Pelan induk pembangunan pendidikan jangka panjang 2006 2010

5,499 views
5,243 views

Published on

Published in: Spiritual, Technology
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • salam..mohon share..tq
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,499
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
248
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pelan induk pembangunan pendidikan jangka panjang 2006 2010

 1. 1. PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN JANGKA PANJANG 2006-2010<br />
 2. 2. PENGENALAN<br />PelanInduk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006-2010 telahdirangkauntukmelaksanakandanmerealisasikansatusistempendidikan yang holistik, progresif, bermoraldanbertarafdunia. PIPP telahdilancarkanolehPerdanaMenteri, Dato’ Seri Abdullah Haji Ahmad Badawipada 16 Januari 2007 diPusatKonvensyenAntarabangsaPutrajaya<br />
 3. 3. ENAM TERAS PIPPJP 2006-2010<br />PIPPJPJ 2006-2010 telahmenggariskanENAM TERAS iaitu; <br /><ul><li>membinanegarabangsa,
 4. 4. membangunkan modal insan,
 5. 5. memperkasakanSekolahKebangsaan,
 6. 6. merapatkanjurangpendidikan,
 7. 7. memartabatkanprofesionkeguruan.
 8. 8. Melonjakkecemerlanganinstitusipendidikan</li></li></ul><li>MEMBINA NEGARA BANGSA<br />Keupayaanmembinanegarabangsabergantungkepadaperkongsiannilaisertasemangatpatriotisme, lingua franca, integrasi, kewarganegaraandandemokrasi.<br />Fokusutamadalammembinanegarabangsamencakupiusaha-usahasepertimemperkasakanbahasakebangsaansebagaiasasperpaduan, integrasinasionaldanbahasailmu. Fokus lain ialahmemupukkecintaanterhadapseni, warisandanbudayabangsasertamemupukkefahaman yang jelasterhadappendekatan Islam Hadharidalammembentukpemikirankehidupan.<br />
 9. 9. STRATEGI MEMBINA NEGARA BANGSA<br />Menggerakkangelombangbarugerakanmemperkasakanbahasakebangsaan.<br />MemantapkanpelaksanaanDasarBuku Negara.<br />Menyelarasperanansemuapihakterlibatuntukmenggiatkanaktivitikebahasaan, kesusasteraan, pengkaryaan, penterjemahan dan penerbitan.<br />Mewujudkanbulanbahasadansasteranegaradalamusahamemperkasakanbahasakebangsaan.<br />
 10. 10. MEMBANGUNKAN MODAL INSAN<br />Ini bertujuan memastikan anak bangsa Malaysiamempunyaiilmupengetahuansertakepakarantinggibagipenyediaangunatenagadalampelbagaijenispekerjaan. <br />Di sampingitu, parapelajarakandilengkapikemahiran, komunikasiberkesan, kebolehanmenggunakanteknologikomunikasimaklumat (ICT) denganbaik, berupayaberfikirsecarakreatifdankritis.<br />
 11. 11. STRATEGI DI BAWAH RMK-9<br />Mengadakanlebihbanyakpilihanpendidikankepadaibubapadanpelajar<br />Meningkatkankeupayaandanminatpelajaruntukmenguasaiilmupengetahuandankemahiran<br />Memupukpelajarsupayamemilikikemahirandanketrampilan<br />Memantapkansistempentaksirandanpenilaiansupayalebihholistik<br />
 12. 12. RMK-9<br />Memantapkan program ko-kurikulum dan sukan<br />Memperkukuhdisiplinpelajar<br />Mempercepatperkhidmatansistemaduanmasalahdisiplindenganmempelbagaikansaluranaduanterus<br />Memantapkankurikulum<br />Meningkatkankerjasama KPM denganpelbagaiagensi<br />
 13. 13. MEMPERKASAKAN SEKOLAH KEB.<br />Ciri-ciri SK perkasaialah :<br />Infrastrukturlengkapdanberkualiti.<br />Pemimpindan guru cekap, terlatihdanberkualiti, semuapelajarmenguasai<br />3M.<br />Beraspirasinasional.<br />Menawarkanbahasa Cina dan bahasa Tamil.<br />Pencapaianakademikcemerlang.<br />Sistemsokongan yang kuatdanmencukupi.<br />Iklimdanbudayasekolah yang sihat.<br />Penawaran dan pelaksanaan kurikulum berasaskan pelanggan.<br />Penawarandanpelaksanaankokurikulum yang berkesan.<br />Pencapaiansahsiahpelajarcemerlang.<br />
 14. 14. MERAPATKAN JURANG PENDIDIKAN DI LUAR BANDAR<br />Membangunkaninfrastrukturdankemudahanpendidikanluarbandardiseluruhnegara.<br />memfokuskanpeningkatankadarpenyertaandanmengurangkanrisikokeciciranpelajar.<br />memfokuskanuntukmengurangkanjurang<br />pencapaian akademik dengan menambah bilangan komputer, TV Pendidikan,videoteleconferencing, SchoolNet, makmalkomputer, kemudahanperkakasan,pengisiandantenagakerja.<br />meningkatkanpenguasaan3M (membaca, menulis dan mengira).<br />
 15. 15. MEMARTABATKAN PROFESION PERGURUAN<br />Guru-guru yang barumenamatkanpengajianperguruandarimaktabatauinstitusipengajiantinggiakandiwajibkanberkhidmatdikawasanpedalamandahulutanpasebarangpengecualian.<br />KPM akanmenambahbaikinsentifdanmewujudkan skim insuranskhususkepada guru yang berkhidmatdipedalamanselainmenyediakanrumah guru dankemudahanasas yang sempurna.<br />KurikulumInstitutPendidikan Guru (IPG) secaraberpusatakandigubalbagimemberipenekanankepadaelemenbarudalamkurikulumpendidikan guru.<br />memberifokuskepadamembangunkaninfrastruktur yang meliputiPusatMaklumatLatihanKeguruan, SistemPenyaluran, rangkaianTeknologiMaklumatdanKomunikasi (ICT), Portal Pendidikan Guru danTotal Campus Management System.<br />
 16. 16. MELONJAKKAN KECEMERLANGAN INSTITUSI PENDIDIKAN<br />Dasar KPM adalahuntukmengadakanpendekatan, piawaiandanpenandaaras yang lebihtepatsertabersesuaiandenganciridankeperluanklusterinstitusipendidikan yang adaiaitumengikutbidangkhusus(niche areas) masing-masing.<br />Institusi-institusi model yang dapatdijadikancontoh akan dibangunkan supaya dapat dijadikan showcase di peringkat antarabangsa.<br />sebanyak 300 buahinstitusipendidikan yang menyerlahdancemerlangdalamklusterinstitusipendidikantertentu akan dikenal pasti dan dipilih.<br />
 17. 17. RingkasanTerasPelanInduk Pembangunan Pendidikan 2006-2010<br />Membinanegarabangsa<br />Memperkasakanbahasakebangsaan, memantapkanperpaduannegaradan<br />integrasinasional, memupukkecintaanterhadapseni, warisandanbudaya<br />bangsa.<br />· Membangunkan modal insan<br />Meningkatkankeupayaandanpenguasaanilmupengetahuan, memupuk<br />pelajarmemilikikemahiran, ketrampilandandisiplin.<br />· MemperkasakanSekolahKebangsaan<br />Menambah program prasekolah, memantapkankepimpinanpengetua/guru<br />besardankualiti guru sertakurikulumdankokurikulum.<br />
 18. 18. SAMBUNGAN RINGKASAN<br />· Merapatkanjurangpendidikan<br />Membangunkaninfrastrukturdankemudahanpendidikanluarbandar,mengurangkankecicirandanmeningkatkanbilangan guru terlatihdikawasanpedalaman.<br />· Memartabatkanprofesionkeguruan<br />Menambahbaiksistempemilihandanpersekitarankerja guru, memantapkanlatihanperguruan, kerjaya, perancangan dan pengurusansumbermanusia.<br />· Melonjakkankecemerlanganinstitusipendidikan<br />Memilih guru berkebolehandanberkemahirantinggidanmewujudkansekolahkluster yang memberilebihautonomikepadasekolah.<br />
 19. 19. KESIMPULAN<br />Dengantermeterainya PIPP 2006-2010, diharapkanbidangpendidikanbukansahajadapatmelahirkan modal insan yang berpengetahuan, kuatfizikaldancerdikmindatetapijugamempunyainilai-nilai yang sempurnadanmurniuntukmemikulamanahbagimembantumemajukannegara. Modal insan yang mempunyaicelikmindadannilai-nilaiditambahsangatpentinguntukmelakukananjakan besar selain mampu bersaing untuk berjaya. Negara perlu melahirkan lebihramaiUlul-Albab (pemikir) yang bersyukurkeranamerekamerupakangolongan yang mampumelaksanakanamanahbagimembawakebaikankepadanegara.<br />

×