Pengurusan Merentas Budaya
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Pengurusan Merentas Budaya

on

 • 3,430 views

 

Statistics

Views

Total Views
3,430
Views on SlideShare
3,430
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
99
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Pengurusan Merentas Budaya Presentation Transcript

 • 1. Ahli Kumpulan 2
  1.ROZITA BT MOHD ZAIN DB100177
  2.RAZALI MOHAMED DB100289
  3.MOHD KHAIRUL BIN MD NOOR DB100466
  4.KHAIRUL BAKHTIAR BIN HAMALI DB100179
  5.MUHAMAD YUSUF BIN ABDUL AZIZ DB100182
  7.AMRAN SHATIR BIN ABDULLAH DB100189
  8.NIK AZRIE NIK HUSSIN DB100280
  9.MOHD EZWAN BIN HJ.ABD.RAHIM DB100283.
  10.NUR ZARIMA BT MOHD ZIN DB100285
  11.MOHD ALFAROBI IBRAHIM DB100290
  12MOHD SALMI BIN MOHD NASRUDIN DB100296
 • 2. PENGURUSAN PELBAGAI BUDAYA
  PengurusanMerentasBudaya
  Kumpulan 2
  KH SekolahRendahSeksyen 3
 • 3. PENGENALAN
  Pengurusan
 • 4. Definisi
  Pengurusan
  Pengarahan dan pengawalan sebuah kumpulan yang terdiri daripada satu atau lebih orang atau entiti untuk tujuan menyeleraskan dan mengharmonikan kumpulan tersebut untuk mencapai sesuatu matlamat.Pengurusan juga boleh merujuk kepada seorang atau sekumpulan orang yang menjalankan fungsi pengurusan.
 • 5. DefinisiBudaya
 • 6. Budaya
  Kesimpulan
  keseluruhancarahidupmanusiatermasukhasilciptaandanpemikiran yang sesuaidengankehendakrohanidanjasmaniyang menjadiamalanuntukkesejahteraanhidupsesuatukelompokmasyarakat
  Perkara yang kitafikirkan, perkara yang kitapercayai, perkara yang kitanilai, perkara yang kitaadadancaraindividuberinteraksidanberkelakuan
  (SharifahMdNoor 2000, JainabeeMohdKassimdanRobiahSidin)
 • 7. Pengurusanmerentasbudaya
  • Institusisekolahmerupakanentitiutamadalamkeseluruhansistemsosialmasyarakat.
  • 8. Pendidikansebagaisatusaluranuntukmencapaikanciri-cirimasyarakatdankebudayaankedalammindagenerasimuda.
  • 9. Bersesuaiandenganfalsafahpendidikankebangsaan.
  • 10. Guru main peranansemasaprosespengajarandanpembelajaran.
  • 11. Kemajmukandalammasyarakatperluditanamdalamdirisetiapindividusejakdarikecildemimengekalkankeharmoniandansalingmenghormatiantarakaum.
  • 12. Membolehkankeamanannegarakekalsepanjangmasa.
 • Objektif
 • 13. PENGURUSAN MERENTAS BUDAYA-PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN 2006-2010
 • 14. PENGURUSAN MERENTAS BUDAYA-PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN 2006-2010
 • 15. PENGURUSAN MERENTAS BUDAYA-PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN 2006-2010
 • 16. PENGURUSAN MERENTAS BUDAYA-PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN 2006-2010
 • 17. PengurusanMerentasBudayadisekolah
  Melalui :
 • 18. 1. PembinaanPersekitaranBilikDarjah
  yang MesraBudaya .
  • Pelajardiberipendedahanmengenaipenilaianberasaskanbudayasupayapelajardapatmelengkapkandiriuntukberdepandenganpelajarpelbagaibudaya.
  • 19. Pelajarakanlebihbersediamewujudkansatupersekitaranpembelajaran yang mesrabudaya.
   
 • 20. Kriteria-kriteria Fizikal Umum Untuk Mewujudkan Persekitaran Bilik Darjah yang Mesra Budaya
   
  1) Aspek Fizikal :-
   
  • Terdapat meja dan kerusi yang sesuai dengan murid dan
  boleh diubah suai mengikut keperluan aktiviti.
  • Mempunyai pencahayaan dan pengudaraan yang baik.
  • 21. Mengecat dinding dengan warna - warni yang ceria dan
  lembut.
  • Memasang langsir dengan warna yang ceria, terang dan
  lembut.
  • Melukis mural disekitar kelas.
  • 22. Keselamatan yang terjamin seperti pelan kebakaran dan
  pemadam api.
   
   
   
 • 23.  
  • Pembelajarandalampersekitaranfizikal yang
  mesrabudayaakanmerangsangpelajaruntuk
  menimbailmusecaraberkesan.
  • Menyusunaturtempatduduksemulamurid-
  muriddalambilikdarjahsupayaterdapat
  kesamarataantaburandiantaramurid-muriddari
  pelbagaikumpulanetnikdantidakhanya
  satukumpulanetnikdikelompokkandalamsatu
  kumpulan.
 • 24. 2 ) Sudut-SudutPembelajarandanBacaan:-
   
  • Sudut-sudutinidapatmendedahkan
  murid-muridkepadapelbagai agama, adat
  resam, kebudayaansertakepercayaandari
  pelbagaikaumetnikdinegaraini. Secara
  tidaklangsungmurid-muriddapat
  memupuknilai-nilaimurnisepertisabar,
  toleransisertahormat-menghormati yang
  merupakankomponenpentinguntuk
  mewujudkanperpaduankaum.
   
   
 • 25.  
  • Guru jugaharusmewujudkansudut-sudutsejarah
  danpatriotik; dimanasudut-sudutiniakan
  meyedarkanmurid-muridbetapapentingnya
  perpaduanantarakaum-kaumdaripelbagailatar
  belakangetnikuntukmewujudkansebuah
  negara yang amandanmakmur. Secaratidak
  langsunginiakanmewujudkansatusuasanamesra
  budayadalambilikdarjah.
 • 26. 3. Peranan guru sebagai ‘Physical
  Enviroment Designer’.
   
  • mengambilperhatianterhadapkepelbagaiandanperbezaan
  individudalambilikdarjah.
  • Antaraciri-ciri yang perludiambilperhatiantermasuk:
  1. Perlumengetahuilatarbelakangmuridterlebihdahulu
  2. Perlufahamdenganmendalamperasaansetiapmurid
  3. Mengkikisprasangka
  4. Perlumengetahuilatarbelakangkebudayaan, agama dan
  adatsetiapmuriddenganmendalam.
 • 27. 4. Matapelajarandiajar
   
  • Matapelajarandisekolahjuga main peranandalam
  pengurusanmerentasbudaya .
  - Matapelajaran PSK (SivikdanKewarganegaraan)
  - KajianTempatan
  - Sejarah
  • Penerangancaraberkesanoleh guru melaluikaedah yang
  menariktanpamenimbulkanisuperkauman.
  • Aktivitikumpulandidalamkelasmelibatkansemuakaum.
 • 5. Penerapannilaimurni
   
  • Penerapannilaimurnimelaluipengajarandan
  nasihat.
  • PenerapannilaimurnimelaluiProjek Kumpulan
  dalambilikdarjah.
  • PenerapannilaimurnimelaluiAktivitiKurikulum
  danKo- kurikulum.
 • 28. Program RIMUP
  (RancanganIntegrasiMuridUntukPerpaduan)
   
  • Bertujuanuntukmembangunkanidentiti
  nasional, semangatkebangsaan , perpaduandan
  cintaakannegaradalamkalanganmasyarakat
  berbilangkaum.
  • Aktivitimelibatkanmuridpelbagaikaum.
  • 29. Contohaktiviti : Perkhemahan, bersukan,
  permainandan lain-lain.
  • Aktivitimestilahtidakbolehmenimbulkan
  sensitivitimana-manakaum.
 • 30. Kesimpulan
  Pengurusan fizikal harus mengambil kira bukan sahaja kemudahan prasarana serta kemudahan fizikal tetapi hasil dari pengurusan persekitaran fizikal dapat mewujudkan satu suasana serta iklim pembelajaran yang kondusif dengan mengambil kira keunikan perspektif dari pelbagai latar belakang budaya dan sosial.
  Guru perluberperanandalammengetahuilatarbelakangpelajar, dankepelbagaianperbezaanindividupelajarapabilamengaturdanmelakarkanpelanbilikdarjahsertaletaknyasudut-sudutpembelajaransupayamesrabudaya.
   
   
   
 • 31. Kesimpulan
  Guru sebagaipenggerakdanpendorong, pembimbing, perancang, pemupuksemangatdanpembentuksahsiahmurid. Dalammemenuhitanggungjawabini, guru bukanhanyaperlumemilihstategipengajaran yang berkesan, malahperlumemberipenekananterhadapaspekbahanpengajaran yang dibawakedalambilikdarjahataupunluarbilikdarjah.
  Pendidikandilihatsebagaisaluranuntukmenyampaikanciri-cirimasyarakatdankebudayaankedalammindagenerasimuda. Hal inibersesuaiandenganFalsafahPendidikanKebangsaan.
  Dalamkontekspendidikandi Malaysia, aspekkebudayaandanmasyarakatperludititikberatkankeranapelajarsecararealitinyahidupdalammasyarakat yang berbilangkaum, agama danbudaya.
   
   
 • 32. Rujukan
  Pengurusandicapaipada 7 Mei 2011 darihttp://ms.wikipedia.org/wiki/Pengurusan
  Wikipedia, Budayadicapaipada 7 Mei 2011 dari http://id.wikipedia.org/wiki /Budaya
  Sazlie, PengurusanMerentasBudayadicapaipada 7 Mei 2011 dari http://www.sazlie.com/index2.php?option=com_docman&task=doc_view
  & gid=2&Itemid=99999999
  Robiah Sidin (1993). Classroom management. Kuala Lumpur:
  Fajar Bakti.
   
  Steele, FI.(1973). Physical setting and organization development.
  Reading,MA:Addison-Wesley.
  PelanInduk Pembangunan Pendidikan 2006-2010dicapaipada 7 Mei 2011 dari http://www.sazlie.com/index2.php?option=com_ docman&task=doc_view&gid= 2&Itemid=99999999