Skillmapping
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Skillmapping

on

 • 1,288 views

โครงการออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่นเพื่อการ...

โครงการออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่นเพื่อการบริหาร เฉพาะส่วนฐานข้อมูลทางด้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตชุมชน (Skill Mapping) ภาคตะวันออก

Statistics

Views

Total Views
1,288
Views on SlideShare
1,287
Embed Views
1

Actions

Likes
0
Downloads
3
Comments
0

1 Embed 1

http://www.slideshare.net 1

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Skillmapping Skillmapping Presentation Transcript

 • โครงการออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่นเพื่อการบริหาร เฉพาะส่วนฐานข้อมูลทางด้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตชุมชน (Skill Mapping) ภาคตะวันออก สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา 25 ตุลาคม 2545
 • วัตถุประสงค์
  • จัดทำระบบฐานข้อมูลทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตชุมชน ทักษะ และความชำนาญตามกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของชุมชน (Skill Mapping) โดยกำหนดพื้นที่ศึกษาให้สอดคล้องกับฐานข้อมูลทรัพยากร
  • เผยแพร่ระบบฐานข้อมูล
 • ผู้รับผิดชอบ
  • คณะทำงาน สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา
 • พื้นที่ศึกษา
  • จังหวัดที่อยู่ในภาคตะวันออกทั้ง 7 จังหวัด
   • จังหวัดชลบุรี
   • จังหวัดจันทบุรี
   • จังหวัดฉะเชิงเทรา
   • จังหวัดปราจีนบุรี
   • จังหวัดระยอง
   • จังหวัดสระแก้ว
   • จังหวัดตราด
 • ขอบเขตการศึกษา
  • เขตวัฒนธรรม และ / หรือ 5 ประเภทผลิตภัณฑ์
  • ฐานข้อมูลทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตของชุมชน และการดำรงชีพ ซึ่งเป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อการดำรงอยู่หรือการพัฒนา อันเป็นแบบอย่างที่ควรแก่การสืบทอด
  • ฐานข้อมูลทางด้านทักษะและความชำนาญการในเรื่องของผลิตผล ผลิตภัณฑ์อันเป็นศิลปหัตถกรรมที่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือชุมชน ภายใต้เขตวัฒนธรรมนั้นๆ
 • ระยะเวลาดำเนินงานศึกษา
  • 14 เดือน ( เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ . ศ .2545 ถึงเดือนกันยายน พ . ศ .2546)
 • ระยะเวลาดำเนินงานศึกษา กิจกรรม ปี 2545 ปี 2546 1. Inception Report 2. พิจารณาโครงการ 3. ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 4. Progress Report 5. ประชุมคณะทำงาน , ประชุมกลุ่มย่อย 6. ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2 7. Final Draft 8. Forum ( ระยะเวลาทำ Final Report) 9. ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3 10. Final Report ส . ค . ก . ย . ต . ค . พ . ย . ธ . ค . ม . ค . ก . พ . มี . ค . เม . ย . พ . ค . มิ . ย . ก . ค . ส . ค . ก . ย .
 • แนวทางและวิธีการดำเนินการ
  • จัดทำฐานข้อมูล Skill Mapping
   • วิเคราะห์และประเมินรูปแบบฐานข้อมูล Skill Mapping
    • ภูมิปัญญาชาวบ้าน
     • ประเภท / ชนิดของภูมิปัญญาชาวบ้านในหมู่บ้าน
     • ระดับภูมิปัญญาชาวบ้าน
     • ปูชนียบุคคลในหมู่บ้าน ( เจาะรายละเอียดรายบุคคล )
     • บุคคลที่มีบทบาทสำคัญในหมู่บ้าน ( เจาะรายละเอียดรายบุคคล )
     • พัฒนาการของภูมิปัญญาชาวบ้าน ( ประวัติการถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน )
  << ต่อ >>
 • แนวทางและวิธีการดำเนินการ
  • จัดทำฐานข้อมูล Skill Mapping ( ต่อ )
   • วิเคราะห์และประเมินรูปแบบฐานข้อมูล Skill Mapping
    • ทักษะและความชำนาญในการผลิตผลิตภัณฑ์หลักของชุมชน
     • ผลิตภัณฑ์หลักของชุมชน
     • ลักษณะเฉพาะ / ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์หลักของชุมชน
 • ขั้นตอนการศึกษา
  • คัดเลือกผลิตภัณฑ์ ประมาณ 5 ผลิตภัณฑ์ / จังหวัด โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ
   • รายได้จากผลิตภัณฑ์ โดยพิจารณาจากรายได้รวม , การกระจายรายได้สู่แรงงานในท้องถิ่น เป็นต้น
   • วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต โดยพิจารณาการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นหลัก
   • รูปแบบของผู้ผลิตโดยพิจารณาว่าเป็นการรวมกลุ่มของแรงงานในท้องถิ่น , กลุ่มแม่บ้าน , สหกรณ์ หรือเป็นผู้ผลิตรายเดียว เป็นต้น
   • เทคโนโลยีในการผลิต โดยพิจารณาว่าใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน หรือซื้อเครื่องจักรมา เป็นต้น
   • แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยพิจารณาว่าจำหน่ายในท้องถิ่น , ในประเทศ หรือต่างประเทศ
 • ขั้นตอนการศึกษา
  • แหล่งที่มาของข้อมูลที่จะใช้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดผลิตภัณฑ์
   • รายได้จากผลิตภัณฑ์ ได้จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาชุมชน สำนักงานจังหวัด
   • วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ได้จากเว็บไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาจัดให้น้ำหนักคะแนนใหม่ เน้นตามวัตถุประสงค์การวิจัย
   • รูปแบบของผู้ผลิต ได้จาก กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีในการผลิต ได้จาก สำนักงานพัฒนาชุมชน
   • แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ได้จากสำนักงานพัฒนาชุมชน สำนักงานจังหวัด และเว็บไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ขั้นตอนการศึกษา
  • คัดให้เหลือเพียง 5 ผลิตภัณฑ์
   • ผลิตภัณฑ์ละ 3 หมู่บ้าน
   • ยึดแนวทางการศึกษาโดยเน้นการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ และความแข็งแรงของชุมชน โดยกำหนดผลการศึกษาเน้นด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ความยั่งยืนของตลาด และรูปแบบการบรรจุภัณฑ์
  • จัดทำระบบสารสนเทศ
   • สื่อออนไลน์
   • สื่อออฟไลน์
 • หมวดหรือประเภทของผลิตภัณฑ์ / ภูมิปัญญา
  • อาหารสด / ผลไม้สด
  • อาหารแปรรูป / ผลไม้แปรรูป
  • อาหารทะเลสด
  • อาหารทะเลแปรรูป เช่นเครื่องปรุงรสต่างๆ , ปลาเค็ม , กุ้งแห้ง
  • หัตถกรรมจากผ้า
  • หัตถกรรมจากดิน หิน แร่ เช่นอัญมณี , ครกอ่างศิลา , อิฐ , เครื่องปั้นดินเผา , เซรามิกส์ , หินแกะสลัก
  • หัตถกรรมจากพืช และผลิตผลของพืช เช่นเฟอร์นิเจอร์ไม้ , เครื่องจักสาน , ดอกไม้ประดิษฐ์
  • เครื่องดนตรี
  • สมุนไพร
  • สถานที่ท่องเที่ยว
  • ศิลปการแสดง
 • งบประมาณดำเนินการ
  • ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัยสำรวจ , วิเคราะห์และ บันทึกข้อมูลทุติยภูมิ ( พื้นที่ 7 จังหวัด )
  • ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัยสำรวจภาคสนาม , วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูลปฐมภูมิ ( พื้นที่ 7 จังหวัด ) รวมทั้ง ค่าอุปกรณ์วัสดุต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับงานภาคสนาม
  • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการบริหารโครงการ , ….
  • ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบสารสนเทศ… .
  • ค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุอื่นๆ
  175,000.00 360,000.00 360,000.00 350,000.00 70,650.00 1,315,650.00
 • ทีมงาน
  • ผศ . ไพพรรณ อินทนิล หัวหน้าโครงการ
  • อ . บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ที่ปรึกษา
  • รศ . ดร . อำพล ธรรมเจริญ คณะทำงาน
  • อ . วีรวรรณ เผ่ากัณหา คณะทำงาน
  • อ . ประดิษฐ์ อินทนิล คณะทำงาน
  • ผศ . พรทิยพ์ สินุธก คณะทำงาน
  • ดร . รัชนี สรรเสริญ คณะทำงาน
 • ทีมงาน
  • ดร . กนกนุช ชื่นเลิศสกุล คณะทำงาน
  • อ . ทิพภา ปลีหะจินดา คณะทำงาน
  • น . ส . ประภา วงษ์เพ็ชร คณะทำงาน
  • นายวุฒิชัย สุขเกษม คณะทำงาน
  • น . ส . อัมพร ขำภู่ ผู้ช่วยนักวิจัย
  • น . ส . นุสรา จิตตเกษม ผู้ช่วยนักวิจัย
  • น . ส . ทัศนีย์ บุญเจริญ ผู้ช่วยนักวิจัย
  • น . ส . วนิดา อันวิเศษ ผู้ช่วยนักวิจัย
  • นางสาวสมฤทัย ขจรรุ่งเรือง ผู้ช่วยนักวิจัย
  • น . ส . บุษกร มณีสุวรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงาน และการเงิน
 • งบประมาณ
  • ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัย , วิเคราะห์และบันทึกข้อมูลทุติยภูมิ ( 7 จังหวัด ) 175,000
  • ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัยสำรวจภาคสนาม , วิเคราะห์และบันทึกข้อมูล 360,000 ปฐมภูมิ ( พื้นที่ 7 จังหวัด ) รวมทั้งค่าอุปกรณ์วัสดุต่างๆ ที่จำเป็น
  • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการบริหารโครงการ , ค่าวิเคราะห์สรุป , 360,000 ค่าจัดพิมพ์และเผยแพร่ , ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการประชุม , ค่าพาหนะ , ค่าจัดทำแบบสอบถาม , รวมทั้งค่าจ้างเจ้าหน้าที่บริหารงาน และการเงิน 1 ตำแหน่ง
  • ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบสารสนเทศทั้งที่เป็นระบบ online 350,000 และ offline โดยแยกจังหวัด ( พื้นที่ 7 จังหวัด )
  • ค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุอี่นๆ 70,650
  • รวม 1,315,650
 • ผลิตภัณฑ์เด่นภาคตะวันออก
  • ชลบุรี เครื่องจักสาน , อาหารทะเลแห้ง , เครื่องปรุงรส , ขนม , อาหารทะเลสด , ดอกไม้ประดิษฐ์ , เครื่องดนตรีไทย , ครกหินอ่างศิลา , การท่องเที่ยว
  • ฉะเชิงเทรา ข้าว , มะพร้าว , ขนม , หมก , งานศิลปประดิษฐ์ , การท่องเที่ยว
  • ปราจีนบุรี ไม้กวาด , งานศิลปประดิษฐ์จากไม้ไผ่ , ผลไม้ , สมุนไพร , ขนม , การท่องเที่ยว
  • สระแก้ว งานศิลปประดิษฐ์จากไม้ , เครื่องเรือน , ผลไม้ , การท่องเที่ยว
 • ผลิตภัณฑ์เด่นภาคตะวันออก
  • ระยอง อาหารทะเลแห้ง , อาหารทะเลสด , เครื่องปรุงรส ,
  • ยางพารา , ผลไม้ , การต่อเรือ , การท่องเที่ยว
  • จันทบุรี อัญมณีเครื่องประดับ , ผลไม้สด , ผลไม้แปรรูป , อาหาร , งานศิลปประดิษฐ์ , การท่องเที่ยว
  • ตราด งานศิลปประดิษฐ์ ( หมวก , งอบ ), อาหารทะเลแห้ง , ผลไม้สด , เครื่องปรุงรส , เครื่องดนตรีไทย , การท่องเที่ยว
 • ( ร่าง ) แบบสอบถาม
  • สถานที่ หมู่บ้าน / ชุมชน .................. ตำบล ..............................
  • อำเภอ ............................... จังหวัด .............................
  • ผู้ให้ข้อมูล ....................................... อายุ ......... อาชีพ ....................
  • ผู้สัมภาษณ์ .......................................................
  • วันที่สัมภาษณ์ ..................................................
 • ( ร่าง ) แบบสอบถาม
  • ชื่อผลิตภัณฑ์ ........................ ประเภท / กลุ่ม .......................
  • ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ..........................................................
  • ลักษณะการผลิต / การได้มา ...................................................
  • วัตถุดิบ .................................................................................
  • บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิต .....................................
  • ที่มาของวัตถุดิบ ( ในท้องถิ่น , ต่างท้องถิ่น , นำเข้า , ......) และสัดส่วน ....................................
 • ( ร่าง ) แบบสอบถาม
  • ที่มาของผลิตภัณฑ์ .............................................................................
  • ปริมาณการผลิตในท้องถิ่น ................................................................
  • จำนวนสมาชิกในการผลิต .................................................................
  • รูปแบบของการผลิต ..........................................................................
  • ความถี่ของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิต ....................................
  • การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ ...................................................................
  • การยอมรับของผลิตภัณฑ์ในชุมชน และท้องถิ่นอื่น ...........................
 • ( ร่าง ) แบบสอบถาม
  • มาตรฐาน ................................. สถานภาพ .......................................
  • ผลกระทบของการผลิตต่อสภาพแวดล้อมในชุมชน ........................
  • ลักษณะของผลกระทบฯ .................................................................
  • แหล่งจำหน่าย ................................................................................
  • ปริมาณการจัดจำหน่าย ....................................................................
  • ราคาต่อหน่วย .............................. ราคาส่ง .....................................
  • ลักษณะของการบรรจุ ....................................................................
 • ( ร่าง ) แบบสอบถาม
  • ที่มาของวัตถุในการบรรจุ ...............................................................
  • วิธีการส่งออก ................................................................................
  • แหล่งจำหน่ายในท้องถิ่น ..............................................................
  • แหล่งจำหน่ายนอกท้องถิ่น ...........................................................
  • อัตราส่วนการจัดจำหน่ายในท้องถิ่น ...........................................
  • อัตราส่วนการจัดจำหน่ายนอกท้องถิ่น ........................................
  • การยอมรับของตลาด ..................................................................
 • ( ร่าง ) แบบสอบถาม
  • การจัดองค์กรเพื่อการบริหารงาน ( มี / ไม่มี ) รูปแบบ .........................
  • จำนวนสมาชิกองค์กรการผลิต .........................................................
  • ระบบบัญชี ( มี / ไม่มี ) รูปแบบ ..........................................................
  • สถานที่ท่องเที่ยว .............................................................................
  • ลักษณะสถานท่องเที่ยว ...................................................................
  • รูปแบบการให้บริการด้านท่องเที่ยว ...............................................
  • ผู้รับผิดชอบสถานที่ ( เจ้าของ ).........................................................
 • ( ร่าง ) แบบสอบถาม
  • การให้บริการด้านที่พัก ( รูปแบบ , ราคา , จำนวน ).............................
  • การให้บริการด้านอาหาร .................................................................
  • การให้บริการด้านการเดินทาง ..........................................................
  • การให้บริการด้านสันทนาการ และอื่นๆ ...........................................
  • ความสัมพันธ์ระหว่างสถานที่ท่องเที่ยวกับผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น .....
  • ความสัมพันธ์ระหว่างสถานที่ท่องเที่ยวกับชุมชน ............................
 • ข้อเสนอแนะการดำเนินการ
  • การกำหนดหมวดหมู่และชื่อเรียกผลิตภัณฑ์ เช่น
  • อาหารทะเลแห้ง , อาหารแปรรูป , อาหารทะเล เป็นต้น