คู่มือสอบ ข้อสอบกรมบังคับคดี ธุรการ ปี 2557 หนังสือ E-BOOK

37,556 views
37,691 views

Published on

คู่มือสอบ ข้อสอบกรมบังคับคดี ธุรการ ปี 2557 หนังสือ E-BOOK
ราคา 249 บาท
สั่งซื้อได้ที่ : www.Sheetram.com
สอบถามรายละเอียด
Facebook http://www.facebook.com/Sheetram
LINE ID : sheetram

บริษัท ชีทราม จำกัด
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ สำนักงานใหญ่
453 ถนนรามคำแหง(ปากซอย 53)
หัวหมาก บางกระปิ กรุงเทพฯ 102
โทรศัพท์ : 02-7230950,02-5141422,085-9679080,
085-9993722,085-9993740
FAX : 02-718-6528
เปิดบริการ 8.15-21.30 น. ทุกวัน

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
37,556
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
35,264
Actions
Shares
0
Downloads
83
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

คู่มือสอบ ข้อสอบกรมบังคับคดี ธุรการ ปี 2557 หนังสือ E-BOOK

 1. 1. 1   
 2. 2. 2    ขอบเขตเนื้อหา ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ กรมบังคับคดี ความรูเกี่ยวกับกรมบังคับคดี ประวัติกรมบังคับคดี วิสัยทัศน พันธกิจและอํานาจหนาที่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน อํานาจหนาที่ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ประเภทของการบังคับคดี การยึดทรัพย การอายัดทรัพย การบังคับคดีในการฟองขับไลรื้อถอน การจําหนายทรัพย การบังคับคดีลมละลาย กระบวนการลมละลาย การฟนฟูกิจการ เงื่อนไขการฟนฟูกิจการ การวางทรัพย เหตุของการวางทรัพย ทรัพยที่วางได วิธีปฏิบัติและหนาที่ของผูวางทรัพย แผนภูมิแสดงขั้นตอนการบังคับคดีแพง แผนผังขั้นตอนการอายัดเงินในคดีแพง แผนขั้นตอนการบังคับคดีขับไล-รื้อถอน แผนภูมิแสดงขั้นตอนการบังคับคดีลมละลาย แผนภูมิแสดงขั้นตอนการบังคับคดีแพง แผนภูมิแสดงขั้นตอนการฟนฟูกจการของลูกหนี้ ิ แผนภูมิแสดงขั้นตอนการวางทรัพย 5 5 5 6 6 7 7 8 9 9 10 10 10 11 13 13 14 15 15 16 18 20 21 22 23 25 27
 3. 3. 3    พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน 2551 ระเบียบฯ วาดวยพนักงานราชการ ความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานธุรการ ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548 สรุประเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548 ความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย อินเตอรเน็ต โปรแกรมประยุกตใชงานประเภทตางๆ การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟแวร ไวรัสคอมพิวเตอร Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft Powerpoint แนวขอสอบ Microsoft Word แนวขอสอบ Microsoft Excel แนวขอสอบ Microsoft Powerpoint แนวขอสอบ ระเบียบงานสารบรรณ แนวขอสอบ พนักงานราชการ แนวขอสอบ ระเบียบขาราชการพลเรือน แนวขอสอบ คอมพิวเตอร แนวขอสอบ ธุรการ 27 73 84 108 137 146 161 164 166 170 171 173 176 177 179 183 188 190 206 218 239 270
 4. 4. 4    ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกรมบังคับคดี ประวัติกรมบังคับคดี เดิ ม งานของกรมบั ง คั บ คดี มี ที่ ม าจากหน ว ยงานราชการระดั บ กองในสํ า นั ก ปลัดกระทรวงยุติธรรม 2 กอง คือ กองบังคับคดีแพง และ กองบังคับคดีลมละลาย จนกระทั่ง ป พ.ศ.2517 สมัยรัฐบาล ฯพณฯ ศาสตราจารยสัญญา ธรรมศักดิ์ เปนนายกรัฐมนตรี ทาน กิ ต ติ สี ห นนท เปน รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงยุติธ รรมไดเห็น ความสํ าคั ญ ของทั้ ง สองกอง ดังกลาว ประกอบกับงานบังคับคดีแพงและงานบังคับคดีลมละลายเพิ่มขึ้นมาก หนวยงานที่ จัดไวแตเดิม ไมเหมาะสมกับงานที่นับวันแตจะทวีปริมาณมากขึ้นทุกๆ ป ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินงานเกี่ยวกับการบังคับคดีแพง คดีลมละลาย งานเกี่ยวกับการ วางทรัพยไดขยายอํานาจหนาที่ทั่วราชอาณาจักร รวมทั้งงานชําระบัญชีหางหุนสวนบริษัท หรือ นิติบุคคลตามคําสั่งศาล ไดดําเนินการโดยเจาหนาที่ที่มีความรูความสามารถชํานาญ งานในหนาที่ไดเปนไปอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รัฐบาลจึงไดออกพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2515 (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2517 ใหยกฐานะกองบังคับคดีแพงและกอง บังคับคดีลมละลาย รวมจัดตั้งขึ้นเปนกรมบังคับคดีอยูในสังกัดกระทรวงยุติธรรม แลวไดตรา พระราชบั ญ ญั ติ โ อนกิ จ การบริ ห ารงานบางส ว นของสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงยุ ติ ธ รรม พ.ศ.2517 โดยใหโอนบรรดาอํานาจหนาที่ในสวนเกี่ยวกับกองบังคับคดีแพงและกองบังคับ คดี ล ม ละลาย รวมทั้ ง ให โ อนบรรดากิ จ การ ทรั พ ย สิ น หนี้ ข า ราชการ ลู ก จ า ง และเงิ น งบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เฉพาะสวนที่เกี่ยวกับกองบังคับคดีแพง และกองบังคับคดีลมละลายไปเปนของกรมบังคับคดี และนอกจากนี้ ยังไดจัดตั้งหนวยงาน ใหมไ ด แก สํา นั ก งานวางทรั พ ย ก ลางและงานอนุ ญ าโตตุ ล าการ เพื่ อ ชี้ข าดถึ ง ข อ พิพ าท เกี่ยวกับการวางทรัพยภูมิภาคขึ้น รวม 9 ภาค กรมบังคับคดีจึงมีอํานาจหนาที่บังคับคดีแพง และคดีลมละลาย ตลอดจนวางทรัพยทั่วประเทศ แลวเริ่มดําเนินการในฐานะเปนกรมบังคับ คดีนับแตนั้นเปนตนมา
 5. 5. 5    วิสัยทัศน มุงมั่นพัฒนาการบังคับคดีอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เสมอภาค เปนธรรม ดวย จิตมุงบริการ เพื่อใหประชาชนเขาถึง เชื่อมั่น ยอมรับ ไดรับประโยชนสูงสุด พันธกิจและอํานาจหนาที่ ใหบริการดานการบังคับคดีแพง คดีลมละลาย การฟนฟูกิจการของลูกหนี้ การชําระ บัญชี และการวางทรัพยอยางมีประสิทธิภาพ เสมอภาค เปนธรรม ศึก ษา วิเคราะห วิ จั ย เพื่ อ พัฒ นาระบบการปฏิ บัติ ง านของการบั ง คั บ คดี แพ ง คดี ลมละลาย การฟนฟูกิจการของลูกหนี้ การชําระบัญชี การวางทรัพยในแตละระบบใหเปน มาตรฐานเดียวกัน สอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งเสริมสรางศักยภาพการ เปนผูนําในดานการบังคับคดีใหสามารถแขงขันกับองคกรตาง ๆ พั ฒ นากฏหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การบั ง คั บ คดี ใ ห ทั น สมั ย และเป น มาตรฐานสากล รองรับตอการเปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ เพื่อเอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงานและบริการ ประชาชน โดยคํานึงถึงความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมในสังคมและสิทธิมนุษยชน พัฒนาองคกร และระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ คลองตัว โดยประสาน สงเสริม รวมถึงสรางเครือขายความรวมมือการบังคับคดีทั้งในและตางประเทศ สามารถ ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงตามภาวการณโดยยึดหลักธรรมาภิบาล พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความรูความสามารถ และความเชี่ยวชาญดานการบังคับ คดีและมีจิตสํานึกในการบริการ อยางมีคุณธรรมและจริยธรรม เผยแพรความรูทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดใหประชาชนไดเขาใจอยางทั่วถึง ตลอดจนไกลเกลี่ยขอพิพาทในการบังคับคดี และสงเสริมความรวมมือการมีสวนรวมในการ บังคับคดีของภาครัฐและภาคเอกชน
 6. 6. 6    ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การบังคับคดีแพง ในการบังคับคดีแพง ศาลตองออกหมายบังคับคดีตั้งเจาพนักงาน กรมบังคับคดีหรือ พนักงานอื่นใด เปนเจาพนักงานบังคับคดี เพื่อจัดการบังคับคดีใหเปนไปตามคําพิพากษา หรือคําสั่ง ทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 1(14) เจาพนักงาน บังคับคดีหมายถึงเจาพนักงานในสังกัดกรมบังคับคดีหรือเจาพนักงานอื่นผูมีอํานาจตาม บทบัญญัติแหงกฎหมายที่ใชอยูในอันที่จะปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไวในภาค 4 แหง ประมวลกฎหมายนี้ เพื่อคุมครองสิทธิของคูความในระหวางพิจารณาหรือเพื่อบังคับคดีตาม คําพิพากษาหรือคําสั่ง ในสวนกลาง เจาพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดี มีอํานาจบังคับคดี ในเขตอํานาจของศาล ซึ่งตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ยกเวนศาลจังหวัดมีนบุรี ในสวน ภูมิภาค เจาพนักงานบังคับคดีของสํานักงานงานบังคับคดีจังหวัด สํานักงานบังคับคดีจังหวัด สาขา เปนเจาพนักงานบังคับคดีของสํานักงานบังคับคดีจังหวัด นั้น เดิม เจา พนักงานบัง คับ คดีเปนเจ า พนักงานของศาล เมื่อศาลมีคําสั่ งเกี่ยวกับการ บังคับคดีอยางใดแลวเจาพนักงานบังคับคดีตองปฏิบัติตามจะอุทธรณฎีกาคัดคานคําสั่งศาล ไมได แตปจจุบันเจาพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดี สังกัดกระทรวงยุติธรรมจึงไมใชเจา พนักงานศาล (ทั้งนี้ตามมาตรา 275 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ราชกิจจานุเบกษา 11 ตุลาคม 2540 ประกอบกับกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร ราชการศาลยุติธรรม กําหนดใหสํานักงานศาลยุติธรรม เปนหนวยงานธุรการอิสระของศาล ยุติธรรม แตมิไดกําหนดใหกรมบังคดีเปนหนวยงานธุรการของศาลยุติธรรม ตามราชกิจจา นุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม 117 ตอนที่ 103 ก วันที่ 13 พฤศจิกายน 2543) จึงจะใชสิทธิ คัดคานหรืออุทธรณฎีกาคําสั่งศาลไดหรือไม ควรศึกษาตอไป อํานาจหนาที่ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 1. อํานาจหนาที่เกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวกอนมีคําพิพากษา ตามประมวลวิธีพิจารณา ความแพงมาตรา 254 ซึ่งศาลมีคําสั่งใหยึดหรืออายัดทรัพยสินหรือกักเรือของจําเลยไว ชั่วคราวกอนศาลจะมีคําพิพากษา เชนนี้ศาลจะออกหมายยึดทรัพยชั่วคราว หมายกักเรือ ตั้ง เจาพนักงานบังคับคดีจัดการยึดทรัพยสินหรือเรือของจําเลยไว เพื่อไมใหจําเลยยักยายถาย ทรัพยสิน
 7. 7. 7    การอายัดทรัพย ตามลักษณะการปฏิบัติงานของเจาพนักงานบังคับคดีมี 2 กรณี คือ 1. การอายัดสิทธิรองขอใหชําระเงิน จํานวนหนึ่งหรือเรียกวาการอายัดเงิน 2. การขอใหงดหรือหามจําหนาย จายโอน หรือ ทํานิติกรรมเกี่ยวกับทรัพยสินหรือ เรียกวา การอายัดหามโอน การบังคับคดีในการฟองขับไล รื้อถอน เมือศาลมีคําสั่งใหตั้งเจาพนักงานบังคับคดี จัดการใหเจาหนี้ตามคําพิพากษาได ่ ครอบครองทรัพย ดังกลาว 1. กรณีที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาถูกศาลพิพากษาใหขับไล หรือตองออกไปจากที่ อยูอาศัย หรือทรัพยที่ครอบครอง 2. กรณีที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาตองรื้อถอนสิ่งปลูกสรางออกไปจาก อสังหาริมทรัพย ที่อยูอาศัย หรือทรัพยที่ครอบครอง การจําหนายทรัพย การขายทอดตลาดทรัพย เจาพนักงานบังคับคดี ตองตรวจสํานวนกอนวามีการปฏิบติ ั ตามขั้นตอน ที่ ป.วิ.พ. มาตรา 303 และมาตรา 304 1. ไดมีการแจงการยึดทรัพยใหลูกหนี้ตามคําพิพากษา และผูที่มีสวนไดเสียอื่น ๆ ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 287 2. ถาเปนอสังหาริมทรัพย หรือทรัพยที่ตองมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน ไดมีการ แจงใหนายทะเบียนทราบ ในการบังคับคดีนั้น เจาพนักงานบังคับคดีมอํานาจตามหมายบังคับคดีของศาลที่มี ี เขตอํานาจทีสํานักงานบังคับคดีตั้งอยูเทานั้น อยางไรก็ตาม หากมีการรองขอ เจาพนักงาน ่ บังคับคดียอมมีอํานาจในการบังคับคดีแทนตามหมายบังคับคดีที่ออกโดยศาลอื่นไดเชนกัน การบังคับคดีลมละลาย การล มละลายเกิดจากการมีหนี้สิน ลนพนตัวคื อมีหนี้สินมากกวาทรัพยสิน จึ งเกิด กฎหมายลมละลายขึ้นมาเพื่อจัดระบบใหเกิดความเปนธรรม แกบรรดาเจาหนี้ทุกราย เพื่อให ไดรับชําระหนี้เต็มจํานวนหรือโดยสวนเฉลี่ยที่เทาเทียมกัน ตามสัดสวนแหงหนี้จากหนี้ที่
 8. 8. 8    กระบวนการลมละลาย มีดังนี้ 1. การรวบรวมทรัพยสินเปนการรวบรวมทรัพยสินของเจาพนักงานพิทักษทรัพยซึ่ง ไดมาจากการสอบสวน การรวบรวมเอกสารทางบัญชี และสืบหาทรัพยของบรรดาเจาหนี้เปน หลักใหญ 2. การรวบรวมเจาหนี้ เมื่อศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดแลว บรรดาเจาหนี้ตอง มายื่นคําขอรับชําระหนี้ตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยภายใน 2 เดือนนับแตมีการประกาศ คําสั่ ง พิ ทัก ษทรั พ ย เด็ดขาด ดั ง นั้ น เจ าหนี้ ทุกรายแม จ ะเป นเจาหนี้ ต ามคํ าพิ พากษาหรื อ เจ า หนี้ ผู เ ป น โจทก ก็ ต อ งมายื่ น คํ า ขอรั บ ชํ า ระหนี้ ด ว ย เพื่ อ มาพิ สู จ น ห นี้ กั น ใหม ใ นคดี ลมละลาย และเพื่อใหลูกหนี้ทราบวาตนมีหนี้สินเทาใด หากจะมีการประนอมหนี้ เมื่อเจาหนี้ มายื่นคําขอรับชําระหนี้แลว เจาพนักงานพิทักษทรัพยจะนัดพรอมเพื่อตรวจคําขอรับชําระหนี้ เพื่อใหเจาหนี้มีโอกาสโตแยงคําขอรับชําระหนี้ของเจาหนี้รายอื่น หากเห็นวาไมไดเปนหนี้กัน จริง หรือหนี้ที่ขอมาสูงกวาที่ควรจะไดรับชําระหนี้ ตอจากนั้นเจาพนักงานพิทักษทรัพยจะทํา การสอบสวนพยานเจาหนี้ทุกรายและทําความเห็นเสนอศาล วาเจาหนี้มีสิทธิไดรับชําระหนี้ หรือไมเทาใด เมื่อศาลพิจารณาจากความเห็นของเจาพนักงานพิทักษทรัพยแลว จะมีคําสั่ง ตาม หรือแกไข หรือยกขอรับชําระหนี้นั้น เจาพนักงานพิทัก ษทรัพยจะแจงคําสั่งศาลให เจาหนี้ทราบ เจาหนี้ ลูกหนี้และผูโตแยง (ถามี) มีสิทธิอุทธรณคําสั่งศาลไดภายใน 1 เดือน นับแตทราบคําสั่ง 3. การพิจารณาหลังศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด เปนกระบวนการที่ตอง ดําเนินการในชั้นเจาพนักงานพิทักษทรัพย ตามที่กฎหมายบัญญัติไวใหดําเนินการโดยเจา พนักงานพิทักษทรัพยและคดีลมละลายทุกคดีจะตองทําอะไรบาง การประชุมเจาหนี้ครั้งแรก กฎหมายกําหนดใหตองมีการประชุมเจาหนี้ครั้งแรกโดย ดวน และกําหนดวาตองมีหัวขอประชุมวาตองมีการพิจารณาคําขอประนอมหนี้กอนลมละลาย หรือควรขอใหศาลพิพากษาใหลมละลาย ในการลงมติวาจะรับคําขอประนอมหนี้หรือไมนั้น กฎหมายกําหนดวาตองมีมติพิเศษ คือตองมีจํานวนหนี้ไมนอยกวา 3 ใน 4 และมีจํานวน เจาหนี้ฝายขางมากของเจาหนี้ที่เขาประชุมและออกเสียง การไต ส วนลู ก หนี้ โ ดยเป ด เผย หลั ง จากมี ก ารประชุ ม เจ า หนี้ ค รั้ ง แรกแล ว เจ า พนักงานพิทักษทรัพยจะรายงานผลการประชุมตอศาล และศาลจะนัดไตสวนลูกหนี้โดย เปดเผยเพื่อทราบความเปนมาและกิจการทรัพยสินของลูกหนี้ เพื่อเปนขอมูลในการพิจารณา
 9. 9. 9   
 10. 10. 10    ความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติดานงานธุรการ  งานธุรการ งานธุรการจะเปนงานที่เกี่ยวของกับทางดานเอกสาร เชน การรับ – สงเอกสาร การจัด ระบบงาน เอกสาร การเก็บขอมูลที่สําคัญขององคกร งานพิมพตางๆ และหนังสือโตตอบทาง ราชการ เปนตน รวมถึงประสานงานทั้งภายในและภายนอกองคกร ทุกหนวยงานจะมีงานธุรการ เพื่อทําหนาที่ดําเนินงานดานเอกสารภายในหนวยงาน นั้นๆ รวมไปถึงการประสานงานกับ หนวยงานอื่นๆ ทั้งภายในองคกรและภายนอกองคกรก็ได ดังนั้น จะเห็นไดวาองคกรสวนใหญให ความสําคัญกับงานธุรการเพราะงานธุรการเปนหัวใจหลักของการประสานงานตางๆ การเก็บ ขอมูลเอกสารที่สําคัญๆ ของสวนงานภายในองคกรนั่นเอง งานธุรการ คือ งานที่เกี่ยวกับเอกสารหลักฐานในราชการ รวมทั้งการควบคุมตรวจสอบ อํ า นวยความสะดวกในการติ ด ต อ ประสานงาน เพื่ อ ให ก ารปฏิ บั ติ ง านของทุ ก ฝ า ยดํ า เนิ น ไปสู เปาหมายที่วางไวไดดีที่สุด ขอบขายของงานธุรการ 1. รับ-สงหนังสือ 2. รางหนังสือ 3. พิมพหนังสือ 4. ผลิตสําเนาเอกสาร 5. จัดเก็บเอกสาร/แฟมเสนอ 6. บันทึกเสนอหนังสือ 7. ตรวจทานหนังสือ 8. การทําลายหนังสือ 9. ดูแลสํานักงาน 10. อื่นๆ เชน การเงิน บัญชี งบประมาณ พัสดุ ความสําคัญของงานธุรการ 1. เปนดานหนาของหนวยงาน 2. เปนหนวยสนับสนุน 3. เปนหนวยบริการ บทบาทของเจาหนาที่ธุรการ 1. ตองรูระเบียบที่เกี่ยวของ 2. ตองมีมนุษยสัมพันธ 3. ตองมีน้ําใจ เอื้ออาทร 4. ตองมีความรอบคอบ 5. ตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
 11. 11. 11    งานเอกสารนั้นเปนงานเกี่ยวของกับความทรงจําของมนุษย และอาจถือไดวา เอกสารทํา หนาที่แทนสมองของมนุษย ทั้งนี้ก็เพราะวาเอกสารตาง ๆ นั้นถูกบันทึกไวดวยขอมูลอันเปน ประโยชนตอการตัดสินใจของผูบริหารทั้งในดานวางแผนและควบคุมงาน บันทึกหรือเอกสาร (Records) หมายถึง กระดาษที่ใชในธุรกิจ หนังสือ แบบฟอรม แผนที่ และวัตถุอื่นๆ ที่บรรจุขอความซึ่งแสดงถึงโครงสรางองคการ นโยบาย วิธีปฏิบัติและการดําเนินงาน ของธุรกิจหรือสวนราชการ การจัดเก็บเอกสาร (Filing) หมายถึง ระบบการจําแนก การจัดลําดับ และการเก็บหนังสือ โตตอบ บัตร กระดาษและวัตถุอื่น ๆ อยางมีระเบียบเพื่อใหคนหามาใชไดทันทวงทีที่ตองการ สวนการบริหารงานเอกสาร (Records – Management) นั้น หมายถึง การควบคุมบังคับ บัญชา การผลิตเอกสารการปองกันรักษา การจัดเก็บ และการทําลายเอกสาร หรืออาจอธิบายวา การบริหารงานเอกสารนี้ หมายถึง กิจกรรมที่กําหนดขึ้นเพื่อควบคุมวงจรชีวิตของเอกสารตั้งแต การผลิตขึ้นมาไปจนถึงการทําลาย วงจรของเอกสาร (The Records Cycle) บันทึกหรือเอกสารตาง ๆ มีวงจรชีวิตอยู 5 ขั้นตอน คือ 1. ผลิต (Creation) 2. ใช (Utilization) 3. เก็บ (Storage) 4. นํากลับมาใชอีกหรือสืบคน (Retrieval) 5. ทําลาย (Disposition) แผนการบริหารงานเอกสาร แผนการบริหารงานเอกสารนั้น ควรประกอบดวย 1. การกําหนดนโยบายหรือจุดมุงหมาย และจัดใหมีหนวยควบคุมกลาง 2. จัดทําคูมือและฝกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสาร 3. กําหนดวิธีการจัดหา การใช และการบํารุงรักษาอุปกรณในการจัดเก็บเอกสาร 4. กําหนดมาตรฐาน ศึกษางาน และกําหนดระยะเวลาการเก็บรอเอกสารไว (Retention) และการทําลายเอกสาร (Disposition) 5. ประเมินผลแผนการ การออกแบบระบบการจัดเก็บเอกสาร องคประกอบสําคัญของการออกแบบระบบการจัดเก็บเอกสาร หมายรวมถึง
 12. 12. 12    สรุประเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแกไขเพิ่มเติม ความหมาย “งานสารบรรณ” หมายความวา งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแตการ จัดทําการรับ การสง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทําลาย “หนังสือ” หมายความวา หนังสือราชการ “สวนราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สํานักงาน หรือหนวยงานอื่นใดของ รัฐทั้งในราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค ราชการบริหารสวนทองถิ่น หรือใน ตางประเทศและใหหมายความรวมถึงคณะกรรมการดวย “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากทางราชการให ปฏิบัติงานในเรื่องใด ๆ และใหหมายความรวมถึงคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือคณะบุคคล อื่นที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ ชนิดของหนังสือ หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เปนหลักฐานในราชการ ไดแก 1. หนังสือที่มีไปมาระหวางสวนราชการ 2. หนังสือที่สวนราชการมีไปถึงหนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการ หรือที่มีไปถึง บุคคลภายนอก 3. หนังสือที่หนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการ หรือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงสวนราชการ 4. เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นเพื่อเปนหลักฐานในราชการ 5. เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ หนังสือ มี 6 ชนิด คือ 1. หนังสือภายนอก 2. หนังสือภายใน 3. หนังสือประทับตรา 4. หนังสือสั่งการ 5. หนังสือประชาสัมพันธ 6. หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้น หรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ
 13. 13. 13    หนังสือภายนอก หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีโดยใชกระดาษตราครุฑเปน หนังสือติดตอระหวางสวนราชการ หรือสวนราชการมีถึงหนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการ หรือที่ มีถึงบุคคลภายนอก หนังสือภายใน หนังสือภายใน คือ หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีนอยกวาหนังสือภายนอกเปน หนังสือติดตอภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใชกระดาษบันทึกขอความ หนังสือประทับตรา หนังสือประทับตรา คือ หนังสือที่ใชประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหนาสวนราชการ ระดับกรมขึ้นไป โดยใหหัวหนาสวนราชการระดับกอง หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาสวน ราชการระดั บ กรมขึ้ น ไป เป น ผู รั บ ผิ ด ชอบลงชื่ อ ย อ กํ า กั บ ตรา หนั ง สื อ ประทั บ ตราให ใ ช ไ ด ทั้ ง ระหวางสวนราชการกับสวนราชการ และระหวางสวนราชการกับบุคคลภายนอก เฉพาะกรณีที่ ไมใชเรื่องสําคัญ ไดแก 1. การขอรายละเอียดเพิ่มเติม 2. การสงสําเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสาร 3. การตอบรับทราบที่ไมเกี่ยวกับราชการสําคัญ หรือการเงิน 4. การแจงผลงานที่ไดดําเนินการไปแลวใหสวนราชการที่เกี่ยวของทราบ 5. การเตือนเรื่องที่คาง 6. เรื่องซึ่งหัวหนาสวนราชการระดับกรมขึ้นไปกําหนดโดยทําเปนคําสั่ง ใหใชหนังสือ ประทับตรา หนังสือประทับตรา ใชกระดาษตราครุฑ หนังสือสั่งการ หนังสือสั่งการ ใหใชตามแบบที่กําหนดไวในระเบียบนี้ เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดแบบ ไวโดยเฉพาะหนังสือสั่งการมี 3 ชนิด ไดแก คําสั่ง ระเบียบ และขอบังคับ คํ า สั่ ง คื อ บรรดาข อ ความที่ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาสั่ ง การให ป ฏิ บั ติ โ ดยชอบด ว ยกฎหมายใช กระดาษตราครุฑ ระเบียบ คือ บรรดาขอความที่ผูมีอํานาจหนาที่ไดวางไว โดยจะอาศัยอํานาจของกฎหมาย หรือไมก็ได เพื่อถือเปนหลักปฏิบัติงานเปนการประจํา ใชกระดาษตราครุฑ
 14. 14. 14    ข อ บั ง คั บ คื อ บรรดาข อ ความที่ ผู มี อํ า นาจหน า ที่ กํ า หนดให ใ ช โ ดยอาศั ย อํ า นาจของ กฎหมายที่บัญญัติใหกระทําได ใชกระดาษตราครุฑ หนังสือประชาสัมพันธ หนังสือประชาสัมพันธ ใหใชตามแบบที่กําหนดไวในระเบียบนี้ เวนแตจะมีกฎหมาย กําหนดแบบไวโดยเฉพาะ หนังสือประชาสัมพันธมี 3 ชนิด ไดแก ประกาศ แถลงการณ และขาว ประกาศ คือ บรรดาขอความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงใหทราบ หรือแนะแนวทาง ปฏิบัติ ใชกระดาษตราครุฑ แถลงการณ คือ บรรดาขอความที่ทางราชการแถลงเพื่อทําความเขาใจในกิจการของทาง ราชการ หรือเหตุการณหรือกรณีใด ๆ ใหทราบชัดเจนโดยทั่วกัน ใชกระดาษตราครุฑ การเก็บรักษา ยืม และทําลายหนังสือ การเก็บรักษา การเก็บหนังสือแบงออกเปน การเก็บระหวางปฏิบัติ การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแลวและการ เก็บไวเพื่อใชในการตรวจสอบ การเก็บระหวางปฏิบัติ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยังไมเสร็จใหอยูในความรับผิดชอบ ของเจาของเรื่องโดยใหกําหนดวิธีการเก็บใหเหมาะสมตามขั้นตอนของการปฏิบัติงาน การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแลว คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลว และไมมี อะไรที่จะตองปฏิบัติตอไปอีก ใหเจาหนาที่ของเจาของเรื่องปฏิบัติดังนี้ 1. จัดทําบัญชีหนังสือสงเก็บ อยางนอยใหมีตนฉบับและสําเนาคูฉบับสําหรับ เจาของเรื่องและหนวยเก็บ เก็บไวอยางละฉบับ 2. สงหนังสือและเรื่องปฏิบัติทั้งปวงที่เกี่ยวของกับหนังสือนั้น พรอมทั้งบัญชี หนังสือสงเก็บไปใหหนวยเก็บที่สวนราชการนั้น ๆ กําหนด เมื่อไดรับเรื่องจากเจาของเรื่องแลว ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการเก็บหนังสือปฏิบัติดังนี้ 1. ประทับตรากําหนดเก็บหนังสือ ไวที่มุมลางดานขวาของกระดาษแผนแรกของ หนังสือฉบับนั้น และลงลายมือชื่อยอกํากับตรา - หนังสือที่ตองเก็บไวตลอดไป ใหประทับตราคําวา หามทําลายดวยหมึกสี แดง - หนังสือที่เก็บโดยมีกําหนดเวลา ใหประทับตราคําวา เก็บถึงพ.ศ. .... ดวย หมึกสีน้ําเงิน และลงเลขของปพุทธศักราชที่ใหเก็บถึง 2.ลงทะเบียนหนังสือเก็บไวเปนหลักฐาน โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ - ลําดับที่ ใหลงเลขลําดับเรื่องของหนังสือที่เก็บ
 15. 15. 15    แนวขอสอบ ระเบียบฯ งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 1.ระเบียบฯ วาดวยงานสารบรรณ ฉบับปจจุบันที่ใชอยูเปนฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.ใด ก. พ.ศ.2526 ข. ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2535 ค. ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548 ง. ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2550 2.ระเบียบฯ วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) ประกาศใชเมื่อใด ก. ตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ค. 7 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา ง. 30 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3.ระเบียบฯ วาดวยงานสารบรรณ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) มีผลบังคับใชเมื่อใด ก. 1 มิถุนายน พ.ศ. 2526 ข. 21 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ค. 22 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ง. 28 มิถุนายน พ.ศ. 2548 4. ขอใด หมายถึง งานสารบรรณ ก. การรับ-สง ค. การเก็บรักษา ข. การยืม ง. ถูกทุกขอ 5. ในระเบียบฯ วาดวยงานสารบรรณ คําวา "หนังสือ" หมายถึงขอใด ก. หนังสือภายใน ข. หนังสือภายนอก ค. หนังสือราชการ ง. ถูกทุกขอ 6. ผูรักษาการในระเบียบฯ วาดวยงานสารบรรณ ฉบับปจจุบันคือใคร ก. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ข. นายกรัฐมนตรี ค. ปลัดกระทรวงการคลัง ง. คณะรัฐมนตรี 7.ขอใดมิใชความหมายของหนังสือราชการ ก. หนังสือที่มีไปมาระหวางสวนราชการ ข. หนังสือที่สวนราชการมีไปถึงหนวยงานอื่นที่มิใชสวนราชการ
 16. 16. 16    ค. เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นเพื่อใชเปนหลักฐานในราชการ ง. หนังสือที่มีขึ้นเพื่อใชในการติดตอบุคคลภายนอก 8."หนังสือภายนอก" หมายถึงขอใด ก. หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธี, ใชกระดาษบันทึก ข. หนังสือติดตอราชการทําเปนแบบพิธี, ใชกระดาษตราครุฑ ค. หนังสือที่ใชติดตอภายในกระทรวง ทบวง กรม , ใชกระดาษบันทึก ง. หนังสือที่ใชติดตอภายในกระทรวง ทบวง กรม, ใชกระดาษตราครุฑ 9."หนังสือภายใน" หมายถึงขอใด ก. หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธี, ใชกระดาษบันทึก ข. หนังสือติดตอราชการทําเปนแบบพิธี, ใชกระดาษตราครุฑ ค. หนังสือที่ใชติดตอภายในกระทรวง ทบวง กรม , ใชกระดาษบันทึก ง. หนังสือที่ใชติดตอภายในกระทรวง ทบวง กรม, ใชกระดาษตราครุฑ 10.ผูรับผิดชอบลงชื่อยอกํากับตราในหนังสือประทับตราคือใคร ก. หัวหนาหนวย ข. หัวหนาสวนราชการระดับกอง ค. เจาหนาที่ภายในหนวยงาน ง. หัวหนาฝาย 11.ขอใดไมควรใชหนังสือประทับตรา ก. การสงสําเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร ค. การเตือนเรื่องที่คาง ข. การตอบรับทราบที่ไมเกี่ยวกับรายการสําคัญ ง. หนังสือสําคัญเกี่ยวกับการเงิน 12.ขอใดไมไดใชกระดาษตราครุฑ ก. หนังสือประทับตรา ค. หนังสือภายนอก ข. หนังสือภายใน ง. หนังสือสั่งการ 13."หนังสือสั่งการ" มีกี่ชนิด มีอะไรบาง ก. 2 ชนิด, คําสั่ง ระเบียบ ค. 3 ชนิด, คําสั่ง ระเบียบและขอบังคับ ข. 2 ชนิด, คําสั่ง ขอบังคับ ง. 3 ชนิด, คําสั่ง ระเบียบ และกฎ
 17. 17. 17    41.หนังสือที่เปนเรื่องธรรมดาสามัญที่ไมมีความสําคัญ และเปนเรื่องที่เกิดขึ้นเปนประจําเมื่อ ดําเนินการเสร็จแลวใหเก็บรักษาไวไมนอยกวากี่ป ก. 1 ป ข. 2 ป ค. 3 ป ง. 4 ป 42.หนังสือที่เกี่ยวกับการเงิน ซึ่งมิใชเอกสารสิทธิ หากเห็นวาไมมีความจําเปนตองเก็บไวถึง 10 ป ใหทําความตกลงกับหนวยงานใดเพื่อขอทําลาย ก. กระทรวงมหาดไทย ข. กระทรวงกลาโหม ค. กระทรวงยุติธรรม ง. กระทรวงการคลัง 43.ทุกปปฏิทิน ใหสวนราชการจัดสงหนังสือที่มีอายุครบกี่ป ใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรม ศิลปากร ก. 10 ป ข. 15 ป ค. 20 ป ง. 25 ป 44.จากขอขางตน กําหนดสงภายในวันที่เทาใด ก. 1 มกราคม ของปถัดไป ค. 1 มีนาคมของปถัดไป ข. 31 มกราคม ของปถัดไป ง. 31 มีนาคมของปถัดไป 45.เมื่อครบกําหนดเวลาที่กําหนดจะทําการจัดสงหนังสือใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรม ศิลปากรยกเวนหนังสือใด ก. หนังสือที่ตองสงวนเปนความลับใหปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบวาดวยการรักษา ความปลอดภัยแหงชาติ ข. หนังสือที่มีกฎหมาย ขอบังคับหรือระเบียบที่ออกใชเปนการทั่วไป กําหนดไวเปนอยางอื่น ค. หนังสือที่สวนราชการจําเปนตองเก็บไวที่สวนราชการนั้น ง. ถูกทุกขอ 46.การที่จะใหบุคคลภายนอกยืมหนังสือจะกระทํามิได เวนแตจะใหดูหรือคัดลอกหนังสือ โดย จะตองไดรับอนุญาตจากผูใดกอน ก. หัวหนาสวนราชการระดับกรมขึ้นไป ข. หัวหนาสวนราชการระดับกองขึ้นไป ค. หัวหนาหนวย ง. เจาหนาที่บรรณรักษ 47.คณะกรรมการทําลายหนังสือ ประกอบดวยใครบาง ก. ประธานกรรมการ, กรรมการอยางนอย 2 คน ข. ประธานกรรมการ, กรรมการอยางนอย 3 คน
 18. 18. 18    แนวขอสอบระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงาน ราชการ พ.ศ.2547 7.พนักงานราชการมีกี่ประเภท ก. 1 ประเภท ข. 2 ประเภท ค. 3 ประเภท ง. 4 ประเภท ตอบ ข. 2 ประเภท พนักงานราชการมีสองประเภท (ระเบียบฯ ขอ 6) 8.พนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในลักษณะที่ตองใชความรูหรือความเชี่ยวชาญสูงมากเปน  พิเศษหมายถึงผูใด ก. พนักงานราชการ ข. พนักงานราชการทั่วไป ค. พนักงานราชการพิเศษ ง. พนักงานราชการเชี่ยวชาญ ตอบ ค. พนักงานราชการพิเศษ พนักงานราชการพิเศษ ไดแก พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะที่ตองใช ความรูหรือความเชี่ยวชาญสูงมากเปนพิเศษเพือปฏิบัติงานในเรื่องที่มีความสําคัญและจําเปน ่ เฉพาะเรื่องของสวนราชการ หรือมีความจําเปนตองใชบุคคลในลักษณะดังกลาว (ระเบียบฯ ขอ 6 (2)) 9.ในการกําหนดตําแหนงของพนักงานราชการจะจําแนกเปนกลุมงานโดยพิจารณาจากสิ่งใด ก. ลักษณะงานและผลผลิตของงาน ข. ลักษณะงานและคุณภาพของงาน ค. ประเภทและผลผลิตของงาน ง. ประเภทและคุณภาพของงาน ตอบ ก. ลักษณะงานและผลผลิตของงาน ในการกําหนดตําแหนงของพนักงานราชการ ใหกําหนดตําแหนงโดยจําแนกเปนกลุม งานตามลักษณะงานและผลผลิตของงาน (ระเบียบฯ ขอ 7) (1) กลุมงานบริการ (2) กลุมงานเทคนิค (3) กลุมงานบริหารทั่วไป (4) กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ
 19. 19. 19    (5) กลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ (6) กลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ 10.ตําแหนงของพนักงานราชการมีกี่กลุม ก. 4 กลุม ค. 6 กลุม ตอบ ค. 6 กลุม คําอธิบายดังขอขางตน 11.ขอใดไมใชกลุมงานของพนักงานราชการ ก. กลุมงานบริการ ค. กลุมงานบริหาร ตอบ ค. กลุมงานบริหาร คําอธิบายดังขอขางตน ข. 5 กลุม ง. 7 กลุม ข. กลุมงานเทคนิค ง. กลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ 12.ในการกําหนดตําแหนงของกลุมงานและกําหนดลักษณะงานใหเปนไปตามประเภทของ ใคร ก. อธิบดี ข. ปลัดทบวง ค. ปลัดกระทรวง ง. คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ตอบ ง. คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ การกําหนดใหพนักงานราชการประเภทใดมีตําแหนงในกลุมงานใด และการกําหนด ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน ใหเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการ (ระเบียบฯ ขอ 7) 13.กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการมีระยะเวลากี่ป ก. 2 ป ข. 3 ป ค. 4 ป ง. 5 ป ตอบ ค. 4 ป สวนราชการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเปนระยะเวลาสี่ป โดยให สอดคลองกับเปาหมายการปฏิบัติราชการของสวนราชการและแผนงบประมาณเชิงกล
 20. 20. 20    แนวขอสอบ ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 5.ผูใดเปนประธานในคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ก. นายกรัฐมนตรี ข. คณะรัฐมนตรี ค. ปลัดกระทรวงการคลัง ง. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ ตอบ ก. นายกรัฐมนตรี “ก.พ.”ประกอบดวยนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปนประธานปลัดกระทรวงการคลัง (พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 6) 6.ขอใดไมใชกรรมการโดยตําแหนงในคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ก. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ ข. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ค. ปลัดกระทรวงการคลัง ง. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ตอบ ง. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี “ก.พ.”ประกอบดวยนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปนประธานปลัดกระทรวงการคลัง ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ และเลขาธิการ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ เปนกรรมการโดยตําแหนง (พรบ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 6) 7.กรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒินั้น จะตองเปนบุคคลที่มี ความสามารถในดานใด ก. ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ข. ดานการบริหารและการจัดการ ค. ดานกฎหมาย ง. ถูกทุกขอ ตอบ ง. ถูกทุกขอ กรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตัง จากผูทรงคุณวุฒิดานการบริหาร ้ ทรัพยากรบุคคล ดานการบริหารและการจัดการ และดานกฎหมาย ซึ่งมีผลงานเปนที่ ประจักษในความสามารถมาแลว และเปนผูที่ไดรับการสรรหาตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
 21. 21. 21    เงื่อนไขที่กําหนดในกฎ ก.พ. จํานวนไมนอยกวาหาคน แตไมเกินเจ็ดคน และใหเลขาธิการ ก.พ. เปนกรรมการและเลขานุการ (พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 6) 8.คณะกรรมการจากขอขางตนนั้น จะมีตําแหนงอยูในวาระคราวละกี่ป ก. 2 ป ข. 3 ป ค. 4 ป ง. 5 ป ตอบ ข. 3 ป กรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตังใหอยูในตําแหนงไดคราวละสามป ้ ถาตําแหนงกรรมการวางลงกอนกําหนดและยังมีกรรมการดังกลาวเหลืออยูอีกไมนอยกวา  สามคน ใหกรรมการที่เหลือปฏิบัติหนาที่ตอไปได (พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 7) 9.เมื่อตําแหนงกรรมการวางลงนั้น อาจจะไมแตงตั้งกรรมการแทนก็ได ในกรณีที่วาระของ กรรมการเหลือไมถึงกี่วน ั ก. 30 วัน ข. 60 วัน ค. 90 วัน ง. 180 วัน ตอบ ง. 180 วัน เมื่อตําแหนงกรรมการวางลงกอนกําหนดใหดําเนินการแตงตั้งกรรมการแทนภายใน กําหนด สามสิบวัน เวนแตวาระของกรรมการเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันจะไมแตงตั้ง กรรมการแทนก็ได ผูซึ่งไดรับแตงตังเปนกรรมการแทนนั้นใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทา ้ กําหนดเวลาของผูซึ่งตนแทน (พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 7) 10.ขอใดมิใชอํานาจหนาที่ของ กพ. ก. ใหความเห็นชอบ กรอบอําตรากําลังของสวนราชการ ข. ออกกฎ ก.พ. ค. กําหนดอัตราคาธรรมเนียมในการปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ง. พิจารณาการเกลี่ยอัตรากําลังระหวางสวนราชการตางๆ ภายในกระทรวง ตอบ ง. พิจารณาการเกลี่ยอัตรากําลังระหวางสวนราชการตางๆ ภายใน กระทรวง
 22. 22. 22    การพิจารณาการเกลี่ยอัตรากําลังระหวางสวนราชการตางๆ ภายในกระทรวงเปน อํานาจหนาที่ของ อ.ก.พ.กระทรวง (พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551มาตรา 16) 11.อ.ก.พ. กระทรวง มีบคคลใดดํารงตําแหนงเปนประธาน ุ ก. รัฐมนตรีเจาสังกัด ข. ปลัดกระทรวง ค. ผูวาราชการจังหวัด ง. อธิบดี ตอบ ก. รัฐมนตรีเจาสังกัด อ.ก.พ. กระทรวง ประกอบดวยรัฐมนตรีเจาสังกัด เปนประธาน ปลัดกระทรวง เปน รองประธาน และผูแทน ก.พ. ซึ่งตั้งจากขาราชการพลเรือนในสํานักงาน ก.พ. หนึ่งคน เปน อนุกรรมการโดยตําแหนง และอนุกรรมการ (พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 15) 12.อ.ก.พ. กรม มีบุคคลใดดํารงตําแหนงเปนประธาน ก. รัฐมนตรีเจาสังกัด ข. ปลัดกระทรวง ค. ผูวาราชการจังหวัด ง. อธิบดี ตอบ ง. อธิบดี อ.ก.พ. กรม ประกอบดวยอธิบดี เปนประธาน รองอธิบดีทอธิบดีมอบหมายหนึ่งคน ี่ เปนรองประธาน และอนุกรรมการซึ่งประธาน อ.ก.พ. (พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 17) 13.อ.ก.พ. จังหวัด มีบุคคลใดดํารงตําแหนงเปนประธาน ก. รัฐมนตรีเจาสังกัด ข. ปลัดกระทรวง ค. ผูวาราชการจังหวัด ง. อธิบดี ตอบ ค. ผูวาราชการจังหวัด อ.ก.พ. จังหวัด ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัด เปนประธาน รองผูวาราชการ จังหวัด ที่ผูวาราชการจังหวัดมอบหมายหนึ่งคน เปนรองประธาน และอนุกรรมการ ซึ่ง ประธาน อ.ก.พ. (พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 19) 14."ก.พ.ค." มีชอเต็มวาอะไร ื่ ก. กรรมการพิทักษคุณธรรม ข. คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม
 23. 23. 23    แนวขอสอบ คอมพิวเตอร 68.การแกไขขอความของจดหมายที่ผูพิมพพิมพผิด กระบวนการดังกลาว เรียกวา (1) Formatting (2) Search and Replace (3) Editing (4) Cut and Move ตอบ 3. Editing คุณลักษณะพื้นฐานของโปรแกรม Word Processing มี 5 ประการ ดังนี้ 1. การปอนขอความ (Text Entry) 2. การแกไขขอความ(Editing) เชน การลบ(Delete), การตัด (Cut), การวาง (Paste) 3. การจัดรูปแบบเอกสาร(Print Formatting) เชน การจัดหัวขอใหอยูในตําแหนง กึ่งกลางหนา (Line Centering), การจัดชิดขอบ (Margins), การเวนระยะหางระหวาง บรรทัดเปน 2 เทา (Double Spacing), การกําหนดรูปแบบตัวอักขระ(Font), การเห็น รูปแบบของเอกสารที่อยูบนจอ ซึ่งจะปรากฏบนกระดาษพิมพ (What You See Is What You Get : WYSIWYG) 4. การพิมพ (Printing) 5. การบันทึกเอกสารลงในสื่อเพื่อเรียกใชภายหลัง 69.ขนาดของเครือขายที่ใชภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเปนเครือขายในขนาดที่เรียก (1) WAN (2) MAN (3) LAN (4) VAN ตอบ 3. LAN 70.Intranet หมายถึง (1) เครือขายที่ตอเชื่อมอุปกรณคอมพิวเตอรภายในองคการ  (2) เครือขายที่เชื่อมตอระหวางกิจการที่เปนคูคาระหวางกันเทานั้น (3) เปนการใช Internet Technology สรางเปนเครือขายใชภายในองคการ (4) เปนการใช Internet Technology สรางเครือขายใหเฉพาะคูคาของกิจการใชงานได ตอบ 3. เปนการใช Internet Technology สรางเปนเครือขายใชภายในองคการ
 24. 24. 24    ระบบเครือขายอินทราเน็ต (Intranet) คือ ระบบเครือขายภายในองคกรที่นํา เทคโนโลยีแบบอินเตอรเน็ตมาประยุกตใช เพื่อชวยในการทํางานรวมกัน (Workgroup)การ แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ตลอดจนการทํางานตาง ๆ ของระบบคอมพิวเตอรในองคกร 71.การจัดกระดาษใหหางจากขอบกระดาษดานซายมือและขวามือวาเปนเทาใด เปนขั้นตอน ใดในการใชโปรแกรมประมวลผลคํา (1) Text Entry (2) Editing (3) Print Formatting (4) Printing ตอบ 3. Print Formatting 72.การสรางแฟมจดหมาย 1 ฉบับ และสรางแฟมฐานขอมูลลูกคาซึ่งมีลูกคาหลาย ๆ คน โปรแกรมจะทําการพิมพจดหมายโดยการนํารายชื่อลูกคาและรายละเอียดอยางอื่นของลูกคา มาผนวกกับ แฟม จดหมาย ผลที่ ไดจ ะไดจดหมายให ลูก ค า ของบริ ษัท ทั้งหมดโดยไม ตอ ง เสี ยเวลาการพิม พจดหมายใหลูก คาแตละรายการเป นการทํ างานของโปรแกรมในข อ ใด ตอไปนี้ (1) Thesaurus (2) Mail Merge (2) Spelling Checker (4) Outliner ตอบ 2.Mail Merge โปรแกรมประมวลผลคํา (Word Processing) มีความสามารถพิเศษในการทํางานดาน Mail Merge ซึ่งหมายถึง การสรางแฟมจดหมาย 1 ฉบับ และสรางแฟมฐานขอมูลของ ลูกคาเพื่อพิมพจดหมายใหลูกคาของบริษัททั้งหมด ทําใหไมตองเสียเวลาจัดพิมพจดหมายให ลูกคาแตละราย 73.ถาผูจัดการบริษัทตองการคํานวณหาปริมาณสั่งซื้อสินคาที่เหมาะสมที่สุดที่ทําใหระบบ สินคาคงคลังมีคาใชจายที่ต่ําที่สุด ทานคิดวาโปรแกรมในขอใดตอไปนี้เหมาะสมที่สุด (1) Microsoft Word (2) Microsoft Excel (3) Microsoft PowerPoint (4) Microsoft Access ตอบ 2. Microsoft Excel ประโยชนของโปรแกรม Spreadsheet มีดังนี้ 1. เตรียมการและจัดการวิเคราะหขอมูลการเงินตาง ๆ
 25. 25. 25    สั่งซื้อไดที่ www.SheetRam.com โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422, 085-9679080,085-9993722,085-9993740 แจงการโอนเงิน พรอมชือ และอีเมลลที่ ่ LINE ID : sheetram โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422,085-9679080, 085-9993722,085-9993740

×