Uploaded on

โครงการออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่นเพื่อการบริหาร เฉพาะส่วนฐานข้อมูลทางด้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตชุมชน (Skill Mapping) ภาคตะวันออก

โครงการออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่นเพื่อการบริหาร เฉพาะส่วนฐานข้อมูลทางด้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตชุมชน (Skill Mapping) ภาคตะวันออก

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
678
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
3
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. โครงการออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่นเพื่อการบริหาร เฉพาะส่วนฐานข้อมูลทางด้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตชุมชน (Skill Mapping) ภาคตะวันออก สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา 25 ตุลาคม 2545
 • 2. วัตถุประสงค์
  • จัดทำระบบฐานข้อมูลทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตชุมชน ทักษะ และความชำนาญตามกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของชุมชน (Skill Mapping) โดยกำหนดพื้นที่ศึกษาให้สอดคล้องกับฐานข้อมูลทรัพยากร
  • เผยแพร่ระบบฐานข้อมูล
 • 3. ผู้รับผิดชอบ
  • คณะทำงาน สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา
 • 4. พื้นที่ศึกษา
  • จังหวัดที่อยู่ในภาคตะวันออกทั้ง 7 จังหวัด
   • จังหวัดชลบุรี
   • จังหวัดจันทบุรี
   • จังหวัดฉะเชิงเทรา
   • จังหวัดปราจีนบุรี
   • จังหวัดระยอง
   • จังหวัดสระแก้ว
   • จังหวัดตราด
 • 5. ขอบเขตการศึกษา
  • เขตวัฒนธรรม และ / หรือ 5 ประเภทผลิตภัณฑ์
  • ฐานข้อมูลทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตของชุมชน และการดำรงชีพ ซึ่งเป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อการดำรงอยู่หรือการพัฒนา อันเป็นแบบอย่างที่ควรแก่การสืบทอด
  • ฐานข้อมูลทางด้านทักษะและความชำนาญการในเรื่องของผลิตผล ผลิตภัณฑ์อันเป็นศิลปหัตถกรรมที่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือชุมชน ภายใต้เขตวัฒนธรรมนั้นๆ
 • 6. ระยะเวลาดำเนินงานศึกษา
  • 14 เดือน ( เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ . ศ .2545 ถึงเดือนกันยายน พ . ศ .2546)
 • 7. ระยะเวลาดำเนินงานศึกษา กิจกรรม ปี 2545 ปี 2546 1. Inception Report 2. พิจารณาโครงการ 3. ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 4. Progress Report 5. ประชุมคณะทำงาน , ประชุมกลุ่มย่อย 6. ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2 7. Final Draft 8. Forum ( ระยะเวลาทำ Final Report) 9. ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3 10. Final Report ส . ค . ก . ย . ต . ค . พ . ย . ธ . ค . ม . ค . ก . พ . มี . ค . เม . ย . พ . ค . มิ . ย . ก . ค . ส . ค . ก . ย .
 • 8. แนวทางและวิธีการดำเนินการ
  • จัดทำฐานข้อมูล Skill Mapping
   • วิเคราะห์และประเมินรูปแบบฐานข้อมูล Skill Mapping
    • ภูมิปัญญาชาวบ้าน
     • ประเภท / ชนิดของภูมิปัญญาชาวบ้านในหมู่บ้าน
     • ระดับภูมิปัญญาชาวบ้าน
     • ปูชนียบุคคลในหมู่บ้าน ( เจาะรายละเอียดรายบุคคล )
     • บุคคลที่มีบทบาทสำคัญในหมู่บ้าน ( เจาะรายละเอียดรายบุคคล )
     • พัฒนาการของภูมิปัญญาชาวบ้าน ( ประวัติการถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน )
  << ต่อ >>
 • 9. แนวทางและวิธีการดำเนินการ
  • จัดทำฐานข้อมูล Skill Mapping ( ต่อ )
   • วิเคราะห์และประเมินรูปแบบฐานข้อมูล Skill Mapping
    • ทักษะและความชำนาญในการผลิตผลิตภัณฑ์หลักของชุมชน
     • ผลิตภัณฑ์หลักของชุมชน
     • ลักษณะเฉพาะ / ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์หลักของชุมชน
 • 10. ขั้นตอนการศึกษา
  • คัดเลือกผลิตภัณฑ์ ประมาณ 5 ผลิตภัณฑ์ / จังหวัด โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ
   • รายได้จากผลิตภัณฑ์ โดยพิจารณาจากรายได้รวม , การกระจายรายได้สู่แรงงานในท้องถิ่น เป็นต้น
   • วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต โดยพิจารณาการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นหลัก
   • รูปแบบของผู้ผลิตโดยพิจารณาว่าเป็นการรวมกลุ่มของแรงงานในท้องถิ่น , กลุ่มแม่บ้าน , สหกรณ์ หรือเป็นผู้ผลิตรายเดียว เป็นต้น
   • เทคโนโลยีในการผลิต โดยพิจารณาว่าใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน หรือซื้อเครื่องจักรมา เป็นต้น
   • แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยพิจารณาว่าจำหน่ายในท้องถิ่น , ในประเทศ หรือต่างประเทศ
 • 11. ขั้นตอนการศึกษา
  • แหล่งที่มาของข้อมูลที่จะใช้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดผลิตภัณฑ์
   • รายได้จากผลิตภัณฑ์ ได้จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาชุมชน สำนักงานจังหวัด
   • วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ได้จากเว็บไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาจัดให้น้ำหนักคะแนนใหม่ เน้นตามวัตถุประสงค์การวิจัย
   • รูปแบบของผู้ผลิต ได้จาก กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีในการผลิต ได้จาก สำนักงานพัฒนาชุมชน
   • แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ได้จากสำนักงานพัฒนาชุมชน สำนักงานจังหวัด และเว็บไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • 12. ขั้นตอนการศึกษา
  • คัดให้เหลือเพียง 5 ผลิตภัณฑ์
   • ผลิตภัณฑ์ละ 3 หมู่บ้าน
   • ยึดแนวทางการศึกษาโดยเน้นการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ และความแข็งแรงของชุมชน โดยกำหนดผลการศึกษาเน้นด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ความยั่งยืนของตลาด และรูปแบบการบรรจุภัณฑ์
  • จัดทำระบบสารสนเทศ
   • สื่อออนไลน์
   • สื่อออฟไลน์
 • 13. หมวดหรือประเภทของผลิตภัณฑ์ / ภูมิปัญญา
  • อาหารสด / ผลไม้สด
  • อาหารแปรรูป / ผลไม้แปรรูป
  • อาหารทะเลสด
  • อาหารทะเลแปรรูป เช่นเครื่องปรุงรสต่างๆ , ปลาเค็ม , กุ้งแห้ง
  • หัตถกรรมจากผ้า
  • หัตถกรรมจากดิน หิน แร่ เช่นอัญมณี , ครกอ่างศิลา , อิฐ , เครื่องปั้นดินเผา , เซรามิกส์ , หินแกะสลัก
  • หัตถกรรมจากพืช และผลิตผลของพืช เช่นเฟอร์นิเจอร์ไม้ , เครื่องจักสาน , ดอกไม้ประดิษฐ์
  • เครื่องดนตรี
  • สมุนไพร
  • สถานที่ท่องเที่ยว
  • ศิลปการแสดง
 • 14. งบประมาณดำเนินการ
  • ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัยสำรวจ , วิเคราะห์และ บันทึกข้อมูลทุติยภูมิ ( พื้นที่ 7 จังหวัด )
  • ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัยสำรวจภาคสนาม , วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูลปฐมภูมิ ( พื้นที่ 7 จังหวัด ) รวมทั้ง ค่าอุปกรณ์วัสดุต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับงานภาคสนาม
  • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการบริหารโครงการ , ….
  • ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบสารสนเทศ… .
  • ค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุอื่นๆ
  175,000.00 360,000.00 360,000.00 350,000.00 70,650.00 1,315,650.00
 • 15. ทีมงาน
  • ผศ . ไพพรรณ อินทนิล หัวหน้าโครงการ
  • อ . บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ที่ปรึกษา
  • รศ . ดร . อำพล ธรรมเจริญ คณะทำงาน
  • อ . วีรวรรณ เผ่ากัณหา คณะทำงาน
  • อ . ประดิษฐ์ อินทนิล คณะทำงาน
  • ผศ . พรทิยพ์ สินุธก คณะทำงาน
  • ดร . รัชนี สรรเสริญ คณะทำงาน
 • 16. ทีมงาน
  • ดร . กนกนุช ชื่นเลิศสกุล คณะทำงาน
  • อ . ทิพภา ปลีหะจินดา คณะทำงาน
  • น . ส . ประภา วงษ์เพ็ชร คณะทำงาน
  • นายวุฒิชัย สุขเกษม คณะทำงาน
  • น . ส . อัมพร ขำภู่ ผู้ช่วยนักวิจัย
  • น . ส . นุสรา จิตตเกษม ผู้ช่วยนักวิจัย
  • น . ส . ทัศนีย์ บุญเจริญ ผู้ช่วยนักวิจัย
  • น . ส . วนิดา อันวิเศษ ผู้ช่วยนักวิจัย
  • นางสาวสมฤทัย ขจรรุ่งเรือง ผู้ช่วยนักวิจัย
  • น . ส . บุษกร มณีสุวรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงาน และการเงิน
 • 17. งบประมาณ
  • ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัย , วิเคราะห์และบันทึกข้อมูลทุติยภูมิ ( 7 จังหวัด ) 175,000
  • ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัยสำรวจภาคสนาม , วิเคราะห์และบันทึกข้อมูล 360,000 ปฐมภูมิ ( พื้นที่ 7 จังหวัด ) รวมทั้งค่าอุปกรณ์วัสดุต่างๆ ที่จำเป็น
  • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการบริหารโครงการ , ค่าวิเคราะห์สรุป , 360,000 ค่าจัดพิมพ์และเผยแพร่ , ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการประชุม , ค่าพาหนะ , ค่าจัดทำแบบสอบถาม , รวมทั้งค่าจ้างเจ้าหน้าที่บริหารงาน และการเงิน 1 ตำแหน่ง
  • ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบสารสนเทศทั้งที่เป็นระบบ online 350,000 และ offline โดยแยกจังหวัด ( พื้นที่ 7 จังหวัด )
  • ค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุอี่นๆ 70,650
  • รวม 1,315,650
 • 18. ผลิตภัณฑ์เด่นภาคตะวันออก
  • ชลบุรี เครื่องจักสาน , อาหารทะเลแห้ง , เครื่องปรุงรส , ขนม , อาหารทะเลสด , ดอกไม้ประดิษฐ์ , เครื่องดนตรีไทย , ครกหินอ่างศิลา , การท่องเที่ยว
  • ฉะเชิงเทรา ข้าว , มะพร้าว , ขนม , หมก , งานศิลปประดิษฐ์ , การท่องเที่ยว
  • ปราจีนบุรี ไม้กวาด , งานศิลปประดิษฐ์จากไม้ไผ่ , ผลไม้ , สมุนไพร , ขนม , การท่องเที่ยว
  • สระแก้ว งานศิลปประดิษฐ์จากไม้ , เครื่องเรือน , ผลไม้ , การท่องเที่ยว
 • 19. ผลิตภัณฑ์เด่นภาคตะวันออก
  • ระยอง อาหารทะเลแห้ง , อาหารทะเลสด , เครื่องปรุงรส ,
  • ยางพารา , ผลไม้ , การต่อเรือ , การท่องเที่ยว
  • จันทบุรี อัญมณีเครื่องประดับ , ผลไม้สด , ผลไม้แปรรูป , อาหาร , งานศิลปประดิษฐ์ , การท่องเที่ยว
  • ตราด งานศิลปประดิษฐ์ ( หมวก , งอบ ), อาหารทะเลแห้ง , ผลไม้สด , เครื่องปรุงรส , เครื่องดนตรีไทย , การท่องเที่ยว
 • 20. ( ร่าง ) แบบสอบถาม
  • สถานที่ หมู่บ้าน / ชุมชน .................. ตำบล ..............................
  • อำเภอ ............................... จังหวัด .............................
  • ผู้ให้ข้อมูล ....................................... อายุ ......... อาชีพ ....................
  • ผู้สัมภาษณ์ .......................................................
  • วันที่สัมภาษณ์ ..................................................
 • 21. ( ร่าง ) แบบสอบถาม
  • ชื่อผลิตภัณฑ์ ........................ ประเภท / กลุ่ม .......................
  • ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ..........................................................
  • ลักษณะการผลิต / การได้มา ...................................................
  • วัตถุดิบ .................................................................................
  • บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิต .....................................
  • ที่มาของวัตถุดิบ ( ในท้องถิ่น , ต่างท้องถิ่น , นำเข้า , ......) และสัดส่วน ....................................
 • 22. ( ร่าง ) แบบสอบถาม
  • ที่มาของผลิตภัณฑ์ .............................................................................
  • ปริมาณการผลิตในท้องถิ่น ................................................................
  • จำนวนสมาชิกในการผลิต .................................................................
  • รูปแบบของการผลิต ..........................................................................
  • ความถี่ของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิต ....................................
  • การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ ...................................................................
  • การยอมรับของผลิตภัณฑ์ในชุมชน และท้องถิ่นอื่น ...........................
 • 23. ( ร่าง ) แบบสอบถาม
  • มาตรฐาน ................................. สถานภาพ .......................................
  • ผลกระทบของการผลิตต่อสภาพแวดล้อมในชุมชน ........................
  • ลักษณะของผลกระทบฯ .................................................................
  • แหล่งจำหน่าย ................................................................................
  • ปริมาณการจัดจำหน่าย ....................................................................
  • ราคาต่อหน่วย .............................. ราคาส่ง .....................................
  • ลักษณะของการบรรจุ ....................................................................
 • 24. ( ร่าง ) แบบสอบถาม
  • ที่มาของวัตถุในการบรรจุ ...............................................................
  • วิธีการส่งออก ................................................................................
  • แหล่งจำหน่ายในท้องถิ่น ..............................................................
  • แหล่งจำหน่ายนอกท้องถิ่น ...........................................................
  • อัตราส่วนการจัดจำหน่ายในท้องถิ่น ...........................................
  • อัตราส่วนการจัดจำหน่ายนอกท้องถิ่น ........................................
  • การยอมรับของตลาด ..................................................................
 • 25. ( ร่าง ) แบบสอบถาม
  • การจัดองค์กรเพื่อการบริหารงาน ( มี / ไม่มี ) รูปแบบ .........................
  • จำนวนสมาชิกองค์กรการผลิต .........................................................
  • ระบบบัญชี ( มี / ไม่มี ) รูปแบบ ..........................................................
  • สถานที่ท่องเที่ยว .............................................................................
  • ลักษณะสถานท่องเที่ยว ...................................................................
  • รูปแบบการให้บริการด้านท่องเที่ยว ...............................................
  • ผู้รับผิดชอบสถานที่ ( เจ้าของ ).........................................................
 • 26. ( ร่าง ) แบบสอบถาม
  • การให้บริการด้านที่พัก ( รูปแบบ , ราคา , จำนวน ).............................
  • การให้บริการด้านอาหาร .................................................................
  • การให้บริการด้านการเดินทาง ..........................................................
  • การให้บริการด้านสันทนาการ และอื่นๆ ...........................................
  • ความสัมพันธ์ระหว่างสถานที่ท่องเที่ยวกับผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น .....
  • ความสัมพันธ์ระหว่างสถานที่ท่องเที่ยวกับชุมชน ............................
 • 27. ข้อเสนอแนะการดำเนินการ
  • การกำหนดหมวดหมู่และชื่อเรียกผลิตภัณฑ์ เช่น
  • อาหารทะเลแห้ง , อาหารแปรรูป , อาหารทะเล เป็นต้น