The Impact Of Digital Dialogue
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

The Impact Of Digital Dialogue

on

 • 813 views

A quick overview on the impact digital had on our (born before 1980) lives today and how it enhances brands

A quick overview on the impact digital had on our (born before 1980) lives today and how it enhances brands

Statistics

Views

Total Views
813
Views on SlideShare
760
Embed Views
53

Actions

Likes
1
Downloads
8
Comments
0

4 Embeds 53

http://digitalnativesbbdo.wordpress.com 48
http://www.slideshare.net 2
http://www.linkedin.com 2
http://74.125.77.132 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

The Impact Of Digital Dialogue The Impact Of Digital Dialogue Presentation Transcript

 • qeb=fjm^`q=lc=afdfq^i lå=çìê=äáîÉë=íçÇ~ó=C=Üçï=áí=ÉåÜ~åÅÉë=Äê~åÇë
 • låíãçÉí pàçÉêÇ
 • sêáàÇ~Ö~îçåÇ ï~ë=îççê ÜÉãÁ View slide
 • a~åâòáàÁ View slide
 • eáà Ü~Ç=îÉÉäÁ
 • bå=~~åÇ~ÅÜí
 • bå=Ç~í ï~ë=çâI Üáà ïáëí åáÉí ~åÇÉêëK
 • eáà îÉêíêçìïÇÉÁ
 • sççê ÄÉíêçìïÄ~êÉ áåÑçêã~íáÉ ã~~âíÉ Üáà ÖÉÄêìáâ î~åÁ
 • t~í áë=Éê Ç~å îÉê~åÇÉêÇ
 • eáà ÜÉÉÑí åçÖ ëíÉÉÇëÁ
 • j~~ê ççâÁ
 • bå=Üáà áë=~ÅíáÉÑ çéÁ
 • aáí ä~~í Üáà äáåâë=äáÖÖÉåÁ
 • få=éä~~íë Ç~~êî~å ÖÉÄêìáâí ÜáàÁ
 • eáà ÜÉÉÑí ÖÉÉå îÉêíêçìïÉå ãÉÉê áåÁ
 • t~åí=ÜÉí òáàåÁ
 • eáà îÉêíêçìïíÁ
 • t~åí=Ç~í òáàå ãÉåëÉå ãÉí=ÇÉòÉäÑÇÉ ëã~~â ~äëÁ
 • j~~ê ÄçîÉå ~ääÉë îÉêíêçìïí ÜáàÁ
 • aìëÁ
 • báÖÉåäáàâ áë=Éê åáÉíë îÉê~åÇÉêÇ áå=òáàå ÖÉÇê~ÖK ^ääÉÉå ÜÉÉÑí EÇáÖáí~äÉF=íÉÅÜåçäçÖáÉ òáàå äÉîÉå îÉêÖêççí Éå=îÉêêáàâí Éå=ÜÉã= îÉêÄçåÇÉå ãÉí=ÇÉ=ÜÉäÉ ïÉêÉäÇK=
 • g~I=ã~~êÁ ïáÉ áë=pàçÉêÇ åçì ÉáÖÉåäáàâ ÉÅÜíÉ ïÉêÉäÇK aáÖáí~~ä áë=åáÉí ÇÉ=
 • qÉÅÜåçäçÖáÉ áë=íÉÅÜåçäçÖáÉ îççê ÇáÉ=ãÉåëÉå ÇáÉ=òáàå ÖÉÄçêÉå îççêÇ~í ÜÉí áë=ìáíÖÉîçåÇÉåKÒ ^ä~å=h~óI=`çãéìíÉê=îáëáçå~êó
 • afdfq^i=k^qfsbp ^=ÇáÖáí~ä=å~íáîÉ=áë=~=éÉêëçå=Ñçê=ïÜçã=ÇáÖáí~ä= íÉÅÜåçäçÖáÉë=~äêÉ~Çó=ÉñáëíÉÇ=ïÜÉå=íÜÉó=ïÉêÉ=ÄçêåI= ~åÇ=ÜÉåÅÉ=Ü~ë=Öêçïå=ìé=ïáíÜ=ÇáÖáí~ä=íÉÅÜåçäçÖó= ëìÅÜ=~ë=ÅçãéìíÉêëI=íÜÉ=fåíÉêåÉíI=ãçÄáäÉ=éÜçåÉë= ~åÇ=jmPëK
 • afdfq^i=k^qfsbp PNB=î~å=ÇÉ=ki=ÄÉîçäâáåÖ áë=å~ NVUM=ÖÉÄçêÉå SRB=Ç~~êî~å â~å òáÅÜ aáÖáí~ä=k~íáîÉ=åçÉãÉå PKMMMKMMM=kÉÇÉêä~åÇÉêë
 • afdfq^i=k^qfsbp NK qÜÉó=éêáòÉ=ÑêÉÉÇçã ~åÇ=ÑêÉÉÇçã=çÑ=ÅÜçáÅÉ OK qÜÉó=ï~åí=íç=ÅìëíçãáòÉ íÜáåÖëI=ã~âÉ=íÜÉã= íÜÉáê=çïå PK= qÜÉóÛêÉ=å~íìê~ä=Åçää~Äçê~íçêëI=ïÜç=Éåàçó= ÅçåîÉêë~íáçå åçí=~=äÉÅíìêÉ RK qÜÉóÛää=ëÅêìíáåáòÉ óçì=~åÇ=óçìê=Äê~åÇ SK qÜÉó=áåëáëí=çå=áåíÉÖêáíó TK qÜÉó=ï~åí=íç=Ü~îÉ=ÑìåI=ÉîÉå=~í=ïçêâ=çê=ëÅÜççä UK péÉÉÇ áë=åçêã~ä VK fååçî~íáçå áë=é~êí=çÑ=äáÑÉ
 • mltbo=ql=qeb=mblmib=arpÁ mltbo=ql=qeb=mblmib=arpÁK
 • mltbo=ql=qeb=mblmib=arpÁ mltbo=ql=qeb=mblmib=arpÁK
 • mltbo=ql=qeb=mblmib=arpÁ mltbo=ql=qeb=mblmib=arpÁK
 • mltbo=ql=qeb=mblmib=arpÁ mltbo=ql=qeb=mblmib=arpÁK
 • sbop`erfsfkd=s^krfq=qo^afqflkbbi aÉ=ÅáàÑÉêë äáÉÖÉå åáÉí qs=^ÇîÉêíÉåíáÉë ↓ PMB=EkÉïë`çêéF mêáåí=^ÇîÉêíÉåíáÉë rp^ ↓ NQB o~Çáç=äìáëíÉê~~êë ↓ NQB _~ååÉêë=ÅäáÅâê~íÉë ↓ PMB=EOMMT=îë OMMUF dÉãáÇÇÉäÇÉ ÅäáÅâê~íÉ MIMRB
 • k^^o=afdfq^^i aÉ=ÅáàÑÉêë äáÉÖÉå åáÉí ráíÖ~îÉå låäáåÉ=~ÇîÉêíáëáåÖ=çé=åáÉìïëëáíÉë ↑ UB sççêìáíòáÅÜí ÖêçÉá îáÇÉç=~ÇîÉêíáëáåÖ ↑ RRB wçÉâã~ÅÜáåÉã~êâÉíáåÖ rp^= A=NOãáäà~êÇ= sççêìáíòáÅÜí ÖêçÉá ÇáÖáí~ä=ã~êâÉíáåÖ OMMVG ↑ RMB ëçìêÅÉW=cçêêÉëíÉê=oÉëÉ~êÅÜ G=pçÅá~ä=kÉíïçêâáåÖI=jçÄáäÉ=j~êâÉíáåÖI=_äçÖÖáåÖI=pÉ~êÅÜ=j~êâÉíáåÖI=låäáåÉ=sáÇÉçI=táÇÖÉíëI=bJã~áäI= rd`I=oppI=d~ãÉ=j~êâÉíáåÖ
 • ab=lmhljpq=s^k=pl`f^ib=jbaf^
 • dolbf=rd`=mi^qcloj=sp mloq^ip=
 • `lkprjbkqbkhbkkfp=
 • få=ÇÉ=âçãÉåÇÉ à~êÉåI=Äêç~ÇÅ~ëíáåÖ áë=åáÉí ãÉÉê Äêç~Ç=Éå=åáÉí ãÉÉê Å~ëíáåÖK aÉ=Ççãáå~åíáÉ î~å=¨¨å ïÉÖ Éå= é~ëëáÉîÉ ÅçããìåáÅ~íáÉ áë= îççêÄáàK
 • ^å~äççÖ áë=Äáå~áê aáÖáí~~ä áë=âÉìòÉ aá~äççÖ áë=êÉäÉî~åíáÉ
 • tÉäâÉ ãÉêâÉå ÇçÉå Ç~í ÖçÉÇ
 • tÉäâÉ ãÉêâÉå ÇçÉå Ç~í ÖçÉÇ
 • tÉäâÉ ãÉêâÉå ÇçÉå Ç~í ÖçÉÇ “Would you rather do a focus group with 10 people or listen to 100.000 people debate ideas for a few months and ask them questions through the process?” Bob Pearson, VP Communities & Conversations, Dell
 • tÉäâÉ ãÉêâÉå ÇçÉå Ç~í ÖçÉÇ
 • tÉäâÉ ãÉêâÉå ÇçÉå Ç~í ÖçÉÇ
 • tÉäâÉ ãÉêâÉå ÇçÉå Ç~í ÖçÉÇ
 • tÉäâÉ ãÉêâÉå ÇçÉå Ç~í ÖçÉÇ
 • tÉäâÉ ãÉêâÉå ÇçÉå Ç~í ÖçÉÇ
 • tÉäâÉ ãÉêâÉå ÇçÉå Ç~í ÖçÉÇ
 • t^q=jlbqbk=tfg=kr=
 • mofs^`v
 • mofs^`v
 • `lkkb`qfsfqv
 • `lkkb`qfsfqv
 • qtl=t^v
 • qtl=t^v `ìëíçãÉêë=~êÉ=íÉääáåÖ=pí~êÄìÅâë=íÜ~í=äçåÖ=äáåÉë=áêêáí~íÉ íÜÉãK=_ìí=åçíÉ=ïÉää=íÜÉó= ÇáÇåÛí ÅçãÉ=çåäáåÉ=íç=Åçãéä~áåK=fåëíÉ~Ç=íÜÉó=çÑÑÉêÉÇ=ëçäìíáçåëK=qÜáë=áë=íÜÉ=ÖáÑí= ÉÅçåçãó=çÑ=çåäáåÉK `Üêáë=_ìòòçI=`fl=C=`ql=pí~êÄìÅâë
 • mloq^_fifqv
 • mloq^_fifqv
 • mr_ifpeI=pr_p`of_b=C=pe^ob
 • lmbk=rm
 • lmbk=rm
 • _lqqlj=rm
 • eçÉ=aáÖáí~ä=k~íáîÉ ÄÉå àáà