Online Salg

398
-1

Published on

Hvordan kommer man igang med online salg som lille virkshomhed, hvor meget koster det?

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
398
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide • Når man opgør e-handlen på fysiske og ikke-fysiske varer i de nævnte varegrupper udgør de fysiske varer knapt halvdelen (47%), mens de ikke-fysiske (inkl. billetter) udgør en noget mindre del (38%). De fysiske varer fylder altså mere end de ikke-fysiske i danskernes e-handel.


 • Det viser sig, at den vigtigste grund til afbrudte e-handler er, at kunden ”blot” ønskede at kende den samlede pris - uden nødvendigvis at have til hensigt at købe varen eller serviceydelsen i dén butik eller på dét tidspunkt.
  Den næstvigtigste grund til afbrudte e-handler er, at kunden opfatter at leveringsomkostningerne er for høje. Kunden har formentlig haft til hensigt at afslutte handlen, men er blevet afskrækket af leveringsomkostningerne. Det tyder på, at en del netbutikker med fordel kan arbejde på, at den samlede pris inklusiv leveringsomkostninger bliver synlig tidligere i købsprocessen.
 • 69 % har handlet tidligere - stor fokus på loyalitet
 • leverandør: drop ship direkte fra lev?
  produktion: stock outs?
  levering: pris
  marketing: integration m google adwords a/b test
  Service: integreret nyhedsbrevssystem, tracking?
 • leverandør: drop ship direkte fra lev?
  produktion: stock outs?
  levering: pris
  marketing: integration m google adwords a/b test
  Service: integreret nyhedsbrevssystem, tracking?
 • leverandør: drop ship direkte fra lev?
  produktion: stock outs?
  levering: pris
  marketing: integration m google adwords a/b test
  Service: integreret nyhedsbrevssystem, tracking?
 • leverandør: drop ship direkte fra lev?
  produktion: stock outs?
  levering: pris
  marketing: integration m google adwords a/b test
  Service: integreret nyhedsbrevssystem, tracking?
 • leverandør: drop ship direkte fra lev?
  produktion: stock outs?
  levering: pris
  marketing: integration m google adwords a/b test
  Service: integreret nyhedsbrevssystem, tracking?

 • Online Salg

  1. 1. Salg via nettet
  2. 2. Salg via nettet 1.hvordan sælger man på nettet? 2.Danskernes vaner på internettet 3.Vælg det rette shop system!
  3. 3. Hvordan sælger man på nettet?
  4. 4. Hvordan sælger man på nettet? Sociale netværk (feks linkedin) Find dem som køber på nettet!
  5. 5. Find dem som køber på nettet! B2G
  6. 6. Find dem som køber på nettet! B2B
  7. 7. Hvordan sælger man på nettet? Sociale netværk (feks linkedin) Find dem som køber på nettet!
  8. 8. Hvordan sælger man på nettet? Sociale netværk (feks linkedin) Find dem som køber på nettet! Egen online shop
  9. 9. 9:,",4&(+.%&%(4'.>/().6+*&6&'(AEFGC-(=&',(*&("44&59:,",4&(A"'467(;"66&//&%C($*#1%(&'('3#&/(="'*%&( *&6(AHIGC7(J&(9:,",4&(+.%&%(9:6*&%(.6/,B(=&%&(&'*(*&("44&59:,",4&("(*.',4&%'&,(&5).'*&67 Mest udbredte varetyper K&,+.%&6,&%'&($'*&%(L.'*&/L(*044&%( 3+&%(;B*&(9:,",4&(3#("44&59:,",4&(+.%&%-(=&'(&%("44&( =&*%&#'&/("(3+&',/B&'*&(>%3<&'/,./,&%7(LM'*&/(L&4,&=>&6+",(3+&%(;63=,/&%-(;604>./%3'&%(3#( ,&N6&#&/127 K&460*'"'#(A/12(3#(,43C PQG Y&2,&%(A)3/&66&%-(90%#&%&,&%+./"3'-(6&2&(.9(;"6-(,3==&%)$,(3,+7C IG !6:;"66&//&%( IG V3=>$/&%).%*?.%&-(3#(&6&4/%3'"4(AWX-(4.=&%.&%-(=$,"4.'60#-( U IG K1#&%(3#(/"*,,4%"9/&%@.+",&%(R 9:,",4(6&+&%&/ IG T'*&%)36*'"'#(A43'<&%/;"66&//&%-(;"66&//&%(/"6(/&./&%-(;"3-( U OG S>/.'4'"'#(.9(=3;"6/&6&93' OG !"6=@=$,"4@,>"6(R 9:,",4(6&+&%&/ OG K36"#(A)$,)36*'"'#,&6&4/%3'"4-()B%*&()+"*&+.%&%-(=1;6&%-( U EG W3#;"66&//&% EG ^&%,3'6"#(>6&2&(3#(60#&="*6&% HG V3=>$/&%,39/?.%&(A+"%$,>%3#%.==&%-(<3=>$/&%,>"6-( U HG T*,/:%(3#(/12(/"6(,>3%/(3#(9%"/"* HG V3=>$/&%,39/?.%&(A+"%$,>%3#%.==&%-(<3=>$/&%,>"6-( U ]G J.#6"#+.%&%(3#(=.*(A;B*&(/"6;&%&*/(3#("44&(/"6;&%&*/C ]G !"6=@=$,"4@,>"6@.'*&'($'*&%)36*'"'#(R *3?'63.*,(@(.*#.'#(/"6( U ]G [=:44&% PG K1#&%(3#(/"*,,4%"9/&%@.+",&%(R *3?'63.*, PG M'*&/ PHG QG ]G EG OG IG PQG P]G PEG Kilde: FDIH M'/.6 ;&,+.%&6,&%Z(P7POF [>1%#,=B6,93%=$6&%"'#Z(
  10. 10. K,-4(?,A(&()@*A+,).,-',:('/+'H4(':(?,:(H'A(F*A):,(+'/+4(?,(6'H?,(6'/?3,:(&(?,/(/,:98:&.4(6H2A(?,( Vejen til første køb F2A,:2+(?,A,)(),/,):,(.*94(93,H()@8A+:(2-(46H2A?'/(?,(F'/?:(FA,-(:&3(98:&..,/< L*+,-').&/,A(,A(3'/+:(?,/(6J@@&+):('/H,/?:,(-I?,(':(F&/?,(FA,-(:&3(98:&..,A<(M,A,F:,A(F*3+,A( 6>,--,)&?,A(-,?(@A&))'--,/3&+/&/+,A(2+('/9,F'3&/+,A(FA'(.233,+,A4(F'-&3&,(2+(H,//,A< N2A623?)H&)(FI(F&/?,A(FA,-(:&3(&/:,A/,:98:&..,A(@I('/?A,(-I?,A(O 6,A8/?,A(H&'('//2/;,A(&(:AJ.:,( -,?&,A(2+(&(/J6,?)9A,H,()'-:((P%GA'?&2A,.3'-,A< %&'()*+,-').&/,(0122+3,4(5'6224(789&&(,:;<= !"# %&'(,/(6>,--,)&?,(-,?( "$# @A&))'--,/3&+/&/+,A(0B,3.224(CA&;,A8//,A( D E/9,F'3&/+(FA'(.233,+'GF'-&3&,GH,//,A ""# 7,+(F'/?:('?A,)),/(@I(/,:98:&..,/(&(,/( !# '//2/;,(&(,/('H&)G,:(:AJ.:(-,?&, %&'(/J6,?)-'&3 $# %&'(,:(A,.3'-,9'//,A(@I(,/(6>,--,)&?, Q# 7,+(F'/?:('?A,)),/(@I(/,:98:&..,/(H&'( Q# P%GA'?&2A,.3'-, E/?,: "R# %,?(&..,G.'/(&..,(68)., "# R# "R# QR# SR# $R# !R# TR# Kilde: FDIH E/:'3(9,)H'A,3),AU(S!! L@*A+)-I3)F2A-83,A&/+U( !"#$%&'()&'%*(%+()$,-(*./(%,'',(',*0+*.12(3#-(%+(4&'%/,%,(.5(67/8(%,'(1&*,8#$.2(%,$(9&33,$( 0,%3*:(
  11. 11. ;*0)/"0$;*%$"-$)?%/4$&)"%$699$:%&-"%<$$!"%$$"%$/&>$:B-$>*-(:"$'A$"8;*-/0"%$B-/"%$799$:%<< Værdien af internet D-#"%"((*-#$"%$/"#$(*2#4/4>+$*#$;)"%#$(,"##"$"8;*-/"0$;*%$"-$)?%/4$&)"%$5<999$:%&-"%<$ E4$;*%$B-/"%(F>#+$&2$;B((#*-/(4-/:&2(#"-$;*%$1"#./-4->$'&%$1"0F1((#F%%"0("-$*'$("-"(#"$:F1<$ G*00"-"$)4("%$/&>$:B-$"-$()*>$(#*#4(#4(:$(*22"-;?->+$&>$/"#$:*-$/"%'&%$:&-(#*#"%"($*#$ ;B((#*-/(4-/:&2(#"-$4::"$(@400"%$-&>"-$(#&%$%&00"$'&%+$;)&%$2">"#$2*-$:F1"%$'&%$@A$4-#"%-"##"#< L-/"%$69$:%&-"% KI 678799$:%&-"% 6I 7978569$:%&-"%$ 7JI 5678699$:%&-"% 5HI 69787999$:%&-"% 59I 7<99787<699$:%&-"% JI 7<69785<999$:%&-"% HI =)"%$5<999$:%&-"% 76I 9I 6I 79I 76I 59I 56I K9I Kilde: FDIH M-#*0 1"()*%"0("%N$7<7HJ
  12. 12. L+?-?O>4 ./ ,4/ , >4+ , 3<?9-4/0-2B13<94+-+I82?90+3-+37-24-6<?9+?- ; : B244+3-24-0+ .+3/? , > ; A 6 ; >4?/? ,+3?+- En nation af pris +3-B ; 3-8C5+K-P<?9+?-823-B ; 3 A +?40/ , -82B4-4/0-8+?>/ ,4-24-2B>0<44+-82?90+?7-A +?-+3-10+ .+4-2B>63O66+4-2B- 0+ .+3/? , > ; A 6 ; >4?/? ,+3?+K-L+4-4=9+3- : F7-24-+?-9+0-?+41<4/66+3 A +9-B ; 39+0-62?-231+59+- : F7-24-9+?- >2 A 0+9+- : 3/>-/?60<>/ .-0+ .+3/? , > ; A 6 ; >4?/? ,+3-10/ .+3->=?0/ , -4/90/ ,+3+-/-6C1> : 3 ; M+>>+?K DO33+-823-2B13<94-+?-+I82?9+0- : F-, 3<?9-2B-1+420/? , >B ; 3 A +?-QB+50-+00+3- , +1=3RK-S+>4+?-2B->.23+?+-+3- 5O . ?4-B ; 39+047-/9+4-9+3-9 ; , -.23- A <0/ , 8+9-B ; 3-24-2? , / .+-B0+3+->.23- : F-> : C3 , > A F0+4K- Når købet ikke bliver til noget *+ , -./00+-123+-45+66+7-8 .29- : 3 ; 9<64+4-+00+3-=9+0>+?-6 ; >4+9+-/-204 !"# @+.+3/? , > ; A 6 ; >4?/? , +3?+- .23-B ; 3-8C5+ $% # D+50-/-B ; 31/?9+0>+- A +9-1+420/? , +? $& # E+1=3- : F-1+420/? , +? ’# *+ , -10+.-B ; 3>4=33+4 (# G23+?-.23-/66+- : F-02 , +3 )# L+4- .23-B ; 3-/?9 ./60+4-24-82?90+-/-?+41<4/66+? )# V+420/? , >B ; 3 A +?-Q63+9/46 ; 347- ; .+3BC3>+07-+B4+3632 .-+4MKR- : 2>>+9+- T# /66+-4/0- A /?+-1+8 ; . *+ , -82 . 9+-/66+-L2?6 ; 34W63+9/46 ; 34- .+9-8F?9+?7-92-5+ , ->6<00+- T# 1+420+ X>/66+38+9- ; A 7-8 . ; 3?F3- .23+?- ./00+-10/.+-0+.+3+4 T# G23+?-6<??+-/66+-10/.+-0+.+3+4-> ; A -C?>6+4 T# *+ , -BC04+7-24-5+ , -82 . 9+-1+8 ; .-B ; 3-3F9 , /. ?/? , 7-> ; A - A 2?-? ; 3 A 204- U# 62?-BF-/-+?-B=>/>6-1<4/6 *+ , -10+.-<>/66+3- : F7-8 ./06+- A <0/ , 8+9+3-5+ , -82 . 9+-B ; 3-24-3+4<3?+3+- !# .23+?-+00+3-BF- : +? , +?+-3+4<3 Y?9+4 U# Z : C3 , > A F0+4-+3-/66+-3+0+.2?47-B ; 3-5+ , -823-2093/ , -2B13<94-+?-82?9+0- "$# : F-/?4+3?+44+4 P2?-/66+-8<>6+ )# &# T# $& # $T # "&# "T# !& # !T # Kilde: FDIH Y?420-1+>.23+0>+3[-$K$)% Z : C3 , > A F0>B ; 3 A <0+3/? , [- !"#$%#$&'%($)*&*+&,)(-.&-//-$&(-0.1//123-24&56/3&3-$2-&%/-$-&(-3$+2*-/0-$7
  13. 13. Loyalitet ved internet !"#$%&'(')"*)'&%+,(-./(- !"#"$"%&$'($)&$*+$'#"$,*#$-"%"-'$".,*%&/"' 0$"%$1)'023$,4(#$&"$,*#$,*%&/"'$'0&/05"#"6$7"%$ #"-'"#"%&"$'#"&8"&"/$,*#$-"%"-'$".,*%&/"' 0$"%$1)'023$,4(#$&"$022"$'0&/05"#"$,*#$291'$ %(5"'6 Var det første gang, du handlede her? FC G"83$8"5$,*#$,*%&/"'$0$1)'022"%$ DEC '0&/05"#" H*3$&"'$4*#$+9#-'"$5*%53$8"5$ >#94"&"$*'$,*%&/"$0$&"%%"$ %"'1)'02 I"&$022" ABC :($)&$*+$'#"$&*%-2"#"$40//"$0$,98$5#*&$*%1"+*/"$&"%$0%'"#%"'1)'023$,4(#$&"$-"%"-'$-"/4$,*#$,*%&/"'3$ '0/$*%&#"6$;&"#/05"#"$"%$+"<'"&"/$40//"$0$%(5"%$5#*&$*%1"+*/"$0%'"#%"'1)'022"%6 Kilde: FDIH =%&#"$)%&"#-95"/-"#$$40-"#3$*'$%"'(>$40//05,"&"%$'0/$*'$*%1"+*/"$"%$1)'02$?"//"#$"%$4*#"@$'0/$*%&#"$"#$ "%$5(&$0%&02*'(#$+(#3$(<$<*%$"#$'0/+#"&-6$:*//"%"$40-"#$&"#+(#3$*'$&*%-2"#%"$0$<"5"'$,98$5#*&$"#$ '0/+#"&-"$<"&$0%'"#%"'1)'022"#%"6 R$,98$5#*& AOC R$%(5"%$5#*& MFC
  14. 14. Vælg rette shop system Kig på din værdi kæde
  15. 15. Vælg rette shop system Kig på din værdi kæde Leverandør Produktion Levering Marketing Service
  16. 16. Vælg rette shop system Eksempler på leverandører
  17. 17. Vælg rette shop system Eksempler på leverandører Reklame bureauer + shop system
  18. 18. Hva´ koster det så? Etableringsomkostni nger
  19. 19. Hva´ koster det så? Etableringsomkostni nger Programmer Design Uddannelse ing
  20. 20. Hva´ koster det så? Driftsomkostninger
  21. 21. Hva´ koster det så? Driftsomkostninger Shop Betalings- Domæne Web hotel PBS aftale abonnement gateway Årlig udgift Mdl/årlig udgift Mdl/årlig udgift % sats af salgspris % sats af salgspris og/eller % sats af salgspris
  22. 22. Læsning, kilder, Kan købes på feks Saxo.dk
  23. 23. Læsning, kilder, Kan købes på e-pusher.dk
  24. 24. Læsning, kilder, Prøv en shop gratis i 30 dage på Shopify.com
  1. A particular slide catching your eye?

   Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

  ×