Tanzanya Gezi Notları

490 views
338 views

Published on

2006 yılında 14 günlük bir seyahat için gittiğimiz Tanzanya'yı bizim gözümüzle size anlatıyoruz.

Published in: Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
490
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tanzanya Gezi Notları

  1. 1. GEZ‹ Hayal Ülke Tanzanya Yazar: Dr. Sertaç Do¤anay Pazarlama ve Sat›fl Profesyoneli ‹laç ve Sa¤l›k Sektörü Foto¤raflar: Dr. Sertaç Do¤anay / ‹kbal Do¤anay Hepinize merhaba. Bu benim Farmagazin’deki dördüncü yaz›m. Alt› ay önce bu sürece bafllarken bu kadar keyif alaca¤›m› tahmin etmiyordum. Benim kadar gezmeyi seven birinin en çok hay›fland›¤› fley, hayat›n temposundan gezdiklerini, gördüklerini yazamamak ve y›llar sonra bunlar›n unutulmaya yüz tutmas›d›r. Böyle prestijli bir dergide yazmak, dolay›s›yla hat›ralar›m›n kayd›n› tutmak, bir de bunlar› sizlerle paylaflmak benim için bir flans. Bunun yan›nda, art›k eminim ki kimseyle paylaflmayacak da olsam, yazmak çok iyi hissettiriyor bana, size de öneririm. Bu kez, hayat›m›n en flafl›rt›c›, en “baflka”, en “dünyadan uzak” ve en çok akl›mda kalan seyahatinden detaylar› sizlerle paylaflaca¤›m. Temmuz 2006’da iki haftal›k bir gezi için Tanzanya’ya ve Zanzibar’a gitmifltik. Bu say›da sadece Tanzanya bölümünü konuflal›m istiyorum, sonraki say›lardan birinde de Zanzibar’› konu ederiz. Asl›nda bu sefer bir seyahat yaz›s›ndan çok, bir foto-hikaye olacak san›r›m… 74
  2. 2. Tarangire / Ceylan Sürüsü Temmuz 2009; evlilik, tan›flma y›ldönümü, do¤um günü olmayanlar için bir fley ifade etmeyebilir. Futbol hastalar›ysa bu tarihi de¤ilse bile, bu tarihte oynanan 2006 Dünya Kupas› final maç›n› unutamazlar. Hani flu ‹talya-Fransa aras›nda geçen ve yaflayan efsane Zidane’›n son dakikalarda olmayacak bir flekilde rakibine kafa at›p, k›rm›z› kartla oyun d›fl› kalmas›na sahne olan maç. ‹flte biz tam da o gün Tanzanya’ya, Arusha flehrine vard›k. Kalaca¤›m›z otel de bu flehirdeydi. Gitmeden önce dersimizi iyi çal›flm›fl, Tanzanya’y› yutmufl olmam›za ra¤men, hava karard›¤›nda etraf›n ne durumda olaca¤›n› hiç düflünmemifltik. Evet, tam bir karanl›k! Yaklafl›k yar›m saatlik havaalan› – otel transferi boyunca üstelik de anayoldan gitmemize ra¤men sadece birkaç araç, birkaç da yap› gördük. Yol boyunca neredeyse hiç yol ayd›nlatmas› yoktu. Kendimize belki 9 de ilk defa “ne iflimiz var burada?” diye sordu¤umuz gün, o gündü. Otele vard›¤›m›zda, otantizm konusunda tek kelime edilmeyecek kadar yöreye uygun, dekorasyonu fl›k bir yerle karfl›laflt›k. Buraya kadar her fley yolundayd›. Ben, her ne olursa olsun, dünyan›n bir ucunda da olsam, o finali izlemeyi kafama koymufltum ama otelde bir tane bile televizyon yoktu! Otelin iflletmecisinden bizi televizyonu olan bir otele yönlendirmesini istedik ve neyse ki böyle bir yer bulduk. Gitti¤imiz otelde, dekoderin ar›zas› giderilene kadar yar›m saat geçse de karfl›laflt›¤›m›z çok uluslu grupla beraber maç› izledik ve tatilimize bu macerayla bafllad›k. s›rada. Bir baflka deyiflle; dünyan›n en fakir birkaç ülkesinden biri. Ülkedeki insanlar›n ço¤u ya iflsiz, ya da dönemlik ifllerle hayatlar›n› kazan›yorlar. Kendi giyeceklerini ve yiyeceklerini üretip bunlar› takas ederek hayat›n› sürdüren pek çok insan var. Hijyenik koflullar tahmin edilemeyecek kadar kötü. Turizm amaçl› kurulan ve “safari lodge” tabir edilen otellerde ise genelde hijyen Çok k›sa: Tanzanya, Do¤u Afrika’da yer al›yor. Ünlü Kilimanjaro Da¤›’na ev sahipli¤i yap›yor. Tanzanya; kifli bafl› gayri safi yurtiçi has›la (GSY‹H) s›ralamas›nda, 180 ülke aras›nda sondan ikinci 75
  3. 3. GEZ‹ Lake Manyara / Aslan Ailesi konusunda sorun yaflanm›yor. Sadece bir otelin resepsiyonunda otele girifl yaparken, “babunlara dikkat etmenizi rica ediyoruz, balkon kap›s›n› mutlaka kilitleyin, yoksa içeri girip yiyeceklerinizi ya da di¤er eflyalar›n›z› çalabilirler” uyar›s› bizi biraz flafl›rtm›flt›. Safari, Swahili dilinde “gezmek” anlam›na geliyor. Filmlerde gördü¤ümüz, vahfli hayvan av› yasa d›fl› bir faaliyet. Burada sadece zebra, 76 ceylan, yaban öküzü gibi soyu tükenme tehlikesi alt›nda olmayan hayvanlar, kontrollü olarak avlat›l›yor. 2006 y›l›nda bu maceraya karar verdi¤imizde, bu bölgeye henüz paket tur düzenlenmiyordu. Muhtemelen kimsenin akl›na gelmiyordu bu kadar uzak, belki biraz riskli, ya da ad›n› bile duymad›¤› bir yere gitmek. E¤er iyi bir National Geographic izleyicisi ve okuruysan›z, san›r›m Tanzanya, Kenya ve Botswana, görmekten büyük haz alaca¤›n›z üç ülkedir. Bu üç ülke, dünyan›n vahfli hayat aç›s›ndan en fazla türünü bar›nd›ran topraklar›na sahip. Turu organize ederken internetten uzun bir araflt›rma yapt›k. Zanzibar dahil 15 günlük bir seyahat olaca¤› için uçak saatlerine kadar detayl› bir plan gerekiyordu. Afrika’da 3 ila 20 günlük turlar düzenleyen pek çok firma var. Bunlardan birinde karar k›ld›k ve yaz›flma, ödeme, transfer gibi detaylar› halletmesi için kifliye özel tur düzenleyen bir yerli flirketle temas kurduk. Belli bir komisyon alarak turun tamam›n› paket olarak bize teslim ettiler. Afrika’da faaliyet gösteren tur flirketleri ve otellerin büyük bölümü Hintlilerin elinde. Biz organizasyondan çok memnun kald›k, çünkü çok dakik, çok özenli bir yerel firmaya denk geldik. K›saca plan›m›z› flöyle yapt›k: Arusha (1 gün), Lake Manyara (1,5 gün), Tarangire (1,5 gün), Serengeti (2 gün), Ngorongoro (2 gün). Arusha haricindekiler, “Ulusal Park” statüsündeki bölgelerdi. Ulusal park deyince pek çok insan hayvanat bahçesi benzeri bir yer olarak alg›l›yor, oysa Tanzanya’n›n yüzölçümünün üçte birinden fazlas› ulusal park. Örne¤in; en ünlü “belgesel y›ld›z›” Serengeti (Swahili dilinde uçsuz bucaks›z anlam›na geliyor) 14.763 km2’lik bir alana
  4. 4. Serengeti / Büyük Göç (Zebra ve Yaban Öküzleri) yay›lm›fl. Ulusal park, s›n›rlar› içinde ve belli bir mesafeden yak›n›nda insan yerleflimine izin verilmeyen, vahfli yaflam›n koruma alt›nda oldu¤u bölge anlam›nda kullan›l›yor. Bir dahaki sefere b›rakt›¤›m›z aktivite ise, hiç t›rman›fl tecrübesi olmayanlar›n bile kat›labilece¤i 3-4 günlük Kilimanjaro t›rman›fl›. Fikri bile heyecanland›r›yor! Geçti¤imiz y›l, Çin hükümetinin Serengeti’nin en önemli ve el de¤memifl kuzey k›sm›ndan bir oto yol geçirmek için Tanzanya hükümetiyle görüfltü¤ü tüm dünya bas›n›na yans›m›flt›. Bunun amac›, Çin’in güneydeki Victoria Gölü’ne ve dolay›s›yla cep telefonu yap›m›nda kullan›lan minerallere daha kolay eriflim. Bu konuyla ilgili bilgi sahibi olmak ve desteklemek için flunlara bir bakabilirsiniz: www.saveserengeti.org veya facebook üzerinden “Stop the Serengeti Highway” sayfas›. 5 Büyük Derler ki, Afrika’ya safariye gidiyorsan, bu 5 büyük hayvan› görmeden dönme! Aslan, fil, leopar, gergedan ve Afrika mandas›, iflte bu 5 büyük hayvan. Biz, sadece iki gergedan, bir leopar ve say›s›n› hat›rlamad›¤›m›z kadar aslan, fil, Afrika Mandas› gördük. Black Rhino denen siyah gergedanlar›n soyu maalesef tükenmek üzere, leopar say›s› da gittikçe azal›yor. yönelikmifl. Hava ›s›nd›¤›nda, yuva havalans›n diye üst taraftaki topra¤› aç›yorlar, so¤udu¤undaysa kapat›yorlarm›fl. Müthifl bir organizasyon! Gezinin tamam›nda en çok etkilendi¤imiz ise, do¤an›n müthifl dengesiydi. fiöyle özetleyebiliriz: Hiçbir hayvan, yat›r›m amac›yla, biriktirmek için, zevk için bir baflka 7 günlük safari boyunca tam 43 hayvan türünü gözleyebildik. Yan›m›zda götürdü¤ümüz kitap, Afrika’da en s›k görülen 150 dolay›nda hayvan›n foto¤raf ve tan›t›mlar›n› içeriyordu. Gördüklerimizin hepsini de kitab›n üzerine iflaretledik. Elbette pek çok yeni fley gördük, ö¤rendik ama beni en çok flafl›rtanlardan biri, dev kar›nca yuvalar›yd›. Rehberimizin anlatt›¤›na göre, tüm sistem kraliçe kar›ncay› korumaya ve rahat ettirmeye 77
  5. 5. GEZ‹ Ngorongoro / Akbabalar hayvan› öldürmüyor. Tek dertleri hayatta kalmak ve soylar›n› sürdürmek, bunun için de beslenmeleri, savaflmalar› gerekiyor. Her hayvan›n bir rolü ve görevi var; akbabalar›n temizlik görevini üstlenip, bulafl›c› hastal›klar›n yay›lmas›n› nas›l engellediklerini ö¤rendi¤imizde, bu hayvanlara bile bak›fl›m›z de¤iflti. Ot oburlar›n her biri; zebra, yaban öküzü, ceylan türleri, farkl› boy otlar› tüketiyor, dolay›s›yla aralar›nda bir rekabet söz konusu olmuyor. Asla: Afrika’da safariye ç›k›yorsan›z ilk bilmeniz gereken flu: Bulundu¤unuz arac›n içindeyken vahfli hayvanlar sizi bir canl› gibi alg›lam›yor ve sald›rmaya niyetlenmiyor. fiimdiye kadar, herhangi bir flekilde kendisini korkutucu, rahats›z edici bir davran›flta bulunulmad›kça, arac›n içindeki bir insana sald›ran bir hayvana rastlanmam›fl. Di¤er dikkat edilecek fley de hayvanlar›n sald›rganlaflmas›na sebep olacak flekilde yüksek sesle konuflmamak. Maymuna benzeyen babunlar çok güçlü ve tehlikeli hayvanlar ve flakalaflmaktan pek haz etmiyorlar. Yemek vermek, laf atmak kesinlikle 78 çok tehlikeli. *Hijyen, k›tan›n genelinde ciddi bir sorun oldu¤u için mutlaka kapa¤› kapal› flifle suyu için. Mutlaka: Tanzanya’ya vard›¤›n›zda ülkeye girerken kontrol edildi¤inden, sar›humma afl›s›n› olup, karnesini yan›n›zda götürmeniz zorunlu. ‹stanbul’da Karaköy’de bulunan Hudutlar ve Sahiller Sa¤l›k Genel Müdürlü¤ü bu hizmeti ücretsiz olarak veriyor. Ayr›ca web sitelerinde de bu yolculukta çok iflinize yarayacak bilgiler var. http://www.hssgm.gov.tr/ Bunun haricinde zorunlu olmasa da iki önemli konu daha var: Biri tetanoz afl›s›, di¤eri de s›tma tableti tabir edilen ilaç. Tetanoz afl›s› faydal› çünkü o bölgede nelerle karfl›laflaca¤›n›z› bilemezsiniz. S›tma tableti 2006 y›l›nda Türkiye’de eczanelerde
  6. 6. Serengeti / Büyük Göç sat›lm›yordu ama kaçak getiren yerler için sinek kovucu sprey al›n. El tur firmas› da tur düzenliyor. Afrika, tek vard›. Bunun da en s›k yan etkilerin- temizleme jeli çok iflinize yar›yor. bafl›na gezilecek bir yer de¤il, buna den biri gece kabuslar›. Bu konuda Benim gibi ne bulsam yerim izin de verilmiyor. Yani araç kiralay›p bir doktor ile görüflmeniz uygun olur. diyenlerden de¤ilseniz, yan›n›zda Serengeti’de safari yapamazs›n›z. bisküvi, kuruyemifl türü fleyler Yan›n›zda lisansl› rehber olmas› zorunlu. götürün. Yani her flekilde bir tur flirketiyle bu ifli Evet, Afrika s›cak bir k›ta. Yaln›z, gecelerin özellikle yüksek kesimlerde 8-10 dereceye kadar düfltü¤ünü bilip, buna göre kal›n k›yafetler götürün. gerçeklefltireceksiniz. Bu aflamada, Sizde yoksa bir arkadafl›n›zdan ödünç al›n ama mutlaka çok kaliteli bir foto¤raf makinesi ile gidin. Sinek, böcek ›s›r›¤›, basit Muhtemelen hayatta bir defa yaralanmalara ilk müdahale için, s›rt THY yaklafl›k 1 y›ld›r Dar es Salaam bulundurun. Sineklerden korunmak 1 haftada 5 bölge gezdirmeyi vaat foto¤raf için hay›flanacaks›n›z. mendil, ka¤›t mendil türü fleyler olmas›na dikkat etmenizi öneririm. gidece¤iniz için, çekmedi¤iniz her çantan›zda antihistaminik, kolonyal› turun olabildi¤ince az koflturmal› kentine direkt uçufl düzenliyor. Birkaç fiaflk›nl›k: Bundan alt› sene önce, Afrika’da ›ss›z bir yolda, s›rt›nda bir kumafl parças›, aya¤› ç›plak olan bir Masai yerlisinin elinde ne olmas› sizce çok ironik olurdu? Cevap: Cep telefonu! E¤er hala dijital pazarlama, sosyal medya kültürü konusunu ciddiye almayan varsa, bir daha düflünsün derim. 79
  7. 7. GEZ‹ Ngorongoro / Su Ayg›rlar› edenler asl›nda hiçbir fley görmemenizi kal›rsa olmazsa olmazlar. E¤er buradan uçay›m, önceden Ngorongoro Krateri, Afrika’da yaz›fl›p, rezervasyon yap›p, oradaki Simba Safaris firmas›n› rahatl›kla size önerebilirim, biz çok memnun kalm›flt›k. Bir safari arac›nda 6 kifli beraber seyahat ediyor, bundan dolay› farkl› ülkelerden tan›mad›¤›n›z kiflilerle bir hafta geçirmek durumunda kalabilirsiniz. en fazla canl› türünü bar›nd›ran bir flirketle iflimi göreyim diyorsan›z Bir sonraki yaz›da görüflmek üzere. vaat ediyorlar. 1 haftada 3 bölge, bu iflin tad›n› ç›karmak için ideali. Serengeti ve Ngorongoro bana 80 bölge. Bunun sebebi de birkaç milyon y›l önce bir yanarda¤›n patlamas›yla ortaya ç›km›fl olmas›. Bu krater, tencereye benzer bir oluflum. Yani kapal› bir sistem.

×