1
2
ขอบเขตเนื้อหา
สวนที่ 1 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการประปานครหลวง
วิสัยทัศน / พันธกิจ / คานิยม 5
สัญลักษณ 6
การบริหารจัดก...
3
การคํานวณหาพื้นที่และปริมาตร 292
การวิเคราะหสรุปเหตุผลทางโอเปอรเรต 295
ตาราง กราฟและแผนภูมิ 296
แบบทดสอบการอานขอมูลจ...
4
การประปานครหลวง
วิสัยทัศน / พันธกิจ / คานิยม
วิสัยทัศน
"เปนองคกรชั้นนําดานการบริหารจัดการที่ดี ที่มีความรับผิดชอบต...
5
4. ยุทธศาสตรดานกระบวนการภายใน (Internal Process Strategic)
ผลิตและสงน้ําดวยมาตรฐานสูงอยางมั่นคง เพียงพอ และยั่งยืน ...
6
สิ่งไรที่นับวาเปนมลทินโทษ ทานโบราณาจารยจึงตองสอนใหใชน้ําเปนเครื่องชําระลาง ใน
ที่สุดถึงแมจะกลาวเปรียบเทียบสิ่...
7
ความรับผิดชอบตอสังคม
1.การกํากับดูแลกิจการที่ดี
การประปานครหลวงยึดมั่นหลักธรรมภิบาลในการกํากับดูแลกิจการมาอยางตอเนื่อ...
8
3.สิทธิแรงงาน
การประปานครหลวงไดใหความใสใจในการดูแลพนักงาน ดวยเล็งเห็นถึงความสําคัญ
ของพนักงานและตระหนักดีวา การที่อ...
9
ประมวลจริยธรรมของการประปานครหลวง
ความเปนมาของการจัดทําประมวลจริยธรรมของการประปานครหลวง เปนไปตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ...
10
พระราชบัญญัติการประปานครหลวง
พ.ศ. 2510 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.2535
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 25 กรกฎา...
11
หมวด 1
การจัดตั้ง ทุนและเงินสํารอง
มาตรา 6 ใหจัดตั้งการประปาขึ้นเรียกวา “การประปานครหลวง” มี
วัตถุประสงคดังตอไปนี้
...
12
แนวขอสอบความรูทั่วไปเกี่ยวกับการประปานครหลวง
1. ยุทธศาสตรการบริหารการประปานครหลวง ประกอบดวยยุทธศาสตรกี่ดาน
ก. 3 ด...
13
ค. ยุทธศาสตรดานลูกคา
ง. ยุทธศาสตรดานกระบวนการภายใน
ตอบ ค. ยุทธศาสตรดานลูกคา
ยุทธศาสตรดานลูกคา (Customer Stra...
14
สัญลักษณพระแมธรณี มีความหมายสื่อถึงความเอื้ออารีของ กปน. และใหความ
หมายถึงธุรกิจประปา
7. สวนประกอบหลักของตราสัญลักษ...
15
แบบที่ 4 ความสัมพันธในลักษณะสิ่งของประเภทเดียวกัน
ตัวอยางที่ 1 มะยม : มะนาว ? : ?
ก. สาลี่ : ลิ้นจี่ ข. แตงโม : พุทรา...
16
แนวคิด สบู ใชทําความสะอาดรางกาย
เชนเดียวกับ ผงซักฟอกไวทําความสะอาดเสื้อผา
แบบที่ 5 ความสัมพันธในลักษณะสถานที่
ตั...
17
ตาราง กราฟ และแผนภูมิ
เทคนิคการทําขอสอบแบบตาราง
1. ใหยุบตัวเลขใหเหลือเพียง 2 หรือ 3 หลัก
2. ถาโจทยถามมากกวาหรือน...
18
6. จากสถิติที่ผานมาพบวาพื้นที่การเพาะปลูกขาวจาว 1 ไร จะมีผลผลิต 0.45 ตัน และ
ประเทศไทยไดสงขาวจาวออกที่เปนผลผล...
19
บทความ
บทความสั้น
รูปแบบที่ 1 ประโยคสอดคลอง ตีความประโยค ไมสอดคลอง ตีความไมถูกตอง มีประมาณ 5 ขอ
รูปแบบนี้ไมจําเป...
20
ข. คําที่มีความหมายเหมือนกันมักทําใหเกิดความสับสนและเขาใจความหมายไมตรงกัน
ค. การใชคําที่มีความหมายใกลเคียงกันตองใ...
21
GRAMMAR AND VOCABULARY
1. John left Hague for Paris.
ก. The; blank ข. The; the
ค. blank; blank ง. blank; the
ตอบ ก. The...
22
แนวขอสอบ คอมพิวเตอร
1. ระเบียบนักศึกษาจํานวน 100 คน ที่ปอนเขาสูคอมพิวเตอร และนําไปเรียงลําดับตาม
รหัสนักศึกษาจากน...
23
ตอบ2 Microcomputer เปนคอมพิวเตอรขนาดเล็กที่สามารถเคลื่อนยายไดสะดวกมี
ความสามารถในการทํางานสูง และมีราคาไมแพงมากนัก...
24
92.คําสั่ง RANGE ใน EXCEL หมายความถึงขอใด
ก. การกําหนดชวงของขอมูล
ข. ความกวางของขอมูล
ค. ระหวางหางของตัวอักษร
ง....
25
สั่งซื้อไดที่
www.SheetRam.com
โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422,
085-9679080,085-9993722,085-9993740
แจงการโอนเงิน พร...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

คู่มือเตรียมสอบการประปานครหลวง ข้อสอบ กปน ทุกตำแหน่งต้องสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไปและส

1,075 views

Published on

คู่มือเตรียมสอบ การประปานครหลวง ทุกตำแหน่งต้องสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไปและสารสนเทศ ปี 57 E-BOOK Download
ราคา 249 บาท
สั่งซื้อได้ที่ : www.Sheetram.com
สอบถามรายละเอียด
Facebook http://www.facebook.com/Sheetram
LINE ID : sheetram

บริษัท ชีทราม จำกัด
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ สำนักงานใหญ่
453 ถนนรามคำแหง(ปากซอย 53)
หัวหมาก บางกระปิ กรุงเทพฯ 102
โทรศัพท์ : 02-7230950,02-5141422,085-9679080,
085-9993722,085-9993740
FAX : 02-718-6528
เปิดบริการ 8.15-21.30 น. ทุกวัน

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,075
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
42
Actions
Shares
0
Downloads
81
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

คู่มือเตรียมสอบการประปานครหลวง ข้อสอบ กปน ทุกตำแหน่งต้องสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไปและส

 1. 1. 1
 2. 2. 2 ขอบเขตเนื้อหา สวนที่ 1 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการประปานครหลวง วิสัยทัศน / พันธกิจ / คานิยม 5 สัญลักษณ 6 การบริหารจัดการภาพลักษณ 7 ตราสัญลักษณประจําองคกร 8 สีประจําองคกร 9 ประวัติ/ภาระหนาที่ 9 ทําเนียบผูวาการการประปานครหลวง 12 การดําเนินงานดานธรรมาภิบาล จริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคม 13 ความรับผิดชอบตอสังคม CSR 13 จริยธรรม 21 ประมวลจริยธรรมการประปานครหลวง 23 แนวทางการจัดทําประมวลจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 24 ธรรมภิบาล (Good Govermance) 24 กฎหมายที่ควรรูเกี่ยวกับการประปานครหลวง 34 กฎหมายการประปานครหลวง แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.2535 34 พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510 34 แนวขอสอบความรูทั่วไปเกี่ยวกับการประปานครหลวง 48 สวนที่ 2 ความสามารถเชิงคณิตศาสตร อนุกรมหรือเลขเรียงลําดับ 58 วิธีบวก 58 วิธีลบ 63 วิธีคูณ 67 วิธียกกําลัง 71 วิธีหาร 79 เงื่อนไขภาษา 86 อุปมาอุปไมย 104 ความสัมพันธในลักษณะเปนสวนหนึ่งของสิ่งหนึ่ง 104 ความสัมพันธในลักษณะมีความหมายเหมือนกัน / ตรงขาม 105 ความสัมพันธในลักษณะหนาที่ 107 ความสัมพันธในลักษณะสิ่งของประเภทเดียวกัน 108 ความสัมพันธในลักษณะสถานที่ 109 ความสัมพันธในเรื่องของลักษณะนาม 110 เงื่อนไขสัญลักษณ 112 แนวขอสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ 117 แนวขอสอบ เรื่องอนุกรม 229 แนวขอสอบ เรื่องอุปมาอุปไมย 248 คณิตศาสตรทั่วไป 259 การหาผลบวกของเลขหลายจํานวนเรียงกัน 259 การหาอัตราสวนและรอยละ 261 ดอกเบี้ย 263 การคํานวณระยะหางระหวางเสา 265 การแจกบัตรอวยพรและการสัมผัสมือ 267 การแปรผันตรงและการแปรผกผัน 271 การแกสมการ 276 การคํานวณเกี่ยวกับขาและหัวของสัตว 276 คาเฉลี่ย 283 การหา ครน. และหรม. 286 ความสามารถทางดานเหตุผล 288
 3. 3. 3 การคํานวณหาพื้นที่และปริมาตร 292 การวิเคราะหสรุปเหตุผลทางโอเปอรเรต 295 ตาราง กราฟและแผนภูมิ 296 แบบทดสอบการอานขอมูลจากตาราง 302 สวนที่ 3 ความสามารถทางดานภาษา การใชคํา 308 การใชคําราชาศัพท 311 การสรุปใจความ 321 สํานวน สุภาษิต คําพังเพย 327 การเขียนสะกดการันต 332 ประโยค 333 ลักษณะภาษา 335 การใชภาษา 336 คําเปนคําตาย 359 คําเชื่อม 362 การสะกดคํา 367 กการเขียนภาษาใหถูกตอง 372 การเรียงประโยค 396 บทความสั้น 402 บทความยาว 408 แนวขอสอบภาษาไทย 413 สวนที่ 4 ภาษาอังกฤษ (English Language Test) ความรูพื้นฐาน 427 ลักษณะของคํานาม 427 Determinier 433 คําสรรพนาม 438 คําคุณศัพท 443 กริยาชวย 447 แนวขอสอบ Grammar and Vocabulary 449 แนวขอสอบ Vocubulary 455 แนวขอสอบ Reading Comprehension 459 แนวขอสอบ กริยารูป Tense 459 แนวขอสอบ การใช Gerund & Infinitive 467 แนวขอสอบ การใชกริยาชวย 469 แนวขอสอบ Adjective Clauses 483 แนวขอสอบ Reduced Adjective Clauses 489 แนวขอสอบ Subjunctive 494 แนวขอสอบ If - clause 497 สวนที่ 5 แบบทดสอบลักษณะนิสัย (Personality Test) บุคลิกภาพกับการเลือกอาชีพ 507 แบบทดสอบลักษณะนิสัย 513 สวนที่ 6 ความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย 531 อินเตอรเน็ต 535 โปรแกรมประยุกตใชงานประเภทตางๆ 536 การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟแวร 540 ไวรัสคอมพิวเตอร 541 แนวขอสอบ Microsoft Word 543 แนวขอสอบ Microsoft Excel 546 แนวขอสอบ Microsoft Powerpoint 547 แนวขอสอบ คอมพิวเตอร 549
 4. 4. 4 การประปานครหลวง วิสัยทัศน / พันธกิจ / คานิยม วิสัยทัศน "เปนองคกรชั้นนําดานการบริหารจัดการที่ดี ที่มีความรับผิดชอบตอสังคม ในระดับ แนวหนาสุด ของกลุมประเทศอาเซียน ที่ใหบริการงานประปา" พันธกิจ "ใหบริการงานประปา อยางมั่นคง ทั่วถึง สะอาด และเพียงพอ ดวยมาตรฐานคุณภาพ และ บุคลากรมืออาชีพ เพื่อสรางความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นใหแกผูใชบริการ" คานิยม "มุงมั่น พัฒนาตน พัฒนาระบบงาน อยางยึดมั่นในประโยชนของผูใชบริการ ดวย ความรับผิดชอบ" การจัดการองคกร ยุทธศาสตรการบริหารการประปานครหลวง ฉบับที่ 3 (2555 - 2559) ประกอบดวยยุทธศาสตรหลัก 6 ดาน จําแนกเปนมุมมองตามหลักการ Balanced Scorecard (BSC) และแนวทางบริหารจัดการสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร (EVM) ดังนี้ 1. ยุทธศาสตรดานผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder Strategic) ใหความสําคัญกับผูมีสวนไดสวนเสีย หรือ Stakeholder ซึ่งคําวา"ผูมีสวนไดสวน เสีย ในที่นี้ จะหมายรวมถึงทุกภาคสวนทั้งที่เปนบุคคล หนวยงานภาครัฐ และองคกรธุรกิจ ที่ มีความสัมพันธเกี่ยวของกับการประปานครหลวง มุงเนนตอบสนองความตองการและความ คาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียอยางสมดุล 2. ยุทธศาสตรดานการเงิน (Financial Strategic) สรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร (EP : Economic Profit) โดยสรางรายไดใหเติบโต อยางยั่งยืน และเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน 3. ยุทธศาสตรดานลูกคา (Customer Strategic) ใหบริการน้ําประปาที่สะอาด อยางทั่วถึง เพียงพอ สรางความนาเชื่อถือ และไดรับ การยอมรับในระดับสากล
 5. 5. 5 4. ยุทธศาสตรดานกระบวนการภายใน (Internal Process Strategic) ผลิตและสงน้ําดวยมาตรฐานสูงอยางมั่นคง เพียงพอ และยั่งยืน โดยมุงเนนลูกคา การตลาด และการบริการที่เปนเลิศ ดวยการบริหารจัดการกระบวนการอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 5. ยุทธศาสตรดานการเรียนรูและพัฒนาองคกร (Learning and Growth Strategic) ยกระดับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพิ่มประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อสรางขีดความสามารถองคกร 6. ยุทธศาสตรดานธรรมาภิบาล (Corporate Governance Strategic) ยกระดับการบริหารจัดการที่ดี ดวยหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ ประกอบดวย การ มีสวนรวม (Participation) หลักนิติธรรม (Rule of Law) ความโปรงใส (Transparency) ความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน (Accountability) ตอตานการคอรรัปชั่น (Anti – Corruption) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency & Effectiveness) เปนฐานบริหาร จัดการทั้งองคกร สอดแทรกสูทุกกระบวนงาน สัญลักษณ พระแมธรณี สัญลักษณของการประปานครหลวง พระแมธรณี สัญลักษณของการประปานครหลวง เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ เกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 เสด็จเปดกิจการการประปากรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2457 โดยมีพระราชดํารัสกลาวเปดตอนหนึ่งความวา อนึ่ง ทานทั้งหลายที่ไดชวยเราทําการอันนี้ใหสําเร็จไปได ควรรูสึกปลื้มใจวาไดทําการ อันประโยชนแลกุศลอยางยิ่งเพราะน้ําซึ่งใสสะอาด บริสุทธิ์ ใครๆยอมรูอยูแลวทั้งในโบราณ แลบัดนี้วาเปนของจําเปนเพื่อประโยชนแล เพื่อความสุขสําหรับปองกันโรคอันตรายของ มนุษย น้ําใสสะอาดยอมเปนเครื่องบําบัดโรคไดดีกวาโอสถหรือเภสัชชทั้งหลาย เพราะฉะนั้น
 6. 6. 6 สิ่งไรที่นับวาเปนมลทินโทษ ทานโบราณาจารยจึงตองสอนใหใชน้ําเปนเครื่องชําระลาง ใน ที่สุดถึงแมจะกลาวเปรียบเทียบสิ่งที่เปนของชั่วราย เพื่อจะบําราบสิ่งชั่วรายอันนั้นก็จะบําราบ ใหพายแพไดโดยอาศัยอํานาจน้ํา เปนตนวาเมื่อครั้งสมเด็จพระมุนินทรชินสีหประทับอยูที่ ภายใตโพธิ บัลลังกพระยามาร ซึ่งสมมุติวาเปนผูคิดรายตอพระองคไดหวังผจญตอพระบรม ศาสดา โดยเดชะอํานาจพระบารมีของพระองคบันดาลใหนางพระธรณีมาสยายผมบีบน้ํา บําราบมาร ไดดวยอิทธิฤทธิ์แหงน้ํา อันไหลมาจากผมของนางดวยอํานาจสัจจะวาจาภาษิตนี้ ขอการประปาจงเปนผลสําเร็จสมตามพระราชประสงคของสมเด็จพระชนกนารถของเรา และ สมความประสงคของเราแลสมความประสงคของทานทั้งหลายบรรดาที่ไดชวยทําการ อันนี้ สําเร็จ ขอน้ําใสอันจะหลั่งไหลจากประปานี้ จงเปนเครื่องประหารสรรพโรครายที่จะ เบียดเบียฬใหรายแกประชาชนผูเปน พสกนิกรของเรา ขอน้ําอันนี้ไดรับพรแลว โดยพระสงฆ ไดสวดมนตแลโดยเราไดตั้งใจใหพรจงบันดาลใหเปนน้ํามนตทําให ประชาชนมีความสุข สวัสดิ์ผองแผวเจริญถวนทั่วทุกตัวคนตั้งแตวันนี้เปนตน ไป ซึ่งพระราชดํารัสดังกลาว จึงเปนที่มาของตราสัญลักษณของการประปา (หมายเหตุ พระราชดํารัสนี้เปนภาษาที่ใชเขียนในสมัยนั้น จึงมีบางคําที่ผิดจากที่ใชในปจจุบัน) การบริหารจัดการภาพลักษณ วิสัยทัศนของแบรนด การประปานครหลวงเปนองคกรที่มุงมั่นชวยเหลือประชาชน เพื่อใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น การวางตําแหนงแบรนด เหนือกวา องคกรที่ใหบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานอื่นๆในประเทศไทย สําหรับ ประชาชน ที่อยูอาศัยและประกอบกิจการในเขตนครหลวงที่ตองการสินคาคุณภาพดี ปลอดภัยและมีปริมาณเพียงพอตอความตองการ ในราคาที่สามารถจายไดและยุติธรรม รวมทั้งมีบริการที่รวดเร็ว เพราะกปน.มี เทคโนโลยีที่มีนวัตกรรมทันสมัยในการผลิตสินคาที่มี คุณภาพ อีกทั้งยังมีพนักงานที่ใหบริการอยางมืออาชีพ อบอุนและเขาถึงงาย ที่ลูกคา ไววางใจ เพื่อใหทุกๆคนมีความมั่นใจวากปน.ทํางานอยางทุมเทเพื่อชวยใหประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น บุคลิกภาพของแบรนด • มีความเปนมืออาชีพ (ซื่อสัตย เปดเผย เปนผูนํา) • มีแนวคิดเชิงรุก (มองการณไกลกระฉับกระเฉง รวดเร็ว)
 7. 7. 7 ความรับผิดชอบตอสังคม 1.การกํากับดูแลกิจการที่ดี การประปานครหลวงยึดมั่นหลักธรรมภิบาลในการกํากับดูแลกิจการมาอยางตอเนื่อง และไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี (MWA Policy Statement) อยางชัดเจนมา ตั้งแตป 2549 เพื่อใชเปนแนวทางหลักในการเสริม สรางองคกรใหมีระบบการบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดถือคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงมีความรับผิดชอบตอสังคม และ สิ่งแวดลอม โดยตัวอยางการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่การประปานครหลวงไดจัดกิจกรรมตางๆ มีดังนี้ • จัดทําคูมือดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร • จัดตั้งหนวยงาน Compliance Unit เพื่อทําการศึกษากฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ หรือหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับคณะกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน แลวนํามาประมวลและ กําหนดแนวทางใหถือปฏิบัติในทุกสวนองคกร • จัดการบรรยายเรื่อง"การสรางจิตสํานึกดานธรรมาภิบาล”ใหกับพนักงานทุกระดับ ในองคกร • จัดใหมีการอบรมทางดานธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบตอสังคม ใน กิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหม • สงเสริมใหพนักงานเขารวมกิจกรรมการปฏิบัติธรรมะ 2. สิทธิมนุษยชน การประปานครหลวงมีนโยบายดานสิทธิมนุษยชน ตามหลักปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ มนุษยชนหลัก ซึ่งเปนสิทธิเกี่ยวกับการทํางานมาโดยตลอด โดยเปดทุกคนมีสิทธิเทาเทียม กันในการสมัคร และสอบเปนพนักงานภายในกรอบขอบังคับ ระเบียบ และคําสั่งที่เกี่ยวของ ดวยความยุติธรรมทั้งเพศชายและเพศหญิง รวมทั้งเปดโอกาสใหผูที่มีความบกพรองทาง รางกายบรรจุเปนพนักงานใน ตําแหนงตาง ๆ ทุกสถานะอยางเทาเทียมกัน นอกจากนี้การประปานครหลวงยังดําเนินงานโดยไมมีการแบงแยก ระหวางพนักงาน คูคา และประชาชน โดยยึดหลักการขององคการสหประชาชาติดานสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ การ ประปานครหลวงยังไดจัดใหมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง "แนวคิดเพื่อการประกอบธุรกิจ ดวยหลักธรรมาภิบาลสําหรับบริษัทคูคา กปน." และการอบรมหลักสูตร "การควบคุมงาน กอสราง” ใหกับผูควบคุมงานวางทอกอสราง งานซอมทอแตก-รั่ว เพื่อสรางความเขาใจ และ ควบคุมคุณภาพงานใหเปนไปตามมาตรฐาน โดยไมสรางความเดือดรอนใหกับประปาชน
 8. 8. 8 3.สิทธิแรงงาน การประปานครหลวงไดใหความใสใจในการดูแลพนักงาน ดวยเล็งเห็นถึงความสําคัญ ของพนักงานและตระหนักดีวา การที่องคกรจะขับเคลื่อนไปขางหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ นั้น จะตองประกอบดวยทรัพยากรที่มีศักยภาพ องคความรู ขวัญกําลังใจ และมีคุณภาพชีวิต ที่ดี และสอดคลองกับภาระหนาที่รับผิดชอบ เพราะทรัพยากรบุคคลที่มีขีดความสามารถ ถือ เปนทุนมนุษยที่มีความสําคัญยิ่งที่จะรวมผนึกกําลังและผลักดันองคกรใหเติบโตไปขางหนา ไดอยางยั่งยืน กปน.จึงไดจัดกิจกรรมเพื่อสรางขวัญกําลังใจและเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับ บุคลากร โดย 1. การดูแลสุขภาพของพนักงาน - จัดตรวจสุขภาพพนักงานประจําป - จัดการอบรมและรณรงคปองกันการแพรระบาดของเชื้อไขหวัด ใหญ 2009 และ ฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ 2009 โดยไมเสียคาใชจาย - กิจกรรมดูแลสุขภาพพนักงานที่เกษียณอายุและคูสมรส - จัดหนวยแพทยเคลื่อนที่รวมใหบริการในกิจกรมตางๆ โดยใหบริการตรวจ รักษาแนะนําในดานสุขอนามัย 2. จัดใหมีสวัสดิการสําหรับพนักงานทั้งปจจุบัน และเกษียณอายุ รวมไปถึง ครอบครัวของพนักงาน 3. การฝกซอมปองกันเหตุรายที่อาจเกิดขึ้น - พนักงานเขารวมฝกซอมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีระบบคลอรีนถูกทําลาย - ฝกซอมดับเพลิง และฝกซอมหนีไฟใหกับพนักงาน กปน. เพื่อใหไดรับ ความรูความเขาใจ เกี่ยวกับการปองกันเมื่อเกิดอัคคีภัย - การจัดสัปดาหความปลอดภัย (Safety week) - ปรับภูมิทัศนบริเวณสํานักงาน - จัดกิจกรรม 5 ส. 4.การดําเนินธุรกิจที่เปนธรรม การประปานครหลวงยึดหลักดําเนินกิจการในทุกๆดานการทําขอตกลงใดๆครอบ คลุมพฤติกรรมตอดานการแขงขัน การผูกขาดทางการคา หรือการใชอํานาจเหนือตลาด ซึ่ง อาจสงผลใหองคกรอื่น ๆ และผูบริโภคอยูในสถานะที่เสียเปรียบ โดยสามารถตรวจสอบได ทุกขั้นตอนของการดําเนินงาน รวมถึงการกําหนดนโยบายการจัดซื้อจัดจางอยางโปรงใส
 9. 9. 9 ประมวลจริยธรรมของการประปานครหลวง ความเปนมาของการจัดทําประมวลจริยธรรมของการประปานครหลวง เปนไปตาม บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งสอดคลองกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) และนโยบายของ รัฐบาลตามที่กลาวมา โดยแนวทางการจัดทําไดดําเนินการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งมาตรา 279 กําหนดวา “มาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐแตละประเภท ใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมที่กําหนดขึ้น ...” สงผลใหหนวยงานของรัฐทุกแหงตองจัดใหมีประมวลจริยธรรมเพื่อสรางมาตรฐานทาง จริยธรรมของตนและใหเจาหนาที่ของรัฐ ภายในหนวยงานประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐาน ทางจริยธรรมนั้นอยางเครงครัด อันเปนที่มาสําคัญของการจัดทําประมวลจริยธรรมของการ ประปานครหลวง นอกจากนี้ เพื่อประโยชนในการดําเนินการ รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 280 ไดบัญญัติให ผูตรวจการแผนดินมีอํานาจหนาที่เสนอแนะหรือใหคําแนะนําในการจัดทําหรือปรับปรุง ประมวลจริยธรรม และสงเสริมใหผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ และเจาหนาที่ของ รัฐ มีจิตสํานึกในดานจริยธรรม รวมทั้งมีหนาที่รายงานการกระทําที่มีการฝาฝนประมวล จริยธรรมเพื่อใหผูที่รับผิดชอบในการบังคับการใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมดําเนินการ บังคับใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมที่กําหนดขึ้น ดวยเหตุนี้ การจัดทําประมวล จริยธรรมของหนวยงานตางๆ จึงตองจัดทําโดยใชแนวทางมาตรฐานที่ทาง สํานักงานผูตรวจการแผนดินไดจัดทําขึ้น ซึ่งสํานักงานผูตรวจการแผนดินไดประชุม ชี้แจงแนวทางการจัดทําประมวลจริยธรรม ดังรายละเอียดตอไปนี้ แนวทางการจัดทําประมวลจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 1. ผูที่ตองมีประมวลจริยธรรม ประกอบดวย 1.ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 2.ขาราชการแตละประเภท 3.เจาหนาที่ของรัฐแตละประเภท ซึ่งรวมถึง เจาหนาที่รัฐในองคกร รัฐวิสาหกิจ องคกรอิสระ องคการมหาชน และองคกรของรัฐรูปแบบอื่น ๆ 2. องคประกอบหลักของประมวลจริยธรรม ประกอบดวย 3 สวนสําคัญ ไดแก 1.มาตรฐานทางจริยธรรม
 10. 10. 10 พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.2535 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ใหไว ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2510 เปนปที่ 22 ในรัชกาลปจจุบัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา โดยที่เปนการสมควรจัดตั้งการประปานครหลวง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ ยินยอมของสภารางรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังตอไปนี้ มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510” มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราช กิจจานุเบกษาเปนตนไป มาตรา 3 บรรดาบทกฎหมาย กฎและขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวใน พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้ แทน มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ “การประปานครหลวง” หมายความวา การประปานครหลวง ซึ่งจัดตั้งขึ้น ตามพระราชบัญญัตินี้ “ประปา เอกชน” หมายความวา การผลิต จัดสง และจําหนายน้ําประปาโดย เอกชน ใหแกผูอยูในบานที่มีทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร ตั้งแตหา บานขึ้นไป โดยมีคาตอบแทนเปนเงินหรือผลประโยชนอยางอื่น “พนักงาน” หมายความวา พนักงานการประปานครหลวงรวมทั้งผูวาการ “ผูวาการ” หมายความวา ผูวาการการประปานครหลวง “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการการประปานครหลวง “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ มาตรา 5 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
 11. 11. 11 หมวด 1 การจัดตั้ง ทุนและเงินสํารอง มาตรา 6 ใหจัดตั้งการประปาขึ้นเรียกวา “การประปานครหลวง” มี วัตถุประสงคดังตอไปนี้ (1) สํารวจ จัดหาแหลงน้ําดิบ และจัดใหไดมาซึ่งน้ําดิบเพื่อใชในการประปา (2) ผลิต จัดสงและจําหนายน้ําประปาในเขตทองที่กรุงเทพมหานคร จังหวัด นนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ และควบคุมมาตรฐานเกี่ยวกับระบบประปาเอกชนในเขต ทองที่ดังกลาว (3) ดําเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับหรือเปนประโยชนแกการประปา มาตรา 7 การผลิต จัดสงและจําหนายน้ําประปา และการจัดใหไดมาซึ่งน้ําดิบ โดยการประปานครหลวง เปนกิจการสาธารณูปโภค และใหอยูภายใตบังคับของกฎหมายอัน วาดวยการนั้น มาตรา 8 ใหการประปานครหลวงเปนนิติบุคคล มาตรา 9 ใหการประปานครหลวงตั้งสํานักงานใหญในจังหวัดพระนคร และจะ ตั้งสํานักงานสาขาหรือตัวแทนขึ้น ณ ที่ใดก็ได มาตรา 10 ใหโอนกิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้สินและความรับผิดอันเกี่ยวกับ การประปาของกองประปากรุงเทพ กรมโยธาเทศบาล การประปานนทบุรีของกองประปา ภูมิภาค กรมโยธาเทศบาล การประปาเทศบาลนครธนบุรีของเทศบาลนครธนบุรี และหมวด การประปาเทศบาลเมืองสมุทรปราการของเทศบาลเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ใหแกการประปานครหลวง ให กระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อพิจารณาประเมิน ราคาทรัพยสิน สิทธิ หนี้สินและความรับผิดของหมวดการประปาเทศบาลเมืองสมุทรปราการ และใหการประปานครหลวงตั้งงบประมาณชดใชตามราคาทรัพยสินที่ประเมินได ถามี มาตรา 11 ใหโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2510 เงินทุนการประปา และเงินทุนหมุนเวียนจําหนายเครื่องอุปกรณประปาของกองประปา กรุงเทพ เวนแตจํานวนที่ไดรับในลักษณะเงินกูซึ่งเหลืออยูในวันที่พระราชบัญญัติ นี้ใชบังคับ ใหเปนทุนประเดิมของการประปานครหลวง นอก จากเงินงบประมาณและเงินทุนตามวรรคหนึ่ง ใหนําทรัพยสินที่รับโอน มาจากกองประปากรุงเทพ กรมโยธาเทศบาล การประปานนทบุรี กองประปาภูมิภาค กรม โยธาเทศบาล การประปาเทศบาลนครธนบุรี เทศบาลนครธนบุรี และหมวดการประปา
 12. 12. 12 แนวขอสอบความรูทั่วไปเกี่ยวกับการประปานครหลวง 1. ยุทธศาสตรการบริหารการประปานครหลวง ประกอบดวยยุทธศาสตรกี่ดาน ก. 3 ดาน ข. 4 ดาน ค. 5 ดาน ง. 6 ดาน ตอบ ง. 6 ดาน ยุทธศาสตรการบริหารการประปานครหลวง ฉบับที่ 3 (2555 - 2559) 1. ยุทธศาสตรดานผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder Strategic) 2. ยุทธศาสตรดานการเงิน (Financial Strategic) 3. ยุทธศาสตรดานลูกคา (Customer Strategic) 4. ยุทธศาสตรดานกระบวนการภายใน (Internal Process Strategic) 5. ยุทธศาสตรดานการเรียนรูและพัฒนาองคกร (Learning and Growth Strategic) 6. ยุทธศาสตรดานธรรมาภิบาล (Corporate Governance Strategic) 2. การยกระดับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพิ่มประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อสรางขีดความสามารถองคกรเปนยุทธศาสตรดานใดของการประปานคร หลวง ก. ยุทธศาสตรดานธรรมาภิบาล ข. ยุทธศาสตรดานการเรียนรูและพัฒนาองคกร ค. ยุทธศาสตรดานลูกคา ง. ยุทธศาสตรดานกระบวนการภายใน ตอบ ข. ยุทธศาสตรดานการเรียนรูและพัฒนาองคกร ยุทธศาสตรดานการเรียนรูและพัฒนาองคกร (Learning and Growth Strategic) ยกระดับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพิ่มประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อสรางขีดความสามารถองคกร 3. ใหบริการน้ําประปาที่สะอาด อยางทั่วถึง เพียงพอ สรางความนาเชื่อถือ และไดรับการ ยอมรับในระดับสากล เปนยุทธศาสตรดานใด ก. ยุทธศาสตรดานธรรมาภิบาล ข. ยุทธศาสตรดานการเรียนรูและพัฒนาองคกร
 13. 13. 13 ค. ยุทธศาสตรดานลูกคา ง. ยุทธศาสตรดานกระบวนการภายใน ตอบ ค. ยุทธศาสตรดานลูกคา ยุทธศาสตรดานลูกคา (Customer Strategic) ใหบริการน้ําประปาที่สะอาด อยาง ทั่วถึง เพียงพอ สรางความนาเชื่อถือ และไดรับการยอมรับในระดับสากล 4. ผลิตและสงน้ําดวยมาตรฐานสูงอยางมั่นคง เพียงพอ และยั่งยืน โดยมุงเนนลูกคา การตลาด และการบริการที่เปนเลิศ ดวยการบริหารจัดการกระบวนการอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล เปนยุทธศาสตรดานใด ก. ยุทธศาสตรดานธรรมาภิบาล ข. ยุทธศาสตรดานการเรียนรูและพัฒนาองคกร ค. ยุทธศาสตรดานลูกคา ง. ยุทธศาสตรดานกระบวนการภายใน ตอบ ง. ยุทธศาสตรดานกระบวนการภายใน ยุทธศาสตรดานกระบวนการภายใน (Internal Process Strategic) ผลิตและสงน้ํา ดวยมาตรฐานสูงอยางมั่นคง เพียงพอ และยั่งยืน โดยมุงเนนลูกคา การตลาด และการบริการ ที่เปนเลิศ ดวยการบริหารจัดการกระบวนการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 5. ขอใดไมใชสวนประกอบหลักของตราสัญลักษณการประปานครหลวง ก. สัญลักษณพระแมธรณี ข. ชื่อการประปานครหลวง ค. เสนน้ํา ง. ทองทะเล ตอบ ง. ทองทะเล ตราสัญลักษณของการประปานครหลวง ประกอบดวยสวนประกอบหลัก 3 สวน ไดแก สัญลักษณพระแมธรณี ชื่อการประปานครหลวง และเสนน้ํา 6. สวนประกอบหลักของตราสัญลักษณการประปานครหลวงใดที่มีความหมายถึงความเอื้อ อารีของ กปน. และใหความหมายถึงธุรกิจประปา ก. สัญลักษณพระแมธรณี ข. ชื่อการประปานครหลวง ค. เสนน้ํา ง. ทองทะเล ตอบ ก. สัญลักษณพระแมธรณี
 14. 14. 14 สัญลักษณพระแมธรณี มีความหมายสื่อถึงความเอื้ออารีของ กปน. และใหความ หมายถึงธุรกิจประปา 7. สวนประกอบหลักของตราสัญลักษณการประปานครหลวงใดที่มีความหมายถึงการไมหยุด นิ่ง และการพัฒนาไมหยุดยั้งของ กปน. ก. สัญลักษณพระแมธรณี ข. ชื่อการประปานครหลวง ค. เสนน้ํา ง. ทองทะเล ตอบ ค. เสนน้ํา ลักษณะเสนน้ําที่เปนเสนโคง มีความหมายถึงการไมหยุดนิ่ง และการพัฒนาไม หยุดยั้งของ กปน. 8. ขอใดเปนความรับผิดชอบตอสังคมของการประปานครหลวง ก. การกํากับดูแลกิจการที่ดี ข. สิทธิมนุษยชน ค. สิทธิแรงงาน ง. ถูกทุกขอ ตอบ ง. ถูกทุกขอ ความรับผิดชอบตอสังคม 1. การกํากับดูแลกิจการที่ดี 2. สิทธิมนุษยชน 3. สิทธิแรงงาน 4. การดําเนินธุรกิจที่เปนธรรม 5. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 6. การบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม 7. การมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมและชุมชน 9. ประมวลจริยธรรมของผูวาการและพนักงานการประปานครหลวง ฉบับปจจุบันที่ใชอยูเปน ฉบับพ.ศ.ใด ก. ฉบับที่ 133 พ.ศ. 2555 ข. ฉบับที่ 133 พ.ศ. 2554 ค. ฉบับที่ 133 พ.ศ. 2553 ง. ฉบับที่ 133 พ.ศ. 2552 ตอบ ง. ฉบับที่ 133 พ.ศ. 2552
 15. 15. 15 แบบที่ 4 ความสัมพันธในลักษณะสิ่งของประเภทเดียวกัน ตัวอยางที่ 1 มะยม : มะนาว ? : ? ก. สาลี่ : ลิ้นจี่ ข. แตงโม : พุทรา ค. สับปะรด : มะละกอ ง. มะขาม : มะดัน ตอบ ง. มะขาม : มะดัน แนวคิด มะยม และมะนาว มีรสชาติเปรี้ยว เชนเดียวกับ มะขาม และมะดัน ตัวอยางที่ 2 ทุเรียน : ขนุน ? : ? ก. กลวย : แตงโม ข. สับปะรด : นอยหนา ค. ลองกอง : พุทรา ง. ลําใย : มังคุด ตอบ ข. สับปะรด : นอยหนา แนวคิด ทุเรียน ลักษณะภายนอก สับปะรด เชนเดียวกับ ขนุน ที่มีลักษณะเหมือนนอยหนา ตัวอยางที่ 3 ระนาด : กลอง ? : ? ก. ขลุย : ป ข. ป : ขิม ค. กีตาร : เปยโน ง. จะเข : ซอ ตอบ ก. ขลุย : ป แนวคิด ระนาด กับ กลองเปนเครื่องดนตรี ประเภท ตี ขลุย และ ป เปนเครื่องดนตรี ประเภท เปา ตัวอยางที่ 4 กระทิงไฟ : ปลากระเบน ? : ? ก. งู : มา ข. ปลา : แมงกะพรุน ค. ชาง : กบ ง. หนอน : กุง ตอบ ข. ปลา : แมงกะพรุน แนวคิด เปนสัตวน้ําเชนเดียวกัน ตัวอยางที่ 5 สบู : ผงซักฟอก ? : ? ก. จาน : ถวย ข. รองเทา : กางเกง ค. รางกาย : เสื้อผา ง. กระเปา : กระโปรง ตอบ ค. รางกาย : เสื้อผา
 16. 16. 16 แนวคิด สบู ใชทําความสะอาดรางกาย เชนเดียวกับ ผงซักฟอกไวทําความสะอาดเสื้อผา แบบที่ 5 ความสัมพันธในลักษณะสถานที่ ตัวอยางที่ 1 จีน : ปกกิ่ง ? : ? ก. บังคลาเทศ : ทิมพู ข. กัมพูชา : เวียงจันทน ค. อิรัก : แบกแดด ง. ลาว : มะนิลา ตอบ ค. อิรัก : แบกแดด แนวคิด ปกกิ่งเปนเมืองหลวงของจีน แบกแดดเปนเมืองหลวงของอิรัก ตัวอยางที่ 2 ไทย : เวียดนาม กรุงเทพ : ? ก. ซานา ข. ฮานอย ค. เวียนนา ง. เอเธนส ตอบ ข. ฮานอย แนวคิด เมืองหลวงของไทย คือ กรุงเทพ เชนเดียวกับ เมืองหลวงของเวียดนามคือ ฮานอย ตัวอยางที่ 3 ออสเตรีย : เบลเยียม ? : ? ก. เช็ก : เดนมารก ข. โครเอเชีย : ภูฎาน ค. จอรเจีย : อินโดนีเซีย ง. อิรัก : พมา ตอบ ก. เช็ก : เดนมารก แนวคิด ออสเตรียและเบลเยียม เปนประเทศในแถบทวีปยุโรป เชนเดียวกับ เช็ก และเดนมารก ตัวอยางที่ 4 แอฟริกา : เคนยา ? : ? ก. กัวเตมาลา : ปานามา ข. อูกันดา : อเมริกา ค. ไนจีเรีย : คิวบา ง. โมร็อกโก : ไนเจอร ตอบ ง. โมร็อกโก : ไนเจอร แนวคิด แอฟริกา และเคนยาเปนประเทศในแถบยุโรป เชนเดียวกับ โมร็อกโก และไนเจอร
 17. 17. 17 ตาราง กราฟ และแผนภูมิ เทคนิคการทําขอสอบแบบตาราง 1. ใหยุบตัวเลขใหเหลือเพียง 2 หรือ 3 หลัก 2. ถาโจทยถามมากกวาหรือนอยกวาใหนําเลขมาลบกันกอนแลวคอยคํานวณตัวเลข 3. ถาโจทยใหหาชวงระหวางป และมีคําวาโดยเฉลี่ย ใหหารดวยจํานวนป 4. สูตรการคํานวณ ใหดูในเรื่องรอยละเปอรเซ็นต คําสั่ง ในขอสอบจะประกอบดวยขอมูลชุดหนึ่งในรูปขอตารางและในแตละขอจะมีคําถามกับตัวเลือก 1 – 4 มาใหใหศึกษาขอมูลที่กําหนดแลวนําความรูที่ไดจากขอมูลดังกลาวมาพิจารณาตอบคําถาม ตารางที่ 1 พื้นที่เพาะปลูกชนิดตางๆ แยกตามภาคป 2552 หนวย : ไร ภาค ขาวโพด ยาสูบ ถั่วเขียว ขาวจาว เหนือ 28,862 38,438 32,882 99,990 กลาง 34,280 42,495 28,889 126,440 ใต 28,975 32,735 36,250 94,123 ตะวันออกเฉียงเหนือ 27,364 31,295 33,330 94,789 1. ภาคใตมีพื้นที่เพาะปลูกยาสูบคิดเปนกี่เปอรเซ็นตของพื้นที่เพาะปลูกขาวจาว 1. 27 % 2. 35 % 3. 42 % 4. 63 % 2. ภาคใดมีพื้นที่การเพาะปลูกของพืชทุกชนิดรวมกันนอยที่สุด 1. ภาคเหนือ 2. ภาคกลาง 3. ภาคใต 4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3. พื้นที่การเพาะปลูกขาวจาวมากกวาพื้นที่การเพาะปลูกถั่วเขียวอยูรอยละเทาใด 1. รอยละ 97 2. รอยละ 117 3. รอยละ 217 4. รอยละ 317 4. พื้นที่การเพาะปลูกของภาคเหนือนอยกวาพื้นที่การเพาะปลูกของภาคกลางอยูรอยละเทาใด 1. รอยละ 13 2. รอยละ 17 3. รอยละ 24 4. รอยละ 32 5. พื้นที่การเพาะปลูกขาวจาวของภาคเหนือรวมภาคใตคิดเปนรอยละเทาใดของภาคกลาง 1. รอยละ 65 2. รอยละ 82 3. รอยละ 154 4. รอยละ 215
 18. 18. 18 6. จากสถิติที่ผานมาพบวาพื้นที่การเพาะปลูกขาวจาว 1 ไร จะมีผลผลิต 0.45 ตัน และ ประเทศไทยไดสงขาวจาวออกที่เปนผลผลิตป 2552 ไปจําหนายแลวจํานวน 150,000 ตัน อยากทราบวายังเหลือขาวจาวที่จะใชบริโภคภายในประเทศคิดเปนปริมาณกี่ตัน 1. 26,750 ตัน 2. 36,750 ตัน 3. 136,750 ตัน 4. 236,750 ตัน 7. จากขอมูลขางตนขอใดกลาวถูกตอง 1. ผลผลิตในภาคกลางจะมากกวาทุกๆ ภาคเพราะมีพื้นที่เพาะปลูกมากที่สุด 2. ภาคใตเปนภาคที่มีพื้นที่เพาะปลูกนอยกวาทุกๆ ภาค 3. พื้นที่เพาะปลูกขาวจาวมีมากกวารอยละ 50 ของพื้นที่การเพาะปลูกพืชทั้ง 4 ชนิด 4. ถาจัดเรียงพื้นที่เพาะปลูกจากมากไปหานอยจะไดดังนี้คือขาวจาว ถั่วเขียว ยาสูบและ ขาวโพดตามลําดับ 8. สัดสวนของพื้นที่เพาะปลูกขาวจาว : ขาวโพด : ยาสูบ ใกลเคียงกับขอใด 1. 17 : 5 : 6 2. 7 : 15 : 4 3. 13 : 8 : 7 4. 11 : 4 : 7 9. อัตราสวนของพื้นที่เพาะปลูกถั่วเขียวระหวางภาคเหนือกับภาคกลางใกลเคียงกับขอใด 1. 7 : 5 2. 8 : 7 3. 11 : 8 4. 5 : 3 10. จากขอมูลขางตนขอใดกลาวไมถูกตอง 1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่เพาะปลูกขาวจาวมากกวาพื้นที่เพาะปลูกขาวโพดอยู ประมาณรอยละ 250 2. ภาคใตมีพื้นที่เพาะปลูกขาวโพดนอยกวาพื้นที่เพาะปลูกขาวจาวอยูประมาณรอยละ 225 3. อัตราสวนระหวางพื้นที่เพาะปลูกขาวจาวกับพื้นที่เพาะปลูกถั่วเขียวมีคาประมาณ 3 : 1 4. ถาจัดเรียงพื้นที่เพาะปลูกจากมากไปหานอยจะไดดังนี้คือขาวจาว ยาสูบ ถั่วเขียวและ ขาวโพดตามลําดับ ตารางที่ 2 พื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตขาวนาปกับขาวนาปรัง ป พื้นที่เพาะปลูก ( 1,000 ไร ) ผลผลิต ( 1,000 ตัน ) ขาวนาป ขาวนาปรัง ขาวนาป ขาวนาปรัง 2548 47,849 2,120 12,398 925 2549 53,198 2,378 14,132 1,198 2550 50,920 2,673 13,743 1,413 2551 53,554 3,039 12,295 1,606 2552 59,378 4,275 15,196 2,295 รวม 264,999 14,485 67,764 7,437
 19. 19. 19 บทความ บทความสั้น รูปแบบที่ 1 ประโยคสอดคลอง ตีความประโยค ไมสอดคลอง ตีความไมถูกตอง มีประมาณ 5 ขอ รูปแบบนี้ไมจําเปนตองหาประธาน โดยสามารถตีความจากขอตาง ๆ ตามขางบนได รูปแบบที่ 2 สรุปใจความสําคัญ หาประธาน ตัดตัวเลือกที่ไมมีประธาน เหลือไวเฉพาะที่มีประธาน เทานั้น อานและขีดเสนใตคําที่สําคัญขางตน ประธาน + คําที่สําคัญ คือคําตอบ รูปแบบที่ 3 เรื่องยอย ๆ 1. ขอความขางตนกลาวถึงเรื่องใด ทําเชนเดียวกับรูปแบบที่ 2 (ออกครั้งละ 1 ขอ) 2. ขอความขางตนผูเขียนมีจุดประสงคอยางไร หรือจุดประสงคของบทความ ทําโดยใช กลุมคํา ภาษาแสดงทรรศนะ สวนมากภาษาแสดงทรรศนะจะแสดงไวทายบทความ 3. ขอความขางตนกลาวไวกี่ประเด็น (ขอสอบจะตอบ 2 ประเด็นทุกครั้ง) 4. ขอสอบใหแยกความแตกตางของคําในพจนานุกรม เชน เรื่องเม็ด กับเมล็ด 5. ความแตกตางของคําศัพท 6. ขอสอบใหบริบทมาและศัพทที่ขีดเสนใต แลวถามความหมายของศัพทโดยการแปลจาก บริบทขางเคียง 7. ขอสอบใหความหมายของศัพทแตใหหาคําจํากัดความ 8. การหาประโยคที่มีความหมายหรือโครงสรางประโยคที่เหมือนกัน แนวขอสอบการอานขอความ – สรุปความ – ตีความ 1. นอกจากการเจรจาระหวางรัฐทั้งสองรัฐ ซึ่งเปนการติดตอระหวางรัฐเปนสวนใหญแลวการ ติดตอกันแบบหลายฝายพรอมกันก็มีมากขึ้น ในรูปแบบของการประชุมนานาชาติเพื่อตกลงกัน ในปญหาเฉพาะอยาง ขอความนี้ตีความอยางไร ก. ปจจุบันการติดตอระหวางรัฐมีมากขึ้น ข. การเจรจาแบบหลายฝายนั้นปญหาตองเกี่ยวของกับทุกฝาย ค. การแกปญหาโดยการเจรจาแบบหลายฝายไดรับความนิยมมากขึ้น ง. วัตถุประสงคของการเจรจาแบบรับแบบหลายฝายตางกัน 2. ความสับสนหรือไมเขาใจความหมายของคํา ทําใหเลือกใชคําผิดความหมายสื่อกันไมเขาใจ เชนคําวาประชากร ประชาชน ประชาคม แมจะมีความใกลเคียงกันแตหากใชผิดที่ก็ผิดความ ขอความขางตนสรุปไดอยางไร ก. คําวาประชากร ประชาชน ประชาคม มีความหมายเหมือนกัน
 20. 20. 20 ข. คําที่มีความหมายเหมือนกันมักทําใหเกิดความสับสนและเขาใจความหมายไมตรงกัน ค. การใชคําที่มีความหมายใกลเคียงกันตองใชในที่เดียวกัน จึงไมสับสน ง. การใชคําที่มีความหมายใกลเคียงกันหากไมเขาใจความหมายของคําทําใหสื่อกันไมเขาใจ 3. การเก็บภาษีอากรนั้นเปนมาตรการสําคัญของรัฐบาลในการลดชองวางความเหลื่อมล้ําของคน จนและคนรวย ขอความนี้ตีความวาอยางไร ก. ความเหลื่อมล้ําของคนจนและคนรวยสามารถขจัดไดดวยวิธีการเก็บภาษีอากร ข. มาตรการสําคัญที่สุดของการเก็บภาษีอากรคือลดชองวางของฐานะในชนชั้นที่แตกตางกัน ค. การลดชองวางความเหลื่อมล้ําระหวางคนจนและคนรวยเปนมาตรการสําคัญของรัฐบาล ง. การเก็บภาษีอากรชวยใหชองวางระหวางชนชั้นที่ตางกันลดนอยลง “ อยาคิดวามนุษยเปนสวนหนึ่งและเปนสวนหนึ่งซึ่งมีความหมายมากตอความยั่งยืน หรือลม สลายของธรรมชาติจงคิดวามนุษยไมเพียงเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติเทานั้น แตมนุษยเปนอันหนึ่งอัน เดียวกันกับธรรมชาติทั้งหมดดวย ” 4. ขอใดเปนสาระสําคัญของขอความขางตน ก. เราคือธรรมชาติ และธรรมชาติ คือเรา ข. เรากับธรรมชาติเปนสวนหนึ่งของโลกทั้งหมด ค. เราเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติและมีผลตอธรรมชาติ ง. เราเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติเทานั้น 5. ขอใดอนุมานไดจากขอความขางตน ก. การทําลายธรรมชาติเทากับเปนการทําลายมนุษยเอง ข. การดํารงอยูและวิถีชีวิตของมนุษยมีผลตอธรรมชาติมาก ค. ธรรมชาติไมสามารถอยูไดอยางยั่งยืนหากปราศจากมนุษย ง. การทําลายของมนุษยแทจริงก็คือการทําลายธรรมชาตินั่นเอง 6. ภาวะสังคมไทยในปจจุบันยังเปดโอกาสใหคนพิการนอยมาก ทั้งนี้เพราะการเผยแพรความรู ความเขาใจจากหนวยงานของภาครัฐบาลไปสูสาธารณชนยังไมกวางขวางเพียงพอ สาระสําคัญของขอความนี้คือขอใด ก. ทางเลือกและโอกาสของคนพิการ ข. สาเหตุที่คนพิการดอยโอกาส ค. การแกไขปญหาสังคมของรัฐบาล ง. การเผยแพรความรูความเขาใจจากหนวยงานของภาครัฐบาล
 21. 21. 21 GRAMMAR AND VOCABULARY 1. John left Hague for Paris. ก. The; blank ข. The; the ค. blank; blank ง. blank; the ตอบ ก. The; blank ชื่อเมือง หมูบานไมตองมี article นําหนา ยกเวน The Hague (เมืองสําคัญในเนเธอรแลนด) 2.There was a big flood at Petchaboon; it heavily for many days. ก. rains ข. is raining ค. would rain ง. had been raining ตอบ ง. had been raining ใช Past Perfect Continuous Tense (had + been + v.ing) เพื่อเนนชวงเวลาที่เหตุการณ เกิดอยางตอเนื่องในอดีต (ใช Past Perfect Continuous) กอนที่จะมีอีกเหตุการณหนึ่งเกิดขึ้น ตามมา ซึ่งเปนผลเกี่ยวเนื่องมาจากเหตุการณที่เกิดอยางตอเนื่องนั่นเอง (ใช Simple Past) 3. Buddhists go to the temple every Sunday like Christians ? ก. Did; did ข. Have; have ค. Does; do ง. Do; do ตอบ ง. Do; do ใช Simple Present Tense (v.1 ผันตามประธาน) แสดงการกระทําหรือเหตุการณที่เปน ปกติวิสัยหรือสม่ําเสมอ การทําประโยค Simple Present เปนประโยคคําถามประเภท Yes / No Question 1. ประโยคที่มี v. ชวยใหยาย v. ชวยนั้นไปไวตนประโยค 2. ประโยคที่มี v. ทั่วไปใหใส “do / does” ไวตนประโยค โดย v. นั้นจะมีรูปเปน v.1 (ไม ผัน) เสมอ 4.I home yesterday when suddenly a motorcycle bumped into my car. ก. have driven ข. was driving ค. had driven ง. have been driving ตอบ ข. was driving การใช Past Continuous Tense เชื่อมเหตุการณ 2 เหตุการณที่เกิดขึ้นไมพรอมกันในอดีต โดยมีคําเชื่อม เชน While, when, as เปนตน 5. Judges are paid more than other civil servants. ก. blank; blank ข. The; the ค. The; blank ง. blank; the
 22. 22. 22 แนวขอสอบ คอมพิวเตอร 1. ระเบียบนักศึกษาจํานวน 100 คน ที่ปอนเขาสูคอมพิวเตอร และนําไปเรียงลําดับตาม รหัสนักศึกษาจากนอยไปมาก ผลของการปฏิบัติการนี้เรียกวา (1) ขอมูล (Data) (2) สารสนเทศ (Information) (3) ระบบ (System) (4) รายการขอมูล (Field) ตอบ2 ขอมูล (Data) คือ วัตถุดิบหรือขอเท็จจริงที่ใชเปนสิ่งเขาของคอมพิวเตอร สวน สารสนเทศ (Information) คือ ขอมูลที่มีการประมวลผลแลว และถูกจัดระเบียบใหอยูใน รูปแบบที่เปนประโยชน 2. ระบบที่รวบรวมขอมูล ประมวลผล สรุปใจความ และใชผลิตรายงานการขาย รวมทั้ง จําแนกแนวโนมการขายใหแกผูบริหารได เรียกระบบนี้วา (1) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (2) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (3) ระบบรายงานการขาย (4) ปญญาประดิษฐ ตอบ1 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System : MIS) คือระบบที่ใชคอมพิวเตอรในการรวบรวมขอมูล ประมวลผล สรุปใจความ และใชผลิตรายงาน ตาง ๆ ใหกับผูบริหาร 3.คอมพิวเตอรขนาดใดตอไปนี้ที่กรมอุตุนิยมวิทยาใชสําหรับพยากรณอากาศ (1) Mainframe Computer (2) Microcomputer (3) Supercomputer (4) Minicomputer ตอบ3 Supercomputer เปนคอมพิวเตอรขนาดใหญที่สามารถจุขอมูลไดเปนจํานวน มากและมีความเร็วในการประมวลผลสูงมาก จึงเหมาะสําหรับงานออกแบบขนาดใหญและ ซับซอนโดยเฉพาะงานทางดานวิทยาศาสตร เชน การพยากรณอากาศ งานวิจัยกิจกรรม Seismic เปนตน 4. ทานคิดวาคอมพิวเตอรขนาดใดตอไปนี้ใชงานแพรหลายในปจจุบันมากที่สุด (1) Mainframe Computer (2) Microcomputer (3) Supercomputer (4) Minicomputer
 23. 23. 23 ตอบ2 Microcomputer เปนคอมพิวเตอรขนาดเล็กที่สามารถเคลื่อนยายไดสะดวกมี ความสามารถในการทํางานสูง และมีราคาไมแพงมากนัก ดังนั้นจึงไดรับความนิยมในการ นําไปใชงานในองคกรธุรกิจตาง ๆ ใชในบาน หรือหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร 5.สวนประกอบใดตอไปนี้ไมใชหนวยประมวลผลกลาง (CPU) (1) Primary storage Section (2) Arithmetic and Logic Unit (3) Control Unit (4) Input Unit ตอบ4 หนวยประมวลผลกลาง (CPU) ถือวาเปนสมองของระบบคอมพิวเตอร ประกอบดวย 3 สวนไดแก 1. หนวยความจําหลัก (Primary Storage or Memory) 2. หนวยคํานวณและตรรกะ (Arithmetic and Logic Unit) 3. หนวยควบคุม (Control Unit) 6.อุปกรณที่ใชสําหรับรับหรือสงขอมูลระหวางสวนประกอบตางๆของระบบคอมพิวเตอร เรียกวา (1) Bus (2) Port (3) keyboard (4) Mouse ตอบ1 Data Bus คือ สายสําหรับการสื่อสารขอมูลระหวางอุปกรณคอมพิวเตอรตางๆ โดยคอมพิวเตอรที่มีขนาดของตัวประมวลผลแตกตางกัน ก็จะมีบัสขอมูลที่แตกตางกันดวย 7. อุปกรณใดตอไปนี้จัดวาเปนทั้ง Input Device และ Output Device (1) Plotter (2) Mouse (3) Modem (4) Light Pen ตอบ3 อุปกรณที่จัดวาเปนทั้ง Input และ Output Device เชน Modem, Diskette, Magnetic Tape, Terminal เปนตน 8. อุปกรณใดตอไปนี้เปน Output Device ที่ใชงานมากที่สุด (1) จอภาพ (CRT) (2) เครื่องพิมพ (Printer) (3) ดิสเก็ต (Diskette) (4) แผน CD ตอบ1 Output Device คืออุปกรณสงออกที่ใชแสดงผลลัพธที่ไดจากการประมวลผล จากคอมพิวเตอรใหอยูในรูปแบบที่มนุษยสามารถเขาใจได โดยอุปกรณสงออกที่นิยม นํามาใชงานมากที่สุด คือ จอภาพ รองลงมาก็คือ เครื่องพิมพ
 24. 24. 24 92.คําสั่ง RANGE ใน EXCEL หมายความถึงขอใด ก. การกําหนดชวงของขอมูล ข. ความกวางของขอมูล ค. ระหวางหางของตัวอักษร ง. ความกวางของตัวอักษรที่ปรากฏในแตละเซลล ตอบ ก. การกําหนดชวงของขอมูล 93. เครื่องหมาย # ที่ปรากฏในตาราง EXCEL หมายความถึงขอใด ก. ตัวหนังสือมีความยาวมากกวาความกวางของเซลล ข. มีขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการคํานวณ ค. ความกวางของเซลลไมพอที่จะแสดงผล ง. สูตรหรือฟงกชั่นที่ใชไมถูกตอง ตอบ ค. ความกวางของเซลลไมพอที่จะแสดงผล 94. TAN( ) เปนฟงกชั่นใน EXCEL ใชในการหาคาตามขอใด ก. หาคาวัน เวลา ข. คํานวณดานคณิตศาสตร ค. จัดการตัวหนังสือ ง. คํานวณดานฐานขอมูล ตอบ ข. คํานวณดานคณิตศาสตร 95. เครื่องมือ ใน EXCEL เรียกวาอะไร ก. Mouse Pointer ข. Dot Pointer ค. Cell Pointer ง. Pointer ตอบ ก. Mouse Pointer 96. ไฟลงานที่ Save ดวยMicrosoft Word มีนามสกุลดังขอใด ก. docx ข. Xls ค. .jpg ง. Ppt ตอบ ก. docx 97. โปรแกรม Microsoft Word เหมาะสําหรับงานประเภทใด ก. งานออกแบบกราฟฟก ข. งานคํานวณ
 25. 25. 25 สั่งซื้อไดที่ www.SheetRam.com โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422, 085-9679080,085-9993722,085-9993740 แจงการโอนเงิน พรอมชื่อ และอีเมลลที่ LINE ID : sheetram โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422,085-9679080, 085-9993722,085-9993740

×