Common shlokas and mantras for prayer

22,709 views

Published on

prayerbook based on the actual sequence of shlokas and mantras followed at shiva vishnu mandir (temple) at cleveland, ohio.

i made this booklet to ensure correct spelling, pronunciation, translation, transliteration and meaning. added the icons of the divine forms to add more visual charm.

Published in: Education, Spiritual
8 Comments
22 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
22,709
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
126
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
8
Likes
22
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Common shlokas and mantras for prayer

 1. 1. maindr /paaTaYnaa pauistaka mandir prayer book iSava hr ga¨aDar Sa¦r ivazNau hir naarayaNa pa$naaBa shiva hara gaGgAdhara shaGkara viShNu hari nArAyaNa padmanAbha shiva-viShNu mandira Shiva Vishnu Temple 7733 Ridge Rd Parma OH 44129 (440) 888-9433 please return prayer book after use
 2. 2. AnaukmaiNaka / contents ♦ tips on fruitful praying| ♦ püaTaYnaa kœ kþC sauJaava ♦ various stutis in dEvanAgarI script (saMskRit) ♦ stauita - devanaagarI ilaipa maeM (saMskŒta) ♦ various stutis in roman script (english) ♦ word meaning and translations ♦ stauita - raemana ilaipa maeM (AMgüejaI) ` ♦ stauitayaaeM {vaM AartaI kœ SabdaTaY {vaM vyaaKyaa • Bagavaana kœ naama va paaTaYnaa, ApanaI vaaNaI sae baaelae, gaa{: / M (kœvala mana maeM hI nahIM) | • [nheM spazq, saa`f-saa`f baaelae, gaa{: | M • [nheM o#a va Bai£ kœ saaTa baaelae, gaa{: | M • Apanae va Bagavaana kI pasaÆataa kœ ila{ baaelae, gaa{: | / M • [nakœ ATaY samaJa kr baaelae, gaa{: | M • naama va paaTaYnaa baaelatae, gaatae samaya ATaY ka Aanand laeM | / • paaTaYnaa maeM SamaY yaa gavaY na kreM | / • saccae Zana sae saccaI Bai£ jaagataI hE | —— • say, sing the names and prayers of the lord with your own voice (not just murmuring under the breath) | • say, sing them clearly | • say, sing them with shraddhA (respectful faith) and bhakti (devotion) | • say, sing them for the enjoyment of lord and self| • understand their meaning as well| • enjoy the meaning as you say, sing the names and prayers | • don’t be shy or proud | • true jJAna (wisdom) leads to true bhakti (devotion) | please return prayer book after use if you need a personal copy of this prayer book, please contact Shashikant Joshi at (440) 725-2973 or email to shashi@GreatIndiaOnline.com this is an extremely humble attempt at providing some service to the devotees. if there are any errors, ommissions etc, please forgive them but do inform me so that they may be corrected in future. - shashikant joshi
 3. 3. gaNaeSa stauita kŒzNa stauita gajaananaM BaUta-gaNaaid saeivataM kŒzNaaya vaasaudvaaya, devakI-nandnaaya ca | e kipatTa-jaMbaU-fla-saar Baixatama | nandgaaepakþmaaraya, gaaeivandaya namaae namaH ó [maa-sautaM Saaek-ivanaaSa-karNaM namaaima ivaGnaeÖr paad-pa¦jama ó gau@ stauita gau@baY&a gau@ivaYzNauH, gau@devaae maheÖrH| / Y gau@H saaxaata par/ba&, tasmaE oI gaurvae namaHó iSava stauita vande SamBaUM [maapaitaM saurgau@M vande jagatkarNama vande paÆaga-BaUzaNaM maRgaDarM vande paSaUnaaM paitama | sarsvataI stauita vande saUyaY-SaSaa¦-vaiÈ-nayanaM vande mauknd-i/payama þ yaa kþndendu-tauzaarhar-Davalaa yaa SauBava×avaRtaa / vande Ba£janaaoyaM ca vardM vande iSavaM-Sa¦rma ó yaa vaINaavardNw maiNwtakra yaa Öetapa$asanaa | yaa ba&acyauta-Sa¦r paBaRitaiBadevaEH sada vaindtaa / / Y hnaumaana stauita saa maaM paatau sarsvataI BagavataI inaHSaezajaaw´apaha ó manaaejavaM maa@ta-taulya-vaegaM devaI (dugaaY) stauita ijataein/dyaM baui#mataaM vairƒma | vaataatmajaM vaanar-yaUTa-mauKyaM savaYma¨la maa¨lyae, iSavae savaaYTaYsaaiDakœ | oIrama-dUtaM SarNaM papa%eó / SarNyae Xyambakœ gaaEir, naarayaiNa namaaeöstautae ó AatmaapaYNama naarayaNa stauita kayaena vaacaa manasaein/dyaEvaaY SaantaakarM Baujaga-SayanaM pa$naaBaM saurSama e bau#´atmanaa vaa pakŒitasvaBaavaata | / ivaÖaDaaraM gagana-saÅSaM maeGavaNaYM SauBaa¨ma | kraeima ya%ta saklaM parsmaE laxmaIkantaM kmalanayanaM yaaeigaiBaDyaaYna-gamyama naarayaNaayaeita samapaYyaaima ó vande ivazNau BavaBaya-hrM savaYlaaekknaaTama ó Š tvamaeva maataa ca ipataa tvamaeva, rama stauita tvamaeva banDauÕ saKaa tvamaeva| tvamaeva iva%a divaNaM tvamaeva, / ramaaya ramaBa/daya, ramacan/daya vaeDasae | tvamaeva savaYM mama deva deva ó rGaunaaTaaya naaTaaya, saItaayaaH patayae namaH ó pronounciation guide: trailing ‘a’ is silent vowels=a A i I u U Ri QI, E ai o au aM aH; consonants=k kh g gh G ; ch chh silent| j jh J ; T (q) Th D (W w.) Dh (Wh) N ; t (ta) th d dh n ; p ph b bh m ; y r l v/w ; sh Sh (za) s h ; ksh tr jJ (Z); B=chandra-bindu compiled by Shashikant Joshi . contact for errors or suggestions (440) 725-2973 or email shashi@GreatIndiaOnline.com
 4. 4. AartaI ~ jaya jagadISa hre, svaamaI jaya jagadISa hre | Ba£ janaaeM kœ sa¦q, dasa janaaeM kœ sa¦q, xaNa maeM dUr kre ó ~ jaya³ ó1ó kpaYUrgaaErM k@NaavataarM, saMsaarsaarM Baujagaen/d-harma | sada vasantaM *dyaarivande, BavaM BavaanaI-saihtaM namaaima || jaae Dyaavae fla paavae, duHKa ivanaSae mana ka, svaamaI, duHKa ³ sauKa-sampaiôa Gar Aavae, sauKa-sampaiôa Gar Aavae, kŸ imaqe tana ka ó ~ jaya³ó2ó ma¨laM Bagavaana SamBaU ma¨laM vaRzaBa-Dvaja | ma¨laM paavaYtaInaaTaH ma¨laayatanaaeöhrH ó maata-ipataa tauma maer, SarNa gahU: (maE) iksakI, svaamaI, SarNa ³ e M tauma ibana AaEr na dUjaa, paBau ibana AaEr na dUjaa, / Aasa kV: (maE) ijasakI ó ~ jaya³ó3ó M tauma paUrNa parmaatmaa, tauma AntayaaYmaI, svaamaI, tauma AntayaaYmaI paar-/ba& parmaeÖr, paar-/ba& parmaeÖr, tauma sabakœ svaamaI ó ~ jaya³ó4ó ma¨laM Bagavaana ivazNauH ma¨laM ga@w-Dvaja | tauma k@Naa kœ saagar, tauma paalanaktaaY, svaamaI, tauma rxakktaaY ma¨laM pauNwrIkaxaH ma¨laayatanaaeöhirH ó maEM maUrKa Kala kamaI, maEM saevak tauma svaamaI, ———— kŒpaa krae BataaY ó ~ jaya³ó5ó savaYma¨la maa¨lyae, iSavae savaaYTaYsaaiDakœ | SarNyae Xyambakœ gaaEir, naarayaiNa namaaeöstautae ó tauma hae {k Agaaecar, sabakœ paaNapaita, svaamaI, sabakœ paaNapaita / / ———— iksa ivaiDa imalaU: dyaamaya, iksa ivaiDa imalaU: dyaamaya, AcyautaM kœSavaM ramanaarayaNama | maEM taumasae kþmaita ó ~ jaya³ó6ó kŒzNa damaaedrM vaasaudevaM hirma || oIDarM maaDavaM gaaeipaka-vallaBama | dInabanDau duHKa-htaaY, tauma rxak maer, svaamaI, tauma Qakur maere e jaanakI-naayakš oIramacan/dM Bajae | Apanae haTa [QaAae, Apanae carNa baW.aAae, @i+maNaI-naayakš oIkŒzNacan/dM Bajae || ãar paw.a maEM taeró ~ jaya³ó7ó e ivazaya-ivakar imaqaAae, paapa hrae devaa, svaamaI, kŸ hrae devaa o#a Bai£ baW.aAae, o#a paema baW.aAae, / santana kI saevaaó ~ jaya³ó8ó (Anya, Aitair+ta H-) tana-mana-Dana saba hE taera, svaamaI, saba kþC hE taera taera tauJakae ApaYNa, taera tauJakae ApaYNa, +yaa laagae maera ó ~ jaya³ó9ó pronounciation guide: trailing ‘a’ is silent vowels=a A i I u U Ri QI, E ai o au aM aH; consonants=k kh g gh G ; ch chh silent| j jh J ; T (q) Th D (W w.) Dh (Wh) N ; t (ta) th d dh n ; p ph b bh m ; y r l v/w ; sh Sh (za) s h ; ksh tr jJ (Z); B=chandra-bindu compiled by Shashikant Joshi . contact for errors or suggestions (440) 725-2973 or email shashi@GreatIndiaOnline.com
 5. 5. kRiShNa stuti gaNEsha stuti kRiShNAya vAsudEvAya gajAnanam bhUta-gaNAdi sEvitam dEvakI-nandanAya cha| kapittha-jambU-phala-sAra bhakshitam| nanda-gopa-kumArAya umA-sutam shoka-vinAsha-kAraNam govindAya namo namaH|| namAmi vighnEshvara pAda-paGkajam|| guru stuti gurur-brahmA gurur-viShNuH gurur-dEvo mahEshvaraH| guruH sAkshAt para-brahma tasmai shrI guravE namaH|| shiva stuti vandE shambhU umA-patim sura-gurum vandE jagat-kAraNam vandE pannaga-bhUShaNam mRiga-dharam vandE pashUnAm patim| sarasvatI stuti vandE sUrya-shashAGka-vahni-nayanam yA kundEndu-tuShAra-hAra-dhavalA vandE mukunda-priyam yA shubhra-vastrAvRitA vandE bhakta-janAshrayam cha varadam yA vINA-vara-daNDa maNDita-karA vandE shivam-shaGkaram|| yA shvEta-padmAsanA| yA brahmAchyuta-shaGkara prabhRitibhir- hanumAna stuti dEvaiH sadA vanditA manojavam mAruta-tulya-vEgam sA mAm pAtu sarasvatI bhagavatI jitEndriyam buddhimatAm variShTham| niHshESha-jADyA’pahA|| vAtAtmajam vAnara-yUtha-mukhyam shrI-rAma-dUtam sharaNam prapadyE|| dEvI (durgA) stuti sarva-maGgala mAGgalyE, shivE sarvArtha-sAdhikE| sharaNyE tryambakE gauri, nArAyaNi namo’stutE|| nArAyaNa stuti shAntAkAram bhujaga-shayanam padma-nAbham surEsham vishvAdhAram gagan-sadRisham mEgha-varNam shubhAGgam| AtmArpaNam lakshmI-kAntam kamala-nayanam kAyEna vAchA manasEndriyair-vA yogibhir-dhyAna-gamyam buddhyAtmanA vA prakRiti-svabhAvAt| vandE viShNu bhava-bhaya-haram karomi yadyat sakalam parasmai sarva-lokaika-nAtham|| nArAyaNAyEti samarpayAmi|| rAma stuti tvamEva mAtA cha pitA tvamEva rAmAya rAma-bhadrAya tvamEva bandhush-cha sakhA tvamEva| rAma-chandrAya vEdhasE| tvamEva vidyA draviNam tvamEva raghu-nAthAya nAthAya tvamEva sarvam mama dEva dEva|| sItAyAH patayE namaH|| pronounciation guide: trailing ‘a’ is silent vowels=a A i I u U Ri QI, E ai o au aM aH; consonants=k kh g gh G ; ch chh silent| j jh J ; T (q) Th D (W w.) Dh (Wh) N ; t (ta) th d dh n ; p ph b bh m ; y r l v/w ; sh Sh (za) s h ; ksh tr jJ (Z); B=chandra-bindu compiled by Shashikant Joshi . contact for errors or suggestions (440) 725-2973 or email shashi@GreatIndiaOnline.com
 6. 6. AratI O jaya jagadIsha harE, svAmI jaya ... bhakta janoB kE saGkaTa, dAsa janoB ..., karpUra-gauram karuNAvatAram kshaNa mEB dUra karE| O jaya ... ||1|| saMsAra-sAram bhujagEndra-hAram | sadA vasantam hRidayArvindE jo dhyAvE phala pAvE, duHkha vinashE mana kA, bhavam bhavAnI-sahitam namAmi || svAmI, duHkha vinashE mana kA | sukha-sampatti ghara AvE, sukha-sampatti ghara AvE, maGgalam bhagavAna shambU, kaShTa miTE tana kA|| O jaya... ||2|| maGgalam vRiShabha-dhvaja | maGgalam pArvatI-nAthaH, mAta-pitA tuma mErE, sharaNa gahUB (maiB) kisakI, maGgalAyatano’haraH || svAmI, sharaNa gahUB (maiB) kisakI | tuma bina aura na dUjA, prabhu bina aura na dUjA, Asa karUB (maiB) jisakI || O jaya... ||3|| tuma pUraNa param-AtmA, tuma antar-yAmI, svAmI, tuma antar-yAmI | pAra-brahma paramEshvara, pAra-brahma ... , tuma sabakE svAmI || O jaya... ||4|| tuma karuNA kE sAgara, tuma pAlana-kartA, maGgalam bhagavAna viShNu, svAmI, tuma rakshaka-kartA | maGgalam garuDa-dhvaja | maiB mUrakha khala kAmI, maiB sEvaka tuma maGgalam puNDarIkAkshaH, svAmI, maGgalAyatano’hariH || kRipA karo bhartA || O jaya... ||5|| ——— sarva-maGgala mAGgalyE, shivE sarvArtha-sAdhikE| tuma ho Eka agochara, sabakE prANa-pati, sharaNyE tryambakE gauri, nArAyaNi namo’stutE|| svAmI, sabakE prANa-pati| ——— kisa vidhi milUB dayA-maya, kisa vidhi ... , maiB tumasE ku-mati || O jaya... ||6|| achyutam kEshavam rAma-nArAyaNam kRiShNa dAmodaram vAsudEvam harim dIna-bandhu duHkha-hartA, tuma rakshaka mErE, shrI-dharam mAdhavam gopikA-vallabham svAmI, tuma Thakura mErE| jAnakI-nAyakam shrI-rAma-chandram bhajE apanE hAtha uThAo, apanE charaNa baWhAo, rukmiNI-nAyakam shrI-kRiShNa-chandram bhajE dvAra paWA maiB tErE|| O jaya... ||7|| viShaya-vikAra miTAo, pApa haro dEvA, svAmI, kaShTa haro dEvA| shraddhA bhakti baWhAo, shraddhA prEma baWhAo, santana kI sEvA || O jaya... ||8|| (extra, optional:- ) tana-mana-dhana saba hai tErA, svAmI, saba kuchha hai tErA| tErA tujha ko arpaNa, tErA tujha ko arpaNa, kyA lAgE mErA || O jaya... ||9|| pronounciation guide: trailing ‘a’ is silent vowels=a A i I u U Ri QI, E ai o au aM aH; consonants=k kh g gh G ; ch chh silent| j jh J ; T (q) Th D (W w.) Dh (Wh) N ; t (ta) th d dh n ; p ph b bh m ; y r l v/w ; sh Sh (za) s h ; ksh tr jJ (Z); B=chandra-bindu compiled by Shashikant Joshi . contact for errors or suggestions (440) 725-2973 or email shashi@GreatIndiaOnline.com
 7. 7. SabdaTaY Anauvaad word meaning and translations gaNaeSa stauita (gaNEsha stuti) gajaananaM BaUta-gaNaaid saeivataM gajAnanam bhUta-gaNAdi sEvitam kipatTa-jaMbaU-fla-saar Baixatama | kapittha-jambU-phala-sAra bhakshitam | umA-sutam shoka-vinAsha-kAraNam [maa-sautaM Saaek-ivanaaSa-karNaM namAmi vighnEshvara pAda-paGkajam || namaaima ivaGnaeÖr paad-pa¦jama ó he gajamauKa, gaNapaita, kipatTa-jambaU fla kœ saar kae Kaanae vaalae, paavaYtaIpauXa, Saaek ka ivanaaSa krnae vaalae, ivaGnaeÖr, maEM Aapakœ carNakamalaaeM maeM namana krtaa (krtaI) h:U | [gaja=elephant; Ananam=face; bhUta-gaNa-Adi=spirits and people etc.; sEvitam=served by; kapittha=wood apple; jambU=rose apple, jAmun; phala=fruit; sAra=essence; bhakshitam=one who eats; umA=parvatI; sutam=son; shoka=sorrow; vinAsha=destruction; kAraNam=cause; namAmi=i bow; vighnEshvara=controller of obstacles; pAda=feet; paGkajam=lotus] one who has elephant face; is attended by all people; eats the essence of wood-apple and rose-apple fruits; is son of umA; cause of the destruction of sorrow; controller of obstacles; - i salute his lotus feet| ——————— gau@ stauita (guru stuti) ga@/baY&a gau@ivaYzNauH gau@devaae maheÖrH | Y gurur-brahmA gurur-viShNuH gurur-dEvo mahEshvaraH | gau@H saaxaata par/ba& tasmaE oI gaurvae namaH ó guruH sAkshAt para-brahma tasmai shrI guravE namaH || gau@ ba&a hE, gau@ ivazNau hE, gau@ iSava hE| gau@ saaxaata par/ba& hE, [sa oI gau@ kœ ila{ namaskar | / [guruH=guru; brahmA=the creator; viShNUH=the sustainer; mahEshvaraH=shiva; sAkshAt=witness, completely true, embodiment; para-brahma=supreme brahman; tasmai=to him; shrI=splendid, sir; guravE=to guru; namaH=salutations;] guru is (the creator) brahmA; guru is (the sustainer) viShNu; guru is (the transformer) shiva; guru is the supreme brahman incarnate; salutations to such splendid guru | ——————— sarsvataI stauita (sarasvatI stuti) yaa kþndendu-tauzaarhar-Davalaa yaa SauBava×avaRtaa / yA kundEndu-tuShAra-hAra-dhavalA yA shubhra-vastrAvRitA yaa vaINaavardNw maiNwtakra yaa Öetapa$asanaa | yA vINA-vara-daNDa maNDita-karA yA shvEta-padmAsanA | yaa ba&acyauta-Sa¦r paBaRitaiBadevaEH sada vaindtaa / / Y yA brahmAchyuta-shaGkara prabhRitibhir-dEvaiH sadA vanditA saa maaM paatau sarsvataI BagavataI inaHSaezajaaw´apaha ó sA mAm pAtu sarasvatI bhagavatI niHshESha-jADyApahA || jaae kmala, can/d yaa Aaesa kI ba:daeM kœ har saI safœd hE, jaae safœd vasXa pahnae hE, ijasakœ haTa vaINaa kœ stamBa sae sauSaaeiBata U hE, jaae safœd kmala par baEQI hE, jaae ba&a, ivazNau, iSava va devataaAaeM sae Sau@ sae hI vaindta hE, vah BagavataI sarsvataI (maer) M / e AZana kae samaUla naŸ kr mauJae bacaayae | [yA=one who; kunda=jasmine/lotus; indu=moon; tuShAra=dew; hAra=garland; dhavalA=white (as); shubhra=white; vastra=cloth; AvRitA=covered; vINA-vara-daNDa=boon giving stem of the vInA; maNDita=adorned; karA=whose hands are (adorned); shvEta=white; padma=lotus; AsanA=seated; achyuta=viShNu; prabhRitibhir=from the very beginning; dEvaiH=divine forms; sadA=always; vanditA=praised by; bhagavatI=resplendid, great, divine; niHshESha=without residue, trace; jADya=ignorance, numbness; apahA=one who destroys, removes, repels] who is white as a jasmine/lotus, moon and garland of dew drops; who is clad in white cloths; whose hands are adorned with the boon giving stem of the vInA; who sits on white lotus; who is always respected by brahmA, viShNu and shiva and other dEva; that divine sarasvatI, rescue me, by eradicating the (illness of) ignorance| pronounciation guide: trailing ‘a’ is silent vowels=a A i I u U Ri QI, E ai o au aM aH; consonants=k kh g gh G ; ch chh silent| j jh J ; T (q) Th D (W w.) Dh (Wh) N ; t (ta) th d dh n ; p ph b bh m ; y r l v/w ; sh Sh (za) s h ; ksh tr jJ (Z); B=chandra-bindu compiled by Shashikant Joshi . contact for errors or suggestions (440) 725-2973 or email shashi@GreatIndiaOnline.com
 8. 8. devaI(dugaaY) stauita (dEvI/durgA stuti) savaYma¨la maa¨lyae iSavae savaaYTaYsaaiDakœ | sarva-maGgala mAGgalyE shivE sarvArtha-sAdhikE | SarNyae Xyambakœ gaaEir naarayaiNa namaaeöstautae ó sharaNyE tryambakE gauri nArAyaNi namo’stutE || ma¨lamaya, SauBa, sabakœ manaaerTa paUre krnae vaalaI, SarNa laenae yaaegya, iXanaeXaI, gaaErI, naarayaNaI – paNaama hE; sabaka ma¨la kreM | / [sarva-maGgala=good of everyone; mAGgalyA=auspicious; shivA=auspicious, durgA, shakti; sarvArtha=all purposes, desires; sAdhikA=realiser; sharaNyA=one who gives refuge; tryambakA=three eyed; gaurI=fair (pArvatI); namo’stutE=salutations] o auspicious; durgA; one who realises all purposes (wishes); one whose refuge should be sought; three-eyed; fair; nArAyaNI; i bow to you; let good happen to all| ——————— naarayaNa stauita (nArAyaNa stuti) SaantaakarM Baujaga-SayanaM pa$naaBaM saurSama e shAntAkAram bhujaga-shayanam padma-nAbham surEsham ivaÖaDaaraM gagana-saÅSaM maeGavaNaYM SauBaa¨ma | vishvAdhAram gagan-sadRisham mEgha-varNam shubhAGgam | laxmaIkantaM kmalanayanaM yaaeigaiBaDyaaYna-gamyama lakshmI-kAntam kamala-nayanam yogibhir-dhyAna-gamyam vandE viShNu bhava-bhaya-haram sarva-lokaikanAtham || vande ivazNau BavaBaya-hrM savaYlaaekknaaTama ó Š Saanta, Saezanaaga kI SaEyyaa par saaenae vaalae, pa$naaBa, devataaAaeM kœ PYÖr, ivaÖ kœ AaDaar, gagana jaEsae (ivaSaala), baadla kœ r¨ kœ, SauBa A¨aeM vaalae, laxmaIpaita, kmalanayana, yaaeigayaaeM kœ Dyaana maeM Aanae vaalae, ivazNau, saMsaar kœ Baya kae hrnae vaalae, saba laaekaeM kœ {knaaTa kI jaya hae | [shAnta=peaceful; AkAram=form; bhujaga=cobra; shayanam=bed; padma=lotus; nAbham=navel; sura=divine forms; Isham=protector of; vishva=universe; AdhAram=support; gagan=sky, void; sadRisham=like; mEgha=rain bearing clouds; varNam=color; shubha=auspicious; aGgam=body (parts); kAntam=consort; kamala=lotus; nayanam=eyes; yogibhir=for the yogi; dhyAna=meditation; gamyam=accessible; vandE=hail; bhava=mortal world; bhaya=fear (of); haram=remover; sarva=all; loka=world; Eka=one; nAtham=protector;] one who has a peaceful form; reclines on the (celestial) cobra (shESha-nAga, ananta); has lotus growing out of navel; protector of the divine forms; support of the entire universe; (vast and all pervading) like the sky (ether, space); of the colour of rain-bearing clouds; with auspicious body; consort of lakshmI; lotus eyed; accesible to yogIs in meditation; remover of the fears of mortal cycles of rebirth; one protector of all worlds; o viShNu; praise to you! ——————— rama stauita (rAma stuti) ramaaya ramaBa/daya ramacan/daya vaeDasae | rAmAya rAma-bhadrAya rAma-chandrAya vEdhasE | rGaunaaTaaya naaTaaya saItaayaaH patayae namaH ó raghu-nAthAya nAthAya sItAyAH patayE namaH || rama kœ ila{, Ba/d rama kœ ila{, can/d sae (SaItala) rama kœ ila{, ba&svaVpa (rama) kœ ila{, rGau kþla kœ saMrxak kœ / ila{, (sabakœ) naaTa kœ ila{, saItaa (maataa) kœ paita kœ ila{ namaskar hE | [rAmAya=for rAma; rAma-bhadrAya=for the benevolent rAma; rAma-chandrAya=for the moon like rAma; vEdhasE=for the brahma like (rAma); raghunAthAya=protector of the dynasty of great raghu; nAthAya=for the protector; sItAyAH=of sItA; patayE=for husband; namaH=salutations;] for rAma; for the benevolent (gentle, cultured) rAma; for the moon-like rAma (cool, beautiful, soothing); for brahma-swarUpa (rAma); for the protector of raghu dynasty; for the protector (of everything); for the husband of sItA; - salutations! pronounciation guide: trailing ‘a’ is silent vowels=a A i I u U Ri QI, E ai o au aM aH; consonants=k kh g gh G ; ch chh silent| j jh J ; T (q) Th D (W w.) Dh (Wh) N ; t (ta) th d dh n ; p ph b bh m ; y r l v/w ; sh Sh (za) s h ; ksh tr jJ (Z); B=chandra-bindu compiled by Shashikant Joshi . contact for errors or suggestions (440) 725-2973 or email shashi@GreatIndiaOnline.com
 9. 9. kŒzNa stauita (kRiShNa stuti) kŒzNaaya vaasaudvaaya devakI-nandnaaya ca | e kRiShNAya vAsudEvAya dEvakI-nandanAya cha | nandgaaepakþmaaraya gaaeivandaya namaae namaH ó nanda-gopa-kumArAya govindAya namo namaH || kŒzNa kœ ila{, vasaudva kœ pauXa kœ ila{ AaEr devakI kœ pauXa kœ ila{, nandgaaepa (ãara paalae ga{) kþmaar kœ ila{, gaaeivand e kœ ila{ namaskar hE | [kRiShNAya=for kRiShNa; vAsudEvAya=for son of vasudEva; dEvakI-nandanAya=for son of dEvakI; cha=and; nanda- gopa-kumArAya=for the young boy of nanda the cowherd; govindAya=for govinda; ] for kRiShNa; for son of vasudEva; and for the son of dEvakI; for one who is raised by nanda the cowherd; for (one known as) govinda - salutations! ——————— iSava stauita (shiva stuti) vande SamBaUM [maapaitaM saurgau@M vande jagatkarNama vandE shambhU umA-patim sura-gurum vandE jagat-kAraNam vande paÆaga-BaUzaNaM maRgaDarM vande paSaUnaaM paitama | vandE pannaga-bhUShaNam mRiga-dharam vandE pashUnAm patim| vandE sUrya-shashAGka-vahni-nayanam vandE mukunda-priyam vande saUyaY-SaSaa¦-vaiÈ-nayanaM vande mauknd-i/payama þ vandE bhakta-janAshrayam cha varadam vandE shivam-shaGkaram|| vande Ba£janaaoyaM ca vardM vande iSavaM-Sa¦rma ó SamBaU (svayaMBaU), [maapaita, devataaAaeM kœ gau@ kI jaya hae, jagata kœ karNa kI jaya hae, saa:pa kœ har pahnanae vaalae kI, paSauAaeM kae DaarNa krnae vaalae kI jaya hae, paSaupaita kI jaya hae | saUrja, can/d AaEr Aigna VpaI taIna Aa:KaaeM vaalae kI jaya hae, ivazNauipaya kI jaya hae, Ba£janaaeM kœ Aaoya kI jaya hae AaEr var denaevaalae SauBa Sa¦r kI jaya hae || / [vandE=hail; shambhU=shiva; umA=pArvatI; patim=husband; sura=divine dEva; gurum=guru; jagat=world; kAraNam=cause; pannaga=cobra; bhUShaNam=jewelery, ornament; mRiga=animal, deer; dharam=bearing; pashUnAm=of animals; patim=protector; sUrya=sun; shashAGka=moon; vahni=fire; nayanam=eyed; mukunda=viShNu; priyam=beloved; bhakta=devotee; jana=people; Ashrayam=refuge; varadam=boon giver; shivam=auspicious; shaGkaram=shiva;] praise to shambhU; husband of umA; guru of the dEva; hail, the cause of the universe [as the transformer, shiva causes the absorption of the universe for the recreation]; praise to the one whose oranaments are the gemstone bearing cobras; one who bears the animals; praise to the protector of animals; praise one whose eyes are the sun, moon and fire; praise to the one dear to viShNu; and praise to the refuge of devotees; to the giver of boons; praise to the auspicious shaGkara|| ——————— hnaumaana stauita (hanumAna stuti) manojavam mAruta-tulya-vEgam, manaaejavaM maa@ta-taulya-vaegaM, ijataein/dyaM baui#mataaM vairƒma | jitEndriyam buddhimatAm variShTham | vaataatmajaM vaanar-yaUTa-mauKyaM, oIrama-dUtaM SarNaM papa%e ó / vAtAtmajam vAnara-yUtha-mukhyam, shrI-rAma-dUtam sharaNam prapadyE || mana kœ ivacaar kI tarh (taeja), maa@ta kœ jaEsae vaega vaalae, ijasanae Pin/dyaaeM kae jaIta ilayaa hE, baui#maanaaeM maeM vairƒ, vaayau kœ pauXa, vaanaraeM kœ mauiKayaa, oIrama kœ dUta kI SarNa laeM | [manojavam=thought, born of the mind; mAruta=wind god; tulya=comparable; vEgam=speed; jitEndriyam=one who has controlled the senses; buddhimatAm=in intelligence; variShTham=seniormost; vAta=wind; Atmajam=born of; vAnara=ape, monkey; yUtha=group; mukhyam=main, leader; shrI=lord, splendid, great; rAma-dUtam=messenger of rAma; sharaNam=in refuge;] (fast) like the thought; whose speed is comparable to his father, the wind; who has controlled the senses; and foremost in intelligence; born of the wind; leader of the young apes; messenger of lord rAma; take refuge in him (who is all these) || pronounciation guide: trailing ‘a’ is silent vowels=a A i I u U Ri QI, E ai o au aM aH; consonants=k kh g gh G ; ch chh silent| j jh J ; T (q) Th D (W w.) Dh (Wh) N ; t (ta) th d dh n ; p ph b bh m ; y r l v/w ; sh Sh (za) s h ; ksh tr jJ (Z); B=chandra-bindu compiled by Shashikant Joshi . contact for errors or suggestions (440) 725-2973 or email shashi@GreatIndiaOnline.com
 10. 10. AatmaapaYNama (AtmArpaNam) kayaena vaacaa manasaein/dyaEvaaY kAyEna vAchA manasEndriyair-vA bau#´atmanaa vaa pakŒitasvaBaavaata | / buddhyAtmanA vA prakRiti-svabhAvAt | kraeima ya%ta saklaM parsmaE karomi yadyat sakalam parasmai naarayaNaayaeita samapaYyaaima ó nArAyaNAyEti samarpayAmi || kayaa, vacana, mana, Pin/dya, baui#, Aatmaa yaa svaBaava sae jaae jaae BaI kþC krtaa(krtaI) h:U vah saba naarayaNa kœ ila{ samaipaYta krtaa(krtaI) h:U | [kAyEna=by the body; vAchA=by speech; manasA=by mind; indriyaiH=by senses; vA=or; buddhi=intellect; AtmanA=self, soul; vA=or; prakRiti-svabhAvAt=by inner nature, instinct; karomi=i do; yat-yat=what what ever; sakalam=all; parasmai=other; nArAyaNAya=for viShNu; iti=thus, this; samarpayAmi=surrender, offer;] whatever i do with my body, speech, mind, senses, intellect, AtmA or (knowingly or) instinctively, i offer all this for lord nArAyaNa | ——————— tvamaeva maataa ca ipataa tvamaeva, tvamEva mAtA cha pitA tvamEva, tvamaeva banDauÕ saKaa tvamaeva | tvamEva bandhush-cha sakhA tvamEva | tvamEva vidyA draviNam tvamEva, tvamaeva iva%a divaNaM tvamaeva, / tvamEva sarvam mama dEva dEva || tvamaeva savaYM mama deva deva ó taumhI maataa AaEr taumhI ipataa, taumhI banDau AaEr taumhI saKaa, taumhI iva%a AaEr taumhI Dana, he deva, taumhI maere saba kþC, maere deva (hae) | [tvam=you; Eva=only, alone; mAtA=mother; cha=and; pitA=father; bandhuH=relative; sakhA=friend; vidyA=knowledge; draviNam=wealth; sarvam=everything; mama=my; dEva=o divinity] only you are mother and only you are father, only you are relative and only you are friend| only you are knowledge only you are wealth , only you are my everything o divine, o divine || pronounciation guide: trailing ‘a’ is silent vowels=a A i I u U Ri QI, E ai o au aM aH; consonants=k kh g gh G ; ch chh silent| j jh J ; T (q) Th D (W w.) Dh (Wh) N ; t (ta) th d dh n ; p ph b bh m ; y r l v/w ; sh Sh (za) s h ; ksh tr jJ (Z); B=chandra-bindu compiled by Shashikant Joshi . contact for errors or suggestions (440) 725-2973 or email shashi@GreatIndiaOnline.com
 11. 11. tra n s la tio n o f A ra tI w o rd b y w o rd me a n in g o f th e A ra tI jaya=hail, victory; jagat=w orld; Isha=lord; O hail the lord protector of the universe| in a harE=o viShNu; bhakta=devotee; janoB ke=of moment, he removes the troubles of the people; saGkaTa=troubles; dAsa=those in devotees, in servitude to lord| O hail the lord servitude; kshaNa=moment; mEB=in; dUra protector of the universe ...||1|| karE=removes jo=one w ho; dhyAvE=meditates; phala=result; one w ho meditates (upon him) gets the results pAvE=gets; duHkha=sorrow ; vinashE=is and the sorrow of the heart is destroyed| destroyed; mana kA=of heart, mind; pleasure and w ealth comes home and pain of sukha=pleasure; sampatti=w ealth; the body is gone| O hail the lord protector ghara=home; AvE=comes; kaShTa=pain; of the universe ...||2|| miTE=erased; tana kA=of body; mAta=mother; pitA=father; tuma=you; you are my mother and father, w hose (else) mErE=mine; sharaNa=refuge; gahUB=seek, refuge should i seek? there is no one else but search; maiB=i; kisakI=w hose; bina=apart you for w hom i (rest my) hope| O hail the from; aura=other; na=not; dUjA=second; Asa lord protector of the universe ...||3|| karUB=hope for; jisakI=w hose; you are the complete, supreme soul matter, tum=you; pUrana=complete(pUrNa); you reside and move about in our inner paramAtmA=supreme being; antaryAmI=one self|you are the supreme brahman, the w ho moves about inside (us), one w ho resides supreme lord, the master, protector of in everyone's inner self; pAra-brahma=supreme everyone| O hail the lord protector of the brahman; paramEshvara=supreme lord; universe ...||4|| sabakE=of all; svAmI=lord, master; you are an ocean of mercy; our care taker|i karuNA kE=of mercy; sAgara=ocean; pAlana- am ignorant, bad and desirous; i am servant, kartA=care-taker; mUrakha=ignorant; you are my master; have mercy on me, o khala=bad; kAmI=desirous; sEvaka=servant; provider|O hail the lord protector of the svAmI=master; kRipA karo=have mercy; universe ...||5|| bhartA=provider you are beyond all perceptions, senses; agochara=one that can't be perceived by the master controller of everyone's lives|how eyes; prANapati=controller of our lives; kisa should i, of w rong, misleading thoughts, meet vidhi=how ; milUB=should i meet you; you o compassionate? O hail the lord dayAmaya=o compassionate; kumati=one w ith protector of the universe ...||6|| w rong, misleading intellect, thoughts; friend of the poor; remover of sorrow s; you dIna-bandhu=friend of the poor; duHkha- are my lord, my protector| raise your hands hartA=one w ho takes aw ay sorrow ; apanE (to lift me), extend your feet (so i can touch hAtha=your hands; uThAo=raise; apanE them), i am lying at your door| O hail the charaNa=your feet; baWhAo=extend (to me); lord protector of the universe ...||7|| tErE dvAra=at your door; paWA=lying; viShaya=indulgence; vikAra=deviation, remove the disease of indulgence; take aw ay disease; miTAo=erase; pApa=sin; haro=take my sins and pain, o lord|increase my aw ay; kaShTa=pain; shraddhA=respectful faith; respectful faith and devotion, and my service bhakti=devotion; baWhAo=increase; to the saints|O hail the lord protector of the prEma=love; santana kI=of the saints; universe ...||8|| sEvA=service; body, mind/heart, w ealth all is yours; o lord tana=body; mana=mind,heart; dhana=w ealth; all is yours|i offer to you w hat is already saba=everything; tEra=yours; tujha ko=to you; yours, nothing is mine|O hail the lord arpaNa=offering; kyA lAgE mErA=w hat is mine? protector of the universe ...||9|| pronounciation guide: trailing ‘a’ is silent vowels=a A i I u U Ri QI, E ai o au aM aH; consonants=k kh g gh G ; ch chh silent| j jh J ; T (q) Th D (W w.) Dh (Wh) N ; t (ta) th d dh n ; p ph b bh m ; y r l v/w ; sh Sh (za) s h ; ksh tr jJ (Z); B=chandra-bindu compiled by Shashikant Joshi . contact for errors or suggestions (440) 725-2973 or email shashi@GreatIndiaOnline.com
 12. 12. iSava stauita (shiva stuti) karpUra-gauram karuNAvatAram, kpaYrgaaErM k@NaavataarM saMsaarsaarM Baujagaend-harma | U / saMsAra-sAram bhujagEndra-hAram | sadA vasantam hRidayArvindE, sada vasantaM *dyaarivande BavaM BavaanaI-saihtaM namaaima || bhavam bhavAnI-sahitam namAmi || kpaUr jaEsae gaaer, k@Naa kœ Avataar, saMsaar kœ saar, sapaYraja kae har kI tarh pahnanae vaalae, hmaeSaa *dya-kmala maeM rhnae vaalae, e paavaYtaI saihta Aapakae namana krtaa (krtaI) h:U | [karpUra-gauram=fair like camphor; karuNAvatAram=avatAra of mercy; saMsAra-sAram=essence of the universe; bhujagEndra-hAram=wearing garlands of cobra; sadA=always; vasantam=living; hRidayArvindE=in (my) lotus heart; bhavam=to you; bhavAnI-sahitam=along with pArvatI; namAmi=i bow] fair like the camphor, incarnation of compassion and mercy, essence of the universe, wearing garlands of cobra, always residing in my lotus heart, i salute you alongwith mother pArvatI || ma¨laM Bagavaana SamBauH ma¨laM vaRzaBa-Dvaja| maGgalam bhagavAna shambuH, maGgalam vRiShabha-dhvaja | ma¨laM paavaYtaInaaTaH ma¨laayatanaaeöhrH || maGgalam pArvatI-nAthaH, maGgalAyatanoZharaH || Bagavaana SamBaU, ijanakœ JaNwe par vaRzaBa hE, vae ma¨lamaya hE,M paavaYtaInaaTa ma¨lamaya hE,M (paapa)hrnae vaalae (iSava) ma¨lataa kœ BaNwar hE| M [maGgalam=auspicious; bhagavAna=lord; shambuH=shiva; vRiShabha-dhvaja=whose flag emblem is a bull; pArvatI- nAthaH=consort of pArvatI; maGgalAyatanaH=seat, storehouse of auspiciousness; haraH=shiva, one who takes away(pain, sorrow)] auspicious is lord shiva, auspicious is one with emblem of bull on his flag(symbol of fertility), auspicious is consort of mother pArvatI (indeed) shiva is the very storehouse of auspiciousness || ———— ivazNau stauita (viShNu stuti) ma¨laM Bagavaana ivazNauH ma¨laM ga@w-Dvaja | ma¨laM pauNwrIkaxaH ma¨laayatanaaeöhirH || maGgalam bhagavAna viShNu, maGgalam garuDa-dhvaja | maGgalam puNDarIkAkshaH, maGgalAyatanoZhariH || Bagavaana ivazNau ma¨lamaya hE, ijanakœ JaNwe par ga@w hE, vae ma¨lamaya hE, kmalanayana ma¨lamaya hE, Bagavaana (ivazNau) ma¨lataa kœ M M M BaNwar hEM | [maGgalam=auspicious; bhagavAna=lord; garuDa-dhvaja=one who has the emblem of garuDa on his flag; puNDarIkAkshaH=one with eyes like white lotus;, maGgalAyatanaH=storehouse of auspiciousness; hariH=viShNu;] auspicious is lord viShNu, auspicious is one with emblem of garuDa on his flag, auspicious is one with white lotus etes; (indeed) viShNu is the very storehouse of auspiciousness || AcyautaM kœSavaM ramanaarayaNama | achyutam kEshavam rAma-nArAyaNam kŒzNa damaaedrM vaasaudvaM hirma || e kRiShNa dAmodaram vAsudEvam harim shrI-dharam mAdhavam gopikA-vallabham oIDarM maaDavaM gaaeipaka-vallaBama | jAnakI-nAyakam shrI-rAma-chandram bhajE jaanakI-naayakš oIramacan/dM Bajae | rukmiNI-nAyakam shrI-kRiShNa-chandram bhajE @i+maNaI-naayakš oIkŒzNacan/dM Bajae || Acyauta, kœSava, rama, naarayaNa, kŒzNa, damaaedr (ijasakœ paeq par rssaI (damaa) ba:DaI hae, jaba yaSaaeda nae baalakŒzNa kae [nakI Sararta kœ ila{ rssaI sae baa:Danaa caaha taae hr baar rssaI dae A¨ulaI CaeqI rh jaataI TaI), vasaudva kœ pauXa, hir, oIDar, maaDava, e gaaeipayaaeM kœ i/paya, saItaa kœ naayak, oIramacan/d ka Bajana kre, @i+maNaI kœ naayak oIkŒzNacan/d ka Bajana kre| M M [achyutam=one who has not fallen, viShNu; kEshavam=kRiShNa; dAmodaram=one with rope tied around his belly, kRiShNa; vAsudEvam= son of vasudEva; harim=viShNu; shrI-dharam=holder of prosperity; gopikA-vallabham=dear to the gopIs; jAnakI-nAyakam=hero of sItA, rAma; bhajE=one should pray to; rukmiNI-nAyakam=hero of rukmiNI;] one should pray to the unfallen, kEshava, rAma, nArAyaNa, kRiShNa, rope-bellied (story of yashodA tying kRiShna to a grain crusher because he was very naughty, and everytime she tried, the rope was always two fingers short);, son of vasudEva, hari, holder of prosperity, dear to gopIs, hero of sItA - shrI-rAma-chandra, hero of rukmiNI – shrI-kRiShNa-chandra (all names of viShNu)|| pronounciation guide: trailing ‘a’ is silent vowels=a A i I u U Ri QI, E ai o au aM aH; consonants=k kh g gh G ; ch chh silent| j jh J ; T (q) Th D (W w.) Dh (Wh) N ; t (ta) th d dh n ; p ph b bh m ; y r l v/w ; sh Sh (za) s h ; ksh tr jJ (Z); B=chandra-bindu compiled by Shashikant Joshi . contact for errors or suggestions (440) 725-2973 or email shashi@GreatIndiaOnline.com

×