Visarjana maryaathakal
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Visarjana maryaathakal

on

 • 530 views

 

Statistics

Views

Total Views
530
Views on SlideShare
530
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
4
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Visarjana maryaathakal Presentation Transcript

 • 1. hnkÀÖ acymZIÄ ‫الحاجة‬ ‫قضاء‬ ‫آداب‬ WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION ZAvhm skâÀ þ in^ Based on work by
 • 2. hnkÀÖw sshIn¡cpXv: hnkÀÖw Bhiyambn h¶tijw ]n¶oSXn¶v sshIn¸n¡mXncn¡p¶Xn aX]chpw BtcmKy]chpamb Hcp]mSv KpW§fpണ്ടv. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 1
 • 3. hnkÀÖ kab¯v apKod¯p_vp ipAv_(d)hn n¶pw nthZw, ‘_n (k) hnkÀÖ¯nv t]mbm (P§fn n¶pw) AI¶ncn¡pw’ (A AÀ_A:). WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 2 adªncn¡pI:
 • 4. im]tlXphm¡p¶ aq¶v WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 3 Øe§sf hÀÖn¡pI: Pemib¯nte¡pÅ hgn P§fpsS S¸mX hn{ia¯n¶ncn¡p¶ XW {]tZi§Ä
 • 5. net¯mSSp¡p¶Xphsc KvX shfnhmImXncn¡m³ thണ്ടnbmWnXv. Akv(d) hn n¶pw nthZw, At±lw ]dbp¶p: ‘_n(k) hnkÀÖw sN¿mncn ¡pt¼mÄ net¯mSSp¡pt¼mgÃmsX hkv{Xw s]m¡n¸nSn¡mdpmbncp¶nÃ’ (A_qZmhqZv). WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 4 hkv{Xw s]m¡cpXv:
 • 6. AÃmlphnsâ maapÅ hfsc Anhmcyamb L«¯nsemgnsI AÃmlphnsâ maapÅ H¶pambpw hnkÀÖØe¯v {]thin¡m³ ]mSnÃ. ImcWw hnkÀÖØew hr¯ntISpIfptSbpw ameny§fpsSbpw CSamWv. AhnsS ]nimNp¡Ä kt½fn¡pIbpw sN¿p¶p. am{Xaà AXv AÃmlphnsâ mas¯ nµn¡mXncn¡epw alXzs¸Sp¯epamWv. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 5 hbpambn {]thin¡cpXv:
 • 7. Jn_ve¡v ap¶nSpItbm A_qA¿q_p A³kzmcn(d)hn n¶pw nthZw, _n(k) ]dªp: ‘n§fmsc¦nepw aeaq{X hnkÀÖ¯nv sN¶m Jn_ve¡v A`napJamtbm {]XnapJamtbm Ccn¡cpXv. aäp hi§fnte¡v n§Ä Xncnªncn¡pI’ (_pJmcn, apkvenw). WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 6 ]n¶nSpItbm AcpXv:
 • 8. Jn_ve¡v ap¶nSpItbm Cu nbaw acp`qant]mse Hgnª {]tZi¯v am{Xw _m[IambXmWv. F¶m sI«nS§fnepw hnkÀÖ¯nncn¡p¶hpw Jn_ve¡panS bn adbpÅnS§fnepw AXv AphZobamWv. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 6 ]n¶nSpItbm AcpXv:
 • 9. sI«nn¡p¶ shůn A_qlpssdd (d)hn n¶pw nthZw, _n (k) ]dªp: ‘n§fmcpw Xs¶ sI«nn¡p¶ shůn aq{Xn¡cpXv, F¶n«Xn Ipfn¡pIbpw AcpXv ’ (_pJmcn, apkvenw). WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 7 aq{Xn¡cpXv:
 • 10. heXpssIsImണ്ടv iuNyw A_qJXmZbn n¶pw nthZw, _n (k) ]dªp: ‘aq{X hnkÀÖ thfbn n§fmcpw heXpssI sImണ്ടv enwKw kv]Àin¡cpXv, aehnkÀÖtijw heXpssIsImണ്ടv ipNoIcn¡pIbpacpXv ’ (_pJmcn, apkvenw). WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 8 sN¿cpXv:
 • 11. aq{Xn¡pt¼mÄ Ccn¡pI: aq{XhnkÀÖ thfbn Ccn¡p¶XmWv D¯aw, F¶m n¡p¶Xnpw hntcm[anÃ. Bbni(d)bn n¶pw nthZw, ‘_n(k) n¶p aq{Xsamgn¨psh¶v n§tfmSmsc¦nepw ]dªm n§fXv hnizkn¡cpXv, At±lw Ccp¶psImÃmsX aq{Xn¡mdpmbncp¶nÃ’ (kmC). WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 9
 • 12. F¶m Xsâ icoc¯nepw hkv{X¯nepw amenyamhm sXbpw, aäpÅhÀ ImWmnShcmsXbpw n¶v aq{Xn¡p¶ Xnv hntcm[anÃ. lpssZ^(d)hn n¶pw nthZw,At±lw ]dbp¶p: ‘Rm³ _ntbmsSm¸apÅ Hchkc¯n P§Ä Iq«nbn« Ip¸¡p¶nsâ ASpt¯¡v amdns¨¶v At±lw n¶psImണ്ടv aq{Xn¡pIbpmbn. Rm³ At±l¯n  n¶pw amdnn¶p. At¸mÄ _n(k) ]dªp: ‘ASp¯p hcq’. RmSp¯v sN¶p At±¯nsâ sXm«Sp¯v n¶p. A§s At±lw hpZpshSp¯p. At±lw Xsâ Jp^v^Ifn³ta XShpIbpw sNbvXp’ (_pJmcn, apkvenw). WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 13. hnkÀÖ¯nnsS hfsc AnhmcyambsX¦nsemgnsI hnkÀÖ¯nnsS kwkmcn¡m³ ]mSnÃ. C_vpDaÀ(d)hn n¶pw nth Zw, At±lw ]dbp¶p: ‘_n(k) aq{Xn¨psImണ്ടncns¡ At±l¯nsâ AcnIneqsS HcmÄ S¶pt]mbn. At¶cw AbmÄ _n(k) tbmSv kemw ]dªp, At±lw kemw aS¡nbnÃ’ (apkvenw). WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 10 kwkmcn¡cpXv:
 • 14. IÃpsImണ്ടv iuNyw FÃv, DW§nb NmWIw t]msebpÅXv sImണ്ടv ipNo Icn¡p¶Xv Idml¯mWv. IÃpsImണ്ടv ipNoIcn¡pt¼m Ä Ahsb Häbm¡Â D¯ahpamWv. kÂamp ^mcnkn (d) hn n¶pw nthZw, At±lw ]dbp¶p: ‘aq¶n Ipdª IÃpIÄ sImണ്ടv R§Ä iuNyw sN¿p¶Xpw, FÃv, DW§nb ImjvTw XpS§nbh sImണ്ടv ip²oIcn¡p¶Xpw _n(k) R§tfmSv hntcm[n¨ncn ¡p¶p’ (apkvenw). WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 11 sN¿pt¼mÄ:
 • 15. AI¯v {]thin¡pt¼mÄ hnkÀÖ Øe¯v {]thin¡pt¼mÄ CSXvImev sh¨v tIdepw ]pd¯phcpt¼mÄ heXpIm sh¨v Cd§epw ZnIvdpIÄ sNmÃepw D¯aamWv. Akv (d)hn n¶pw nthZw, hnkÀÖØe¯v {]thin¡pt¼mÄ _n(k) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 12 ‘AÃmlpth FÃmhn[ t¾ÑXIfn n¶pw t¾Ñ Øe§ fn n¶pw Rm³ nt¶mSv c£ tXSp¶p’ (_pJmcn).
 • 16. ]pd¯phcpt¼mÄ heXpIm ap´n¡pIbpw F¶pw ]dbmdpണ്ടmbncp¶p. ‘AÃmlpth nt¶mSv Rm³ s]mdp¡ens tXSp¶p’ WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 13 ]pd¯phcpt¼mÄ
 • 17. hnkÀÖ tijw A_qlpssdd (d) hn n¶pw nthZw, At±lw ]dbp ¶p: ‘_n(k) aeaq{X hnkÀÖw S¯pIbpw, tijw Hcp sNdnb ]m{X¯n n¶pw shÅsamgn¡pIbpw ]n¶oSv Xdbnepc¨v ssIIgpIn hr¯nbm¡pIbpw sNbvXp’ (A_qZmhqZv, C_vpamP). WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 14 ssI IgpIÂ:
 • 18. WISD MGLOBAL ISLAMIC MISSION Together.. Towards.. Peace... WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION