คู่มือเตรียมสอบนักบัญชี แนวข้อสอบการประปานครหลวง การประปานครหลวง ปี 57 E-BOOK

951 views
816 views

Published on

E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบนักบัญชี การประปานครหลวง ปี 57 (NVT)
ราคา 249 บาท
สั่งซื้อได้ที่ : www.Sheetram.com
สอบถามรายละเอียด
Facebook http://www.facebook.com/Sheetram
LINE ID : sheetram

บริษัท ชีทราม จำกัด
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ สำนักงานใหญ่
453 ถนนรามคำแหง(ปากซอย 53)
หัวหมาก บางกระปิ กรุงเทพฯ 102
โทรศัพท์ : 02-7230950,02-5141422,085-9679080,
085-9993722,085-9993740
FAX : 02-718-6528
เปิดบริการ 8.15-21.30 น. ทุกวัน

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
951
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
13
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

คู่มือเตรียมสอบนักบัญชี แนวข้อสอบการประปานครหลวง การประปานครหลวง ปี 57 E-BOOK

 1. 1. ~ 1 ~
 2. 2. ~ 2 ~ ขอบเขตเนื้อหา สวนที่ 1 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการประปานครหลวง วิสัยทัศน / พันธกิจ / คานิยม 5 สัญลักษณ 6 การบริหารจัดการภาพลักษณ 7 ตราสัญลักษณประจําองคกร 8 สีประจําองคกร 9 ประวัติ/ภาระหนาที่ 9 ทําเนียบผูวาการการประปานครหลวง 12 การดําเนินงานดานธรรมาภิบาล จริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคม 13 ความรับผิดชอบตอสังคม CSR 13 จริยธรรม 21 ประมวลจริยธรรมการประปานครหลวง 23 แนวทางการจัดทําประมวลจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 24 ธรรมภิบาล (Good Govermance) 25 พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.2535 34 แนวขอสอบความรูทั่วไปเกี่ยวกับการประปานครหลวง 48 สวนที่ 2 ความรูเกี่ยวกับการบัญชีเบื้องตน ความหมายของการบัญชี 58 ประเภทของบัญชี 61 ขอสมมติฐานทางการบัญชี 62 งบการเงิน 64 สมการบัญชี 67 การวิเคราะหรายการคา 76 ผังบัญชี 80 สมุดรายวันชั้นตน 87 งบทดลอง 92 การปรับปรุงรายการบัญชี 108
 3. 3. ~ 3 ~ กระดาษทําการ 113 สมุดรายวันเฉพาะ 123 การวิเคราะหงบการเงิน 138 สวนที่ 3 กฎหมายที่เกี่ยวของ พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 168 ระเบียบฯ การเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลัง 2551 181 ระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ 202 แนวขอสอบ พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน 273 แนวขอสอบ ระเบียบฯ การเบิกจายเงินจากคลัง 294 แนวขอสอบ ระเบียบฯ วาดวยพัสดุ 303 แนวขอสอบ การบัญชี 312
 4. 4. ~ 4 ~ การประปานครหลวง วิสัยทัศน / พันธกิจ / คานิยม วิสัยทัศน "เปนองคกรชั้นนําดานการบริหารจัดการที่ดี ที่มีความรับผิดชอบตอสังคม ในระดับ แนวหนาสุด ของกลุมประเทศอาเซียน ที่ใหบริการงานประปา" พันธกิจ "ใหบริการงานประปา อยางมั่นคง ทั่วถึง สะอาด และเพียงพอ ดวยมาตรฐานคุณภาพ และ บุคลากรมืออาชีพ เพื่อสรางความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นใหแกผูใชบริการ" คานิยม "มุงมั่น พัฒนาตน พัฒนาระบบงาน อยางยึดมั่นในประโยชนของผูใชบริการ ดวย ความรับผิดชอบ" การจัดการองคกร ยุทธศาสตรการบริหารการประปานครหลวง ฉบับที่ 3 (2555 - 2559) ประกอบดวยยุทธศาสตรหลัก 6 ดาน จําแนกเปนมุมมองตามหลักการ Balanced Scorecard (BSC) และแนวทางบริหารจัดการสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร (EVM) ดังนี้ 1. ยุทธศาสตรดานผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder Strategic) ใหความสําคัญกับผูมีสวนไดสวนเสีย หรือ Stakeholder ซึ่งคําวา"ผูมีสวนไดสวน เสีย ในที่นี้ จะหมายรวมถึงทุกภาคสวนทั้งที่เปนบุคคล หนวยงานภาครัฐ และองคกรธุรกิจ ที่ มีความสัมพันธเกี่ยวของกับการประปานครหลวง มุงเนนตอบสนองความตองการและความ คาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียอยางสมดุล 2. ยุทธศาสตรดานการเงิน (Financial Strategic) สรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร (EP : Economic Profit) โดยสรางรายไดใหเติบโต อยางยั่งยืน และเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน 3. ยุทธศาสตรดานลูกคา (Customer Strategic) ใหบริการน้ําประปาที่สะอาด อยางทั่วถึง เพียงพอ สรางความนาเชื่อถือ และไดรับ การยอมรับในระดับสากล
 5. 5. ~ 5 ~ 4. ยุทธศาสตรดานกระบวนการภายใน (Internal Process Strategic) ผลิตและสงน้ําดวยมาตรฐานสูงอยางมั่นคง เพียงพอ และยั่งยืน โดยมุงเนนลูกคา การตลาด และการบริการที่เปนเลิศ ดวยการบริหารจัดการกระบวนการอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 5. ยุทธศาสตรดานการเรียนรูและพัฒนาองคกร (Learning and Growth Strategic) ยกระดับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพิ่มประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อสรางขีดความสามารถองคกร 6. ยุทธศาสตรดานธรรมาภิบาล (Corporate Governance Strategic) ยกระดับการบริหารจัดการที่ดี ดวยหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ ประกอบดวย การ มีสวนรวม (Participation) หลักนิติธรรม (Rule of Law) ความโปรงใส (Transparency) ความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน (Accountability) ตอตานการคอรรัปชั่น (Anti – Corruption) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency & Effectiveness) เปนฐานบริหาร จัดการทั้งองคกร สอดแทรกสูทุกกระบวนงาน สัญลักษณ พระแมธรณี สัญลักษณของการประปานครหลวง พระแมธรณี สัญลักษณของการประปานครหลวง เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ เกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 เสด็จเปดกิจการการประปากรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2457 โดยมีพระราชดํารัสกลาวเปดตอนหนึ่งความวา อนึ่ง ทานทั้งหลายที่ไดชวยเราทําการอันนี้ใหสําเร็จไปได ควรรูสึกปลื้มใจวาไดทําการ อันประโยชนแลกุศลอยางยิ่งเพราะน้ําซึ่งใสสะอาด บริสุทธิ์ ใครๆยอมรูอยูแลวทั้งในโบราณ
 6. 6. ~ 6 ~ แลบัดนี้วาเปนของจําเปนเพื่อประโยชนแล เพื่อความสุขสําหรับปองกันโรคอันตรายของ มนุษย น้ําใสสะอาดยอมเปนเครื่องบําบัดโรคไดดีกวาโอสถหรือเภสัชชทั้งหลาย เพราะฉะนั้น สิ่งไรที่นับวาเปนมลทินโทษ ทานโบราณาจารยจึงตองสอนใหใชน้ําเปนเครื่องชําระลาง ใน ที่สุดถึงแมจะกลาวเปรียบเทียบสิ่งที่เปนของชั่วราย เพื่อจะบําราบสิ่งชั่วรายอันนั้นก็จะบําราบ ใหพายแพไดโดยอาศัยอํานาจน้ํา เปนตนวาเมื่อครั้งสมเด็จพระมุนินทรชินสีหประทับอยูที่ ภายใตโพธิ บัลลังกพระยามาร ซึ่งสมมุติวาเปนผูคิดรายตอพระองคไดหวังผจญตอพระบรม ศาสดา โดยเดชะอํานาจพระบารมีของพระองคบันดาลใหนางพระธรณีมาสยายผมบีบน้ํา บําราบมาร ไดดวยอิทธิฤทธิ์แหงน้ํา อันไหลมาจากผมของนางดวยอํานาจสัจจะวาจาภาษิตนี้ ขอการประปาจงเปนผลสําเร็จสมตามพระราชประสงคของสมเด็จพระชนกนารถของเรา และ สมความประสงคของเราแลสมความประสงคของทานทั้งหลายบรรดาที่ไดชวยทําการ อันนี้ สําเร็จ ขอน้ําใสอันจะหลั่งไหลจากประปานี้ จงเปนเครื่องประหารสรรพโรครายที่จะ เบียดเบียฬใหรายแกประชาชนผูเปน พสกนิกรของเรา ขอน้ําอันนี้ไดรับพรแลว โดยพระสงฆ ไดสวดมนตแลโดยเราไดตั้งใจใหพรจงบันดาลใหเปนน้ํามนตทําให ประชาชนมีความสุข สวัสดิ์ผองแผวเจริญถวนทั่วทุกตัวคนตั้งแตวันนี้เปนตน ไป ซึ่งพระราชดํารัสดังกลาว จึงเปนที่มาของตราสัญลักษณของการประปา (หมายเหตุ พระราชดํารัสนี้เปนภาษาที่ใชเขียนในสมัยนั้น จึงมีบางคําที่ผิดจากที่ใชในปจจุบัน) การบริหารจัดการภาพลักษณ วิสัยทัศนของแบรนด การประปานครหลวงเปนองคกรที่มุงมั่นชวยเหลือประชาชน เพื่อใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น การวางตําแหนงแบรนด เหนือกวา องคกรที่ใหบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานอื่นๆในประเทศไทย สําหรับ ประชาชน ที่อยูอาศัยและประกอบกิจการในเขตนครหลวงที่ตองการสินคาคุณภาพดี ปลอดภัยและมีปริมาณเพียงพอตอความตองการ ในราคาที่สามารถจายไดและยุติธรรม รวมทั้งมีบริการที่รวดเร็ว เพราะกปน.มี เทคโนโลยีที่มีนวัตกรรมทันสมัยในการผลิตสินคาที่มี คุณภาพ อีกทั้งยังมีพนักงานที่ใหบริการอยางมืออาชีพ อบอุนและเขาถึงงาย ที่ลูกคา ไววางใจ เพื่อใหทุกๆคนมีความมั่นใจวากปน.ทํางานอยางทุมเทเพื่อชวยใหประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น บุคลิกภาพของแบรนด
 7. 7. ~ 7 ~ • มีความเปนมืออาชีพ (ซื่อสัตย เปดเผย เปนผูนํา) • มีแนวคิดเชิงรุก (มองการณไกลกระฉับกระเฉง รวดเร็ว) • สรางสรรค (มีพลังสรางสรรค ชางคิด/เปนแหลงความรู) • โอบออมอารี (มีมิตรไมตรี ชอบชวยเหลือผูคน เขาถึงงาย) (มีจิตสํานึกในการบริการ) • ทันสมัย (เทห/สวยงามเขากับยุคสมัย ดูสมารท) • นาเชื่อถือ (วางใจได พึ่งพาได) จึงไดจัดทําตราสัญลักษณการประปานครหลวงโฉมใหม โดยมีความหมายดังนี้ • ตราสัญลักษณของการประปานครหลวง ประกอบดวยสวนประกอบหลัก 3 สวน ไดแก สัญลักษณพระแมธรณี ชื่อการประปานครหลวง และเสนน้ํา • สัญลักษณพระแมธรณี มีความหมายสื่อถึงความเอื้ออารีของ กปน. และใหความ หมายถึงธุรกิจประปา • เสน น้ํา ที่เริ่มจากสีเขียวธรรมชาติมาสูสีฟาใส มีความหมายถึงการนําน้ําจากแหลง ธรรมชาติมาบําบัดใหสะอาดสูประชาชนในนครหลวง อันเปนภารกิจหลักของ กปน. และตอก ย้ําความสะอาดของน้ํา (น้ําประปาดื่มได) อีกทั้งสะทอนถึงวิสัยทัศนของแบรนด กปน. ในการ เสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นใหประชาชนในนครหลวง • ลักษณะเสนน้ําที่เปนเสนโคง มีความหมายถึงการไมหยุดนิ่ง และการพัฒนาไม หยุดยั้งของ กปน. ตราสัญลักษณประจําองคกร หมายเหตุ : สามารถเลือกใชได 2 แบบ ตามความเหมาะสม และไมควรดัดแปลง/แกไข ตราสัญลักษณประจําองคกร
 8. 8. ~ 8 ~ ความรูเกี่ยวกับบัญชีเบื้องตน ความหมายของการบัญชี การบัญชี(Accounting) คือ “การชวยอํานวยใหการบริหารงานทางเศรษฐกิจ ของธุรกิจดําเนินไปไดอยางราบรื่น” นักบัญชีจึงมีหนาที่เก็บรวบรวมขอมูลมาบันทึกรายการ ซึ่งเกิดขึ้นกับธุรกิจ เฉพาะที่สามารถตีคาเปนตัวเงินได รวมทั้งการจัดระบบการทํางาน การจัดแยกประเภท รายการคา การวิเคราะหรายการและการรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามรายการคาที่ เกิดขึ้น “AICPA” (The American Institute of Certified Public Accountants) เปน สมาคมนักบัญชีและสถาบันผูสอบบัญชีรับอนุญาตของอเมริกา ไดใหความหมายของการ บัญชีวา “การบัญชีเปนศิลปะของการเก็บรวบรวมจดบันทึกรายการ หรือเหตุการณที่ เกี่ยวกับการเงิน ไวในรูปของเงินตราและการจัดหมวดหมูรายการคาที่เกิดขึ้น เพื่อสรุปผล พรอมทั้งวิเคราะหความหมายของรายงานที่ไดจัดทําไว” จากคําจํากัดความขางตน อาจสรุปไดวา การบัญชีตองประกอบดวย กระบวนการดังตอไปนี้ 1. การบันทึกรายการที่เกิดขึ้นประจําวัน (Recording Daily Transactions) ในการดําเนินกิจการทุกวัน การบันทึกบัญชีจะเริ่มตนตอเมื่อกิจการมีรายการ คาทางธุรกิจเกิดขึ้นเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับจํานวนเงิน และตองเปนรายการคาที่เกิดขึ้นแลว เทานั้น หรือมีหลักฐานที่เชื่อถือไดวาจะเกิดขึ้นอยางแนนอนเหตุการณบางอยางซึ่งเปนเพียง การคาดการณวาจะเกิดขึ้น ไมถือวาเปนรายการที่สมบูรณพอที่จะนํามาบันทึกได ตัวอยาง รายการคาที่ถือวาเปนรายการบัญชี เชน รายการที่เกี่ยวกับการซื้อ–ขาย การรับ-จายเงิน ซึ่งรายการเหลานี้สามารถตีคาเปนจํานวนเงินได และจะนําไปบันทึกไวในสมุดรายวัน ขั้นตน (Journatasin thongsean) 2. การจัดหมวดหมูของรายการ (Classifying Recorded Data) เกิดขึ้นภายหลังจากที่ไดบันทึกรายการลงในสมุดรายวันขั้นตน จากนั้นจึงมาแยกรายการ ออกเปนหมวดหมู และแยกประเภทรายการชนิดเดียวกันใหรวมอยูในที่เดียวกัน โดยการ ฝายรายการตาง ๆ จากสมุดรายวันขั้นตน ไปยังบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวของ (LEDGERS) ตามหมวดหมูนั้น ๆ
 9. 9. ~ 9 ~ 3. การสรุปผลของขอมูล (Summarizing Recorded and Classified Data) เมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาหนึ่ง อาจเปน 3 เดือน 6 เดือน หรือปกติก็ 1 ป รายการที่จดบันทึกไวในสมุดรายวันขั้นตน และผานไปยังบัญชีแยกประเภทแลวนั้น ตองมี การสรุปผลของรายการเหลานั้น แลวตีความหมายเพื่อใหเห็นวามีผลตอธุรกิจอยางไร โดย แสดงใหเห็นในรูปของงบการเงิน (Financial Statement) ไดแก งบกําไรขาดทุน (Income Statement) และ งบดุล (Balance Sheet) งบกําไรขาดทุน เปนงบแสดงผลการดําเนินงานของงวดหนึ่ง ๆ งบดุล เปนงบแสดงฐานะการเงินของกิจการ ณ วันใด วันหนึ่ง 4. การวิเคราะหขอมูล (Interpreting the Summarized Facts) เปน การนํางบการเงินที่เปนการสรุปผลการดําเนินงานมาวิเคราะหตีความ โดยการเปรียบเทียบ รายการที่เกิดขึ้นกับผลที่ไดในรอบปที่ผานมา หรือเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่นที่ดําเนินกิจการ คลายกันในรอบระยะเวลาเดียวกัน เพื่อนําไปใชประโยชนในการวางแผนการดําเนินงานใน อนาคต กลาวโดยสรุป องคประกอบของการบัญชี (Functions of Accounting) ประกอบดวย ประโยชนของการบัญชี การบัญชีมีประโยชนตอบุคคล 2 ฝาย คือ 1. บุคคลภายใน เชน ผูบริหารภายในกิจการ ตองการทราบวากิจการ มีสินทรัพย และหนี้สินอยูเทาใด และเปนประเภทไหนบาง เชน เงินสด , ลูกหนี้ , สินคา ฯลฯ หรือ เจาหนี้การคา , เจาหนี้เงินกู ฯลฯ เปนตน ขอมูล องคประกอบของการบัญชี คือ 1. การบันทึกรายการคา 2. การจัดหมวดหมูแยก ประเภทรายการ 3. การสรุปผลเปนงบ การเงิน 4. 4. การวิเคราะหตีความ งบการเงิน 1. งบดุล 2. งบกําไรขาดทุน 3. งบแสดงการ เปลี่ยนแปลงฐานะ การเงิน ผูทําการตัดสินใจใช งบการเงิน 1. บุคคลภายใน เชน ฝาย บริหารภายใน 2. บุคคลภายนอก เชน เจาหนี้ , หนวยงาน ราชการ ฯลฯ
 10. 10. ~ 10 ~ การวิเคราะหรายการคา การดําเนินธุรกิจในแตละวันยอมมีผลทําให สินทรัพย หนี้สิน และสวนของ เจาของเปลี่ยนแปลงไป เชน กิจการขายสินคาไปเปนเงินสด มีผลทําใหสินทรัพยที่เปนเงิน สดเพิ่มขึ้น และสินทรัพยที่เปนสินคาลดลง กิจกรรมทางเศรษฐกิจของกิจการที่กอใหเกิด ผลกระทบเชนนี้ เรียกวา “รายการคา” (Business Transaction) เดบิต และ เครดิต หมายถึง ศัพททางบัญชีที่ควรทราบเพื่อประโยชนในการบันทึกบัญชี รายการคาที่ เกิดขึ้นทุกรายการจะมีผลกระทบตอบัญชีสองบัญชี หรือมากกวานั้นเสมอ เชน เดบิต “Debit” (Dr) หมายถึง ดานซายของบัญชีซึ่งใชบันทึกสินทรัพยที่ เพิ่มขึ้น และหนี้สินกับสวนของเจาของที่ลดลง รายการบัญชีที่บันทึกทางดานซาย เรียกวา รายการเดบิต เครดิต “Credit” (Cr) หมายถึง ดานขวาของบัญชีซึ่งใชบันทึกสินทรัพยที่ ลดลง และหนี้สินและสวนของเจาของที่เพิ่มขึ้น รายการบัญชีที่บันทึกทางดานขวา เรียกวา รายการเครดิต ผลตางระหวางจํานวนเงินทางดานเดบิต (ดานซาย) และจํานวนเงินทางดาน เครดิต (ดานขวา) เรียกวา ยอดคงเหลือ ถาจํานวนเงินทางดานเดบิต สูงกวา เครดิต เรียกวา ยอดคงเหลือเดบิต (Debit Balance) ถาจํานวนเงินทางดานเครดิต สูงกวา เดบิต เรียกวา ยอดคงเหลือเครดิต (Credit Balance) จากสมการบัญชี สินทรัพย = หนี้สิน + ทุน กลาวคือ ในการบันทึกบัญชีถือวา สินทรัพย อยูดานซาย คือ เดบิต และ หนี้สินบวกทุนอยูดานขวา คือ เครดิต ถาผลของรายการทําใหเพิ่มขึ้น ก็จะบันทึกให เพิ่มขึ้นตามดานที่อยู ถาผลของรายการทําใหลดลง ก็จะบันทึกในดานตรงกันขามที่อยู ทั้งนี้ ไมวาจะเปนสินทรัพย หนี้สิน หรือทุน
 11. 11. ~ 11 ~ เดบิต สินทรัพย เครดิต เดบิต หนี้สิน เครดิต เดบิต ทุน เครดิต เพิ่ม + ลด – ลด – เพิ่ม + ลด – เพิ่ม + สรุปสมการบัญชีไดดังนี้ : สินทรัพย = หนี้สิน + ทุน + รายได – คาใชจาย หรือ สินทรัพย+คาใชจาย = หนี้สิน + ทุน + รายได เพิ่ม ลด สินทรัพย ดานที่อยู เดบิต + เดบิต - เครดิต หนี้สิน “ เครดิต + เครดิต - เดบิต ทุน “ เครดิต + เครดิต - เดบิต รายได “ เครดิต + เครดิต - เดบิต คาใชจาย “ เดบิต + เดบิต - เครดิต การวิเคราะหรายการคา เมื่อมีรายการคาเกิดขึ้น จําเปนตองวิเคราะหวารายการดังกลาวมีผลกระทบ ตอ สินทรัพย หนี้สิน และสวนของเจาของ อยางไรบาง รวมทั้งผลกระทบตอรายไดทําให สวนของเจาของเพิ่มขึ้นและคาใชจายทําใหสวนของเจาของลดลง ตัวอยาง รายการที่เกิดขึ้นในกิจการ รานABCซักรีด ในระยะเวลา 1 เดือน เริ่ม 1 มกราคม 25xx ถึง 31 มกราคม 25xx ดังนี้ : 1. นายตนนําเงินสดมาลงทุน 25,000 บาท 2. ซื้อของใชสิ้นเปลืองเปนเงินสด 3,000 บาท 3. ซื้ออุปกรณซักรีดจากราน ABC เปนเงิน 14,000 บาท ตกลงชําระเงิน 15 ก.พ. 25xx 4. ระหวางเดือน กิจการมีรายไดจากการใหบริการเปนเงินสด 6,200 บาท 5. ระหวางเดือน จายเงินสดเปนคาใชจายดังนี้ เงินเดือน 1,500 บาท คาเชา 2,000 บาท
 12. 12. ~ 12 ~ ผังบัญชี (Chart of Account) เพื่อใหการจัดทําบัญชีสะดวกและงายขึ้น จึงมีการแบงหมวดหมูบัญชีออกเปน 5 หมวดใหญ ๆ คือ 1. หมวดสินทรัพย (Assets) 2. หมวดหนี้สิน (Liabilities) 3. หมวดทุน (Capital) 4. หมวดรายได (Revenues) 5. หมวดคาใชจาย (Expenses) หมวดสินทรัพย เลขที่บัญชีขึ้นตนดวย เลข 1 หมวดหนี้สิน “ เลข 2 หมวดทุน “ เลข 3 หมวดรายได “ เลข 4 หมวดคาใชจาย “ เลข 5 จากการแบงหมวดหมูดังกลาว ยังมีการแบงยอยลงไปอีก ดังนี้ ผังบัญชีและรหัสบัญชี (เลขที่บัญชี) เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี 100 สินทรัพย 110 สินทรัพยหมุนเวียน 111 เงินสด 121 ลูกหนี้ 131 สินคา 141 คาใชจายลวงหนา 160 สินทรัพยถาวร 161 ที่ดิน 162 อาคาร 163 อุปกรณ 164 เครื่องจักร 165 รถยนต 170 สินทรัพยอื่น ๆ 171 เงินมัดจํา 200 หนี้สิน 210 หนี้สินหมุนเวียน 211 เจาหนี้
 13. 13. ~ 13 ~ 221 คาใชจายคางจาย 260 หนี้สินระยะยาว 261 เงินกูระยะยาว 300 สวนของเจาของ (ทุน) 301 ทุนเรือนหุน 302 กําไรสะสม 303 เงินปนผล 400 รายได 401 ขาย 402 ดอกเบี้ยรับ 403 รายไดอื่น ๆ 500 คาใชจาย 501 ตนทุนขาย 502 เงินเดือน 503 คาเชา 504 คาน้ําประปา 505 คาไฟฟา ตัวอยางการบันทึกรายการคาในบัญชีแยกประเภทของรานABCซักรีด 1. นายอวน นําเงินสดมาลงทุน 25,000 บาท บัญชีที่เกี่ยวของ คือ เงินสด (สินทรัพย) Dr. เพิ่ม + 25,000 บาท และ บัญชีทุน–นายอวน Cr. เพิ่ม + 25,000 บาท Dr. บัญชีเงินสด Cr. Dr. บัญชีทุน–นายอวน Cr. (1) 25,000 (1) 25,000 2. จายเงินสดซื้อของใชสิ้นเปลือง 3,000 บาท บัญชีที่เกี่ยวของ คือ เงินสด (สินทรัพย) Cr. ลด – 3,000 บาท และ วัสดุสํานักงาน (สินทรัพย) Dr. เพิ่ม + 3,000 บาท Dr. บัญชีเงินสด Cr. Dr. บัญชีวัสดุสํานักงาน Cr. (1) 25,000 (2) 3,000 (2) 3,000
 14. 14. ~ 14 ~ สมุดรายวันเฉพาะ สมุดรายวันเฉพาะ (Specialized Jounals) การบันทึกบัญชีสําหรับธุรกิจที่มีรายการคาไมมาก สามารถทําไดโดยใชสมุด รายวันทั่วไปเพียงเลมเดียว แลวผานรายการไปบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวของ ซึ่งทําใหตอง ใชเวลาในการบันทึกบัญชีคอนขางมาก และสิ้นเปลืองคาใชจาย ดังนั้น ธุรกิจขนาดใหญรายการคามีจํานวนมาก จําเปนตองหาวิธีที่จะบันทึก บัญชีใหรวดเร็วและประหยัดคาใชจาย วิธีการที่นํามาใชประการหนึ่ง คือ การใชสมุด รายวันเฉพาะควบคูกับสมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันเฉพาะ ถือเปนสมุดบันทึกรายการเบื้องตนประเภทหนึ่ง ใช บันทึกรายการคาประเภทหนึ่ง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นเปนประจําและมีจํานวนมาก เชน รายการซื้อสินคาจํานวนมาก ใช สมุดรายวันซื้อ รายการขายสินคาจํานวนมาก ใช สมุดรายวันขาย กิจการแตละแหงสามารถที่จะเลือกเปดสมุดรายวันเฉพาะมากนอยเทาใด ขึ้นอยูกับความจําเปนหรือวัตถุประสงคของกิจการ วิธีการเลือกเปดสมุดรายวันเฉพาะของกิจการ กระทําไดโดยการกําหนด ประเภทรายการคาที่มีลักษณะเหมือนกัน หรือประเภทเดียวกันไวเปนพวก ๆ รายการคา ประเภทใดที่มีจํานวนมาก ก็จะเปดสมุดรายวันเฉพาะสําหรับรายการคานั้น ๆ สวนรายการ คาประเภทที่มีจํานวนนอยก็บันทึกในสมุดรายวันทั่วไปเหมือนเดิม สมุดรายวันเฉพาะที่นิยมเปดใช มีดังนี้ 1. สมุดเงินสด ใชบันทึกรายการ รับและจายเงินสด 2. สมุดรับเงิน ใชบันทึกรายการ รับเงินสด 3. สมุดจายเงิน ใชบันทึกรายการ จายเงินสด 4. สมุดซื้อ ใชบันทึกรายการ ซื้อสินคาเปนเงินเชื่อ 5. สมุดขาย ใชบันทึกรายการ ขายสินคาเปนเงินเชื่อ สมุดเงินสด (Cash Book) สมุดเงินสด เปนสมุดที่ใชบันทึกรายการรับและจายเงินสดของกิจการ ทําให ทราบวากิจการมีการรับ-จายเงินเปนคาอะไรบาง เปนจํานวนเงินเทาใด อีกทั้งยังทราบถึง เงินสดคงเหลือขณะใดขณะหนึ่ง ซึ่งเทากับวา สมุดเงินสดไดทําหนาที่คลายกับบัญชีแยก ประเภทเงินสดอีกดวย
 15. 15. ~ 15 ~ การวิเคราะหงบการเงิน เงิน (Money) เงิน คือ สิ่งซึ่งเปนที่ยอมรับทั่วไปในสังคมหนึ่ง ๆ ใหเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน โดยมี การกําหนดคาขึ้นเปนหนวยเงินตรา และพยายามรักษาคาใหคงที่อยูเสมอ สวนประกอบของเงิน แยกได 3 สวน คือ 1. เงินจะเปนอะไรก็ไดที่ทุกคนยอมรับใหเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน เชน อาจเปน โลหะหรือกระดาษก็ได 2. มีการกําหนดคาขึ้นเปนหนวยเงินตรา 3. มีคาคงที่เมื่อมองในระยะสั้น คือ เงินจํานวนหนึ่งควรจะสามารถแลกเปลี่ยนสินคา และบริการไดในจํานวนเทาเดิม ไมควรเปลี่ยนแปลงรวดเร็วนัก หนาที่ของเงิน มีดังนี้ 1. เปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน (Medium of Exchange) 2. เปนมาตราวัดมูลคา (Standard of Value) 3. เปนเครื่องรักษามูลคา (Store of Value) 4. เปนมาตรฐานชําระหนี้ภายหนา (Standard of Deferred Payment) คุณสมบัติที่ดีของเงิน มีดังนี้ 1. เปนที่ยอมรับและงายตอการจดจําเพื่อใชในการแลกเปลี่ยน 2. มีเสถียรภาพในมูลคา เงินที่ดีจะมีคาคอนขางคงที่ 3. มีปริมาณยืดหยุนได ควรมีปริมาณเพียงพอกับความตองการใชเงินของประชาชน 4. พกติดตัวไดงาย 5. มีความคงทน ไมชํารุดเสียหายไดงาย 6. มีคาเทากัน เงินชนิดเดียวกันหรือหนวยเดียวกันควรมีคาหรืออํานาจซื้อเทากัน 7. สามารถแบงเปนหนวยยอย ๆ ได เพื่อความสะดวกในการแลกเปลี่ยนกับสินคา และบริการที่มีมูลคาตาง ๆ กัน ตลาดการเงิน คือ กลไก หรือวิธีการ หรือเทคนิคที่กอใหเกิดการโอนเปลี่ยนมือ ระหวางผูมีเงินออม (ผูใหกู) กับผูตองการใชเงิน (ผูกู) โดยอาศัย เงิน เงินทุน เครื่องมือเครดิต สถาบันการเงิน และวิธีการตาง ๆ เขามาชวย องคประกอบของตลาดการเงิน มี 6 ขอ ดังนี้ 1. ผูมีเงินออม (Saver) หมายถึง บุคคลธรรมดา หนวยธุรกิจ และหนวยงานของรัฐที่ขณะใดขณะหนึ่งมีเงิน เหลือจากการใชจายเพื่ออุปโภคบริโภค (มีรายรับมากกวารายจาย) เรียกเงินสวนนี้วา “เงิน
 16. 16. ~ 16 ~ ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ การนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษา เงินและการนําเงินสงคลัง ใหเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบันและสอดคลองกับการปฏิบัติงาน ดานการเงินการคลังตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (Government Fiscal Management Information System) อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21 (2) แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี กําหนดระเบียบ การเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังไว ดังตอไปนี้ ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการ นําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551” ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตน ไป ขอ 3 ใหยกเลิก (1) ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง พ.ศ. 2520 (2) ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง พ.ศ. 2520 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2525 (3) ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง พ.ศ. 2520 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2526 (4) ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง พ.ศ. 2520 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2531 (5) ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง พ.ศ. 2520 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2536 (6) ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง พ.ศ. 2520 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2538 (7) ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง พ.ศ. 2520 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548 (8) ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังของสวนราชการ พ.ศ. 2520 (9) ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังของสวนราชการ พ.ศ. 2520 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2531 (10) ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังของสวนราชการ พ.ศ. 2520 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 บรรดาระเบียบหรือขอบังคับอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือ แยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
 17. 17. ~ 17 ~ ขอ 4 ในระเบียบนี้ “หนวยงานผูเบิก” หมายความถึง สวนราชการ หนวยงานในกํากับของรัฐ องคการ มหาชน รัฐวิสาหกิจ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หนวยงานขององคกรที่จัดตั้งขึ้นตาม บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ หรือหนวยงานอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้ ตองไดรับจัดสรร งบประมาณรายจายและเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางหรือสํานักงานคลังจังหวัด แลวแตกรณี “สวนราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่อ อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา และใหหมายความรวมถึงสวนราชการประจําจังหวัดดวย “รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ “ผูวาราชการจังหวัด” ใหหมายความรวมถึงนายอําเภอในทองที่ซึ่งมีสํานักงานคลัง จังหวัด ณ อําเภอ ตั้งอยูดวย “สํานักงานคลังจังหวัด” ใหหมายความรวมถึงสํานักงานคลังจังหวัด ณ อําเภอดวย “คลังจังหวัด” ใหหมายความรวมถึง คลังจังหวัด (อําเภอ) ดวย “คลัง” หมายความวา บัญชีเงินฝากของกระทรวงการคลังที่ธนาคารแหงประเทศไทย “กองคลัง” ใหหมายความรวมถึง ฝายการเงิน หรือหนวยงานผูเบิกอื่นใด ซึ่ง ปฏิบัติงานในลักษณะเชนเดียวกันดวย “ผูอํานวยการกองคลัง” ใหหมายความรวมถึง เลขานุการกรม หรือผูดํารงตําแหนง อื่นใดซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะเชนเดียวกันดวย “เจาหนาที่การเงิน” หมายความวา หัวหนาฝายการเงินหรือผูดํารงตําแหนงอื่น ซึ่ง ปฏิบัติงานในลักษณะเชนเดียวกันกับหัวหนาฝายการเงิน และใหหมายความรวมถึงเจาหนาที่ รับจายเงินของสวนราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาคดวย “สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน” ใหหมายความรวมถึง สํานักงานการตรวจเงิน แผนดินภูมิภาคดวย “งบรายจาย” หมายความวา งบรายจายตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ “หลักฐานการจาย” หมายความวา หลักฐานที่แสดงวาไดมีการจายเงินใหแกผูรับ หรือเจาหนี้ตามขอผูกพันโดยถูกตองแลว “เงินยืม” หมายความวา เงินที่สวนราชการจายใหแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งยืมเพื่อเปน คาใชจายในการเดินทางไปราชการหรือการปฏิบัติราชการอื่นใด ทั้งนี้ ไมวาจะจายจาก งบประมาณรายจายหรือเงินนอกงบประมาณ
 18. 18. ~ 18 ~ แนวขอสอบ ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษา เงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 4. กําปนหรือตูเหล็กหรือหีบเหล็กอันมั่นคงซึ่งใชสําหรับเก็บรักษาเงินของทางราชการ หมายความถึง ก. ตูนิรภัย ข. หีบเหล็ก ค. ตูเก็บของ ง. ตูเหล็ก 5. เงินทั้งปวงที่อยูในความรับผิดชอบของสวนราชการ นอกจากเงินงบประมาณรายจาย เงิน รายไดแผนดิน เงินเบิกเกินสงคืน และเงินเหลือจายปเกาสงคืน หมายความถึงเงินในขอใด ก. เงินรายไดแผนดิน ข. เงินเบิกเกินสงคืน ค. เงินเหลือจายปเกาสงคืน ง. เงินนอกงบประมาณ 6. ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐซึ่งปฏิบัติงานโดยผานเครื่องคอมพิวเตอรโดยตรง หรือผานชองทางอื่นที่กระทรวงการคลังกําหนดกอนนําขอมูลเขาเครื่องคอมพิวเตอร คือขอ ใด ก. GFMIT ข. GFMIS ค. GFMMT ง. GFMNT 7. ขอใดไมใชขอมูลหลักของผูขาย ก. เลขที่สัญญา ข. เลขประจําตัวประชาชน ค. เลขประจําตัวผูเสียภาษี ง. ไมมีขอใดไมใชขอมูลหลัก 8. ผูรักษาการในระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 คือผูใด ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ข. กรมบัญชีกลาง ค. ปลัดกระทรวงการคลัง ง. นายกรัฐมนตรี 9. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับการจายเงินสด ก. เงินทดรองราชการ ข. เบี้ยหวัด
 19. 19. ~ 19 ~ ค. การจายเงินที่มีวงเงินต่ํากวาหาพันบาท ง. ถูกทุกขอ 10. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับการเขียนจํานวนเงินในเช็ค ก. ตัวอักษรใหเขียนหรือพิมพใหชิดเสน และชิดคําวา “บาท” ข. ขีดเสนหนาจํานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร ค. ขีดเสนตรงหลังชื่อสกุล ชื่อบริษัท หรือหางหุนสวนจนชิดคําวา “หรือผูถือ” ง. ถูกทุกขอ 11. สิ้นปงบประมาณ ใหหัวหนาหนวยงานซึ่งรับใบเสร็จรับเงินไปดําเนินการจัดเก็บเงิน รายงานใหผูใดทราบ ก. ผูอํานวยการกองคลัง ข. หัวหนาสวนราชการ ค. ถูกทั้ง ขอ ก. และ ข. ง. ไมมีขอใดกลาวถูกตอง 12.สิ้นปงบประมาณ หัวหนาหนวยงานตองรายงานใหผูอํานวยการกองคลังหรือหัวหนาสวน ราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาคทราบไมเกินเมื่อใด ก. อยางชาไมเกินวันที่ 31 ตุลาคมของปงบประมาณถัดไป ข. อยางชาไมเกินวันที่ 31 สิงหาคมของปงบประมาณถัดไป ค. อยางชาไมเกินวันที่ 31 ธันวาคมของปงบประมาณถัดไป ง. อยางชาไมเกินวันที่ 31 มกราคมของปงบประมาณถัดไป 13. ตูนิรภัยใหมีลูกกุญแจอยางนอยกี่สํารับ กี่ดอก ก. อยางนอยสองสํารับ แตละสํารับไมนอยกวาสองดอก ข. อยางนอยสามสํารับ แตละสํารับไมนอยกวาสามดอก ค. อยางนอยสี่สํารับ แตละสํารับไมนอยกวาสี่ดอก ง. อยางนอยหาสํารับ แตละสํารับไมนอยกวาหาดอก 14. กุญแจตูนิรภัย มีการเก็บรักษาสํารับนึงไวที่กรรมการ อีกสํารับเก็บไวที่ใดสําหรับสวน ราชการในราชการบริหารสวนกลาง ก. สํานักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ กระทรวงการคลัง ข. หองเก็บเงินคลังในของสํานักงานคลังจังหวัด
 20. 20. ~ 20 ~ ค. กรมบัญชีกลาง ง. สํานักงบประมาณแผนดิน 15. กุญแจตูนิรภัย มีการเก็บรักษาสํารับนึงไวที่กรรมการ อีกสํารับเก็บไวที่ใดสําหรับสวน ราชการในราชการบริหารสวนกลาง ก. สํานักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ กระทรวงการคลัง ข. หองเก็บเงินคลังในของสํานักงานคลังจังหวัด ค. กรมบัญชีกลาง ง. สํานักงบประมาณแผนดิน 16. กรรมการเก็บรักษาเงิน ตองเปนขาราชการที่ไดรับการแตงตั้งซึ่งดํารงตําแหนงตั้งแต ระดับใดขึ้นไป ก. ระดับสอง ข. ระดับสาม ค. ระดับสี่ ง. ระดับหา 17. เงินที่เบิกจากคลัง ถาไมไดจายหรือจายไมหมด ใหสวนราชการผูเบิกนําสงคืนคลังภายใน ระยะเวลากี่วัน ก. เจ็ดวันทําการนับจากวันรับเงินจากคลัง ข. สิบหาวันทําการนับจากวันรับเงินจากคลัง ค. สามสิบวันนับจากวันรับเงินจากคลัง ง. สี่สิบหาวันทําการนับจากวันรับเงินจากคลัง 18. เช็ค ดราฟท หรือตั๋วแลกเงิน ใหนําสงหรือนําฝากคลังภายในกําหนดเวลาใด ก. อยางชาภายในวันทําการถัดไป ข. อยางชาภายใน 3 วันทําการ ค. อยางชาภายใน 7 วันทําการ ง. อยางชาภายใน 15 วันทําการ 19. เงินรายไดแผนดิน เกินกวาหนึ่งหมื่นบาท ใหนําสงหรือนําฝากคลังภายในกําหนดเวลา ใด ก. อยางชาภายในวันทําการถัดไป ข. อยางชาภายใน 3 วันทําการ ค. อยางชาภายใน 7 วันทําการ ง. อยางชาภายใน 15 วันทําการ
 21. 21. ~ 21 ~ แนวขอสอบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552 7.ขอใดเปนความหมายของคําวา การพัสดุ ก. การจัดทําเอง ข. การซื้อ การจาง การจางที่ปรึกษา ค. การจางออกแบบและควบคุมงาน ง. ถูกทุกขอ ตอบ ง. ถูกทุกขอ "การพัสดุ" หมายความวา การจัดทําเอง การซื้อ การจาง การจางที่ปรึกษา การจางออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเชา การควบคุม การจําหนาย และการดําเนินการอื่นๆ (ระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ (ขอ 5)) 8.ขอใดหมายถึงพัสดุ ก. วัสดุ ข. ครุภัณฑ ค. ที่ดิน ง. ถูกทุกขอ ตอบ ง. ถูกทุกขอ "พัสดุ" หมายความวา วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่กําหนดไวใน หนังสือการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของสํานักงบประมาณ หรือการ จําแนกประเภทรายจายตามสัญญาเงินกูจากตางประเทศ (ระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ (ขอ 5)) 9.ขอใดหมายถึง "เงินงบประมาณ" ก. งบประมาณรายจายประจําป ข. งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ค. เงินสวนราชการที่รับไวโดยไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ง. ถูกทุกขอ ตอบ ง. ถูกทุกขอ "เงินงบประมาณ" หมายความวา งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ รายจายเพิ่มเติม และเงินซึ่งสวนราชการไดรับไวโดยไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการ
 22. 22. ~ 22 ~ แนวขอสอบ การเงินและบัญชี 1.สมการบัญชี คือขอใด ก. สินทรัพย + หนี้สิน = สวนของเจาของ ข. สินทรัพย = สวนของเจาของ + หนี้สิน ค. สินทรัพย = หนี้สิน – สวนของเจาของ ง. สินทรัพย + สวนของเจาของ = หนี้สิน 2.สวนไดเสียของเจาของในสินทรัพยของบริษัทหนึ่ง ๆ คือ ก. สินทรัพยถาวร ข. สวนของผูถือหุน ค. คาใชจายในการดําเนินงาน ง. ทุนหุนสามัญ 3.ณ วันสิ้นงวดบัญชีปจจุบัน ยอดคงเหลือของบัญชีตาง ๆเปนดังนี้ เงินสด 150,000 บาท ลูกหนี้ 50,000 บาท หุนสามัญ 10,000 บาท กําไรสะสม 60,000 บาท หนี้สิน ณ วันสิ้นงวดเทากับเทาใด ก. 80,000 บาท ข. 130,000 บาท ค. 140,000 บาท ง. 190,000 บาท 4.บัญชีตาง ๆ ตอไปนี้ บัญชีใดมียอดคงเหลือดานเดบิต 1. สินคาคงเหลือ 2. คาเชา 3. ทุนเรือนหุน 4. คาเสื่อมราคาสะสม 5. ขาย 6. คาเชาจายลวงหนา 7. เจาหนี้ ก. สินคาคงเหลือ ทุนเรือนหุน ขาย คาเชาจายลวงหนา ข. สินคาคงเหลือ คาเชา คาเชาจายลวงหนา ค. ทุนเรือนหุน คาเสื่อมราคาสะสม ขาย เจาหนี้ ง. คาเชา คาเสื่อมราคาสะสม เจาหนี้ 5.ขอความในขอใดเปนขอความที่ถูกตองสําหรับระบบบัญชีเดี่ยว ก.คาใชจายคางจายจะหามาไดโดยการสอบถามเจาของ ตรวจดูใบเสร็จรับเงิน และบัญชีแยก ประเภทเจาหนี้ ข.การเปรียบเทียบทุนจะทําใหทราบถึงฐานะการเงินของกิจการได แตไมสามารถทําใหทราบวา กิจการมีรายไดและคาใชจายเทาใด
 23. 23. ~ 23 ~ สั่งซื้อไดที่ www.SheetRam.com โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422, 085-9679080,085-9993722,085-9993740 แจงการโอนเงิน พรอมชื่อ และอีเมลลที่ LINE ID : sheetram โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422,085-9679080, 085-9993722,085-9993740

×