Unsur jasmani n rohani

6,426 views
6,064 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
6,426
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
112
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Unsur jasmani n rohani

 1. 1. UNSUR JASMANI (PSIKOMOTOR)Pengenalan•Psikomotor merujuk kepada potensi /kematangan seseorang dan bersediauntuk melakukan sesuatu tindakan fizikal dalam sesuatu proses pembelajaranyang baru.•Kesediaan psikomotor yang tinggi membolehkan seseorang menjalankan aktiviti hariandalam program pembelajaran yang cekap dan berkesan.•Kesediaan psikomotor lazimnya penting untuk pembelajaran Pendidikan Seni,Pendidikan Jasmani, Muzik dan Kemahiran Hidup.•Kesediaan psikomotor berperanan penting bagi membentuk kokurikulum di sekolah.•Sistem daam pembelajaran di sekolah juga dirancang mengikut tahap psikomotorpelajar terutamanya latihan-latihan permainan bagi menajamkan lagi kemahiranpelajar.•Murid-murid juga didedahkan dengan latihan olahraga dan aktiviti fizikal yang lainuntuk membina daya tenaga, daya tahan, ketangkasan dan pergerakan yangcekap.•Kaitannya dengan unsur rohani, kesediaan psikomotor yang tertentu dan berperingkatdalam proses pembelajaran boleh diterapkan dengan nilai-nilai Islam supaya mampumelahirkan insan yang lebih seimbang pada masa akan datang.
 2. 2. -Menurut Jean Piaget, pembelajaran dalam bentuk permainanmerupakan alternatif pembelajaran dalam bentuk jasmanimelalui pebagai aktiviti yang bersesuaian.-Bukan melalui teori sahaja dapat mendidik kanak-kanak, tetapi bermain juga dapat mengasuh mereka untukmemperoleh ilmu.-Belajar melalui bermain adalah satu teknik pengajaran danpembelajaran yang berkesan kepada kanak-kanak.-Melalui teknik ini juga akan mendatangkan keseronokkan dankepuasan kepada mereka dalam P&P.-Kanak-kanak dapat menguasai perkembangan dankemahiran fizikal ,serta meningkatkan penguasaan bahasa .-Kesihatan tubuh badan individu akan meningkat danmencapai tahap keupayaan bagi menjaga kesihatan tubuhbadan dan mampu melakukan riadah dengan sempurna.-Mampu meningkatkan daya produtiviti demi memberisumbangan kepada kemajuan negara.-Berpandukan kepada Falsafah Pendidikan Negara, matlamatpendidikan ialah ke arah melahirkan insan yang baik dansempurna.
 3. 3. Kepentingan pendidikan jasmani dalam kurikulum sekolah-Pendidikan jasmani membantu membangunkan dan meningkatkankeupayaan fizikal dan kecergasan seseorang individu.-Aktiviti pengajaran dan pembelajaran pendidikan jasmani dapat membantuseseorang individu membangunkan kemahiran pergerakan asas.-Pendidikan jasmani di sekolah rendah juga dapat membantu murid-muridmeningkatkan kefahaman mengenai keselamatan diri, alatan dan tempatberaktiviti.-Dalam aspek pembangunan emosi dan sahsiah, pendidikan jasmanimembantu murid meneroka kelemahan dan kelebihan diri mereka seterusnyamemberi peluang dan ruang kepada mereka untuk mengenali dirinya.-Pendidikan jasmani yang diajar di sekolah berdasarkan kepada kurikulumyang telah digubal mampu menyemai budaya bergiat cergas sepanjang hayatdalam diri setiap murid.-Hal ini mampu mempengaruhi gaya hidup yang lebih baik dan sihat.-Kurikulum yang dibentuk dapat membantu melahirkan insan yang seimbangdari keupayaan psikomotor, afektif dan kognitif.-Aspek pembangunan insan merupakan keperluan negara dalam prosespembentukan modal insan yang berkualiti.-Unsur membina kesepaduan dan korelasi dalam kurikulum sukatan pelajaranpendidikan jasmani diselitkan unsur-unsur sains, maka kesepaduan matapelajaran dapat dibentuk.
 4. 4. Fizikal yang sihat dan matang tidak akan dimilikitanpa disusuli dengan keihklasan dalam beribadatdan menyembah Pencipta yang Esa.Dengan ini, matlamat dan wawasan falsafahpendidikan negara akan tercapai seperti dalampetikan;“Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyatMalaysia yang berilmu pengetahuan,berketrampilan, berakhlak mulia,bertanggungjawab dan berkeupayaanmencapai kesejahteraan diri serta memberisumbangan terhadap keharmonian dankemakmuran masyarakat dan negara.”Rakyat Malaysia yang mampu menikmatikesejahteraan diri dan berupaya menanganimasalah hidup, mampu berfikir secara waras,mempunyai tubuh badan sihat dan mempunyaikemahiran dalam menjalin perhubungan yangbaik dengan orang lain.
 5. 5. UNSUR ROHANIPengenalan-Mengikut Kamus Dewan Edisi Ketiga ; rohani bermaksud batin,yang berkaitan dengan roh, rohaniah atau jiwa.-Rohani pula me rupakan sesuatu yang berlawanan denganjasmani, iaitu pe rkara yang bukan berbentuk fizikal dan tidakboleh dilihat den gan mata kasar.-Imam Al-Ghazali (1058-1111) mentafsirkan rohani sebagai perkarayang terdiri daripada akal, nafsu, jiwa dan roh.-Pada peringkat awal remaja, (12-15 tahun), remajatelah memahami nilai ketuhanan, dosa dan pahala secarakonseptual.-Pada peringkat ini, mereka memerlukan kepuasan rohani untukmenghada pi dugaan hidup.-Pada peringkat ini juga remaja mudah terpengaruh padapersekitaran dan rakan sebaya dalam perkembangan rohaninya.
 6. 6. -Namun, remaja yang berusia lingkungan 15 hingga 20 tahun mula mempunyaipegangan agama yang kukuh.-Mereka telah percaya tentang kewujudan Tuhan, dosa dan pahala serta haripembalasan.-Mereka juga mula memikirkan Tuhan dan sifat-sifat ketuhanan secara abstrak.-Remaja dalam lingkungan umur ini juga mula mempersoalkan aspek-aspek kerohaniansecara logik.-Kadang-kadang timbul perasaan ragu, gelisah dan curiga terhadap perkara-perkarayang berkaitan kerohanian.-Unsur rohani pula merangkumi unsur berkaitan kalbu iaitu hubungan antara manusia dengan penciptanya.-Unsur rohani ini lebih menjurus kepada amalankeagamaan seperti kepercayaan dan kepatuhankepada Tuhan.
 7. 7. -Mereka mengakui wujudnya Pencipta, mengakui manusia danalam dijadikan oleh Pencipta, mengetahui tentang percaturanyang telah dilakukan oleh Tuhan, faham bahawa manusiadijadikan untuk menjadi khalifah di muka bumi ini danbertanggungjawab terhadap apa yang dilakukan, menjauhikemungkaran dan melakukan kebaikan, mengikuti danmengamalkan ajaran agama, dan yang terakhir sekali ialahsentiasa mengukuhkan kepercayaan beragama.-Rakyat Malaysia yang berakhlak mulia merupakan unsur yangseterusnya dimana perkara utama yang dituntut adalah rakyatyang mampu untuk menilai mana satu yang baik dan mana satuyang buruk.-Kebolehan berfikir jauh dalam menimbang kesan dan akibatsesuatu perkara dan yakin dalam perkara murni yang dilakukanmerupakan ciri-ciri yang perlu ada dalam rakyat Malaysia yangberakhlak mulia.
 8. 8. Antara langkah memperkembangkanunsur rohani dalam diri pelajar.1.Strategi Penerapan Nilai Murnia.Aspek-aspek Ontologi (teorikejadian), epistemologi (teori ilmu) dan axiologi(teori nilai), digabungkan sebagai komitmenuntuk menjadikan nilai-nilai murni sebagai asasutama dalam kurikulum pendidikan kebangsaan.b.Dalam pendidikan , penerapan nilai murniberlaku secara bersahaja dan tidak langsung.c.Strategi penerapan nilai secara yang tidaklangsung ini penting kerana nilai tidak bolehdiajar secara formal seperti matapelajaran lain.d.Hal ini merupakan satu penghayatan danpengusahaan secara beramal bukan sekadarperingatan atau penghafalan.
 9. 9. d.Guru bertindak sebagai pembimbing kepada pelajar untukmenilai diri sendiri.e.Nilai yang diterapkan boleh menjadi kriteria panduantentang bagaimana sesuatu nilai harus dilakukan misalnyanilai keberanian ataupun rasional.f.Orang yang rasional boleh membuat pertimbangan yang baikdalam menghadapi menyelesaikan sesuatu masalah.g.Sikap perihatin guru dan kesedaran pelajar dalammemupuk nilai murni baik secara formal ataupun spontanmenyebabkan ianya akan sentiasa dapat dipupuk darisemasa ke semasa.h.Tindakan Kementerian Pendidikan melancarkan strategibersepadu diperingkat sekolah menengah (KBSM) adalahbersesuaian ;bertujuan memastikan semua matapelajaran yangdiajar saing berkaitan dan bersifat bersepadu;manakala unsuryang menunjukkan kesepaduan ini ialah unsur nilai.
 10. 10. Teknik Penerapan Nilai Murni-Nilai-nilai murni wajar dilaksanakan dan diserapkan dalampendidikan, melalui teknik yang sesuai bagi mencapaimatlamat dan keberkesanannya.-Antara cara yang dikenalpasti untuk menerpkan danmenyerap serta menyemai nilai-nilai murni ialah: a.Melalui matapelajaran tertentu (Pendidikan Moral danPendidikan Islam)b.Penerapan nilam murni dalam matapelajaran lainc.Aktiviti ko-kurikulumd.Aktiviti persatuan sekolah
 11. 11. “Potensi Intelek”-Menurut Nik Aziz Nik Pa dalam bukunya “Potensi Intelek”menjelaskan dalam perkembangan daya intelek, kita tidakharus mengenepikan unsur agama Islam dalampendidikan.-Ini disebabkan manusia adalah mahluk ciptaan Tuhanyang paling istimewa dan lahir dengan segala macamkeistimewaan dan anugerah.-Kebestarian sesuatu pengajaran itu bergantung kepadasejauh manakah seseorang guru dapat mengintegrasikanaspek pedagogi, psikologi dan teknologi dalam prosespenyampaian ilmu ke arah melahirkan seorang pelajaryang berfikiran kritis dan kreatif, seimbang darisegi intelek, rohani, emosi, dan jasmani serta dapathidup dalam keadaan yang harmonis yang berpegangteguh pada agama dan kepercayaan pada Tuhansepertimana yang terdapat dalam falsafah pendidikannegara.
 12. 12. Kepentingan dan Keberkesanan Penerapan NilaiRohani/Murni dalam Falsafah Pendidikan Negara.-Pada hari ini semakin ramai golongan remaja yang berakhlak mulia walaupun merekadipengaruhi oleh pelbagai godaan untuk melencongkan nilai murni pada diri manusia.-Pada hari ini timbulnya kesedaran remaja sendiri untuk membenteras kepincangan yangdihadapi oleh segelintir rakan mereka yang masih dipengaruhi oleh nilai yang tidak elok.-Dari segi ekonomi misalnya, kanak-kanak sekolah begitu perihatin terhadap kelemahan dankesusahan orang lain.-Penerapan nilai murni yang mereka terima membantu menyedarkan mereka untukmenderma, menolong dan perihati terhadap masalah yang wujud tanpa mengira siapa.-Yang paling jelas kita lihat sekarang ialah nilai saling hormat menghormati yangditunjukkan oleh remaja kita kepada ahli masyarakat.-Melalui penerapan nilai di sekolah-sekolah, mereka prihatin dalam menghormati orang yanglebih tua daripada mereka.-Mereka pandai menyesuaikan diri dalam sesuatu kelompok tertentu agar tidakmenyinggung perasaan orang lain.
 13. 13. -Insan yang baik secara automatis menjadi warganegara Malaysia yangbaik.-Mereka ini hendaklah memiliki serta menghayati ciri-ciri yang berikut: i. percaya dan patuh kepada Tuhan; ii. berilmu pengetahuan; iii.berakhlak mulia; iv.bertanggungjawab kepada diri, masyarakat, agama dan negara; v.berbakti dan memberi sumbangan kepada masyarakat dan negara; vi.dan memiliki sahsiah yang seimbang dan sepadu.-Memperkembangkan potensi individu,dimana potensi ini ialah bakat dankebolehan yang dimiliki oleh seseorang individu semenjak ia dilahirkan.-Bakat dan kebolehan ini meliputi aspek-aspek intelek, rohani danemosi, dan jasmani yang merupakan anugerah Tuhan.
 14. 14. PenutupNatijahnya, perkembangan potensi individu telah membawa kepada perkembangankedua-dua unsur ini iaitu perkembangan potensi secara menyeluruh dan bersepadu.Perkembangan secara menyeluruh dan bersepadu ini merangkumi perkembanganindividu yang maksima pada jalan atau cara yang tepat bagi membantu menggilappotensi yang ada dalam diri individu tersebut. Maksud seimbang dan harmonis disiniialah insan yang berilmu pengetahuan, mempunyai akhlak mulia, percaya dan yakinkepada tuhan, mempunyai jiwa dan fikiran yang tenteram, sihat tubuh badan, sertamatang dari segi emosi dan sosialnya. Insan yang seimbang dan harmoni inimempunyai jasmani, emosi, rohani dan intelek yang telah diperkembangkan secarakritikal dan bersepadu. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan harian atau tingkah lakuindividu yang bertanggungjawab, menghormati orang lain, mempunyai kesedarankendiri yang tinggi dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tenangdan cepat.Kesimpulannya, bagi melahirkan modal insan yang seimbang danharmonis, pencapaian dalam aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani perlulahdititikberatkan dahulu kerana 4 elemen inilah yang menjadi pemangkin sebenar dalampembangunan modal insan selaras kehendak negara kita bagi mencapai Wawasan2020.

×