวา มีลูกยาก ู หรือไมมี ถาแยกหรือหลุดออกทั้ง 3 ลูก หมายความวา อยูดวยกันไมยด ขนมชนิดนี้ ื แบงออกเปน 2 สวน คือสวนที่เปนไสที่ทําจากน้ําตาลมะพราว มะพราวขูด และงา แลวเอามาหุมดวยแปงขาวเหนียว สวนที่สอง ทําจากไขไก (อาจจะใสสี เพื่อเพิ่มความ สวยงาม) ที่นํามาโรยบนกระทะเปนแผนบางๆ เพือนํามาหอตัวขนม ่
 2. 2. ขนมโพรงแสม ขนมชนิดนี้ใชในพิธีแตงงาน โดยแทนเสาบานเสาเรือน เพื่อใหคบาวสาวอยูกันยั่งยืน ู และร่ํารวย ลักษณะคลายๆขนมทองมวน แตมีความแตกตางอยูตรงที่ มีน้ําตาลเคลือบพันรอยอยูทตัวขนม เมื่อรับประทานจะใหความรูสึกกรุบกรอบ ี่ นากัดกิน ผสมกับความหวานของน้ําตาลที่เคลือบขนมทีไมหวานมากนัก ่ ก็ยิ่งทําใหขนมชนิดนี้เหมาะสําหรับการกินเลน กับน้าชาตอนบาย ํ
 3. 3. ขนมหม้อตาล เปนขนมโบราณ ใชในพิธีแตงงาน เรียกวา "หมอเงิน หมอทอง" ตัวถวยขนม ผสมแปงสาลี น้ําเย็น ไขแดง กรุแปงในพิมพหมอตาล อบใหสุก ไสผสมน้ําตาลทรายกับน้ําเคี่ยวใหขน ตักใสถวย หยดสีตามตองการ หยอดลงในพิมพ ใหนําตาลแหงดูจากลักษณะภายนอกดูกระจุมกระจิ๋มนารัก หลากสีสันชวนน้ําลายสอ ้ เมื่อลองลิ้มชิมรสเนื้อแปงของขนมที่กรอบจะเขากันดีกับตัวน้ําตาลที่หวานกําลังดี
 4. 4. ขนมพันตอง แบงเปน 2 สวน แยกเปน 2 หอ หอแรกคือสวนผสมของไส ประกอบดวยมะพราว กับน้ําตาลปบ แลวนํามาปนเปนกอน อีกหอประกอบดวย หัวกะทิ แปงขาวเจา เกลือ น้ําตาล แลวตักใสหอ เพื่อความอรอยยิ่งขึ้นควรจะรับประทานพรอมกัน เพราะตัวแปงและตัวไสจะอรอยกลมกลอมอยางลงตัว
 5. 5. ขนมพระพาย เปนขนมที่ใชในพิธีแตงงาน ใชแปงขาวเหนียวนวดกับน้ําดอกมะลิ ใสสตางๆ ี เพื่อหุมไส ที่ประกอบดวยถั่วเขียวเลาะเปลือกที่บดละเอียด ผสมกับกะทิ และน้ําตาลปนเปนกอนกลม ๆ เมือหุมเสร็จแลว นํามาวางบนใบตอง  ่ ที่ตัดเปนกลม ๆเมื่อนึงสุกแลว พรมดวยหัวกะทิเมือดูจากลักษณะภายนอก ่ ่ อาจจะดูคลาย ขนมช็อกโกแลตชนิดหนึ่งที่กลมๆ เงาๆมันๆ นากัด นากิน
 6. 6. ขนมเทียนแก้ว หรือขนมนมสาว ลักษณะขนมที่สวยถูกตอง ตองปลายแหลม และฐานเปนรูปสี่เหลียมจัตุรส วางไดโดยไมเสียรูปทรง ทําจากถั่วเขียวเลาะเปลือก ่ ั นึ่งสุก กวนกับกะทิและน้ําตาลทราย อบดวยควันเทียน ปนเปนกอนกลม ๆ นําแปงถั่วเขียว หรือแปงซาหริ่ม กวนกับน้ําตาลทราย และน้ําลอยดอกมะลิ ขนมชนิดนี้จะใหกลินหอมสดชื่นนากินของควันเทียน ่ และน้ําลอยดอกมะลิทอบอวลอยูในเนื้อขนม ี่
 7. 7. มีสองสวน คือสวนตัวขนม ทําแปงขาวเจา แปงเทายายมอม แปงมันสําปะหลัง น้ําปูนใส และหางกะทิ นําไปนึ่งจนสุก สวนของตัวหนา ไดแก หัวกะทิ ไข และน้ําตาลใสแปงขาวเจาเล็กนอย แลวเทลงบนตัวที่สุกแลว นําไปนึ่ง เวลาเสิรฟตัดเปนสี่เหลี่ยมขนาดพอดีคําหรือลักษณะตามชอบ เวลาจะรับประทานควรรับประทานพรอมกันเพราะใหรสชาติที่ หวาน มัน และมีกลิ่นหอมของกะทิยามรับประทานในคําเดียวกัน
 8. 8. บุหลันดั้นเมฆ ลักษณะคลายขนมน้ําดอกไม เปนขนมชาววังคิดประดิษฐขึ้น ใหมีสีสนอุปมาอุปไมยเลียนแบบ ั เพลงไทย 'บุหลันลอยเลือน' ซึ่งเปนเพลงพระราชนิพนธในรัชกาลที่ 2 มี 2 สวน คือ ่ สวนตัวขนม ทําจากแปงขาวเจา แปงมัน น้าดอกอัญชัน น้ําตาลทราย หยอดลงบนถวยตะไล ํ เมื่อนําไปนึ่งตรงกลางจะบุมลงไป สวนตัวหนาขนม ประกอบดวย ไข กะทิ น้ําตาลมะพราว และนําไปนึ่งตอจนสุก เมื่อรับประทานจะใหความรูสึก ถึงความหอมหวานของน้ําดอกอัญชันกับกลินน้ําตาลมะพราว ่
 9. 9. เห็ดโคน ทําจากไขขาวตีกับน้ําตาลทรายปน ใสน้ํามะนาวเพื่อใหไขไมเหลว นํากระดาษขาวหนา ๆ มามวนเปนกรวย ใสน้ําตาลที่ตแลว บีบกลม ๆ เปนหัวเห็ด ี แลวบีบยาว ๆ เปนกานเห็ด นําไปอบ พอสุก แลวนําสวนหัวมาเจาะตรงกลาง เพื่อติดกับตัวกานเห็ด โดยใชน้ําเชือม นําผงโกโก มารอนตระแกรงละเลง ่ โรยบนหัวเห็ด รสชาติจะออกหวานๆ เมื่อนําเขาไปสัมผัสกับลิ้นแลว แทบจะละลายไปทันที
 10. 10. ขนมไทยโบราณ เมื่อไดมองครั้งแรกอาจจะคิดวาขนมชนิดนี้คือ "ขาวเหนียวแกว" แตถาพิศมองใหดีจะเห็นถึงความแตกตางอยางชัดเจน เพราะมีลักษณะแข็งกระดางของ ขาวเหนียว สวนเกสรชมพูจะดูนุมนวล ออนโยน ที่ทําจากมะพราวขูดขาว ผัดกับน้ํา  และน้ําตาลทราย ใสวนกวนใหเขากันใสสีชมพูแก แลวตักใสถวย เรื่องรสชาติเกสรชมพู ุ จะมีความมัน ความหอมของมะพราว และมีความหวานเปนเอกลักษณ
 11. 11. หรือขนมฝอย เปนขนมโบราณ ที่ใชในงานหมั้น ซึ่งแสดงถึงการตีตราจองวา หญิงนั้นมีคูหมั้นแลวทําจากถั่วเขียวเลาะเปลือก ที่นํามากวนกับน้ําตาลทราย แลว ปนเปนชิ้นสี่เหลียมเล็ก ๆ กดตรงกลางใหบุมแลวมาหอดวยไขททําเปนตาราง ่ ี่ ขนมชนิดนี้เปนขนมอีกชนิดหนึ่งทีมีหนาตานารับประทาน เนื่องดวยตัวของ ่ ไสขนมและตัวไขทนํามาหุมมีสีเหลืองทองที่เขากันอยางเหมาะเจาะ ี่ แลดูคลายขนมตระกูลทอง

×