Algebra lineal [ufro]

503 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
503
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Algebra lineal [ufro]

 1. 1. Ð Ö ÄÒ ÐÖ ºÅ Ö ÌÖ × Ð Ð ¾¼¼
 2. 2. ÁÒ Ñ Ø Ö ×ÁÒØÖÓ Ù ÓÒ½ Ë ×Ø Ñ × Ù ÓÒ × Ä Ò Ð × ½º½ ¬Ò ÓÒ × Ý ÑÔÐÓ× º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º¾ ÓÑ Ò ÓÒ Ð Ò Ð Ù ÓÒ × º º º º º º º º º º º º ½¾ ½º¿ ÇÔ Ö ÓÒ × Ð Ñ ÒØ Ð × º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¿ ½º Ë ×Ø Ñ × Ô Ò ÒØ × Ò Ô Ò ÒØ × º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º Ë ×Ø Ñ Ö Ñ Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º ÈÖÓ ×Ó × ÐÓÒ Ñ ÒØÓ ÙÒ × ×Ø Ñ º º º º º º º º ½ ½º Ö Ó× Ö ×Ù ÐØÓ× º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¾¾ ×Ô Ó× Î ØÓÖ Ð × ¿ ¾º½ ¬Ò ÓÒ Ý ÔÖÓÔ × × × ×Ô Ó Ú ØÓÖ Ð º º ¿ ¾º¾ ËÙ ¹ ×Ô Ó× Ú ØÓÖ Ð × º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º¿ ÓÑ Ò ÓÒ × Ä Ò Ð × º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º ËÙ ¹ ×Ô Ó Ò Ö Ó º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¿ ¾º Ô Ò Ò ÄÒ Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º × × ÙÒ ×Ô Ó Ú ØÓÖ Ð º º º º º º º º º º º º º º º ¾º º½ Å ØÓ Ó Ô Ö Ò ÓÒØÖ Ö ÙÒ × ÙÒ ×Ô Ó Ú ØÓÖ Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ ¾º º¾ ÔÐ ÓÒ Ð Ì ÓÖ Ñ ËØ Ò ØÞ º º º º º º º ¾º Ñ Ò× ÓÒ ÙÒ ×Ô Ó Ú ØÓÖ Ð º º º º º º º º º º º º ¾º ËÙÑ ×Ù ¹ ×Ô Ó× Ú ØÓÖ Ð × º º º º º º º º º º º º ½¼ ¾º Ö Ó× ÔÖÓÔÙ ×ØÓ× º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ ½
 3. 3. ¾¿ ÔÐ ÓÒ × Ä Ò Ð × ½¾¿ ¿º½ ÁÒØÖÓ Ù ÓÒ¸ ¬Ò ÓÒ Ý ÑÔÐÓ× º º º º º º º º º º º ½¾¿ ¿º¾ Ø ÖÑ Ò ÓÒ ÙÒ ÔÐ ÓÒ ÐÒ Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¿¼ ¿º¿ ÁÑ Ò Ý ÆÙ Ð Ó ÙÒ ÔÐ ÓÒ Ð Ò Ð º º º º º º º º ½¿ ¿º ÅÓÖ¬×ÑÓ× Ý Ñ Ò× ÓÒ × º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¿º ×ØÖÙ ØÙÖ ÙÒ ÓÒ ÙÒØÓ ÑÓÖ¬×ÑÓ× º º º º º º º º ½ ¿º Ö Ó× Ö ×Ù ÐØÓ× º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¿º Ö Ó× ÔÖÓÔÙ ×ØÓ× º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ Å ØÖ × ½ º½ Å ØÖ Þ ×Ó ÙÒ ÔÐ ÓÒ ÐÒ Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º¾ ËÙÑ ÑÓÖ¬×ÑÓ× Ý ×ÙÑ Ñ ØÖ × º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ º¿ ÈÖÓ Ù ØÓ ÙÒ × Ð Ö ÔÓÖ ÙÒ ÑÓÖ¬×ÑÓ Ý ÔÖÓ Ù ØÓ ÙÒ × Ð Ö ÔÓÖ ÙÒ Ñ ØÖ Þ º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º ÓÑÔÓ× ÓÒ ÑÓÖ¬×ÑÓ× Ý ÔÖÓ Ù ØÓ Ñ ØÖ ×º º º ½ º ÓÖÑ Ñ ØÖ Ð ´Ú µ Û º º º º º º º º º º º º º º º ½ º ÓÖÑ Ñ ØÖ Ð ÙÒ × ×Ø Ñ ºÐÒ Ð × º º º º º ½ ½ º Á×ÓÑÓÖ¬×ÑÓ× Ý Ñ ØÖ × ÒÚ ÖØ Ð × º º º º º º º º º º º ½ ½ º ÙØÓÑÓÖ¬×ÑÓ Ý Ñ ØÖ Þ Ñ Ó × º º º º º º º ½ º ÍÒ ÑÓÖ¬×ÑÓ Ù ÐÕÙ Ö Ý Ñ ØÖ × ÕÙ Ú Ð ÒØ × º º º º ½ º½¼ Ö Ó× Ö ×Ù ÐØÓ× º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¼¼ º½½ Ö Ó× ÔÖÓÔÙ ×ØÓ× º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¼ Ø ÖÑ Ò ÒØ × ¾½¾ º½ Ø ÖÑ Ò ÒØ × Ñ ØÖ × Å¾ ´Ã µ º º º º º º º º º º ¾½¾ º¾ Ø ÖÑ Ò ÒØ × Ñ ØÖ × Å¿ ´Ã µ º º º º º º º º º º ¾½ º¿ Ø ÖÑ Ò ÒØ Ñ ØÖ × ÅÒ ´Ã µ º º º º º º º º º º ¾¾½ º ÁÒØ ÖÔÖ Ø ÓÒ ÓÑ ØÖ Ð Ø ÖÑ Ò ÒØ º º º º º º º ¾¾ º Å ØÖ Þ ÙÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¾ º Ø ÖÑ Ò ÒØ ÙÒ Ò ÓÑÓÖ¬×ÑÓ º º º º º º º º º º º ¾¾ º Ö Ó× Ö ×Ù ÐØÓ× º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¿¼ º Ö Ó× ÔÖÓÔÙ ×ØÓ× º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¼
 4. 4. ¿ ÓÒ Ð Þ ÓÒ ¾ ¿ º½ ÁÒØÖÓ Ù ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¿ º¾ Î ÐÓÖ × ÔÖÓÔ Ó× Ý Ú ØÓÖ × ÔÖÓÔ Ó× º º º º º º º º º º º º ¾ º¿ Î ÐÓÖ × ÔÖÓÔ Ó× × ÑÔÐ × º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾ º Î ÐÓÖ × ÔÖÓÔ Ó× ÑÙÐØ ÔÐ × º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º Ö Ó× Ö ×Ù ÐØÓ× º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾ º Ö Ó× ÔÖÓÔÙ ×ØÓ× º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ÔÐ ÓÒ × ÐÒ Ð × ¾ º½ ÔÐ ÓÒ × Ð Ò Ð × º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º½º½ ÑÔÐÓ׺ ÈÖÓÔ × Ò Ö Ð ×º º º º º º º º º ¾ º¾ ÓÖÑ × ÐÒ Ð × º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º¾º½ Å ØÖ Þ ×Ó ÙÒ ÓÖÑ ÐÒ Ð º º º º º º ¾ ¼ º¾º¾ Ê ÔÖ × ÒØ ÓÒ Ñ ØÖ Ð ´Ü Ý µ º º º º º º º ¾ ½ º¿ ×Ô Ó× Ù Ð ÒÓ× º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¿ º¿º½ ÈÖÓ Ù ØÓ × Ð Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¿ º¿º¾ ÆÓÖÑ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º¿º¿ ÇÖØÓ ÓÒ Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¼ º¿º Ò ÙÐÓ Ý ×Ø Ò ÒØÖ Ú ØÓÖ × º º º º º º º º ¾ º ÓÖÑ × Ð Ò Ð × × Ñ ØÖ × º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º Ö Ó× Ö ×Ù ÐØÓ× º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾Ô ÐÓ Ó ¿¼ ÐÓ Ö ¿½½
 5. 5. ÁÒØÖÓ Ù ÓÒÉÙ ÖÓ ÕÙ × Ô × ÕÙ ×ØÓ× ÔÙÒØ × ÐÓ× × Ö ÓÒ ØÓ ÓÒÔ Ö Øº × Ó ÕÙ Ø ÒØÖ Ø Ò × ×ØÙ Ò Ó Ý ÕÙ ÔÓÖ ×ÙÔÙ ×ØÓ¸ Ø Ð Ö ÔÖ Ò Öº Ò ×ØÓ× ÔÙÒØ ×¸ × Ó ÜÔÐ ÖØ ÓÑÓ ÓÒ Ò Ó Ð Ð ÖÄ Ò Ðº ÌÙ × ×¸ Ð × Ñ Ø Ñ Ø × Ò × Ó Ö × ÔÓÖ Ô Ö×ÓÒ × Ð Ù Ð ÕÙ Ø Ý × ÑÔÖ ØÙÚ ÖÓÒ ÙÒ ÑÓØ ÚÓ Ô Ö Ö Ö Ø Ð ¬Ò ÓÒ¸ÔÖÓÔÓ× ÓÒ Ó Ø ÓÖ Ñ º Ë ÑÔÖ ØÙÚ ÖÓÒ ÙÒ ÑÓØ ÚÓ Ô Ö Ö Ø Ð ÒÓѹ Ö Ø Ð ÒØ Ñ Ø Ñ Ø ÓºÉÙ ÖÓ ÓÒÚ Ö× ÖØ ÐÓ ÑÔÓÖØ ÒØ ÕÙ × Ô Ö Ø ¸ ×ØÙ Ö Ð × Ð × ¸ ÑÙÝ ×Ô ÐÑ ÒØ Ò Ð ÔÖ Ñ Ö Ý × ÙÒ Ó Ô ØÙÐÓº ËÓÒ ÓÒ Ô¹ØÓ× ÑÙÝ ×Ø ÒØÓ׸ × Ò Ñ Ö Ó¸ ×Ø ÒØ × ÐÙÑÒÓ× ÐÓ× ÓÒ ÙÒ Ò ÒØÖ ÐÐÓ× Ý ×ØÓ × Ü ÐÙ× Ú Ñ ÒØ Ð ÐØ ×ØÙ Ó ÓÖ Ò Þ Óº Ð Ð Ö Ä Ò Ð¸ ÓÑÓ Ð × Ñ × Ñ Ø Ö ×¸ ÒÓ × ÔÙ ×ØÙ Ö ×ÓÐÓÐ ÙÐØ Ñ × Ñ Ò ÒØ × Ð ÔÖÙ º ÉÙ ÒÓ Ø Ò × ÕÙ Ö ×ØÙÐÓ× Ó× ÙÐØ ÑÓ× × ×Ø Ð Ñ ÖÙ Ý Ñ Ö ÔÖÓ ¸ Ñ × ÕÙ ÙÒ Ó× Ð Ö ×ØÙ Ò Ó × ÑÙÝ ÑÔÓÖØ ÒØ ÕÙ Ð × ÓÒ ÑÙ Ø Ò ÓÒ Ð Ò¹ØÖÓ Ù ÓÒ Ò Ô ØÙÐÓ Ý Ò × ÓÒº × ÜÔÐ ÐÓ ÕÙ ×ÕÙ Ö ÓÒ× Ù Ö Ò × × ÓÒ¸ × ÜÔÐ Ù Ð × Ð ÔÖÓ Ð Ñ ×ØÙ¹ Öº × × Ö Ñ × Ð ÒØ Ò Ö Ð Ñ Ø Ö º Ë Ø Ò × ÔÓ Ó Ø ÑÔÓ Ô Ö ×ØÙ Ö¸ ÒÓ Ö × ÕÙ Ò Ö × Ø ÑÔÓ × ÐØ Ò ÓØ Ð × ÒØÖÓ Ù ÓÒ ×º ×Ó × ÙÒ ÖÖÓÖºÄ × ÜÔÐ ÓÒ × ÕÙ Ý ÐÓ Ð Ö Ó ÐÓ× ÔÙÒØ × × Ò ÙÒ× Ö ÓÒ×ÙÐØ × ÕÙ Ñ Ò Ó Ñ × ÐÙÑÒÓ× Ò ÓÖÑ Ö Ù ÒØ
 6. 6. ÝØ Ñ Ò ÖÖÓÖ × ÕÙ ÓÑ Ø Ò ØÓ Ó× ÐÓ× × Ñ ×ØÖ × Ò ×Ù× ÔÖ٠׺ × ÔÓÖ ×ØÓ× ÑÓØ ÚÓ× ÕÙ Ñ ÓÝ Ð ØÖ Ó Ö ÖØ × ÜÔÐ ÓÒ ×ºÈ Ò× ÕÙ Ö Ó ÐÙÑÒÓ Ó ÕÙ Ö ÐÙÑÒ ¸ Ò ØÓ Ó× ÐÓ× ÓÚ Ò × ÕÙ Ø Ò ÔÖ × ÓÝÑ ÒÔ Ó × ÜÔÐ ÓÒº Ù Ö Ó ×ØÓÝ × ÙÖ ÕÙ Ò ×Ø Ø Ö Ö Ñ Ð Ò Ó Ø Ò Ö Ò Ú ÒØ Ò ×Ù ÔÖÓ¹ × ÓÒ¸ ÕÙ ÐÐ × Ô Ö×ÓÒ × ÕÙ ÓÑ Ò Ò ÐÓ× ÓÒ ÔØÓ׺ Ì Ò × ÕÙ Ô Ò¹× Ö Ò ØÙ ÙØÙÖÓ Ý ÒÓ ×ÓÐ Ñ ÒØ Ò Ð ÒÓØ ÕÙ Ø Ò Ö × Ò ÐÓ× ×ÔÖÓÜ ÑÓ׺ ×ØÓ× ÔÙÒØ × ÐÓ× × Ö ÓÒ ÑÙ ÓÒ Ô Ö Ø Ý × × ÐÓÔÓÖÕÙ ÐÓ× ÐÙÑÒÓ× ÕÙ Ø ÔÖ ÖÓÒ¸ Ñ ÐÓ Ô ÖÓÒ ÓÒ ÑÙÒ× ×Ø Ò ¸ Ô ÖÓ ÕÙ × Ò Ù Ð Ð × Ð × × ÕÙ Ù×Ø º Ð Ñ ×Ñ Ñ Ò Ö ÕÙ ×ÓÝ Ð Þ Ò ÓØ Ð × ×¸ Ð Ñ ×Ñ Ñ Ò¹Ö × Ö ØÓ ×Ø × Ð Ò × ÓÒ ÑÙ Ð Ö ¸ ×Ô Ö Ò Ó ÕÙ Ø × Ò ÙÒ Ö Ò ÝÙ ºÉÙ ÖÓ ÕÙ × Ô × ÕÙ ×ØÓÝ ÑÙÝ Ö ÑÙ × Ô Ö×ÓÒ × ÕÙ Ò Ô ÖÑ Ø Ó Ð Ö Ð Þ ÓÒ ×ØÓ× ÔÙÒØ ×º ÅÙ Ó× ÐÙÑÒÓ× ÕÙ Ñ Ò Ñ ÖÓÒ × Ö ÖÐÓ׺ Å ×ÔÓ×Ó¸ Ð Ó ØÓÖ × Ö ÙÖ Ù ÒÓ¸ ÕÙ Ò ÐÓ× Ö Ú × Ó Ý ÕÙ Ñ Ó Ú Ö × ×Ù Ö Ò ×º Ð Ó ØÓÖ Ö ×Ø ÒÅ ÐÐÓи Ñ Ó Ý ÓÐ ÕÙ Ò × Ð ÙØÓÖ ÑÙ Ó× Ö Ó× Ý ÐÔÖ Ñ Ö Ô ØÙÐÓ Ý ÕÙ Ò Ñ ÞÓ Ú Ö × ×Ù Ö Ò ×º Å × Ó× ÕÙ Ò ×Ô ÒØ Ñ ÒØ Ò ÔØ Ó Ð × ÓÖ × × ×Ø × Ö ØÓº ×ØÓÝ Ø Ñ Ò ÑÙÝ Ö Ó׸ ÕÙ Ò Ñ ÓÐ ÒØ Ð Ò¹ ¸Ô Ò Ý ÑÓÖ Ô Ö × Ö Ö ×Ø × ÒÓØ × Ô Ö Ø ºË ׸ Ð ÈÖ Ò Ô ØÓ Ñ Ó Ò Ó ÑÙ × ÔÖ ÙÒØ × Ý Ú ×× Ð Ó ØÖ ×Ø Ñ ÒØ Ñ Ò Ó Ä × Ô Ö×ÓÒ × Ñ ÝÓÖ × ×ÓÒÑÙÝ ÜØÖ Ò × º ×Ô ÖÓ ÕÙ × ØÙ¸ Ñ ÕÙ Ö Ó ÈÖ Ò Ô ØÓ¸ Ð × ×ØÓ× ÔÙÒØ ×¸ ÐÓ× Ð × Ð Ö Ñ ÒØ Ý ÔÙ × Ö À Ý Ô Ö×ÓÒ × Ñ ÝÓÖ × ÕÙ × Ö Ò Ó× ×ÑÙÝ ÒØÖ Ø Ò × Ë Ö Ñ Ö Ú ÐÐÓ×ÓË ÑÔÖ Ú ×ØÓ Ò Ø ¸ Ð ÐÑ Ñ ÕÙ Ö Ó ÈÖ Ò Ô ØÓ Ý Ø Ò Ó ÑÙ ÓÖ ×Ô ØÓ ØÙ× ÔÖ ÙÒØ × ÕÙ ×ÓÒ ÑÙÝ × Ö × Ý ÑÙÝ ÑÔÓÖØ ÒØ ×ºÉÙ Ô × ÑÓ× ÙÒ × Ñ ×ØÖ ÑÙÝ Ö Ð Å Ö ÌÖ × º
 7. 7. Ô ØÙÐÓ ½Ë ×Ø Ñ × Ù ÓÒ ×ÄÒ Ð ×½º½ ¬Ò ÓÒ × Ý ÑÔÐÓ×Å Ó Ù ÒØ ÕÙ ÑÙ Ó× ÐÙÑÒÓ× ÕÙ ÐÐ Ò Ð ÙÖ×Ó Ð ÖÐ Ò Ð ÒÓ × Ò ÕÙ × ÙÒ Ù ÓÒ Ð Ò Ð¸ ÒØÓÒ × ÑÔ ÑÓ× ÔÓÖ Ð ÔÖ Ò Ô Ó ÓÑ Ò ÑÓ× ÔÓÖ Ú Ö Ð ÙÒÓ× ÑÔÐÓ× Ù ÓÒ × Ð Ò Ð × ÑÔÐÓ Ü · ¾Ý   ¿Þ · Ø ÑÔÐÓ ¾Ü½   ¿Ü¾ · Ü¿ ÒØ ÑÔÐÓ ¾ÜÝ · Ü · Þ ÆÓ × Ð Ò Ð¸ ÔÙ × Ý Ò Ó ÒØ ×ÑÙÐØ ÔÐ × ÒØÖ × º ÒØ ÑÔÐÓ ¾Ü¾ · ¿Ü   Ø ÆÓ × Ð Ò Ð¸ ÔÙ × Ð Ò Ó ÒØ Ü×Ø Ð Ú ÙÒ ÔÓØ Ò ×Ø ÒØ ½º Ö Ó ÕÙ ÓÖ Ú × ÒØ Ò Ö ÒÐ ¬Ò ÓÒ ÖØÓ ¬Ò ÓÒ ½º½º½ ÍÒ Ù ÓÒ Ð Ò Ð Ò Ò Ó ÒØ × × ÙÒ ÜÔÖ × ÓÒ Ð Ø ÔÓ «½ ܽ · «¾ ܾ · ¡ ¡ ¡ · «ÒÜÒ ¬ « ¬ ¾Ã
 8. 8. ź̺ Ð Ð Ð Ö ÄÒ Ðà ÙÒ Ù ÖÔÓº ÄÓ× Ü ×ÓÒ ÐÐ Ñ Ó× Ò Ó Ò Ø ×º Ã É ÁÊ ¾ ¿ Ô Ô ÔÖ ÑÓ¸ Ø ºÊ Ù Ö ÕÙ × ÙÒ Ò ÐÐÓ¸ ÒÓ Ð ÒÞ × Ö ÙÒ Ù ÖÔÓºÊ ×ÓÐÚ Ö ÙÒ Ù ÓÒ × Ò ÓÒØÖ Ö ØÓ Ó× ÐÓ× Ð Ñ ÒØÓ× Ã ÕÙ ÙÑÔÐ Ò Ð Ù Ð º ×ØÓ ÕÙ Ö Ö ÕÙ ÒÓ ×Ø ÓÒ Ò ÓÒØÖ Ö Ð ÙÒ × ×ÓÐÙ ÓÒ ×ºÎ ÑÓ× Ò ÙÒ ÑÔÐÓ ÓÑÓ Ò ÓÒØÖ Ö ØÓ × Ð × ×ÓÐÙ ÓÒ ×º ÑÔÐÓÊ ×ÓÐÚ ÑÓ× Ð Ù ÓÒ Ð Ò Ð ¾Ü · ¿Ý   ¾ÞËÓÐÙ ÓÒ Ù ÒÓ Ý ÕÙ ×Ô Ö ÙÒ Ð × Ò Ó Ò Ø ×º Ò ×Ø ÓÔÓÖØÙÒ× Ó Ö Ü Ü  ¿Ý · Þ · ¾ ¾ Ý Þ ¾ ÁÊ ×ØÓ ÕÙ Ö Ö ÕÙ Ú Þ ÕÙ Ð ÑÓ× ÙÒ Ú ÐÓÖ ÝÝ Þ ¸ Ø Ò¹ Ö ÑÓ× ÙÒ ×ÓÐÙ ÓÒ ´Ü Ý Þ µºÈÓÖ ÑÔÐÓ Ë Ý Þ ¼¸ ÒØÓÒ × Ü ¾ ÐÙ Ó Ð ×ÓÐÙ ÓÒ ×´ ¾ ¼ ¼µÇØÖÓ ÑÔÐÓ Ë Ý ½ Þ ¼¸ ÒØÓÒ × Ü   ¾ · ¾ ¸ ÐÙ ¿ ÓÜ ½ºÄÙ Ó ÓØÖ ×ÓÐÙ ÓÒ × ´½ ½ ¼µ Ð ÓÒ ÙÒØÓ ×ÓÐÙ ÓÒ × ×Ø Ó ÔÓÖ ´  ¿ Ý · Þ · ¾ Ý Þ µ Ý Þ ¾ ¾ ÁÊ× ÒØ Ö × ÒØ ÕÙ × Ô ×¸ ÕÙ Ù Ò Ó Ò Ñ Ø Ñ Ø ÙÒÓ ¬Ò ÙÒÒØ ¸ Ð ÔÖÓÜ ÑÓ Ô ×Ó × Ù Ö × ¬Ò Ö Ù Ò Ó Ó× ×Ó× ÒØ × ×ÓÒ Ù Ð ×º Ò ×Ø ×Ó ÒÓ Ð Ö ÑÓ× Ù Ð Ù ÓÒ ×¸ × ÒÓ¸ × Ù Ò ÓÐ ØÖ ÓÒ Ð Ö ÑÓ× Ù ÓÒ × ÕÙ Ú Ð ÒØ ×¸ Ù Ö Ó
 9. 9. Ô ØÙÐÓ ½º Ë ×Ø Ñ × Ù ÓÒ × Ä Ò Ð × ¬Ò ÓÒ ½º½º¾ Ö ÑÓ× ÕÙ Ó× Ù ÓÒ × Ð Ò Ð × ×ÓÒ ÕÙ Ú ¹Ð ÒØ × × Ý ×ÓÐÓ × Ø Ò Ò Ð × Ñ ×Ñ × ×ÓÐÙ ÓÒ ×ºÎ ÑÓ× Ó× ÑÔÐÓ× ÑÔÐÓ ÓÒ× Ö ÑÓ× Ð × Ù ÓÒ × ½ Ü·Ý·Þ ¿ ¾ ¾Ü · ¾Ý · ¾Þ ×Ø × Ó× Ù ÓÒ × ×ÓÒ ÕÙ Ú Ð ÒØ × ÔÙ × Ø Ò Ò Ð × Ñ ×Ñ × ×ÓÐÙ¹ ÓÒ ×º ÑÔÐÓ ½µ Ü · ¿Ý Þ  ¾µ   ¾Ü · Ý ½¼Þ ½¼ ×Ø × Ó× Ù ÓÒ × ×ÓÒ ÕÙ Ú Ð ÒØ ×ºÆÓØ Ú × Ó × ÖÚ Ó¸ ÕÙ Ý ÐÙÑÒÓ× ÕÙ ÒÓ × Ò Ö ×ÓÐÚ Ö Ð Ù ÓÒ Ð Ò Ð ¼Ü ¼ Ù Ð × ×ÓÒ ÐÓ× ÒÙÑ ÖÓ× Ö Ð × ÕÙ ÙÑÔÐ Ò ×Ø Ù ÓÒ ÈÓÖ×ÙÔÙ ×ØÓ¸ ØÓ Ó× ÐÓ× ÒÙÑ ÖÓ× Ö Ð × ØÖ Ú Ð Ð ÙÒÓ× ÓÒØ ×Ø Ò Ü ¼º ÐÓ Ð Ö Ó Ð ÙÖ×Ó ÒÓ× Ò ÓÒØÖ Ö ÑÓ× Ò Ö Ô Ø × ÓÔÓÖØÙÒ × ÒØ ×Ø × ØÙ ÓÒ¸ × × ÕÙ ÒÓ ÐÓ ÓÐÚ × ÒØ × ÑÓ×ØÖ ÖØ Ð ¬Ò ÓÒ ÙÒ × ×Ø Ñ Ù ÓÒ ×¸ ÕÙ × ÖÑÓ×ØÖ ÖØ Ð ÙÒÓ× ÑÔÐÓ×
 10. 10. ½¼ ź̺ Ð Ð Ð Ö ÄÒ Ð ÑÔÐÓ µ ¾Ü   Ý · Þ  ½ Ü · ¿Ý · ¾Þ ×Ø × ÙÒ × ×Ø Ñ Ù ÓÒ × Ð Ò Ð × ¾ Ù ÓÒ × Ý ¿ Ò Ó Ò Ø ×ºÊ ×ÓÐÚ Ö ×Ø × ×Ø Ñ ¸ × Ò ¬ ÕÙ ÑÓ× Ò ÓÒØÖ Ö ØÓ Ó× ÐÓ×Ü Ý Þ ¾ à ¸ Ø Ð × ÕÙ ÙÑÔÐ Ò Ð × ¾ Ù ÓÒ × Ð Ñ ×ÑÓ Ø ÑÔÓº ÑÔÐÓ ¿Ü · ¾Ý ½½ Ü Ý ½½ Ü · ¿Ý Ü·Ý ½Ë ×Ø Ñ ÓÖÑ Ó ÔÓÖ Ù ÓÒ × Ý ¾ Ò Ó Ò Ø × ÑÔÐÓ Ü·Ý·Þ ¾Ü · ¿Ý   ¿Ü Ý · Þ  ¾Ë ×Ø Ñ ÓÖÑ Ó ÔÓÖ ¿ Ù ÓÒ × Ý ¿ Ò Ó Ò Ø ×º ÑÔÐÓ µ Ü·Ý·Þ ¾ ¾Ü · ¾Ý · ¾Þ ×Ø × ×Ø Ñ × Ò ÓÑÔ Ø Ð ¸ ÔÙ × ÒÓ Ü ×Ø Ò ¿ ÒÙÑ ÖÓ× ÕÙ Ð ×ÙÑ Ö¹ÐÓ× × Ó Ø Ò ¾ Ý ¾ Ð Ñ ×ÑÓ Ø ÑÔÓº
 11. 11. Ô ØÙÐÓ ½º Ë ×Ø Ñ × Ù ÓÒ × Ä Ò Ð × ½½ Ù ÒÓ¸ ÓÑÓ × ÔÓ Ó ÔÖ Ö ÒÓ Ý Ö Ð ÓÒ ÒØÖ Ð ÒÙÑ ÖÓ Ù ÓÒ × Ý Ð ÒÙÑ ÖÓ Ò Ó Ò Ø × Ô Ö Ø Ò Ö ÙÒ × ×Ø Ñ º Î ÑÓ×Ð ¬Ò ÓÒº ¬Ò ÓÒ ½º½º¿ ÍÒ × ×Ø Ñ Ð Ò Ð Ñ Ù ÓÒ × Ý Ò Ò Ó Ò Ø ×¸× ÙÒ × ×Ø Ñ Ð Ø ÔÓ «½½ ܽ · «½¾ ܾ · ¡¡¡ ·«½Ò ÜÒ ¬½ «¾½ ܽ · «¾¾ ܾ · ¡¡¡ ·«¾Ò ÜÒ ¬¾ ºººººººººººººººººººººººººººººººººººººº «Ñ½ ܽ · «Ñ¾ ܾ · ¡¡¡ ·«ÑÒ ÜÒ ¬Ñ ÓÒ « ¾ à ¸ ÐÓ× Ü ×ÓÒ ÐÐ Ñ Ó× Ð × Ò Ó Ò Ø ×º Ð ¬Ò ÓÒ¸ Ð ÔÖÓÜ ÑÓ Ô ×Ó × Ù Ö × ¬Ò Ö Ù Ò Ó Ó×× ×Ø Ñ × ×ÓÒ ÕÙ Ú Ð ÒØ ×º Ð Ú ×Ø ¸ ÒÓ × Ó Ú Ó Ù Ò Ó Ó× × ×Ø Ñ ×ÐÓ ×ÓÒºÄÓ Ú ÑÓ× ÔÖ Ñ ÖÓ Ò ÙÒ ÑÔÐÓÇ × ÖÚ ÓÒ ×ØÙ ÑÓ× Ð × ×Ø Ñ µ ¾Ü   Ý ½ ¾ ¿Ü · Ý ½ µ ½ · ¾ Ü µ Ü ½ Ü ½ Ò ¾ Ý ½   ¿ µ Ý ¹¾ ÓÖ ×ØÙ ÑÓ× Ð × Ù ÒØ × ×Ø Ñ ¸ Ô Ö Ò ÑÙÝ ×Ø ÒØ Ð ÒØ Ö ÓÖ µ ¿Ü   ¾Ý ½ ¾ Ü · ¾Ý  ¿ µ ½ · ¾ Ü µ Ü ½ Ü ½ Ò ¾ ¾Ý  ¿   ½ µ Ý ¹¾
 12. 12. ½¾ ź̺ Ð Ð Ð Ö ÄÒ ÐÈÙ ×ØÓ ÕÙ ÐÓ× Ó× × ×Ø Ñ × Ø Ò Ò Ð × Ñ ×Ñ × ×ÓÐÙ ÓÒ × Ö ÑÓ× ÕÙ×ÓÒ ÕÙ Ú Ð ÒØ × ºÌ Ò ÑÓ׸ ÒØÓÒ ×¸ Ð ¬Ò ÓÒ × Ù ÒØ ¬Ò ÓÒ ½º½º Ö ÑÓ× ÕÙ Ó× × ×Ø Ñ × ×ÓÒ ÕÙ Ú Ð ÒØ × ×Ø Ò Ò Ü Ø Ñ ÒØ Ð × Ñ ×Ñ × ×ÓÐÙ ÓÒ ×º½º¾ ÓÑ Ò ÓÒ Ð Ò Ð Ù ÓÒ × Ò ×Ø × ÓÒ ÒÓ× Ó ÙÔ Ö ÑÓ× ÓÑÓ Ó Ø Ò Ö Ô ÖØ Ö Ð ÙÒ × Ù ÓÒ ×¸ ÓØÖ × Ù ÓÒ ×¸ ÒØÖÓ Ð Ñ ×ÑÓ × ×Ø Ñ ºÎ ÑÓ×ÐÓ Ò ÙÒ ÑÔÐÓº ×Ø Ò Ð ÓÑÔÖ Ò Ö ÐÓ× ÓÒ ÔØÓ× ÒÙÒ ÑÔÐÓ ººº Ý ÐÙ Ó Ò Ö Ð Þ ÖÐÓºÇ × ÖÚ ÓÒ ÓÒ× Ö ÑÓ× Ð × ×Ø Ñ × Ù ÒØ µ ½ Ü · ¾Ý  ½ ¾ ¾Ü · Ý ½ ×Ø × ×Ø Ñ ÔÓ ÑÓ× Ó Ø Ò Ö Ð Ù ÓÒ ¿ ¾ ·¾ ½ Ü· Ý ½¸   Ø Ð ÑÓ Ó ÕÙ ¸ × Ü Ý ÙÑÔÐ ÒÐ × Ù ÓÒ × ½ Ý ¾ ¸ ÒØÓÒ × ÙÑÔÐ Ò ¿ º Ö ÑÓ× ÕÙ ¿ × ÙÒ ÓÑ Ò ÓÒ Ð Ò Ð ½ Ý ¾ ÓÖ ¸ ×ØÓÝ × ÙÖ ¸ ÒØ Ò Ö × Ð ¬Ò ÓÒ × Ù ÒØ ¬Ò ÓÒ ½º¾º½ Ë Ò ½ ¾ ¡¡¡ Ò Ò Ù ÓÒ ×º Ö ÑÓ× ÕÙÐ Ù ÓÒ «½ ½ · «¾ ¾ · ¡ ¡ ¡ · «Ò Ò × ÙÒ ÓÑ Ò ÓÒ Ð Ò Ð Ð × Ù ÓÒ × ½ ¾ ¡¡¡ Ò Ò
 13. 13. Ô ØÙÐÓ ½º Ë ×Ø Ñ × Ù ÓÒ × Ä Ò Ð × ½¿½º¿ ÇÔ Ö ÓÒ × Ð Ñ ÒØ Ð × Ù ÒÓ¸ Ð ÔÖÓ Ð Ñ ÕÙ Ò Ö ÒØ Ö ÑÓ× ÓÖ × Ò ÓÒØÖ Ö Ð × ÓÔ Ö ¹ ÓÒ × ÕÙ ÔÓ ÑÓ× ØÙ Ö ÙÒ × ×Ø Ñ Ñ Ò Ö Ó Ø Ò Ö ÓØÖÓÕÙ Ú Ð ÒØ º ¬Ò ÓÒ ½º¿º½ Ö ÑÓ× ÕÙ ÙÒ ÓÔ Ö ÓÒ × Ð Ñ ÒØ Ð × ÒÓ×Ô ÖÑ Ø Ô × Ö ÙÒ × ×Ø Ñ Ù ÓÒ × ÓØÖÓ ÕÙ Ú Ð ÒØ ºÈ ÖÓ¸ Ú ÑÓ× Ù Ð × ×ÓÒ ×Ø × ÓÔ Ö ÓÒ ×º × ØÖ Ú Ð ÕÙ × Ñ ÑÓ× Ð ÓÖ Ò Ð × Ù ÓÒ × × Ù ÑÓ× Ø Ò Ò Ó Ð Ñ ×ÑÓ × ×Ø Ñ ¸ × Ö¸ÙÒÓ ÕÙ Ú Ð ÒØ º ÒØÓÒ ×ÈÖ Ñ Ö ÓÔ Ö ÓÒ ÓÒ× ×Ø Ò ÒØ Ö Ñ Ö Ð ÓÖ Ò Ð × Ù ¹ ÓÒ ×º ÑÔÐÓ × ×ÙÔ Ö ÑÔÓÖØ ÒØ ÕÙ ÓÑ Ò × ÔÖ Ò Ö Ð ÒÓØ ÓÒ ÕÙ Ù× Ö ¹ÑÓ× Ô Ö Ò Ö Ð ÓÔ Ö ÓÒ × Ð × ØÖ Ú Ð µ µ Ü·Ý ¿ Ľ¾   Ü Ý Ü Ý     Ü·Ý ¿ Ô × Ö × Ö ÙÒ ÓÔ Ö ÓÒ ØÖ Ú Ð¸ Ð Ù× Ö ÑÓ× ÐÓ Ð Ö Ó ØÓ ÓÐ ÙÖ×Ó ÓÒ Ð Ó Ø ÚÓ ÓÖ Ò Ö Ð ÙÒ × Ó× ×ºÌ Ñ Ò × ØÖ Ú Ð Ð ÓÔ Ö ÓÒ × Ù ÒØË ÙÒ ÓÔ Ö ÓÒ ÓÒ× ×Ø Ò ÑÙÐØ ÔÐ Ö ÙÒ Ù ÓÒ ÔÓÖ ÙÒÒÙÑ ÖÓ ×Ø ÒØÓ ÖÓº ÑÔÐÓ´ÆÙ Ú Ñ ÒØ Ó × ÖÚ Ð ÒÓØ ÓÒµ µ µ Ü·Ý ¿ Ľ ´¾µ ¾Ü · ¾Ý   Ü Ý   Ü Ý
 14. 14. ½ ź̺ Ð Ð Ð Ö ÄÒ ÐÄ Ù ÓÒ ´½µ Ù ÑÙÐØ ÔÐ ÔÓÖ ¾ºÇ × ÖÚ ÓÒ Ë × ÑÙÐØ ÔÐ ÙÒ Ù ÓÒ ÔÓÖ ÖÓ¸ ×Ø × Ð Ñ Ò ¸ÔÓÖ ÐÓ Ø ÒØÓ Ð × ×Ø Ñ Ó Ø Ò Ó ÒÓ × ÕÙ Ú Ð ÒØ Ð ÓÖ Ò Ðº × ÖÒÓ ×Ø Ô ÖÑ Ø Ð ÑÙÐØ ÔÐ ÓÒ ÔÓÖ ÖÓº ÑÔÐÓ µ µ Ü Ä½ ´¼µ ¼Ü ¼ Ü · ¾Ý   Ü · ¾Ý ½ Ò Ð ÔÖ Ñ Ö × ×Ø Ñ ¸ Ü ×Ø ÙÒ ÙÒ ×ÓÐÙ ÓÒ¸ ×Ø ×´ ¾ µº Ò Ð× ÙÒ Ó × ×Ø Ñ ¸ Ð ÓÒ ÙÒØÓ ×ÓÐÙ ÓÒ × × ´Ü   Ü µ Ü ¾ ÁÊ ¾ ÑÔÐÓ ´«   µÜ · ´«   µÝ ¿´«   µ ×Ø Ù ÓÒ × ÕÙ Ú Ð ÒØ Ü·Ý ¿ × ÐÚÓ Ò Ð ×Ó «Ì Ö Ö ÓÔ Ö ÓÒ ÓÒ× ×Ø Ò ×ÙÑ ÖÐ ÙÒ Ù ÓÒ ÙÒ ÑÙÐØ ÔÐÓ ÓØÖ Ù ÓÒº ÑÔÐÓ µ ´½µ µ Ü·Ý ¿ ľ½ Ü·Ý ¿ Ü Ý     ¾Ü ½¼ Ð × ÙÒ Ù ÓÒ¸ Ð ÑÓ× ×ÙÑ Ó ½ Ú Þ Ð ÔÖ Ñ Ö Ù ÓÒº ×Ø × ×ÓÒ Ð × ÙÒ × ØÖ × ÓÔ Ö ÓÒ × Ð Ñ ÒØ Ð ×º ÆÓ Ý ÓØÖ ×º
 15. 15. Ô ØÙÐÓ ½º Ë ×Ø Ñ × Ù ÓÒ × Ä Ò Ð × ½ÆÓØ ×Ø × ÓÔ Ö ÓÒ × ×ÓÒ Ö Ú Ö× Ð ×º ÓÒ Ö ×Ô ØÓ ½º Ä ÔÖ Ñ Ö ÓÔ Ö ÓÒ Ë Ñ ÑÓ× Ð Ù ÓÒ ÓÒ Ð Ù ÓÒ ¸ Ð ÓÔ Ö ÓÒ ÒÚ Ö× × ÐÐ Ñ ×Ñ º ¾º Ä × ÙÒ ÓÔ Ö ÓÒ Ë Ð Ù ÓÒ Ð ÑÙÐØ ÔÐ ÑÓ× ÔÓÖ «¸ « ¼¸ ÒØÓÒ × Ð ÓÔ Ö ÓÒ ÒÚ Ö× × ÑÙÐØ ÔÐ Ö Ð Ù ÓÒ ½ ÔÓÖ º « ¿º Ä Ø Ö Ö ÓÔ Ö ÓÒ Ë Ð Ù ÓÒ Ð Ñ ÑÓ× ÔÓÖ ¼ · « ¸ ÚÓÐÚ ÑÓ× Ð Ù ÓÒ ¸ Ð ØÙ Ö Ð ÓÔ Ö ÓÒ ¼ « Ð Ó ÕÙ Ø Ð × ÓÔ Ö ÓÒ × × Ò Ö Ú Ö× Ð × Ö ÒØ Þ ÕÙ Ð× ×Ø Ñ ÕÙ × Ó Ø Ò ÓØÖÓ ÔÓÖ ÓÔ Ö ÓÒ × Ð Ñ ÒØ Ð × ×Ù × Ú ×× ÕÙ Ú Ð ÒØ Ð Ò ÐºÄÙ Ó ÐÓ× Ó× × ×Ø Ñ × ×ÓÒ ÕÙ Ú Ð ÒØ ×º Ð × ÒØ Ó ÙØ Ð Þ Ö Ð × ÓÔ Ö ÓÒ × Ð Ñ ÒØ Ð × × ÓÒ× Ù Ö ØÖ Ö×Ó Ö ÙÒ × ×Ø Ñ ÓÒ ÙÒ × Ö ØÙÖ Ñ × × ÑÔÐ º ÑÓ× Ù Ö Ö Ò Ó Ø Ð × ØÖ Ò× ÓÖÑ ÓÒ × ÔÓÖ Ø Ô º½º Ë ×Ø Ñ × Ô Ò ÒØ × Ò Ô Ò ÒØ ×Ë Ò ÙÒ × ×Ø Ñ ¸ ÙÒ Ù ÓÒ ×Ø × ÖØ Ó× Ú ×¸ × Ð Ó Ö ÐÑ ÒØ ÒÙØ Ðº ÌÖ Ú ÐÈ ÖÓ¸ Ú ×¸ ÒÓ × Ø Ò ØÖ Ú Ð ÕÙ Ý Ù ÓÒ × Ö × ÒÙØ Ð¹Ñ ÒØ º Ö ¸ Ù ÓÒ × ÕÙ × ÔÙ Ò Ó Ø Ò Ö Ð × ÒØ Ö ÓÖ ×º ÒÐ Ò Ù Ð ÒØ Ù ÓÒ × ÕÙ ×ÓÒ ÓÑ Ò ÓÒ Ð Ò Ð Ð × Ñ ×º
 16. 16. ½ ź̺ Ð Ð Ð Ö ÄÒ ÐÇ × ÖÚ ÓÒ ÓÒ× Ö ÑÓ× Ð × ×Ø Ñ ½ ¿Ü · Ý ¾ ¾ ¾Ü   Ý ¿ ¿ Ü · ¾Ý  ½Î ÑÓ× ÕÙ ¿ ½   ¾¸ × Ö¸ ¿ × ÙÒ ÓÑ Ò ÓÒ Ð Ò Ð ½ Ý ¾º Ö ÑÓ× ÕÙ Ð × ×Ø Ñ × Ô Ò ÒØ º × Ó Ú Ó¸ ÕÙ Ô Ö Ù× Ö Ð ×ÓÐÙ ÓÒ Ð × ×Ø Ñ ÒÓ× ÕÙ ÑÓ× ×ÓÐ ¹Ñ ÒØ ÓÒ Ð × Ó× ÔÖ Ñ Ö × Ù ÓÒ ×º ¬Ò ÓÒ ½º º½ Ö ÑÓ× ÕÙ ÙÒ × ×Ø Ñ Ù ÓÒ × × Ð Ò Ð¹Ñ ÒØ Ô Ò ÒØ × Ð Ñ ÒÓ× ÙÒ Ù ÓÒ × ÓÑ Ò ÓÒ Ð Ò Ð Ð × ÓØÖ ×ºÇ × ÖÚ ÓÒ ÓÒ× Ö ÑÓ× Ð × ×Ø Ñ × Ù ÒØ µ ½ Ü·Ý ¿ ¾ Ü · ¿Ý ×Ø × ×Ø Ñ ÒÓ × Ô Ò ÒØ ÔÙ × ÙÒ Ù ÓÒ ÒÓ × ÑÙÐØ ÔÐÓÐ ÓØÖ º Ö ÑÓ× ÕÙ × Ò Ô Ò ÒØ º ¬Ò ÓÒ ½º º¾ Ö ÑÓ× ÕÙ ÙÒ × ×Ø Ñ Ù ÓÒ × × Ð Ò Ð¹Ñ ÒØ Ò Ô Ò ÒØ Ù Ò Ó ÒÓ × Ð Ò ÐÑ ÒØ Ô Ò ÒØ ¸ × ¹ Ö¸ × Ò Ò ÙÒ Ù ÓÒ × ÓÑ Ò ÓÒ Ð Ò Ð Ð × ÓØÖ ×º Ò ¬Ò Ø Ú ¸ Ò ÙÒ × ×Ø Ñ Ð Ò ÐÑ ÒØ Ò Ô Ò ÒØ ÒÓ Ý Ò ÓÖ¹Ñ ÓÒ Ñ ×ºÍÒ × ×Ø Ñ Ù ÓÒ × Ð Ò ÐÑ ÒØ Ò Ô Ò ÒØ ÔÙ Ø Ò Ö ØÖ × ×Ô ØÓ× ÔÓ× Ð ×
 17. 17. Ô ØÙÐÓ ½º Ë ×Ø Ñ × Ù ÓÒ × Ä Ò Ð × ½ Ñ × Ò Ó Ò Ø × ÕÙ Ù ÓÒ ×º Ñ × Ù ÓÒ × ÕÙ Ò Ó Ò Ø ×º ÒÙÑ ÖÓ Ù ÓÒ × ÒÙÑ ÖÓ Ò Ó Ò Ø ×º½º Ë ×Ø Ñ Ö Ñ Ö Ù Ò Ó ×ØÙ ÑÓ× ÙÒ × ×Ø Ñ Ù ÓÒ × Ð Ò Ð ×¸ ÒÓ×ÓØÖÓ× ÒÓ×ÒØ Ö × Ð ÒÙÑ ÖÓ Ù ÓÒ × Ò Ô Ò ÒØ ×ºË ×ÙÔÓÒ ÕÙ Ð ÔÖ Ñ Ö Ô ×Ó Ô Ö Ö ×ÓÐÚ Ö ÙÒ × ×Ø Ñ ¸ × ÕÙ Ö× ÓÒ ÙÒ × ×Ø Ñ Ò Ô Ò ÒØ º ÒØÓÒ ×¸ ÓÑ Ò ÑÓ× ÔÓÖ ×ØÙ Ö ÙÒ × ×Ø Ñ Ò Ô Ò ÒØ º ¬Ò ÓÒ ½º º½ ÍÒ × ×Ø Ñ Ò ÙÓÒ × Ý Ò Ò Ó Ò Ø ×¸ Ð Ò Ð¹Ñ ÒØ Ò Ô Ò ÒØ ¸ × ÐÐ Ñ Ó Ë ×Ø Ñ Ö Ñ ÖºÇ × ÖÚ ÓÒ Ò Ð Ù ÓÒ Å ¸ ÙÒÓ ÓÑÔÖ Ò Ó ÕÙ ÙÒ × ×Ø Ñ Ð Ò Ð ¾ Ù ÓÒ × Ý ¾ Ò Ó Ò Ø × Ø Ò ÙÒ ÙÒ ×ÓÐÙ ÓÒº ÓÑÔÖ Ò ÑÓ× ÕÙÐÓ Ñ ×ÑÓ Ó ÙÖÖ Ò ÙÒ × ×Ø Ñ ¿ Ù ÓÒ × Ý ¿ Ò Ó Ò Ø ×º ÓÐ Ñ Ò Ö Ò ÕÙ × ÐÐ ×Ø ×ÓÐÙ ÓÒ ÙÒ ¸ ÙÒÓ Ñ Ò ÕÙ ×ØÓÓ ÙÖÖ Ô Ö ÙÒ × ×Ø Ñ Ð Ò Ð Ò Ù ÓÒ × Ý Ò Ò Ó Ò Ø ×¸ Ô ÖÓ¸Ô Ö × ÖÑ × Ù Ó×Ó× Ö ÕÙ Ö Ö × ×Ø Ñ Ò Ô Ò ÒØ ÖØÓÌ Ò ÑÓ׸ ÒØÓÒ ×¸ Ð ÔÖÓÔÓ× ÓÒ × Ù ÒØÈÖÓÔÓ× ÓÒ ½º º½ ÍÒ × ×Ø Ñ Ö Ñ Ö Ø Ò ÙÒ ÙÒ ×ÓÐÙ ÓÒº
 18. 18. ½ ź̺ Ð Ð Ð Ö ÄÒ Ð ÑÓ×ØÖ ÓÒÄ ÑÓ×ØÖ ÓÒ Ð Ö ÑÓ× ÔÓÖ Ò Ù ÓÒ ×Ó Ö Ò ÒÙÑ ÖÓ Ù ¹ ÓÒ × ÒÙÑ ÖÓ Ò Ó Ò Ø ×ºË Ò ½¸ Ø Ò ÑÓ× ÙÒ × ×Ø Ñ Ð Ò Ð ½ Ù ÓÒ Ý ½ Ò Ó Ò Ø Ò ¹Ô Ò ÒØ ¸ ÕÙ ØÖ Ú ÐÑ ÒØ Ø Ò ÙÒ ÙÒ ×ÓÐÙ ÓÒºËÙÔÓÒ ÑÓ× ÕÙ ØÓ Ó × ×Ø Ñ Ð Ò Ð Ò Ô Ò ÒØ Ò Ù ÓÒ ×Ý Ò Ò Ó Ò Ø × Ø Ò ÙÒ ÙÒ ×ÓÐÙ ÓÒ ´ ×Ø × ÒÙ ×ØÖ ÔÓØ × × Ò Ù ÓÒµº ÓÖ ¸ ÓÒ× Ö ÑÓ× ÙÒ × ×Ø Ñ Ö Ñ Ö ÓÖÑ Ó ÔÓÖ Ð × Ù ÓÒ × ½ ¸ ¾ ¸ ¡ ¡ ¡¸ Ò·½ × Ù ÒØ × ½ «½½ ܽ · «½¾ ܾ · ¡¡¡ ·«½Ò·½ ÜÒ·½ ¬½ ¾ «¾½ ܽ · «¾¾ ܾ · ¡¡¡ ·«¾Ò·½ ÜÒ·½ ¬¾ ºººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººº Ò «Ò½ ܽ · «Ò¾ ܾ · ¡¡¡ ·«ÒÒ·½ ÜÒ·½ ¬Ò Ò·½ «Ò·½½ ܽ · «Ò·½¾ ܾ · ¡¡¡ ·«Ò·½Ò·½ ÜÒ·½ ¬Ò·½ ×ØÙ ÑÓ× Ð × ×Ø Ñ ÓÖÑ Ó ÔÓÖ Ð × Ò ÔÖ Ñ Ö × Ù ÓÒ ×º ×Ø× ×Ø Ñ ÐÓ × Ö ÑÓ× Ð Ñ Ò Ö × Ù ÒØ ¼ ½ «½½ ܽ · «½¾ ܾ · ¡¡¡ ·«½Ò ÜÒ ¬½   «½Ò·½ÜÒ·½ ¾ ¼ «¾½ ܽ · «¾¾ ܾ · ¡¡¡ ·«¾Ò ÜÒ ¬¾   «¾Ò·½ÜÒ·½ ººººººººººººººººººººººººººººººººººººººº ¼ «Ò½ ܽ · «Ò¾ ܾ · Ò ¡¡¡ ·«ÒÒ ÜÒ ¬Ò   «ÒÒ·½ÜÒ·½ÈÓ ÑÓ× Ô Ò× Ö ­ ¬   « Ò·½ ÜÒ·½ ÓÑÓ ÓÒ×Ø ÒØ ×º ÒØÓÒ ×¸ Ø ¹Ò ÑÓ× ÙÒ × ×Ø Ñ Ö Ñ Ö Ò ¢ Ò¸ ÐÙ Ó Ø Ò ×ÓÐÙ ÓÒ ÙÒ ¸× Ö ½ ¡ ¡ ¡ Ò ¸ ÓÒ ÐÓ× Ð Ñ ÒØÓ× Ò ÙÒ ÓÒ « ¬ Ý ÜÒ·½ º ×ØÓ× ½ ¡ ¡ ¡ Ò ÐÓ× Ö ÑÔÐ Þ ÑÓ× Ò Ò·½ Ý Ø Ò ÑÓ× Ò·½ «Ò·½½ ½ · «Ò·½¾ ¾ · ¡ ¡ ¡ · «Ò·½Ò Ò · «Ò·½Ò·½ ÜÒ·½ ¬Ò·½ ×Ø Ù ÓÒ × ×Ô ÜÒ·½ ´Ö Ù Ö ÕÙ ÐÓ× ½ ¡¡¡ Ò ×Ø Ò ÒÙÒ ÓÒ ÜÒ·½ µ
 19. 19. Ô ØÙÐÓ ½º Ë ×Ø Ñ × Ù ÓÒ × Ä Ò Ð × ½ ÒØÓÒ × Ø Ò ÑÓ× ÙÒ ×ÓÐÙ ÓÒ ÙÒ º ÄÙ Ó ØÓ Ó × ×Ø Ñ Ö Ñ Ö Ò Ù ÓÒ × Ý Ò Ò Ó Ò Ø × Ø Ò ÙÒ ÙÒ ×ÓÐÙ ÓÒ¸ Ô Ö ØÓ Ó Ò¸ÒÙÑ ÖÓ Ò ØÙÖ Ðº½º ÈÖÓ ×Ó × ÐÓÒ Ñ ÒØÓ ÙÒ × ×¹ Ø Ñ Ð ÔÖÓ ×Ó ÕÙ ÒÓ× Ó ÙÔ ÓÖ × × Ö Ö ÐÓ× × ×Ø Ñ × Ò ×Ù ÓÖÑÑ × × ÑÔÐ ÔÓ× Ð ¸ Ô ÖÓ¸ ÒØ × ÑÓ× ¬Ò Ö ÕÙ × Ö Ô Ö ÒÓ×ÓØÖÓ× Ð ÓÖÑ Ñ × × ÑÔÐ ÔÓ× Ð º ×Ø ÓÖÑ Ð ÐÐ Ñ Ö ÑÓ× ÓÖÑ × ÐÓÒ º ÒØÓÒ ×¸ ÓÑ Ò ÑÓ× ÔÓÖ Ú Ö Ð ÙÒÓ× ÑÔÐÓ× × ×Ø Ñ × × ÐÓ¹Ò Ó׺ ÑÔÐÓ Ð × ×Ø Ñ × Ù ÒØ ×Ø Ò ×Ù ÓÖÑ × ÐÓÒ Ü · ¾Ý · Ø ¾ Þ · ¿Ø ¿ ÙÇ × ÖÚ ÑÓ× ÓÑÓ ×Ø Ò ×ÔÙ ×ØÓ× ÐÓ× Ó ¬ ÒØ × ¼ ½ ½ ¾ ¼ ¼ ¾ ¼ ¼ ½ ¿ ¼ ¿ ¼ ¼ ¼ ¼ ½ ¬Ò ÓÒ × ×Ø Ñ × ÐÓÒ Ó Ö ÑÓ× ÕÙ ÙÒ × ×Ø Ñ Ù ÓÒ × Ð Ò Ð × ×Ø × ÐÓÒ Ó × × Ø¹× Ð × ØÖ × ÓÒ ÓÒ × × Ù ÒØ ×
 20. 20. ¾¼ ź̺ Ð Ð Ð Ö ÄÒ Ð ½º Ð Ó ¬ ÒØ Ð ÔÖ Ñ Ö Ò Ó ÒØ ×Ø ÒØ ÖÓ Ù ÓÒ × ½º × ÐÐ Ñ Ó Ð Öº ¾º Ù Ò Ó Ý ÙÒ Ð Ö¸ ÐÓ× Ñ × Ð Ñ ÒØÓ× Ð ÓÐÙÑÒ ×ÓÒ ÖÓ׺ ¿º ÄÓ× Ð Ö × Ò Ö ÞÕÙ Ö Ö Ý ÖÖ ÓºÎ ÑÓ× ÓØÖÓ× ÑÔÐÓ× ÑÔÐÓ µ Ü · Þ · ¿Ø ½ Ý · ¾Þ · ØÄÓ× Ó ¬ ÒØ × ×Ø Ò ×ØÖ Ù Ó× ÓÑÓ × Ù ½ ¼ ¿ ½ ¼ ½ ¾ Ð Ù Ð × ÙÒ × ×Ø Ñ × ÐÓÒ Óº ÑÔÐÓË ÔÙ Ø Ò ÖØ Ñ Ò Ð × ×Ø Ñ ¸ Ó Ú Ñ ÒØ Ò ÓÑÔ Ø Ð ¸ × Ù ÒØ Ü· Þ ¼ Ý · ¾Þ ¼ ¼ ½ËÙ× Ó ¬ ÒØ × ×Ø Ò ×ØÖ Ù Ó× ÓÑÓ × Ù ¼ ½ ½ ¼ ¼ ¼ ½ ¾ ¼ ¼ ¼ ¼ ½
 21. 21. Ô ØÙÐÓ ½º Ë ×Ø Ñ × Ù ÓÒ × Ä Ò Ð × ¾½ Ð Ù Ð × ÙÒ × ×Ø Ñ × ÐÓÒ Óº ¬Ò ÓÒ ½º º½ Å ØÖ Þ × ÙÒ ÓÖ Ò ÓÒ Ö Ø Ò ÙÐ Ö ÒÙÑ ÖÓ׺ ¬Ò ÓÒ ½º º¾ × ÐÓÒ Ö ÙÒ × ×Ø Ñ Ù ÓÒ × Ð Ò Ð × × ÐÐ ¹Ú ÖÐÓ ÙÒ × ×Ø Ñ × ÐÓÒ Ó ÕÙ Ú Ð ÒØ ¸ ØÖ Ú × ÓÔ Ö ÓÒ × Ð Ñ ÒØ Ð ×ºÇ × ÖÚ ÓÒ ×Ë Ð × ÐÓÒ Ö ÕÙ Ò ¬Ð × ÓÒ ÖÓ× ÙÒ Ñ ÒØ ¸ × Ò ¬ ÕÙ Ð × ×¹Ø Ñ Ò Ð Ö Ô Ò ÒØ ¸ × Ö Ò ÓÖÑ ÓÒ ×Ó Ö ºË Ð × ÐÓÒ Ö ÕÙ ÙÒ ¬Ð Ð Ø ÔÓ ¼ ¼ ¡¡¡ ¼ ½× Ò¬ ÕÙ Ð × ×Ø Ñ ÒÓ Ø Ò ×ÓÐÙ ÓÒºË Ð × ÐÓÒ Ö¸ Ð × ¬Ð × ×Ø ÒØ × ÖÓ ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ÙÒ × ×Ø Ñ Ò Ù ÓÒ × Ý Ò Ò Ó Ò Ø ×¸ × ÙÒ × ×Ø Ñ Ö Ñ Ö¸ ÐÙ Ó Ø Ò×ÓÐÙ ÓÒ ÙÒ º × Ð × ÐÓÒ Ö¸ Ð × ¬Ð × ×Ø ÒØ × ÖÓ ÓÖÖ ×ÔÓÒ ÙÒ × ×Ø ÑÕÙ Ø Ò Ñ ÒÓ× Ù ÓÒ × ÕÙ Ò Ó Ò Ø ×¸ Ó Ú Ñ ÒØ ÕÙ Ö Ò¹¬Ò Ø × ×ÓÐÙ ÓÒ ×ºÈ ÖÓ Ñ × ÕÙ × Ö Ù ÒØ × ×ÓÐÙ ÓÒ × Ø Ò ÙÒ × ×Ø Ñ ¸ × ÑÔÓÖØ ÒØ Ò ÓÒØÖ Ö Ð × ×ÓÐÙ ÓÒ ×º ÓÒØ ÒÙ ÓÒ Ú Ö ÑÓ× Ú Ö Ó× Ö Ó× Ò ÐÓ× Ù Ð × × Ò Ù ÒØÖ ÒÐ × ×ÓÐÙ ÓÒ × ÐÓ× × ×Ø Ñ ×¸ Ò ×Ó ÕÙ ×Ø × ×ÓÐÙ ÓÒ × Ü ×Ø Òº × ÑÓ ÓÒ ÒØ Ú Ö ÓÑÓ Ö Ò ÓÑ ÒÞ Ó Ð ÙÖ×Ó¸ ÔÓ ÑÓ× Ö ×ÓÐÚ ÖÐÓ× × ×Ø Ñ × Ð Ò Ð × Ý Ñ Ð × × ×Ø Ñ × Ð Ò Ð ×º
 22. 22. ¾¾ ź̺ Ð Ð Ð Ö ÄÒ Ð½º Ö Ó× Ö ×Ù ÐØÓ× Ö Ó ×ØÙ ÑÓ× Ð × ×Ø Ñ Ù ÓÒ × Ü·Ý·Þ ¾   ¾Ü Ý · ¾Þ  ¾ Ü · ¾Ý · ¾Þ ¿   Ü Ý · ¾Þ  ¿ËÓÐÙ ÓÒ ÓÑ Ò ÑÓ× ÔÓÖ × ÐÓÒ Ö Ð × ×Ø Ñ ¸ × Ö¸ × Ö ÑÓ×ÐÓ Ò ×ÙÓÖÑ Ñ × × ÑÔÐ º ÒÓØ ÑÓ× ×ÓÐ Ñ ÒØ ÐÓ× Ó ¬ ÒØ ×¸ Ô Ö ÒÓ × Ö Ö Ø ÒØ × Ð ØÖ ×¸Ô ÖÓ¸ × ÑÔÖ Ö ×Ô Ø Ò Ó Ð ÓÖ Òº ¼ ½ ½ ½ ¾ ½ ľ½ ´ ¾µ ¼ ½ ½ ½ ¾ ½ ¾  ½ ¾  ¾   ¼  ¿ ¼   ´ ½µ ½ ¾ ¾ ¿ Ä¿½ ¼ ½ ½ ½ ½  ½ ¾  ¿ ´ ½µ Ľ ¼  ¾ ½   ¼ ½ ´ ½µ ¼ ½ ´  ½ µ ½ ½ ½ ¾ Ľ¾ ½ ¼ ½ ¼ ľ ¿ ¼ ½ ¼ ¾   ¼ ½ ¼ ¾   ¼ ½ ½ ½ Ä¿¾ ´ ½µ ¼ ¼ ½  ½ ´ ½µ Ä ¼ ¾  ½ ´ ¾µ ľ ¼ ¼  ½ ½ ¼ ½ ´ ½µ ½ ¼ ¼ ½ Ü ½ Ľ¿ ¼ ½ ¼ ¾   ¼ ¼ ½  ½ µ Ý ¾ ´½µ Ä¿ ¼ ¼ ¼ ¼ Þ ¹½ × Ö¸ Ð ×ÓÐÙ ÓÒ × ´½ ¾  ½µÊ ÐÑ ÒØ Ð Ó Ø Ò Ö Ð ×ÓÐÙ ÓÒ ÖØÓ
 23. 23. Ô ØÙÐÓ ½º Ë ×Ø Ñ × Ù ÓÒ × Ä Ò Ð × ¾¿ Ö Ó ×ØÙ ÑÓ× Ð × ×Ø Ñ Ù ÓÒ × × Ø º     Ü Ý Þ · ¾Ù ¼ Ü · Ý · ¿Þ · Ù ¼ ¾Ü · Ý · Þ · Ù ¼ ¿Ü · Ý · Þ · ½¼Ù ¼ËÓÐÙ ÓÒ ÓÑ Ò ÑÓ× ÔÓÖ × ÐÓÒ Ö Ð × ×Ø Ñ ¼ ½  ½   ½ ¾ ¼ ½ ľ½ ´ ½µ ¼ ½  ½  ½ ¾ ¼ ½ ½ ½ ¿ ¼   ¼ ¾ ¾ ¼ ´ ¾µ ¾ ½ ¼ Ä¿½ ¼ ¿ ¿ ¼ ¿ ½ ½¼ ¼ ´ ¿µ ¼ ¼ Ľ ´½µ ľ ¾ ¼ ½  ½  ½ ¾ ¼ ½ ´½µ Ľ¾ ¼ ½ ¼ ½ ¿ ¼ ½   ¼ ½ ¾ ½ ¼   ¼ ½ ¾ ½ ¼ ´½µ ´ ½µ Ä¿ ¿ ¼ ½ ¾ ½ ¼ Ä¿¾ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ´½µ ¼ ½ ¾ ½ ¼ ´ ½µ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ Ä Ä¾ × Ö Ø Ò ÑÓ× Ð × ×Ø Ñ µ Ü · Þ · ¿Ù ¼ Ý · ¾Þ · Ù ¼Ë ×Ô ÑÓ× Ð × Ò Ó Ò Ø × ÕÙ ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ÐÓ× Ð Ö ×¸ Ø Ò ÑÓ× µ Ü  Þ   ¿Ù Þ Ù ¾ ÁÊ Ý  ¾Þ   ÙÄÙ Ó¸ Ð ÓÒ ÙÒØÓ ×ÓÐÙ ÓÒ × × ´ Þ   ¿Ù  ¾Þ   Ù Þ Ùµ Þ Ù ¾ ÁÊ
 24. 24. ¾ ź̺ Ð Ð Ð Ö ÄÒ Ð Ö ÓÊ ×ÓÐÚ ÑÓ× Ð × ×Ø Ñ Ò Ó ÒØ ×ݾ Ù ÓÒ × µ ܽ · ¾Ü¾ · Ü¿ · Ü · Ü   ¾Ü½ · ܾ Ü¿ · Ü ¿ËÓÐÙ ÓÒ × ÐÓÒ ÑÓ× Ð × ×Ø Ñ ´ ¾µ ½ ¾ ½ ½ ½ ľ½ ½ ¾ ½ ½ ½ ¾  ½ ¼ ½ ¿   ¼ ¼  ¿  ¾  ½   ´  ½ µ ´ ½µ ½ ¾ ľ ¿ ½ ¾ ½ ½ ½ Ľ¾ ½ ¾ ¼ ¿ ¿ ¿   ¾ ¼ ¼ ½ ¿ ½ ¿ ¿   ¼ ¼ ½ ¾ ¿ ½ ¿ ¿ÄÙ Ó Ð × ×Ø Ñ × ÐÓÒ Ó × µ ܽ · ¾Ü¾ · ½ Ü · ¾ Ü ¿ ¿ ¿ Ü¿ · ¿ Ü · ½ Ü ¾ ¿ ¿Ä × Ò Ó Ò Ø × ÕÙ ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ÐÓ× Ð Ö × Ô Ö Ò ×ÓÐÓ ÙÒ Ú Þ¸ÐÙ Ó¸ × × ×ÓÒ Ð × Ò Ó Ò Ø × ÕÙ Ú ÑÓ× ×Ô Öº µ ܽ ¿   ¾Ü¾   ½ Ü   ¾Ü Ü¿ ¿ ¿   ¾Ü   ¿Ü ½ ¿ ܾ Ü Ü ¾ ÁÊ ¿ÄÙ Ó Ð ÓÒ ÙÒØÓ ×ÓÐÙ ÓÒ × ½ ¾ ´¿   ¾Ü¾   Ü ¿   ¿Ü ܾ ¿   ¾Ü   ½Ü ¿ ¿ Ü Ü µ ܾ Ü Ü ¾ ÁÊ Ö ÓÊ ×ÓÐÚ ÑÓ× Ð × ×Ø Ñ × Ù ÒØ
 25. 25. Ô ØÙÐÓ ½º Ë ×Ø Ñ × Ù ÓÒ × Ä Ò Ð × ¾ Ü · Ý · ¾Þ ¿ ¾Ü · Ý Þ   Ü · ¿Ý · ¿Þ ½ËÓÐÙ ÓÒÄÓ Ñ ×ÑÓ × ÑÔÖ ¸ ÓÑ Ò ÑÓ× ÔÓÖ × Ö Ö Ð × ×Ø Ñ Ò ×Ù ÓÖÑÑ × × ÑÔÐ ¼ ½ ´ ¾µ ¼ ½ ½ ½ ¾ ¿ ľ½ ½ ½ ¾ ¿ ¾ ½  ½   ¼  ½   ¾ ¿ ¿ ½ ´  µ Ä¿½ ¼  ½   ¾ ¼ ½ ¼ ½ ´½µ Ľ¾ ½ ¼  ¿ ´ ½µ ½ ¼  ¿   ¼  ½   ¾ ľ   ¼ ½  ¾ ´ ½µ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ Ä¿¾ × Ö¸ Ð × ×Ø Ñ Ò Ð × ÕÙ Ú Ð ÒØ Ð × ×Ø Ñ × Ù ÒØ µ µ   Ü ¿Þ µ Ü · ¿Þ Þ ¾ ÁÊ Ý· Þ  ¾ Ý  ¾   ÞÄÙ Ó Ð ÓÒ ÙÒØÓ ×ÓÐÙ ÓÒ × ´ · ¿Þ  ¾   Þ Þµ Þ ¾ ÁÊ ÓÑÔÖÓ ÑÓ× Ð × ×ÓÐÙ ÓÒ × ½ ´ · ¿Þ µ · ´ ¾   Þ µ · ¾Þ ¿ ÙÑÔÐ ¾ ¾´ · ¿Þ µ · ´ ¾   Þ µ   Þ ÙÑÔÐ ¿ ´ · ¿Þ µ · ¿´ ¾   Þ µ · ¿Þ ½ ÙÑÔÐ ¬Ò ÓÒ ½º º½ ÍÒ ÑÐ × ×Ø Ñ × × ÙÒ ÓÒ ÙÒØÓ ÓÖÑ ÓÔÓÖ ÙÒ ÒØ Ò¬Ò Ø × ×Ø Ñ × ÕÙ Ò × Ó ÓÒ×ØÖÙ Ó× Ñ Ò¹ Ö Ò ÐÓ º
 26. 26. ¾ ź̺ Ð Ð Ð Ö ÄÒ Ð Ö ÓÊ ×ÓÐÚ ÑÓ× Ð ÑÐ × ×Ø Ñ ×¸ × ÙÒ Ð Ú ÐÓÖ « ¾ ÁÊ «Ü · Ý · Þ ½ Ü · «Ý · Þ ½ Ü · Ý · «Þ ½ËÓÐÙ ÓÒ ÓÑ Ò ÑÓ× × ÐÓÒ Ö Ð × ×Ø Ñ ¼ ½ ¼ ½ « ½ ½ ½ ½ ½ « ½ Ľ¿ ½ « ½ ½ ½ « ½ ½ ½ ½ « ½   « ½ ½ ½ ´ ½µ ¼ ½ ľ½ ½ ½ « ½   ¼ « ½ ½ « ¼ ´½º½µ ´ «µ Ä¿½ ¼  « · ½ ½   «¾ ½ « ×Ø ÑÐ × ×Ø Ñ × ÑÓ× × Ô Ö ÖÐ Ò¾ ×Ó× × ÙÒ «   ½ ¼Ó « ½ ¼ ×Ó ½ «  ½ ¼ × Ö« ½Ê ÑÔÐ Þ Ò Ó Ò ´½º½µ Ø Ò ÑÓ× ¼ ½ ½ ½ ½ ½ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼× Ö¸ Ü · Ý · Þ ½¸ ÐÙ Ó Ü  Ý   Þ · ½ Ý Þ ¾ ÁÊÈ Ö « ½¸ Ð ÓÒ ÙÒØÓ ×ÓÐÙ ÓÒ × × ´½   Ý   Þ Ý Þ µ Ý Þ ¾ ÁÊ ×Ó ¾ «  ½ ¼ × Ö¸ « ½
 27. 27. Ô ØÙÐÓ ½º Ë ×Ø Ñ × Ù ÓÒ × Ä Ò Ð × ¾Ë Ù ÑÓ× × ÐÓÒ Ò Ó Ô ÖØ Ö ´½º½µ ´ ½ µ ¼ ½ ´ ½µ ¼ ½ ľ « ½ ½ ½ « ½ Ľ¾ ½ ¼ «·½ ½   ¼ ½  ½ ¼   ¼ ½  ½ ¼ ´½º¾µ ´ ½ µ ¼ ½ ½·« ½ ´ ½µ ¼ ¼ «·¾ ½ Ä¿ ½ « Ä¿¾ ×Ø ×Ó ÐÓ Ø Ò ÑÓ× ÕÙ ×Ù Ú Ö Ò¾ ×Ó× ×Ó ¾ «·¾ ¼ × Ö¸ «  ¾ ÒÐ Ø Ö Ö Ù ÓÒ Ø Ò ÑÓ× ¼ ½ µ´ ÐÙ Ó Ò ×Ø ×Ó ÒÓ Ü ×Ø×ÓÐÙ ÓÒº ×Ó ¾ «·¾ ¼ × Ö¸ «  ¾ Ð × ×Ø Ñ ´½º¾µ ÐÓ ÔÓ ÑÓ× × Ù Ö × ÐÓÒ Ò Ó ¼ ½ ´ « ½µ ¼ ½ ½ ¼ ¼ «·¾ ½ ´ ½ µ ½ ¼ «·½ ½ Ľ¿ Ä¿«·¾ ¼ ½  ½ ¼   ½ ¼ ½ ¼ «·¾   ¼ ¼ ½ ½ «·¾ ľ¿ ´½µ ½ ¼ ¼ ½ «·¾ÄÙ Ó¸ Ø Ò ÑÓ× ÙÒ ÙÒ ×ÓÐÙ ÓÒ¸ × Ö ½ ½ ½ ½Ü Ý Þ «·¾ ¸ × Ö ´ «·¾ «·¾ «·¾ µ ÓÑÔÖÓ ÑÓ× Ð × ×ÓÐÙ ÓÒ × ×Ó « ½ ½ ½´½   Ý   Þ µ · Ý · Þ ½ ÙÑÔÐ ¾ ´½   Ý   Þ µ · ½Ý · Þ ½ ÙÑÔÐ ¿ ´½   Ý   Þ µ · Ý · ½Þ ½ ÙÑÔÐ ×Ó «  ¾ ½  ¾Ü · Ý · Þ ½ ½ · · ¿ ¼·¼·¼ ¾ ¿ ¾ Ü   ¾Ý · Þ ½ × Ö ¼ ¿ µ´ ¿ Ü · Ý   ¾Þ ½ ÆÓ Ü ×Ø ×ÓÐÙ ÓÒ
 28. 28. ¾ ź̺ Ð Ð Ð Ö ÄÒ Ð ×Ó « ½  ¾ « ½ ½ «·¾ ½ · · ½ ÙÑÔÐ «·¾ «·¾ «·¾ «·¾ ¾ Ý ¿ ×ÓÒ ×Ó× × Ñ ØÖ Ó׺ Ö Ó ×ØÙ ÑÓ× Ð ÑÐ × ×Ø Ñ × × Ù ÒØ Ô Ö ÐÓ× Ö ÒØ × Ú ÐÓÖ × « ¾ ÁÊ Ü· Þ· Ø ½ Ü·Ý· Þ· Ø ¿ ¾Ý · ½¼Þ · ´« · ¿µØ ´« · ¿µËÓÐÙ ÓÒ ¼ ½ ¼ ½ ½ ¼ ½ ´ ½µ ½ ¼ ½ ľ½ ½ ½ ¿ ¼ ½ ¼ ¾ ¼ ¾ ½¼ « · ¿ « · ¿   ¼ ¾ ½¼ « · ¿ « · ¿ ¼ ½ ´ ¾µ ½ ¼ ½ Ä¿¾ ¼ ½ ¼ ¾ ´½º¿µ   ¼ ¼ ¼ «·¿ « ½ ÑÓ× ×ØÙ Ö× Ô Ö Ñ ÒØ Ð × ×Ø Ñ ÓÒ « · ¿ ¼ÝÐ ÑÐÓÒ « · ¿ ¼º ×Ó ½ « · ¿ ¼ × Ö«  ¿Ì Ò ÑÓ× Ð × ×Ø Ñ ¼ ½ ½ ¼ ½ ¼ ½ ¼ ¾ µ ¼   µ´ ¼ ¼ ¼ ¼  
 29. 29. Ô ØÙÐÓ ½º Ë ×Ø Ñ × Ù ÓÒ × Ä Ò Ð × ¾ × Ö¸ ×Ø × ×Ø Ñ ÒÓ Ø Ò ×ÓÐÙ ÓÒº ×Ó ¾ « · ¿ ¼ × Ö«  ¿Ë Ù ÑÓ× × ÐÓÒ Ò Ó Ð × ×Ø Ñ ´½º¿µ ¼ ½ ¼ ½ ´ ½ µ ½ ¼ ½ ´  µ ½ ¼ ¼  «·¿ «· Ä¿ «·¿ ¼ ½ ¼ ¾ Ľ¿ ¼ ½ ¼ ¾   ¼ ¼ ¼ ½ « ½   « ½ ¼ ¼ ¼ ½ «·¿ «·¿Ä ÑÐ × ×Ø Ñ × × ÐÓÒ × Ð × Ù ÒØ Ü· Þ   «· «·¿ Ý· Þ ¾ «  ¿ Ø « ½ «·¿ ×Ô Ò Ó Ð × Ò Ó Ò Ø × ÕÙ ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ÐÓ× Ð Ö × Ø Ò ÑÓ× Ü   «· «·¿   Þ Ý ¾  Þ Þ ¾ ÁÊ «  ¿ Ø « ½ «·¿ ÓÑÔÖÓ ÑÓ× Ð × ×ÓÐÙ ÓÒ × ×Ó «  ¿ ¼ ½ ½ ¼ ½ ½ ½ ¿ ¾ ½  ¾ ¾ · ¿ ¼   µ´ ¼ ¾ ½¼ ¼ ¼ÄÙ Ó ÒÓ Ü ×Ø ×ÓÐÙ ÓÒº ×Ó «  ¿ ½   Þµ · Þ · ««·¿ ´  «·¿ «·   «·¿ «·¿ ½ ¾ ´  «·¿ «·   Þµ · ´¾   Þµ · Þ · ««·¿   «·¿ · ¾ «·¿ ¿ ¿ ¾´¾   Þ µ · ½¼Þ · ´« · ¿µ «·¿ « ½ ·« ½ ´« · ¿µÄÙ Ó ÙÑÔÐ
 30. 30. ¿¼ ź̺ Ð Ð Ð Ö ÄÒ Ð Ö ÓÊ ×ÓÐÚ ÑÓ× Ð × Ù ÒØ ÑÐ × ×Ø Ñ × Ù ÓÒ × × ÙÒ ÐÓ× Ö ÒØ × Ú ÐÓÖ × ¾ ÁÊ Ü·Ý Þ   ½ ¾Ü · ¿Ý · Þ ¿ Ü · Ý · ¿Þ ¾ËÓÐÙ ÓÒ ¼ ½ ´ ¾µ ¼ ½ ½ ½  ½ ½ ľ½ ½ ½  ½ ½ ¾ ¿ ¿   ¼ ½ ·¾ ½ ½ ¿ ¾ ´ ½µ Ä¿½ ¼  ½ ½ ´ ½µ ¼ ½ Ľ¾ ½ ¼    ¿ ¼   ¼ ½ ·¾ ½ ´½  µ Ä¿¾ ¼ ¼   ¾  · ¾  ¼ ½ ´ ½µ Ä¿ ½ ¼    ¿ ¼ ¼ ½ ·¾ ½ ´½º µ   ¼ ¼ ´ · ¿µ´   ¾µ  ¾ ×Ó ½  ¾ ¼ × Ö ¾Ê ÑÔÐ Þ ÑÓ× ¾ Ò ´½º µ Ý Ø Ò ÑÓ× ¼ ½ µ µ ½ ¼   ¼ Ü Þ  ¼ Ü Þ ¼ ½ ½ µ Ý· Þ ½ µ Ý ½  Þ Þ ¾ ÁÊ ¼ ¼ ¼ ¼ÄÙ Ó Ò Ð ×Ó ¾¸ Ð ÓÒ ÙÒØÓ ×ÓÐÙ ÓÒ × × ´ Þ ½  Þ Þ µ Þ ¾ÁÊ º ×Ó ¾  ¾ ¼ × Ö ¾
 31. 31. Ô ØÙÐÓ ½º Ë ×Ø Ñ × Ù ÓÒ × Ä Ò Ð × ¿½ÈÙ ×ØÓ ÕÙ   ¾ × ×Ø ÒØÓ ÖÓ¸ ÔÓ ÑÓ× Ú Ö ÔÓÖ ×Ø ÒØ º ÓÒØ ÒÙ ÑÓ× ÓÒ Ð × ×Ø Ñ ´½º µ ¼ ½ ´ ½ µ ½ ¼    ¿ ¼ Ä¿   ¾ ¼ ½ ·¾ ½ ´½º µ   ¼ ¼ ·¿ ½ ×Ó ¾ ·¿ ¼ × Ö  ¿Ê ÑÔÐ Þ Ò Ó  ¿ Ò Ð × ×Ø Ñ ´½º µ¸ Ø Ò ÑÓ× ¼ ½ ½ ¼ ¼ ¼ ¼ ½  ½ ½ µ ¼ ½ µ´ ¼ ¼ ¼ ½ÄÙ Ó ÒÓ Ü ×Ø ×ÓÐÙ ÓÒº ×Ó ¾ ¾  ¿ ´ ·¿ ¼  ¾ ¼µ ÓÒØ ÒÙ ÑÓ× × ÐÓÒ Ò Ó Ð × ×Ø Ñ ´½º µ ¼ ½ ¼ ½ ´ ½ µ ½ ¼    ¿ ¼ ´ ·¿µ Ľ¿ ½ ¼ ¼ ½ Ä¿ ·¿ ¼ ½ ·¾ ½   ¼ ½ ¼ ½   ¼ ¼ ½ ½ ·¿ ´  ľ¿  ¾µ ¼ ¼ ½ ·¿ ½ ·¿ ½ÄÙ Ó Ü ½¸ Ý Þ ·¿ ´×ÓÐÙ ÓÒ ÙÒ µ ÓÑÔÖÓ ÓÒ × ×Ó ½ ¾ ½ Þ · ´½   Þµ   Þ ½ ÙÑÔÐ ¾ ½¼Þ · ¿´½   Þµ · ¾Þ ¿ ÙÑÔÐ ¿ Þ · ¾´½   Þµ · ¿Þ ¾ ÙÑÔÐ ×Ó ¾  ¿
 32. 32. ¿¾ ź̺ Ð Ð Ð Ö ÄÒ Ð ½ Ü·Ý Þ ½ ¾ ¾Ü · ¿Ý   ¿Þ ¿ ¿ Ü   ¿Ý · ¿Þ ¾  ½ · ¾ · ¿ ¼ µ´ ×Ó ¾ ¾  ¿ ½ ½· ½ ·¿   ½ ·¿ ½ ÙÑÔÐ ¿ ¾ · ·¿· ·¿ ¾ ¾· ·¿ · ·¿ ·¿ ·¿ ¿ ÙÑÔÐ ¿ ½· ·¿   ¿ ·¿ ¾ ÙÑÔÐ Ö ÓÊ ×ÓÐÚ ÑÓ× Ð × Ù ÒØ ÑÐ × ×Ø Ñ × × ÙÒ ÐÓ× Ö ÒØ × Ú ÐÓÖ × « ¾ ÁÊ Ü · ¾Ý · ¿Þ  ½ Ü · ´« · ½µÝ · ´« · ¾µÞ ¾ Ü · ¾Ý · ´« · µÞ «¾   «  ËÓÐÙ ÓÒ ¼ ½ ½ ¾ ¿  ½ ½ «·½ «·¾ ¾ ½ ¾ «· «  «  ¾ ´ ½µ ¼ ½ ľ½ ½ ¾ ¿  ½   ¼ « ½ « ½ ¿ ´½º µ ´ ½µ Ä¿½ ¼ ¼ « · ¾ «¾   «   ×Ó ½ « · ¾ ¼ × Ö«  ¾Ê ÑÔÐ Þ Ò Ó Ò ´½º µ¸ Ø Ò ÑÓ×
 33. 33. Ô ØÙÐÓ ½º Ë ×Ø Ñ × Ù ÓÒ × Ä Ò Ð × ¿¿ ¼ ½ ¾ ¿  ½ ½ ´  ½ µ ¼ ½ ¾ ¿  ½ ½ ¼  ¿  ¿ ¿ ľ ¿ ¼ ½ ½  ½ ¼ ¼ ¼ ¼   ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ½ ½ ¼ ½ ½ Ľ¾ ´   ¾µ ¼ ½ ½  ½   ¼ ¼ ¼ ¼ Ð × ×Ø Ñ × ÐÓÒ Ó × µ µ Ü·Þ ½ Ü ½ Þ Ý·Þ  ½ Ý  ½   Þ Þ ¾ ÁÊ ×Ó ¾ « · ¾ ¼ × Ö «  ¾º ÈÙ ×ØÓ ÕÙ « · ¾ ¼ ÔÓ ÑÓ×× Ù Ö × ÐÓÒ Ò Ó Ð × ×Ø Ñ ´½º µ ¼ ½ ´ ½ µ ½ ¾ ¿  ½ Ä¿ «·¾ ¼ « ½ « ½ ¿ ´½º µ   ¼ ¼ ½ « ¿ ×Ó ¾ «  ½ ¼¸ × Ö« ½ Ò Ð × ×Ø Ñ ´½º µ¸ Ð × ÙÒ Ù ÓÒ ÕÙ ¼ ¿ µ´ÄÙ Ó ÒÓ Ü ×Ø ×ÓÐÙ ÓÒº ×Ó ¾ « ½  ¾Ë Ù ÑÓ× × ÐÓÒ Ò Ó Ð × ×Ø Ñ ´½º µº Ì Ò ÑÓ× ¼ ½ ´ ¿µ ´ ½ µ ½ ¾ ¿  ½ Ľ¿ ľ « ½ ¿ ¼ ½ ½ « ½     ¼ ¼ ½ « ¿ ľ¿ ´ ½µ ¼ ¼ ½ ½ ¾ ¼  ¿« · ½ ´ ¾µ Ľ¾ ½ ¼ ¼  « « ½   ¾ ·¿« ¼ ½ ¼  «¾ · « ¼ ½ ¼  «  ½ « ¾· ¼ ¼ ½ « « ½  ¿   ¼ ¼ ½ « « ¿
 34. 34. ¿ ź̺ Ð Ð Ð Ö ÄÒ ÐÄÙ Ó Ø Ò ÑÓ× ÙÒ ÙÒ ×ÓÐÙ ÓÒ¸ × Ö Ü  «¾ · ¿«   Ý  «¾ · « Þ «  ¿ « ½ « ½ËÓÐÓ Ö Ð ÓÑÔÖÓ ÓÒ Ð ×Ó « ½Ì Ò ÑÓ× µ ½ Ü · ¾Ý · ¿Þ  ½ ¾ Ü · ¾Ý · ¿Þ ¾ ÓÒ ×Ø × Ó× Ù ÓÒ × ×Ø Ú Ö ÕÙ Ð × ×Ø Ñ × Ò ÓÒ× ×Ø ÒØ º Ä × Ñ × ×ÓÐÙ ÓÒ × × Ø × Ò Ð × ×Ø Ñ º ÓÖ × ×Ù ØÙÖÒÓ ÓÑÔÖÓ ÖÐ × ÓØÖ × ×ÓÐÙ ÓÒ ×º Ò ÑÓ Ö Ó ×ØÙ ÑÓ× Ð × Ù ÒØ ÑÐ × ×Ø Ñ × Ù ÓÒ × × ÙÒ ÐÓ× Ö ÒØ × Ú ÐÓÖ × « ¾ ÁÊ Ü·Þ ½ Ý·Þ  ½ ´«¾   µÝ · ´« ¾µÞ  «·¾ËÓÐÙ ÓÒ ÓÑ Ò ÑÓ× × ÐÓÒ Ö Ð × ×Ø Ñ º Ì Ò ÑÓ× ¼ ½ ½ ¼ ½ ½ ¼ ½ ½  ½ ¼ «   ¾ « ¾ «·¾ ¼ ½ ´ «¾ · µ ½ ¼ ½ ½ Ä¿¾   ¼ ½ ½  ½ ¼ ¼  «¾ · « · ¾ «¾ · «   ¾
 35. 35. Ô ØÙÐÓ ½º Ë ×Ø Ñ × Ù ÓÒ × Ä Ò Ð × ¿ ¼ ½ ½ ¼ ½ ½ ¼ ½ ½  ½ ´½º µ ¼ ¼  ´«   ¾µ´« · ½µ ´« · ¾µ´«   ½µ ×Ó ½ «  ¾ ¼¸ × Ö« ¾Ä Ø Ö Ö Ù ÓÒ ÕÙ ¼ µ´ ÄÙ Ó ÒÓ Ü ×Ø ×ÓÐÙ ÓÒº ×Ó ¾ « · ½ ¼¸ × Ö «  ½Ä Ø Ö Ö Ù ÓÒ ÕÙ ¼  ¾ µ´ ÄÙ Ó ÒÓ Ü ×Ø ×ÓÐÙ ÓÒº ×Ó ¿ «  ½ ¾ × ÐÓÒ ÑÓ× Ô ÖØ Ö ´½º µ ¼ ½  ½ ½ ¼ ½ ½ Ä¿ ´ ´« ¾µ´«·½µ µ ¼ ½ ½  ½   ´ ·¾µ´« ½µ ¼ ¼ ½  «« ¾µ´«·½µ ´ ´ ½µ ¼ ¾´«¾  ¾µ ½ Ľ¿ ½ ¼ ¼ ´« ¾µ´«·½µ   ¼ ½ ¼ ¾« ´« ¾µ´«·½µ ´ ½µ  ´«·¾µ´« ½µ ľ¿ ¼ ¼ ½ ´« ¾µ´«·½µÄÙ Ó × Ø Ò Ð ×ÓÐÙ ÓÒ ÙÒ ¾´«¾   ¾µ ¾«  ´« · ¾µ´«   ½µ Ü Ý Þ ´«   ¾µ´« · ½µ ´«   ¾µ´« · ½µ ´«   ¾µ´« · ½µ
 36. 36. Ô ØÙÐÓ ¾ ×Ô Ó× Î ØÓÖ Ð ×¾º½ ¬Ò ÓÒ Ý ÔÖÓÔ × × × ×Ô Ó Ú ØÓÖ ÐË ×¸ Ñ Ô Ö ÕÙ ×Ø × Ð Ô ØÙÐÓ Ñ × ÑÓ ÓÒ ÒØ Ð ÙÖ×Óº ×Ø ÓÒ ÔØÓ ×Ô Ó Ú ØÓÖ Ð ¸ Ö ÐÑ ÒØ Ö Ö ÙÒ ÒÙ ÚÓ×Ô Ó Ò ÒÙ ×ØÖ × Ñ ÒØ ×º × Ð Ó ÑÙÝ Ö ÒØ ÐÓ ×ØÙ Ó Ò ÐÙÖ×Ó ÒØ Ö ÓÖ Ð Ö ºÌÓ Ó× ÐÓ× ÓÒ ÔØÓ× ×Ø Ô ØÙÐÓ¸ ÐÓ× Ú Ö ÑÓ× ÓÑ ØÖ Ñ ÒØ Ý× ×¸ Ô Ò× Ó ÕÙ ÔÓ Ö Ú ×Ù Ð Þ Ö ÓÒ ÔØÓ× × Ð Ó ÜØÖ ÓÖ ¹Ò Ö Óº ×ÔÙ × Ö Ú ×Ù Ð Þ Ó ×ØÓ× ÓÒ ÔØÓ× ÙÒÓ ÔÙ Ö Ö¹ÑÓ× × ×ØÖ ÓÒ × Ý ÐÐ Ö Ø Ò Ö Ô Ò× Ñ ÒØÓ× Ø Ð × ÓÑÓ ÙÒÙÒ ÓÒ × ÙÒ Ú ØÓÖ ºÎ Ö ÑÓ× ÑÙ × ÑÓ× ÑÔÐÓ× Ý Ö Ó׺ Î × ÔÓ Ö ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ö¸ØÙ Ñ ×ÑÓ¸ ÕÙ × ÙÒ ×Ô Ó Ú ØÓÖ Ð Ý ÕÙ × ÐÓ ÕÙ Ó ÙÖÖ Ò Ð ÕÙÐÓ Ð Ó Ø Ò ×Ô Ðº Ñ × ×Ô ÖÓ ÕÙ Ø Ú Ý × Ñ Ò Ò Ó ÐÓ× ÓÒ ÔØÓ× Ý ÔÖÓÔ ×¸ Ñ Ò Ö ÕÙ Ú Ý × Ò ÓØ ÔÖ ÙÒØ × Ñ Ø Ö × ÕÙ Ú Ö ÑÓ×ÙÒ × Ó × Ñ × Ð ÒØ º ¿
 37. 37. ¿ ź̺ Ð Ð Ð Ö ÄÒ Ð × ØÖ Ø Ö Ú Ú Ö ÙÒÓ Ñ ×ÑÓ Ð ×ØÓÖ Ð Ö ÓÒ ×Ø Ö Ñ Ð × Ñ Ø Ñ Ø × ÕÙ × Ð Ð Ö Ä Ò ÐºÌ ÒÚ ØÓ ×ÙÑ Ö ÖØ Ò ÐÓ× ×Ô Ó× Î ØÓÖ Ð × º ÒÚ Ò Ó ºÇ × ÖÚ ÓÒ ÓÒ× Ö ÑÓ× Áʾ ¸ Ð ÔÐ ÒÓ ÖØ × ÒÓ Ý Ò Ð ÓÒ× Ö ÑÓ× ÐÓ× Ú ØÓÖ ×ÕÙ Ô ÖØ Ò Ò Ð ÓÖ Ò Ý ×ÓÐ Ñ ÒØ ÐÐÓ׺ Ð Ö Ñ ÒØ ¸ Áʾ × × Ö ÓÑÓ Áʾ ´Ü Ý µ Ü Ý ¾ ÁÊ º ÒÁʾ ¸ ÔÓ ÑÓ× ¬Ò Ö Ð ×ÙÑ Ó× Ð Ñ ÒØÓ׸ Ð Ñ Ò Ö × Ù ÒØË ÒÙ Ú ¾ Áʾ¸ ÐÙ ÓÙ ´Ü Ý µ¸ Ú ´Ü¼ Ý ¼ µ¸ ÖØÓ× Ü Ü¼ Ý Ý ¼ ¾ Áʺ ÒØÓÒ × Ù · Ú ´Ü Ý µ · ´Ü¼ Ý ¼ µ ´Ü · ܼ Ý · Ý ¼ µº ×Ø ÙÐØ ÑÓ × ÙÒ Ð Ñ ÒØÓ Ø Ô Ó Áʾ ¸ × Ö¸ Áʾ × ÖÖ Ô ÖÐ ×ÙÑ º ×Ø ×ÙÑ ¸ ÓÑ ØÖ Ñ ÒØ ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ð Ð Ý Ð Ô Ö Ð ÐÓ Ö ÑÓ ºÎ ÑÓ×ÐÓ ÓÑ ØÖ Ñ ÒØ
 38. 38. Ô ØÙÐÓ ¾º ×Ô Ó× Î ØÓÖ Ð × ¿Ì Ò ÑÓ× ÕÙ Áʾ ÓÒ ×Ø ×ÙÑ ÙÑÔÐ Ð × × Ù ÒØ × ÔÖÓÔ × ½º Ä ×ÙÑ × ×Ó ØÚ ¾º Ü ×Ø Ò ÙØÖÓ ¼ ´¼ ¼µ ¿º ÌÓ Ó Ð Ñ ÒØÓ Ø Ò ÒÚ Ö×Ó¸ × Ö  ´Ü ݵ ´ Ü  Ýµ ´Ü Ý µ ¾ Áʾ º Ä ×ÙÑ × ÓÒÑÙØ Ø Ú × Ö¸ ´Áʾ ·µ × ÙÒ ÖÙÔÓ Ð ÒÓº Ù ÒÓ¸ Ð ÒÓÚ × ÕÙ ×ØÓ× Ú ØÓÖ × Ð × ÔÓ ÑÓ× Ñ Ö ×ÙÑ Ò ØÙ ¸ ×     Ö¸ ÑÙÐØ ÔÐ ÖÐÓ× ÔÓÖ ÙÒ ÒÙÑ ÖÓ¸ ÔÓÖ ÑÔÐÓ ¾¡´½ µ¸           Ó× Ú × Ð Ú ØÓÖ ´½ µ¸ Ó Ø Ò ÑÓ× Ð Ú ØÓÖ ´¾ ½¼µ ÕÙ × Ù ×Ø Ò Ó Ò Áʾ º × Ö¸ ÙÒÓ ÔÙ ¬Ò Ö Ð ÓÔ Ö ÓÒ ÜØ ÖÒ ¸ ÐÐ Ñ ÔÓÒ Ö ÓÒ¸× Ù ÒØ Ü ÁÊ ¢ Áʾ Áʾ ´« ´Ü Ý µµ ´«Ü «Ý µ ´Ü Ý µ ¾ Áʾ « ¾ ÁÊ ×Ø ÓÔ Ö ÓÒ ÙÑÔÐ Ð × × Ù ÒØ × ÔÖÓÔ × º ½ ¡ ´Ü Ý µ ´Ü Ý µ º «´´Ü Ý µ · ´Ü¼ Ý ¼ µµ «´Ü Ý µ · «´Ü¼ Ý ¼ µ º ´« · ¬ µ´Ü Ý µ «´Ü Ý µ · ¬ ´Ü Ý µ º ´« ¡ ¬ µ´Ü Ý µ ¡ « ´¬ ´Ü Ý µµ ×ØÓ Ô Ö ØÓ Ó ´Ü Ý µ ¾ Áʾ Ý ØÓ Ó « ¬ ¾ ÁÊ Ù ÒÓ¸ Ö Ó ÕÙ ×ØÓ Ø Ô Ö Ð ÖØÓ ×Ô ÖÓ ÒÓ ÕÙ ÚÓ ÖÑ ÒÑ ÔÖ ÓÒ
 39. 39. ¼ ź̺ Ð Ð Ð Ö ÄÒ ÐÇ ÙÖÖ ÕÙ ÔÓÖ ÙÑÔÐ Ö Áʾ ×Ø × ÔÖÓÔ ×¸ Ö ÑÓ× ÕÙ Áʾ ×ÙÒ Áʹ ×Ô Ó Ú ØÓÖ Ð Ó ÙÒ ×Ô Ó Ú ØÓÖ Ð ×Ó Ö ÁÊ ºÊ ×ÙÑ Ò Ó¸ Ú Ö ÑÓ× Áʾ ÓÑÓ ÙÒ ÓÒ ÙÒØÓ ÙÝÓ× Ð Ñ ÒØÓ× ×ÓÒ Ú ¹ØÓÖ × ÕÙ Ô ÖØ Ò Ò Ð ÓÖ Ò Ý Ø Ð × ÕÙ × ÔÙ Ò ×ÙÑ Ö Ý ÔÓÒ Ö Öº ×Ø ×ØÖÙ ØÙÖ Ð Ú ÑÓ× Ò ÐÞ ÖÌ ÒÑ × Ö ÙÒ × ÐØÓ ×ØÖ ÓÒÇ × ÖÚ ÓÒÍÒ ÑÔÐÓ × Ó ×Ô Ó Ú ØÓÖ Ð¸ × Ð ÑÓ ÐÓ ÕÙ Ö ÔÖ × ÒØ Ð ×Ù ÖÞ × Ö × ×Ó Ö ÙÒ ÔÙÒØÓ Ñ Ø Ö Ðº ¬Ò ÓÒ ¾º½º½ Ë Î ÙÒ ÓÒ ÙÒØÓº Ë Ã ÙÒ Ù ÖÔÓ ´Ã É ÁÊ ¾ ¿ Ô ¸ Ô ÔÖ ÑÓ¸ Ø ºµº ËÓ Ö Î ¬Ò ÑÓ× Ó× ÓÔ Ö ÓÒ × º ÍÒ ÓÔ Ö ÓÒ ÐÐ Ñ ×ÙÑ ¸ ÒÓØ ÔÓÖ · · Î ¢Î Î ´Ú Û µ Ú·Û ×Ø ÓÔ Ö ÓÒ × ÙÒ Ð Ý ÓÑÔÓ× ÓÒ ÒØ ÖÒ º º ÍÒ ÓÔ Ö ÓÒ ÒØÖ ÐÓ× Ð Ñ ÒØÓ× Î Ý ÐÓ× Ð Ñ ÒØÓ× Ã¸ ÒÓØ ÔÓÖ Ü ÕÙ ÙÑÔÐ Ü Ã ¢Î Î ´« Ú µ « Ú ¡ × ÙÒ ÓÔ Ö ÓÒ ÜØ ÖÒ ¸ ÔÙ × ÓÔ Ö ÓÒ Ð Ñ ÒØÓ× ÕÙ ×Ø Ò Ù Ö Î º ×Ø ÓÔ Ö ÓÒ × ÓÒÓ ÓÒ Ð ÒÓÑ Ö ÔÖÓ¹ Ù ØÓ ÔÓÖ × Ð Ö Ó ÔÓÒ Ö ÓÒº
 40. 40. Ô ØÙÐÓ ¾º ×Ô Ó× Î ØÓÖ Ð × ½ÄÓ× Ð Ñ ÒØÓ× Î ×ÓÒ ÐÐ Ñ Ó× Ú ØÓÖ × Ý ÐÓ× Ð Ñ ÒØÓ× Ã×ÓÒ ÐÐ Ñ Ó× × Ð Ö ×º ËÓ Ö ×Ø ÓÒ ÙÒØÓ Î Ö ÑÓ׸ Ñ ×¸ Ü Ò ×¸ ÐÐ Ñ × ÐÓ× Ü ÓÑ × ×Ô Ó× Ú ØÓÖ Ð ×º ËÓÒ ÐÓ× × ¹ Ù ÒØ × ºÎº½º ´Ù·Ú µ·Û Ù·´Ú ·Û µ Ù Ú Û ¾Î ´ ×Ó ØÚ µ ºÎº¾º Ü ×Ø Ò ÙØÖÓ Ø ÚÓ¸ ÒÓØ Ó ÔÓÖ ¼º ºÎº¿º È Ö ØÓ Ó Ú ¾ Î ¸ Ü ×Ø Û ¾ Î Ø Ð ÕÙ Ú·Û ¼º ÆÓØ ÓÒ Û  Ú º ºÎº º Ú ·Û Û·Ú ¸ Ú Û ¾ Î º ´ ÓÒÑÙØ Ø Ú µ ºÎº º ½ Ú ¡ Ú ºÎº º ´« · ¬ µÚ «Ú ·¬Ú « ¬ ¾ ø Ú ¾Î ºÎº º «´Ú ·Ûµ «Ú ·«Û¸ « ¾ à ¸ Ú Û ¾ Î ºÎº º ´«¬ µ Ú ¡ « ¡ ´¬ ¡ Ú µ ¸ « ¬ ¾ à ¸ Ú ¾ Î ÒØ Ð ×Ó Ö ÑÓ× ÕÙ Î × ÙÒ Ã ¹ ×Ô ÓÚ ØÓÖ Ð Ó ÙÒ ×Ô ÓÚ ØÓÖ Ð ×Ó Ö ÃºÆÓØ ÙÒ Ò Ó× Ò ×ØÓ× Ü ÓÑ ×¸ × × ÖÖÓÐÐ Ð Ø ÓÖ ÐÐ Ñ Ð ÖÄÒ ÐºÆÓØ ÓÖ Ò Ð ÒØ ¸ ø ÒÓØ Ö É ÁÊ Ó º ÑÔÐÓ ×ØÙ ÑÓ× Î ×Ó Ö Ã º ÓÒ Î ´ ¾Ü ܵ Ü ¾ Ã Ã¾Ë ¾ Ú Û Î ¸ ÐÙ Ó ÐÓ× Ú ØÓÖ × Ú Ý Û Ø Ò Ò Ð ÓÖÑ Ú ´ ¾Ü ܵ ÝÛ   ´ ¾Ý Ý µº Î × ÖÖ Ó Ô Ö Ð ×ÙÑ ÔÙ ×¸Ú ·Û ´ ¾Ü ܵ·´ ¾Ý Ý µ ´ ¾Ü ·´ ¾Ý µ Ü · Ý µ ´ ¾´Ü · Ý µ Ü · Ý µ
 41. 41. ¾ ź̺ Ð Ð Ð Ö ÄÒ ÐÐ Ù Ð × ÙÒ Ð Ñ ÒØÓ Ø Ô Ó Îº Ì Ñ Ò × ÖÖ Ó Ô Ö Ð ÔÓÒ¹ Ö ÓÒ¸ Ô٠׸ ¡ « Ú ¡  « ´ ¾Ü ܵ ´«´ ¾Üµ «Üµ ´ ¾´«Üµ «ÜµÐ Ù Ð × ÙÒ Ð Ñ ÒØÓ Ø Ô Ó Îº Ñ ×Î ÙÑÔÐ ÐÓ× Ü ÓÑ × ×Ô Ó× Ú ØÓÖ Ð ×º Ò ØÓ¸ ÙÑÔд Ò ÐÓ ×Ù × ÚÓ × Ö Ö ÑÓ× × ÑÔÐ Ñ ÒØ Ú Ò ÐÙ Ö Ú µº ºÎº½º Ë Ò Ù Ú Û ¾ Î ¸ ÐÙ Ó Ù ´ ¾Ü ܵ Ú ´ ¾Ý Ý µ Û ´ ¾Þ Þ µ¸ ÖØÓ× Ü Ý Þ ¾ à º ´Ù · Ú µ · Û ´´ ¾Ü ܵ · ´ ¾Ý Ý µµ · ´ ¾Þ Þ µ ´ ¾Ü ·  ¾Ý Ü · Ý µ · ´ ¾Þ Þ µ ´´ ¾Ü ·  ¾Ý µ ·  ¾Þ ´Ü · Ý µ · Þ µ ´ ¾Ü · ´ ¾Ý ·  ¾Þ µ Ü · ´Ý · Þ µµ ´ ¾Ü ܵ · ´ ¾Ý ·  ¾Þ Ý · Þ µ ´ ¾Ü ܵ · ´´ ¾Ý Ý µ · ´ ¾Þ Þ µµ Ù · ´Ú · Û µ ºÎº¾º ¼ ´¼ ¼µ ´´ ¾µ¼ ¼µ¸ Ð Ù Ð × ÙÒ Ð Ñ ÒØÓ Ø Ô Ó Îº ºÎº¿º Ë Ú ´ ¾Ü ܵ ¾ Î ¸ ÒØÓÒ ×  Ú ´ ¾´ Üµ ´ Üµµ¸ Ð Ù Ð × ÙÒ Ð Ñ ÒØÓ Îº ºÎº º Ú · Û ´ ¾Ü ܵ · ´ ¾Ý Ý µ ´ ¾Ü ·  ¾Ý Ü · Ý µ ´ ¾Ý ·  ¾Ü Ý · ܵ ´ ¾Ý Ý µ · ´ ¾Ü ܵ Û·Ú ºÎº º ½ ¡ Ú ½ ¡ ´ ¾Ü ܵ ´½´ ¾Üµ ½Üµ ´ ¾Ü ܵ Úº ºÎº º ´« · ¬ µÚ ´« · ¬ µ ¡ ´ ¾Ü ܵ ´´« · ¬ µ´ ¾Üµ ´« · ¬ µÜµ ´«´ ¾Üµ · ¬ ´ ¾Üµ ´«Ü · ¬Üµ ´«´ ¾Üµ «Üµ · ´¬ ´ ¾Üµ ¬Üµ «´ ¾Ü ܵ · ¬ ´ ¾Ü ܵ «Ú · ¬Ú
 42. 42. Ô ØÙÐÓ ¾º ×Ô Ó× Î ØÓÖ Ð × ¿ Î ¡ « ´Ú · Û µ ¡     « ´´ ¾Ü ܵ · ´ ¾Ý Ý µµ ¡    « ´ ¾Ü · ¾Ý Ü · Ý µ     ´«´ ¾Ü · ¾Ý µ «´Ü · Ý µµ     ´«´ ¾Üµ · «´ ¾Ý µ «Ü · «Ý µ     ´«´ ¾Üµ «Üµ · ´«´ ¾Ý µ «Ý µ ¡  ¡  « ´ ¾Ü ܵ · « ´ ¾Ý Ý µ ¡ ¡ « Ú·« Û ºÎº º ´«¬ µ ¡ Ú   ´«¬ µ´ ¾Ü ܵ   ´´«¬ µ´ ¾Üµ ´«¬ µÜµ   ´«´¬ ´ ¾Üµµ «´¬Üµµ   «´¬ ´ ¾Üµ «´¬Üµµ   «´¬ ´ ¾Ü ܵµ «´¬Ú µÄÙ Ó ÑÓ× ÑÓ×ØÖ Ó ÕÙ Î × ÙÒ Ã ×Ô Ó Ú ØÓÖ Ðº ÑÔÐÓÎ ´¿Ü ܵ Ü ¾ à ¸ × ÙÒ Ã ¹ ×Ô Ó Ú ØÓÖ Ðº ÑÔÐÓË Î ÃÒ ´Ü½ ܾ ÜÒ µ ܽ ܾ ÜÒ ¾ à º ÒØÓÒ × Ã Ò ×ÙÒ Ã ¹ ×Ô Ó Ú ØÓÖ Ð¸ ÓÒ Ð ×ÙÑ ×Ø ¬Ò ÔÓÖ ´Ü½ ÜÒ µ · ´Ü¼½ ܼ¾ Ü¼Ò µ ´Ü½ · ܼ½ ܾ · ܼ¾ ÜÒ · Ü¼Ò µÝ Ð ÔÖÓ Ù ØÓ ÔÓÖ × Ð Ö ×Ø ¬Ò Ó ÔÓÖ «´Ü½ ܾ ÜÒ µ ´«Ü½ «Ü¾ «ÜÒ µ ÑÔÐÓ Ô ÔÉ´ ¾µ · ¾ ¾É × ÙÒ É¹ ×Ô Ó Ú ØÓÖ Ð¸ ÓÒ Ð ×ÙÑ ×Ø ¬Ò ÔÓÖ Ô Ô Ô ´ · ¾µ · ´ ¼ · ¼ ¾µ ´ · ¼µ · ´ · ¼µ ¾Ý Ð ÔÖÓ Ù ØÓ ÔÓÖ × Ð Ö ÔÓÖ Ô Ô «´ · ¾µ « · ´« µ ¾
 43. 43. ź̺ Ð Ð Ð Ö ÄÒ Ð Ô ÓÒ É´Ô ¾µ × ÖÖ Ó Ô Ö Ð ×ÙÑ Ý ÔÖÓ Ù ØÓ ÔÓÖ × Ð Öº ËØ Ò ÕÙ É´ ¾µ¸ ÓÒ Ð ×ÙÑ Ý Ð ÔÓÒ Ö ÓÒ × ¬Ò ׸ ÙÑÔÐÐÓ× Ó Ó Ü ÓÑ ×º ÑÔÐÓË Î Ã ¼· ½ · ¾ · ¡¡¡· Ò Ò ¼ Ò ¾Ã Ð ÓÒ ÙÒØÓ ÐÓ× ÔÓÐ ÒÓÑ Ó× ÓÒ Ó ¬ ÒØ × Ò Ã º ÒØÓÒ × Ã × ÙÒ ×Ô Ó Ú ØÓÖ Ð ×Ó Ö Ã ÓÒ Ð ×ÙÑ Ý Ð ÔÓÒ¹ Ö ÓÒ ¬Ò × Ò Ð ÙÖ×Ó ÒØ Ö ÓÖº ÑÔÐÓË Î Ã¾ ¼ · ½ · ¾ ¾ ¼ ½ ¾ ¾Ã Ð ÓÒ ÙÒØÓÐÓ× ÔÓÐ ÒÓÑ Ó× ØÖÙÒ Ó× Ö Ó ¾º ÒØÓÒ × Ã¾ × ÙÒ ×Ô ÓÚ ØÓÖ Ð ×Ó Ö Ãº ÑÔÐÓÎ ÃÑ ¼· ½ ·¡ ¡ ¡· Ñ Ñ ¼ Ñ ¾Ã ÔÓÐ ÒÓÑ Ó×ØÖÙÒ Ó× Ö Ó ÑºÆÓØ × ÕÙ ÐÓ× ÔÓÐ ÒÓÑ Ó× Ø Ò Ò Ö Ó Ñ ÒÓÖ Ó Ù Ð Ñ¸ Ö ÞÓÒ ÔÓÖÐ Ù Ð Ñ ÒØ ÖÚ Ò Ò Ð ÒÓÑ Ö Ð ÓÒ ÙÒØÓ ÃÑ ºË Ò Ñ Ö Ó¸ Ò Ã ÐÓ× ÔÓÐ ÒÓÑ Ó× ÔÙ Ò Ø Ò Ö Ù ÐÕÙ Ö Ö Ó¸ÔÙ × Ð Ð ØÖ Ò ÒÓ Ø Ò Ö Ð ÓÒ ÓÒ Ð ÒÓØ ÓÒ Ã º Ù ÒÓ¸ ÃÑ × ÙÒ Ã ¹ ×Ô Ó Ú ØÓÖ Ðº ÑÔÐÓž¢¾ ´Ã µ ¾Ã ¸ × Ð ×Ô Ó Ú ØÓÖ Ð ÓÖÑ ÓÔÓÖ ØÓ × Ð × Ñ ØÖ × ¾ ¢ ¾ ÓÒ Ó ¬ ÒØ × Ò ÃºÄ Ù Ð Ñ ØÖ × ×Ø ÔÓÖ

×