Your SlideShare is downloading. ×
0
Islamilae abhivaadyam
Islamilae abhivaadyam
Islamilae abhivaadyam
Islamilae abhivaadyam
Islamilae abhivaadyam
Islamilae abhivaadyam
Islamilae abhivaadyam
Islamilae abhivaadyam
Islamilae abhivaadyam
Islamilae abhivaadyam
Islamilae abhivaadyam
Islamilae abhivaadyam
Islamilae abhivaadyam
Islamilae abhivaadyam
Islamilae abhivaadyam
Islamilae abhivaadyam
Islamilae abhivaadyam
Islamilae abhivaadyam
Islamilae abhivaadyam
Islamilae abhivaadyam
Islamilae abhivaadyam
Islamilae abhivaadyam
Islamilae abhivaadyam
Islamilae abhivaadyam
Islamilae abhivaadyam
Islamilae abhivaadyam
Islamilae abhivaadyam
Islamilae abhivaadyam
Islamilae abhivaadyam
Islamilae abhivaadyam
Islamilae abhivaadyam
Islamilae abhivaadyam
Islamilae abhivaadyam
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Islamilae abhivaadyam

437

Published on

Published in: Education, Spiritual, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
437
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Ckvemanse A`nhmZyw k¿nZv kAv^À kzmZnJv aZon Based on work of WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 2. Ckvemanse A`nhmZyhNamb keman¶v BZw _n-(A)--tbmfw ]g¡apണ്ടv. kzÀKobhmknIÄ Cu hNw sImണ്ടmWv ]ckv]cw A`nhmZyw sN¿pI WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 3. “tl kXyhnizmknIsf, n§fptSXÃm¯ hoSpIfn n-§Ä IS¡cpXv. n§Ä AphmZw tXSpIbpw B ho«p-Im-À-¡v kemw ]dbpIbpw sNbvXn«ÃmsX.” (qÀ: 27) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 4. “n§Ä hà ho-SpIfnepw {]thin¡pIbm sW¦n AÃmlphn¦Â n¶p-Å Ap{K loXhpw ]mhhpamb Hcp D]Nmcsa¶ nebn n--§-Ä Atymyw kemw ]dbWw.” (qÀ: 61) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 5. “n§Ä¡v A-`nhmZyw AÀ¸n¡s¸«m AXns¡mÄ sa¨ambn (A-t§m«v) A`nhmZyw AÀ¸n¡pI. Asæn AXpXs¶ Xncn¨p- ÂIpI.” (nkmAv: 86) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 6. {]hmNI³ (k) ]dbp¶p: “AÃmlp BZans krjvSn-¨p, At±l¯nsâ ofw Adp]Xv apgambncp¶p, F¶n«v ]-d-ªp: o B ImWp¶ ae¡pIfpsSbSp¯v t]mbn kemw ]-d-bp-I, AhÀ ns¶ A`nhmZyw sN¿p¶Xv tIÄ¡pIbpw sN-¿p-I. AXmIp¶p nsâbpw nsâ k´m§fpsSbpw A`n-hmZyhNw.” (_pJmcn, apkvenw ) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 7. {]hmNI³ (k) ]dbp¶p: “n§Ä hnizmknIfmhmsX kz-ÀK¯n IS¡pIbnÃ. ]ckv]cw kvtln¡msX n§Ä hnizmknIfmhpIbnÃ. n§Ä ]ckv]cw kvtln¡p-hmp-Å Hcp Imcys¯¸än Rm³ Adnbn¨pXcs«tbm? n§Ä¡nS-bn kemw {]Ncn¸n¡pI.” (apkvenw) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 8. Hcp apkvenanv asämcp apkvenansâ taepÅ _m[yX B-dm-Ip¶p, {]hmNI³ (k) tNmZn¡s¸«p, GsXÃmamIp¶p A-Xv. {]hmNI³ (k) ]dªp: “o Ahs Iണ്ടm kemw ]dbp-I,....” (apkvenw) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 9. C_vp DaÀ(d)Ân¶v dnt¸mÀ«v sN¿p¶p: “A-t±lw A§mSnIfnte¡v t]mIpambncp¶p. kemw ]dbp-hm³ thണ്ടnbmWv R§Ä A§mSnIfn t]mIp¶Xv, R§-Ä Iണ്ടpap«n bhtcmsSÃmw kemw ]dbpambncp¶p F¶v ]-dbmdpണ്ടmbncp¶p.” WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 10. kemw ]dbeneqsS al¯mb Bibam-Wv shfnhmIp¶Xv, AXmbXv HcmÄ asämcmtfmSv kemw ]d-bp-t¼mÄ AhnsS {]ISamIp¶Xv Ahsâ hnbhpw a-äp-Å-h-tcmSpÅ kvtlhpamIp¶p. am{XaÃ, AXphgn Xsâ sIm¨p lrZbw AkqbbnÂn¶pw, Ipip¼nÂn¶pw hntZz-j-¯n n-¶pw Al¦mc¯nÂn¶pw nµn¡enÂn¶pw apà-am- Ip-I-bpw sN¿p¶p. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 11. kemw ]db kp¶¯pw, aS¡Â nÀ_Ôhpw {]hmNI³ (k) ]dbp¶p: “Hcp apkvenanv asämcp apkvenan-sâ taepÅ _m[yX BdmIp¶p. {]hmNI³ (k) tNmZn¡-s¸«p, GsXÃmamIp¶p AXv? {]hmNI³ (k) ]dªp: o A-h-s Im kemw ]dbpI.” (lZokv) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 12. AÃmlp ]dbp¶p: “n§Ä-¡v A`nhmZyw AÀ¸n¡s¸«m AXns¡mÄ sa¨ambn (At§m«v) A`nhmZyw AÀ¸n¡pI. Asæn AXpXs¶ Xn-cn-¨pÂIpI.” (nkmAv: 86) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 13. Aen¿p_vp A_oXzmen_v (t) ]dbp¶p: {]hmNI³ (k) ]dbp¶p: “HcpIq«w BfpIÄ S¶pt]mIpIbmsW¦n H-cmÄ kemw ]dªm aXnbmIp¶XmWv. Ccn¡p¶bm-fp-I- fn- HcmÄ aS¡nbmepw aXnbmIp¶XmWv.” (A_qZmhqZv) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 14. kemw ]dbp¶Xnsâ cq]w ‫عليكم‬ ‫السالم‬ WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 15. kemw aq¶v {]mhiyw BhÀ¯n¡mw “{]hmNI³ (k) Hcp Imcys¯¸än DWÀ¯p IbmsW¦n aq¶p{]mhiyw BhÀ-¯n¡pam bncp¶p. AXpt]mse, Hcp kaql¯nsâbSp¯v sN¶m _n (k) AhtcmSv aq¶p{]mhiyw kemw ]dbpambn-cp¶p.” (_pJmcn ) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 16. Camw _pJmcn Xsâ AZ_p ap^vdZn C_vp Dadn-s-s¯m«v Hcp AYÀ D²cn¡p¶p. Ym_nXp_vp B_nZn ¶-v At±lw ]dbp¶p: “C_vp DaÀ DÅ Hcp kZÊn Rm³ h¶p. At¸mÄ At±lw ]dªp: o kemw ]dbpIbm-sW-¦n i_vZw DbÀ¯n ]dbpI, XoÀ¨bmbpw AXv Hcp D¶Xhpw ÃXpamb A`nhmZyamIp¶p.”
 • 17. Camw hhn Xsâ AZvImdn ]dbp¶p: “kemw ]dbp¶hmIWsa¦n Ah³ _nNcybpkcn¨v Dds¡ ]db-s«, kemw ]dbp¶Xv tI«n«nÃmsb¦n Ah³ kemw ]dª-hmbn ]cnKWn¡pIbnÃ, tIÄ¡m¯ kemanv aS¡Â n-À-_ÔhpanÃ. AXpt]mse aS¡p¶hpw {i²nt¡Xv X-t¶m-Sv kemw sNmÃnbh³ tIÄ¡p¶ cq]¯n i_vZw Db-À-¯n aSt¡XmIp¶p, F¦nte nÀ_Ô _m[yXbmb ^À-fn- Ân¶v tamNnXmhpIbpÅq, CÃmsb¦n Ahsâ taep-Å ^Àfv hoSpIbnÃ.” WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 18. Adnbp¶htcmSpw Adnbm¯htcmSpw ]dbpI {]hmNItmSv Hcp kzlm_n Ckveman GXp ImcyamIp¶p Gähpw ÃsX¶v tNmZn¨p? At¸mÄ {]hm-N-I-³ (k) ]dªp: “o `£Ww ÂIpI, Adnbp¶htcmSpw A-dn-bm¯htcmSpw kemw ]dbpI.” (_pJmcn, apkvenw) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 19. C_vp ajqZn(d) n¶pw D²cn¡p¶ lZokn {]hm-NI³ (k) ]dbp¶p: “A´ymfnsâ ASbmf¯n s]«-Xm-Wv Adnbp¶hÀ¡v am{Xw A`nhmZyw sN¿pIsb¶Xv.” asäm-cp dnt¸mÀ«n ImWmw: “HcmÄ asämcmtfmSv kemw ]dbp¶p, A-h³ Adnbp¶hÀ¡ÃmsX kemw ]dbpIbnÃ.” (AÂ_m-n kzlolm¡nb lZokv) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 20. kZÊnte¡v IS¶phcp¶hcmWv kemw ]dtbണ്ടXv “{]hmNIsâ AcnIneqsS HcmÄ S¶pt]mbn. A-t±-lw kemw ]dªp, At¸mÄ _n (k) ]dªp: “(AbmÄ-¡v) ]¯v Iqensb¶v” thsdsbmcmÄ S¶pt]mbn ‫السالم‬‫هللا‬ ‫رسول‬ ‫يا‬ ‫عليك‬ F¶v kemw ]dªp. {]hmNI³ (k) ]dªp: (A-bmÄ-¡v) Ccp]Xv Iqensb¶v. thsdsbmcmÄ S¶ph¶v ‫هللا‬ ‫رسول‬ ‫يا‬ ‫عليكم‬ ‫السالم‬ F¶v kemw ]dªt¸mÄ (AbmÄ¡v) ap¸Xv Iq-enbmbnsb¶v {]hmNI³ (k) ]dªp.” (A_qZmhqZv, A-Â_mn kzlolm¡nb lZokv.) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 21. “hml¸pd¯ncn¡p¶h³ S¡p¶hpw, S¡p¶h³ C-cn-¡p¶hpw, Ipd¨pÅhÀ IqSpXepÅhÀ¡pw kemw ]d-b-Ww.” (_pJmcn, apkvenw) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 22. “sNdn-bhÀ henbhÀ¡pw, S¡p¶h³ Ccn¡p¶hpw, Ipd¨pÅ-h-À IqSpXepÅhÀ¡pw kemw ]dbWw.” (_pJmcn, apkvenw) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 23. F¶m CXnp hn]coXambn Bsc¦nepw kemw ]d-ªm AXnv Ipg¸anÃ. F¶mÂ, Cu ]dª cq]¯nemWv Gähpw D¯aw. hfsc sNdnb Ip«nItfmSpt]mepw kemw ]-d-b- Ww. ImcWw AXhÀ¡v ]cnioehpw CkvemanI-Nn-Ó-§-Ä apdpsI]nSn¡phmpÅ Hcp t{]mÕmlhpamIp¶p WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 24. Akp_vp amenIv (d) ]dbp-¶p: “At±lw _nbpsS IqsS k©cn¡pt¼mÄ AhcpsS- b-cn--IneqsS Ip«nIÄ IS¶pt]mbn. _n Xncptan (k) A-h-À-¡v kemw ]dbpIbp ണ്ടmbn.” (_pJmcn, apkvenw) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 25. AhnizmknItfmSv kemw ]dbp¶Xnsâ cq]w AhnizmknItfmSv kemw ]dbp¶ cq]w hniZambn {]-hmNI³ (k) ap¡v ]Tn¸n¨p X¶n«pണ്ടv. AXnÂs]«XmWv A-hn-izmknItfmSv At§m«v kemw ]dbcpXv, adn¨v Ct§m«v ]-d-ªm AXpt]mse At§m«v aS¡mw. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 26. “PqXss{I-kvX-htcmSv n§Ä kemw sImണ്ടv XpS§cpXv.” (apkvenw) Cn AhÀ Ct§m«v kemw ]dªm AhtcmSv ‫وعليكم‬ F-¶p am{Xw adp]Sn ]dbpI {]hmNI³ (k) ]dªp: “thZw -ÂIs¸« Bsc¦nepw n§tfmSv kemw ]dªm AhtcmSv ‘h-AsseIpw’ F¶v ]dbpI” (_pJmcn). WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 27. Cn Hcp kZÊn apkvenwIfpw AapkvenwIfpw CSIeÀ¶msW¦n AhtcmSv kemw ]dbmw. _pJmcn D²cn¡p¶ o Hcp lZokn Im-Wmw. apm^nJmb A_vZpÃmln_vp D_¿n_vp kpeqepw, PqX·mcpw, ss{IkvXhcpw, hn{Klmcm[Icpw AS§nb Hcp k-ZÊntmSv _n (k) kemw ]dbpIbpmbn. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 28. kemw Adnbn¡Â Xsâ ktlmZc§Ä¡pw IpSpw_mZnIÄ¡pw aäpw ]c-kv]cw kemw ]dªb¡mw. AXnpÅ sXfnhv _pJmcn D²cn¡p¶ Hcp lZokn ap¡v ImWmw. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 29. {]hmNI]Xvn Bbnj ‫رضي‬‫عنها‬ ‫هللا‬ D²cn¡p¶p: “_n (k) Bbnj ‫عنها‬ ‫هللا‬ ‫رضي‬ tbmSv ]dªp, Pn_vco (A) n-§Ä¡v kemw ]dbp¶p. At¸mÄ Bbnj ‫عنها‬ ‫هللا‬ ‫رضي‬ ‘A-t±l¯nsâ ta AÃmlphnsâ kam[mhpw Ap{Klhpw Dണ്ടm hs«’sb¶v kemw aS¡n.” (_pJmcn) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 30. _n(k)bpsSbSp¯v H-cmÄ h¶v “Fsâ ]nXmhv n§Ä¡v kemw ]dªn«ps¶v A-dnbn¨p. At¸mÄ _n (k) ]dªp: n¡pw nsâ ]nXm-hn-pw AÃmlphnsâ c£bpmhs«.” (A_qZmhqZv) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 31. ]Ånbnte¡pw ho«nte¡pw aäpw {]thin¡pt¼mÄ k-emw ]dbmhp¶XmIp¶p. Camw JpXzp_ nÀ-h-ln-¨p-sImണ്ടncn¡pt¼mÄ kemw ]dbphm³ ]mSnÃ. ImcWw Jp-Xzp_ tIÄ¡pt¼mÄ kwkmcn¡phm³ ]mSnÃ. kZÊnÂn¶v ]ncnªpt]mIpt¼mgpw kemw ]dbWw. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 32. “n§fmsc¦nepw Hcp kZÊnte¡v {]thin¨m kemw ]-dbpI. AhnsSn¶pw hncan¡phm³ Dt±in¨mepw kemw ]-d-bpI. BZys¯Xpw Ahkms¯Xpw Htc t]msebm-Ip¶p.” (A_qZmhqZv) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 33. WISD MGLOBAL ISLAMIC MISSION Together.. Towards.. Peace... WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION

×