Yaatraa maryaathakal

531 views

Published on

Published in: Spiritual, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
531
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Yaatraa maryaathakal

 1. 1. bm{Xbnse kp¶-¯p-IÄ WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 2. 2. bm{X t]mIp¶ hyàn aäpÅhtcmSv bm{X tNmZn¡Â kp¶¯mWv WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 1
 3. 3. aq¶mfpIÄ bm{X ]pds¸SpIbmsW¦n Ahcn Hcmsf Aaodmbn nÝbn¡s«. (A_qZmhqZv) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 2
 4. 4. aWnmZhpw (s_Ãv ), mbbpapÅhtcmsSm¸w ae¡pIÄ IqsS t]mhpIbnÃ. (apÉnw) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 3
 5. 5. ho«n n¶v ]pds¸Spt¼mÄ ‫ـ‬ْ‫ل‬َّ‫ك‬َ‫و‬َ‫ت‬ ، ِ‫هللا‬ ِ‫م‬ْ‫س‬ِ‫ب‬‫ال‬َ‫و‬ ِ‫هللا‬ ‫لى‬َ‫ع‬ ُ‫ت‬ َ‫ة‬َّ‫ـو‬ُ‫ق‬ ‫ال‬َ‫و‬ َ‫ل‬ ْ‫و‬َ‫ح‬ِ‫ب‬ ّ‫ال‬ِ‫إ‬‫لاهل‬. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 4
 6. 6. “ AÃmlphnsâ ma¯nÂ, AÃmlphnsâ ta Rm³ `cta¸n¨p. AÃmlphns sIm- ണ്ടÃmsX Hcp iànbpw IgnhpanÃ.” (A_qZmhqZv, XpÀapZn ) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 7. 7. {]hmNI³(k) X_p¡v bp²¯nv thണ്ടി hymgmgvNbmWv ]pds¸«Xv, hymgmgvN ]pds¸Sphm³ At±lw Cãs¸Smdpണ്ടmbncp¶p. (_pJmcn) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 5
 8. 8. AÃmlphnepw, A´ymfnepw hniz kn¡p¶ Hcp kXyhnizmknn¡v Xsâ alvdansâ IqsSbÃmsX Hcp cm{Xnbpw, ]Iepw bm{Xm ZqcapÅ bm{X ]mSnÃm¯XmIp¶p. (apÉnw) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 6
 9. 9. ‫هللا‬ ‫بسم‬ AÃm-lp-hnsâ ma-¯n ( Rm³ ]pd-s¸-Sp-¶p) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 7
 10. 10. ‫هللا‬‫أكبر‬ ‫أكبر‬ ‫هللا‬ ‫هللا‬‫أكبر‬ WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 11. 11. َّ‫خ‬َ‫س‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬ َ‫ان‬َ‫ح‬ْ‫ب‬ُ‫س‬‫ا‬َ‫ذ‬َ‫ه‬ ‫ا‬َ‫ن‬َ‫ل‬ َ‫ر‬ ِ‫ن‬ ِ‫ر‬ْ‫ق‬ُ‫م‬ ُ‫ه‬َ‫ل‬ ‫ا‬َّ‫ن‬ُ‫ك‬ ‫ا‬َ‫م‬ َ‫و‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ ‫ا‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬ َ‫و‬ َ‫ين‬‫ى‬ ‫و‬ُ‫ب‬ِ‫ل‬َ‫ق‬ْ‫ن‬ُ‫م‬َ‫ل‬ ‫ا‬َ‫ن‬ِ‫ب‬ َ‫ر‬َ‫ن‬ WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 12. 12. ُ‫ل‬َ‫أ‬ْ‫س‬َ‫ن‬ ‫ا‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫ال‬َ‫ن‬ ِ‫ر‬َ‫ف‬َ‫س‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ َ‫ك‬‫ا‬َ‫ذ‬َ‫ه‬ ‫ا‬ َ‫و‬ ‫ى‬ َ‫و‬ْ‫ق‬َّ‫ت‬‫ال‬ َ‫و‬ َّ‫ر‬ِ‫ب‬ْ‫ال‬‫ا‬َ‫م‬ ِ‫ل‬َ‫م‬َ‫ع‬ْ‫ال‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ ِ‫و‬َ‫ه‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫ال‬ ‫ى‬َ‫ض‬ ْ‫ر‬َ‫ت‬َ‫س‬ ‫ا‬َ‫ن‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ْ‫ن‬‫ا‬َ‫ن‬ َ‫ر‬َ‫ف‬ ‫ا‬َّ‫ن‬َ‫ع‬ ِ‫و‬ْ‫اط‬ َ‫و‬ ‫ا‬َ‫ذ‬َ‫ه‬َ‫د‬ْ‫ع‬ُ‫ب‬ُ‫ه‬ WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 13. 13. ُ‫ب‬ ِ‫اح‬َّ‫ص‬‫ال‬ َ‫ت‬ْ‫ن‬َ‫أ‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫ال‬ِ‫ر‬َ‫ف‬َّ‫س‬‫ال‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ ‫ال‬ ِ‫ل‬ْ‫ه‬َ‫أل‬‫ا‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ ُ‫ة‬َ‫ف‬‫ي‬ِ‫ل‬َ‫خ‬ْ‫ال‬ َ‫و‬ُ‫ع‬َ‫أ‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ِ‫إ‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬ُ‫ذ‬‫و‬ ِ‫ر‬َ‫ف‬َّ‫س‬‫ال‬ ِ‫اء‬َ‫ث‬ْ‫ع‬ َ‫و‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ك‬ِ‫ب‬َ‫ظ‬ْ‫ن‬َ‫م‬ْ‫ال‬ ِ‫ة‬َ‫ب‬‫آ‬َ‫ك‬ َ‫و‬ِ‫ر‬ ْ‫ال‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ ِ‫ب‬َ‫ل‬َ‫ق‬ْ‫ن‬ُ‫م‬ْ‫ال‬ ِ‫وء‬ُ‫س‬ َ‫و‬ِ‫ل‬ْ‫ه‬َ‫أل‬‫ا‬ َ‫و‬ ِ‫ل‬‫ا‬َ‫م‬ WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 14. 14. َ‫ون‬ُ‫ب‬ِ‫ي‬‫آ‬َ‫ون‬ُ‫ب‬ِ‫ئ‬‫ا‬َ‫ت‬َ‫ُون‬‫د‬ِ‫ب‬‫ا‬َ‫ع‬ ‫ُون‬‫د‬ِ‫ام‬َ‫ح‬ ‫ا‬َ‫ن‬ِ‫ب‬ َ‫ر‬ِ‫ل‬ WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 15. 15. َّ‫م‬‫ـ‬ُ‫ه‬ّ‫ل‬‫ال‬ْ‫ن‬َ‫أ‬ َ‫ك‬ِ‫ب‬ ُ‫ذ‬‫عـو‬َ‫أ‬ ‫ـي‬ِّ‫ن‬ِ‫إ‬ْ‫و‬َ‫أ‬ َّ‫ل‬‫ـ‬ ِ‫ض‬َ‫أ‬ َ‫أ‬ ، ‫ل‬َ‫ز‬ُ‫أ‬ ْ‫و‬َ‫أ‬ َّ‫ل‬ ِ‫ز‬َ‫أ‬ ْ‫و‬َ‫أ‬ ، ‫ـل‬َ‫ض‬ُ‫أ‬ْ‫و‬َ‫أ‬ َ‫م‬‫ـ‬ِ‫ل‬ْ‫ظ‬َ‫أ‬ ْ‫و‬ ‫ـم‬َ‫ل‬ْ‫ظ‬َ‫أ‬ْ‫ـج‬ُ‫ي‬ ْ‫و‬َ‫أ‬ َ‫ل‬َ‫ه‬ْ‫ج‬َ‫أ‬ ْ‫و‬َ‫أ‬ ،ّ‫ـي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ َ‫ل‬َ‫ه‬ WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 16. 16. AÃmlpth, Rm³ hgn sXäpItbm sXän¡s¸SpItbm sN¿p¶Xn n¶pw, Rm³ hyXnNen¡pItbm hyXnbm¯nv hnt[bam¡s¸SpItbm sN¿p¶Xn n¶pw, B{Ian¡pItbm B{Ian¡s¸SpItbm sN¿p¶Xn n¶pw AhnthIw sN¿pItbm AhnthI¯nv hnt[bam¡pItbm sN¿p¶Xn n¶pw nt¶mSv Rm³ A`bw tNmZn¡p¶p. ( XpÀapZn) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 17. 17. DbÀ¶ {]tZi§fneqsS bm{X sN¿pt¼mÄ ‫اكبر‬ ‫أهل‬ Xmgv¶ {]tZ§fneqsS k©cn¡pt¼mÄ Xkv_olv ‫هللا‬ ‫سبحلان‬ WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 18. 18. aq¶v {]mÀ°IÄ D¯cw e`n¡p¶XmWv, AXn bmsXmcp kwibhpanÃ. A{Ian¡s¸«hsâ {]mÀ°, bm{X¡mcsâ {]mÀ°, k´m¯n sXnscbpÅ ]nXmhnsâ ]mÀ°. F¶nhbmWh. (XnÀanZn) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 8
 19. 19. H¶n¨v Cd§pIbpw, H¶n¨ncp¶v `£Ww Ign¡pIbpw sN¿pI WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 9
 20. 20. a-kvImcw PwDpw Ikvdp-am¡n a-kvI-cn-¡pI WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 10
 21. 21. in£bpsS Hcp `mKamWv bm{X. AXv n§fpsS Dd¡ s¯bpw, `£Ws¯bpw, ]mobs¯bpw XSbp¶p. BcpsSsb¦nepw (bm{XbpsS) Dt±iw ]qÀ¯nbmbm Ah³ s]s«¶v Xsâ ho«pImcpsS ASpt¯¡v aSt§ണ്ടXmWv. (_pJmcn) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 11
 22. 22. WISD MGLOBAL ISLAMIC MISSION Together.. Towards.. Peace... WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION

×