SC MAT SA Craiova audit statutarAuditori statutariMariea StoicescuLigia Antonescupag 1Raportul auditorilor financiari inde...
SC MAT SA Craiova audit statutarAuditori statutariMariea StoicescuLigia Antonescupag 2În efectuarea acelor evaluari ale ri...
SC MAT SA Craiova audit statutarAuditori statutariMariea StoicescuLigia Antonescupag 312. Valoarea creantelor recunoscute ...
SC MAT SA Craiova audit statutarAuditori statutariMariea StoicescuLigia Antonescupag 415. Societatea are deschise in insta...
SC MAT SA Craiova audit statutarAuditori statutariMariea StoicescuLigia Antonescupag 5Transfer Tehnologic- Politehnica Buc...
SC MAT SA Craiova audit statutarAuditori statutariMariea StoicescuLigia Antonescupag 6financiare anuale » sunt autorizate ...
SC MAT SA Craiova audit statutarAuditori statutariMariea StoicescuLigia Antonescupag 7sectorului productiv prin investitii...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Audit

476 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
476
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Audit

  1. 1. SC MAT SA Craiova audit statutarAuditori statutariMariea StoicescuLigia Antonescupag 1Raportul auditorilor financiari independentiprivind auditul statutar al«Situatiilor financiare anuale» incheiate la 31.12.20091. SC MAT SA Craiova este o companie mijlocie, aplica Standardele Internationale deContabilitate (IAS) din anul 2002 si a intocmit la 31.12.2009 « Situatiile financiare anuale »conforme cu Directiva IV-a a CEE aprobata prin OMFP nr. 1752/2005 actualizat ulterior.Pentru exercitiul financiar 2009 SC MAT SA nu a intrat in categoria persoanelor juridice careaplica IFRS-Standardele Internationale de Raportare Financiara reglementate prin OMFPnr.907/2005, OMFP nr.1121/2006, OMFP nr.2/2007.2. Mentionam ca SC SC MAT SA este societate deschisa, detinuta public ale carei titluri(actiuni) se tranzactioneaza pe piata reglementata Bursa electronica RASDAQ la Categoriabaza.3. Am auditat «Situatiile financiare anuale » incheiate conform art. 3. alin. (1) din OMFP nr.1752/2005 actualizat ulterior, care cuprind:BilantContul de profit si pierdereSituatia modificarilor capitalului propriuSituatia fluxurilor de trezorerieNote explicative la situatiile financiare anuale4. Auditarea «Situatiilor financiare anuale » incheiate la 31.12.2009 s-a facut in bazacontractului de audit statutar nr. 266039/10.12.2009.5. Responsabilitatea conducerii pentru «Situatiilor financiare anuale »Conducerea este responsabila de intocmirea si prezentarea fidela a «Situatiilor financiareanuale » in conformitate cu Reglementarile contabile conforme cu directivele europeneaprobate prin OMFP nr. 1752/2005 actualizat ulterior si cu Standardele Internationale deContabilitate. Raspunderea conducerii cuprinde planificarea, implementarea si mentinereacontrolului intern necesar intocmirii si prezentarii corecte a «Situatiilor financiare anuale »care sunt lipsite de denaturare semnificativa, fie cauzata de frauda sau erore; selectarea siaplicarea politicilor contabile adecvate si efectuarea de estimari contabile, rezonabile pentrucircumstantele date.6. Situatiile financiare anuale incheiate la 31.12.2009, precum si Declaratia 101 privindimpozitul pe profit pentru anul 2009, au fost intocmite si prezentate sub responsabilitateaconducerii societatii .7. Responsabilitatea auditorului. Responsabilitatea noastra este de a exprima o opinie asupracorectitudinii informatiilor cuprinse in «Situatiilor financiare anuale», pe baza audituluistatutar efectuat. Am desfasurat auditul în conformitate cu Standardele Interna ionale deAudit. Aceste standarde prevăd faptul că trebuie să ne conformăm cerin elor de etică şi săplanificăm şi să desfasuram auditul in vederea ob inerii asigurarii rezonabile cu privire lamasura in care «Situatiilor financiare anuale » nu con in denaturare semnificativa.Un audit implică desfasurarea procedurilor necesare pentru ob inerea probelor de auditreferitoare la valorile şi informa iile prezentate în « Situatiilor financiare ». Procedurileselectate depind de ra ionamentul profesional al auditorului, inclusiv de evaluarea riscurilorde denaturare semnificativa a situa iilor financiare fie cauzata de frauda, sau eroare.
  2. 2. SC MAT SA Craiova audit statutarAuditori statutariMariea StoicescuLigia Antonescupag 2În efectuarea acelor evaluari ale riscului, auditorul ia in considerare controlul intern relevantpentru întocmirea şi prezentarea fidelă a «Situatiilor financiare anuale », in vedereaconceperii de proceduri de audit adecvate în circumstan ele date, dar nu cu scopul exprimăriiunei opinii cu privire la eficienta controlului intern al entită ii. Un audit include, de asemenea,evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite şi măsura în care estimărilecontabile elaborate de conducere sunt rezonabile, precum şi evaluarea prezentarii generale asitua iilor financiare.8. Am efectuat auditul in conformitate cu ISA, editia 2009, emise de Camera auditorilorfinanciari din Romania, care sunt in acord cu Normele internationale de audit. Aceste normecer ca auditul sa fie planificat si efectuat, astfel incat sa se obtina o asigurare rezonabila ca«Situatiilor financiare anuale », nu contin erori semnificative, in conformitate cu cadrulgeneral de raportare financiara identificat.9. Am verificat respectarea de catre SC MAT SA Craiova, societate cu capital privat de 100%,listata, pe piata, Rasdaq, piata administrata de BVB SA, obligatiile de raportare financiarasemestriale si anuale, in conformitate cu art. 227 din «Legea 297 privind piata decapital » si Reg. CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliaresi am constatat ca acestea au fost indeplinite.10. Din bilant rezulta ca valoarea totala a stocurilor este de 27 317 514 lei, fata de 31.12. 2008cand valoarea acestora a fost de 26 487 611 leiStocuri recunoscute in bilant in valoare de 27 317 514 lei, sunt:• materii prime, materiale si obiecte de inventar 5 770 857 lei• productie in curs de executie 4 629 547 lei• produse finite si marfuri 16 826 628 lei• avansuri pt cumparari de stocuri 90 482 leiMentionam ca la 31.12.2009, valoarea stocurilor a fost mai mare decat la 31.12.2008 cu829 903 lei, in structura lor la 31.12.2009 producandu-se urmatoarele modificari:• valoarea materiilor prime, materialelelor si obiectelor de inventar a scazut cu1 648 879 lei, fata de 2008;• productia in curs de executie a crescut cu 1659 426 lei;• produsele finite si marfurile au crescut cu 1 395 988 lei la 31.12.2009 fata de2008.Cresterea stocurilor de produse finite si marfuri la finele anului 2009 fata de 31.12.2008 a fostdeteminata de scaderea drastica a vanzarilor de tractoare si masini agricole, acestea ramanandin stoc datorita efectului negativ al crizei financiare internationale care a afectat semnificativdesfacerea produselor societatii SC MAT SA.La 31.12.2009 stocurile au fost inventariate, evaluate si separate astfel:• Stocuri necesare pentru productie• Stocuri disponibile pentru vanzare• Stocuri supuse declasarii/casarii-vanzarii11. Este corect ca evaluarea si separarea stocurilor s-a facut pe structura prezentata, deoareceeste o cerinta obligatorie pe care trebuie sa o indeplineasca societatea, deoarece aceastaraporteaza Situatiile financiare anuale conform normelor comunitare de armonizare acontabilitatii si Standardelor Internationale de Contabilitate.
  3. 3. SC MAT SA Craiova audit statutarAuditori statutariMariea StoicescuLigia Antonescupag 312. Valoarea creantelor recunoscute in bilant la 31.12.2009 este de 7 110 611 lei, din care:• 6 456 733 lei, respectiv 90.80 % din total creante, sunt creante comerciale ce reprezintacreantele de incasat inclusiv dobanda, din vanzarea de tractoare si masini agricole,vanzari piese de schimb si efecte de primit.• 653 878 lei, respectiv 9.20% din total creante, reprezinta alte creante de incasat, creantasemnificativa din acestea, fiind concediile medicale de incasat de 149 559 lei de laFNUASS-Sanatate care in viitor vor fi recuperate din contibutia CIM de 0.85% care nuva mai fi virata la CASS Dolj.• Obs. Nu avem certitudinea ca toate creantele comerciale de 6 456 733 lei, recunoscute inbilant vor fi incasate; de exemplu societatea are un proces pe rol de trei ani, este inscrisaca parte civila in Dosarul pe rol cu SC SORMACO SRL, care este in stare de faliment side la care are de recuperat suma de 271 322 lei, pentru care consideram ca nu mai existaprobabilitatea de incasare. Sugeram societatii crearea de provizioane pentru a prezentaimaginea fidela a creantelor certe de incasat.13. Valoarea datoriilor totale la 31.12.2009 este de 17 916 718 lei si reprezinta:16 757 791 lei, datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an astfel:390 251 lei, datorii fiscale catre bugetul consolidat al statului, care au fost achitateintegral pana la 15.04.20107 775 472 lei, datorii catre banci – credite pe termen scurt si dobanda;2 816 039 lei, datorii comerciale;502 666 lei, efecte de comert de platit1 277 818 lei, rate leasing financiar;3 005 000 lei, asociati conturi curente;277 653 lei, avansuri incasate in contul comenziilor,712 892 lei, alte datorii1 158 927 lei, datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an si carereprezinta rate leasing financiar ce se deruleaza incepand cu anul 2006, la masinile unelteMazak cu comanda numerica CNC pentru modernizarea procesului tehnologic si credite laCEC pe termen lung pentru investitii. Mentionam ca ratele de leasing financiar pentrumasinile unelte Mazak cu CNC, au fost prelungite cu inca un an « 01.06 2009-30.06.2010prin actul Aditional nr. 2/26.08.2009, in aceleasi conditii de dobinda.14. SC MAT SA a avut la inceputul anului 2009 in sold Ajustari pentru deprecierea creantelorClienti si Debitori diversi in valoare de 157 388 lei care este acelasi si la sfarsitul anului sianume Ajustari pentru deprecierea creantelor clienti in valoare de 126 350 lei, iar al contuluiAjustari pentru deprecierea creantelor, Debitori diversi in valoare de 31 038 lei.In opinianoastra consideram ca societatea trebuia sa constitue Ajustari- provizioane pentru creanta de271 322 lei, datorata de clientul SC Sormaco SRL, care a fost declarata in stare de faliment siprobabil ca SC MAT SA are sanse slabe de a-si recupera debitul, desi a intreprins toataprocedura juridica legala.Obs –Pentru respectarea principiului prudentei sugeram constituirea de provizioane pentruSC Sormaco SRL si alti clienti si debitori pentru care societatea a epuizat caile de recuperare adebitelor pe cale amiabila si juridica, in vederea prezentarii fidele a clientilor certi de incasat insituatiile financiare anuale.In cursul anului 2009 societatea nu a constituit Ajustari-provizioane pentru deprecierea creantelorclienti si debitori.
  4. 4. SC MAT SA Craiova audit statutarAuditori statutariMariea StoicescuLigia Antonescupag 415. Societatea are deschise in instanta, pentru clientii rau platnici, 26 procese pe rol- litigiicomerciale, in calitate de reclamanta, cu diverse societati comerciale persoane juridice care auprimit marfa de la SC MAT SA in valoare de 564 431lei. Consideram ca este foarte micaprobabilitatea de recuperare a creantelor de 564 431lei din litigiile pe rol, deoarece in justitieprocedura de recuperare a debitelor din litigii dureaza foarte mult timp si este anevoioasa.16. Societatea a inregistrat la 31.12.2009 , fata de 2008 rezultate mai putin satisfacatoare dinactivitatea operationala de exploatare astfel :• 17 896 844 lei, capital de lucru (Ac – Pc) insuficient, ceea ce arata ca societatea nudispune in viitorul previzibil de capacitate de finantare suficienta pentru procesulnormal de activitate si sa-si achite datorile la scadenta fara sa apeleze la alte surse definantare pe termen scurt.• 18 710 264 lei, cifra de afaceri, care a urmat un trend descendent cu25% (5 855 650 lei), fata de 2008, cand valoarea acesteia a fost de 24 565 914 lei;• 89 164 lei, profit net, rezultat din activitatea operationala de exploatare;• 126 965 468 lei, capitaluri proprii ce reprezinta «85.18 %» din pasivul patrimonial, opondere rezonabila, in timp ce datoriile totale ale societatii de 17 916 718 leireprezinta «12.02 %» din pasivul patrimonial, din care datorii exigibile la plata in2010, de 16 757 791 lei.• Indicatorii financiari cheie realizati la 31.12.2009 sunt:o lichiditatea curenta 2.07o lichiditatea imediata 0.44, situandu-se sub limita inferioara a valorii recomandataacceptabila, care trebuie sa fie peste valoarea 2 ca sa ofere garantia acopeririidatoriilor curente pe seama activelor curente,o EPS -rezultatul pe actiune este 0.02 lei/actiune.17. La 31.12.2009, SC MAT SA Craiova inregistreaza creante si datorii ca rezultat altranzactiilor cu parti afiliate, conform IAS 24, dupa cum urmeaza:SC MAT SA Craiova are in sold o datorie de 771 401 lei catre SC AutocoraGrup SRL Alexandria, parte afiliata a societatii Autocora SRL Alexandria (actionarmajoritar 71.54% la MAT SA)SC MAT SA Craiova are in sold o creanta de incasat de 156 409 lei de laSC Autocora Grup SRL AlexandriaSC MAT SA Craiova are in sold o datorie de 204 814 lei catre SC Autocora SRLAlexandria, parte afiliata (actionar majoritar 71.54% la MAT SA)SC MAT SA Craiova are in sold o creanta de incasat de 17 lei de la SC AutocoraSRL Alexandria18. Evenimentele semnificative care s-au produs in activitatea companiei MAT SA Craiovain anul 2009 sunt:Finalizarea a 4 proiecte de Cercetare Dezvoltare -Inovare derulate in perioada19.09.2007-30.09.2009, in valoare de 5 990 338 lei, (49.61% finantare nerambursabsi 50.39% din surse proprii) cu efecte pozitive pentru:• realizarea prototipurilor pentru produsele (SPF6, SCAR5, MA36, GD4)• pregatirea si implementarea procedurilor pentru trecerea la fabricatie de seriea produselor mentionate si• pregatirea personalului pentru obtinerea acestor produse de serie, de tehnicamodernaMentionam ca Autoritatea Contractanta care a asigurat finantarea derularii celor 4contracte de CDI a fost Agentia Manageriala de Cercetatre Stiintifica de Inovare si
  5. 5. SC MAT SA Craiova audit statutarAuditori statutariMariea StoicescuLigia Antonescupag 5Transfer Tehnologic- Politehnica Bucuresti «AMCSIT». Cele 4 contracte de CDI au fostrealizate in parteneriat cu INMA Bucuresti care a primit finantare in procent de 36% dinfinantarea nerambursabila primita de contractorul SC MAT SA de « 49.61%» pentruserviciile executate pentru derularea si finalizarea contractelor de CDI.Scaderea overdraftului (liniei de credit) folosita pentru desfasurarea procesuluinormal de activitate prin rambursare a 2 353 893 lei, cu banii imprumutati de laactionarul majoritar SC Autocora SRL Alexandria. Astfel la 31.12.2009 soldul linieide credit inclusiv dobinda este de 7 775 472 lei fata de 31.12.2008 cand soldul linieide credit inclusiv dobinda era de 10 129 365 lei.Realizarea unui program de investitii nesemnificativ in anul 2009 de 2106 lei carereprezinta achizitia directa a unui computer pentru compartimentul Marketing, asacum a fost prezentat la pct. (d1.) din Descrierea achizitiilor –v. Raportul anual alConsiliului de Administratie.Introducerea unor masuri anticriza incepand cu luna martie 2009, conducereasocietatii a luat masuri de reducere semnificativa a cheltuielilor cu asigurarile debunuri, cu carburantii, utilitatile si cele administrative; tot personalul societatii a fosttrimis in concediu fara plata, cate cinci zile lunar. Deasemenea in anul 2009 SC MATSA a suspendat temporar, prin rotatie, pentru cel mult 90 de zile, contractul individualde munca, din initiativa angajatorului, conf. OUG 28/2009 privind reglementareaunor masuri de protectie sociala pentru anul 2009.Imprumutarea societatii cu suma de 3 005 000 lei, fara dobada, in baza contractuluide imprumut din 02.02.2009, de catre actionarul majoritar SC Autocora SRLAlexandria, in cursul anului 2009, pentru sustinerea finantarii procesului normal deactivitate, pentru rambursarea partiala a overdraftului (liniei de credit) pe termen scurtde 2 353 893 lei si achitarea datoriilor la bugetul consolidat al statului.In calitate de auditor financiar independent subliniez efortul financiar deosebit facutde actionarul majoritar (managerul societatii ing. Dinu Danel) pentru sustinereafinanciara a SC MAT SA Craiova in perioada de criza semnificativa din anul 2009.Subliniez faptul ca desi vanzarile au scazut cu 25% in anul 2009 fata de 2008, datoritacrizei financiare internationale, SC MAT SA Craiova nu datoreaza plati restante la31.12.2009 la bugetul consolidat al statului.19. Am verificat respecterea obligatiei de raportare a societatii MAT SA catre ONPCSB atranzactiilor comerciale de bunuri si servicii, numai in masura in care acestea au la bazaoperatiuni cu sume in numerar, in lei sau in valuta a caror limita reprezinta echivalentul in leia 15000 Euro, indiferent daca tranzactia se executa printr-o singura operatiune sau prin maimulte operatiuni ce par a avea legatura intre ele. Obligatia de raportare revine tuturorpersoanelor fizice si juridice din Romania care realizeaza operatiuni cu sume in numerar, inlei sau in valuta a caror limita reprezinta echivalentul in lei a 15000 Euro conformprevederilor art. 8 lit.k din Legea 656/2002 modificata si completata de OUG 53/21.04.2008pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri deprevenire si combatere a finantarii actelor de terorism. In anul 2009 SC MAT SA nu a avutsituatii de operatiuni cu sume in numerar, in lei sau in valuta a caror limita sa reprezinteechivalentul in lei a 15 000 Euro si ca atare nu a fost cazul sa se raporteze catre ONPCSB(Oficiul National de Prevenire si Combaterea Spalarii Banilor cu sediul la Bucuresti.)20. Evenimentele ulterioare datei bilantului prezentate de IAS-ul 10 sunt acele evenimenteatat favorabile, cat si nefavorabile, care au loc intre data bilantului si data la care « Situatiile
  6. 6. SC MAT SA Craiova audit statutarAuditori statutariMariea StoicescuLigia Antonescupag 6financiare anuale » sunt autorizate pentru emitere. Pot fi identificate doua tipuri deevenimente:1. Evenimentele ulterioare nefavorabile datei bilantului care conduc la ajustarea« Situatiilor financiare anuale » sunt acele evenimente care au existat la data bilantului siinformatiile suplimentare obtinute despre acestea intre data bilantului si data la care«Situatiile financiare anuale» sunt autorizate pentru emitere si conduc la necesitateainregistrarii in contabilitate a unor venituri sau cheltuieli pentru prezentarea unei imaginifidele a «Situatiilor financiare anuale».2. Evenimentele ulterioare favorabile datei bilantului, care nu conduc la ajustarea« Situatiilor financiare anuale » sunt acele evenimente care ofera indicatii despre conditiiaparute ulterior datei bilantului, dar a caror prezentare este necesara in notele explicativela « Situatiile financiare anuale » pentru utilizatorii de informatii, fara efectuarea deinregistrari contabile a unor venituri sau cheltuieli.In activitatea companiei SC MAT SA nu s-au produs evenimentele ulterioare nefavorabile caresa afecteze informatiile cuprinse in «Situatiile financiare anuale» in perioada 01.01.2010–15.04.2010, data cand «Situatiile financiare anuale» au fost autorizate pentru emitere de CA..Alte evenimente:Suspendarea temporara si partiala a activitatii pe perioada 01.03-31.03-2010, conf OUG4/2010, pub. in MO 93/10.02.2010. Astfel pentru luna martie 2010, 180 de salariatiibeneficiaza de preved. OUG 4/2010 primesc o indemnizatie de minimum 75% dinsalariul de baza corespunzator locului de munca ocupat, societatea si angajatii fiindexonerati de plata contributiilor sociale si a impozitului pe venit la bugetul consolidat alstatului pentru perioada respectiva.21. Obiectivele tinta ale societatii pentru anul 2010 sunt:Realizarea cifrei de afaceri programata de 18 048 000 leiCresterea ponderii vanzarilor la export;Ridicarea standardelor calitative de performanta si fiabilitate a tractoarelor simasinilor agricoleAcoperirea cu comenzi de fabricare de produse si piese executate de masinile unelteCNC (cu comanda numerica) pentru a amortiza cel putin 10% anual din costulinvestitieiConducerea isi propune pentru 2010 ca SC MAT SA sa realizeze produse performante din punctde vedere calitativ si cu un design deosebit pentru a creste vanzarile, a deveni mai competitiva sipentru a ramane un brand pe segmentul producerii de tractoare si masini agricole.22. Ca efect al instituirii Programului de stimulare a inoirii Parcului national de tractoare simasini agricole autopropulsate(Rabla) aprobat prin Legea 10/2008, MAT SA a fost aceptataca producator validat fiind inscrisa in program la nr. 50024/05.03.2010. Prin program i-a fostpropusa valoarea spre finantare de 9 932807 lei, care reprezinta c/v 585*17000 lei, prima decasare, parte din pretul de achizitie al unui tractor nou sau al unei masini agricole propulsatenoi. In acest program Autoritatea Finantatoare este Administratia Fondului pentru Mediu.23. In prezent SC MAT SA Craiova este unicul producator national de tractoare si cel maiimportant producator de masini si utilaje agricole din Romania.Pentru anul 2010, intentioneaza sa acceseze fonduri structurale nerambursabile in valoare de10 000 000 Euro, pentru Modernizarea spatiilor de productie la obiectivul 2-Hala Monoblocsi dotarea cu echipamente si instalatii inalt tehnologizate. Aceste fonduri structuralenerambursabile sunt alocate prin Programul Operational Sectorial «POS», numit Crestereacompetitivitatii economice in cadrul Axei Prioritare 1, Domeniul major de interventie«Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a intreprinderilor, inspecial a IMM-urilor, operatiunea a » sprijin pentru consolidarea si modernizarea
  7. 7. SC MAT SA Craiova audit statutarAuditori statutariMariea StoicescuLigia Antonescupag 7sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile adresate intreprinderilor mari.La data intocmirii raportului de audit statutar, SC MAT SA a pregatit Memoriu tehnic pentruproiect a luat toate avizele de la : mediu, electrica si gaze, documentatia fiind pregatita pentrudepunere in vederea eligibilitatii.Opinia24. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furnizao baza pentru opinia noastra de audit. In opinia noastra, certificam fara rezerva «Situatiilefinanciare anuale» incheiate la 31.12.2009, cu observatiile:• Neconstituirea de ajustari si provizioane in valoare de 271 322 lei pentru creantadatorata de SC Sormaco SRL, in vederea prezentarii fidela a clientilor certi de incasatin situatiile financiare si pentru respectarea principiului prudentei, v. paragraf. 12 dinraport• Risc ridicat de finantare a afacerii pe termen scurt, explicat de scaderea semnificativaa vanzarilor datorita crizei financiare si de lichiditatile modeste de numai 234 049 leiexistente in conturi la banci si in casa la 31.12.2009.In afara observatiilor de mai sus, « Situatiile financiare anuale » incheiate de societate la31.12.2009 sunt corecte, transparente si ofera o imagine fidela, fara erori semnificative, apozitiei financiare a societatii, a performantei, a modificarilor capitalului propriu si afluxurilor de numerar, pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2009 .Informatiile pe care le furnizeaza „Raportul Consiliului de Administratie intocmit conf.Regulamentului CNVM nr.1/2006, pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2009 suntcorecte, complete si in conformitate cu «Situatiile financiare anuale» (bilantul, contul deprofit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie,notele explicative la situatiile financiare anuale) aratand ca societatea isi va putea continuaactivitatea in viitorul previzibil, dar va avea semnificative probleme de lichiditate daca nu vorcreste vanzarile.Societatea a fost la 31.12.2009, sub toate aspectele semnificative, in conformitate cuprevederile legislatiei in vigoare:• OMFP1752/2005, actualizat ulterior, pentru aprobarea reglementarilor contabileconforme cu Directivele Europene• IAS- Standardele Internationale de Contabilitate• Legea 297/2004 - Legea privind piata de capital si Reg. CNVM nr.1/2006• Legea contabilitatii nr. 82/1991, modificata si completata ulterior• Ordinul nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şiefectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii• OMFP nr.1826/2003 pentru aprobarea precizarilor privind unele masuri referitoare laorganizarea si conducerea contabilitatii de gestiune.Data: 15.04.2010Auditori statutariMariea Stoicescu -membru CAFR: 1038/2001Craiova,CP 200519, str.G.Fotino, bl.b5, sc4, apt.10351182581, mobil 0745371955e-mail: audit_financiar@yahoo.comLigia Antonescu -membru CAFR: 495/2001

×