The albanian in london 10th of may 2013 ( 9th year of publishing )

2,219 views

Published on

The Albanian in London 10th of May 2013 ( 9th year of publishing )

Join us on Facebook: www.facebook.com/thealbanian.co.uk

Join us on twitter: https://twitter.com/#!/shefdomi

The Albanian is a newspaper in London, United Kingdom covering race & ethnic society and culture. The Albanian is published twice every month.The web site is presented in English and Albanian language, if some of the content is not in one of the languages please do feel free to email us on info@thealbanian.co. uk or admin@shefdomi. com and we will be happy to translate it for you, or assist you in anyway that we can.

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,219
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
63
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

The albanian in london 10th of may 2013 ( 9th year of publishing )

 1. 1. VITI I 9 I BOTIMIT www.thealbanian.co.ukinfo@thealbanian.co.uk Tel: 02082169527 LONDON 10 MAJDërgo para online*moneygram.co.uk*Përnjëlistëtëplotëtëtarifavetëtransferimitnëinternetjulutemvizitonimoneygram.co.uk.MoneyGramInternationalLimitedështëeautorizuardheekontrolluarngaAutoritetieShërbimitFinanciar.MoneyGramdheGlobijanëmarkatëMoneyGram.Tëgjithamarkatetjerajanëpronëepronarëvetëtyrepërkatës.©2012MoneyGram.Tëgjithatëdrejtaterezervuara.AMBASADORI MAL BERISHADEKOROHET NË LONDËRPËR MERITA CIVILEEMIGRACION:NDRYSHIMETE RREGULLAVETE EMIGRACIONITNGA “HOME OFFICE”DITA SHQIPTARE NË LONDËR5 maji - ditë e bashkëpunimitmbarëkombëtarfaqe 2faqe 999 vvjjeettAtyre që ruajtën këngën e djepit...Nga Petrit Kuçanafaqe 11DUKE NDËRTUAR URATE BASHKËPUNIMIT MESKOMUNITETEVE... faqe 10Europes last corner: Beachesand beauty in Albania, the hid-den bargain of the Balkanspage 23
 2. 2. Aktualitet www.facebook.com/thealbanian.co.uk faqe 2DREJTOR: PETRIT KUÇANAKryeredaktor: BASHKIM METALIAREDAKSIAAkil Koci, Daut Dauti,Emanuel BajraPranvera Smith,Blerim Ciroka,Claire Fletcher,Flori Slatina,Kastriot Dervishi,Artan Zeneli,Jeni Myftari,Agim Shabani,Anila Hoxha,Shefit Domi,Web-design Shefdomi.comwww.thealbanian.co.ukalbania7@gmail.comTel/fax:02082169527“The Home Office”, në vazhdimësi kakryer dhe do të kryej në një të ardhmetë afërt ndryshime në rregullat dhe lig-jet e emigracionit në Mbretërinë eBashkuar (MB). Është mirë që komu-niteti shqiptarë në Britani, të informo-het në lidhje me disa ndryshime shumëtë rëndësishme të përmendura në këtëartikull informues:Ndryshime te kërkesave të “Njo-hurisë së Jetës dhe Gjuhës” (Knowl-edge of language and life”)Nga data 28 Tetor 2013, përveç rastevetë përjashtuara nga legjislacionipërkatës, të gjithë aplikantët për rezi-dencë të përhershme në MB (IndefiniteLeave to Remain in the UK), apo ap-likantët për naturalizim si një shtetasBritanik (naturalisation as a British cit-izen), kanë nevoje të plotesojnëkërkesën ligjore te “Njohurisë së Jetësdhe Gjuhës” (the knowledge of lan-guage and life) duke plotësuar kushtete mëposhtme: a) duhet kaluar testi“Jeta në Mbretërinë e Bashkuar” (“thelife in the UK test”); dhe b) pasja e njëkualifikimi në gjuhën angleze për tëfolurën dhe të dëgjuarën (speaking andlistening) në nivelin B1 CERF ose mëlart, apo të njehsueshme me të.Pra, siç shihet niveli i anglishtes qëaplikanti duhet të zotërojë është mëe lartë seç është dhe do jetë deri nëdatën 28 Tetor 2013.Është për tu theksuar se anëtaret e ko-munitetit shqiptarë në MB, që kanëdëshire të bëhen shtetas britanikë, qëplotësojnë kriteret ligjore përkatësedhe se mendojnë që nuk do të mund tëarrijnë nivelin e anglishtes së kërkuarpas datës 28 Tetor 2013, duhet të ap-likojnë sa më shpejt që të jetë emundur, por gjithsesi, jo më vonë se nëdatën e lartpërmendur.Ndryshime ne lidhje me aplikimin përrezidencë te përhershme në MB (In-definite Leave to Remain in the UK)Rregullat e reja të emigracionit hynënë fuqi në datë 9 Korrik 2012, të cilatmidis ndryshimeve te tjera, ndryshuankohën që anëtarët e familjes duhet tëjenë prezent në Mbretërinë e Bashkuar,përpara se të kryenin aplikimin përrezidencë të përhershme në MB (In-definite Leave to Remain in the UK).Këto rregulla të reja të emigraciontjanë të zbatueshme për partnerët eqytetarëve Britanike, dikujt me rezi-dencë të përhershme në MB (IndefiniteLeave to Remain in the UK), dikujt mestatus refugjati (refugee status) në MB,ose dikujt me status të mbrojtjes njerë-zore (humanitarian protection) në MB.Nëse një aplikant ka aplikuar për tëardhur në MB apo për leje qëndrimi nëMB, në ose para datës 8 Korrik 2012,dhe ai aplikim është miratuar, aplikantika nevoje të qëndrojë në MB dy vjetpara se aplikanti të aplikoj për rezi-dencë të përhershme në MB (IndefiniteLeave to Remain in the UK).Nëse një aplicant ka aplikuarpër të ardhur në MB apo për leje qën-drimi në MB, në ose pas datës 9 Kor-rik 2012, për të ashtuquajturën ”5-yearfamily route”, dhe ai aplikim është mi-ratuar, aplikanti ka nevoje të qëndrojënë MB, pesë vjet para se aplikanti tëaplikoj për rezidencë të përhershme nëMB (Indefinite Leave to Remain in theUK). Aplikanti fillimisht do ti lëshohetleja për të hyrë në MB për dy vjet egjysëm, dhe më pas ka mundësi të ap-likoje për një leje qëndrimi tjetër menjë tjetër periudhë prej dy vjet egjysëm.Nëse një aplikant ka app-likuar për të ardhur në MB apo për lejeqëndrimi në MB, në ose pas dates 9Korrik 2012, për të ashtuquajturën”10-year family route”, apo për leje përtë qëndruar në MB në baze të ash-tuquajturës “10-year private liferoute”, dhe ai aplikim është miratuar,aplikanti ka nevojë të qëndrojë në MBdhjetë vjet para se aplikanti të aplikojpër rezidencë të përhershme në MB(Indefinite Leave to Remain in theUK). Aplikantit fillimisht do tilëshohet leja për të hyrë për periudhëndy vjet e gjysmë, dhe më pas kamundësi të aplikoje për një leje qën-drimi tjetër për tre periudha te tjera menga dy vjet e gjysëm seicila periudhë.Ndryshime mbi apelet në lidhje merefuzimet e vizës si një vizitor famil-jar (“a family visitor”)Një ndryshim tjetër është ajo që “TheHome Office” po heq të drejtën e plotepër apel për aplikantet që u është re-fuzuar viza si një vizitor familjar “afamily visitor”.Në datën 25.04.2013, miratim nga ma-narkia (Royal Assent) i është dhënë njëneni të legjislacionit përkatës, gjë qëdo lejoj që ndryshimet e mësipermë tëkryhen.Ndryshimet priten të hyjnë në fuqi nëdatën 25 Qershor 2013, apo menjëherëpas asaj date. Pra, rregullat e reja do tëjenë të zbatueshme për aplikantënt qëaplikojnë për vizë për të hyrë në MB,për të vizituar anëtarët e tyre të famil-jes, në apo pas datës së hyrjes në fuqitë ndryshimeve.Aplikantënt që janë refuzuar mund tëriaplikojnë duke adresuar arsyet e re-fuzimit të aplikimit të tyre të mëher-shëm, në vend që të aplikojnë për apelnë tribunalin përkatës.Sipas “The Home Office”, kjo mënyredo të kursente në kohë dhe në të hollase sa mënyra e aplikimit për apel.Gjithashtu duhet të kihetparasysh që “Home Office” ka dhe dotë ndryshojë udhezimet, format dheinformacionin në “website”, nga kuështë marrë edhe i gjithë informacionii këtij artikulli, për të reflektuarndryshimet në kohë, me qëllim zba-timin e tyre.Në përfundim, duhet theksuar që emësipërmja është vetëm për informa-cion, ndërsa për këshilla ligjore më tëhollësishme, të interesuarit duhen tëparaqiten tek përfaqësusit ligjore tëspecializuar në fushën e emigracionit.Kastriot Berberi LLB (Hons.) - UKImmigration LawyerEMIGRACION: NDRYSHIME TE RREGULLAVETE EMIGRACIONIT NGA “HOME OFFICE”
 3. 3. TRANSPORT MALLRASHANGLI-SHQIPERI-KOSOVESHERBIM I SHPEJTE DHE I SAKTENA KONTAKTONITEL:07737 597 00007507 444 654toni.79-@hotmail.comAddress 61 Birkenhead StreetLondon, WC1H 8BBTelephone +44 20 7843 4344Fax +44 20 7843 4334E-mail enquiries@cg-law.co.ukDX CG LAW 37912 KINGS CROSSwww.cg-law.co.ukPër çështje emergjencieapo përfaqësim ligjor nëSTACIONET E POLICISËkontaktoni Xhemilin24/707958679888Personal InjuryCG LAW IS ABLETO PROVIDELEGAL ADVICE INPERSONALINJURY CASES INAREAS SUCH AS:Accidents atwork, Road Traf-fic AccidentsSerious Injury ClaimsIndustrial Disease ClaimsMotorcycle Accident ClaimsVictims of Abuse Holiday ClaimsCriminal Injuries Trips and SlipsImmigrationImmigration Law is so complex, it is es-sential you engage the services of an ex-periencedimmigration lawyer. CG Lawprotects the rights of non EU nationalswho are havingproblems entering or settling in the UK. This can be fora number of reasons such as:coming into the UK to work / bringing family over to the UK/ marrying or livinghere with a partner / setting up their own/ business here / studying in the UK /working here illegally/ being forced to return to your country of origin / Beingdetained under the Immigration Law / claiming asylumWe also work with European Nationals who experience/ problems exercisingtheir right to free movement within Europe.At CG Law, we are fully knowledgeable with all UK Border Agency legislation andany changes made to the immigration rules. We can offer a wide rangeof Immigration Law services including:Making an application to the UK Border Agency/ Help businesses applyfor overseas workers/ Student visa applications / Business ImmigrationLegal advice before immigration court / Deportation casesCitizenship and nationality applications/ Children immigration cases- checking achild’s immigration/ status, seeking asylum, human rights cases and abandonedchildren are all typical cases for CG Law.CRIMINAL & REGULATORY WORKCG Law has a highly experienced team of criminaldefence lawyers who effectively handle cases involving investigationsby organisations such as:Serious Fraud Office / Her Majesty’s Revenue and Customs,Police Fraud Squads / the Crown Prosecution Service /Information Commissioner’s Office/ Environmental HealthCG LAW PRACTICE IN A WIDE RANGE OF AREAS INCLUDING:Fraud / Corruption/ Offences under the Companies Act/Tax Evasion / Money Laundering / Insider dealing/Business crime / Terrorism / International CrimeNO WINNO FEENëse dëshironi të kontaktoni në shqip telefononi Venera : Mob:07904014153
 4. 4. aktualitet www.facebook.com/thealbanian.co.uk faqe 4NGA PETRIT KUÇANAIshin vetëm valët e Radio Tiranësqë përçonin fjalën shqip, ndonëseishte e pamundur që të shkoqitej aitingulli i mëmëdheut nga propagandakomuniste.Ishte e vetmja dritare qëbashkatdhetarët e gjendur në Britani,para pesëdhjetë e kusur vitesh, tëmund të gjenin një ngjyrë mëmëdheu,duke shtrënguar diku në thellësinë eqenies së tyre “amanetin” se “Atdheutnuk mund t’i thuhet lamtumirë”.Ky kod i trashëguar prejshqiptarëve u ruajt edhe atëherë kurkëta mërgimtarë kalonin ditë, jave embase muaj pa shqiptuar një fjalëshqip, deri pas viteve ’90 kur “ugëzuan të dëgjonin shqiptarët që flis-nin, këndonin apo qoftë edhe sha-heshin në shqip”.Edhe kur mëmëdheu gjen-dej tërësisht i përçudnuar, edhe kur atopak lajme që mund të merrnin ngaandej, shkërmoqeshin dalëngadalë ën-drrën e tyre, edhe kur shpresa përndryshim sa herë mundimshëm gjal-lohej, aq herë thyente qafën e për-plasej hundë e buzë po në tingujt eRadio Tiranës, ata nuk mund të gjen-deshin me shpatulla për muri, pasibrenda tyre kishte një këngë, ajokënga e djepit që si gjiri i nënës nukmund të harrohej.Duket se ishte kjo këngë qëgjeneronte çdo frymëmarrje të tyreedhe vite më vonë, kur edhepse botakishte një tjetër dimension, por përsëriatdheu mbetej i largët, i paarritshëm asnë ëndrrën më të çmendur.Kjo këngë e ngujuar nëgenin e tyre ushtonte, edhe kur perdjae hekurt do të binte duke hapur njëdritare tjetër shprese, por nga andej uhap, pabesueshëm, si një epidemibraktisja, dhe, në simfoni me këngën edjepit u ngjir edhe ajo e largëta, këngae kurbetit, bashkë me dallgët e detitdhe heshtjen nëpër kalimet “e paviza”.Kënga e djepit i burrëroikëta mërgimtarë, përtej lotit të nënave,apo netëve të gjata të burgjeve sllave,e dalëngadalë, pavetëdijshëm ishte kjokëngë që i shndërroi ata në misionarëtë çështjes së madhe shqiptare, në am-basadorë të atyre trojeve, ngado qëshkuan, deri në ishullin e largët bri-tanik.Ata janë të natyrshëm,as nuk pritnin t’u drejtohesh meshkëlqesi, apo t’u bësh elozhenëpër takime diplomatike ose jo.Ata nuk ditën dhe nuk dinë tëbëhen as idhnakë dhe asikanakë, (nuk mund ta rrokninrrugën e tëhuajsimit) edhe kurnë kohërat moderne u ndien tëpërçmuar... nga ata që u bënëpërfaqësues të shteteve amë..Ata ishin dhe janë mision-arë të kauzës kombëtare, bartës të“amanetit” mëmëdhetar, që ngaparullë shkruesit që organizoninshqiptarët e Britanisë përndërgjegjësimin e opinionit britanik,kundër masakrës së përgjakshme mil-losheviçjane në një truall të atdheuttonë, e deri tek takimet me parlamen-tarë, ministra apo lordë britanikë.Ata nuk u zmbrapsën dhe umunduan ta kapërdinin në heshtje fak-tin e dhimbshëm se shumë prej “tëmëdhenjve” as që e kishin idenë se kui bie Kosova, apo ata që i cilësonin siterroristë, apo kur dritëhijet e fatit lu-anin në shpirtin e tyre mallëshumë.Nuk u stepën, por reaguanmadje denjësisht edhe kur mediat ipërçudnuan, kur zhargoni i epitetevepër shqiptarët e këtushëm dukej se nukkishte fund, dalëngadalë filluan tëmbijnë lulet e farës shqiptare; diku njëshoqatë, diku një gazetë, diku njëshkollë shqipe, diku një biznes edalëngadalë yjet shqiptarë po shfaqenpas mjegullës apo reve.Nuk ka fushë të jetës që nukkemi nga një ambasador të shkëlqyer,që nga pishtarët që u kthyen në udhër-rëfyes gjeneratash, e deri tek ata që ukthyen në model të brezit të ri britanik,evropian apo më gjerë; që nga ata qënuk mund të rrinin pa hupur njëshkollë shqipe, e deri tek ata që mekrenari prej shqiptari ligjërojnë nëpëruniversitetet më prestigjioze britanike.Ishte së paku detyrë për ne si media,që të paktën “të njihnim” këta mision-arë, dhe të merrnim prej tyre ato kon-statime dhe mesazhe, që na duhen aqshumë sot, sidomos brezit të ri qëmund të ketë mësuar “pak ndryshe”këngën e djepit.Nuk ishte e lehtë për ne,pasi atyre nuk u pëlqen të duken, tëshfaqen, por edhe ky ishte mision.Është një mision që do të vazhdojëdhe jemi të bindur se ka shumë eshumë ambasadorë- misionarë të tjerëgjithandej dhe që brenda tyre ushtonkënga e djepit, amaneti se atdheut nukmund t’i thuhet kurrë lamtumirë...Atyre qëruajtënkëngëne djepit...Më së pari dua tëpërshendes botue-sit e gazetës “TheAlbanian” për nismën emarrë për të venë në pahkontributin e shqiptarëve nëBritaninë e Madhe. Am-basada, ndonëse nuk kaasnjë lidhje me këtë përzg-jedhje, e përkrah si nismëdhe e konsideron një përp-jekje fisnike për të bërë tënjohur punën që bëjnëshqiptaro – britanikët, në këtë vend tëmadh.Natyrisht të dalësh në pah, tëveçohesh, të jesh në një listë të zgjed-hurish është përherë një ndjenjë tun-duese e cila bashkëjeton me njeriun. Tëdalësh në krye të një gare, të jesh në njëlistë njerëzish me vlera, të kontribuoshpër kauza fisnike, cilatdo qofshin ato,është virtyt njerëzor. Egoja e shëndoshëpër të përparuar, për të kapë të renë,pavarësisht në çfarë fushe, shkencë, art,biznes, sport, kulturë, veprimtari human-itare, studime, është ajo që e çon indi-vidin përpara dhe përmes shumëindividëve edhe vetë një bashkësi të cak-tuar e deri edhe kombet.Kjo zgjedhje e njëqint shqip-tarëve të dalluar mund të has në shumëkomente e ndoshta edhe kundërshtime.Kjo është e natyrshme pasi nuk është njëgarë vrapimi e matur me saktësinë e njëkronometri elektronik. Krejt natyrshëmaty mund të ketë pasaktësi, emra të lënëjashtë, të panjohur ende, ndoshta edhesubjektivizëm. Por as ata që do ta kri-tikojnë nuk i shpëtojnë dot subjektivizmit.Dëshira për t’i vënë në pah këto vleraështë për tu lavdëruar. Vend për të për-mirësuar do të ketë jo sot, që është herae parë e një nisme të tillë, por edhe passhumë vitesh.Bashkësia jonë ka edhe njerëztë tjerë. Ky është vetëm fillimi. Debati qëdo të pasojë këtë përzgjedhje do të jetë itillë që në atë ardhmen të ndihmojë qëshumë njerëzve tu rritet dëshira për tëqene midis të mirëve por edhepërgjegjësia e një përzgjedhje sa më tëmirëAmbasada pikësëpari ju uronnjëqint më të mirëve shqiptaro - britanikësa më shumë suksese dhe në tëardhmen uron që kjo përzgjedhje e fil-luar brenda bashkësisë tonë, të shkojëedhe më tej, në konkurencë me bashkësitë kombeve tjera dhe vetë britanikëve,ndërsa përzgjedhja të bëhet nëbashkëpunim me tërë entitetet tjerashqiptaro-britanike.Urime!Të njohësh dhe të re-spektosh mundin e atyre që kontribuanpër çështjen shqiptare në Diasporëështë një veprimtari shumë fisnike. Diasporashqiptare është një ndër diasporat më të suk-sesshme në botë, duke e kurorëzuar projektinmë madhor, atë të pavarësisë së Kosovës,për të cilin kontribuan dhe u flijuan shumëbreza, përfshirë qindra veprimtarë dhe luftë-tarë nga Diaspora.Diaspora shqiptare meriton mirënjo-hje të thellë për atë që kanë bërë dhe pobëjnë për vendin e tyre. Kujtojmë këtu të gjithëata mësues që mbajtën të gjallë gjuhënamtare, ata që protestuan para kancelarivedhe ambasadave të ndryshme për kauzënkombëtare, ata që argumentuan dhe lobuannë qendrat vendimmarrëse, ata që ndanë kaf-shatën për të ndihmuar fianciarisht familjetdhe të afërmit e tyre në atdhe, e në veçantiata që sakrifikuan jetën për lirinë e Kosovëstë cilën e gëzojmë sot.Çdo pjesëtar i Diasporës shqiptareduhet të ndihet krenar për kontributin e vetënë të kaluarën dhe frytet e atij kontributi sot.Çdo pjesëtar i Diasporës meriton të renditetnë këtë listë veprimtarësh të dalluar.Sot, ne krenohemi jo vetëm me kon-tributin e Diasporës shqiptare nëBritaninë e Madhe në të kaluarën,por edhe ndihemi mirë dhe kre-narë me rezultatet e tyre nëshumë sfera të jetës në vendin kujetojnë. Ngado që shkojmë mbur-remi kur takojmë profesorë,mjekë, inxhinierë, mësues,afaristë, studentë, të cilët rrezato-jnë një imazh shumë pozitiv përveten dhe për tërë komunitetinshqiptar në përgjithësi.Diaspora shqiptare në Bri-tani të Madhe është fatlume qëjeton dhe vepron në një vend i cili ka bërë dhepo bën aq shumë për demokratizimin dhe in-tegrimin e Shqipërisë, e në veçanti për lirinë,pavarësinë dhe njohjen e Kosovës në botë.Në këtë drejtim, Diaspora shërben si një urëlidhëse e forcimit të miqësisë dhebashkëpunimit me shtetin mik, Britaninë eMadhe.Si Ambasadë e Republikës sëKosovës, ne do të jemi përherë pranë Dias-porës shqiptare për t’i njohur, respektuar dhepër t’i kultivuar vlerat më të mira kombëtare, tëcilat janë njëkohësisht vlera të përbashkëtaevropiane dhe përendimore.Sqarim: Pë hir të korrektësisë dhe tëobjektivitetit, Ambasada e Kosovës njofton tëgjithë lexuesit e gazetës Albanian se nuk kaqenë e përfshirë në përpilimin e listës e as nëkriteret në bazë të të cilave është ndërtuar kjolistë e 100 veprimtarëve të shquar. Ky shkrim,përveç personave të shënuar në listë, iudedikohet të gjithë bashkatdhetarëve tanë qëkanë kontribuar dhe vazhdojnë të kontribojnëpër kauzën kombëtare dhe në rritjen emirëqenies së komunitetit tonë.Mal BerishaAmbasador i Shqipërisë në MBLirim GreiçevciAmbasador i Kosovës në MB
 5. 5. I përshtatshëm për tëtransferuar para online0800 026 0535gjatë gjithëkohës...HapurParatë tuaja merren në Shqipëridhe Kosovë në vetëm 10 minuta*Dërgoonline sot nëmoneygram.co.uk*
 6. 6. AA Driving SchoolInstruktori Shqiptar Artan Jakupi ne sherbimin tuajMenyra me e lehte per te marre patenten anglezeNa kontaktoniper ofertat e funditJu ndihmojne nese deshironi te beheni instruktorKontaktoni Artanin07769628835E vetmja autoshkolle qe perdor instruktoreqe jane te kualifikuar plotesisht
 7. 7. aktualitet www.facebook.com/thealbanian.co.uk faqe 7NGA BASHKIM METALIAGjithnjë e më shumë kur mendon segazetaria e shkruar po “skadon”, teksheh se tirazhi i gazetës sa vjen e shto-het nga viti në vit, tek vëren se padroni(lexuesi) yt jo vetëm që të lexon pordhe të vlerëson pozitivisht, natyrshëmndjehesh i inkurajuar.Gazeta e komunitetit shqiptar në Bri-taninë e Madhe “The Albanian”, jovetëm e ka shtuar tirazhin e saj vit pasviti por vijimësia premton një suksestë padiskutueshëm.Pavarësisht se formati i gazetarisëklasike duket sikur po transformohet ,prapë se prapë interneti dhe mediatelektronike vetëm sa e përforcojnëgazetarinë e shkruar.The Albanian e ka zanafillën tek pa-sioni, domosdoshmëria ,misioni injerëzor dhe profesional.Ishte një katrahurë e vërtetw kur shqip-tarët e viteve 98, të mos flasim parakëtyre viteve, nuk kishin mundësinë jovetëm të informoheshin mbi atë seçfarë ndodhte në atdhe aq më keq përproblematikat dhe ngjarjet që për-balleshin në emigrim.Me vështirësitë dhe peripecitë nga mëtë ndryshmet që u përball gazeta jonë,rritja dhe mëkëmbja po bëhej e sigurtëjo vetëm në aspektin profesional, pordhe në impaktin që po luante tekbashkëkombësit emigrantë në ishullinbritanik.Komuniteti shqiptarë u pasurua me in-formacion, u orientua me detaje përnevojat që i nevojiteshin pse jo mundta themi me plot gojën u edukua dhevazhdon akoma të marrë nga e zezambi të bardhat e editorialeve dheshkrimeve të shumëllojshme të kësajgazete.Krenaria profesionale në këtë rast nukteprohet pasi jemi protagonistë të mi-sionit fisnik të gazetarisë në kushte tëveçanta në një vend po kaq të veçantësa ç’është Britania e Madhe.Stafi i The Albanian ka dhënë një kon-tribut për tu vlerësuar , duke i dhënëpublikut një panoramë informacioni tëdobishme në interes të tij dhe gjith-monë të gatshëm për të ndërhyrë pro-fesionalisht në lehtësimin eproblemeve të përditshme që haseshin.Aktiviteti i TheAlbanian ka qenë gjatëkëtyre nëntë viteve tejet i mbushur mepromovime dhe informime tëndryshme.Gazeta është sinonim i suksesit dhe ar-ritjeve mediatike në emigracion.Me iniciativën e gazetës dhe stafit tësaj janë botuar tre herë Antologjia e“Lërmeni pak atdhe” të krijuesveshqiptarë në Mbretërinë e Bashkuar,po ashtu e librave të kontakteve , Al-banian Contacts , organizimeve tëndryshme festive. Misionarizimi iGazetës The Albanian nuk përfundonkëtu. Së fundi , që përkon edhe me 100Vjetorin e shpalljes së Pavarësisë sëShqipërisë. është bërë e mundur nx-jerrja në dritë dhe të botohet “ 100shqiptarët e Britanisë’’, libër ky qëspikasin figura të rëndësishmeshqiptare. Kontributet , vlerat, talentetdhe përkushtimi ndaj komunitetitshqiptar në Ishull dhe më tej, u men-dua si një ide falënderimi, mirënjohjejendaj të gjithë pjesëmarrëseve në libër.Editorialet e The Albanian kanë elabu-ruar me të madhe të rejat e funditkryesisht për emigracionin, dukebashkëpunuar me avokatë dhe këshill-tarë ligjorë që merren më çështje nëfjalë.Bashkëpunimi me shoqatat endryshme , pasqyrimi i aktiviteteve tëtyre me komunitetin shqiptar, organiz-ime të ndryshme kulturore, akademikedhe sociale kanë gjetur pasqyrim tëplotë në faqet e gazetës.Po ashtu dhe korrespodenca me për-faqësitë diplomatike të Shqipërisë dheKosovës ka qenë fryt i marrëdhenievetë shkëlqyera, falë dhe gatishmërisë sëambasadorëve dhe stafit të të dy am-basadave.I frytshëm ka qenë dhe iden-tifikimi i talenteve të reja, personaveme pozicione të ndryshme publike,qofshin këta juridik apo dhe biznes-men, ndërmarrës në sektorë të fushavetë ndryshme etj.Lajme dhe të reja kemi sjellëedhe nga vendlindja, Shqipëri, Kosovëapo dhe diaspora . Ngjarje dhe ndodhiqë shqiptarët e këtushëm , pavarësisht,” uzurpimit” të medias sociale/elek-tronike, kanë mundur ta hasin për herëtë parë në këtë pasqyrë shtypi tëshkruar.Nënëtë vite të The Albanian janëshembull i preokupimit profesionaldhe atdhetar për të çuar më tej in-formimin pse jo dhe edukimin e lexue-sit përkatësisht për ata që jetojnë jashttrojeve të tyre me vite të tëra.Jemi munduar të vëmë gishtin aty kuështë plaga, me qellim ndërgjegjësimii masës me fenomene dhe dukuri qëpërballet komuniteti ynë në emigra-cion. Shkarazi mund të për-mendim , si inkurajimi i brezave të rinë mësimin e gjuhës shqipe, ruajtjadhe zhvillimi i traditave tona kom-bëtare. Intensifikim të kritikave ndajabuzuesve të individëve apo organi-zatave që kanë në dorë të bëjnëndryshime pozitive në ndihmë të brezittë ri.Pavarësisht elaburimit të tëgjitha këtyre, direkt apo jo, gazeta TheAlbanian ka mundur të ndërhyj qëqasja ndaj fenomeneve jo pozitive tëjetë më e fort dhe me bindjen se shqip-tarët e këtushëm kanë kapacitetin tëjenë një shembull pozitiv dhe tregues ivlerave qytetare shqiptare që ne trashë-gojmë.Nëntë vite të The Albanian janë sim-bioze e traditës dhe inovacionit kul-turor , profesional dhe atdhetar.Urojmë që ky udhëtim i The Albaniantë jetë sa më i gjatë, frytdhënës dhe isuksesshëm!99 vvjjeett
 8. 8. aktualitet www.facebook.com/thealbanian.co.uk faqe 8NGA BEQIR SINAShkrimtari, publicisti dhe analistii cështjve politike, Ambasadori iShqipërisë në Londër, dhe jorezident në Republikën e Irlandës, zotiMal Berisha, në New York, në njërinnga ambientet e Royal Regency Hotel, promovoi të shtunën librin me titull:“Charles Telford Erickson, jeta dhevepra për Shqipërinë dhe në Shqipëri”.Autori i librit zoti Mal Berisha, ështëanëtarë nderi i Federatës Pan Shqiptaree Amerikës, shoqatës Vatra, ashtu sidhe ishte dhe vetë Eriksoni shumëdekada më parë.Andaj dhe ky promovim umbajtë nën kujdesin e Vatrës, dukeftuar me këtë rast përzemërsisht, dhje-tra vetë; përfshirë këtu edhe disadrejtues të organizatave shqiptaro –amerikane, komuniteteve fetare, për-faqesuasve të dy shteteve tona,Shqipërisë e Kosovës, kritikë, shkrim-tar, poet, piktor, studiues, biznesmenë,artistë, aktivistë, studentë shqiptarë nëshkollat amerikane, dhe lexues të pa-sionuar të librit në komunitetit, si dhetë afërmit të autorit, bashkëshortia e tijzonja Donika Berisha dhe i biri.Ky libër, erdhi në vendlind-jen e Ericksonit, SHBA, mbasi mëparë është promovuar në Tiranë mepjesmarrjen një audience shumë më tëgjërë, duke nisur që nga Kryeministri iShqipërisë z. Sali Berisha, Ministri iKulturës, ai i Arësimit, shkelqesitë etyre, ambasadorë të SHBA, AlexandërArvizu, dhe Britanisë së Madhe nëTiranë, Nicholas Cannon, akademikë,studjues, lexues, dhe 3 nipa dhe mbesatë Ericksonit, Poul Telford Erickson Jr,Mary Morris dhe Donald Johnson, etj.Po, kështu ky libër, është paraqitur nëpromovimin e tij – edhe në Londër,nga një organizatë si-motër e Vatrës,Shoqata Anglo – Shqiptare, ethemeluar para se Shqipëria të bëhej epavarur, në vititn 1912, nga dy anglezëtë shquar, Kolonel Aubrey Herbert dheKraijlica e Malsisë, Edith Durham(ajoshoqatë ekziston edhe sot dhe am-basada shqiptare në Londër bashkeve-pron me të në mënyrë të shkëlqyer dhetë vazhdueshme, Presidenti i nderit iasaj shoqate sot është Professor NoelMalcolm, autori i veprës më të bukurtë shkruar deri më sot për Kosovën,“Kosova a Short History”).Në pro-movimin e librit, “Charles Telford Er-ickson, jeta dhe vepra për Shqipërinëdhe në Shqipëri”, të autorit MalBerisha, nga shoqata famëmadhe eAmerikës Vatra, morën pjesë Konsullii Përgjithshëm i R.SH në NY, z DritanMishto, Doktor Gjon Bucaj, Kryetar ishoqatës Vatra, Nën/ kryetari i Vatrës,z Agim Rexhaj, zoti Naim Dedushaj,Drejtori për Diasporën në kabinetin eqeverisë së republikës së Kosovës,diplomat të misioneve tona në NewYork, veprimtari i njohur Harry Ba-jraktari. Gjithashtu, të pranishëm ishindy nipër të Doktor Charles Telford Er-icksonit, Donald and Bob Johnson, sidhe autor librash dhe kritik të njohur tëtjerë të komunitetit.Në sallën qendrore të kon-ferencave të hotelit Royal RegencyHotel – New York, ishte vendosur njëEkran i Madh me një video-projektimnë sistemin Video-Power-Point, përprezantimin e libirit. Ndërkohë, që nëdy anët e saj – ishin të vendosur Fla-muri Shqiptar dhe ai Amerikan.Ceremonia e promovimit të librit“Charles Telford Erickson, jeta dhevepra për Shqipërinë dhe në Shqipëri”,nisi me ekzekutimin e dy HymneveKombëtare, atë të Shteteve tëBashkuara të Amerikës dhe HymniShqiptarKurse, drejtuesia e këtij pro-movimi znj Miriana Bulku, mbasi kaparaqitur anëtarin Nderi iVatrës, Am-basador i Republikës së Shqipërisë nëMbretërinë e Bashkuar dhe jo rezidentnë Iralndë, zotin Mal Berisha, tha se“është një nder dhe kënaqësi e veçantë,që sot të moderoj prezantimin e njëlibri, i cili ringjall dhe sjell në kujtesëntonë kombëtare, veprën e njëamerikani legjendar, i cili i kushtoijetën çështjes tonë kombëtareshqiptare, pra të Charles Telford Er-ickson”Më tej ajo ftoi kryetarin e ritë Vatrës, doktor Gjon Bucaj, të haptekëtë eveniment . Duke folur në emër tëVatrës, kreu i vatranëve dr Bucaj, thase ishte nderi dhe përvilegje, për Va-trën dhe vatranët, të ogranizojnë pro-movimin e këtij libri, i cili është histo-ria, dhe është shkenca e të kujtuarit tëngjarjeve, veprave, emrave, bëmavedhe përjetësimit të tyre, nëpërmjetshkrimit, duke shtuar se më pas sefigura të tilla si Eriksoni zënë një vendtë vecantë në panteonin e miqësisë sëshqiptarëve me SHBA, dhe merr njëvlerë historike, kur ajo iu përcilletbrezave.” tha kryetari i sapo zgjedhur iVatrës Dr Gjon Bucaj.Duke folur për promovimine këtij libri, zonja Bulku shtoi se “Nëkëtë mbasdite të bukur shqiptaroamerikane në New York, kjo merr kup-tim më shumë, edhe ndoshta se mëshumë se kurrë, sepse sjell në kujtesëntonë një punë – kryevepër të një njeriutë jashtëzakonshëm të përkushtuar ndajShqipërisë, i cili pas 75 vjetësh harresetë plotë, e bënë që emri i CharlesTelford Eriksonit, të na vjen tani ipërtërirë, në një vepër dinjitoze, e cilapërshkruan Biografinë e tij dhe veprëne tij të shkruar, por të pabotuar ndon-jëherë, në një variant shqip të mbled-hur, sistemuar, digitalizuar, përkthyerdhe botuar në gjuhën shqipe, nga z.Mal Berisha.”Më pas znj Bulku, ftoi tëmarrë fjalën, shkrimtari dhe studjuesii njohur, ish – gazetari i Zërit tëAmerikës, njërit prej pjestarëve më ak-tivë të bashkësisë shqiptaroAmerikane, këtu në Nju Jork, z IdrizLama.Lamaj në kumtesën e tij ezbërtheu në detaje librin, dhe u përqen-drua më shumë në punën e madhe pub-licistike, që bëri 75 vjetë më parëmisoneri amerikan në Shqipëri,Charles Talford Erickson, për prezan-timin e Shqipërisë, sidomos në atë nëopinionin e gjerë në SHBA, nëpërmjetpublicistikës, së tij tek amerikanët,megjithëse, tha ai për 50 vjet regjimikomunist i Enver Hoxhës e la në har-resë, të përgithshme, ishte autori i këtijlibri, që na e solli sot mbas 75 vjetëvetë pavdekshme veprën e këtijamerikani të madh, i cili gjithë jetën etij e kaloi “Për Shqipërinë dhe meShqiptarët”, u shpreh zoti Lamaj.Drejtuesia prezantojë të ftuarit e nderit,të ardhur që nga Bostoni për të ndarëkënaqësinë e kësaj mbasditje të bukurme shqiptarët e Amerikës, në pro-movimin e këtij libri, dy prej nipërvetë Ericksonit, Donald and Bob Johnos,të bijtë e Grace Elizabeth Johnson –Erickon. Nëna e tyre, sqaroi znj Bulku,ka lindur me datën 19 Gusht të vitit1911 në Manastir, aso kohë territorshqiptar i pushtuar nga otomanët, nëkushtet kur familja Erickson, u inter-nua nga xhon turqit, pasi ishin bërë tërrezikshëm me punën e tyre për hapjene Shkollës Shqipe në atë qytet,ndërkohë që jetonin në Elbasan. Ajoështë ende gjallë, dhe sivjet feston 102vjetorin e lindjes dhe jeton në Boston,tha ajo.Mbas saj folën dy nipërit,Donald dhe Bob Johnos, të cilët sollënnëpërmjet disa kujtimeve të asaj kohe,disa nga fragmentet nga më të bukurattë jetës së tyre, me Shqipërinë dheshqiptarët, treguar vite më parë ngagjyshi i tyre Charles Talford Erickson.Më pas znj. Bulku, nëpërmjet nji për-shkrimi shfaqi një nderimin të thellëpër atë burrë që bëri gjithçka përShqipërinë, por edhe për ata amerikanëtjerë, që e mbrojtën Shqipërinë në ditëte saj më të vështira, duke përmend disaprej tyre.Gjithashtu, znj MirianaBulku, shprehu edhe një herë njëMirënjohje të thellë dhe të përjetshmetë të gjithë amerikanëve, miq tanët që embrojtën kombin tonë, edhe në kohët emomentet më të vështira të kombitshqiptarë. Pjesmarrësit, mbasi ndoqënme interesim prezantimin e librit,“Charles Telford Erickson, jeta dhevepra për Shqipërinë dhe në Shqipëri”,të autorit Mal Berisha, nëpërmjetvideo-projektorit, kaluan në një formëmë interactive, në panelin e këtij pro-movimi atë me pyetje dhe përgjigje,diskutime të shkurtëra nga salla.Ish botuesi i gazetës shqip-taro amerikane Illyria, veprimtari i dal-luar Harry Bajraktari, mbasi përgëzoiperzemërsisht autorin e këtij libri, am-basadorin Mal Berisha, vlersoi lartkontributin e Eriksonit, në lidhjen emiqësisë që krijojë ai mes SHBA, dheshqiptarëve, lidhje kjo tha ai që kambetur e përkryer edhe sot, duke bërëFEDERATA VATRA PROMOVOI LIBRIN E AMBASADORITMAL BERISHA: “CHARLES TELFORD ERICKSON-JETADHE VEPRA PËR SHQIPËRINË DHE NË SHQIPËRI”“Mal Berisha, aktualisht ambasador i Republikës së Shqipërisë në Mbretëri të Bashkuardhe në Republikën e Irlandës, për të gjithë ata që e njohin e kuptojnë fare mirë se ndonëseai është një diplomat i arrirë, përmes këtij botimi ai vjen dhe si një studiues, një person qëmerret me meditimin”, ka thënë ambasadori i SHBA, në Tiranë z. Aleksandër Arvizu
 9. 9. aktualitet www.facebook.com/thealbanian.co.uk faqe 9me shumë miq në Amerikë, prej presi-dentit Clinton, kongresmenët dhe sen-atorët amerikan.“Kur më tha autori i librit se kamshkruar një libër për një Amerikan, qëkishte jetuar 70-80 vjet më parë në El-basan, tha Konsulli i Përgjithshëm iShqipërisë, zoti Dritan Mishto, mëshkoi mendja menjëherë te tregimet,mbresalënëse e rreth asaj kohe, tëgjyshes sime, e cila rrefente për njëamerikan – që kishte jetuar në qytetintim Elbasanin, pra për amerikanin Er-icksonin”, me thënë të drejtën u gë-zova shumë, tha Mishto.Mishto, u shpreh se mbasikjo ishte “një mundësi për të mësuaredhe një herë për kontributin e madhtë këtij amerikani, për Shqipërinë, këtijnjeriu të madh – në 100 vjetorin epavarësisë u vendos me plot të drejtnga qeveria shqiptare, në axhendën efestimeve, krahas figurave më tëshquara të kombit tonë, të lëna dhembuluar me pëlhurin e harresë, për mëshumë se gjysmë shekulli nga regjimikomunist në Shqipëri, duke e vendo-suar, tani si një monument, i cili shër-ben sot si “një ure të lidhjeve të fortadhe historike të miqësisë së shkëlqyermes shqiptarëve dhe SHBA,”Konsulli i Përgjithshëm i Shqipërisë,në Amerikë, zoti Dritan Mishto bërithirrje, në fund që cdo njeri të gjejëkohë, që të lexoi këtë libër, vetëm sinjë mënyrë për të nderuar këtë veprënfondamentale të Ericksonit dhe miqës-inë tonë me Amerikanët.Kurse, nën/kryetari ishoqatës, Vatra, nikoqires së këtij pro-movimi, zoti Agim Rexhaj , tha se kypromovim është i jashtëzakonshëm, sicu shpreh ai për të gjithë ne, për Vatrëndhe vatranët. Sepse shpjegojë Rexhajnë fjalën e tij :” Pa punën e madhekërkimore dhe studimore të këtij au-tori, i cili është dhe mik i madh i Va-trës, nuk do të ishte realizuar kjo vepëre madhe, e cila në një farë mënyre,duket qartë se është edhe”kartëvizita”e lindjes së miqësisë së përjetëshmeme dy vendeve tona, SHBA –Shqipërisë dhe shqiptarëve, prej Pres-identit Uillsion deri tek PresidentiClinton, Bushi e të tjerë, ashtu si edheka shprehur me një pendë të fort në de-taje, edhe autori i këtij libri, am-basadori i nderuar në Londër, z. MalBerisha, miku i ynë dhe anëtari nderi iVatrës”Në mbyllje të kësaj veprim-tarie të bukur, drejtuesia e këtij pro-movimi znj Mariana Bulku, ftoi znj.Elida Reçi, të i bënte edhe ajo përm-bylljen të shkurtër këtij aktiviteti, ngaqë ajo njihte me autorin dhe veprën eEricksonit në Shqipëri.Zonja Reci, me këtë rast tha se :” Urojqë të kemi sa më shumë vepra dhe ak-tivitete të tilla në komunitet, dhe urojorganizatorin e këtij promovimi VA-TREN tonë, si vatër e vërtetë patri-otike, që ajo të jetojë me shekuj kambajtur dhe forcuar mardhënjet e ven-dit dhe popullit tonë me aleatin më tëmadh dhe më besnik, Shtetet eBashkuara të Amerikës. Për këtë znjReçi, kujotj fjalët e Sekretares Clintonnë Tiranë: “Ne ju kemi mbështeturnjëqint vjet, dhe do ju mbështesimedhe njëqint tjera” dhe shtoi se për këtëflet mirë edhe ” Epoka e Erickosnit”, ecila megjithse i ka kaluar të njëqintat,qindra të tjera i presin këto dy kombe,ndërsa autorit të librit i uroj suksese,”përfundoi znj Elida Reçi.“Mal Berisha, aktualisht am-basador i Republikës së Shqipërisë nëMbretërin e Bashkuar dhe në Repub-likën e Irlandës, për të gjithë ata që enjohin e kuptojnë fare mirë se ndonëseai është një diplomat i arrirë, përmeskëtij botimi – ai vjen dhe si një studi-ues, një person që merret memeditimin”, ka thënë ambasadori iSHBA, në Tiranë z. AleksandërArvizu, në promovimin e vitit të kaluartë këtij libri.Ndërkohë që në librin e tij,“Charles Telford Erikson” zoti MalBerisha, duhet cekur se ai i përshkruanamerikanët, përmes figurës së Erik-sonit, një personalitet, ky i cili ka jetuarpër tre dekada në Shqipëri, në periud-hën 1908- 1939, si misonarët e kësajmiqësie të fort që kemi ne sot. “Kjofigurë vjen tek lexuesi i zbërthyer metë gjithë simbolikën e tij, duke e për-shkruar atë në fakt si një figurë his-torike që personifikon, Vullnetarët eKorpusit të Paqes, të cilët në mesin eviteve ’90 arritën deri në 1 mijë vull-netarë, ndërsa tani nëpër Shqipëri kemi60 deri 70 prej tyre”. Në të gjithë këtëhistori bashkëpunimi mes dy vendeve,gjithnjë shqiptarët i kanë mirë pritur,amerikanët duke i parë atë si miq his-torik,dhe se përshkrimi në këtë libër,është mënyra më e mirë për të nderuarpersonalitetet dhe historinë e zhvillimittë këtyre marrëdhënive dhe miqësisëmes dy vendeve tona SHBA dheShqipërisë.Mal Berisha është Ambasadori i Re-publikës së Shqipërisë në Mbretërinë eBashkuar dhe në Republikën e Ir-landës, studiuesi, dhe diplomati që prejmë shume se tre vitesh ka punuar nëmënyrë intensive për librin e tij – mëtë fundit dedikuar shkrimtarit amerikanCharles Telford Erikson, i cili ka jetuarpër tre dekada në Shqipëri, në periud-hën 1908- 1939.Filozofi dhe misionari i njohur i kadedikuar 4000 mijë faqe në LibrinSaga e Shqiptarëve e shkruar por epabotuarErikson është një prej per-sonaliteteve që kanë dhënë kontribut tëshquar në Shqipëri dhe për Shqipërinë.I angazhuar thellësisht në çështjetshqiptare, ai i ka kushtuar një pjesë tëjetës dhe veprimtarisë së tij pro-movimit të shqiptarëve dhe mbrojtjessë çështjes së tyre, si përmes veprim-tarisë diplomatike, ashtu edhe përmesartikujve në shtypin botëror të kohësdhe studimeve shqiptare.Në 1919, Erikson është delegat iShqipërisë në Konferencën e Paqes nëParis, në vitet 1921-1922 është komi-sioner i posaçëm për ShqipërinëShtetet e Bashkuara të Amerikës, nëvitin 1945 është delegat i vetëm shqip-tar i Federatës Panshqiptare tëAmerikës, Vatra, në Konferencën eKombeve të Bashkuara në San Fran-cisco, për pranimin e Shqipërisëanëtare e OKB-së.Gjatë qëndrimit të gjatë nëShqipëri, përpjekjet e Erickson, upërqendruan edhe në ndërtimin eshkollave. Ai ngriti shkollën Shqip-taro-Amerikane të Bujqësisë në Kavajëdhe shkollat e vajzave në Tiranë dhe nëKavajë. Nga viti 1937-1941, ai studiontërë literaturën e deriatëhershme nëbibliotekat e Muzeut Britanik, Athinë,Romë, Stamboll dhe Uashington dheshkruan pafund për shqiptarët dheShqipërinë.Libri “Charles Telford Erickson, jetadhe vepra për Shqipërinë dhe nëShqipëri” i Mal Berishës, është një ma-teriali i vyer, që dokumenton jetën per-sonale të Erickson-it, dhe një numër tëaspekteve të historisë shqiptare nëmarrëdhienit historike të Shteteve tëBashkuara tëAmerikës dhe Shqipërisë,të cilat zënë fillë prej Mbretërisëshqiptare – Mbretit Zogu i Parë, i ciliqe i pari që vendosi marrëdhënietdiplomatike në rang ambasadorësh meSHBA.Ky libër është koleksion ipërgatitur me shumë mjeshtëri, nga au-tori Mal Berisha, dhe përbëhet nga ko-rrespondenca, shkrime dhe materiale tështypura, të cilat datojnë prej vitit 1908deri në 1973. Letrat në detaje të udhë-timit të Ericksonit ‘ dhe të jetës nëShqipëri,1908-1909, letra të burrështe-tasve, presidentë, senatorë dhe të tjerëttë diskutojnë gjendjen e Shqipërisë dhesubjekteve tjera aktuale politike.Charles Telford Erickson ulind në Galesburg, Illinois në vitin1867, dhe vdiq ne vitin 1966. Ai ishtearsimuar në DEPAUW University,Universiteti i Bostonit, dhe Yale Uni-versity. Ai shërbeu si një ministër paradhe pas shërbimit të tij misionar nëShqipëri, i cili filloi në vitin 1908.Er-ickson ka shërbyer për 12 vjet nënBordi Amerikan i Komisionerëve përMisionet e Jashtmedhe 14 vjet ka qenëi pavarur. Nga 1920-1921, ai ishteKomisioneri special për Shqipërinë nëSHBA Nga 1922-1923, Erickson kaasistuar në stafin e Legatës Amerikanenë Shqipëri. Ai ishte i autorizuar ngaqeveria shqiptare për të ndërtuar njëkolegj kombëtar të Bujqësisë. Aithemeloi dy shkolla dhe një ndërmarrjetë njohur si “shqiptaro-amerikane tëShkollave tëBujqësisë”. Pas daljes nëpension, ai udhëtoi gjerësisht, për pro-movimin e Këshillit Botëror tëKishavedhe Këshillit Misionar Ndërkombëtar,dhe si një zëdhënës për Shqipërinë.Nevitin 1945 deri ne vitin 1963 ne SanFrancisko punoi per Kombet eBashkauara.Me 26 prill 2013, diplomatët e Am-basadës së Republikës së Shqipërisëmorën pjesë në një meshë të veçantëceremoniale në Kishën italiane të Shën Pietrit nëLondër të cilën e mbajti Eminenca e Tij, KardinalRenato Raffaele Martino, Priori i Madh i Urdhrittë Shenjtë Konstantinian të Shën Gjergjit, Presi-denti Emeritus i Këshillit Papnor të Drejtësisë dhePaqes dhe Këshillit Papnor për Migrantët, një ngafigurat më të shquara të Vatikanit. Kjo meshë or-ganizohej nga Delegacioni i Mbretërisë sëBashkuar dhe Irlandës i Urdhrit Kostantinian tëShën Gjergjit, i kryesuar nga z. Anthony BaileyOBE, me rastin e ditës së Saint George, shenjtoritprotektor të Anglisë.G jatë kësaj ceremonie u dekoruan metituj nderi disa figura të shquara që kanë kon-tribute e merita të veçanta në jetën civile osefetare të Anglisë. Ambasadorit të Shqipërisë z.Mal Berisha iu dorëzua nga Kardinal Martino tit-ulli “Commendatore” i Urdhrit Mbretëror tëFranceskut I dhe dekorata kalorsiake përkatëse.Ky titull, i dyti në hierarkinë e Urdhrit tëthemeluar në 1829 nga Mbreti i Dy SiciliveFrancesku I, nderonindividë me merita në jetën publike, shkencore,artistike, pavarësisht nga përkatësia e tyre fetaredhe kombëtare.Në Britaninë e Madhe janë dekoruar në tëkaluarën nga UrdhriMbretëror Francesku I figura si BaroneshaThatcher, Sir GavinArthur, ish-Lord Mayor i Cityof London, ish-Arqipeshkvi i Canterbury-it DrRowan Williams, Duka i Westminsterit, etj.Ky dekorim vjenpas shumë veprimtarishë tëspikatura që AmbasadaShqiptare në Londër ka or-ganizuar duke e bërë të njo-hur Shqipërinë në këtë vendsi dhe duke shtuar një interesmë të gjërë rreth vendit tonë.Ajo përbëngjithashtu një vlerësim përvetë diplomatët dhe punën eAmbasadës aq sa edhe përprogresin që Shqipëria ka bërë në të gjitha fushat,e veçanërisht për historinë e saj unike të tol-erencës fetare midis qytetarëve të saj me besimetë ndryshme.AMBASADORI MAL BERISHA DEKOROHETNË LONDËR PËR MERITA CIVILE
 10. 10. speciale www.facebook.com/thealbanian.co.uk faqe 10Ndjeheshe sikur të ishe nëShqipëri. Aty kishte njëmesazh që vinte nga të gjithë,“të ngremë urat bashkëpunimi”. Vintenga përfaqësuesit e këshillit vendor,nga përfaqësuesit e feve të ndryshme,nga njerëz me prejardhje të ndryshme.Të gjithë ishin të ndryshëm, por uratduheshin ndërtuar. Kjo ndodhi në“Council Chamber, Waltham ForestToën Hall, në Londër”, në një ambientfantastik dhe nën një organizim të për-sosur nga avokati i emigracionit, ZotiKastriot Berberi, që është njëkohësishtedhe themeluesi dhe kordinatori “Al-banian-British Cultural Project”, nëbashkëpunim të ngushtë me kryetarine bashkisë së zonës së LondrësWaltham Forest, zotin Chris Robbins,dhe me Imamin e mirënjohur e të re-spektuar Mehmed Stublla, Minister iReligion-it,Në këtë aktivitet social-kul-turor, midis pjesëmarrësve të nderuarmorën pjesë edhe miq special si PrinceMohsin Ali Khan, Councillor FrancesStainton, Deputy Mayor e zonës sëLondrës Hammersmith, Zoti JoelEdëards, përfaqësues i “Church ofEngland” me kishë në Leyton,Nderuan me pjesëmarrjen e tyrezëvendës ambasadorja e Shqipërisë nëLondër znj.Teuta Starova dhe DrXhoana Papakostandini sekretarepranë kësaj ambasade, Zëvendësam-basadori i Republikës së Kosovës zotiBejtullah Destani, zoti Faton Osmani,Konsulli pranë Ambasadës së Kosovësnë Londer, Kampioni i boksit dhenderi i kombit shqiptar Z. KreshnikQato Drejtori i gazetes “The Alban-ian” në Londër zoti Petrit Kuçana, ZnjLuljeta Nuzi, drejtuesja e “ShpresaProgramme”, Zoti Esat Brace,drejtuesi i shoqatës “Mother Tereza”,zoti AHMED J. VERSI, editori igazetës Muslim News në Britani.Kryetari e Bashkisë së zonëssë Londrës Waltham Forest, zoti ChrisRobbins dhe Deputy Mayor zoti. Nad-dem Ali hapen aktivitetin duke falën-deruar dhe uruar mirëseardhjen epjesëmarrjen në këtë aktivitet socialkulturor. Ato vunë theksin në rendës-inë e ndërtimit të urave midis komu-niteteve në shoqërinë Britanike.Kryetari i bashkisë se Waltham Foersttheksoi bashkëpunimin e tij dhe tëbashkisë që ai drejton me zotin Kas-triot Berberi dhe shoqatën “Albanian-British Cultural Project”. Ai përmendisuksesin e këtij bashkëpunimi në tëkaluarën, si psh konferencën “ Har-monia ndërfetare e Shqiptarëve”, e or-ganizuar vitin e kaluar, po nëambientet kësaj bashkie, nga “Alban-ian-British Cultural Project”. Ai prem-toi që kybashkëpunim i suk-sesshëm do të vazh-dojë edhe në tëardhmen.Zoti Ka-stirot Berberi, nëfjalimin e tij falën-deroi pjesëmarrësit,artistët, veçanërishttë ftuarit special tëaktivitetit. Aigjithashtu shprehumirënjohjen ndajzotit Chris Robinskryetarit të bashkisësë Waltham Forest,ku nënvizoi se nënudhëheqjen e tij,zërat dhe interesat eshqiptarëve janë dëgjuar dhe për këtëfalenderoi kryetarin e bashkisë përndihmën që ai u ka dhënë shqiptarëvenga Shqipëria dhe Kosova që jetojnënë Waltham Forest.Me tej, zoti Berberi, theksoise shoqata që ai drejton do të vazhdojëtë eci përpara në përmbushjen e objek-tivave të saj bamirëse. Konkretisht ai ushpreh se do të punojmë shumë për in-tegrimin e shqiptarëve në shoqërinëBritanike; do te festojmë kulturënshqiptare me anë të aktiveteteve kul-turore, trashigimore, historike e fetare.Ai vazhdoj duke u shprehur se më erëndesishmja ishte të inkurajonte paqedhe bashkëjetesë midis shqiptarëve,britanikëve dhe komuniteteve të tjeraetnike në shoqërinë Britanike. Duhet tëedukojmë publikun në përgjithësi përmadhështinë e të qenit me origjinëshqiptare, por në të njëtën kohë duhettë edukojmë shqiptarët për madhësht-inë e të qenit Britanik si dhe të ndonjëkombësie tjetër.Për zotin Berberi ky aktivitetnënvizon vlerën e afrimit bashkë tëqeverisë lokale, udhëheqësit e komu-niteteve dhe feve të ndryshme, qyte-tarëve të kulturave të ndryshme, për tëndarë përvojat dhe identifikuarmënyrat për të promovuar paqe dhezhvillim në shoqërinë tonë multientikenë Britani të Madhe. Për të, procesi indërtimit të urave midis komuniteteveështë për të përqafuar diversitetin kul-turor e fetar të shoqërisë ku ne jetojmë.Zoti Berberi u shpreh qëishte shumë krenar që jo vetëm shoqatae tij promovon vlerat dhe aktivetet elartpërmendura, por që të njejtën punëbamirëse të admirueshme bëjnë edhedritarja e kulturës, gazeta “The Alban-ian” ne Londër, punëtorët e paludhurabamirëse të “Shpresa Programme”,drejtuesja zonja Lujeta Nuzi dhe zonjaFlutura Shega, zoti Talat Pllanadrejtues i shoqatës “Faik Konica” dhedrejtuesi i shoqatës “Mother Tereza”zoti Esat Brace. Ai falenderoi dhepergëzoi edhe artistet që përformuanme shumë talent në këtë aktivitetet.Fjalimet e tjera të rastit mbirëndesinë e ndërtimit të urave midiskomuniteteve, u mbajtën nga PrinceMohsin Ali Khan, Mrs Frances Stain-ton - Deputy Mayor of the L.B. ofHammersmith, Mr. Joel Edëards, ZotiBejtullah Destani, zoti AHMED J.VERSI editori i gazetës Muslim Neësnë Britani si dhe disa anëtarë tëkëshillit bashkiak të Waltham Forest.Artistet e talentuar dhe tëmrekullueshëm shqiptarë, Moldave,Greko-shqiptare, Rumune etj pasekzekutimit të tyre artistik, u duar-trokiten gëzueshëm nga pjesëmarrësit,dhe u dhuruan lule të freskëta ngavogëlushet e mrekullueshëm të lindurnë Britani me origjinë nga Kosova dheShqipëria, princeshat e vogla GledisDara, Remzije Krasniqi dhe AmantaBerberi.Si një çështje transparence,ABC Project konfirmoi se me ndërm-jetësimin personal të zotit KastriotBerberi, ambienti ku u organizua ak-tiviteti dhe darka e shtruar për pjesë-marrësit u sponsorizuan nga Bashkia eWaltham Forest, ndërsa kontributi ko-ordinues i zotit Kastriot Berberi,Imamit Mehmet Sublla, i artistevepjesëmarrës (këngëtarit, këngëtares,artistet qe luajtën në kitare dhe har-monike, aktores, performuesi islamik,si dhe i kameramanit te palodhur dhete talentuar zoti Esat Brace, ishte total-isht një pune bamirëse mbi baza vull-netare. Ndërsa buqetat e luleve ishinsponsorizuar me modesti nga biznes-meni i suksesshëm dhe pronari i “CasaNova Restaurant” in Walthamstoë teLondres, zoti Gazmend Dara.DUKE NDËRTUAR URAT EBASHKËPUNIMIT MES KOMUNITETEVE...MEHMED STUBLLAIMAM I KOMUNITETIT SHQIPTARËNË MBRETËRI TË BASHKUARPjesëmarrja ime si Imam i komunitetit shqiptar në MB, në programin “Building Community Bridges” te organizuar nga “London Boriugh ofWaltham Forest Council”, shoqatës vullnetare komunitare “AlbanianBritish Cultural Project” dhe unë, si rezultat i bashkëpunimit shumëvjeçarqë unë kam pasur me ketë të fundit. Është një privilegj që të jemi pjese ekomunikimit dhe bashkëpunimit në punë të mira duke na u mundësuar qët’i pasqyrojmë vlerat e mesazhit Islam në mënyrë paqësore që është parim ifesë Islame.Allahu i Lartësuar në suren El-Huxhurat ajeti 13 thotë:“O ju njerëz, vërtetë Ne ju krijuam juve prej një mashkulli dhe një femre, jubëmë popuj e fise që të njiheni ndërmjet vete, e s’ka dyshim se te All-llahumë i ndershmi ndër ju është ai që më tepër është ruajtur (këqijat) e All-llahuështë i dijshëm dhe hollësisht i njohur për çdo gjë”.Verseti Kuranor që e përmendëm Allahu i Lartësuar na tregon qartë dhethotë se Ai na ka krijuar në fise dhe popuj te ndryshëm, edhe pse ka pasurmundësi të na bënte një popull, na ka krijuar me gjuhë dhe me ngjyra tëndryshme. Termi Kur’anor Li-tearefu të njiheni, na urdhëron të njihen pop-ujt në mes njëri tjetrit, të komunikojmë njeri me tjetrin, të bashkëjetojmë ,të përparojmë, ti bëjmë mire dhe të ndihmojmë njeri-tjetrit.Uniteti nëpërmes diversitetit paraqet një thesar dhe një forcë në shoqërinëBritanike dhene kemi detyrim të shenjtë, për të përcjellur mesazhin e Islamit në mënyrëtë drejtë dhe paqësore, me urtësi dhe metodë me të mire të reflektuar nëpaqe tolerancë dhe harmoni, që janë parime të fesë Islame. Ndërtimi i uravelidhëse duhet të fillohet me ndërtimin e personalitetit individual nëpërmesditurisë , ligjit dhe sjelljeve të moralit që nuk mund të arrihen brenda ditës.Njeriu ka nevojë të kërkojë ndonjë model që të jetë shembull në jetën e tijpër ta pasuar. Muhamedi a.s. paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi tëështë shembull praktik që ishte i dërguar si mëshirë për njerëzimin, i cilika demonstruar fenë e saktë dhe të vërtetë nëpërmes sjelljeve dhe jetës sëtij ku kishte arritur unitetin nëpërmes besimit në një Zot dhe përcjelljes sëmesazhit Islam të njerëzimi.Duhet të jemi mirënjohës dhe falënderues gjithashtu për ndihmën që Brita-nia e Madhe i ka dhenë vendit, popullit dhe komunitetit shqiptar, t’i vlerë-sojmë të drejtat e barabarta qytetare në këtë shtet që ne i gëzojmë, prandajnuk mjafton vetëm integrimi në shoqërinë Britanike duke i ruajtur vleratfetare dhe kombëtare por është gjithashtu obligim për ne që të kontribuo-jmë në të gjitha fushat e shoqërisë së civilizuar Britanike.Nëpërmes komunikimit, dialogut, besimit , bashkëpunimit, organizimit,transparencës, ndërgjegjes dhe respektit kemi mundësin të bëjmë ndryshimpozitiv.
 11. 11. speciale www.facebook.com/thealbanian.co.uk faqe 11Shpesh flitet për bashkëpunimmbarëkombëtar dhe fuqizimin etij, por në ditët e bukura të majitlondinez, ishin fëmijët dhe të rinjtëshqiptarë nga e gjithë Britania, që idhanë forcën më të sinqertë dhengjyrat më të bukura këtijbashkëpunimi. Kjo ndjesi u përjetuanga të gjithë pjesëmarrësit në ‘DitënShqiptare’, që u organizua në Londërme 5 maj 2013, një vazhdimësi kjo enismës mbarëshqiptare të ndërmarrënga ‘Albanian Women Network’(‘Rrjeti Global i Gruas Shqiptare’) përfuqizimin e bashkëpunimit mbarëkom-bëtar.‘Dita Shqiptare’ ishte dita etë gjithëve, e fëmijëve të talentuarshqiptarë, e shkrimtarëve dhe poetëveqë mbajnë gjallë historinë dhe vlerattona kombëtare në mërgim dhe e au-torëve dhe studiuesve që u ballafaquanme publikun kureshtar. Ishte dhe ditë egruas shqiptare në të cilën ajo shpalositalentin e saj artistik-artizanal.Ishte një aktivitet ku çdokush kishtediçka për të prezantuar dhe për të ndarëme të tjerët, ku çdonjëri ndihej krenarqë është shqiptar. Dita kishte disahapësira të ndryshme:- ekspozitën Artizanale dhe të artevepamore,- hapësirën artistike dhe kulturore përtalentet e reja shqiptare në Britani dhe- hapësirën letrare të shkrimtarëveshqiptarë.Aktivitetin e nderuan me pjesëmarrjene tyre përfaqësuesja e Ministrisë së Di-asporës së Kosovës, znj. Shyhrete Gos-alci dhe përfaqësues të AmbasadësShqiptare dhe asaj të Kosovës nëLondër.Programi i ‘Ditës Shqiptarenë Londër’ u hap me ekspozitën arti-zanale, të arteve pamore dhe atë letraretë shkrimtarëve shqiptarë në Britani.Ekspozita artizanale kishte varietet ngapunëdoret e amvisave tona në Britani,të cilat i shtuan ngjyra dhe harmonikëtij këndi. Në këndin e arteve pamorenjë ndër pjesëmarrëset ishte 15-vjeçarja e talentuar, Zana Zeqiri, e cilau prezantua me një koleksion për mbi10 piktura. Pjesë e ekspozitës ishte dhekëndi letrar, me libra nga shkrimtarëshqiptarë në Britani.Ora artistike kulturore upushtua tërësisht nga talentet e rejashqiptare me interpretime vallesh,këngësh, instrumente muzikore,prezantim të botimeve të tyre dhepoezi. Programi artistik u udhëhoq ngaznjsh. Lorela Demushi, dhe u hap me‘Ansamblin Shpresa’, një grupi të tal-entuar të valleve, të ‘Shpresa Pro-gramme’, e cila i dha, që në fillim,motive festive kësaj hapësire.Vogëlushja 5-vjeçare, Eriselda Marku,ndonëse shumë e emocionuar që po in-terpretonte para qindra pjesëmarrësve,pati kurajë dhe vetëbesim që të për-ballej me audiencën në skenë, mekëngën “Shqipëri o Nëna ime”. Inter-pretimi i Eriseldës dhe vargjet e këngësishin shumë domethënëse për pjesë-marrësit dhe për të gjithë mërgimtarëtshqiptarë. Me veshje tradicionaleshqiptare, nën tingujt e çiftelisë,vogëlushja përsëriste vazhdimishtvargjet “Shqipëri o Nëna ime, ndonësejam e mërguar, zemra ime kurrë s’kapër të harruar”.Pas valëve muzikoreshkrimtari i ri shqiptari 13-vjeçari Ar-lind Malaj, prezantoi dy librat e tij qëtashmë kanë dale nga shtypi “The timeMachine” dhe “The old beggar’s twopresents”. Arlindi foli rreth librave tëtij, rreth idesë dhe projekteve në lëmine krijimtarisë letrare në të ardhmen.Motrat Bejtullahu, të talentuarat, Rina,Bleona dhe Dijedona, interpretuan nëpiano, ndërsa Rina, me delikatesën esaj prej pianistje të vërtetë luajti pjesën“My heart will go on”, duke arsyetuarplotësisht nivelin e lartë që ajo katashmë në piano. Belona dhe Dijedonainterpretuan poezinë e Bleonës “I’m aking” që bënë sallën të qeshë herë pashere. Por familja e artisteve të voglashqiptare nuk përfundoi me kaq, pasiato kishin akoma për ti dhënë publikut:interpretimin e këngës “Vajta kalova”,ku Rina luajti në piano dhe Bleona dheDijedona kënduan.Papritmas, në sallë kishimnjë Adele të vogël, 10-vjeçarja HanaMustafa, me talentin e një dive nëformim, me guxim interpretoi këngëne Adeles “Set fire to the rain”. Vokali isaj dhe interpretimi origjinal, provokoivazhdimisht duartrokitje të zjarrta nësallë.Orës artistike nuk i mungoivallja tradicionale e Tropojës, që vëllae motër, Valter dhe Jessica Marku in-terpretuan me pasion, të veshur mekostumet tradicionale të Tropojës.Vallja e Tropojës nuk kishte tërhequrvetëm vëmendjen e vogëlushëve përinterpretim, por 10-vjeçarja e talentuarGloria Pitomina, dosillte këtë valle edhe nëinterpretimin e saj nëpiano, melodi që ajo ekishte për shumëzemër, duke ruajturrrënjët familjare ngavjen.Talentet e rejashqiptare kishin shumëpërmasa në këtë ditë.Pikërisht të talentuarat Erika Fejzul-lahu dhe Erjona Cani interpretuanaktin e baletit “Tarantella”, me kore-ografi të Erikës. Erika dhe Erjona për-faqësuan shoqatën “Newborn KosovoClub”.Hapësira artistike nuk do kishte gjithëdimensionet e merituara, nëse historiajonë kombëtare nuk do shpalosej ngagjenerata jonë e re në Britani. AidaMarku (perfaqësuese e Shoqatës ‘Sh-presa Programme’), interpretoi poez-inë “Jam shqiptar, paj jam kosovar”.Interpretimi i mrekullueshëm i Aidësdhe vargjet e thurura me mjeshtri tëMitrush Kutelit, emocionuan dhe mal-lëngjyen të gjithë pjesmarrësit.‘Ansambli Shpresa’, bëri mbylljen eprogramit artistik me vallen e vajzave,duke ndezur sërish sallën me motivetfestive.Hapësira artistike e talentevetë reja ishte mbi të gjitha shpalosje evlerave tona kombëtare dhe shembulli shkëlqyer i bashkëpunimit dhesinkronizimit njëzëri – mesazh i qartëdhe i fuqishëm që këta fëmijë të talen-tuar përçuan te të gjithë pjesëmarrësit .Fëmijët erdhën nga Birmingemi,Mançesteri, Londra dhe vende të tjeratë Britanisë, duke përfaqësuar troje tëndryshme shqiptare, nga i kanë pre-jardhjet familjare.Për interpretimet e tyre,fëmijët u vlerësuan me çmime të para(£100), të dyta (£50) dhe të treta (£20).Çmimi i parë u fitua nga 5-vjeçarja eguximshme, Eriselda Marku, i dyti ngafëmijët e talentuar që përfaqësuanShoqatën Shpresa Programme në valledhe poezi. Çmimet e treta u fituan ngaMotrat Bejtullahu (Rina, Bleona dheDijedona), Hana Mustafa, Gloria Pito-mina, motër e vëlla Valter dhe JessicaMarku, Arlind Malaj dhe Zana Zeqiri.Pas frymës festive që fëmijët i dhanëprogramit, rrjedha e ‘Ditës Shqiptarenë Londër’ vazhdoi me hapësirën le-trare që zgjati përmbi 4 orë, dhe ishte endarë në dy pjesë: lexim poezishë dhediskutim i librit të studiuesit dhe hu-lumtuesit, Bejtullah Destani dheRobert Elsie: “Shqiptarët çamë të Gre-qisë”.Në fragmentin e poezive ulexuan krijimtari të ndryshme ngashkrimtarë shqiptar, si Besiana Avdyli( e cila kishte ardhur nga Mançesterienkas për këtë aktivitet), Teuta Skën-deri, Sadije Kryeziu-Bejtullahu, HydaIsmajli, Xhavit Gasa, Sami Islami,Berisha dhe Mehmet Elshani.Promovimin e librit ‘Shqiptarët çamëtë Greqisë’, të B. Destanit dhe R.Elsiet, e udhëhoqi z. Agim Morina,ndërsa vështrimin e tij për librin e lexoiz. Daut Dauti, gazetar dhe autor i disalibrave. Z. Dauti vlerësoi lart punën ebërë në këtë libër, përmblodhi shkur-tazi ngjarjet që i kishin paraprirëgjenocidit çam, duke e vendosur atënjë kontekst historik dhe aktual. Praniae njërit prej autorëve, z. BejtullahDestani, ishte një rast i shkëlqyeshëmpër publikun kureshtar që të bëntepyetje të drejtpërdrejta për punën rrethpërgatitjes dhe përmbajtjes së librit.Gjatë pjesës së pyetje-përgjigjeve uzhvillua një debat i gjallë në mes tëpanelistëve dhe publikut. Nga debatidoli në pah gjithë tragjedia e një pop-ullate shqiptare e cila ishte detyruarnga dhuna e ushtarakëve grekë të arra-tiset nga vendlindja e të kërkojë shpë-tim në Shqipëri. Pastaj u ndriçua puna20-vjeçare kërkimore e bërë nga B.Destani për çështjen çame. Analiza, tëdhëna arkivash dhe detaje të vlefshmepër të gjithë ata që ishin të interesuartë dinë më imtësisht për çështjen çamedhe historikun e saj.Pas hapësirës letrare, pjesë-marrësit kaluan orë të tëra duke bised-uar në hollet e hotelit gjatë kohës sëkafes.Aktiviteti u organizua ngaShoqatat ‘Albanian Women Network’(AWN) (‘Rrjeti Global i GruasShqiptare’ – www.albwnet.org) dhe‘SunRay Ultra’(www.sunrayultra.com)”. Grupi orga-nizator ishin: Elida Rragami, AgimMorina dhe Petrit Kuçana. Aktivitetikishte një mbështetje simbolike ngaLondon Borough of Merton.Dita Shqiptare në Londër5 MAJI - DITË E BASHKËPUNIMITMBARËKOMBËTAR
 12. 12. EUFURNITURELTDWHOLESALEANDRETAILWesupplymajorhightstreetsandstoresOfferarangeofdifferentfurniturefromallovertheworldatgreatretailprices
 13. 13. OfrojmemundesifantastikeperbiznesmeKinendheVietnaminNekemizyrattonaneketovendedheofrojmemundesiperhapjenebizneseveterejaqengatregetimallerash,konfeksione,elekronikeetj.NakontaktonidhenejundihmojmeUnit2,TheCromwellCentre,24-30MinervaRoadLondonNW106HJTel:02089618765TRANSPORTIFALASKUDOQËTËJENINËLONDËR
 14. 14. Intervista www.facebook.com/thealbanian.co.uk faqe 14"GJITHË SHQIPTARËVE QË JETOJNË NË BRITANI U THEMSE MEZI PRES TË JEM PRANË JUSH… JU KA SILVA XHAN"“Të ka lali shpirt”...vjen në Londërme 16 MajnëINDIGO O2Po i arrin 14 000 000. Risi, befasi. Rekordqë ëndërrojnë këngëtarët shqiptarë. SilvaGunbardhi dhe grupi i saj duket se iadolën. Një këngë tmerrësisht e pëlqyeshme,çmendurisht e thjeshtë, ku natyrshëm kalohetloja e fjalëve në tekst dhe me një videoklipshumë të arrirë, arriti të jetë në vetëm pak kohësuper-hiti I të gjithë shqiptarëve.Madje edhe televizionet në emisionet endryshme e marrin si muzikën e tyre të prefer-uar, dhe shifra prej rreth 14 milionë klikimesh nëyoutube ka tendencë të ndryshojë shumë shpejt.Por lajmi për shqiptarët e Britanisë është se “tëka lali xhan” do të vijë në Londër të përformojëLIVE.Me ftesë të “APGB Events” në Londër do tëbëhet e mundur interpretimi I saj në një nga sal-lat më prestigjioze në Londër.Sipas Ilir Myrtës, Silva do të jetë shqiptarja edytë pas Rita Orës që përformon në O2.Në prononcimin e saj Silva shprehet.“Përshëndetje për të gjithë lexuesit e gazetës“The Albanian” Është hera e parë për muadhe grupin tim që vijmë në Londër dhe njëko-hësisht privilegj që do të interpretojmë në njësuper sallë siç është indigo, përpara publikutartdashës shqiptar”"Te ka lali shpirt" eshte kthyer tashme ne nje hit,nga miliona shikime ne youtube ndryshe ngakenget e tjera qe ju keni performuar.Cilat mendoni se jane arsyet se pse kjo kengeka patyr kaq shume sukses?“Të ka lali shpirt” ka vendosur tashmë një rekordballkanik duke u quajtur shpesh fenomenmuzikor dhe duke u cilësuar si sensacion nëmuzikën shqiptare. Kjo këngë jo vetem dëgjohete këndohet kudo por është bërë pjesë e pro-grameve më të ndjekura si “BIG BROTHER AL-BANIA”,”PORTOKALLI” ,”AL PAZZAR” etj.Mendoj se çelësi I suksesit disa detaje; fjalët lali,shpirt, zemeër, xhan vijnë nga jeta reale. Ato napërkasin të gjithëve dhe I përdorim shpesh, pas-taj kombinimi I zërave dhe I rrymave muzikore eka kthyër këtë këngë në fenomen.Kujt ja dedikoni suksesin tuaj?Suksesin tim ia dedikoj familjes sime, punëssime, fansave të mij që më mbështesin gjith-monë dhe stafit profesionitCili do te jete mesazhi juaj për shqiptaret eBritanisë?Gjithë shqiptarëve që jetojnë në Britani u themse mezi të jem pranë jush… Ju ka Silva xhan.ILIR MYRTAAPGB EVENTSME MË TË MIRËTE MË TË MIRËVE“Janë marrë të gjithamasat që gjithçka tëshkojë mirë. Nuk më frikë-son aspak shifra prej 2500vendesh që zë O2 INDIGO, pasi do të jetë eveni-menti më i madh për shqiptarët e Britanisë”. Sig-uria e Ilir Myrtës duket se vjen nga kërkesat ejashtëzakonshme që kanë bërë bashkatdhetarëte këtushëm.O2 INDIGOPërzgjedhja e kësaj qendre kaq prestigjioze përIlirin është thjesht një “dhuratë” që e meritojnëshqiptarët e këtushëm, si një ndër sallat më pres-tigjioze në Londër me një kapacitet rreth 2500vende dhe është hera e parë që organizohet njëeveniment i tillë. Natyrisht që edhe Silva megrupin e saj e meritonin një gjë të tillë. Ishte e pa-mundur që të gjenim ndonjë sallë tjetër pasiishim të sigurtë se nuk do të zente shqiptarët ekëtushëm ndonjë sallë më e vogël, kështu që nethjesht zgjodhëm t’i përshtatemi kërkesës sëmërgimtarëve të këtushëm.Sistemi i zërit, i ndriçimit është i përkryer. Duhettheksuar se pas Rita Orës do të jetë Silva Gun-bardhi që do të interpretojë për shqiptarët e Bri-tanisë.Si drejtues i “APGB Events” nëpërmjet “The Al-banian” ai bën thirrje për një bashkëpunim tëgjithanshëm të të gjithë shqiptarëve profesionalënë Mbretërinë e Bashkuar. Pikërisht përpara këtijevenimenti është parashikuar një hapësirë përnetwork pikërisht për ta.Ai thekson se hyrja është vetëm për artdashësitmbi 18 vjeç dhe biletat mund të blihen online.Ai ka gjetur një përkrahje edhe nga shoqatatshqiptare të Britanisë.
 15. 15. PUNTO-Nese deshironi te kaloni njedarke te paharrueshme-Nese deshironi te shijoni njekuzhine te mrekullueshmeBAR RESAURANT PUNTO-Vend ideal per te gjithafestat tuaja familjare, ditelindje,fejesa martesa etj, deri ne 100veta-Ejani dhe binduni se nuk dote gjeni vend më fantastikTEL: 02087404767112 ASKEW ROAD SHEPERS BUSHLONDON W12 9 BL
 16. 16. forum www.facebook.com/thealbanian.co.uk faqe 17NGA FITORE PACOLLI“Nuk ka prioritet tjetër që duhet tëadresohet para këtij prioriteti, nuk kafonde që duhet të shpenzohen, para setë shpenzohen fondet për këtë proces,nuk ka punë tjera që duhet të përfun-dohen para këtij procesi” – ishin këtofjalët e kryeministrit në mbledhjen eKomitetit Punues për Liberalizimin eVizave me 3 maj të këtij viti. Nga kjoshihet se kryeministri ka vënë prior-itetin e vizave përmbi çdo prioritettjetër. A nuk është prioritet gjendja nëMitrovicë dhe siguria e qytetarëve nëveri, varfëria dhe gjendja jonë e rëndëekonomike e sociale, arsimi, shënde-tësia, punësimi, e shumë të tjera që përne qytetarët janë më urgjente se samundësia e lëvizjes pa viza e cila edheashtu po na kufizohet nga gjendja jonëekonomike? Kryeministri e di shumëmirë se përderisa qytetarët tonë ikinnga Kosova për të siguruar kafshatën egojës dhe përderisa Bashkimi Evropian(BE) ndihet i kërcënuar nga niveli ilartë i korrupsionit dhe krimit të orga-nizuar në Kosovë nuk do të ketë liber-alizim të vizave. Ky kryeministër povazhdon të manipulojë me popullinduke përdorur liberalizimin e vizave si“kartë” për të mbetur më gjatë nëpushtet dhe vazhdon të na premtojëliberalizimin si një “dhuratë magjike”që posa ta marrim do të ndryshojë çdogjë. Ndërsa, BE po e përdorë prem-timin për liberalizimin e vizave si “kar-rotë’’ për Kosovën e cila në dialogunpolitik me Serbinë në Bruksel përdoretpër të arritur BE-ja qëllimet e veta nëBallkan: largimin e Serbisë nga Rusiadhe afrimin e saj tek BE-ja. Po ne qyte-tarët çfarë do të fitojmë?Liberalizimi i vizave si‘’karrotë’’ e BE-së për të arritur kon-cesionet e dëshiruara ...Bashkimi Evropian duke mos qenë igatshëm që të realizojë premtimin përtë pranuar shtetet e Balkanit në “klu-bin” e vet, e pa ‘liberalizimin e vizave’si veglën më të mirë për të ndikuar tekshtetet e Ballkanit për të filluar refor-mat e nevojshme si forcimin esundimit të ligjit, luftimin e krimit tëorganizuar, korrupsionit dhe migra-cionit të paligjshëm dhe forcimin e ka-paciteteve të tyre administrative nëkontrollin e kufijve dhe sigurinë edokumenteve. Këto reforma nuk indihmuan vetëm BE-së për të rregul-luar problemin e sigurisë por i ndih-muan edhe shteteve përkatëse që tëjenë më të gatshme për procesin e in-tegrimit në të ardhmen por edhe nëpërmirësimin e jetës së qytetarëve tëtyre.Procesi i liberalizimit tëvizave për vendet e Ballkanit dhe BE-në ishte i tipit “win-win” (fitore-fitore)sepse qytetarët e vendeve që fituan lib-eralizimin e vizave, duke përjashtuarKosovën, jo vetëm që fituan të drejtëntë udhëtonin pa viza por edhe fituannga reformat që aplikuan shtetet e tyrenë sigurinë e kufirit dhe të doku-menteve, në luftimin e korrupsionitdhe krimit të organizuar të cilat ishinfitore edhe për sigurinë e BE-së në tënjëjtën kohë.Në rastin e Kosovës, BE-ja poe përdorë liberalizimin e vizave mëshumë si vegël për të arritur mar-rëveshje me Serbinë sesa për të bërëpresion mbi qeverinë në luftimin e ko-rrupsionit, krimit të organizuar dhe nëpërmirësimin e jetës së qytetarëve. BE-ja po e përdorë liberalizimin e vizave si“karrotë’’ për të arritur koncesionet edëshiruara. Pra, liberalizimi i vizave, icili mund të ishte një mjet i fuqishëmpër të nxitur qeverinë për të bërë re-format dhe po ashtu të përmirësojëjetën e qytetarëve, u përdor vetëm sivegël për diçka krejt tjetër: së pari, përta futur qeverinë në dialogun teknik meSerbinë e, më pas, edhe në atë politik.Dhe, krejt kjo po bëhet vetëm për tasjellur Serbinë më afër Evropës dhe mëlarg prej Rusisë. Deri më sot BE-ja kaarritur ta bind qeverinë të nënshkruajëmarrëveshjen me Serbinë e cila ështëshumë e dëmshme për të ardhmen evendit, por nuk ka arritur as më tëvoglin sukses në përmirësimin e jetëssë qytetarëve, dhe në luftimin e kor-rupsionit dhe krimit të organizuar sindër kushtet kryesore që duhet përm-bushur për liberalizimin e vizave.Deri vonë zyrtarë të lartë nga BE-ja napremtuan se liberalizimi i vizave mundtë ndodhë më së largu në vitin 2014,ndërsa në prag të arritjes së mar-rëveshjes së Kosovës me Serbinë,Samuel Žbogar, përfaqësuesi i BE-sënë Kosovë, tha se ‘maksimumi kohor iliberalizimit të vizave për Kosovën dotë jetë viti 2016’. Nga kjo po del seBE-ja po e shfrytëzon me shumëzgjuarsi qeverinë e korruptuar dhe tëshantazhuar për të arritur qëllimet eveta në Ballkan.Liberalizimi i vizave si kartëe qeverisë për të mbetur në pushtet...Ndërkaq, nga ana e qeverisë sëKosovës karta e liberalizimit të vizavepo vazhdon të përdoret me mjeshtëriduke u munduar që të largojë vëmend-jen e qytetarëve nga problemet emëdha sociale dhe ekonomike. Por, jovetëm kaq, pas çdo koncesioni tëdhimbshëm që po bën qeveria po na epremton se do të shpërblehemi me lib-eralizimin e vizave.Dikur, Ministrja e Inte-grimeve Evropiane, Vlora Çitaku,thoshte se Kosovës posa t’i jepet ud-hërrëfyesi me shpejtësi rekorde do tafitojë liberalizimin e vizave sepse sipassaj Kosova veçse i kishte përmbushurgati të gjitha kriteret e caktuara ngaBE-ja. Por gati pas një viti që kurKosova mori udhërrëfyesin, nga zyr-tarë të Brukselit na vijnë deklarata siajo e eurodeputetes sllovene, TanjaFajon, se Kosova nuk është ende e gat-shme për liberalizimin e vizave sepse,siç tha ajo, nuk i ka plotësuar kushtet ekërkuara.Në të kundërtën, qeveriavazhdon të na rikujtojë se Kosova kabërë përparime të mëdha në për-mirësimin e jetës së qytetarëve si dhenë plotësimin e kritereve të përcaktu-ara nga BE-ja për liberalizimin evizave. Bile, ditëve të fundit, pamë sesipushteti ia del të manipuloj edheshifrat e papunësisë, siç ishte rasti iAgjencionit të Statistikave të Kosovëse cila në ditën e 1 Majit prezantoishifra joreale duke thënë se papunësianë Kosovë është 35%.Po ashtu, në takime me del-egacione Evropiane dhe në konferencashtypi kemi dëgjuar kryeministrin tëzotohet se do të bëjë çdo gjë që është emundur për të plotësuar kriteret e cak-tuara nga BE-ja për liberalizimin evizave në mënyrë që të na sigurojëneve si qytetarë lëvizjen e lirë dhe paviza në zonën e Shengenit. Se kur dota marrim liberalizimin e vizave dhe sae sa konsecione të dhimbshme duhet tëbëhen paraprakisht, nuk është e qartë.Deri më tani Kosova ka bërë shumëpak në përmbushjen e kushteve tëkërkuara për liberalizimin e vizave.Sipas raportit të Komisionit Evropiandel se Kosova është shumë larg ngapërmbushja e kritereve të caktuara ngaBE-ja. Raporti paraqet shumë mangësisa i përket performancës së qeverisëduke filluar nga fusha e ri-pranimit, ri-integrimit, si dhe sigurisë së doku-menteve ku vëmendja më e madhe ikushtohet skandalit me pasaporta bio-metrike të Ministrisë së Punëve tëBrendshme, menaxhimit të kufijve dhemigracionit, rendit dhe sigurisë publikedhe të drejtave të njeriut që lidhen melirinë e lëvizjes.Përveç vërejtjeve të shumtaqë jepen në Raport, vëmendje tëveçantë i kushtohet korrupsionit dhekrimit të organizuar i cili vazhdon tëmbetet problem madhor dhe serioz nëKosovë dhe kërcënimi më i madh përsigurinë e brendshme të BE-së. Re-formimi i sistemit të drejtësisë, paran-dalimi i ndërhyrjeve politike nëhetime, si dhe numri i lartë i lëndëve tëpazgjidhura janë konsideruar si hapaqë duhet të ndërmerren për luftimin ekorrupsionit dhe krimit të organizuar epër të cilat deri më tani qeveria nuk kabërë asgjë.Mungesa e zhvillimitekonomik të vendit, mungesa e hapjessë vendeve të reja të punës, varfëria emadhe në vend, numri i madh i aplika-cioneve për azil, dështimet në re-formimin e administratës dhe të gjyqë-sorit si dhe mosluftimi i korrupsionitdhe krimit të organizuar janë disa ngafaktorët kryesorë që do të na bllokojnënga lëvizja e lirë pa viza në zonën eShengenit. E të mos flasim për skan-dalet e një pas njëshme të kësaj qeveriee në veçanti skandalit me pasaportabiometrike të Ministrisë së Punëve tëBrendshme të cilat po e dëmtojnërëndë mundësinë e liberalizimit tëvizave.Se Kosova është larg ngamarrja e liberalizimit të vizave nadëshmojnë edhe statistikat e nxjerranga organizata të ndryshme ndërkom-bëtare dhe vendore. Sipas statistikavepapunësia në Kosovë vazhdon të jetë45%. Përderisa 37% e popullsisë, kra-hasuar me 32% në prill të vitit 2012,besojnë se gjendja ekonomike nuk dotë ndryshojë, 18% e popullsisë besojnëse gjendja e rëndë ekonomike do tërëndohet edhe më tepër. Për më tepër,47% e popullsisë e shohin papunësinësi problem kryesor. Dhe, si shpëtimnga kjo gjendje, 55% e rinisë kosovaree konsiderojnë ikjen nga Kosova sizgjidhjen më të mirë. Vetëm gjatë vitin2012 në vendet e BE-së u paraqitën mëshumë se 10 mijë kërkesa për azilduke bërë që Kosova ta zë vendin e 9-të në botë me numrin e azilkërkuesve.Në vend se kjo gjendje të shkojë drejtpërmirësimit ajo vetëm sa po përkeqë-sohet edhe më tepër. Gjatë dy javëve tëfundit, bazuar nga publikimi i gazetësZëri, kanë ikur rreth 150 të rinj ngaKosova në Hungari përmes Serbisë përt’u shpërndarë më pas në vendet e tjeraevropiane.Liberalizimi i vizave përqytetarët e Kosovës ...?Por edhe sikur BE-ja të na ofrojë lib-eralizimin si shpërblim për konce-sionet e bëra ndaj Serbisë duke moskërkuar nga qeveria të plotësojëkriteret tjera të parashikuara, gjë qënuk do të ndodhë, ne qytetarët nukkemi si shpresojmë shumë.Edhe pse me liberalizimin e vizavepremtohet lëvizja e lirë pa viza nëpërvendet e zonës së Shengenit, nga kjodo të përfitojnë më pak se 10përqindëshi i popullsisë – ata që i kanëmjetet financiare për të udhëtuar, tëcilët tashmë veçse janë duke udhëtuardhe duke shijuar bukuritë e qyteteveevropiane. Ndërsa për pjesën dër-rmuese të popullsisë lëvizja e lirë ku-fizohet me gjendjen ekonomike dhefinanciare, që do të thotë se po nukpate mjaft para për të dëshmuar semund ta mbash veten gjatë gjithë qën-drimit tënd apo të dëshmosh vendin seku do të qëndrosh atëherë në bazë tënenit 5.1 Schengen Borders Code ud-hëtimi për në zonën e Shengenit nuk tëlejohet.Liberalizimi i vizave do tëthotë se qytetarët mund të udhëtojnë paviza duke u liruar nga procedurat egjata dhe të shtrenjta për aplikim tëvizave. Pra, qytetarët e Kosovës do tëkenë mundësi të bëjnë vetëm udhëtimetë shkurtëra pa viza në zonën e Shen-genit me të drejtë qëndrimi deri në 90ditë përbrenda periudhës 6 muajshe.Por liberalizimi i vizave nuk ofron tëdrejtën e punës në këto vende e as tëdrejtën për edukim për të cilat ka mësë shumti ka nevojë rinia e Kosovës.Kosova ballafaqohet me shumë prob-lem serioze politike, sociale dheekonomike kurse qeveria fokusohet nëliberalizimin e vizave thua se liberal-izimi i vizave do të rregullonte çdoproblem që ka Kosova. Në vend tëhapjes së vendeve të reja të punës, per-spektivës ekonomike dhe sociale,pushteti, si gjithmonë joserioz dhe ipasinqertë, na premton liberalizimin evizave duke shpërfillur gjendjen tonëtë mjerueshme. Qytetarët nuk po eshohin liberalizimin e vizave simundësi për të lëvizur lirshëm si tur-istë por si mundësi për të ndryshuargjendjen e tyre tashmë të rëndë socialedhe ekonomike. Dhe, ndryshimi igjendjes së tyre sociale dhe ekonomikeështë e pamundshme të realizohetpërmes liberalizimit të vizave.Si shembulli më i mirë për këtë mundtë marrim qytetarët shqiptar nga Pre-sheva, Bujanoci dhe Medvegja e poashtu edhe nga Maqedonia të cilët kon-sideruan liberalizimin e vizave simundësinë më të mirë për të thyerakullin e varfërisë. Në momentin kurSerbisë dhe Maqedonisë ju lejualëvizja e lirë pa viza, të rinjtë shqiptarëiu vërsulën kufijve me shpresën se atjedo të gjejnë punë dhe kushte më tëmira për jetë. Apo, siç ishte shprehurnjë i ri nga Bujanoci “Nuk kapunë...Me ikjen në Perëndim i themlamtumirë skamjes dhe mjerimit”. Atashkuan dhe e panë se çdo të thotë lib-eralizimi i vizave. Përderisa një numëri qytetarëve vazhdojnë të jetojnë nëqendrat e azilit me ndihma sociale meshpresën se shtetet përkatëse do t’iuofrojnë azilin, pjesa më e madhe eqytetarëve u kthyen prap në vendin etyre të varfërisë dhe të papunësisë. Pra,liberalizimi përpos që ju mundësoi tëudhëtojnë pa viza nuk ju ndihmoi nëndryshimin e gjendjes së tyre të rëndësociale. Dhe, po e njëjta gjë do tëndodhë edhe me ne.Atëherë, sa ia vlen që t’i besojmëpremtimeve boshe të qeverisë se së sh-pejti do të lëvizim pa viza kur qeverianuk na ka siguruar lëvizjen e lirë nëtërë territorin e vendit tonë..., kur qev-eria premton heqjen e vizave pa bërëasnjë përmirësim të gjendjesekonomike dhe sociale..., kur qeverianuk e ka luftuar dhe nuk e ka ndër-mend ta luftojë korrupsionin dhekrimin e organizuar sepse kjo i bie qëajo duhet ta luftojë vetveten..., kur qev-eria nuk është në gjendje të sigurojëmirëqenie për qytetarët që i ka brendae lëre më të sigurojë mirëqenie dhe sig-uri për ata që do të kthehen..., dhe, kurxhepat tonë çdo ditë e më tepër pozbrazen...!? A ia vlen të bëjmë kom-promise të dhimbshme me vendin tonëdhe të ardhmen tonë vetëm për të fituarnjë liri të lëvizjes pa viza e cila edheashtu po na kufizohet nga gjendja jonëekonomike?Liberalizimi i vizave nuk do tandryshoj gjendjen tonë!
 17. 17. dossier www.facebook.com/thealbanian.co.uk faqe 18
 18. 18. english faqe 23dossier www.facebook.com/thealbanian.co.uk faqe 19
 19. 19. forum www.facebook.com/thealbanian.co.uk faqe 20PROF. DR. SC. AKIL KOCILE TË JENË KËTA RRESHTAQË, NË PËRVJETORIN E TIJ,PËRKUJTOJNË GJENIUN EMADH TË MUZIKËS KLASIKE– VOLFGANG AMADEUSMOXARTIN“Nuk jam i sigurt që engjëjt kur ekremtojnë Zotin, luajnë muzikën eBahut; mirëpo me saktësie di se kurmblidhen dhe e luajnë Moxartin, edheZoti atëherë ka dëshirë t’i dëgjojë!”Karl Barth (10 maj 1886 - 10 dhjetor1968, teologu reformator Zviceran, icili konsiderohet si personalitet ishquar në mesin e mendimtarëve të kr-ishterë, të cilin papa Pio XII e për-shkruan si teologun më të rëndësishëmqë nga Toma Akuini e këtej. Të shkru-ash për personalitete të shquara dhe tënjohura me përmasa kulmore ështënder dhe vështirë: nder pse kur e njehveten me veprimtarinë dhe krijimtar-inë e tij, ua ofron edhe lexuesve tënjëjtën kënaqësi, kurse vështirë pseduhet ta prezantosh me të gjitha vetitëe tija krijuese, hulumtuese për të cilatnuk i dinë apo nuk kanë pasur rastinmë parë për ta njohur mirë aktivitetin etij krijues: artistik, estetik dhe filo-zofik. Këto prirje të personaliteteve tëmëdha nuk përfitohen vetëm meveprimtarinë e tyre të madhe lënënjerëzimit, por duhet të çmohet edhedhuntia e tyre e madhe, sepse ashtukompletohet krijimtaria e personalitetitartistik që është e domosdoshme tëpërjetohet jo vetëm si vlerë artistikeme nuancat estetike dhe filozofike, poedhe si vlerë e madhe që pleks në vetevlera dhe mesazhe tejkohore.Duke u nisur nga këto postulate s’kemisesi të mos bindemi se krijimtaria etyre madhështore shprehet me gjuhëne tyre të goditur duke u gjeneruar nëshpirtin e tyre të madh krijues dheduke prezantuar botën e tyre të madhekrijuese artistike nga të gjitha aspektet:etike, estetike, artistike, filozofike e tëtjera. I vetëdijshëm se çdo kohë sjelledhe vulën e vet, kam vendosur qëpara publikut lexues shqiptar të dal menjë libër voluminoz për Volfgangun evogël, por edhe për Moxartin, krijuesine madh, i cili na ka lënë shumë“...vepra që ruajnë strukturën e vjetërhajdëniane, e që shpirtërisht tashmëjanë të gjitha të përshkruara nga spiri-tualiteti intensiv dhe i pasionuar iMoxartit“ (1. Bernard Paumgartner"Moxart - Dritëhijet e një gjeniu", faqe342).Ka lindur ditën e diel më 12 janar1756; ai nuk është fare austriak, sepseka lindur nën sqetullën e MbretërisëRomake, i nacionalitetit gjerman.Babai i tij, Leopoldi, me një prirje tëmadhe muzikore, tërheq vëmendjen estudiuesve për kujdesin ndaj djalit tëvet, Moxartit, i vetëdijshëm për tal-entin e madh të tij që ka. Pa mëdyshjeai do të ketë qenë një njeri mjaft izgjuar dhe Moxarti ka pasur ndaj tij re-spekt tejet të madh. Ai e thotë shtruarse “Menjëherë pas Zotit vjen babai iim!” Pra, Moxarti është, në të gjithamoshat, vogëlush me një talentjashtëzakonisht të madh, që shfaqetdhe imponohet krijues me logjikë tëmprehtë, me tinguj muzikorë poetikë,realë dhe imagjinativë. Natyrisht, egjithë kjo iu shfaq veshit dhe emo-cionit të publikut me interpretim përrespekt të madh ndaj tij. Brendavrushkujve emotivë ndeshet këtu edherespekti i madh dhe dashuria që shpre-hte Moxarti ndaj babait-prindit të vetdhe ndaj kujdesit të tij të madh, me njëdashuri shpirtërore dhe fluide për tëbirin, Moxartin e madh.Pra, Moxarti, ky njeri me talentin e tijingjenioz, ka qenë temperament, i laz-druar, kokëfortë, i papërshtatshëm, nënjëfarë dore, si thotë Rebe de Obaldia,anëtar i Akademisë franceze “fat-trape”, botë në vete, vetiniciativ, përkëtë na flasin edhe shkrimet e shkrim-tarëve të mëdhenj, të cilët i ka barturfryma dhe shpirti i tij: Herman Hesse,Goethe, Musset, Andrea Suares,Kafka, Stefan Zëeig, Romen Roland,Pierre Jean Jouve, Mauriac. Të dëgjo-jmë onë ata:“Moxarti është fëmijë i ardhur nga njëtjetër botë!” Me gjithë atë talentin e tijdhe fundin e tij tragjik e dimë se kavdekur në mjerim dhe në vetmi...Kurse Einsteini për tërë atë thotë:“Megjithatë ka qenë dhe ka ngelurfëmijë i madh!” Prandaj edhe një herëpo e theksoj: të shkruash për person-alitete të shquara siç është VolfgangAmadeus Moxart, është nder, obligimdhe kënaqësi... Dhe me këtë rast nukduhet të bazohesh në metodën deskrip-tive, por duhet të bazohesh në faktehistorike dhe në shkrime dhe kërkimetë qëndrueshme analitike, të cilat flasinpër krijuesin në fjalë, pra duhet të anal-izosh dhe të studiosh në thellësi dhe nëgjerësi të bukurën e artit të tij, do tëthotë të përjetosh, ta ndiesh emocionine veprës së tij në vetvete. E, tash kur ekemi fjalën për Moxartin dhe veprën etij (titullin e këtij libri për të e kemihuazuar nga Rikard Vagneri si autor imotos “Moxarti - gjeni i ngrohtë dritedhe dashurie”), duhet pasur kujdes seçdo vepër e tija është religjion, ku posvlerës estetike të bazuar në fakte his-torike, ruan edhe dimensionin filo-zofik. Në këtë dimension mund tëvërejmë ambiguitetin ekstrem të rrjed-have të llojllojshme duke filluar ngaato morale, sociale, filozofike, estetikedhe të tjera. Raporte të shumta ekzis-tojnë në jetën krijuese të gjeniutMoxart, mirëpo ne duhet në këtëvështrim të kërkojmë realen, bazuar nëestetikën psikologjike dhe gjatë kon-templacionit, korrelacionit, pra,përmes vështrimit dhe analizës duhettë kërkojmë thelbin e veprës, sepsepsikologjia e gjeniut dhe e invencionittë tij paraqet “psikologji të adhurimit,të shijes dhe të vlerësimit.Në librat e shumtë që kam lexuar dheshfletuar për të lirisht mund të konsta-toj se mendimet për të janë shprehje tëautorëve të ndryshëm... dhe nuk kamendime të sakta, ngase që të gjithakëto vepra janë vepra unike jo vetëmpër nga të shtruarit e lëndës, por edhepër kah përmbajtja. Nuk janë të ng-jashme me njëra-tjetrë - pos datat elindjes dhe të vdekjes. Çdo libër përMoxartin shtron probleme nga kënd-shikimi i autorit, prandaj çdo artist kri-jues është një vlerësues i së “vërtetës”,të cilën ai e sheh dhe e ndien.Sipas mendimit tim prej librave dhestudimeve sa kam lexuar për të, me mëshumë kompetenca për jetën dhe kri-jimtarinë e Moxartit si dhe për reflek-sionin filozofik mbi artin e këtij gjeniu,është libri i profesori dhe muzikologutaustriak Bernar Paumgartner (1887-1971), i cili në shtrimin e lëndës kakërkuar që studimi i veprës së Moxar-tit të gjejë të bukurit e këtij arti në as-pektin deduktiv dhe induktiv. Ky nëlibrin me titull “Moxart - dritëhijet enjë gjeniu”, me më shumë se 470 faqe,sjell një vepër plot ndjesi me fakte dheme analiza nga të gjitha aspektet, tëcilat i përmendëm më sipër.Ky libër është shkruar në fillim tëshekullit të kaluar, kurse është botuarme 1922 nga Atlantis Verlag ngaZurich (Cyrihu) und Freiburg in Breis-gau, është shqipëruar nga Dritan Koka,kurse e ka botuar Dritani, Tiranë 2007.Me lejoni të konstatoj se kjo vepër eartit dhe mbi artin e veprave të Moxar-tit, si zakonisht, gjatë kohës sa jetoiMoxarti qe e panjohur për të gjallët etij, siç ka ndodhur edhe me emrat e kri-juesve të tjerë dhe mu për këtë vlera ekëtij libri ka peshën e vet të madhe,sepse për publikun e kohës mbante nëvete jo vetëm një pasuri, por itejkalonte mundësitë e kuptimit të saj,pra ishte një vepër ideale. Sidoqoftë nenuk do të ndalemi më për ta analizuarvlerën që ka ky libër, por do t’i qasemidhe do të flasim për krijimtarinë eMoxartit. Ne do të mundohemi taparaqesim mbarë veprën dhe jetën eMoxartit duke u ndalur posaçërisht nëveprat e tija kryesore, sepse as vendi eas koha nuk na lejojnë të zgjerohemishumë. Në pikat do ta shfaq mendimintim për ato vepra panoramike. Analizate mia do të përputhen (më e saktë dotë ishte të thuhej: do të shkoj gjurmëvetë tyre) me ato të muzikologëve në li-brat e tyre, të cilat i kam lexuar meshumë-shumë kujdes.Muzikologët e ndryshëm kanë nxjerrënë shesh disa pika të rëndësishme sa ipërket krijimtarisë së tij përkitazi medefinicionin e tyre dhe me raportet etyre, prandaj do të marrim në shqyrtimvetëm faktet si argumente të fuqishmetë shënimeve implicite apo ekspliciteapo edhe tërësi faktesh për të arrriturnë mënyrë të saktë në lidhjet memodernitetin e tyre të kohës në të cilënkrijoi Moxarti.Për tiu përgjigjur kërkesave të kohëssë tij, shikuar nga këndvështrimi isotëm, koncepti i tillë duhet të përcak-tojë pamjen artistike dhe shkencore tëkrijimtarisë së tij, nëse nuk kërkon meguxim pikëmbështetjen në sferën irra-cionale, sepse kultura e krijimtarisë sëtij, shprehjet, t’i quajmë abstrakte, tëkërkesave të kohës sikur na sjellin njëparadoks që i vë në pah të gjitha ato el-emente muzikore, por rrallëherë i anal-izon deri në rrënjët e tij duke kaluarprej imagjinares në reale, bazuar nëprocese shumë kom-plekse, tashmë tëcekura të një substi-tuimi, të zhvendosjesnë raportet ligjëri-more. Shtrohet me tëdrejtë një pyetje e do-mosdoshme se nëçfarë konteksti duhetshikuar kohën dhekrijimtarinë e tij? Ajoqë na habit është af-tësia e tij krijuese!Kjo të bën ta shohëshsi model: sepse efe-merja aparente,pikërisht si dukje etejdukshme dhe edukshme, paraqitet eqëndrueshme, for-male, rigoroze, pran-daj në veprat e tijasimfonike hasim nënjë “simfonizëm tëpastër orkestral".Moxarti, gjatë kësajperiudhe, iu kthyesërish me tri punime,domethënë me Sim-foninë në sol ,si bemol dhe do-max-hore K318,319, dhe 338 vepra tëstuhishme, plot me energji tematikedhe të këndueshme të ëmbël, që vetëmnjë hap i ndan nga pjekuria e plotë eviteve të fundit”. Me të drejtë thotë Ça-jkovski: Moxarti është... krishti imuzikës.Prandaj sot kur në tërë rruzullin tokë-sor, pa dallime, qofshin politike,ekonomike apo fetare, në tërë botënështë kremtuar 250-vjetori i lindjes sëgjeniut të madh muzikor VolfgangAmadeus Moxart dhe këto vite janëshpallur si vite të Moxartit gjë që ibëhet nderim, pa dyshim, krijuesit mëtë dalluar muzikor për të cilin Gete patithënë: ,,Fenomeni Moxart nuk është emundur të shpjegohet".Sipas vlerësimeve të historianëve,muzikologëve, kompozitorët në ran-glistën e tyre zënë: vendin e dytë men-jëherë pas Bahut, për të cilin Shumanithotë: ,,Muzika i ka borxh Bahut, po aqsa feja qe i a ka borxh themeluesit tësaj..."E, për Moxartin thonë se është i njohursi talent i natyrshëm - gjeni muzikor,dhe çështje në vete është se a zë vendedhe në hierarkinë e talenteve natyroresi gjeni artistik.Sidoqoftë, të gjithë pajtohen me njëkonstatim se ai i ka lënë krijimtarisëmuzikore botërore një opus shumë tëmadh, në të gjitha format muzikore, nëtë gjitha gjinitë, por edhe me vlera tëlarta.Jetoi gjithsej 35 vjet, dhe krijimtaria etij muzikore e nxë vendin e merituar nëkrijimtarinë muzikore botërore. Mupër ketë Robert Shumani me një rastthotë: ,,Në botë ekziston diçka për tëcilën nuk mund të thuhet asgjë mëtepër, e aty bëjnë pjesë Simfonia eMoxartit, në C-maxhore, veprat eshumta të Shekspirit dhe krijimtaria eBethovenit,,.I njohuri Jozef Hajdni e renditMoxartin ndër kompozitorët më tëmirë, ndër ata të cilët ai i ka njohur nëatë kohë.Kur ta shikosh sasinë krijimtarisë tij,do ta shohësh se për aq pak vjet tëjetës, ka krijuar një numër shumë tëmadh të veprave: 41 simfoni, 28 kuar-tete harkore, dhjetë kuinte instrumen-tale, 17 sonata për piano, 43 dy sonatapër violinë, 27 koncerte për piano, 40divertimente dhe serenada, 19 mesha,42 arie dhe shumë e shumë këngë! Potë kishte jetuar gjatë sa, bie fjala, Verdidhe disa të tjerë, a thua sa dhe çfarëmuzike kishte kompozuar?Prej 41 simfonive, sa i ka kompozuar,tri të fundit bëjnë pjesë në mesin e 20simfonive më të mira botërore, kursepër operën ,,Don Giovanni", profe-sionistët e konsiderojnë se është më emira, kurse për ,,Fyellin Magjik",dashamirët e operës së këtij gjiniuhyjnor, e çmojnë edhe më të mirë.Koncertet e shumta pianistike, gjithsej27 të kompozuara, edhe pse nuk kaqenë ,,fahu" i tij, mendojnë se janë atoveprat kapitale dhe margaritarë të lit-eraturës së pakrahasueshme pianistikedhe mu për ketë e kanë quajtur Mbreti koncerteve pianistike. Dallohen kon-certet nr. 14-K.499, nr. 15K. 450 dhetë tjerat. Muzikologët mendojnë se pi-anoja ka qenë instrumenti më i dashuri tij. Për këtë instrument ka kompozuarshumë kompozime, kurse më i suk-sesshmi është, pa dyshim, Fantazia nëc-minore K.475, e cila më së shumtiekzekutohet me Sonatën nr.14 K.457plot pasion dhe epsh ua tejkalon tegjithave dhe i lë nën hije sonatat e Be-tovenit.Muzika kamertale po ashtu zë një vendtë dalluar në krijimtarinë e tij. Më setridhjetë kuartetet e tija i përshkruajnësi bukuri të pastra dhe të gëzuara, kurseato gjashtë kushtuar mikut të vet, Ha-jdnit, konsiderohen si më të bukurat,edhe pse për një nuancë kanë qenëkuartetet e Hajdnit, Betovenit e Bram-sit më të suksesshme.Kompozitorët e shumtë, duke përfshirëedhe ata më të njohurit, ndoshta ndon-jëherë me veprat e tyre kanë arriturqiellin, për Moxartin thonë se ka ard-hur nga qielli. Prandaj le të jenë edhekëta rreshta përkujtim që hyjnizojnëgjeniun e madh të muzikës klasikeduke shënuar edhe ne si gazetë ketëpërvjetor të madh, sepse ai i dha jetëmuzikës.*Nga libri më i ri në dorëshkrim iautoritMoxarti ky gjeni i ngrohtë

×