дэлхийн гадарга 10

2,028 views
1,574 views

Published on

Published in: Sports
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,028
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
27
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

дэлхийн гадарга 10

 1. 1. Дэлхий гарагийн тухай .........
 2. 2. The .......is the hottest star in the Solar System. Click to edit Master text styles Fourth level <ul><ul><li>Fifth level </li></ul></ul>SUN
 3. 3. ¯íýí õóäëûã ÿëãà Орчлон ертөнцөд олон тэрбум галактик орших ба үүний нэг нь Сүүн зам гэж нэрлэгдэх манай галактик юм. Ү Х Milky Way
 4. 4. ¯íýí õóäëûã ÿëãà Нарыг тойрон эргэх гариг эрхсүүдийг хоорондох орон зайн хамтаар нарны аймаг хэмээнэ. Ү Х
 5. 5. ¯íýí õóäëûã ÿëãà Дэлхийн гадарга дээр ус ба хуурай газрын хуваарилагдсан байдал нь ýêâàòîðîîñ 2 òèéø òýãø áóñ õýìòýé. Ү Х
 6. 6. Хэдэн эх газар байдаг вэ?
 7. 8. Зорилго: 1.Õóóðàé ãàçàð áà óñíû ýçëýõ òàëáàéã ìýäýõ 2. Õóóðàé ãàçàð áà äàëàéí äóíäàæ ºíäðèéã ìýäýõ 3. Õîéä áà ºìíºä õàãàñò óñ áà õóóðàé ãàçðûí àëü íü èõ áàéãààã ìýäýõ
 8. 9. Äýëõèéí ãàäàðãà Click to edit Master text styles Second level <ul><ul><li>Third level </li><ul><li>Fourth level </li><ul><li>Fifth level </li></ul></ul></ul></ul>
 9. 10. Даалгавар 1 . Дараах хүснэгтэн мэдээллийг ашиглан хуурай газар ба усны эзлэх талбайг тооцоолон гаргаж диаграммаар дүрсэл. Click to edit Master text styles Secnd level <ul><ul><li>Third level </li><ul><li>ourth levelFifth level </li></ul></ul></ul>Õугацаа 5мин № Эх газрууд Талбайн хэмжээ /сая км2/ 1 Еврази 53,44 2 Африк 30,32 3 Хойд Америк 24,25 4 Өмнөд Америк 18,28 5 Антарктид 13,98 6 Австрали 8,89
 10. 11. Õóóðàé ãàçàð áà óñíû õàðüöàà
 11. 12. Click to edit Master text styles Second level <ul><ul><li>Third level </li><ul><li>Fourth level </li><ul><li>Fifth level </li></ul></ul></ul></ul>Äýëõèéí ãàäàðãà
 12. 13. Äààëãàâàð 2. Óñ áà õóóðàé ãàçðûí òàëáàé ýêâàòîðîîñ 2 òèéø òýãø áóñ õýìòýé. Õîéä áà ºìíºä õàãàñûí àëèíä íü õóóðàé ãàçðûí òàëáàé èõ áàéãààã áîäîæ äèàãðàìì äýýð ä¿ðñýë. Õóãàöàà 5ìèí
 13. 14. 19% ºìíºä õàãàñ Õóóðàé ãàçàð 00 39% õîéä õàãàñ
 14. 15. Äýëõèéí ãàäàðãà
 15. 16. Äààëãàâàð 3. Äàðààõ ìýäýýëëèéã àøèãëàí õàðüöóóëñàí ãðàôèê çóð. Äýëõèéí õóóðàé ãàçðûí äóíäàæ ºíäºð 0.48êì, äàëàéí ¸ðîîëûí äóíäàæ ºíäºð ä.ò.äîîø 3.7êì áàéäàã. Õóãàöàà 3ìèí
 16. 17. Хуурай газрын хамгийн өндөр цэг, нам цэг,далайн гүн хонхорыг зурагт тэмдэглэ.
 17. 18. Æèøèã äààëãàâàð 1. Äýëõèéí õóóðàé ãàçðûí òàëáàé õýä âý? À. 510ñàÿ êì2 Á.149.2 ñàÿ êì2 Â. 940ñàÿ êì 2. Ýõ ãàçðóóäûí äóíäàæ ºíäºð áà õàìãèéí ºíäºð öýãèéã õàðüöóóëñàí áàãàíàí äèàãðàìì çóð.

×