Your SlideShare is downloading. ×
0
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Virtually islamic guidelines
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Virtually islamic guidelines

379

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
379
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION Guidelines Virtually Islamic:
 • 2. AÃmlp ÂInb Ap-{K-l-§Ä¡v µn ImWn-¡Ww • hnthIw • AtcmKyw • k¼¯v • IpSpw_w,... WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 3. temI ]ptcm-K-Xn-bpsS Ncn{Xw WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 4. CâÀsäv • 1957  Ata-cn-¡³ {]Xn-tcm[ Bh-iy-§Ä¡mbn P·saSp-¯p. • hfsc thK-¯n kzoIm-cyX e`n¨p • `qan-im-kv{X-]-c-amb ]cn-[n-I-fnà • BtKmf hym]-I-ambn D]-tbm-K-s¸-Sp-¯p¶p • hyàn-IX I¼yq-«-dp-I-fpsStbm sävhÀ¡p-I-fp-sStbm ]cm-Pbw CâÀs-änsâ sam¯-¯n-epÅ hnizm-k-o-b- sXsb _m[n-¡p-I-bn-Ã. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 5. tkh--§Ä • www (world wide web) • Remote access (hnZqc I¼yq-«n-§v) • Business • Social networking • Researches • News • Entertainment,.... WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 6. Good IN good OUT Garbage IN garbage OUT WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 7. I¼yq-«À ssXn-IX (ethics) • ]IÀ¸m-h-Imiw (copyright) • tZiob {]mtZ-inI hnIm-c-§sf amn-¡Ww • AÇoe Nn{Xw/hoUntbm/DÅ-S¡w F¶nh {]N-cn-¸n-¡m³ ]mSn-Ã. • ssk_À tamj-W-§Ä ]mSnà WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 8. • CkvemanI {]t_m-[ {]hÀ¯§Ä hfsc hyh-Øm-]n-X-ambn S-¯m³ kuI-cy-apÅ al-¯m b Ap-{K-l-amWv bYmÀ°-¯n CâÀs-äv. • ]T Kth-j-W km[y-X-IÄ • temIw Hcp BtKmf {Kma-am-Ip-t¼mÄ ½psS {]t_m-[ taJ-e-IÄ hn]p-e-am-Ip-I-bm-Wv. • Cu mW-b¯nsâ adp-hiw ]qÀ®ambpw Ccp-«m- Wv ; ss]im-Nn-I-X-I-fpsS hnlm-c-tI{µw. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 9. CâÀsäv D]-tbm-Kn-¡p¶ coXn-b-p-k-cn¨v kzÀ¤w tSn-sb-Sp-¡mpw cIw Xnc-sª-Sp-¡mpw km[n-¡p-¶p.
 • 10. acW Znw ½psS Ìmäkv F´m-bn-cn¡pw ? ½psS a¿¯v BscÃmw a-kvI-cn-¡pw.... ½psS J_-dnsâ sRcp¡pw ..... msf ]c-tem-I-¯v.... Fsâ {]hÀ¯§Ä s]mfn-ªp-t]m-Iptam?
 • 11. CâÀs-änse NXn-¡p-gn-IÄ WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 12. FÃm-hcpw ·-sb-¡p-dn-¨mWv _n(-k)-tbmSv tNmZn-¨n-cp-¶-Xv. F¶m lpssZ^ (d) Xn·Isf- ¡p-dn-¨m-bn-cp¶p tNmZn-¨-Xv. B Xn·-Ifn n¶v hn«pn¡p¶Xn-m-bn-cp¶p AXv. ·-I-f-t¸mse Xn·-Ifpw ½Ä Xncn-¨-dn-b-Ww. F¦nte Ah-bn n¶v hn«p-n¡m³ ap¡v km[n-¡p-I-bp-Åq. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 13. • Ge-Êp-IÄ • am{´nI¯In-Sp-IÄ • am{´nI hkvXp-¡Ä ]c-ky-§Ä Ap-`h IY-IÄ • hgn-tI-SpI-fn-te¡v Xncn-¨p-hn-Sp¶ Hm¬sse³ cNIÄ/hoUn-bm-IÄ • CâÀsän AÔ-hn-izm-k-§fpsS henb tiJc§Ä. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 14. • {Inkv-akv, HmWw,... • Bsc¦nepw Hcp kapZmbt¯mSv tbmPn ¨m Ah³ Ahcn s]«hmbn • ]qÀÆnI kapZmb§sf ]n´p-S-cp¶ AhØ. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 15. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION • _nZv-A-¯p-IÄ • Xo{h-hmZ Nn´-IÄ • lmIn-an-¿¯v hmZ-§Ä • apAvXkneo Nn´-IÄ • kq^o Xzco-J¯v Nn´-IÄ • tamtU-WnÌv Ckvemw hmZn-IÄ hyXn-bm--§sf kq£n-¡pI !
 • 16. kq£n-¡pI • Adnhv • CJvemkv • bpàn-Zo£ ! WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 17. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION AÇoe Nn{X-§Ä/DÅ-S-¡-§Ä tUän§v kwhn-[m--§Ä tkmjy aoUn-b-IÄ IÅhmÀ¯-IÄ
 • 18. Nmän§v kwhn-[m--§Ä • FbÀ sabn Ih-dp-I-fpsS A´-I³ • hg-n-tI-SpI-fn-te-¡pÅ Xmt¡m • Ip«n-IÄ¡n-S-bn-te¡v A[mÀ½nI Nn´-IÄ • {]W-bhpw Ap-_Ô hy`n-Nmc Nn´-Ifpw Ian-Xm-¡Ä ]mÀ¡nencp-¶v kwkm-cn-¡p-¶Xpw Nmäv dqan-en-cp-¶v kwkm-cn-¡p-¶Xpw hy`n-Nm-c-¯nsâ ]cn-[n-bn-emWv hcn-I. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 19. tkmjy F³Pn-o-b-dn§v • nba hncp-²-amb H¶v kw`-hn-¡p¶p F¶v tXm¶n- ¡msX Bfp-Isf sXän-²-cn-¸n¨v hnh-c-§Ä tNmÀ ¯n-sb-Sp-¡p¶ coXn. DZm:- t^m¬ ImÄ, C sabn WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 20. • AUn-£v Imc-W-am-Ip¶p • A{I-aW hmk hf-cp¶p • Ap-I-cW {`aw Hm¬sse³ sKbn-ap-IÄ WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 21. ^njn§v (Phishing) • hyàn hnh-c-§Ä tamjvSn-¡p¶ coXn • C-þsabn- en¦pIfmÄ I_-fn-¸n-¡p¶p • DZm:þ n§Ä¡v ]¯v tImSn cq] e`n-¨n-cn-¡p-¶p. Adn-bm¯ C sabn-ep-IÄ¡v reply Ab-¡-cpXv Pop up Ifn hy¡n hnh-c-§Ä ÂI-cpXv WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 22. ssk_À _pÅn-bn§v • ]cn-lm-kw, tXtPme-[w, Ak`yw þ {]N-cn-¸n-¡Â • aäp-Å-hsc A]-am-n-¡p¶ ktµ-i-§Ä • mWn-¸n-¡p¶ t^mt«m/hoUntbm F¶nh {]N-cn-¸n-¡Â WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 23. km¼-¯nI X«n-¸p-IÄ • tem«-dn-IÄ • tee-§Ä • tjm¸n§v & jn¸n§v • _m¦v, {IUnäv ImÀUv X«n-¸p-IÄ • Hm¬sse³ tPmen-IÄ WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 24. IÅ hmÀ¯-I-fpsS {]Nmcw • t^kv_-p-¡v, hm«vkv B¸v XpS-§n-b-h-bn-eqsS Nn´n-¡p-¶-Xnepw thK-¯n IÅ hmÀ¯-IÄ {]N-cn-¡p-¶p. • AÃm-lp-hnsâ dkq (k)-bpsS t]cn t]mepw IÅ lZo-kp-IÄ {]N-cn-¡p-¶p. Kuchw Bfp-IÄ hnkva-cn-¡p-¶p. • hmÀ¯-I-fpsS kXy-k-ÔX hne-bn-cp-¯Ww. tijta sse¡pw sjbdpw BImhq. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 25. dnbm-enän tjmIÄ • AnkvemanIw • apkvenwI-fmb BWpw s]®pw Hcp-an¨v kZm-Nmc koa-IÄ adn-I-S¶v tÌPn XpÅn-¡-fn-¡p¶p. • icoc {]ZÀiw Ckvemw hntcm-[n¨p • a¡sf A¯cw {]hÀ¯§Ä¡v hn«p-sIm-Sp-¡-cp-Xv. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 26. • Ckvemansâ Iq¸m-b-a-Wnªv ldm-amb Imcy- §Ä lem-se¶ cq]-¯n Ah-X-cn-¸n-¡p-¶ tcpw ·-bp-an-Ãm¯ am[y-a-§Ä WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION • kwKoXw • Ay-]p-cp-j-·m-cpsS ap¶n sIm©n¡pg-b • Hud¯v ad-bm¯v hkv{X [mcWw • A`n-bw/Um³kv njn²amb Imcy-§Ä A´y-m-fnsâ AS-bm-f-§Ä
 • 27. CâÀsäv {]Wbw • anÊv ImÄ {]W-b-§Ä • n§sf {]W-bn-¡p-¶-Xp-t]mse AhÀ aäp- Å-h-scbpw {]W-bn-t¨-¡mw. • hnhm-l-ti-j-apÅ Pohn-X-¯nepw hnizm-kyX kwi-bn-¡-s¸Spw • hnhm-l-¯np ap¼pÅ {]Wbw hy`n-Nm-cmWv WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 28. hnIrXamb ssewKnI k¦Â]§Ä • kv{Xosb hkvXp-hmbn ImWp-¶p. • arK§sf t]mepw ap-jy³ C¶v Zpcp-]-tbmKw sN¿p¶p. • GbnUvkv a-p-jyÀ¡n-S-bn {]N-cn-¨Xv Nn¼m³kn- I-fn n¶msW¶ hkvXpX F{X t]À¡-dnbmw!! WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 29. I¨-hS X{´-§Ä cm{Xn 10 aWn¡v tijw samss_ I¼-n-IÄ Hm^-dp-IÄ ÂIp-¶p. ?? • Ian-Xm-¡Ä • Ahn-lnX _Ô-§Ä ]c-ky-§Ä/ Google Ads WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 30. CkvemanI acym-Z-IÄ WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 31. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 32. AÃm-lphnsâ ma-¯n Bcw-`n-¡pI ‫هللا‬ ‫بسم‬ AÃm-lp-sh-¡p-dn-¨pÅ kvacW Am-h-iy-§-fn n¶v XncnªpI-f-bm³ s½ klm-bn-¡p-¶p. ssZh-kva-cWbpÅ ]mkvthUp-IÄ DZm:-þ #$Godis1!! !ittakullaah*** (*iFearAllah*) WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 33. kemw ]dªp XpS-§pI ‫وبركاته‬ ‫هللا‬ ‫ورحمة‬ ‫عليكم‬ ‫اسالم‬ • Nmän-§v, t^m¬ ImÄ, C sabn F¶nh XpS-§p-t¼mÄ kemw ]d-bpI “n§Ä hnizm-kn-I-fm-Ip-¶Xv hsc kzÀ¤-¯n {]th-in-¡p- I-bn-Ã. n§Ä ]c-kv]cw kvtln-¡p-¶-Xp-hsc hnizm-kn-I- fm-Ip-I-bn-Ã. n§Ä kvtln-¡p-¶-h-cm-Im³ Rmsmcp Imcyw Adn-bn¨p Xc-s«tbm? n§Ä¡n-S-bn kemw hym]n- ¸n-¡p-I.” WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 34. kabw Zp-cp-]-tbm-K-s¸-Sp-¯-cpXv َ‫ُون‬‫ض‬ ِ‫ر‬ْ‫ُع‬‫م‬ ِ‫و‬ْ‫غ‬َّ‫ل‬‫ال‬ ِ‫ن‬َ‫ع‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬ َ‫ين‬ِ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬ َ‫و‬ AhÀ Am-h-iy-§fn n¶v Xncnªv Ifbp¶-h-cmWv WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 35. GIm-´-X-bn kq£-aX ]peÀ¯pI • B I®p-Isf cIw kv]Àin-¡p-I-bnà • AÃm-lphnsâ XW e`n¡pw WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION AÃm-lpsh HmÀ¯v I®o-scm-en-¸n-¨-hÀ ldm-ap-I-fn-te¡v F¯n-tm-¡-p¶-hÀ • ]c-tem-I¯v Ah-cpsS Aa-ep-IÄ s]mfn- ªp-t]mIpw
 • 36. ]Ww Am-h-iy-ambn Nne-h-gn-¡-cpXv nÝ-bambpw [qÀ¯·mÀ ]nim-Np-¡-fpsS ktlm-Z-c-§-fm- Ip¶p. ]nimtNm Xsâ mYtmSv µn sI«hm-Ip-¶p. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION • sKbn-ap-IÄ • NqXm-«-§Ä • t]m¬ sskäp-I-fn-te¡v k_vkv{In-]vj³ • Am-hiy tjm¸n§v ioe-§Ä
 • 37. ]en-i-bp-ambn _Ô-s¸-S-cpXv ]eni Xn¶p¶hsbpw Xoän¡p¶hsbpw FgpXnsh¡p¶htbpw km£nIsfbpw AÃmlphnsâ dkq i]n¨ncn¡p¶p • Hm¬sse³ sImÅn-sh-¸p-IÄ • NqXm-«- aÂk-c-§Ä, s_äp-IÄ • tem«-dn-IÄ,... WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 38. A-m-h-iy-§-fn n¶v I®p-Isf Xmgv¯Ww I®-p-I-fpsS I«p-tm-«hpw a-Êp-IÄ ad-¨p-sh-¡p- ¶Xpw Ah³ (A-Ãm-lp) Adn-bp-¶p. ½psS I®p-IÄ¡v AÇo-e-X-bpsS se³kv thtWm? WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 39. aäp-Å-hsc D]-{Z-hn-¡p¶ coXn-bn D]-tbm-K-s¸-Sp-¯-cpXv WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 40. P-§-fn hnSp-hm-¡p-IÄ hnebv¡p hm§p¶ NneÀ, AhÀ Hcp hnh-c-hp-an-ÃmsX ap-jys ssZh- amÀ¤-¯n n¶pw sXän-¨p-I-f-bp-¶-Xnpw AXns ]qÑn¨pXÅmpamWv {ian-¡p-¶Xv. A¯-c-¡mÀ¡v Xs¶-bmWv nµy-amb in£-bp-Å-Xpw. Ignbp¶Xpw Xn·Ifntes¡¯n¡p¶ hntmZ hÀ¯am§sf Dt]£n¡pI WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 41. • kwKoXw • t]mtWm-{K^n • knna • ImbnI aÂk-c-§Ä ({In-¡-äv, IPL,..) • kocn-b-ep-IÄ • Bß-l-Xy-IÄ • kzhÀ¤-cXn • Hfn-t¨m-«-§Ä WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION Iuam-c-¡m-cpsS Bth-i-§Ä
 • 42. ½psS tPmenIfpw ]T-hpw ad¶p D]-tbm-Kn-¡-cpXv 1. GIm´sb 2. Iq«pImsc 3. Hgnhp kabs¯ 4. buÆs¯ kq£n¡pI WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 43. sXäpIÄ sN¿mpÅ {]tNm-Z--§Ä “Fs¶ Bcpw ImWnà ” “CX{X henb sXämtWm? ” “CsXms¡ sNbvXn«pw Fsâ {^³knv Hcp Ipg-¸-hp-an-Ã.” “Fs¶ BÀ¡pw Adn-bm-m-hnà ” “a-sÊm¶v XWp-¸n-¡m³ CsXs¶ klm-bn¡pw ” “CsXms¡ Nn{X-§-f-tÃ, icn-¡p-a-ÃtÃm ” “R§Ä à kplr¯p¡Ä am{X-amWv ” “R§Ä hnhmlw Ign-¡m³ Xocpam-n-¨-]-cmWv ” C§s Fs´Ãmw Imc-W-§Ä... WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 44. Iq«p-sI«v HcmÄ Xsâ kvtln-Xsâ aX¯nembn-cn-¡pw. AXnm n§-fn-tem-tcm-cp-¯cpw Xm³ Bcp-ambn Iq«p-Iq-S-W-sa¶v Nn´n-¡s« (A-_q-Zm-hq-Zv, XnÀan-Zn) kplr¯p¡Ä At¶ Znhkw i{Xp-¡-fm-bn-cn-¡pw, kq£-aX ]men-¨-h-scm-gn-sI. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 45. • {]mb-]qÀ¯n F¯n-bm hnhmlw Ign-¡m³ Ckvemw nÀt±in¨p. km[y-a-Ãm-¯-h-tcmSv tm¼pjvTn-¡mpw. • I®p-Isf Xmgv¯m³ nÀt±in¨p. {]IrXn]-c-ambn BWnv s]®n-tmSpw s]®nv BWntmSpw BIÀjWw tXm¶pw. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 46. tm¼v • AÃm-lp-sh-¡p-dn-¨pÅ kvacW kZm ne- nÀ¯p¶p. • IqSp-X-embn kÂIÀ½§Ä sN¿mpw k Nn´IÄ sh¨v ]peÀ¯mpw klm-bn-¡p-¶p. • tZtlÑIsf nb-{´n-¡m³ ]cn-io-en-¸n-¡p¶p. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 47. • AÃm-lp-hnsâ ma KpW hnti-j-W-§Ä ]Tn-¡pI • FÃmw ImWp-¶-h³, FÃmw Adn-bp-¶-h³, ..... • P-§-fn n¶v ad-¨p-sh-¨mepw AÃm-lp-hn n¶v ad-¨p-sh- ¡m³ km[n-¡p-I-bn-Ã. • sNbvX Hmtcm {]hÀ¯hpw msf lmP-dm-¡-s¸Spw AÃm-lpsh Adn-bm-pw ]Tn-¡mpw {ian-¡pI WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 48. • sXäp-IÄ¡v ½Ä ad kzoI-cn-¡p¶p! F¶m B adsb krjvSn¨-hn n¶v ap¡Xv ad-¨p-sh-¡m³ km[n-¡ptam? • {_ukÀ lnÌdn ½Ä ¢nbÀ sN¿p¶p. ½psS IÀ½-§Ä tcJ-s¸-Sp-¯p¶ {KÙ-¯n n¶Xv ¢nbÀ sN¿m³ ap¡v km[n-¡ptam? • ss{]häv {_ukn§v sN¿pt¼mÄ ae-¡p-IÄ tcJ-s¸-Sp-¯p-¶p- sh¶ Imcyw ad-¡-cp-Xv. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 49. _n(-k) ]dªp: Bsc¦nepw ZpÀamÀ¤-¯n-te¡v £Wn-¨m £Wn-¨-hv Ahs Ap-K-an-¨-h-cpsS Xpey in£ e`n-¡pw. AXv Ah-cpsS ]m]-¯nv Hcp Ipdhpw hcp-¯p-I-bn-Ã. (apkvenw) Hcp sXäv sNbvXm lrZb-¯n Hcp Idp¯ ]pÅn hogpw. Xu_ sNbvXm AXv ambv¡-s¸-Spw. Xn·-IÄ A[n-I-cn-¸n-¨m Idp¯v ]pÅn hep-Xm-Ipw, lrZbw Ccp- f-S-ª-Xm-Ipw. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 50. sXäp-IÄ kw`-hn-¨m F{Xbpw s]s«m¶v Xu_ sN¿pI • kw`-hn-¨-Xn tJZw thWw • hogvN kw`-hn¨ nÀ_Ô _m[y-X-IÄ nd-th-ä-Ww. • D]{Z-hns¨¦n £a tNmZn-¡Ww • a-Êns AÃm-lp-hn-pÅ Ap-k-c-W-bpsS Ibv]v Ap-`-hn-¸n-¸n-¡p-I, Ah-tm-SpÅ [n¡m-c- ¯nsâ am[pcyw Bkz-Zn-¨-Xp-t]m-se. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 51. ZnIvdp-Ifpw {]mÀ°Ifpw A[n-I-cn-¸n-¡pI ss]im-NnI Nn´-Ifpw t{]c-W-IfpamWv ap-jys Xn·-I- fn-te¡v bn-¡p-¶-Xv. Ah-bn n¶v c£ tSm³ dpJn¿ id-C¿ a-kvImcw icn-bmw-h®w nÀÆ-ln¡pI hy`nNmc¯n-te-s¡-¯n-¡p¶ kml-Ncy§sf XS-bpI à Iq«p-Imsc Xnc-sª-Sp-¡pI WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 52. Ønc-ambn Zo³ ]Tn-¡p¶ kwhn-[m--§-fn t_m[-]qÀÆw I®n-I-fm-IpI ^nXv-Isf Aa-ep-I-fm adn-I-S-¡pI Adn-hp-Å-h-cp-ambn kwkm-cn-¡p-I. {]mb-ambm hnhmlw Ign-¡pI t_m[-hÂI-cWw kab {Iao-I-cWw WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 53. Cl-tem-I¯v sh¨v HcmÄ asäm-cm-fpsS yq-X-IÄ ad- ¨p-sh-¨m Jnbm-a¯v mfn AÃmlp Ahsâ yq- X-IÄ ad-¨p-sh-¡pw. (apkvenw) ½psS ktlm-Z-c-§-fpsS A`n-amw kwc-£n-¡Ww WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 54. • mhv Imc-W-amWv ap-jy-cn A[n-Ihpw c-I-¯n {]th-in-¡-s¸-Sp-I. • mhn-sbpw P-t-{µn-b-s¯bpw kq£n- ¡p-¶-hÀ¡v kzÀ¤w WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 55. AÃm-lphnsâ XW oXnammb `cWmXnImcn AÃmlphnsâ amÀ¤¯n hfÀ¶ bphmhv ]Ånbpambn aÊv _Ôs¸«h³ AÃmlphnsâ t]cn kvtln¡pIbpw AÃmlphn sâ t]cn ]ncnbpIbpw sNbvXhÀ 1 2 3 4 WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 56. AÃm-lphnsâ XW IpeoXbpw kuµcyapÅ Hcp kv{Xo ZpÀS¸nv £Wn¨m Rm³ AÃmlphns `bs¸Sp¶p F¶v ]dªh³ Zmw ÂIpIbpw heXv ssI ÂIp¶Xv CSXv ssI AdnbmsX ad¨v sh¡pIbpw sNbvX-h³ GIm´Xbn AÃmlphns¡pdn¨v HmÀ¯v I®oscmen¸n¨h³. 5 6 7 WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 57. AUn-£³ CâÀs-än AUn-£v Imc-W-am-Ip¶ {][m taJ-e-IÄ • t]mtWm-{K^n • Nmän§v • sKbn-an§v • NqXm«w WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 58. Hgn-hp-k-abw Nn´-IÄ t{]cI iàn (Nn{Xw/i_vZw,..) ico-chpw aÊpw amdn-¯p-S-§p¶p sXäv sN¿p¶p WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 59. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION AS-bm-f-§Ä • sXäp-IÄ sN¿p¶Xn AhÀ¡v kt´mjw tXm¶pw • aXNn«I-fn n¶v ]Xps¡ DÄh-enbpw • kZm aÊv `bw nd-ª-Xm-bn-cn¡pw • AhÀ cl-ky-ambn Xn·-IÄ sN¿pw • kzbw-t`mKw t]mepÅ t¾Ñ amÀ¤-§Ä kzoI-cn¡pw
 • 60. “FÃmw XpS-§p-¶Xv Nn´-I-fn n¶m-Wv, ]n¶o-Sh Bi-b-§-fm-Ip-¶p. tijw hm¡p-Ifpw {]hÀ¯nIfp- am-Ipw. ]Xnsb Ah ioe-ambn amdpw” – C_vp J¿nw Zpio-e-§sf s]m«n-¨p Ifbp-I, ½Ä kzX-{´-cm-IpI WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 61. ap-jycn A[n-Ihpw jvS-s¸-Sp-¯p¶ Ap-{K-l-§Ä 1. BtcmKyw (bp-h-Xzw) 2. Hgnhp kabw a-kvImc {Iaw Pohn-X-{I-a-am-¡pI Ae-k-amb a-ÊmWv ]nim-Nnsâ ]Wn-¸pc WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 62. CâÀsänse ià-amb hyh-km-b-§Ä 1. tkmjy sävhÀ¡n§v 2. t]m¬ hyh-kmbw WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 63. • {]tXyI I½yq-Wn-än-I-fn-te¡v hyàn-IÄ Iq«w IqSmpw NÀ¨-IÄ S-¯mpw A`n-{]m-b-§-fpw ]T- -§fpw ]¦psh¡m-pÅ kwhn-[mw • kulrZ§Ä hnI-kn-¸n-¡m³ • amÀ¡-än-§v, hntm-Z-§Ä • {Kq¸v Nmäv kwhn-[m--§Ä,... WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION tkmjy sävhÀ¡n§v
 • 64. 1997 2003 2004 2005 (launchedfor everyone) 2006 WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 65. • t]m¬ sskäp-I-Ä = 4.2 anÃy³ • Znt 25 % skÀ¨p-IÄ • t]m¬ Ønc-ambn ImWp¶ CâÀsäv D]-t`m-àm-¡Ä =42.7 % • t]m¬ hn]Wn = hÀj-¯n 4.9 _ney¬ tUmfÀ (A-Xm-bXv hÀj-¯n Rs. 30,135 tImSn) t]m¬ hyh-kmbw (Statistics of 2005-06, familysafemedia.com) WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 66. • t]m¬ sskäp-I-Ä Gähpw IqSp-X nÀan-¡p-¶Xv ]ÝmXy cmPy-§-fmsW¦n AXv Ønc-ambn nco-£n- ¡p-¶-Xnepw skÀ¨v sN¿p¶Xnepw ap¶n-ep-ÅXv apkvenw `qcn-]-£ cmjv{S-§-fm-Wv. DZm:þ ]m¡n-Øm³, CuPn-]vXv • 2006 se ]T--§Ä C´ysb aq¶m-a-mbn F®n-bn-cn- ¡p-¶p. (Statistics of 2005-06, familysafemedia.com) WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 67. t]mtWm-{K^n AUn-£³ Hcp kplr¯v aZy-¯nv AUnIväv BIp-¶-Xp-t]m-setbm AXn-t-¡mÄ Kuc-h-ap-Å-Xp-amb AUn-£³ Xs¶- bmWv t]mtWm-{K-^n-bpw. Iuam-c-¡m-cmb Im¼kv hnZymÀ°n-I-fn C¯cw AÇo- e-§-Ä thK-¯n thtcm«w e`n-¡p-¶p. Hcp aZy-]mn aZy-¯nv ASn-a-bm-b-Xp-t]mse Xs¶-bmWv t]mtWm-{Km^n Nn{X-§Ä ImWp-¶-h-cpw. Ah-cpsS Xe- t¨m-dmWv Ah-cpsS _mÀ F¶p-am-{Xw. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 68. (-_n-tb,) o kXy-hn-izm-kn-I-tfmSv Ah-cpsS ZrjvSnIÄ Xmgv¯p-hmpw P-t-{µn-b-§Ä Im¯p-kq-£n-¡mpw ]d-bpI (24:30) A]-I-S-¯m tm¡n-t¸m-Ip-¶-Xnv {]iv-an-Ã. ]n¶o-SpÅ tm«w ]mSn-Ãm-¯-Xm-Wv. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 69. kv{XoI-fpsS hkv{X [mcWw • ]pcp-j-·mÀ¡v ImgvN-bmWv ssewKnI DWÀÆv  Ip- ¶-Xv. kv{XoIÄ¡v Bi-b-hn-n-a-b-hpw. • áX ad-¡m¯ kv{XoIsf ImWpt¼mÄ ]pcp-j-·m- cpsS ico-c-¯n sStÌm-Ìn-tdm¬ F¶ tlmÀtam¬ DÂ]m-Xn-¸n-¡s¸Sp-¶p. • sStÌm-Ìn-tdm¬ ]pcpj ico-c-¯n A{I-aW hmk- tbm skIvkn-tm-SpÅ XmÂ]-cytam Pn-¸n-¡p-¶p. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 70. sStÌm-Ìn-tdm¬ A{I-aW hmk skIvkv • ]oV§Ä • sIme-]m-X-I-§Ä • ayKob kz`m-h-§Ä • CW-I-tfmSv • Ap-h-Z-o-b-amÃm¯h-tcmSv • kzbw-t`mKw WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION Ch-bn H¶v apjy Pohn-X-¯nv An-hm-cy-am-Wv. AXv CW- tbm-sSm-¶n¨v Nne-h-gn-¡mmWv Ckvemw nÀt±in¡p-¶-Xv.
 • 71. • kv{XoIÄ Hcn-¡epw Ah-cpsS t^mt«m-IÄ t^kv_p-¡ntem aäp tkmjy aoUn-b-I-fntem CS-cp-Xv • kv{XoIÄ ]qÀ® hnh-c-§Ä sän ÂI-cpXv • Zpc-´-§Ä hnfn¨p hcp-¯-cpXv • lrZb-¯n tcmK-ap-Å-hÀ¡v Ah Xs¶ [mcmfw. • kv{XoIÄ Cu D½-¯nv ]co-£-W-amWv WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 72. in£  Cl¯n  J_dn  ]ctemI¯v n§Ä hy`n-Nm-c-t¯mSv ASp-¯p-t]m-I-cp-Xv. XoÀ¨- bmbpw AXv oN-amWv. lo-amb amÀ¤-hpw. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 73. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION t]mtWm-{K^n hnhm-l -Po-hn-X-¯nsâ ASn-¯-d-IÄ XIÀ ¡p-¶p. A¯c-¯n-ep-ÅhÀ hnhmlw sNbvXXv CâÀs- än-s-bm-Wv. ho«n aXNn«-tbmsS Pohn-¡p¶p F¶v [zn-¸n-¡p-Ibpw Im¼-kp-I-fn A[À½-§Ä¡v tXrXzw ÂIpIbpw sN¿p¶ sshcp²y kz`mhw C¶v ]e-cnepw {]I-S-amWv.
 • 74. Hm¬sse³ AUn-£³ ]cn-l-cn-¡m³ B{K-ln-¡p-¶- h-cmWv ]e-cpw. ‘F{X {i²n-¨n«pw km[n-¡p-¶n-Ã...’ WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION • sXäp-I-fn-te-s¡-¯n-¡p¶ kml-N-cy-§sf Dt]-£nt¨ ]äq. • Am-hiy Nn´-IÄ hcp-t¼mÄ a-Ên-sbpw ico-c-s¯bpw D]-Im-c{]Zamb {]hÀ¯§-fn-te¡v Xncn-¨p-hn-SpI. • ]cn-io-en-¡pI • {]mÀ°n¡pI
 • 75. dn{^-jvsaâv • IpSpw_ kµÀi--§Ä • DÃmk bm{X-IÄ • Ncn{X {]m[m-y-apÅ Øe-§Ä kµÀin-¡Â • hnhn[ Ifn-IÄ WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 76. c£n-Xm-¡-tfmSv • Ip«n-IÄ¡v sNdp-{]m-b-¯n CkvemanI Ncn{X IY-Ifpw ]mT§fpw ]Tn-¸n-¨p-sIm-Sp-¡p-I. • ho«nse hnVns¸«nbpw Im_nÄ IW-£pw Ign- hXpw amän-sh-¡p-I. • Ip«n-IÄ¡v CkvemanI aqey-§Ä e`y-amIpw hn[apÅ sKbn-ap-IÄ D]-tbm-K-s¸-Sp-¯p-I. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 77. • Ip«n-IÄ A[n-Ihpw AÇo-e-X-IÄ tXSn-t¸m-Ip-¶Xv Ah-cpsS tlmw hÀ¡v ka-b-§-fn-em-Wv. • Ip«n-Isf hoSp-I-fn Xn-¨m¡n t]mI-cpXv. Ah-tcm- sSm¸w Iq«nv ‘]nim-Np-¡-fm’-bn-cn¡pw hkn-¡p-¶-Xv. • BUw_-c PohnXw sXäp-Isf sNdp-Xm¡n tXm¶n-¡pw WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 78. • Ip«n-I-tfmSv ]Tn-¡m³ ]d-bp-¶-tXm-sSm¸w Ah-cpsS IqsS-bn-cp¶v ]Tn-¸n-¡p-I. • Ip«n-I-tfmSv nc-´cw CS-]-g-Iw. AhÀ¡m-h-iy-amb XÀ_n-¿¯v sNdp-{]m-b-¯n ÂIWw. • CÂav tSp-¶-Xn CJvemkv thWw, AXnv AÃm-lp- sh-¡p-dn-¨pÅ icn-bmb t_m[w AhÀ¡v ÂI-Ww. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 79. • n§Ä aSn ImcWw ssewKnI Pohn-X-hp-ambn _Ô- s¸« Adn-hp-IÄ a¡fn n¶v ad-¨p-sh-¨mÂ, Ip«n- IÄ CâÀs-änse ssk_À skIvkp-I-fpsS AÇoeX-I-fn n¶m-bn-cn¡pw Imcy-§Ä {Kln-¡p-I. • hnIrXhpw hnNn-{X-hp-amb ssewKnI k¦Â]§-fm-bn- cn¡pw Ah-cpsS a-Êp-I-fn CSw tSp-I. • hr² kZ§Ä Pn-¡p-¶p. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 80. DÅ-S-¡-§Ä ip²o-I-cn-¡m³ (Content filtering) • CâÀs-änse skIvkv, el-f, ISp¸apÅ `mj, Ah- bpsS Nn{X-§Ä F¶nh XS-bm-pÅ amÀ¤w • CâÀsäv kzX-{´-amb Hcp taJ-e-bm-Wv. Bcpw F´pw t]mÌv sNbvtX-¡mw. • DZm:þ google safe search, K9 Bluecoat technology WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 81. {]iv-§-fn AIs¸-«-h-tcm-SpÅ kao-]w • hnizm-kn-IÄ¡v sXäp-IÄ kw`-hn-¨m Ahsc ]cn- l-kn-¡-cp-Xv. sXäp-IÄ Xncp-¯p-¶-XnpÅ Ah- k-c-w ÂIp-I. AXn-m-h-iy-amb klm-b-§Ä AhÀ¡v ÂIp-I. • BhÀ¯n¨v aZy-]n¨ hyàn-tbm-SpÅ kao-]w. • Ahsc Zo³ ]Tn-¡p¶ kwcw-`-§-fp-ambn _Ô-s¸- Sp-¯p-I. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 82. • hy`n-N-cn-¡m³ Ap-hmZw tNmZn¨ hyàn-tbm-SpÅ {]hm-NI kao-]w amXrIm tbmKy-am-Wv. • c£n-Xm-¡-fpsS `mh--I-fn t]mepw hcm¯ ImgvN-IÄ Ip«n-IÄ Hfn-ªn-cp¶p ImWp-¶p. • ssKU³kv skÃpIÄ alÃpIÄ tI{µoIcn¨v Øm]n-¡p-IbmWv sÃmcp kao-]w. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 83. ^e-{]-Z-amb D]-tbmKw WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 84. aebmfw CkvemanIv ¢mkv dqw • JpÀ-Bpw kp¶¯pw a³l-Pp-Ê-e^v Ap-k-cn¨v ]Tn-¡m³ • ssehv {]`m-j-W-§Ä • NÀ¨-Ifpw kwib nhm-cWhpw • Xlv^o-fp JpÀ-B³ ln^vfv ]Tw • A _emKv Ad_n `mjm ]Tw • kvtl kwhm-Z-§Ä • Iznkv t{]m{Km-ap-IÄ • A _pkvXm³ Ip«n-I-fpsS ]cn-]m-Sn-IÄ www.mic-room.com WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 85. www.salafivoice.com WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION • CkvemanI teJ--§-fpsS tiJcw • hyXn-bm I£n-Isf ]T--hn-t[-b-am-¡p¶ cNIÄ • ssehv t{_mUvIm-Ìn§v • 24 aWn-¡qdpw CkvemanIv tdUntbm kw{]-£Ww alislahradio.com salafivoice.com/radio
 • 86. www.dawavoice.com • Ckv{emlo ]Þn-X-·m-cpsS ]`m-j-W-§Ä • hnj-b-§Ä¡-p-k-cn¨v Uu¬temUv sN¿mw • {]`m-j-IÀ¡-p-k-cn¨v Uu¬temUv sN¿mw • hnip² JpÀ-B³ ae-bmf hnhÀ¯ i_vZw • ZnIvdp-I-fpsSbpw {]mÀ°I-fp-sSbpw i_vZw • Zndm-k-¯p-±o³ WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 87. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 88. Fw.-F-kv.Fw sF.Sn tImÀWÀ • n§-fpsS em]vtSm-¸p-Ifpw samss_-ep-Ifpw CkvemanIhÂI-cn-¡m³ • Cþ{KÙ-§Ä • {]`m-j-W-§Ä, ¢mkp-IÄ • tkm^vä-sh-b-dp-IÄ • B¸vfn-t¡-j-p-IÄ • ]m«p-IÄ kt½-f--§-fn samss_-ep-IÄ Ckveman-I-h¡cn¡pI WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 89. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION • t^kv_p-¡nse SmKn§v Hgn-hm-¡p-I. ½psS ssSwsse-n ½psS Ap-hm-Z-an-ÃmsX aämcpw H¶pw t]mÌm³ ]mSn-Ã. • ^n«dn§v tkm^vävhbdp-IÄ C³ÌmÄ sN¿pI. DZm:þ k9 • KqKnÄ ]c-ky-§Ä Hgn-hm-¡p-I • Fw.-F-kv.-Fw. sF.Sn tImÀWÀ D]-tbm-K-s¸-Sp-¯p-I. ½psS m«nse ]cn-]m-Sn-I-fn Fw.-F-kv.-Fw. sF.Sn tImÀWÀ kPo-h- ambn {]hÀ¯n¡p¶p F¶Xv Dd-¸p-h-cp-¯p-I. kpc-£n-X-amb D]-tbmKw
 • 90. t^kv_p-¡n n¶v tagging Hgn-hm-¡p-¶-Xnv 1 WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 91. ½psS timeline  DÅ t]cn (username) ¢n¡v sN¿pI WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 92. tijw activity log  ¢n¡v sN¿pI WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 93. tijw ‘posts yu’re tagged In’ Â ¢n¡v sN¿pI WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 94. tijw settings AS-bm-f-¯n ¢n¡v sN¿pI WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 95. tijw disabled _«-WnSp-¯pÅ AS-bm-f-¯n ¢n¡v sN¿pI WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 96. tijw enabled ¢n¡v sN¿pI WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 97. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 98. Cn n§-fpsS timeline  n§-fpsS k½-X-¯m-e-ÃmsX BÀ¡pw H¶pw tag sN¿m³ km[n-¡p-I-bn-Ã. Cn aäp-Å-hÀ tag sNbvXXv timeline  hcp-¯p-¶-Xnv timeline review sN¿pI. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 99. DZm-l-cWw WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 100. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 101. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 102. DÅ-S-¡-§Ä ip²o-I-cn-¡m³ (Content filtering) • CâÀs-änse skIvkv, el-f, ISp¸apÅ `mj, Ah-bpsS Nn{X-§Ä F¶nh XS-bm-pÅ amÀ¤w • CâÀsäv kzX-{´-amb Hcp taJ-e-bm-Wv. Bcpw F´pw t]mÌv sNbvtX-¡mw. • DZm:þ google safe search, K9 Bluecoat technology WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 103. google safesearch 2 WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 104. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 105. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 106. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 107. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 108. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 109. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 110. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 111. Am-hiy Imcy-§Ä Bsc¦nepw search sNbvXm C{]-Imcw google ImWn-¡Ipw WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 112. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 113. ]c-ky-§Ä Hgn-hm-¡p-¶-Xnv 3 WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 114. https://adblockplus.org/en/firefox WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 115. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 116. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 117. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION 700,000 Pn.-_n. sa½dn ImÀUv D]-tbm-Kn¨v Hcp ap-jysâ BbpÊv apgp-h³ dn¡mÀUv sN¿m³ km[n-¡psa¦n IÀ½-§-fpsS tcJ s½ ImWn-¡m³ dºnv bmsXmcp {]bm-k-hp-an-Ã. XoÀ¨-bmbpw ]cn-ip²n tSnbhÀ hnP-bn-¨n-cn-¡p-¶p. (87:14)
 • 118. “Ahsb]än AhcpsS aÊpIÄ¡v ZrVambn t_m[yw h¶n«pw A{Iahpw Al¦mchpw aqew AhÀ AXns ntj[n¨p Ifªp.” (wev 14) WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION ]pWy-¯nepw [À½-njvTbnepw n§Ä Atymyw klm- bn-¡p-I. ]m]-¯nepw A{I-a-¯nepw n§Ä Atymyw klm-bn-¡cpXv. (5:2)
 • 119. BZansâ k´XnIfpsS aÊv, Hcp ]m{X¯n Xnf¨padnbp¶ shÅt¯¡mÄ s]s«m¶v CfInadnbp¶XmWv. lrZb¯nsâ D]a Hgnª Hcp {]tZi¯v InS¡p¶ Hcp Xqh t]msebmWv. ImäSn¡pt¼mÄ AXv amdnadnªp Ifn-¡pw.
 • 120. lrZbs¯ Zon Dd-¸n¨p nÀ¯m³ {]mÀ°n¡pI WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 121. ap-¡mbn Hcp-¡-s¸« “B {KÙ-¯n ” tcJ-s¸-Sp- ¯p-¶tXmÃmw temIÀ¡v ap¶n AÃmlp {]ZÀi-¯n-p-sh-¨mÂ... ½Ä in-¨Xp Xs¶... in-¨-Xp-X-s¶... Xncp-¯-ep-IÄ¡v ka-b-am-bn.... Xu_IÄ A[n-I-cn-¸n-¡p-I.... {]mÀ°tbm-sS....
 • 122. WISD MGLOBAL ISLAMIC MISSION Together.. Towards.. Peace... WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION

×