P E N G

1,448 views

Published on

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,448
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
77
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

P E N G

 1. 1. PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH(KEMAHIRAN HIDUP) <br />PELAJAR SEKSYEN 3<br />KUMPULAN TIGA<br />TAJUK :11.0 PENGURUSAN MURID PELBAGAI UPAYA<br />
 2. 2. SEKSYEN 3<br />KEMAHIRAN HIDUP<br />AHLI KUMPULAN 3<br />ELMI AZHAM SHAH B MARSOM@ABD RAZAK DB100196<br />PAYA NGAU DB100702<br />NOORAZLINA BT KHAIRODDIN DB100284<br />MOHD AZHAR B ALI DB100201<br />MOHD ZAMRI B ISMAIL DB100204<br />NOR AZMI B MOHAMAD ZAKARIA DB100299<br />KAMISAN B SAIMIN DB100298<br />MOHD NOR FAZLI B RASHID DB100205<br />MUZAINI B ABU HASSAN DB100202<br />
 3. 3. PEMULIHAN<br />Langkahkhasuntukmembantumurid-murid yang menghadapimasalahpembelajaran<br />Dijalankanpadawaktu yang pendek.<br />Muridterdiridaripadamurid-murid yang tarafpencapaian yang tidakmemuaskandalampelajaranberbandingdenganrakansebaya yang lain<br />Ketinggalanataugagalkerja-kerja normal sekolahmereka<br />
 4. 4. Langkahkhasmembantumurid yang mengalamimasalah 3M (menulis, membacadanmengira)<br />Diberipemulihansebaiksahajamasalahdikesan<br />Masalahringan-guru kelasbiasa<br />Masalahberatdankomplek-guru khaspemulihan<br />Bilikdarjahdiubahsuaimenurutkumpulandankesesuaianmurid<br />
 5. 5. PROSES PENGAJARAN PEMULIHAN<br />Prosesberperingkat<br />Mengesan- mencubamengatasinya<br />Empatlangkahprosespengajaranpemulihan<br />Penentuanmuridlemahdanmasalahpembelajaran<br />Penentuanpuncaatausebab<br />Aktivitialternatif<br />Penilaiankejayaan program pemulihan<br />
 6. 6. PENGAYAAN<br />Aktivititambahankepadaaktivitiasaspembelajaran yang dijalankansamadadidalamataudiluarwaktusekolah.<br />Mengandungiunsur-unsuruntukmeluaskanpengetahuandanpengalamansertamengukuhkankemahiran yang sedangdipelajari.<br />Perludilakukansebabmurid-muridtidaksamakebolehan<br />Murid-muridtidakdiasingkan (pelbagaikebolehan )<br />
 7. 7. PERANAN PENGAYAAN<br />Memupukkepimpinan (muridcerdas)<br />Merangsangpemikiranluas<br />Mengembangkandayaaktiviti<br />Melatihberdikaridanbertanggungjawab<br />Meluaskanpengetahuandanpengalaman<br />Memupukdanmengembangkanminat -bakat<br />
 8. 8. PRINSIP PROGRAM PENGAYAAN<br />Penekanankepadaaktiviti –kreatifdaneksperimental.<br />Membuatkerjasendiridanhasilankendiri<br />Menggunakandayausahasendiri.<br />Memberipeluangmengembangkansifatkepimpinansosial.<br />Menggunakankaedahdanorganisasi yang mudahubah.<br />Melibatkanpembacaanluas.<br />
 9. 9. JENIS PENGAYAAN<br />Pengayaanmendatar<br />Pengayaanmenegak<br />
 10. 10. PENGAYAAN MENDATAR ( MURID SEDERHANA )<br />Dirancang-kumpulanmengikutkebolehan<br />Kadar kesukaranaktivitipengayaanberlainandiantarakumpulan<br />Jenispengayaan-lembarankerja<br />Tujuanpengayaan-memperkukuhkankemahiran yang telahdikuasai<br />Setiapkumpulanakanmenjalankanaktivitipengayaan- kemahiran yang sama<br />
 11. 11. PENGAYAAN MENEGAK ( MURID CERDAS )<br />Kumpulan cerdassahaja<br />Kadar kesukaranadalahsama<br />Jenisaktiviti – kertasprojek, permainan, rekreasi<br />Aktivitidiberilebihdaripada unit kemahirandiajar<br />Mewujudkankegembiraan<br />Mencungkilbakatdankerjasama<br />Menjalankanaktivitimencabar-kumpulansederhanaaktivitipengukuhandanpemulihan<br />
 12. 12. MURID BERKEPERLUAN KHAS<br />Bermasalahpembelajaran<br />Kecacatanbahasaataupercakapan<br />Gangguanemosidantingkahlaku<br />Kecacatan mental<br />Cacatanggota<br />Kecederaankhasakibatpengalaman<br />
 13. 13. Murid yang mengalamimasalahdalampembelajaranakanmempunyaiciri-ciriseperti:<br />Mempunyaikecerdasan normal, tetapiprestasipembelajaranlemah<br />Mempunyaikeupayaankoordinasi motor yang lemah<br />Kurangmemberiperhatiankepadapembelajaran<br />Mengalamikesulitandalamkomunikasi, menulisdanmemahaminombor<br />
 14. 14. MURID BERKEPERLUAN KHAS<br />Disleksia-murid yang adabahasadanpertuturanmempunyaikesukaranfonologikaldalamprosespertuturansepertisalahsebut, mencampuradukkanperkataandanlemahsintaksis<br />Epilepsi-lebihdikenalisebagaisawan. KamusDewanmendefinasikanepilepsisebagaisatupenyakit yang datangsecaratiba-tibadanmengakibatkankekejangananggotadanmenjadikaku, tegangdanmulutberbuih.<br />
 15. 15. Autisma-ialahpelajar yang darisegifizikalnya normal tetapitidakdapatmenumpukanperhatiankepadapengajaran, beradadalamduniakhayal, kadang-kadangsepertipekak, ketawasendiridantidaksukadiganggu<br />PintarCerdas - ciri-cirimurid<br />- Mempunyaiperbendaharaankata yang lebih<br />luasberbandingrakan yang lain<br /> - MempunyaikeistimewaandalamMatematik<br />
 16. 16. Kecelaruantingkahlaku<br />Merupakansatugangguanutamadalamsikapdanhubunganindividudenganindividu yang lain<br />Seringmenunjukkansikapsukamelanggararahandanmenimbulkangangguankepadaindividu lain<br />
 17. 17. Hiperaktif – muridterlaluaktif, tidakbolehdudukdiam, sukamenggangukawan, keluarmasukkelasikutsukahati<br />Hipoaktif- murid yang takutatauberadadalam phobia kepadadunialuar. Tidaksukaberkawandanmenyembunyikandiridibawahmeja<br />
 18. 18. RUJUKAN<br />Tuan Mahmud, Tuan Rakiza .(2003) KemampuanPoliteknik KPM dalammelaksanakan program pendidikankhasbagipelajarpekak: KolejUniversitiTeknologi Hussein Onn ms 2-7 <br />Yurani, Fadilah.(2003) Pembina modulpembelajarandandirimelaluilaman web dalammatapelajaranpembuatanperabutdaripelajarberkeupayaankhas (pekak) SekolahPendidikanKhas Shah Alam:FakultiTeknologiKejuruteraan ms 22-23 <br />Sue_tiha.(2011) PengurusanMuridPelbagaiUpaya.<br />Dicapai Mei 7, 2011, dari http://www.scribd.com/doc/46991216/20100405150416EDU3034-Bab-11-Pengurusan-Murid-Pelbagai-Upaya <br />
 19. 19. PENGHARGAAN<br />Prof. Madya Dr Hj. Ahmad Bin Esa<br />Staf-stafPerpustakaan<br />Rakan-rakankumpulan<br />
 20. 20. Sekian, terimakasih<br />

×