ห น า | 1ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ
ห น า | 2ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ
ขอบเขตเนื้อหา
สวนที่ 1 ความรูเกี่ยวกับกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
ปร...
ห น า | 3ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ
ระบบคอมพิวเตอร (Computer System) 97
อุปกรณที่ใชในการสื่อสารกับเครื่...
ห น า | 4ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ
ความรูเกี่ยวกับกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
ประวัติ สกย.
ทศวรรษแรก (ป...
ห น า | 5ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ
วิสัยทัศน
"มุงพัฒนายางพาราครบวงจร นําสังคมชาวสวนยางไปสูความเขมแข็ง...
ห น า | 6ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ
2. เพื่อใหเกษตรกรมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ และสถาบันเกษตรกร มีการ
...
ห น า | 7ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ
พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 1...
ห น า | 8ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ
หมายความรวมถึงยางผสมไมวาในสภาพของแข็งหรือของเหลวซึ่งมียางธรรมชาติผสม...
ห น า | 9ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ
แนวขอสอบพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
พ.ศ. 2503 (ฉบับที่ 4...
ห น า | 10ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ
8. ขอใดเจาของสวนยางจะไดรับการสงเคราะหสวนยาง
ก. ตนยางอายุยี่สิบห...
ห น า | 11ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ
สํานักงบประมาณ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร อธิบดี...
ห น า | 12ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ
แนวขอสอบพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542
6.ผูคายางจะตองทําบัญชีกา...
ห น า | 13ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ
ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ ใหผูรับใบอนุญาตแจ...
ห น า | 14ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
ประวัติของคอมพิวเตอร
ป ค.ศ. 1812...
ห น า | 15ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ
ระบบคอมพิวเตอร (Computer System)
ระบบ (System) คือ กลุมขององคประกอ...
ห น า | 16ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ
5. Network Computer เปนการนําเอา Computer หลาย ๆ เครื่อง
มาตอเขาด...
ห น า | 17ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ
อุปกรณที่ใชในการสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอร
การปอนขอมูล คือ การน...
ห น า | 18ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ
วิธีการปอนขอมูล มี 2 ลักษณะ คือ
1. การประมวลผลแบบกลุม (Batch) เปน...
ห น า | 19ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ
การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟตแวร
ลิขสิทธิ์ซอฟตแวร หมายถึง การไมอนุญาตให...
ห น า | 20ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ
3. การขโมยเวลาใชเครื่องคอมพิวเตอร เปนการใชเครื่อง
คอมพิวเตอรของส...
ห น า | 21ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550
ภ...
ห น า | 22ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ
(1) ผูใหบริการแกบุคคลอื่นในการเขาสูอินเทอรเน็ต หรือใหสามารถติด...
ห น า | 23ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ
แนวขอสอบคอมพิวเตอร ชุดที่ 1
1. คอมพิวเตอรกระเปาหิ้ว แบบพกพาได (P...
ห น า | 24ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ
ตัวประมวลผล (The Processor) หรืออาจเรียกอีกอยางหนึ่งวา หนวยประมวลผ...
ห น า | 25ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ
16.ถาทานตองการหาคาเฉลี่ยของขอมูลในขอบเขตที่ตองการทานใชฟงกชั...
ห น า | 26ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ
5. Phone Book and Dialer
6. Stop Watch
7. Text Editor
19.โปรแกรมในขอ...
ห น า | 27ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ
สั่งซื้อไดที่
www.SheetRam.com
โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422,
085...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ข้อสอบ เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ E-BOOK สกย แนวข้อสอบกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง แนวข้อสอ

644 views

Published on

ข้อสอบ เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ E-BOOK สกย แนวข้อสอบกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง แนวข้อสอบ สกย
ราคา 249 บาท
สั่งซื้อได้ที่ : www.Sheetram.com
สอบถามรายละเอียด
Facebook http://www.facebook.com/Sheetram
LINE ID : sheetram

บริษัท ชีทราม จำกัด
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ สำนักงานใหญ่
453 ถนนรามคำแหง(ปากซอย 53)
หัวหมาก บางกระปิ กรุงเทพฯ 102
โทรศัพท์ : 02-7230950,02-5141422,085-9679080,
085-9993722,085-9993740
FAX : 02-718-6528
เปิดบริการ 8.15-21.30 น. ทุกวัน

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
644
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
36
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ข้อสอบ เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ E-BOOK สกย แนวข้อสอบกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง แนวข้อสอ

 1. 1. ห น า | 1ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ
 2. 2. ห น า | 2ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ ขอบเขตเนื้อหา สวนที่ 1 ความรูเกี่ยวกับกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง ประวัติ สกย. 5 ภารกิจ/ยุทธศาสตร สกย. 11 วิสัยทัศน 12 คานิยมองคกร 12 พันธกิจ 13 วัตถุประสงค 13 เปาหมายหลัก 13 ยุทธศาสตร 14 ภารกิจ/บริการ 15 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสวนยาง 19 การปลูกยางพารา 19 การบํารุงรักษา 32 โรคและศัตรูพืชที่สําคัญของยางพารา 37 การปฏิบัติระยะตนยางใหผลผลิต 45 การแปรรูปผลผลิต 47 มาตรฐานคุณภาพของยางแผนดิบ 50 สวนที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวของ พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542 53 พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง พ.ศ. 2503 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2530 68 แนวขอสอบพรบ.กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง พ.ศ. 2503 (ฉบับที่ 4) แกไขเพิ่มเติมถึงพ.ศ. 2530 79 แนวขอสอบพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542 86 สวนที่ 3 ความรูเฉพาะตําแหนง ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 93 ประวัติของคอมพิวเตอร 93
 3. 3. ห น า | 3ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ ระบบคอมพิวเตอร (Computer System) 97 อุปกรณที่ใชในการสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอร 105 เลขฐานในเครื่องคอมพิวเตอร 112 ระบบฐานขอมูล และการใชฐานขอมูล 113 แฟมขอมูลและการจัดการแฟมขอมูล 114 การจัดการของแฟมขอมูล (File Organizing) 117 ประเภทการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร 121 ระบบฐานขอมูลและการใชฐานขอมูล 124 ระบบเครือขาย 125 อินเตอรเน็ต (Internet) 129 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 131 ประเภทขาวสารขอมูล 133 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology – IT) 140 โปรแกรมประยุกตใชงานประเภทตางๆ 144 การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟตแวร 148 ไวรัสคอมพิวเตอร (Computer Virus) 149 ไมโครซอฟท เวิรด (Microsoft Word) 151 ไมโครซอฟท เอ็กเซล (Microsoft Excel) 154 ไมโครซอฟท พาวเวอรพอยท (Microsoft PowerPoint) 155 สวนที่ 4 กฎหมายที่เกี่ยวของ พรบ.วาดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 168 สวนที่ 5 ตัวอยางแนวขอสอบ แนวขอสอบ Microsoft Excel 157 แนวขอสอบ Microsoft Word 161 แนวขอสอบ Microsoft PowerPoint 166 แนวขอสอบ คอมพิวเตอร ชุดที่ 1 177 แนวขอสอบ คอมพิวเตอร ชุดที่ 2 186 แนวขอสอบ คอมพิวเตอร ชุดที่ 3 205
 4. 4. ห น า | 4ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ ความรูเกี่ยวกับกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง ประวัติ สกย. ทศวรรษแรก (ป 2503-2513) สรางความเชื่อมั่นแกชาวสวนยาง การ ดําเนินงานในทศวรรษแรก สมัยรัฐบาลจอม พลสฤษดิ์ ธนรัชต มีสํานักงานใหญ ตั้งอยูที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ และมีสํานักงานสวนภูมิภาค ตั้งอยูในเขตปลูกยาง หนาแนน ในภาคใต และภาคตะวันออก รวม 6 เขต ไดแก ภูเก็ต นครศรีธรรมราช สงขลา ยะลา และจันทบุรี มีขุนวิจิตรพา หนการ เปนผูอํานวยการ คนแรก ดํารงตําแหนงระหวาง วันที่ 1 มกราคม 2504 – 30 กันยายน 2508 คณะทํางานชุดแรกเปน พนักงานที่สําเร็จ การศึกษาระดับ ปริญญาตรีดานการเกษตร จํานวน 11 คนเปนหลัก ทํางานทั้งดาน ภาคสนามและการเงิน การบัญชี ซึ่งพนักงานชุดแรกนี้ตอมาไดเปน ผอ.สกย. ถึง 3 คน คือ นายณรงค สุจเร นายสมศักดิ์ โรหิตรัตนะ และนายเสวต ทองรมย หลังจากนั้นอีก ประมาณ 5-6 เดือน จึงมีพนักงาน ดานการเกษตรและดานการเงิน และบัญชี เขามาปฏิบัติงานเสริมอีก 25 คน ทําใหการสงเคราะห ดําเนินการไดรวดเร็ว และ คลองตัวยิ่งขึ้น ดวยความที่งานดานการสงเคราะหเปนงานใหมของประเทศ ไทย การทํางาน ในยุคเริ่มตน จึงประสบความ ลําบาก ในการทําความเขาใจกับประชาชน พอสมควร แตดวย ความมุงมั่น และอุดมการณอันแรงกลา ที่จะพลิกสถานการณ การผลิตยาง ของประเทศ และ นํามาซึ่งความอยูดีกินดีของชาวสวนยาง ในขณะนั้น ทําใหเกษตรกรเขาใจในเหตุผล และ ประโยชนที่จะไดรับในที่สุด อีกทั้งใหความเชื่อมั่นและไววางใจเปนอยางสูง อยางที่ไมมี หนวยงานราชการใดเคยไดรับมากอน โดยเฉพาะอยาง ยิ่งสิ่งที่พนักงาน สกย. ตองจดจํา ไวเปนพิเศษ คือในชวงป 2505 หลังจากกอตั้ง สกย. เพียง 2 ปเศษ ไดเกิดวาตภัยครั้งใหญที่ จ.นครศรีธรรมราช สงผลให ประชาชนตองประสบความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพยสิน สกย. ไดระดมพนักงานจํานวนมาก ไปชวยเหลือเกษตรกร ชาว สวนยางที่ประสบภัยพิบัติอันรายแรงอยางไมเคยเปนมากอน พนักงาน สกย. ทั้งหมดตางเรงเขาไปในพื้นที่ ระดมพลังทุมเท ความสามารถที่มีอยู เพื่อ บรรเทาความเดือดรอนใหเกษตรกรผูประสบภัยเหลานั้น อยางไมเห็นแกเหน็ดเหนื่อย แมทุก คนจะ ทุกขกายแตตางสุขใจและภาคภูมิที่ได ชวยเหลือสังคมอยางเต็มกําลัง ทําใหชื่อเสียง ของ สกย. โดดเดนขึ้นมาอยูในความ ทรงจําของชาวสวนยางพาราทั่วไป
 5. 5. ห น า | 5ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ วิสัยทัศน "มุงพัฒนายางพาราครบวงจร นําสังคมชาวสวนยางไปสูความเขมแข็งและยั่งยืน” พัฒนายางพาราจากการผลิต เริ่มตั้งแตการปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยวผลผลิต การแปรรูป เบื้องตน เปนผลิตภัณฑยางอุตสาหกรรมและการตลาด โดยเริ่มจากตัวเกษตรกรมีความรูสู ครอบครัวที่อบอุน ชุมชน และสังคมชาวสวนยางเขมแข็ง คานิยมองคกร สกย. ไดกําหนดคานิยมองคกรที่จะใชเปนบรรทัดฐานสําหรับพนักงานไดนําไปใชเปน หลักปฏิบัติเพื่อรวมกันขับเคลื่อนองคกรใหกาวหนาบรรลุสูเปาหมายของ องคกร ดังนี้ O : Outcome มุงผลสําเร็จของการทํางาน R : Responsibility ความรับผิดชอบ R : Relationship สรางความสัมพันธที่ดีระหวางกัน A : Active Teamwork การทํางานเปนทีม F : Faith ซื่อสัตยสุจริต พันธกิจ 1. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตของเกษตรกรเพื่อเพิ่มผลผลิตตอหนวยพื้นที่ ลดตนทุนการผลิต และปลูกยางเพิ่มในพื้นที่ที่เหมาะสม 2. สงเสริมการดําเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร และสรางความเขมแข็ง ใหกับสถาบันเกษตรกร 3. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตลาดยางพารา และขยายตลาดยางพารา ระดับทองถิ่น ใหครอบคลุมทุกพื้นที่ที่สงเสริมใหปลูกยาง บนพื้นฐานความรวมมือของ เกษตรกร 4. สงเสริมการปลูกสรางสวนยางใหมีมาตรฐาน เกื้อกูลระบบนิเวศนและสิ่งแวดลอม 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ วัตถุประสงค 1. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตยางพารา และพัฒนาระบบตลาด เพิ่มรายได และลดตนทุนการผลิตใหกับเกษตรกร
 6. 6. ห น า | 6ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ 2. เพื่อใหเกษตรกรมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ และสถาบันเกษตรกร มีการ ดําเนินการที่มีมาตรฐานอยางตอเนื่อง 3. เพื่อใหการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา และฟนฟูทรัพยากรใหมีความ เหมาะสมตอการผลิต โดยเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรเขามามีสวนรวมในการบริหาร จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองคกร บุคลากรสามารถปฏิบัติงาน อยางเต็มศักยภาพ สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง ใหการปฏิบัติงานเปนไปตาม วัตถุประสงค เปาหมาย และเปนองคกรที่ดําเนินกิจกรรมภายใตหลักธรรมาภิบาล เปาหมายหลัก 1. เพิ่มผลผลิตโดยการใหการสงเคราะหปลูกแทนโดยใชพันธุยางที่ใหผลิตสูงกวา ตน ยางเกา และใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อใหสวนสงเคราะหตั้งแตรุนป 2555 สามารถให ผลผลิตไดภายใน 6 ป และสงเสริมใหมีการปลูกยางเพิ่มในพื้นที่เหมาะสม 2. ลดตนทุนการผลิตโดยการสงเสริมใหเกษตรกรชาวสวนยาง ใชทรัพยากรอยาง คุมคา อนุรักษสิ่งแวดลอมและมีความรูสามารถใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดูแล รักษา สวนและเก็บเกี่ยวผลผลิต รวมทั้งรวมกันในการบริหารจัดการผลผลิต และการจําหนาย ผลผลิตอยางมีประสิทธิภาพ 3. สรางความมั่นคงใหกับเกษตรกร โดยสงเสริมใหมีการรวมตัวเพื่อดําเนินกิจกรรม และชวยเหลือซึ่งกันและกัน ในเรื่องการผลิต การแปรรูป การตลาด อาชีพเสริม และอื่นๆ ตามความเหมาะสม และพัฒนาไปสูเปนสถาบันเกษตรกรที่เปนนิติบุคคล 4. ดําเนินการตลาดประมูลยางระดับทองถิ่น ครอบคลุมพื้นที่ที่สงเสริมใหปลูก ยางพารา และตลาดไดรับการยอมรับจากผูใชบริการ ราคาซื้อขายเปนราคาอางอิงของราคา ในตลาดทองถิ่น 5. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกร ใหเทียบเทามาตรฐานสากล และเสริมสราง ทัศนคติ คานิยม วัฒนธรรมการทํางาน พรอมรับการเปลี่ยนแปลง รวมถึง เสริมสราง ศักยภาพในการดําเนินงานสูความเปนเลิศภายใตหลักธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร
 7. 7. ห น า | 7ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ใหไว ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2542 เปนปที่ 54 ในรัชกาลปจจุบัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมยาง พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ ของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง กฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542” มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราช กิจจานุเบกษาเปนตนไป มาตรา 3 ใหยกเลิก (1) พระราชบัญญัติควบคุมยาง พุทธศักราช 2481 (2) พระราชบัญญัติควบคุมยาง (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2483 (3) พระราชบัญญัติควบคุมยาง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2490 มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ “ตนยาง” หมายความวา ตนยางพารา (Hevea brasiliensis) และหมายความ รวมถึงตนยางชนิดอื่นซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดใหเปนตนยางที่อยูภายใตการควบคุมตาม พระราชบัญญัตินี้ “ตนยางพันธุดี” หมายความวา ตนยางที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดวาเปนตน ยางพันธุที่เหมาะสมที่จะใชปลูกเปนสวนยาง “ยาง” หมายความวา น้ํายางสด ยางกอน เศษยาง น้ํายางขน ยางแผน ยาง แทง ยางเครพ หรือยางในลักษณะอื่นใดอันผลิตขึ้นหรือไดมาจากสวนใด ๆ ของตนยาง และ
 8. 8. ห น า | 8ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ หมายความรวมถึงยางผสมไมวาในสภาพของแข็งหรือของเหลวซึ่งมียางธรรมชาติผสมกับ สารเคมีหรือสารอื่น แตไมรวมถึงวัตถุประดิษฐสําเร็จรูปจากยาง “เนื้อยาง” หมายความวา เนื้อยางที่มีอยูในน้ํายางหรือยางแตละชนิดโดย คํานวณเปนน้ําหนักตามกรรมวิธีที่กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนด “สวนยาง” หมายความวา ที่ดินซึ่งมีตนยางปลูกอยูในเนื้อที่ไมนอยกวาหนึ่ง ไร แตละไรมีตนยางไมนอยกวาสิบตน หรือในกรณีที่มีเนื้อที่ปลูกยางติดตอกันมากกวาหนึ่ง ไร ตองมีสวนเฉลี่ยไมนอยกวาไรละยี่สิบหาตนของจํานวนเนื้อที่ทั้งหมด “ทําสวนยาง” หมายความวา ปลูกตนยางในสภาพที่เปนสวนยาง บํารุงรักษา ตนยาง กรีดตนยาง หรือทําน้ํายางสดใหเปนยางกอน เศษยาง หรือยางแผนดิบ “เขตควบคุมการขนยายยาง” หมายความวา เขตพื้นที่ที่รัฐมนตรีประกาศ กําหนดเปนเขตควบคุมการขนยายยาง “โรงทํายาง” หมายความวา สถานที่ที่ใชน้ํายางสด ยางกอน เศษยาง หรือ ยางแผนดิบมาแปรรูปเปนน้ํายางขน ยางผึ่งแหง ยางแผนรมควัน ยางแทง ยางเครพ ยางดิบ ชนิดอื่น ๆ อยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยางรวมกัน และหมายความรวมถึงสถานที่ที่ผลิต ยางผสม แตไมรวมถึงสถานที่ที่ทํายางแผนดิบ “ปริมาณควบคุมเนื้อยาง” หมายความวา ปริมาณเนื้อยางที่รัฐมนตรี ประกาศกําหนดใหผูทําสวนยางทําการผลิตเนื้อยางไดตามปริมาณและระยะเวลาที่รัฐมนตรี ประกาศกําหนด “ปริมาณจัดสรรเนื้อยาง” หมายความวา ปริมาณเนื้อยางที่รัฐมนตรีประกาศ จัดสรรใหผูนํายางเขาหรือผูสงยางออก นําเนื้อยางเขามาในหรือสงเนื้อยางออกไปนอก ราชอาณาจักรได ตามปริมาณและระยะเวลาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด “มาตรฐานยาง” หมายความวา ลักษณะของยางแตละชนิดหรือชั้นตามที่ รัฐมนตรีประกาศกําหนด “วิธีการมัดยางและการบรรจุหีบหอยาง” หมายความวา วิธีการมัดยางและ การบรรจุหีบหอยางตามวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด “คายาง” หมายความวา ซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนยาง และหมายความ รวมถึงซื้อยาง ขายยาง ตามตราสารที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดเปนผูออกตราสารนั้นหรือโดย ประการอื่น แตไมรวมถึงกรณีที่ผูทําสวนยางขายน้ํายางสด ยางกอน เศษยาง หรือยางแผน ดิบ ซึ่งเปนผลิตผลจากสวนยางของตน “ผูอนุญาต” หมายความวา อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย
 9. 9. ห น า | 9ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ แนวขอสอบพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง พ.ศ. 2503 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2530 5. สวนยางที่มีเนื้อที่ตั้งแตสองรอยหาสิบไรขึ้นไป เปนสวนขนาดใด ก. สวนขนาดทดลอง ข. สวนขนาดเล็ก ค. สวนขนาดกลาง ง. สวนขนาดใหญ ตอบ ง. สวนขนาดใหญ “สวนขนาดใหญ” หมายความวา สวนยางที่มีเนื้อที่ตั้งแตสองรอยหาสิบไรขึ้นไป 6. “ปสงเคราะห” หมายความถึงระยะเวลาใด ก. ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 เมษายนของปหนึ่งถึงวันที่ 31 มีนาคมของปถัดไป ข. ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคมของปหนึ่งถึงวันที่ 30 เมษายนของปถัดไป ค. ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคมของปหนึ่งถึงวันที่ 30 กันยายนของปถัดไป ง. ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายนของปหนึ่งถึงวันที่ 31 ตุลาคมของปถัดไป ตอบ ค. ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคมของปหนึ่งถึงวันที่ 30 กันยายนของป ถัดไป “ปสงเคราะห” หมายความวา ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคมของปหนึ่งถึงวันที่ 30 กันยายนของปถัดไป และใหใชป พ.ศ. ที่ถัดไปเปนชื่อสําหรับปสงเคราะหนั้น 7. สําหรับยางที่สงออกนอกราชอาณาจักรเพื่อเปนตัวอยางซึ่งมีน้ําหนักไมเกินกวาเทาใด ไดรับยกเวนไมตองเสียเงินสงเคราะห ก. 1 กิโลกรัม ข. 3 กิโลกรัม ค. 5 กิโลกรัม ง. 7 กิโลกรัม ตอบ ค. 5 กิโลกรัม สําหรับยางที่สงออกนอกราชอาณาจักรเพื่อเปนตัวอยางซึ่งมีน้ําหนักไมเกินหา กิโลกรัม หรือยางที่กระทรวง ทบวง กรม เปนผูสงออกเพื่อประโยชนใด ๆ อันมิใชเพื่อการคา ไมวาจะมีน้ําหนักเทาใด ใหไดรับยกเวนไมตองเสียเงินสงเคราะห
 10. 10. ห น า | 10ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ 8. ขอใดเจาของสวนยางจะไดรับการสงเคราะหสวนยาง ก. ตนยางอายุยี่สิบหาปขึ้นไป ข. ตนยางทรุดโทรมเสียหาย ค. ตนยางที่ไดผลนอย ง. ถูกทุกขอ ตอบ ง. ถูกทุกขอ ผูจะไดรับการสงเคราะหตามพระราชบัญญัตินี้ตองเปนเจาของสวนยางที่มีตนยางอายุ กวายี่สิบหาปขึ้นไป หรือตนยางทรุดโทรมเสียหาย หรือตนยางที่ไดผลนอย 9. คณะกรรมการเพื่อดําเนินกิจการกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางคณะหนึ่งเรียกโดยยอ วาอะไร ก. ก.ส.ย. ข. กสย. ค. คสย. ง. ค.ส.ย. ตอบ ก. ก.ส.ย. 10. รองประธานกรรมการเพื่อดําเนินกิจการกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง คือผูใด ก. รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ข. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ค. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ง. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ตอบ ข. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 11.กรรมการที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากเจาของสวนยางและบุคคลอื่นซึ่งมีสวนเกี่ยวของกับ การยางมีจํานวนเทาใด ก. 2 คน / 2 คน ข. 4 คน / 2 คน ค. 4 คน / 4 คน ง. 5 คน / 2 คน ตอบ ข. 4 คน / 2 คน คณะกรรมการเพื่อดําเนินกิจการกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางคณะหนึ่งเรียกโดย ยอวา “ก.ส.ย.” ประกอบดวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ หรือรัฐมนตรีชวย วาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ มอบหมายเปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนรองประธาน กรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูอํานวยการ
 11. 11. ห น า | 11ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ สํานักงบประมาณ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร อธิบดีกรม ศุลกากร ผูอํานวยการสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร เปนกรรมการ และกรรมการอื่น อีกไมเกินหกคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากเจาของสวนยางสี่คนและบุคคลอื่นซึ่งมีสวน เกี่ยวของกับการยางสองคน 12. คณะกรรมการเพื่อดําเนินกิจการกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง มีวาระอยูในตําแหนง คราวละกี่ป ก. 1 ป ข. 2 ป ค. 3 ป ง. 4 ป ตอบ ข. 2 ป กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป 13. ทุก ๆ ปสงเคราะห ใหคณะกรรมการจัดสรรเงินสงเคราะห เปนคาใชจายในการ ดําเนินงานคนควาทดลองเกี่ยวกับกิจการยาง จํานวนเทาใด ก. รอยละหา ข. รอยละเจ็ด ค. รอยละเกา ง. รอยละสิบ ตอบ ก. รอยละหา ทุก ๆ ปสงเคราะห ใหคณะกรรมการจัดสรรเงินสงเคราะหที่เก็บได จํานวนไมเกินรอย ละหา เปนคาใชจายในการดําเนินงานคนควาทดลองเกี่ยวกับกิจการยางในอันที่จะเปน ประโยชนแกเจาของสวนยางโดยเฉพาะ มอบไวแกกรมวิชาการเกษตรเปนงวด ๆ ตาม หลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนด เงินที่กรมวิชาการเกษตรไดรับนี้มิใหถือวาเปน รายรับตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 14. ทุก ๆ ปสงเคราะห ใหคณะกรรมการจัดสรรเงินสงเคราะห เปนคาใชจายในการ บริหารงานการสงเคราะหการทําสวนยางของสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง จํานวนเทาใด ก. รอยละหา ข. รอยละเจ็ด ค. รอยละเกา ง. รอยละสิบ ตอบ ง. รอยละสิบ
 12. 12. ห น า | 12ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ แนวขอสอบพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542 6.ผูคายางจะตองทําบัญชีการซื้อยาง บัญชีการจําหนายยางและปริมาณยางคงเหลือของทุกๆ เดือน และจัดสงบัญชีดังกลาวตอพนักงานเจาหนาที่ภายในวันที่เทาใดของเดือนถัดไป ก. วันที่หนึ่ง ข. วันที่สาม ค. วันที่หา ง. วันที่สิบ ตอบ ง. วันที่สิบ ผูคายางจะตองทําบัญชีการซื้อยาง บัญชีการจําหนายยางและปริมาณยางคงเหลือ ของทุก ๆ เดือน และจัดสงบัญชีดังกลาวตอพนักงานเจาหนาที่ภายในวันที่สิบของเดือน ถัดไป 7.ในกรณีที่ผูอนุญาตไมออกใบอนุญาต ผูรองขอมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรีภายใน กี่วันนับแตวันที่ไดทราบถึงการไมออกใบอนุญาต หรือการไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต หรือการพักใชใบอนุญาต ก. เจ็ดวัน ข. สิบหาวัน ค. สามสิบวัน ง. หกสิบวัน ตอบ ค. สามสิบวัน ในกรณีที่ผูอนุญาตไมออกใบอนุญาต หรือไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต หรือมี คําสั่งพักใชใบอนุญาต หรือคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ผูขอรับใบอนุญาตหรือผูขอตออายุ ใบอนุญาตหรือผูถูกพักใชใบอนุญาตหรือผูถูกเพิกถอนใบอนุญาต มีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือ ตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการไมออกใบอนุญาต หรือการไม อนุญาตใหตออายุใบอนุญาตหรือการพักใชใบอนุญาต หรือการเพิกถอนใบอนุญาต แลวแต กรณี 8. หากใบอนุญาตสูญหาย หรือถูกทุกลาย จะตองยื่นคําขอภายในกี่วัน ก. เจ็ดวัน ข. สิบหาวัน ค. สามสิบวัน ง. หกสิบวัน ตอบ ข. สิบหาวัน
 13. 13. ห น า | 13ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ ใหผูรับใบอนุญาตแจงตอ พนักงานเจาหนาที่และยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับทราบ ถึงการสูญหาย หรือถูกทําลายดังกลาว 9. หากผูรับใบอนุญาต ถึงแกความตาย ทายาทหรือผูจัดการมรดก จะตองแจงใหผูอนุญาต ทราบภายในกี่วันนับแตผูรับใบอนุญาตตาย ก. เจ็ดวัน ข. สิบหาวัน ค. สามสิบวัน ง. หกสิบวัน ตอบ ง. หกสิบวัน ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตซึ่งเปนบุคคลธรรมดาถึงแกความตายและใบอนุญาตยังไมสิ้น อายุ ถาทายาทซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวหรือผูจัดการมรดกของผูรับใบอนุญาตประสงคจะ ประกอบกิจการนั้นตอไป ก็ใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาใบอนุญาตจะสิ้นอายุ แตตอง แจงใหผูอนุญาตทราบภายในหกสิบวันนับแตวันที่ผูรับใบอนุญาตตาย 10. ผูรับใบอนุญาตยายสถานที่ประกอบกิจการจะตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบภายในกี่วัน ก. เจ็ดวัน ข. สิบหาวัน ค. สามสิบวัน ง. หกสิบวัน ตอบ ข. สิบหาวัน ผูรับใบอนุญาตซึ่งประสงคจะยายสถานที่ประกอบกิจการของตนตองแจง การยาย สถานที่ดังกลาวเปนหนังสือตอพนักงานเจาหนาที่ภายในสิบหาวันนับ แตวันที่ยาย 11. ผูรับใบอนุญาตผูใดเลิกกิจการ ตองแจงการเลิกกิจการเปนหนังสือตอพนักงานเจาหนาที่ ภายในกี่วันนับแตวันเลิกกิจการ ก. เจ็ดวัน ข. สิบหาวัน ค. สามสิบวัน ง. หกสิบวัน ตอบ ข. สิบหาวัน ผูรับใบอนุญาตผูใดเลิกกิจการที่ไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ตองแจงการเลิก กิจการเปนหนังสือตอพนักงานเจาหนาที่ภายในสิบหาวันนับ แตวันเลิกกิจการและใหถือวา ใบอนุญาตสิ้นอายุตั้งแตวันเลิกกิจการตามที่ แจงไวนั้น
 14. 14. ห น า | 14ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ประวัติของคอมพิวเตอร ป ค.ศ. 1812 : Charles Babbage ไดประดิษฐเครื่องชื่อ Difference Engine ที่สามารถคํานวณตารางลอการิทึม และฟงกชันทางตรีโกณขึ้น โดยตอมาเขาไดสรางขึ้นมา อีกเครื่องหนึ่งชื่อ Analytic Engine ที่สามารถเก็บตัวเลข 50 หลัก ไดถึง 1,000 ตัวเลข และ สามารถทําการบวกหรือลบได 60 ครั้งตอนาทีสําหรับตัวเลข 50 หลัก ซึ่งในการปอนขอมูล เขาเครื่องนั้นจะใชแผนกระดาษที่เจาะรูเปนขอมูล โดยลักษณะที่กลาวมานี้ถือเปนรากฐาน ของเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชอยูในปจจุบัน แตการทํางานนั้นยังคงเปนการทํางานแบบ เครื่องกล (machine Model) ไมใชทํางานแบบอิเล็กทรอนิกส ป ค.ศ. 1942 : Dr. John V. Atanasoff และ Clifford Berry ไดรวมกันตั้ง Atanasoff Berry Computer Co. (ABC) ซึ่งไดสรางเครื่องคอมพิวเตอรไฟฟา โดยใช หลอดแกวสุญญากาศ (Vacuum Tubes) ขึ้น เพื่อใชแกสมการที่ยุงยาก ป ค.ศ. 1946 : Dr. John W. Mauchly และ J. Presper Eckert ไดสรางเครื่อง คอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกสขึ้น โดยตั้งชื่อวา Eniac ซึ่งนับวาเปนเครื่องคอมพิวเตอรประเภท ตัวเลขที่ทํางานดวยระบบอิเล็กทรอนิกสเครื่องแรก ประกอบดวยหลอดแกวสุญญากาศจํานวน 18,000 หลอด มีน้ําหนักราว 30 ตัน และใชเนื้อที่ประมาณ 1,500 ตารางฟุต ป ค.ศ. 1951 : Dr. John W. Mauchly และ J. Presper Eckert ไดซื้อลิขสิทธิ์ ของเครื่อง Eniac มาพัฒนาเปนเครื่องตั้งชื่อวา Edvac โดยบริษัท Remington Rand ไดเสนอ ซื้อและพัฒนาจนกลายเปนเครื่องคอมพิวเตอรที่สามารถเก็บขอมูลขนาดใหญ ชื่อวา Univac I ซึ่งถือวาเปนเครื่องคอมพิวเตอรเชิงพาณิชยเครื่องแรกดวย ป ค.ศ. 1951 – 1959 : ยุคแรกของเครื่องคอมพิวเตอร (The First Generation of Computers) การนําเครื่องคอมพิวเตอรยูนิแวกค (Univac) ออกสูตลาดในป 1951 นั้นถือเปนยุคแรกของเครื่องคอมพิวเตอร อีกทั้งความสําเร็จนี้เปนผลใหเกิดระบบบัตร ไอบีเอ็ม (IBM Card System) และเปนแรงผลักดันใหเกิดการแขงขันในการผลิตคอมพิวเตอร เชิงพาณิชย เชน IBM 650 ป ค.ศ. 1959 – 1964 : ยุคที่สองของเครื่องคอมพิวเตอร (The Second Generation of Computers) เปนยุคที่นําทรานซิสเตอร (transistor) เขามาใชงานกับ คอมพิวเตอร ทําใหเครื่องคอมพิวเตอรทํางานไดเร็วขึ้นมาก และมีความแมนยํามากขึ้น
 15. 15. ห น า | 15ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ ระบบคอมพิวเตอร (Computer System) ระบบ (System) คือ กลุมขององคประกอบที่มีความสัมพันธกันและทํางาน รวมกัน ซึ่งระบบคอมพิวเตอรจะมีองคประกอบที่สําคัญ 3 สวน คือ 1. ฮารดแวร (Hardware) คือตัวเครื่องคอมพิวเตอรเชน คียบอรด จอภาพ CPU Diskette Modem เปนตน 2. ซอฟตแวร (Software) คือลําดับขั้นตอนการทํางานของคําสั่งซึ่งจะ ทําหนาที่บอกคอมพิวเตอรวาใหทําอะไรโดยทั่วไปซอฟตแวรแบงออกไดเปน 2 ชนิดคือ Application Software และ System Software 3. บุคลากร (Peopleware) คือบุคคลที่ใชคอมพิวเตอร เชน Programmer,System Analysis เปนตน จัดวาเปนสวนสําคัญที่สุดของการใชคอมพิวเตอร ขนาดของคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรแบงออกเปน 6 ประเภท คือ 1. Microcomputer หรือคอมพิวเตอรตั้งโตะ เปนคอมพิวเตอรขนาด เล็ก ซึ่งทํางานโดยใชระบบผูใชคนเดียว (Single–user System) คอมพิวเตอรประเภทนี้ แบงไดเปน 2 ประเภท คือ 1) Personal Computers (PCs) เปนคอมพิวเตอรที่เคลื่อนยายได สะดวก เหมาะกับงานประเภท Word Processing และ Spreadsheets 2) Workstations (สถานีงาน) เปนคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพ สูง ราคาแพง นิยมนําไปใชงานทางดานวิศวกรรมศาสตรและวิทยาศาสตร 2. Minicomputer เปนคอมพิวเตอรที่มีความรวดเร็วในการประมวลผล และความจุต่ํากวาระบบเมนเฟรม มินิคอมพิวเตอรจะทํางานโดยใชระบบผูใชหลายคน (Multi–user System) สวนใหญนิยมนํามาประยุกตใชงานกับบริษัทขนาดกลาง 3. Mainframe Computer เปนคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพต่ํารองจาก Supercomputer มีความเร็วในการประมวลผลและความจุสูง สวนใหญมักจะนําไปใชงานกับ องคกรขนาดใหญ 4. Supercomputer เปนคอมพิวเตอรที่มีความจุในการจัดเก็บขอมูลสูง และมีความเร็วในการประมวลผลสูงมาก จึงเหมาะสําหรับการพยากรณอากาศการออกแบบ เครื่องบิน และงานวิจันทางวิทยาศาสตร
 16. 16. ห น า | 16ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ 5. Network Computer เปนการนําเอา Computer หลาย ๆ เครื่อง มาตอเขาดวยกัน เพื่อแชรขอมูล แชรฮารดแวร แชรซอฟตแวร เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ สูงสุด 6. Embeded Computer คือ คอมพิวเตอรที่เปนองคประกอบของระบบ อื่น ซึ่งจะถูกกําหนดขั้นตอนการทํางานโดยเฉพาะ (Dedicated Task) เอาไว เชน ไมโคร โพรเซสเซอรที่ควบคุมระบบเครื่องยนตของยานพาหนะ ยุคของคอมพิวเตอร ไดมีการแบงยุคของคอมพิวเตอรออกเปนยุคตาง ๆ ตามเทคโนโลยีที่ เปลี่ยนแปลงไปไดดังนี้ ยุคที่ 1 เปนยุคของเทคโนโลยีหลอดสุญญากาศ (Vacuum Tube) ยุคที่ 2 เปนยุคของเทคโนโลยีทรานซิสเตอร (Transistor) และใชวงแหวน แมเหล็ก (Magnetic Core) เปนสื่อเก็บขอมูลหลักภายใน ยุคที่ 3 เปนยุคของ Solid – Logic Technology ซึ่งจะมีการนําเอา Integrated Circuits (IC) ซึ่งไดแก สารกึ่งตัวนํา (Semiconductor) ชิ้นเล็ก ๆ ที่สามารถ บรรจุวงจรทางตรรกะ(Logic Circuit) ไวไดหลายวงจร ซึ่งวงจรเหลานี้จะถูกบรรจุไวในแผน ซิลิคอนซิป (Silicon Chip) จึงทําใหคอมพิวเตอรมีขนาดเล็กลง แตทํางานไดเร็วขึ้น ยุคที่ 4 เปนยุคของ LSI (Large Scale Integrated Circuit) และ VLSI (Very Large Scale Integration) โดยที่เทคโนโลยี LSI นําไปสูการพัฒนา Microprocessor ซึ่งใชในMicrocomputer ยุคที่ 5 ในยุคนี้จะเนนการออกแบบใหเครื่องมีโพรเซสเซอรหลายๆ ตัว ทํางานเปนคูขนานไปอันจะเปนการเพิ่มพลังการประมวลผลอยางมหาศาล มีการให ความสําคัญกับงานปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence) กันมากขึ้น โดยพยายามทําให คอมพิวเตอรสามารถ ที่จะเรียนรูไดดวยตัวเอง ประเภทของคอมพิวเตอรตามลักษณะการใชงาน 1. คอมพิวเตอรเอนกประสงค (General–purpose Computers) ไดแก คอมพิวเตอรที่ใชในทางธุรกิจ เชน งานบัญชีเงินเดือน การประมวลผลคํา การสํารองที่นั่ง เปนตน 2.
 17. 17. ห น า | 17ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ อุปกรณที่ใชในการสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอร การปอนขอมูล คือ การนําขอมูลเขาไปในเครื่องคอมพิวเตอร โดยการเก็บ ไวสําหรับประมวลผลโดยทั่วๆ ไปจะปอนขอมูลผานคียบอรด รายละเอียดที่สําคัญเกี่ยวกับ การปอนขอมูลมีดังนี้ องคประกอบขอมูล ขอมูลที่นําเขาสูคอมพิวเตอร จะมีรูปแบบดังตอไปนี้ 1. ตัวอักขระ (Character) เปนหนวยยอยของขอมูลที่เล็กที่สุดที่จะ นําเขาสูคอมพิวเตอรประกอบดวย ตัวอักษร (Letter) ตัวเลข (Number) และสัญลักษณ พิเศษอื่น ๆ (Special Character) เชน $ ? ; & ฯลฯ ตัวอักขระ 1 ตัว เมื่อมีการเก็บ อยูในคอมพิวเตอรไมวาจะอยูในหนวยความจําหลักหรือหนวยเก็บขอมูลสํารอง จะถูกเก็บอยู ในรูปแบบของ "ตัวเลขฐานสอง (Binary Digit)" ที่ประกอบดวยตัวเลข 0 และ 1 จํานวน 8 ตัว หรือ 8 บิต หรือ 1 ไบต (Byte) 2. ฟลด (Field) เรียกอีกอยางหนึ่งวา "เขตขอมูล" เปนกลุมของตัว อักขระแตละตัวที่มาประกอบกันขึ้น ตุวอยางเชน ขอมูลของลูกคาของบริษัทจะตองมีรหัส ประจําตัว ชื่อลูกคา ฯลฯ รหัสประจําตัวจะประกอบดวยตัวเลขหลาย ๆ ตัว มาประกอบ กัน สวนชื่อลูกคาแตละคนก็จะประกอบดวยตัวอักษรหลาย ๆ ตัวมาประกอบกัน และรหัส ประจําตัวก็ถือวาเปนฟลด 1 ฟลด และชื่อลูกคาก็ถือวาเปนฟลดอีก 1 ฟลด เปนตน 3. เรคอรด (Record) เรียกอีกอยางหนึ่งวา "ระเบียน" เปนกลุมของ ฟลดหลายฟลดมารวมกันเปนเรคอรด เชน เรคอรดของลูกคา ประกอบดวย รหัสประจําตัว ลูกคา ชื่อลูกคา ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทเปนตน 4. ไฟลขอมูล (Data Files) เรียกอีกอยางหนึ่งวา "แฟมขอมูล" เกิด จากการรวมกลุมของ เรคอรดชนิดเดียวกันเขาดวยกัน ตัวอยางเชน ไฟลพนักงานของ บริษัท จะประกอบดวยกลุมของเรคอรดพนักงานทั้งหมดของบริษัท 5. ฐานขอมูล (Database) เปนที่เก็บรวบรวมของไฟลขอมูลหลาย ๆ ไฟลที่สัมพันธกันรวมอยูในระบบเดียวกันซึ่งแตละไฟลจะตองมีความซ้ําซอนของขอมูลนอย ที่สุด เพื่อที่จะประหยัดเนื้อที่ในการเก็บขอมูล และเพื่อใหการคนหาขอมูลสามารถทําได อยางสะดวก
 18. 18. ห น า | 18ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ วิธีการปอนขอมูล มี 2 ลักษณะ คือ 1. การประมวลผลแบบกลุม (Batch) เปนวิธีการปอนขอมูลที่มีการ รวบรวมขอมูลไวกอนในชวงเวลาหนึ่ง ซึ่งเปนกลุมของระเบียนขอมูล ตอจากนั้นจึงนําขอมูล มาประมวลผลพรอมกัน เชน การประมวลผลเงินเดือนของพนักงาน เปนตน 2. การประมวลผลแบบเชื่อมโยงโดยตรง (Online Entry) เรียกอีก อยางหนึ่งวา "Real–time Processing" เมื่อมีการปอนขอมูลเกิดขึ้น ขอมูลเหลานั้นจะถูก นําไปเก็บไวในคอมพิวเตอรทันที การประมวลผลวิธีนี้มีประโยชนคือ 1) สามารถตรวจสอบขอผิดพลาดและความถูกตองไดทันทีทันใด 2) แฟมขอมูลจะถูกแกไขใหเปนปจจุบันทันที 3) สามารถใหคํายืนยันตอลูกคาไดในทันทีทันใด 4) เหมาะกับงานทางดานธุรกิจที่มีการแขงขัน เนื่องจากชวยให การประมวลผลรวดเร็วและมีประสิทธิภาพดี เชน การฝากถอนเงินกับธนาคาร, การใชบัตร ATM, การจองตั๋วสายการบิน เปนตน ชนิดของการตรวจสอบความผิดพลาด ระบบที่ดีควรมีการออกแบบเพื่อปองกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได โดยใช เทคนิคหรือวิธีการตาง ๆ ดังนี้ 1. Field Missing Test เปนการตรวจสอบฟลดตาง ๆ ที่ใชในระบบ เชน ในระบบรับ–จายเงิน ตองมีการปอนฟลดชื่อ ฟลดหมายเลขลูกคา เปนตน 2. Limit Test เปนวิธีการตรวจสอบคาที่ใชไดในระบบ หากคาที่ ปอนเขาไปเกินคาสูงสุดหรือเปนคาที่เปนไปไมได ระบบจะมีขาวสาร (Message) โตตอบ กลับมา โดยจะปรากฏบนจอภาพเพื่อใหผูปอนขอมูลทราบ 3. Context Test เปนการตรวจสอบขอมูลในฟลด เชน ฟลดหมายเลข ลูกคา ขอมูลที่ปอนตองเปนตัวเลขเทานั้น หากมีการปอนตัวอักษรอื่น ๆ ระบบจะไม ยอมรับ 4. Range Test เปนการตรวจสอบชวงของขอมูล เชน กรณีปอนคา ของเดือน ตองอยูในชวงระหวาง 01 ถึง 12 เทานั้น 5. Transposition Error เปนความผิดพลาดของขอมูลจากผูปอนขอมูล ซึ่งความผิดพลาดนี้สามารถปองกันไดโดยทําการปอนขอมูลซ้ําเพื่อตรวจสอบ
 19. 19. ห น า | 19ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟตแวร ลิขสิทธิ์ซอฟตแวร หมายถึง การไมอนุญาตใหทําซ้ําเพื่อเผยแพรหรือ จําหนาย นอกจากนี้การนําซอฟตแวรไปทําซ้ําเพื่อใชในคอมพิวเตอรหลาย ๆ ระบบภายใน หนวยงานเดียวกัน โดยที่เจาของลิขสิทธิ์ใหใชเพียงคอมพิวเตอรระบบเดียวก็ถือเปน ความผิดเชนกัน วิธีการปองกันการละเมิดลิขสิทธิ์ คือ กําหนดใหมีแผน Original System ของซอฟตแวรทุกครั้งที่มีการรันโปรแกรมที่จะใชงาน มิฉะนั้นจะไมสามารถใชงานได เรา เรียกแผน Original System Disk นี้วา Key Disk การขอลิขสิทธิ์ซอฟตแวรมี 2 รูปแบบ คือ 1. Site Licensing หมายถึง การขออนุญาตการใชซอฟตแวรประเภท ใดประเภทหนึ่ง กับคอมพิวเตอรหลาย ๆ ระบบภายในหนวยงานเดียวกัน ซึ่งผูใชมีสิทธิ์ทํา สําเนาซอฟตแวรไดหลาย ๆ สําเนา โดยแตละสําเนาเพื่อคอมพิวเตอร 1 ระบบ ซึ่งถือวา เปนวิธีที่จะชวยประหยัดคาใชจายได 2. Network Licensing หมายถึง การมีซอฟตแวร 1 ระบบ และใช ในคอมพิวเตอรระบบเครือขาย โดยจะมีการติดตั้งซอฟตแวรดังกลาวไวที่คอมพิวเตอรที่ทํา หนาที่เปน Server และจะใชไดกับซอฟตแวรที่มีลักษณะเปน Multi–user เทานั้น อาชญากรรมในทางคอมพิวเตอร สามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภท ดังนี้คือ 1.การละเมิดลิขสิทธิ์ในการใชงานในระบบคอมพิวเตอรเปน อาชญากรรมที่คอนขางจะปรากฏแพรหลายมากในหมูผูใชคอมพิวเตอร โดยปกติผูกอ อาชญากรรมประเภทนี้มักจะไมคอยทําลายขอมูลในแฟมของระบบเทาใดนัก นอกจากจะ เขาไปเพื่อขอดูสารสนเทศบางอยางที่ตนเองตองการทั้ง ๆ ที่ตนเองไมมีสิทธิ์ วิธีปองกันอาชญากรรมประเภทนี้คือ สรางระบบความปลอดภัยที่มี การกําหนดการปองกันไวหลาย ๆ ระดับ เชน การกําหนดรหัสผาน (Password) เพื่อใช สิทธิในการใชขอมูล หรืออาจใชวิธีการสอบถามหมายเลขโทรศัพทของผูใชดวย ซึ่งถาตอบ ผิดจะไมอนุญาตใหเขาไปในระบบ 2. การโจรกรรมโดยใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือ เปนการใช คอมพิวเตอรในการยักยอกเงินจากผูอื่นโดยโอนเงินเขาบัญชีของตนเอง โดยปกติพวกที่กอ อาชญากรรมประเภทนี้มักจะทําในกรณีของการประมวลผลแบบ Transaction
 20. 20. ห น า | 20ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ 3. การขโมยเวลาใชเครื่องคอมพิวเตอร เปนการใชเครื่อง คอมพิวเตอรของสํานักงานเพื่อทําธุรกิจสวนตัว เชน การพิมพจดหมายสวนตัว หรือทํา บัตรอวยพรของตน เปนตน ไวรัสคอมพิวเตอร (Computer Virus) ไวรัสคอมพิวเตอร คือ โปรแกรมชนิดหนึ่งซึ่งซอนตัวอยูในโปรแกรมอื่นใน ระบบ ไวรัสเหลานี้จะเปนโปรแกรมที่เขียนมาเพื่อเจตนาจะกอกวนและทําลายลางระบบการ ทํางานของโปรแกรมอื่น โดยปกติแลวไวรัสนั้นมักจะเขาไปฝงตัวอยูในระบบปฏิบัติการ เชน อยูบน COMMAND.COM บน DOS ซึ่งเปนระบบปฏิบัติการที่นิยมใชกันบนเครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร วิธีการปองกันไวรัสบนคอมพิวเตอร อาจทําไดดังนี้ – อยา Load Program จากแผนดิสเกตตที่ไมแนใจปลอดไวรัสเขาสูระบบ คอมพิวเตอร – จะตองมีการตรวจสอบซอฟตแวรใหแนใจวาปลอดภัยจากไวรัสกอนจึงจะนํามาใช งานได – ใชโปรแกรมวัคซีน (Vaccine Program) โดยที่โปรแกรมวัคซีนจะมีหนาที่ ตรวจสอบซอฟตแวรที่จะใชวามีไวรัสหรือไม บุคลากรที่ใชคอมพิวเตอรควรมีลักษณะอยางไร ผูที่ใชคอมพิวเตอรไดนั้นไมจําเปนตองมีความรูหรือความเชี่ยวชาญในทาง คณิตศาสตรในระดับสูง ผูที่จะใชคอมพิวเตอรเพื่อทํางานทางธุรกิจนั้น ขอใหมีความรูทาง คณิตศาสตรในระดับพื้นฐาน เพื่อทํากิจกรรมทางธุรกิจบางอยาง เชน การวางแผนก็ เพียงพอแลวที่จะสั่งงานคอมพิวเตอรได ผูที่ใชคอมพิวเตอรในระดับ User ไมจําเปนตองเขียนโปรแกรมได เพราะ เปนหนาที่ของผูเขียนโปรแกรมเฉพาะดานอยูแลว ในระดับของผูใชนั้นก็เพียงแตตองมีการ อบรมใหความรูในการใชงานก็เพียงพอแลว
 21. 21. ห น า | 21ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ใหไว ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2550 เปนปที่ 62 ในรัชกาลปจจุบัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด เกลาฯ ใหประกาศวา โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้ มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550” มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้ “ระบบคอมพิวเตอร” หมายความวา อุปกรณหรือชุดอุปกรณของ คอมพิวเตอรที่เชื่อมการทํางานเขาดวยกัน โดยไดมีการกําหนดคําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอื่นใด และแนวทางปฏิบัติงานใหอุปกรณหรือชุดอุปกรณทําหนาที่ประมวลผลขอมูลโดยอัตโนมัติ “ขอมูลคอมพิวเตอร” หมายความวา ขอมูล ขอความ คําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือ สิ่งอื่นใดบรรดาที่อยูในระบบคอมพิวเตอรในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอรอาจประมวลผลได และใหหมายความรวมถึงขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกสดวย “ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร” หมายความวา ขอมูลเกี่ยวกับการ ติดตอสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร ซึ่งแสดงถึงแหลงกําเนิด ตนทาง ปลายทาง เสนทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลา ชนิดของบริการ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการติดตอสื่อสาร ของระบบคอมพิวเตอรนั้น “ผูใหบริการ” หมายความวา
 22. 22. ห น า | 22ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ (1) ผูใหบริการแกบุคคลอื่นในการเขาสูอินเทอรเน็ต หรือใหสามารถติดตอถึง กันโดยประการอื่น โดยผานทางระบบคอมพิวเตอร ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการใหบริการในนาม ของตนเอง หรือในนามหรือเพื่อประโยชนของบุคคลอื่น (2) ผูใหบริการเก็บรักษาขอมูลคอมพิวเตอรเพื่อประโยชนของบุคคลอื่น “ผูใชบริการ” หมายความวา ผูใชบริการของผูใหบริการไมวาตองเสียคาใช บริการหรือไมก็ตาม “พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม พระราชบัญญัตินี้ “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ มาตรา 4 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตาม พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได หมวด 1 ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร มาตรา 5 ผูใดเขาถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอรที่มีมาตรการปองกัน การเขาถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิไดมีไวสําหรับตน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหก เดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ มาตรา 6 ผูใดลวงรูมาตรการปองกันการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรที่ผูอื่น จัดทําขึ้นเปนการเฉพาะ ถานํามาตรการดังกลาวไปเปดเผยโดยมิชอบในประการที่นาจะเกิด ความเสียหายแกผูอื่น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับ มาตรา 7 ผูใดเขาถึงโดยมิชอบซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรที่มีมาตรการปองกัน การเขาถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิไดมีไวสําหรับตน ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน สองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ มาตรา 8 ผูใดกระทําดวยประการใดโดยมิชอบดวยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกสเพื่อดักรับไวซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรของผูอื่นที่อยูระหวางการสงในระบบ คอมพิวเตอร และขอมูลคอมพิวเตอรนั้นมิไดมีไวเพื่อประโยชนสาธารณะหรือเพื่อให บุคคลทั่วไปใชประโยชนได ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่น บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
 23. 23. ห น า | 23ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ แนวขอสอบคอมพิวเตอร ชุดที่ 1 1. คอมพิวเตอรกระเปาหิ้ว แบบพกพาได (Portable Computer) เปนคอมพิวเตอรขนาดใด ก. Mainframe Computer ข. Supercomputer ค. Microcomputer ง. Minicomputer ตอบ ค. Microcomputer Microcomputer หรือคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ เปนคอมพิวเตอรขนาดเล็ก ซึ่งแบง ออกไดเปน 2 ประเภท คือ 1. Personal Computers (PCs) เปนคอมพิวเตอรตั้งโตะที่เคลื่อนยายไดสะดวก เหมาะกับการใชในสํานักงานหรือใชงานคนเดียว เชนNotebook Computer, Pocketbook Computer, Portable Computer เปนตน 2. Workstations เปนคอมพิวเตอรตั้งโตะที่มีประสิทธิภาพสูง และราคาแพง สวนมาก จะนํามาใชในงานที่มีความยุงยากซับซอน เชน งานวิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตร เปน ตน 2.คอมพิวเตอรขนาดใดตอไปนี้ที่เหมาะสําหรับงานคาดคะเนอากาศ งานสํารวจอวกาศ งาน ทางดานวิจัยที่ตองการความเร็วสูงมาก ก. Mainframe Computer ข. Supercomputer ค. Microcomputer ง. Minicomputer ตอบ ข. Supercomputer Supercomputer เปนคอมพิวเตอรขนาดใหญที่สามารถจุขอมูลไดเปนจํานวนมากและ มีความเร็วในการประมวลผลสูงมาก ซึ่งเหมาะสําหรับงานออกแบบขนาดใหญและซับซอน โดยเฉพาะงานวิจัยทางวิทยาศาสตร เชน การพยากรณอากาศ การสํารวจอวกาศ เปนตน 3. สวนใดตอไปนี้ในระบบคอมพิวเตอรที่เปรียบเสมือนสมองของเครื่องคอมพิวเตอร มีความ สามารถในการจดจําขอมูล และสามารถคํานวณและเปรียบเทียบได ก. Input Unit ข. Output Unit ค. Processor ง. Secondary Storage ตอบ ค. Processor
 24. 24. ห น า | 24ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ ตัวประมวลผล (The Processor) หรืออาจเรียกอีกอยางหนึ่งวา หนวยประมวลผล กลาง หรือซีพียู (CPU) หมายถึง สมองของระบบคอมพิวเตอร ซึ่งมีหนาที่ควบคุมและ จัดการขอมูล(Data) ที่ปอนเขามาใหเปนสารสนเทศ (Information) 4.สวนใดตอไปนี้ที่ทําหนาที่ในการลําเลียงขอมูลหรือตําแหนงที่อยูของขอมูลตาง ๆ เพื่อ กระทํากิจกรรมตาง ๆ ในระบบคอมพิวเตอร ก. CPU ข. ALU ค. Control Unit ง. Bus ตอบ ง. Bus บัส (Bus) หมายถึง วงจรไฟฟาซึ่งจะทําหนาที่สงขอมูลและขอความระหวางสวนประกอบ อื่น ๆ ของระบบคอมพิวเตอร โดยบัสนี้สามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภท คือ 1. บัสขอมูล (Data Bus) ใชสําหรับสงขอมูลระหวางหนวยความจําและไมโคร โพรเซสเซอร 2. บัสเลขที่อยู (Address Bus) ใชเพื่อระบุตําแหนงของหนวยความจําที่จะนํามาใช 3. บัสควบคุม (Control Bus) ใชสําหรับสงสัญญาณควบคุมไปยังหนวยตาง ๆ 5. อุปกรณใดตอไปนี้เปน Input Device ก. Keyboard ข. Mouse ค. Plotter ง. ถูกทุกขอ ตอบ ง. ถูกทุกขอ Input Hardware เปนอุปกรณที่รับขอมูลเขาสูเครื่องคอมพิวเตอรโดยการปอนขอมูล จากผูใชคอมพิวเตอร ไดแก Keyboard, Mouse, Trackball, Scanning Devices, Fax Machines และImage Scanners สวน Plotter จัดเปน Output Hardware และ Modem จัดเปน Communication Devices 6. อุปกรณใดตอไปนี้ที่มีการแสดงผลออกมาในรูปของ Soft Copy ก. Plotter ข. Printer ค. Hard Disk ง. Display Screen ตอบ ง. Display Screen การนําเสนอผลขอมูล (Output) แบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ
 25. 25. ห น า | 25ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ 16.ถาทานตองการหาคาเฉลี่ยของขอมูลในขอบเขตที่ตองการทานใชฟงกชันในขอใดถูกตอง ที่สุด ก. =Average (B2) ข. =Average (B2..B8) ค. =Average (B2:B8) ง. =Average (B2–B8) ตอบ ค. จากสูตร =Average (B2:B8) เปนการหาคาเฉลี่ยของคาที่อยูในเซลล B2 ถึง B8 17.ขอใดกลาวถูกตอง ก. การใช Integrated Package ชวยลดจํานวนโปรแกรมประเภทตาง ๆ ลง ข. การใชโปรแกรมสําเร็จรูปประเภทตาง ๆ จะชวยใหประหยัดคาใชจายมากกวาการใช Integrated Software ค. การใช Integrate Software มีขนาดเล็กสามารถใชงานไดโดยทั่วไปกับเครื่อง คอมพิวเตอรระดับพีซีทั่วไป ง. Desktop Manager จัดวาเปน Integrated Software ตอบ ก. โปรแกรมเบ็ดเสร็จ (Integrated Program) คือ โปรแกรมที่รวมหนาที่ของซอฟตแวร ตั้งแต 2 หนาที่ขึ้นไปใหอยูในโปรแกรมเดียวกัน เชน มีการประมวลผลคําและการจัดการ ฐานขอมูลรวมอยูดวยกัน ตัวอยางของโปรแกรมเบ็ดเสร็จ ไดแก Microsoft Works ซึ่งมี ขอดี คือ ชวยลดจํานวนโปรแกรมประเภทตาง ๆ ที่จะตองใชลง 18.ขอใดตอไปนี้ไมจัดเปนเครื่องมือของระบบสํานักงาน (Office Tools) ก. Clock ข. Notepad ค. Calendar ง. Microsoft Office ตอบ ง. Desktop Manager เปนโปรแกรมประเภทฝงตัวที่จะอํานวยความสะดวก โดยใชเปนเครื่องมือของระบบ สํานักงาน (Office Tools) โดยมีคุณสมบัติดังนี้คือ 1. Appointment Book 2. Calendar 3. Clock 4. Notepad
 26. 26. ห น า | 26ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ 5. Phone Book and Dialer 6. Stop Watch 7. Text Editor 19.โปรแกรมในขอใดตอไปนี้สามารถจัดลําดับของงานที่พิมพแตละงานได และสามารถ ยกเลิกการพิมพได ก. Ram Disk ข. Print Spooler ค. Project Management ง. Sidekick ตอบ ข. Print Spooler เปนซอฟตแวรในระบบปฏิบัติการหรือระบบปฏิบัติการเครือขายที่ จัดการแถวรอการพิมพ และใหพิมพงานตอกันตามลําดับ โดยจะสงงานเหลานั้นให เครื่องพิมพไปอยูเบื้องหลัง 20.แผนภาพในขอใดที่ใชในการวางแผน โดยแสดงทิศทางและความสัมพันธของงานแตละ อยางของขายงานภายในระบบ โดยแจงรายละเอียดวางานใดเปนงานที่จัดวาเปนงานวิกฤติ และงานแตละงานใชเวลาเทาใดเพื่อกําหนดและควบคุมโครงการใหสําเร็จทันเวลาที่กําหนด ก. PERT ข. Gantt Chart ค. Critical ง. CAD ตอบ ก. แผนภาพของ PERT เปนแผนภาพที่แสดงทิศทางและความสัมพันธของงานแตละ อยางของขายงานภายในระบบ โดยแจงรายละเอียดวางานใดเปนงานที่จัดวาเปนงานวิกฤติ และงานแตละงานใชเวลาเทาไร สวน Gantt Chart จะแสดงรายละเอียดในแตละขั้นตอน ยอยของขั้นตอนการออกแบบระบบ โดยแสดงระยะเวลาที่คาดวาจะดําเนินงานในแตละงาน จนเสร็จทั้งนี้เพื่อใชในการวางแผนและควบคุมงานในแตละขั้นตอน 21.ขอใดกลาวผิด ก. ผูที่เกี่ยวของกับการใช CAD มากที่สุดคือวิศวกร และสถาปนิก ข. ความสามารถพิเศษของ CAM คือการวาดรูป ค. อุปกรณที่ใชสําหรับการแสดงผลจากการวาดรูปคือ Plotter ง. โดยปกติเราจะใช CAD และ CAM คูกัน ตอบ ข.
 27. 27. ห น า | 27ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ สั่งซื้อไดที่ www.SheetRam.com โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422, 085-9679080,085-9993722,085-9993740 แจงการโอนเงิน พรอมชื่อ และอีเมลลที่ LINE ID : sheetram โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422,085-9679080, 085-9993722,085-9993740

×