• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Online Salg
 

Online Salg

on

 • 504 views

Hvordan kommer man igang med online salg som lille virkshomhed, hvor meget koster det?

Hvordan kommer man igang med online salg som lille virkshomhed, hvor meget koster det?

Statistics

Views

Total Views
504
Views on SlideShare
499
Embed Views
5

Actions

Likes
0
Downloads
4
Comments
0

1 Embed 5

http://www.linkedin.com 5

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Apple Keynote

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • <br />
 • <br />
 • <br />
 • <br />
 • <br />
 • <br />
 • <br />
 • N&#xE5;r man opg&#xF8;r e-handlen p&#xE5; fysiske og ikke-fysiske varer i de n&#xE6;vnte varegrupper udg&#xF8;r de fysiske varer knapt halvdelen (47%), mens de ikke-fysiske (inkl. billetter) udg&#xF8;r en noget mindre del (38%). De fysiske varer fylder alts&#xE5; mere end de ikke-fysiske i danskernes e-handel. <br />
 • <br />
 • <br />
 • Det viser sig, at den vigtigste grund til afbrudte e-handler er, at kunden &#x201D;blot&#x201D; &#xF8;nskede at kende den samlede pris - uden n&#xF8;dvendigvis at have til hensigt at k&#xF8;be varen eller serviceydelsen i d&#xE9;n butik eller p&#xE5; d&#xE9;t tidspunkt. <br /> Den n&#xE6;stvigtigste grund til afbrudte e-handler er, at kunden opfatter at leveringsomkostningerne er for h&#xF8;je. Kunden har formentlig haft til hensigt at afslutte handlen, men er blevet afskr&#xE6;kket af leveringsomkostningerne. Det tyder p&#xE5;, at en del netbutikker med fordel kan arbejde p&#xE5;, at den samlede pris inklusiv leveringsomkostninger bliver synlig tidligere i k&#xF8;bsprocessen. <br />
 • 69 % har handlet tidligere - stor fokus p&#xE5; loyalitet <br />
 • leverand&#xF8;r: drop ship direkte fra lev? <br /> produktion: stock outs? <br /> levering: pris <br /> marketing: integration m google adwords a/b test <br /> Service: integreret nyhedsbrevssystem, tracking? <br />
 • leverand&#xF8;r: drop ship direkte fra lev? <br /> produktion: stock outs? <br /> levering: pris <br /> marketing: integration m google adwords a/b test <br /> Service: integreret nyhedsbrevssystem, tracking? <br />
 • leverand&#xF8;r: drop ship direkte fra lev? <br /> produktion: stock outs? <br /> levering: pris <br /> marketing: integration m google adwords a/b test <br /> Service: integreret nyhedsbrevssystem, tracking? <br />
 • leverand&#xF8;r: drop ship direkte fra lev? <br /> produktion: stock outs? <br /> levering: pris <br /> marketing: integration m google adwords a/b test <br /> Service: integreret nyhedsbrevssystem, tracking? <br />
 • leverand&#xF8;r: drop ship direkte fra lev? <br /> produktion: stock outs? <br /> levering: pris <br /> marketing: integration m google adwords a/b test <br /> Service: integreret nyhedsbrevssystem, tracking? <br />
 • <br />
 • <br />
 • <br />
 • <br />
 • <br />
 • <br />
 • <br />
 • <br />
 • <br />
 • <br />
 • <br />
 • <br />
 • <br />
 • <br />
 • <br />
 • <br />
 • <br />

Online Salg Online Salg Presentation Transcript

 • Salg via nettet
 • Salg via nettet 1.hvordan sælger man på nettet? 2.Danskernes vaner på internettet 3.Vælg det rette shop system!
 • Hvordan sælger man på nettet?
 • Hvordan sælger man på nettet? Sociale netværk (feks linkedin) Find dem som køber på nettet!
 • Find dem som køber på nettet! B2G
 • Find dem som køber på nettet! B2B
 • Hvordan sælger man på nettet? Sociale netværk (feks linkedin) Find dem som køber på nettet!
 • Hvordan sælger man på nettet? Sociale netværk (feks linkedin) Find dem som køber på nettet! Egen online shop
 • 9:,",4&(+.%&%(4'.>/().6+*&6&'(AEFGC-(=&',(*&("44&59:,",4&(A"'467(;"66&//&%C($*#1%(&'('3#&/(="'*%&( *&6(AHIGC7(J&(9:,",4&(+.%&%(9:6*&%(.6/,B(=&%&(&'*(*&("44&59:,",4&("(*.',4&%'&,(&5).'*&67 Mest udbredte varetyper K&,+.%&6,&%'&($'*&%(L.'*&/L(*044&%( 3+&%(;B*&(9:,",4&(3#("44&59:,",4&(+.%&%-(=&'(&%("44&( =&*%&#'&/("(3+&',/B&'*&(>%3<&'/,./,&%7(LM'*&/(L&4,&=>&6+",(3+&%(;63=,/&%-(;604>./%3'&%(3#( ,&N6&#&/127 K&460*'"'#(A/12(3#(,43C PQG Y&2,&%(A)3/&66&%-(90%#&%&,&%+./"3'-(6&2&(.9(;"6-(,3==&%)$,(3,+7C IG !6:;"66&//&%( IG V3=>$/&%).%*?.%&-(3#(&6&4/%3'"4(AWX-(4.=&%.&%-(=$,"4.'60#-( U IG K1#&%(3#(/"*,,4%"9/&%@.+",&%(R 9:,",4(6&+&%&/ IG T'*&%)36*'"'#(A43'<&%/;"66&//&%-(;"66&//&%(/"6(/&./&%-(;"3-( U OG S>/.'4'"'#(.9(=3;"6/&6&93' OG !"6=@=$,"4@,>"6(R 9:,",4(6&+&%&/ OG K36"#(A)$,)36*'"'#,&6&4/%3'"4-()B%*&()+"*&+.%&%-(=1;6&%-( U EG W3#;"66&//&% EG ^&%,3'6"#(>6&2&(3#(60#&="*6&% HG V3=>$/&%,39/?.%&(A+"%$,>%3#%.==&%-(<3=>$/&%,>"6-( U HG T*,/:%(3#(/12(/"6(,>3%/(3#(9%"/"* HG V3=>$/&%,39/?.%&(A+"%$,>%3#%.==&%-(<3=>$/&%,>"6-( U ]G J.#6"#+.%&%(3#(=.*(A;B*&(/"6;&%&*/(3#("44&(/"6;&%&*/C ]G !"6=@=$,"4@,>"6@.'*&'($'*&%)36*'"'#(R *3?'63.*,(@(.*#.'#(/"6( U ]G [=:44&% PG K1#&%(3#(/"*,,4%"9/&%@.+",&%(R *3?'63.*, PG M'*&/ PHG QG ]G EG OG IG PQG P]G PEG Kilde: FDIH M'/.6 ;&,+.%&6,&%Z(P7POF [>1%#,=B6,93%=$6&%"'#Z(
 • K,-4(?,A(&()@*A+,).,-',:('/+'H4(':(?,:(H'A(F*A):,(+'/+4(?,(6'H?,(6'/?3,:(&(?,/(/,:98:&.4(6H2A(?,( Vejen til første køb F2A,:2+(?,A,)(),/,):,(.*94(93,H()@8A+:(2-(46H2A?'/(?,(F'/?:(FA,-(:&3(98:&..,/< L*+,-').&/,A(,A(3'/+:(?,/(6J@@&+):('/H,/?:,(-I?,(':(F&/?,(FA,-(:&3(98:&..,A<(M,A,F:,A(F*3+,A( 6>,--,)&?,A(-,?(@A&))'--,/3&+/&/+,A(2+('/9,F'3&/+,A(FA'(.233,+,A4(F'-&3&,(2+(H,//,A< N2A623?)H&)(FI(F&/?,A(FA,-(:&3(&/:,A/,:98:&..,A(@I('/?A,(-I?,A(O 6,A8/?,A(H&'('//2/;,A(&(:AJ.:,( -,?&,A(2+(&(/J6,?)9A,H,()'-:((P%GA'?&2A,.3'-,A< %&'()*+,-').&/,(0122+3,4(5'6224(789&&(,:;<= !"# %&'(,/(6>,--,)&?,(-,?( "$# @A&))'--,/3&+/&/+,A(0B,3.224(CA&;,A8//,A( D E/9,F'3&/+(FA'(.233,+'GF'-&3&,GH,//,A ""# 7,+(F'/?:('?A,)),/(@I(/,:98:&..,/(&(,/( !# '//2/;,(&(,/('H&)G,:(:AJ.:(-,?&, %&'(/J6,?)-'&3 $# %&'(,:(A,.3'-,9'//,A(@I(,/(6>,--,)&?, Q# 7,+(F'/?:('?A,)),/(@I(/,:98:&..,/(H&'( Q# P%GA'?&2A,.3'-, E/?,: "R# %,?(&..,G.'/(&..,(68)., "# R# "R# QR# SR# $R# !R# TR# Kilde: FDIH E/:'3(9,)H'A,3),AU(S!! L@*A+)-I3)F2A-83,A&/+U( !"#$%&'()&'%*(%+()$,-(*./(%,'',(',*0+*.12(3#-(%+(4&'%/,%,(.5(67/8(%,'(1&*,8#$.2(%,$(9&33,$( 0,%3*:(
 • ;*0)/"0$;*%$"-$)?%/4$&)"%$699$:%&-"%<$$!"%$$"%$/&>$:B-$>*-(:"$'A$"8;*-/0"%$B-/"%$799$:%<< Værdien af internet D-#"%"((*-#$"%$/"#$(*2#4/4>+$*#$;)"%#$(,"##"$"8;*-/"0$;*%$"-$)?%/4$&)"%$5<999$:%&-"%<$ E4$;*%$B-/"%(F>#+$&2$;B((#*-/(4-/:&2(#"-$;*%$1"#./-4->$'&%$1"0F1((#F%%"0("-$*'$("-"(#"$:F1<$ G*00"-"$)4("%$/&>$:B-$"-$()*>$(#*#4(#4(:$(*22"-;?->+$&>$/"#$:*-$/"%'&%$:&-(#*#"%"($*#$ ;B((#*-/(4-/:&2(#"-$4::"$(@400"%$-&>"-$(#&%$%&00"$'&%+$;)&%$2">"#$2*-$:F1"%$'&%$@A$4-#"%-"##"#< L-/"%$69$:%&-"% KI 678799$:%&-"% 6I 7978569$:%&-"%$ 7JI 5678699$:%&-"% 5HI 69787999$:%&-"% 59I 7<99787<699$:%&-"% JI 7<69785<999$:%&-"% HI =)"%$5<999$:%&-"% 76I 9I 6I 79I 76I 59I 56I K9I Kilde: FDIH M-#*0 1"()*%"0("%N$7<7HJ
 • L+?-?O>4 ./ ,4/ , >4+ , 3<?9-4/0-2B13<94+-+I82?90+3-+37-24-6<?9+?- ; : B244+3-24-0+ .+3/? , > ; A 6 ; >4?/? ,+3?+- En nation af pris +3-B ; 3-8C5+K-P<?9+?-823-B ; 3 A +?40/ , -82B4-4/0-8+?>/ ,4-24-2B>0<44+-82?90+?7-A +?-+3-10+ .+4-2B>63O66+4-2B- 0+ .+3/? , > ; A 6 ; >4?/? ,+3?+K-L+4-4=9+3- : F7-24-+?-9+0-?+41<4/66+3 A +9-B ; 39+0-62?-231+59+- : F7-24-9+?- >2 A 0+9+- : 3/>-/?60<>/ .-0+ .+3/? , > ; A 6 ; >4?/? ,+3-10/ .+3->=?0/ , -4/90/ ,+3+-/-6C1> : 3 ; M+>>+?K DO33+-823-2B13<94-+?-+I82?9+0- : F-, 3<?9-2B-1+420/? , >B ; 3 A +?-QB+50-+00+3- , +1=3RK-S+>4+?-2B->.23+?+-+3- 5O . ?4-B ; 39+047-/9+4-9+3-9 ; , -.23- A <0/ , 8+9-B ; 3-24-2? , / .+-B0+3+->.23- : F-> : C3 , > A F0+4K- Når købet ikke bliver til noget *+ , -./00+-123+-45+66+7-8 .29- : 3 ; 9<64+4-+00+3-=9+0>+?-6 ; >4+9+-/-204 !"# @+.+3/? , > ; A 6 ; >4?/? , +3?+- .23-B ; 3-8C5+ $% # D+50-/-B ; 31/?9+0>+- A +9-1+420/? , +? $& # E+1=3- : F-1+420/? , +? ’# *+ , -10+.-B ; 3>4=33+4 (# G23+?-.23-/66+- : F-02 , +3 )# L+4- .23-B ; 3-/?9 ./60+4-24-82?90+-/-?+41<4/66+? )# V+420/? , >B ; 3 A +?-Q63+9/46 ; 347- ; .+3BC3>+07-+B4+3632 .-+4MKR- : 2>>+9+- T# /66+-4/0- A /?+-1+8 ; . *+ , -82 . 9+-/66+-L2?6 ; 34W63+9/46 ; 34- .+9-8F?9+?7-92-5+ , ->6<00+- T# 1+420+ X>/66+38+9- ; A 7-8 . ; 3?F3- .23+?- ./00+-10/.+-0+.+3+4 T# G23+?-6<??+-/66+-10/.+-0+.+3+4-> ; A -C?>6+4 T# *+ , -BC04+7-24-5+ , -82 . 9+-1+8 ; .-B ; 3-3F9 , /. ?/? , 7-> ; A - A 2?-? ; 3 A 204- U# 62?-BF-/-+?-B=>/>6-1<4/6 *+ , -10+.-<>/66+3- : F7-8 ./06+- A <0/ , 8+9+3-5+ , -82 . 9+-B ; 3-24-3+4<3?+3+- !# .23+?-+00+3-BF- : +? , +?+-3+4<3 Y?9+4 U# Z : C3 , > A F0+4-+3-/66+-3+0+.2?47-B ; 3-5+ , -823-2093/ , -2B13<94-+?-82?9+0- "$# : F-/?4+3?+44+4 P2?-/66+-8<>6+ )# &# T# $& # $T # "&# "T# !& # !T # Kilde: FDIH Y?420-1+>.23+0>+3[-$K$)% Z : C3 , > A F0>B ; 3 A <0+3/? , [- !"#$%#$&'%($)*&*+&,)(-.&-//-$&(-0.1//123-24&56/3&3-$2-&%/-$-&(-3$+2*-/0-$7
 • Loyalitet ved internet !"#$%&'(')"*)'&%+,(-./(- !"#"$"%&$'($)&$*+$'#"$,*#$-"%"-'$".,*%&/"' 0$"%$1)'023$,4(#$&"$,*#$,*%&/"'$'0&/05"#"6$7"%$ #"-'"#"%&"$'#"&8"&"/$,*#$-"%"-'$".,*%&/"' 0$"%$1)'023$,4(#$&"$022"$'0&/05"#"$,*#$291'$ %(5"'6 Var det første gang, du handlede her? FC G"83$8"5$,*#$,*%&/"'$0$1)'022"%$ DEC '0&/05"#" H*3$&"'$4*#$+9#-'"$5*%53$8"5$ >#94"&"$*'$,*%&/"$0$&"%%"$ %"'1)'02 I"&$022" ABC :($)&$*+$'#"$&*%-2"#"$40//"$0$,98$5#*&$*%1"+*/"$&"%$0%'"#%"'1)'023$,4(#$&"$-"%"-'$-"/4$,*#$,*%&/"'3$ '0/$*%&#"6$;&"#/05"#"$"%$+"<'"&"/$40//"$0$%(5"%$5#*&$*%1"+*/"$0%'"#%"'1)'022"%6 Kilde: FDIH =%&#"$)%&"#-95"/-"#$$40-"#3$*'$%"'(>$40//05,"&"%$'0/$*'$*%1"+*/"$"%$1)'02$?"//"#$"%$4*#"@$'0/$*%&#"$"#$ "%$5(&$0%&02*'(#$+(#3$(<$<*%$"#$'0/+#"&-6$:*//"%"$40-"#$&"#+(#3$*'$&*%-2"#%"$0$<"5"'$,98$5#*&$"#$ '0/+#"&-"$<"&$0%'"#%"'1)'022"#%"6 R$,98$5#*& AOC R$%(5"%$5#*& MFC
 • Vælg rette shop system Kig på din værdi kæde
 • Vælg rette shop system Kig på din værdi kæde Leverandør Produktion Levering Marketing Service
 • Vælg rette shop system Eksempler på leverandører
 • Vælg rette shop system Eksempler på leverandører Reklame bureauer + shop system
 • Hva´ koster det så? Etableringsomkostni nger
 • Hva´ koster det så? Etableringsomkostni nger Programmer Design Uddannelse ing
 • Hva´ koster det så? Driftsomkostninger
 • Hva´ koster det så? Driftsomkostninger Shop Betalings- Domæne Web hotel PBS aftale abonnement gateway Årlig udgift Mdl/årlig udgift Mdl/årlig udgift % sats af salgspris % sats af salgspris og/eller % sats af salgspris
 • Læsning, kilder, Kan købes på feks Saxo.dk
 • Læsning, kilder, Kan købes på e-pusher.dk
 • Læsning, kilder, Prøv en shop gratis i 30 dage på Shopify.com