Your SlideShare is downloading. ×
0
Sunnathintae sthaanam islaamil
Sunnathintae sthaanam islaamil
Sunnathintae sthaanam islaamil
Sunnathintae sthaanam islaamil
Sunnathintae sthaanam islaamil
Sunnathintae sthaanam islaamil
Sunnathintae sthaanam islaamil
Sunnathintae sthaanam islaamil
Sunnathintae sthaanam islaamil
Sunnathintae sthaanam islaamil
Sunnathintae sthaanam islaamil
Sunnathintae sthaanam islaamil
Sunnathintae sthaanam islaamil
Sunnathintae sthaanam islaamil
Sunnathintae sthaanam islaamil
Sunnathintae sthaanam islaamil
Sunnathintae sthaanam islaamil
Sunnathintae sthaanam islaamil
Sunnathintae sthaanam islaamil
Sunnathintae sthaanam islaamil
Sunnathintae sthaanam islaamil
Sunnathintae sthaanam islaamil
Sunnathintae sthaanam islaamil
Sunnathintae sthaanam islaamil
Sunnathintae sthaanam islaamil
Sunnathintae sthaanam islaamil
Sunnathintae sthaanam islaamil
Sunnathintae sthaanam islaamil
Sunnathintae sthaanam islaamil
Sunnathintae sthaanam islaamil
Sunnathintae sthaanam islaamil
Sunnathintae sthaanam islaamil
Sunnathintae sthaanam islaamil
Sunnathintae sthaanam islaamil
Sunnathintae sthaanam islaamil
Sunnathintae sthaanam islaamil
Sunnathintae sthaanam islaamil
Sunnathintae sthaanam islaamil
Sunnathintae sthaanam islaamil
Sunnathintae sthaanam islaamil
Sunnathintae sthaanam islaamil
Sunnathintae sthaanam islaamil
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Sunnathintae sthaanam islaamil

137

Published on

Published in: Spiritual, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
137
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. kp¶¯nsâ Ømw ‫مكانة‬‫في‬ ‫السنة‬‫اإلسالم‬ Based on work of tUm x kzmenlv _vp ^ukm³ AÂ^ukm³ Ckveman WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 2. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 3. CXs{X Fsâ tcmb ]mX. n§Ä AXv ]n´p-S-cp-I. aäp-amÀ¤-§Ä ]n³]-ä-cp-Xv. Ah- sbms¡ Ahsâ (A-Ãm-lp-hn-sâ) amÀ¤-¯n n¶pw n§sf NnX-dn-¨p-I-f-bpw. n§Ä kq£-aX ]men-¡p-¶-Xn-p-Å D]-tZ-iam-Wn- Xv. (A³Aw 153) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 4. {]hmNI∙mcpsS CSthf¡vtijw k∙mÀ¤hpw kXyaXhpw sImണ്ട് kphntijadnbn¡p¶hpw Xm¡oXpImcpw {]Imiw ÂIp¶ hnf¡pambn AÃmlp apl½Zv _n(‫)ﷺ‬sb Ab¨p, At±lw Av[XbnÂn¶v shfn¨hpw hgntISnÂn¶v tÀamÀKhpw ImWn¨v XcnIbpw hyIvXamb {]t_m[ ZuXyw F¯n¡pIbpw sNbvXp. AXnsâ cm{Xnt]mepw ]I t]msebpÅ shfn¨¯nemWv AhnSp¶v kapZmb¯nv _m¡nsh¨Xv. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 5. hnip² JpÀ-B--ÃmsX aäp hà hlvbpw _n (k)¡v e`n-¨n-«pണ്ടോ ? WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 6. ُ‫ت‬ْ‫ك‬َ‫ر‬َ‫ت‬‫ما‬ِ‫ه‬ِ‫ب‬ ْ‫م‬ُ‫ت‬ْ‫ك‬َّ‫س‬َ‫م‬‫ت‬ ‫ما‬ ‫لوا‬ ِ‫ض‬َ‫ت‬ ْ‫ن‬َ‫ل‬ ، ِ‫ْن‬‫ي‬َ‫ر‬ْ‫م‬َ‫أ‬ ‫م‬ُ‫ك‬‫ي‬ِ‫ف‬: َ‫سنة‬ َ‫و‬ ‫هللا‬ َ‫ِتاب‬‫ك‬‫ِه‬‫ل‬‫و‬ُ‫س‬َ‫ر‬ ( ‫في‬ ‫الحاكم‬ ‫رواه‬:«‫المستدرك‬ , ‫الموطأ‬ ‫في‬ ‫مالك‬ ‫رواه‬) Rm³ n§Ä¡v ap¼n cട് Im-cy-§Ä hnt«¨p t]mIp-¶p. Ah cടടും n§Ä apdpsI ]nSn-¡p-¶n-S-t¯mfw n§Ä hgn]ng-¡p-I-bnà þ AÃm-lp-hnsâ InXm_pw {]hm-N-I³ (‫)ﷺ‬bpsS Ncy-bp-am-W-Xv _n(-k) ]dªp: WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 7. ‫معه‬ ‫ومثله‬ ‫القرآن‬ ‫أوتيت‬ ‫إني‬ ‫أال‬ ]nÂIm-e¯v hnip² JpÀ-B-npw Xncp-kp-¶- ¯npw CSbn hn`-Pw ImWn-¡p¶ Hcp Iq«À hcp-sa¶v a-Ên-em-¡nb _n(-‫ﷺ‬) hnip² JpÀ- Bpw lZo-kp-Ifpw hlvbmsW¶v s½ ]Tn-¸n-¨p. n§-f-dn-b-Ww, Fn¡v (hlvbmbn) hnip² JpÀ-Bpw AXpt]mse thsdm¶pw e`n-¨n«pട് lZo-kp-IÄ ( ‫أحمد‬4/130‫رقم‬ ‫داود‬ ‫وأبو‬3804،4604 ) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 8. AÃm-lp-hnsâ InXm_pw {]hm-N-I³ (‫)ﷺ‬bpsS Ncy-bp-w apdpsI ]nSn-¡p¶ Hcp hn`mKw ChnsS DടോIpsa-¶Xv XoÀ¨. AXnv hnip² JpÀ-B³ t]mse lZo-kp-Ifpw kwc-£n- ¡-s¸tSടXpട്. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 9. Fn¡v tijw n§fn Pohn¨ncn¡p¶hÀ [mcmfw A`n{]mb`n¶XIÄ Iണ്ട¡mw At¸mÄ Fsâ kp¶¯pw k¨cnXcmb ap³KmanIfpsS Ncybpw n§Ä apdpsI¸nSn¡pI AXns AW¸Ãv sImട് ISn¨v ]nSn¡pI aX¯nse qXmNmc§Ä kq£n¡pI. FÃm ]pXnbXpw AmNmcamIp¶p. FÃm AmNmchpw hgntISmIp¶p. (A_qZmhqZv:4607) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 10. kp¶¯v = ‘amÀ¤w, S-]-Sn-{Iaw, Ncy’ ‫ا‬‫َّل‬ِ‫إ‬ َ‫ون‬ُ‫ر‬ُ‫ظ‬‫ن‬َ‫ي‬ ْ‫ل‬َ‫ه‬َ‫ف‬َ‫ت‬‫ا‬‫ن‬ُ‫س‬َ‫ين‬ِ‫ل‬ ‫ا‬‫و‬َ ْ‫اْل‬‫فاطر‬/43 ""At¸mÄ ]qÀÆnI∙mcpsS Imcy¯n Dണ്ടാb S]Sn {IaaÃmsX F´mWhÀ Im¯ncn¡p ¶Xv ''? (^mXnÀ 43) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 11. • _n (‫)ﷺ‬bn n¶v Øncs¸« hm¡v • {]hÀ¯n • AwKoImcw • Nne ]¬UnX∙mÀ _n(‫)ﷺ‬bpsS KpWw (‫)صفة‬ IqSn Iq«nt¨À¯ncn¡p¶p. _n(‫)ﷺ‬bn n¶v "Øncs¸«Xv ' F¶mWv icoA¯v ]¬UnX∙mÀ nÀÆNn¨Xv . kp¶s¯¶m WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 12. _n (‫)ﷺ‬ aXhnj-b-¯n Fs´Ãmw kwkm-cn- ¡p-¶p-thm, AsXÃmw hlvbnsâ ASn-Øm--¯n- em-Wv. hnip² JpÀ-B³ _n (‫)ﷺ‬ -sb-¡p-dn¨v ]d-bp-¶Xv ImWpI • • “At±lw X¶n-jvS-{]-Imcw kwkm-cn-¡p-I-bn-Ã, AXv At±-l-¯nv hlvbmbn ÂIs¸-Sp¶ Hcp DÂt_m-[w am{X-am-Ip¶p” (kq: Pvav 3,4) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 13. • hnip² JpÀBns hnhcn¡p¶p • IqSpX kv]jvSam¡p¶p • JpÀB³ s]mXphmbn (‫])عام‬dªXns {]tXyI (‫)خاص‬ am¡pIbpw ncp]m[nIw (‫])مطلق‬dªXns D]m[n (‫)قيد‬ shbv¡pIbpw Nne hn[nIsf ZpÀ_es¸Sp¯pIbpw NneXnv JpÀBnepÅXnt¡mÄ hnhcWw ÂIpIbpw sN¿p¶p. kp¶¯v WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 14. _n (k) hnip² JpÀ-B³ ap-jyÀ¡v F¯n-¨p-s¡m-Sp-¡p-¶-Xnp thടി am{-X- amtWm ntbm-Kn-¡-s¸-«Xv ? WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 15. n¡v mw DÂt_m-[w Ah-X-cn-¸n¨p X¶n-cn- ¡p¶p þ P-§Ä¡mbn Ah-X-cn-¸n-¡-s¸«Xv o AhÀ¡v hnh-cn-¨p-sIm-Sp-¡m³ thടിbpw, AhÀ Nn´n-¡m³ thടിbpw. (kq: lvev 44) َ‫ون‬ُ‫ر‬‫ا‬‫ك‬َ‫ف‬َ‫ت‬َ‫ي‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬‫ا‬‫ل‬َ‫ع‬َ‫ل‬ َ‫و‬ ْ‫م‬ِ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ َ‫ل‬ِّ‫ز‬ُ‫ن‬ ‫ا‬َ‫م‬ ِ‫اس‬‫ا‬‫ن‬‫ِل‬‫ل‬ َ‫ن‬ِّ‫ي‬َ‫ب‬ُ‫ت‬ِ‫ل‬ َ‫ر‬ْ‫ك‬ِّ‫الذ‬ َ‫ك‬ْ‫ي‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ ‫ا‬َ‫ن‬ْ‫ل‬َ‫ز‬ْ‫ن‬َ‫أ‬ َ‫و‬ WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 16. ‫ا‬َ‫ن‬ْ‫ل‬َ‫نز‬َ‫أ‬ َ‫و‬ْ‫م‬ُ‫ه‬‫ا‬‫ل‬َ‫ع‬َ‫ل‬ َ‫و‬ ْ‫م‬ِ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ َ‫ل‬ِّ‫ز‬ُ‫ن‬ ‫ا‬َ‫م‬ ِ‫اس‬‫ا‬‫ن‬‫ِل‬‫ل‬ َ‫ن‬ِّ‫ي‬َ‫ب‬ُ‫ت‬ِ‫ل‬ َ‫ر‬ْ‫ك‬ِّ‫الذ‬ َ‫ك‬ْ‫ي‬َ‫ل‬ِ‫إ‬َ‫ون‬ُ‫ر‬‫ا‬‫ك‬َ‫ف‬َ‫ت‬َ‫ي‬ P§Ä¡mbn AhXcn¡s¸«Xv o AhÀ¡v hnhcn¨v sImSp¡m³thണ്ടിbpw n¡v mw DÂt_m[w AhXcn¸n¨p X¶ncn¡p¶p, (lv : 44) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 17. kp¶¯v ntj[nIfmb JhmcnPpIfnÂs¸« Hcp hn `mKw Daho Jeo^ Dadp_vp A_vZn Akokn(d) tmSv kp¶¯ns¶Xncn XÀ¡hnXÀ¡§Ä S¯nbt¸mÄ At±lw AhtcmSv tNmZn¨p AÃmlp hnip² JpÀBn t½mSv akvIcn ¡m³ IÂ]n¨p msa§ns akvIcn¡pw? a kvImc¯nsâ cq]w hnhcn¡p¶ Hcmbs¯¦n epw sImട് hcm³ AhtcmSv Bhiys¸SpIbpw sNbvXp. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 18. At±l¯nsâ ap¶n D¯cw ap«pIbpw Cfn`ycmIpIbpw sNbvXhsc At±lw kp¶¯nsâ AnhmcyX t_m[ys¸Sp¯pIbpwsNbvXp. A{]Imcw Xs¶bmWv kIm¯nsâ Imcyhpw, kIm¯v ÂIm³ AÃmlp IÂ]n¨p. F¶m GsXms¡ kz ¯p¡fnemWv ÂtIടXv F¶v JpÀBnenÃ. kp¶¯p sImടÃmsX ap¡Xv aÊnemIpIbnÃ. kzÀ®w, shÅn, ]ghÀ¤§Ä, mÂImenIÄ, I¨hS¨c¡pIÄ F¶nhbn  hfÀ¨bpÅ kz¯nv kIm¯v nÀ_v[amsW¶v _n(‫)ﷺ‬ hnhcn¨p. kIm¯v nÀ_v[amIp¶ tXmXv (‫)نصاب‬ kp¶¯n n¶v am{Xta {Kln¡m³ km[n¡pIbpÅq WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 19. F¶m F{X tamjvSn¨memWv, GXvhtcbmWv, GXv ssIbmWv, tamjW¯nsâ tXmsX§ns F¶v JpÀBn enÃ. kp¶¯nemWv AXnsâ hnhcapÅXv. Hcp Zomdnsâ mensemt¶m Asæn aq¶v ZnÀltam AXnv XXpÃyambtXm I«memWv apdnt¡sX¶pw BZyw heXpI¿nsâ aWnIWvT¯ntmSv tNÀ¶mWv apdnt¡- sX¶pw _n (‫)ﷺ‬ hniZoIcn¨p. I«hsâ ssIapdn¡m³ AÃmlp t½mSv IÂ]n¡p¶p. ‫ا‬َ‫م‬ُ‫ه‬َ‫ي‬ِ‫د‬ْ‫ي‬َ‫أ‬ ْ‫ا‬‫و‬ُ‫ع‬َ‫ط‬ْ‫ق‬‫ا‬َ‫ف‬ ُ‫ة‬َ‫ق‬ِ‫ار‬‫ا‬‫س‬‫ال‬ َ‫و‬ ُ‫ق‬ ِ‫ار‬‫ا‬‫س‬‫ال‬ َ‫و‬(‫المائدة‬:38) tamjvSn¡p¶htâbpw tamjvSn¡p¶hfptSbpw ssIIÄ n§Ä apdn¨p IfbpI. (amCZ : 38) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 20. _n (‫)ﷺ‬ sb ]n´p-S-c nÀ_Ôw ! (_ntb) ]d-bp-I, n§Ä AÃm-lpsh kvtln- ¡p¶pണ്ടട¦n Fs¶ n§Ä ]n´p-S-cp-I. F¦n AÃmlp n§sf kvtln-¡p-Ibpw n§-fpsS ]m]-§Ä s]mdp¯pXcn-Ibpw sN¿p¶Xm-Wv. AÃmlp Gsd s]mdp-¡p-¶-hpw Icp-Wm-n-[n-bp-a-s{X. (3:31) ِ‫ح‬َ‫ر‬ ٌ‫ر‬‫و‬ُ‫ف‬َ‫غ‬ ُ ‫ا‬‫هللا‬ َ‫و‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬َ‫ب‬‫و‬ُ‫ن‬ُ‫ذ‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬َ‫ل‬ ْ‫ِر‬‫ف‬ْ‫غ‬َ‫ي‬ َ‫و‬ ُ ‫ا‬‫هللا‬ ُ‫م‬ُ‫ك‬ْ‫ب‬ِ‫ب‬ْ‫ح‬ُ‫ي‬ ‫ِي‬‫ن‬‫و‬ُ‫ع‬ِ‫ب‬‫ا‬‫ت‬‫ا‬َ‫ف‬ َ ‫ا‬‫هللا‬ َ‫ون‬ُّ‫ب‬ِ‫ح‬ُ‫ت‬ ْ‫م‬ُ‫ت‬ْ‫ن‬ُ‫ك‬ ْ‫ن‬ِ‫إ‬ ْ‫ل‬ُ‫ق‬ٌ‫م‬‫ي‬ WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 21. lZo-kp-Isf kwc-£nt¡ട _m[yX AÃmlp Gsä-Sp-¯n«pണ്ടോ ? WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 22. ِ‫ه‬ِ‫ب‬ َ‫ل‬َ‫ج‬ْ‫ع‬َ‫ت‬ِ‫ل‬ َ‫ك‬َ‫ن‬‫ا‬َ‫س‬ِ‫ل‬ ِ‫ه‬ِ‫ب‬ ْ‫ك‬ِّ‫ر‬َ‫ح‬ُ‫ت‬ َ‫ال‬•َّ‫ن‬ِ‫إ‬ُ‫ه‬َ‫ن‬‫آ‬ْ‫ر‬ُ‫ق‬ َ‫و‬ ُ‫ه‬َ‫ع‬ْ‫م‬َ‫ج‬ ‫ا‬َ‫ن‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬• ‫ا‬َ‫ذ‬ِ‫إ‬َ‫ف‬ُ‫ه‬َ‫ن‬‫آ‬ْ‫ر‬ُ‫ق‬ ْ‫ع‬ِ‫ب‬َّ‫ت‬‫ا‬َ‫ف‬ ُ‫ه‬‫ا‬َ‫ن‬ْ‫أ‬َ‫ر‬َ‫ق‬•‫ا‬َ‫ن‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ َّ‫ن‬ِ‫إ‬ َّ‫م‬ُ‫ث‬ُ‫ه‬َ‫ن‬‫ا‬َ‫ي‬َ‫ب‬• o AXv (JpÀ-B³) [rXns¸«v lrZyØ-am-¡m³ thണ്ടി AXpw sImണ്ട് nsâ mhv Nen-¸nt¡ണ്ട. XoÀ¨-bmbpw AXnsâ kam-l-c-Whpw AXv HmXn-¯-cepw ½psS _m[y- X-bm-Ip-¶p. A§s mw AXv HmXn-¯-¶m B Hm¯v o ]n´p-S-cp-I. ]n¶oSv AXv hnh-cn¨p Xcepw ½psS _m[y-X-bm-Ip¶p.(75: 16-þ19) hnip² JpÀ-B³ lZokv WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 23. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 24. َ‫ون‬ُ‫ظ‬ِ‫ف‬‫حا‬َ‫ل‬ ُ‫ه‬َ‫ل‬ ‫ا‬‫ا‬‫ن‬ِ‫إ‬ َ‫و‬ َ‫ر‬ْ‫ك‬ِّ‫الذ‬ ‫ا‬َ‫ن‬ْ‫ل‬‫ا‬‫ز‬َ‫ن‬ ُ‫ن‬ْ‫ح‬َ‫ن‬ ‫ا‬‫ا‬‫ن‬ِ‫إ‬ XoÀ¨-bmbpw mamWv Cu ZnIvdv Ah-X-cn-¸n-¨-h³. mw Xs¶ AXns kwc-£n-¡p-Ibpw sN¿pw. (lnPvdv 9) ZnIvdv = JpÀ-B³, lZokpw CXn DÄs¸-Sp-sa¶v ]Þn-X-·mÀ hni-Zo-I-cn-¨n«pട് hnip² JpÀ-B³ t]mse AXnsâ (l-Zo-kv ) hnh-c-Whpw kwc-£n-¡p¶ _m[yX AÃmlp Gsä-Sp-¯n«pട്. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 25. ُ‫م‬ُ‫ه‬َ‫ل‬ َ‫ون‬ُ‫ك‬َ‫ي‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬ ‫ا‬ً‫ر‬ْ‫م‬َ‫أ‬ ُ‫ه‬ُ‫ل‬‫ُو‬‫س‬َ‫ر‬ َ‫و‬ ُ َّ‫َّللا‬ ‫ى‬َ‫ض‬َ‫ق‬ ‫ا‬َ‫ذ‬ِ‫إ‬ ٍ‫ة‬َ‫ن‬ِ‫م‬ ْ‫ُؤ‬‫م‬ َ‫ال‬ َ‫و‬ ٍ‫ن‬ِ‫م‬ ْ‫ُؤ‬‫م‬ِ‫ل‬ َ‫ان‬َ‫ك‬ ‫ا‬َ‫م‬ َ‫و‬ ‫ا‬ً‫ن‬‫ي‬ِ‫ُب‬‫م‬ ً‫ال‬ َ‫َل‬َ‫ض‬ َّ‫ل‬َ‫ض‬ ْ‫د‬َ‫ق‬َ‫ف‬ ُ‫ه‬َ‫ل‬‫ُو‬‫س‬َ‫ر‬ َ‫و‬ َ َّ‫َّللا‬ ِ‫ص‬ْ‫ع‬َ‫ي‬ ْ‫ن‬َ‫م‬ َ‫و‬ ْ‫م‬ِ‫ه‬ ِ‫ر‬ْ‫م‬َ‫أ‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ُ‫ة‬َ‫ر‬َ‫ي‬ِ‫خ‬ْ‫ال‬ AÃm-lphpw Ahsâ dkqepw Hcp Imcy-¯n Xocp-am- -sa-Sp¯p Ign-ªm kXy-hn-izm-kn-bmb ]pcp-j-m- Is« km{Xo-bm-Is«, X§-fpsS Imcy-s¯- kw_-Ôn¨v kzX-{´-amb A`n-{]mbw Dണ്ടാIm³ ]mSn-Ã. hÃ- hpw AÃm-lp-shbpw Ahsâ ZqZsbpw [n¡-cn-¡-s¸- Sp¶ ]£w Ah³ hyà-amb ne-bn hgn ]ng-¨p-t]m- bn-cn-¡p-¶p. (A-lvkm_v 36) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 26. ِ‫يل‬ِ‫ب‬َ‫س‬ َ‫ْر‬‫ي‬َ‫غ‬ ْ‫ع‬ِ‫ب‬َّ‫ت‬َ‫ي‬ َ‫و‬ ‫ى‬َ‫د‬ُ‫ه‬ْ‫ال‬ ُ‫ه‬َ‫ل‬ َ‫َّن‬‫ي‬َ‫ب‬َ‫ت‬ ‫ا‬َ‫م‬ ِ‫د‬ْ‫ع‬َ‫ب‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ل‬‫ُو‬‫س‬َّ‫الر‬ ِ‫ق‬ِ‫ق‬‫ا‬َ‫ش‬ُ‫ي‬ ْ‫ن‬َ‫م‬ َ‫و‬ ‫ا‬ً‫ير‬ ِ‫ص‬َ‫م‬ ْ‫ت‬َ‫ء‬‫ا‬َ‫س‬ َ‫و‬ َ‫م‬َّ‫ن‬َ‫ه‬َ‫ج‬ ِ‫ه‬ِ‫ل‬ْ‫ص‬ُ‫ن‬ َ‫و‬ ‫ى‬َّ‫ل‬ َ‫و‬َ‫ت‬ ‫ا‬َ‫م‬ ِ‫ه‬ِّ‫ل‬ َ‫و‬ُ‫ن‬ َ‫ين‬ِ‫ن‬ِ‫م‬ ْ‫ُؤ‬‫م‬ْ‫ال‬ Xn¡v k·mÀ¤w hyà-am-bn-¡-gnª tijhpw ssZh- Zq-Z-p-ambn FXnÀ¯v n¡pIbpw, kXy hnizm-kn-I-fp-tSX-Ãm¯ amÀ¤w ]n´pScp¶ ]£w Ah³ Xncnª hgn¡v Xs¶ mw Ahs Xncn-¨p- hn-Sp-¶Xpw, c-I-¯n-en«v ma- hs Icn-¡p-¶-Xp-am-Wv. A-Xs{X tami-amb ]cy-h- kmw (n-km-Av 115) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 27. ‫ن‬ِ‫إ‬َ‫ف‬ْ‫م‬ُ‫ه‬‫اء‬ َ‫و‬ْ‫ه‬َ‫أ‬ َ‫ون‬ُ‫ع‬ِ‫ب‬‫ا‬‫ت‬َ‫ي‬ ‫ا‬َ‫م‬‫ا‬‫ن‬َ‫أ‬ ْ‫م‬َ‫ل‬ْ‫اع‬َ‫ف‬ َ‫ك‬َ‫ل‬ ‫وا‬ُ‫ب‬‫ي‬ِ‫ج‬َ‫ت‬ْ‫س‬َ‫ي‬ ْ‫م‬‫ا‬‫ل‬(‫القصص‬:50) Cn n¡v (apl½Zv _n(‫))ﷺ‬ AhÀ D¯cw ÂInbnsæn X§fpsS X¶njvS§sf am{XamWv AhÀ ]n´pScp¶Xv F¶v o Adntª¡pI (Jkkv : 50) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 28. Fsâ kaql¯nseÃmhcpw kzÀ¤¯n {]thin¡pw hnk½Xn¨hscmgnsI klm_nIÄ tNmZn¨p: _nsb BcmWv hnk½Xn¨hÀ ? _n(‫)ﷺ‬ ]dªp : Fs¶ Apkcn¨h³ kzÀ¤¯n {]thin¨p. Ft¶mSv ApkcWt¡Sv ImWn¨h³ hnk½Xn¡pIbpw sNbvXp. (_pJmcn : 6851) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 29. ْ‫و‬َ‫أ‬ ٌ‫ة‬َ‫ن‬ْ‫ت‬ِ‫ف‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬َ‫ب‬‫ي‬ ِ‫ص‬ُ‫ت‬ ‫ن‬َ‫أ‬ ِ‫ه‬ ِ‫ر‬ْ‫م‬َ‫أ‬ ْ‫ن‬َ‫ع‬ َ‫ون‬ُ‫ف‬ِ‫ل‬‫ا‬َ‫خ‬ُ‫ي‬ َ‫ِين‬‫ذ‬‫ا‬‫ل‬‫ا‬ ِ‫ر‬َ‫ذ‬ ْ‫ح‬َ‫ي‬ْ‫ل‬َ‫ف‬ ٌ‫اب‬َ‫ذ‬َ‫ع‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬َ‫ب‬‫ي‬ ِ‫ص‬ُ‫ي‬ٌ‫م‬‫ِي‬‫ل‬َ‫أ‬(‫النور‬:63) _n(‫)ﷺ‬bpsS IÂ]bv¡v FXnÀ {]hÀ¯n¡p ¶hÀ X§Ä¡v hà B]¯pw h¶v `hn¡p Itbm thZtbdnb in£ _m[n¡pItbm sN¿p¶Xv kq£n¨v sImÅs«. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 30. Bb¯n രട് ne¡pÅ Xm¡oXv AS§nbncn¡p¶p. lrZb¯n hcp¶ Ipg¸amWv kXy¯nÂn¶v sX äpIbpw hnizmk¯nv tijw AhnizmknbmhpIbpw F¶n«v amÀ¤{`wi¯nepw hgntISnepambn Pohn¨v ]n¶oSv kXy¯nsâ ]mXbnte¡v F¯m³ km[n ¡msX hnjan¡pIbpw sN¿p¶XmWXv. thZmPIamb in£ : H¶v CltemIs¯ in£ bmWv. tcmKw, sIme, kXyntj[nIÄ¡v h¶v `hn¡mdpÅ miw F¶nh AXnÂs]Sp¶p. asäm¶v ]ctemIs¯ in£bmIp¶p. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 31. AÃmlphpw Ahsâ dkqepw Hcp Imcy¯n XocpamsaSp¯p Ignªm kXyhnizmknbmb Hcp ]pcpjmIs« kv{XobmIs« X§fpsS Imcys¯ kw_v[n¨v kzX{´amb A`n{]mbw Dടോbncn¡mhp¶XÃ. hÃhpw AÃmlpthbpw Ahsâ ZqXtbpw [n¡cn¡p¶]£w Ah³ hy IvXamb nebn hgn]ng¨p t]mbncn¡p¶p.(Alvkm_v:36) َ‫ون‬ُ‫ك‬َ‫ي‬ ‫ن‬َ‫أ‬ ً‫ا‬‫ر‬ْ‫م‬َ‫أ‬ ُ‫ه‬ُ‫ل‬‫و‬ُ‫س‬َ‫ر‬ َ‫و‬ ُ ‫ا‬‫هللا‬ ‫ى‬َ‫ض‬َ‫ق‬ ‫ا‬َ‫ذ‬ِ‫إ‬ ٍ‫ة‬َ‫ن‬ِ‫م‬ ْ‫ؤ‬ُ‫م‬ َ‫َّل‬ َ‫و‬ ٍ‫ِن‬‫م‬ ْ‫ؤ‬ُ‫م‬ِ‫ل‬ َ‫ان‬َ‫ك‬ ‫ا‬َ‫م‬ َ‫و‬ ً‫َّل‬ َ‫ال‬َ‫ض‬ ‫ا‬‫ل‬َ‫ض‬ ْ‫د‬َ‫ق‬َ‫ف‬ ُ‫ه‬َ‫ل‬‫و‬ُ‫س‬َ‫ر‬ َ‫و‬ َ ‫ا‬‫هللا‬ ِ‫ص‬ْ‫ع‬َ‫ي‬ ‫ن‬َ‫م‬ َ‫و‬ ْ‫م‬ِ‫ه‬ِ‫ر‬ْ‫م‬َ‫أ‬ ْ‫ِن‬‫م‬ ُ‫ة‬َ‫ر‬َ‫ي‬ِ‫خ‬ْ‫ل‬‫ا‬ ُ‫م‬ُ‫ه‬َ‫ل‬ ً‫ا‬‫ين‬ِ‫ب‬ُّ‫م‬)(‫األحزاب‬:36) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 32. AÃmlphntâbpw {]hmNIXncptanbptSbpw IÂ] ewLn¨Xnv Zpnbmhn n¶v Xs¶ in£ e`n¨Xmbn ImWmw. CSXv ssIsImണ്ട് `£Ww Ign¨psImണ്ടിcp¶ Hcm tfmSv _n(‫)ﷺ‬ heXp ssIsImണ്ട് Ign¡mmhiy s¸«p heXp ssIsImണ്ട് Ign¡m³ km[n¡pIbnà F¶bmÄ {]Xyp¯cw ÂIn. _n(‫)ﷺ‬ ]dªp : Cà n¡v km[n¡pIbnÃ. _n(‫)ﷺ‬ AbmÄ s¡Xnsc {]mÀ°n¡pIbpw ]n¶oSbmÄ¡v B ssI hmbbnte¡v DbÀ¯m³ km[n¡msX hcnIbpw sNbvXp.(apkvenw :2021) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 33. kzÀ®tamXncw ssIbneWnª HcmtfmSv _n(‫)ﷺ‬ tNmZn¨p. n§fnsemcmÄ cI¯nÂn¶pÅ Hcp Xo¡Â FSp¡pIbpw F¶n«v ssIbn AWnbpIbpw sN¿m³ Dt±in¡p¶ptടm? tijw _n(‫)ﷺ‬ AbmfpsS kzÀ®tamXncw FSp¯v hens¨dnªp. _n(‫)ﷺ‬ kZÊn ns¶gpt¶äp t]mbt¸mÄ kZÊyÀ ]dªp: nsâ tamXncsaSp¡pI n¡Xv D]Imcs¸t«¡mw. F¶m hnizmknbmb AbmfpsS adp]Sn C{]Imcambncp¶p. _n(‫)ﷺ‬ hens¨dn ªXv RmsSp¡pIbnÃ. ( apkvenw : 2090) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 34. BZyIme¯v apÉnwIÄ AÃmlphnsâ IÂ] {]Imcw ss_¯p apJ±knp tsc Xncnªpn¶v akvIcn¨ncp¶p. Hcp kwLw klm_nIÄ ss_¯p apJ±knp tsc n¶v AkÀ akvImcw nÀhln¨p sImടിcn¡pt¼mgm Wv asämcp klm_n h¶v Jn_ve amänb hnhcw Ahsc Adnbn¡p¶Xv. tNmZyw sN¿pItbm AnjvStam IqSmsX akvImc¯n Xs¶ akvPnZp ldmanptsc AhÀ Xncnªp. CXmWv hnizmkw. AÃmlp Hcp Imcyw IÂ]n¨p Asæn {]hmNI³(‫)ﷺ‬ Hcp Imcyw IÂ]n¨p F¶v tI«m AX¸Sn PohnX¯n ]IÀ¯emWv hnizmknbpsS amXrI. A{]ImcamWv kzlm_nIÄ sNbvXXpw. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 35. F¶m lrZb¯n tcmKtam Im]Sytam DÅhcp sS AhØ AÃmlp hnhcn¡p¶p ½n ns¶s´¦nepw tIÄ¡pIbpw tI«Xv {]Imcw F¯n¡pIbpw sNbvXhs AÃmlp {]tim`nXam¡s« F{Xtbm F¯n¨psImSp¡s¸Sp¶hmWv tIÄ¡p¶ht¡mÄ Imcy§Ä {Kln¡p¶Xv. (XnÀapZn :2657) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 36. n§fn n¶pw ChnsS lmPdpÅhÀ lmPdnÃm¯hv F¯n¨p sImSp¡s«. F{X F¯n¨p sImSp¡s¸Sp¶hmWv tI«ht¡mÄ Imcy§Ä {Kln¡p¶Xv. (_pJmcn 1654) ‫سامع‬ ‫من‬ ‫أوعى‬ ‫مبلغ‬ ‫فرب‬ ‫الغائب‬ ‫الشاهد‬ ‫فليبلغ‬ (‫البخاري‬:1654) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 37. {]hmNINcybn n¶v BfpIsf AIäpIbpw kp¶¯nsâ Imcy¯n kwibw Pn¸n¡pIbpw sN¿p¶hcpsS Imcy¯n mw Pm{KXbnemI nÀ_ÔamIp¶p. Cu ImeL«¯n AhcpsS Xn∙ hfsc {]ISambncn¡p¶p. _n(‫)ﷺ‬bpsS kp¶¯n AhÀ kwibw Pn¸n¡p¶p. ap¡v JpÀB³ am{Xw aXn kp¶¯v Bhiyanà F¶ AhcpsS hmZ¯nv Bb¯pIÄ ZpÀhyJymw sNbvXv sXfnhv nc¯p¶p. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 38. ImcWw kp¶¯v AhcpsS hmZ{]Imcw Ayqamb ]c¼cbneqsS h¶XÃ. AXv dnt¸mÀ«v sNbvXXv BlmZv aptJbmWv. AXnsâ dnt¸mÀ«Àamcn Ifhpw sXäpw hcm³ km[yXbpട് F¶m JpÀB³ hnizmktbmKyhpw JWvUnXhpam sW¶mWv AXnm kwibapÅXv Dt]£n¡pI F¶XmWhcpsS hmZw . WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 39. C§ssbmcpImew hcmncn¡p¶Xns¡pdn¨v ]Xn mev qämണ്ടു ap¼v dkq (‫)ﷺ‬ {]hNn¨p : HcmÄ hbÀnd¨v sImട് AbmfpsS NmcpItkcbn Nmcnbncn¡p¶ ImeL«w hcmncn¡p¶p. Fsâsbmcp hNw F¯pt¼mÄ Ah³ ]dbpw R§fpsSbnSbn AÃmlphnsâ InXm_pട്. AXv lemem¡p¶Xns R§Ä lemem¡p¶p. AXv njn²am¡p¶Xns R§Ä njn²am ¡pIbpw sN¿p¶p. AdnbpI. Fn¡v JpÀBpw AtXmsSm¸w AXpt]mepÅXpw ÂIs¸«ncn¡p¶p. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 40. GsXmcp P-Xbpw X§-fpsS ne-]m-Sp-I-fn amäw hcp-¯p-¶Xp hsc AÃmlp Ah-cpsS ØnXn¡v amäw hcp-¯p-I-bn-Ã. XoÀ¨ (d-AZv 11) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 41. AÃmlp kXyw kXyambn {Kln¨v AXv ]n³]ämpw AkXyw AkXyambn aÊnen¡mpw AXnÂn¶v hn«p n¡mpw Xu^o¡v ÂIpamdmIs«. XoÀ¨bmbpw AÃmlp FÃmImcy¯npw IgnhpÅhmIp¶p. ½psS _n (‫)ﷺ‬bpsS ta kem¯pw kemapapടോhs«. Bao³. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 42. WISD MGLOBAL ISLAMIC MISSION Together.. Towards.. Peace... WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION

×