Sumbangan islam dalam biologi
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Sumbangan islam dalam biologi

on

 • 4,863 views

 

Statistics

Views

Total Views
4,863
Views on SlideShare
4,863
Embed Views
0

Actions

Likes
2
Downloads
94
Comments
1

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Sumbangan islam dalam biologi Sumbangan islam dalam biologi Presentation Transcript

 • A3007TAMADUN ISLAM
  PENSYARAH:
  USTAZAH HASANI
 • AHLI KUMPULANSHARINAHSITI FATIMAHRAZ AZRAINHANIAH HANIMDINA BISYIRAH
 • SUMBANGAN ISLAM DALAM BIOLOGI
 • BIOLOGI
  • Sains yang berkaitandenganstuktur,fungsi, perkembangan,taburandanproseshiduppadabenda yang hidup.
  • Sainsmengenaikehidupandanmenumpukankepadaciri-cirifizikaldantabiathidupan yang hiduppadamasasekarangdanmasasilam.
  • Benda yang paling halusseperti virus @ bakteriahinggamanusia.
 • BIOLOGI SEKULARISME
  • Kajiandarisuduthubunganbenda-bendahidupdenganalamsekeliling.
  TRADISI ISLAM
  • Dikajipadatahap yang lebihtinggi,bukansetakathubungansesamabendasahajatetapihubungansesamabendasebagaiayat @ tanda-tandakebesaran Allah SWT.
 • AHLI SAINS ISLAM
  • peganganketuhanan yang kukuhdanmeletakkanhanya Allah SWT sahaja yang MahaMengetahui,MahaBerkuasadanMahaPencipta.
  • penyelidikandanpengetahuan yang diperolehimendekatkankepadaPenciptaNya.
 • AHLI SAINS BARAT MODEN
  • pengetahuandanpenyelidikan yang diperolehimenjauhkandanmenyesatkanmerekadaripada-Nya.
  • Kefahamanyang sempittidakmenampakkankepadakeagungan Allah SWT dankeajaibanciptaan-Nya.
 • BIOLOGI DALAM AL-QURAN
  Mengenaialamhaiwandariberbagaisudut.
  “Dan Allah SWT telahmenciptakansemuajenishaiwandariair,makasebahagianhaiwanituada yang berjalandiatasperutnyadansebahagianberjalandenganduakaki,sedangsebahagian (yang lain) berjalandenganempatkaki.Allah SWT menciptaapa yang dikehendaki-Nya,sesungguhnya Allah SWT MahaBerkuasakeatassegalasesuatu”.
  (surah an-Nur:45)
 • Mengenaikejadianmanusia.
  “kamitetapkandalamrahim,apa yang kamikehendakisampaiwaktu yang ditentukan, kemudiankamikeluarkankamusebagaibayi, kemudian (denganberansur-ansur) kamusampailahkamukedewasaan, dandiantarakamuada yang dipanjangkanumurnyasampainyanyuk,supayadiatidakmengetahuilagisesuatu pun yang dahulunyatelahdiketahuinya”.
  (surah al-Hajj : 5)
 • Kepelbagaiandankeindahanalamhaiwan.
  “ Dan diatelahmenciptabinatangternakanuntukkamu, padanyaada (bulu) yang menghangatkandanberbagaifaedahdanmanfaatdansebahagiannyakamumakan.Dankamumemperolehpandangan yang indahpadanya, ketikakamumelepaskannyaketempatpenggembalaan.Daniamemikulbeban-bebanmukesuatunegeri yang kamutidaksanggupsampaikepadanya,melainkandengankesukaran ”
  (surah an-Nahl : 5-7)
 • Kegunaanbinatangternak.
  “Dan sesungguhnyapadabinatangternakitu
  benar–benarterdapatpelajaranbagikamu.kamimemberiminumandaripadaapa yang beradadalamperutnya (berupa) susu yang bersihantaratahidandarah,yangmudahditelanbagiorang-orang yang meminumnya”
  (surah an-Nahl : 66)
 • TOKOH BIDANG BIOLOGI
  ABU UTHMAN AMAR IBN BAHR AL JAHIZ
  • Kitab al Hayawan.
  • Hal tentangbinatang,sifat-sifatbinatang,penyakit- penyakitdancarapenyembuhannya.
  • Mengkajitidakkurangdari 350 binatang.
 • AL ASMAIE
  Asma’i dari Basrah (739-783 M)
  Kitab al-Ibil.
  Kitab al-Khail.
  Kitab al-Wuhusy.
  Kitab al-Sya’ (mengenai biologi haiwan).
  Kitab al-Khalq al-Insan (mengenai anatomi manusia).
 • AL-DAMIRI
  kitab “Hayat al-Hayawan” dan dicetak beberapa kali di Kaherah.
  sebahagiannya diterjemahkan ke Bahasa Inggeris oleh A.S.G. Jayakar.
 • AL RIYASA IBN JARIT
  • menulis mengenai limau dan rubab dan penggunaannya.
  IBNU QUTAIBAH
  • kitab al akhbarberkaitanzoologi.
 • AL-GHAFIQI
  • dari Cordava
  • mengkelaskan tumbuhan yang dikutip dari Sepanyol dan Afrika dengan nama Latin dan Berber.
  • Beliau telah menerbitkan sebuah buku tentang tumbuh tumbuhan
  • 50 buah jenis pokok buah-buahan telah dijadikan rujukan oleh pakar-pakar lain.
 • AL- BAITAR
  • menyusun sebuah buku yang menyenaraikan 1,400 jenis dadah yang diproses daripada binatang, tumbuh-tumbuhan dan bahan bahan galian.
  • Karyanya al-Mughni fi al-Adwiyah al-Mufradah dan al-Jami’fi al-Adwiyah al-Mufradah paling berpengaruh dibidang farmakologi.
  • karya ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, Perancis dan Jerman.
 • KESIMPULAN
  Ayat-ayat al-Quran telahmendorongahlisainsmendalamibidangbiologisertamenyumbangkankaryauntukrujukanpadamasasekarang.Halinimenjadiperingatandaripada Allah SWT kepadakitauntukmelihatdanberfikirtentangkeagungan Allah SWT.kitadapatmeneliti,mengkajidanmemikirkeatasciptaan-Nyasertamengambilfaedahdaripadanya.
 • RUJUKAN
  1. Unit Agama Dan Moral JabatanPengajian Am, PoliteknikUngku Omar , 2009 ,Tamadun Islam,
  Perak DarulRidzuan : ProduksiNur-Johan Sdn.Bhd.
  2. MahmoodZuhdi Bin AbdMajid , 2000 , Tokoh-TokohKesarjanaanSains Islam, kualalumpur : DewanBahasadanPustaka.
  3. Http://tamanilmu.com/tokoh-tokoh