виступ лінгва

2,861 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,861
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
631
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Дозвольте мені приєднатися до раніше проголошених вітань і подякувати за надану можливість виступити перед такою високоповажною аудиторією.
 • Оновлюються…
 • Уточнюються
 • Обгрунтовано
 • Існують два тлумачення терміну…
 • Запропоновано…
 • виступ лінгва

  1. 1. Сучасні тенденції навчання іноземних мов у початковій школі Ніколаєва С.Ю. доктор педагогічних наук професор КНЛУ
  2. 2. Мета виступу Розглянути систему навчання іноземних мов (ІМ) у початковій школі (ПШ) і зробити спробу визначити сучасні тенденції розвитку цієї системи.
  3. 3. Система навчання ІМ у ПШ Сукупність основних компонентів навчального процесу у ПШ, які визначають відбір іншомовного матеріалу для оволодіння учнями, форми його подання, методи і способи навчання, а також способи його організації.
  4. 4. Складові навчального процесу Основні компоненти навчального процесу з ІМ у початковій школі Діяльність учителя (навчання) Організація навчання Діяльність учня (учіння )
  5. 5. Організація навчання (н) ІМ 1. Підходи до н. (вихідні концептуальні положення) 2. Цілі н. («з якою метою навчати?») 3. Зміст н. («чого навчати?») 4. Принципи н. («як організувати навчальний процес?») 5. Методи н. («як навчати?» – шлях до поставленої мети) 6. Засоби н. («за допомогою чого навчати?») 7. Форми н. («які уроки проводити?») 8. Умови н. («що забезпечує ефективність організації навчання?»)
  6. 6. 1. Підходи до навчання ІМ у ПШ
  7. 7. Підхід до навчання ІМ у ПШ Базова категорія навчання ІМ, яка визначає стратегію навчання і вибір методу навчання у ПШ, за допомогою якого реалізується ця стратегія; точка зору на сутність того, як слід навчати ІМ.
  8. 8. Основні підходи до навчання ІМ у ПШ • Компетентнісний: формування в учнів іншомовної комунікативної компетентності • Культурологічний: взаємопов’язане навчання ІМ і культури • Рівневий: процес навчання ІМ орієнтований на європейські рівні володіння мовою (відкриття, виживання, рубіжний, просунутий, автономний, компетентний); для ПШ – рівень А1 • Комунікативно-діяльнісний • Рефлексивний • Центрований на учні
  9. 9. Принципова різниця між знаннєвим і компетентнісним підходами • Знаннєвий підхід спрямований на надання учням певних знань, навичок і вмінь. • Компетентнісний підхід спрямований на формування в учнів певних здатностей (компетентностей).
  10. 10. Компетенція чи компетентність?
  11. 11. Державні документи в галузі освіти • Національна рамка кваліфікацій • Проект Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки • Концепція державної мовної політики України • Проект Закону України «Про вищу освіту» • Державний стандарт початкової загальної освіти • Проект Державного стандарту базової та повної середньої освіти
  12. 12. Рекомендований для української освіти термін Компетентність
  13. 13. Компетентність Набута у процесі навчання інтегрована здатність особистості, яка складається із знань, навичок, умінь, досвіду, цінностей, ставлення тощо, які можуть комплексно реалізовуватися на практиці.
  14. 14. Компетенція Суспільно визнаний рівень знань, навичок, умінь, ставлень у певній сфері діяльності людини.
  15. 15. Типи компетентностей •Надпредметні (ключові, базові) •Міжпредметні •Предметні
  16. 16. Ключова компетентність (КК) Здатність людини здійснювати складні поліфункціональні, поліпредметні, культурнодоцільні види діяльності, ефективно розв’язуючи актуальні індивідуальні та соціальні проблеми.
  17. 17. Європейська класифікація КК • у рідній мові • в іноземних мовах (2-3 мови) • культурна • навчальна • комп'ютерна • математична, фундаментальна природничо-наукова і технічна • міжособистісна, міжкультурна, соціальна і громадянська • у підприємництві
  18. 18. Українська класифікація КК • навчальна • соціальна • загальнокультурна • громадянська • у використанні ІКТ • здоров’язбережувальна
  19. 19. Складові компетентності Досвід, цінності, ставлення, готовності, здібності тощо… Вміння Навички Знання предметні процедурні
  20. 20. Компетентнісний підхід Реалізація у навчальному процесі ПШ компетентнісного підходу зумовлює необхідність уточнення цілей і змісту навчання ІМ.
  21. 21. Культурологічний підхід Реалізація у навчальному процесі ПШ культурологічного підходу зумовлює необхідність зміни назви навчального предмету з “Іноземна мова” на “Іноземна мова і культура”.
  22. 22. Рівневий підхід Реалізація у навчальному процесі ПШ рівневого підходу зумовлює необхідність детального опису підрівнів володіння іноземною мовою і культурою (ІМіК) у кожному з 1-го по 4-ий клас.
  23. 23. Перша сучасна тенденція Перехід з наступного навчального року на новий “Державний стандарт початкової загальної освіти” (2011 р.) є підґрунтям для: • зміни назви навчального предмету з ІМ на ІМіК • переходу у галузі навчання ІМіК на термін “компетентність” і уточнення складових іншомовної комунікативної компетентності • детального опису рівня А1 володіння іноземною мовою і культурою у ПШ
  24. 24. 2. Цілі навчання ІМіК 5 1 2 3 4
  25. 25. Цілі навчання ІМіК у ПШ Практична мета Освітня мета Розвивальна мета Виховна мета
  26. 26. Практична мета Формування в учнів іншомовної комунікативної компетентності (ІКК), тобто здатності успішно вирішувати завдання взаємодії і взаєморозуміння із носіями мови, яка вивчається, відповідно до норм і культурних традицій в умовах прямого й опосередкованого спілкування.
  27. 27. Первинний опис структури ІКК
  28. 28. Основні досягнення Загальноєвропейських Рекомендацій…(ЗЄР)  Зрозумілі дескриптори володіння мовою  Рівні володіння мовою  Шкали ілюстративних дескрипторів  Шкали самооцінювання  Орієнтовна програма багатомовної освіти
  29. 29. Рекомендації щодо удосконалення ЗЄР
  30. 30. Уточнені компоненти ІКК ІКК Мовленнєві компетентності: в Г, А, Ч, П, Перекладі Лінгвосоціокультурна компетентність Мовні компетентності: фонетична, лексична, граматична, у техніці читання і письма Навчально-стратегічна компетентність: навчальна і стратегічна компетентності
  31. 31. Складові мовленнєвих компетентностей Мовленнєві вміння Мовленнєві навички Мовленнєві знання Комунікативні здібності
  32. 32. Складові лінгвосоціокультурної компетентності (к.) Соціолінгвістична к. : Зн. + Н.+ Вм. + Усвідомленість Соціокультурна к. : Зн. + Вм. Соціальна к.: Зн. + Готовності + Здібності
  33. 33. Складові мовних компетентностей Мовленнєві навички Мовні знання Мовна усвідомленість
  34. 34. Складові навчально-стратегічної компетентності •визначати власні індивідуально-психологічні особливості Вміння і навички: - визначати власні індивідуально-психологічні особливості - вибирати і використовувати навчальні та комунікативні стратегії Знання: - власних індивідуально-психологічних особливостей - навчальних і комунікативних стратегій
  35. 35. Узагальнені рівні володіння мовою за ЗЄР А В С Елементарний користувач Незалежний користувач Досвідчений користувач А1 А2 В1 В2 С1 С2 Інтродуктивний або “відкриття” Середній або “виживання” Рубіжний Просунутий Автономний Компетентний
  36. 36. Деталізовані рівні володіння мовою за ЗЄР А В С Елементарний користувач Незалежний користувач Досвідчений користувач А1 1 А2 В1 В2 С1 С2 10 А2.1 2 А2.2 3 В1.1 4 В1.2 5 В2.1 6 В2.1 7 С1.1 8 С1.2 9
  37. 37. Деталізовані рівні володіння ІМ у ПШ (за О.О.Паршиковою) Рівні ІКК Проміжні рівні ІКК Способи реалізації елементарного Іншомовного спілкування Тип елементарного Іншомовного спілкування А1.1 А1.1.1 Наслідування. Сприйняття, розуміння, імітація ЛО і МЗ, їх засвоєння і репродукування без змін Початкове іншомовне спілкування А1.1.2 Те ж + репродукування МЗ з незначними змінами __ //__ А1.2 А1.2.1 Узагальнення + продукування висловлювань за допомогою синтаксичної реорганізації… Проміжне іншомовне спілкування А1.2.2 … морфологічної реорганізації…
  38. 38. Друга сучасна тенденція • Уточнення складових ІКК згідно з новим Стандартом початкової освіти • Визначення цілей навчання у ПШ відповідно до конкретизованих підрівнів володіння ІМіК
  39. 39. 3. Зміст навчання ІМіК у ПШ
  40. 40. Компоненти змісту навчання ІМіК Предметний Процесуальний
  41. 41. Предметний аспект змісту навчання ІМіК у ПШ 1. а) Сфери і види спілкування, функції, психологічні і мовленнєві ситуації та ролі, невербальні засоби комунікації ; б)комунікативні цілі і наміри; в) теми, проблеми і тексти. 2. а) Лінгвосоціокультурний матеріал (країнознавчий і лінгвокраїнознавчий); б) соціальні ситуації. 3. Мовний матеріал (фонетичний, лексичний, граматичний тощо). 4. Навчальні і комунікативні стратегії.
  42. 42. Процесуальний аспект змісту навчання ІМіК у ПШ 1. а) Вміння аудіювати, говорити, читати, писати і вправи для їх розвитку; б)відповідні знання. 2. а) Вміння вступати у комунікативні стосунки і вправи для їх розвитку; б)навички оперування лінгвосоціокультурним матеріалом і вправи для їх формування; в)відповідні знання . 3. а) Навички оперування мовним матеріалом і вправи для їх формування; б)відповідні знання. 4. а) Вміння оперування навчальними і комунікативними стратегіями і вправи для їх розвитку; б) відповідні знання.
  43. 43. Принципи відбору змісту елементарної ІКК • Принцип необхідності і достатності змісту для реалізації цілей навчання міжкультурного спілкування у ПШ • Принцип доступності для засвоєння змісту навчання молодшими школярами у цілому і його частин зокрема
  44. 44. Мовні мінімуми Граматичний Лексичний Фонетичний
  45. 45. Європейські лексичні мінімуми
  46. 46. Третя сучасна тенденція • Оновлення предметного аспекту змісту навчання ІМіК у ПШ • Визначення процесуального аспекту змісту навчання ІМіК у ПШ згідно з оновленим предметним аспектом змісту навчання ІМіК • Створення методичних засад відбору мовних мінімумів навчання ІМіК у ПШ
  47. 47. 4. Принципи навчання ІМіК у ПШ
  48. 48. Загальнодидактичні принципи (П.) навчання ІМіК • П. особистісно орієнтованої спрямованості навчання • П. свідомості • П. творчого характеру навчання • П. діяльнісного характеру навчання • П. автономності навчання
  49. 49. Загальні методичні принципи (П.) навчання ІМіК  П. комунікативності  П. комунікативно спрямованого формування мовленнєвих навичок  П. інтегрованого навчання видів мовленнєвої діяльності та аспектів мови  П. взаємопов'язаного навчання мови і культури  П. урахування рідної мови і культури  П. домінуючої ролі вправ  П. автентичності навчальних матеріалів  П. розвитку автономності учнів  П. індивідуалізації формування іншомовної комунікативної компетентності
  50. 50. Спеціальні методичні принципи (П.) навчання ІМіК у ПШ • П. природовідповідного навчання • П. розвиваючого навчання • П. культуротворчого навчання
  51. 51. Принцип природовідповідного навчання Врахування вікових і індивідуальних особливостей учнів: • мимовільної уваги і запам'ятовування • інтуїтивного розуміння і переживання • емоцій та уяви • схильності до гри
  52. 52. Принцип розвиваючого навчання • навчання у співробітництві з учителем з врахуванням пізнавальних процесів учнів, які ”дозрівають” • розвиток пізнавальних процесів учнів за допомогою предмета ІМіК • підтримка процесів усвідомлення способів оволодіння ІМіК і мовних закономірностей ІМ
  53. 53. Принцип культуротворчого навчання • пробудження в учнів інтересу до нової мови і культури іншого народу • реалізація іншомовної діяльності на основі образотворчої, художньої, музичної, ігрової та інших видів діяльності
  54. 54. Четверта сучасна тенденція Осучаснення принципів навчання ІМіК у ПШ згідно з новітніми вітчизняними і зарубіжними дослідженнями у галузі методики формування ІКК
  55. 55. 5. Сучасні методи навчання ІМіК у ПШ
  56. 56. Метод навчання ІМіК • напрям у навчанні ІМіК у широкому значенні • спосіб формування в учнів складових іншомовної комунікативної компетентності
  57. 57. Методи-напрями навчання ІМіК • Провідний метод навчання ІМіК - комунікативний
  58. 58. Принципи комунікативного методу (методичної системи) навчання ІМіК • Мовленнєва спрямованість навчального процесу • Індивідуалізація процесу навчання ІМ при керівній ролі її особистісного аспекту як головного засобу створення мотивації та активності студентів • Функціональність, яка забезпечує відбір іншомовного матеріалу, адекватного процесу комунікації • Ситуативність: засіб мовленнєвої стимуляції як умова розвитку мовленнєвих навичок • Новизна: постійна зміна предмета розмови, обставин, завдань тощо
  59. 59. Комунікативно-ігровий метод навчання ІМ у ПШ (за О.О.Паршиковою, 2010 р.) Організація комунікативно-ігрової діяльності молодших школярів, яка забезпечує мотиваційну, змістову і процесуальну основи для моделювання у навчальному процесі з ІМіК адекватних їхнім віковим особливостям ситуацій іншомовного спілкування з метою формування ІКК на елементарному рівні.
  60. 60. Методи-способи навчання ІМіК Демонстрація (показ) Тренування Пояснення (організація самостійного пошуку) Організація тренування Організація практики спілкування Практика Осмислення (реалізація самостійного пошуку) Ознайомлення С А М О / В З А Є М О К О Н Т Р О Л Ь Методи вчителя Методи учняК О Н Т Р О Л Ь
  61. 61. Класифікація прийомів (П.) навчання ІМіК у ПШ • П. з елементом змагання: ігри, конкурси, вікторини • П. з елементом загадування: шаради, загадки, кросворди • П. з елементом перевтілення: ігри-пантоміми, скетчі, інсценівки, рольові ігри • П. з елементом художнього виконання: лічилки, скоромовки, римування, вірші, пісні • П. з елементом сюжетної організації: казки, легенди, байки, та інші історії
  62. 62. Приклади прийомів навчання ІМіК у ПШ • Ляльковий театр… • “ Хоровод ” • “ З’єднай ” • “ Пізнати, вибрати, показати ” • “ Пізнати і розкласти ” • “ Подвійне коло ” • “ Ланцюжок ” тощо
  63. 63. П’ята сучасна тенденція Поява у вітчизняній методиці навчання ІМіК нових методів навчання у початковій школі і розробка відповідних ним прийомів навчання
  64. 64. 6. Засоби навчання ІМіК у ПШ
  65. 65. Засоби навчання ІМіК Комплекс навчальних посібників і технічних пристроїв, за допомогою яких здійснюється керування діяльністю вчителя з формування в учнів ІКК і діяльністю учнів з оволодіння цією компетентністю.
  66. 66. Типології засобів навчання • Для вчителя, для учнів, для вчителя і для учнів • Основні, допоміжні, додаткові • Нетехнічні, технічні
  67. 67. Принципи (П.) створення системи засобів навчання • П. функціональності • П. свідомості і творчої активності учнів • П. наочності • П. позитивного емоційного фону • П. індивідуалізації та диференціації навчання
  68. 68. Засоби навчання ІМіК учнів ПШ Державний стандарт початкової загальної освіти Програми з ІМіК для ПЧ Навчально-методичний комплекс з ІМіК Типи складу НМК Компоненти НМК для ПШ Обов’язкові Факультативно- обов‘язкові Факультативні Мінімально- необхідний підручник, книга для вчителя, аудіопосібник (1-го – 4-ий класи) Достатній підручник, книга для вчителя, аудіопосібник (1-го – 4-ий класи) книга для читання, аудіовізуальний і комп‘ютерний посібники (1-го–4- ий класи) Повний підручник, книга для вчителя, аудіопосібник (1-го – 4-ий класи) книга для читання, аудіовізуальний і комп‘ютерний посібники (1-го – 4-ий класи) Зошит для самостійної роботи, збірник тестів, глосарій, граматичний довідник, візуальний посібник (1-го – 4-ий класи)
  69. 69. Мовний портфель учня • Засіб навчання, який сприяє формуванню в учнів іншомовної комунікативної компетентності і їхньому особистісному розвитку як суб’єктів освітнього процесу. • Пакет робочих матеріалів, які відображають результати навчальної діяльності учнів з ІМіК.
  70. 70. Європейський мовний портфель (МП)
  71. 71. В Європі укладено біля 100 мовних портфелів
  72. 72. Приклади мовних портфелів для ПШ
  73. 73. Електронні підручники з ІМіК
  74. 74. Шоста сучасна тенденція • Поступове підвищення якості вітчизняних підручників з ІМіК для ПШ • Розширення номенклатури засобів навчання ІМіК • Упровадження в навчальний процес з ІМіК інформаційно-комунікаційних технологій
  75. 75. 7. Урок ІМіК у ПШ
  76. 76. Типи традиційних уроків ІМ у ПШ Уроки, спрямовані на формування мовленнєвих навичок користування мовним матеріалом Уроки, спрямовані на розвиток мовленнєвих умінь аудіювання, говоріння, читання, письма
  77. 77. Типи нетрадиційних уроків ІМ у ПШ • Урок - турнір • Урок - гра • Урок - КВК • Урок - екскурсія • Урок - конкурс • Урок - мрія • Урок – проект тощо
  78. 78. Вимоги до уроку ІМ у ПШ Мовленнєва спрямованість Комплексність Урахування рідної мови учнів
  79. 79. Сьома сучасна тенденція Збільшення уваги до нових типів нетрадиційних уроків ІМіК у ПШ
  80. 80. 8. Умови успішної реалізації системи навчання ІМіК • Рівень сформованості у вчителя міжкультурної іншомовної комунікативної і методичної компетентностей • Особистісна готовність учнів до навчання у школі • Вмотивованість учнів і вчителів • Обсяг навчального навантаження учнів 1-го класу • Забезпеченість навчально-методичними комплексами
  81. 81. Нагальна необхідність !!! Розробка і затвердження державного стандарту підготовки вчителя іноземної мови і культури початкової школи
  82. 82. Дякую за увагу!
  83. 83. ВАШІ ЗАПИТАННЯ!

  ×