Thuyet trinh

787 views

Published on

Save

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
787
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Thuyet trinh

 1. 1. 1-Giôùi thieäu veà thegioididon- Thaønh laäp thaùng 03/2004- Lónh vöïc hoaït ñoäng
 2. 2. 12tr.USD 100 maùy/thaùn g 10-12% nghìn thò phaànmaùy/thaùn g
 3. 3. 2-Thegioididong & T-marketin Quaûng caùo truyeàn hình ^^
 4. 4. 2-Thegioididong & T-marketing
 5. 5. 3-Thegioididong & E-marketinWebsite baùn haøng
 6. 6. 3-Thegioididong & E-marketinCaùc ñaët vaø mua haøng Online
 7. 7. duïng Social Network ñeå mar tröïc tuy- 54% caùc cty quoác - 53% (~15tr) ngöôøiteá duøng maïng XH daân söû duïngnhö moät coâng cuï internetmar ñaéc löïc - Chæ coù 0.4% (~2000) DN söû duïng Facebook, 0.07% söû duïng Youtube vaø 0.2% cho caùc maïng XH khaùc
 8. 8. duïng Social Network ñeå mar tröïc tuy
 9. 9. Forum SeedingForum Seeding laø moät hình thöùc PROnline cho 1 saûn phaåm/ thöông hieäunhaát ñònh, vaø ñoái töôïng ngaém ñeánlaø caùc dieãn ñaøn.Noäi dung PR ñöôïc thöïc hieän moätcaùch giaùn tieáp – nhieàu thaønh vieânseõ trao ñoåi vaø caùc saûn phaåm/dòch vuï thay vì DN ñöùng ra PR chosaûn phaåm cuûa mình
 10. 10. Marketing treân caùc Webis
 11. 11. Google Adwords
 12. 12. Alexa.com noùi gì veà thegioididon
 13. 13. ï keát hôïp giöõa T-marketing vaø E-mark Söû duïng keát hôïp T-marketing vaø E-marketing nhö moät chieán löôïc marketing toång hôïp giuùp chuùng ta taän duïng ñöôïc öu ñieåm vaø haïn cheá ñöôïc nhöôïc ñieåm cuûa moãi beân
 14. 14. ï keát hôïp giöõa T-marketing vaø E-mark-Ñaàu tieân, DN cho ra ñôøi Website cuûamình, taïo lôïi theá caïnh tranh beân caïnhvieäc keát hôïp caùc hình thöùc marketingtruyeàn thoáng ñeå phoå bieán thöônghieäu nhaém ñeán khaùch haøng muïc tieâulaø giôùi treû-

×