Bilansiranje

399 views
294 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
399
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bilansiranje

  1. 1. SEMINARSKI RAD IZ PREDMETA BILANSIRANJE I RACUNOVODSTVENI STANDARDI
  2. 2. Uvod Ovaj medjunaorodno racunovodstveni standard (MRS) ima za cilj da propisepostupke koje preduzeca treba da primenjuju radi obezbedjenja da se sredstva uknjigama ne vode po vrednosti koja je veca od nadoknadive vrednosti.Drugimrecima ne dozvoliti da se sredstvo prizna po vrednosti koja ne moze bitinadoknadjena.Ukoliko se sredstvo vodi po vednosti koja je veca od nadoknadivevrednosti I ako njegova knjigovodstvena vrednost premasuje iznos koji ce bitinadoknadjen koriscenjem ili prodajom tog sredstva smatra se da je vrednostsredstva umanjena I po MRS preduzece mora priznati gubitak po osnovuumanjenja vrednosti. MRS zahteva da nadoknadivu vrednost nekog sedstvatreba poceniti kad god postoji indicija da je mozda doslo do umanjenja njegovevrednosti. MRS zahteva odmeravanje nadoknadive vrednosti po 1 2neto prodajnoj ceni ili po upotrebnoj vrednosti , u zavisnosti od togakoja je odnjih veca. Nadoknadiva vrednost treba se prroceniti za pojedinacno sredstvo.Ukoliko to to nemoguce mora se utvrditi nadoknadiva vrednost za jedinicu kojagenerise gotovinu, a kojoj to sredstvo pripada.Pri odredjivanju upotrebne vrednosti ovaj standard izricito zahteva koriscenje : a) Projekcije gotovinskih tokova, zasnovane na razumnim I branjivi predpostavkama da te projekcije : • Odrazavaju stvarno stanje u kom se sredstvo nalazi • Predstavljaju najbolju procenu rukovodstva o skupu ekonomskih uslova koji ce postojati u toku preostalog korisnog veka trajanja sredstva b) Uvazava eskontnu stopu pre oporezivanja, koja odrazava tekuce trzisneprocene vremenske vrednosti novca I rizike specificne za dato sredstvo.Eskontna stopa ne treba da treba da odrazava rizike za koje su buduci gotovinskitokovi vec korigovani.Cilj standarda Cilj standarda je da propise postupke kojima ce se osigurati knjizenjeimovine po vrednosti koja nije veca od nadoknadive vrednosti.Kad god je nekosredstvo knjigovodstveno prikazano po vrednosti vecoj od vrednosti koja ce senadoknaditi upotrebom ili prodajom sredstva,knjigovodstvena vrednost se1 Predstavlja iznos koji je moguce dobiti prodajom sredstava u nezavisnoj transakciji izmedju obavestenih strana,uz slobodno izrazavanje njihove volje, po odbitku direktnih dodatnih troskova prodaje.2 Upotrebna vrednost je sadasnja vrednost procenjenih gotovinskih tokova za koje se ocekuje da ce nastati poosnovu nastavka koriscenja sredstava I njegove prodaje na kraju korisnog veka.
  3. 3. smanjuje I priznati gubitak od umanjenja vrrednosti imovine.Ovim standardomse takodje odredjuje kada treba stonirati gubitak po osnovu umanjenja vrednostiI obelodanjivanja za sredstva cija je vednost umanjena. Osnova ovog standarda je vrlo jednostavna. Ako je vrednost imovine nakontima veca od realne cene (nadoknadivog iznosa) za imovinu se smatra da jepretrpela rashod po umanjenju vrednosti. Vrednost imovine zato treba da budeumanjena za iznos rashoda po osnovu umanjenja. Po osnovu umanjenja iznosrashoda treba odmah otpisati na teret prihoda. Odnosno umanjena vrednostsredstava evidentira se kao rrashod ili gubitak perioda I pokriva iz prihodaperioda u kome je priznat.Delokrug standarda Pitanja kojima se bavi MRS 36 Odnose se na  Identifikovanje Umanjenja sredstava  Merenje iznosa koji treba nadoknaditi  Priznavanje rashoda (gubitka) po osnovu umanjenja Ovaj standard se primenjuje na racunovodstveno obuhvatanje umanjenjavrednosti svih sredstava osim : o Zaliha o Sredstva proizaslih iz ugovora o izgradnji o Odlozenih poreskih sedstava o Sredstava koja poticu po osnovi naknade zaposlenih o Finansiskih sredstava o Imovine namenjene sticanju prihoda koje se odmerava po fer vrednosti o Bioloska sredstva koja se odnose na poljoprivredne aktivnosti (odmeravaju se po fer vrednosti umanjenojj za procenjene troskove prodaje) Ovaj standard se primennjuje na ulaganja u : o Zavisna preduzeca, onako kako su definisana u MRS 27 o Pridruzena preduzeca, onako kako su definisana u MRS 28 o Zajednicke poduhvate, onako kako su definisana u MRS 31
  4. 4. Standard ne primenjujemo na navedena sredstva zbog postojanjemedjunarodnih standarda koja se odnose na navedena sredstva. Ovaj standard se primenjuje za sredstva koja se vode po revalorizovanojvrednosti (fer vrednost) u skladu sa drugim medjunarodnim racunovodstvenimstandardima. Fer vrednost je trzisna vrednost koja se razlikuje od neto prodajnevrednosti za iznos troskova prodaje odnosno troskova potrebnih da bi sesredstvo otudjilo. Sredstvo se smatra neobezvredjenim I ne mora se procenjivati ukoliko sutroskovi prodaje zanemarljivi I tada je revalorizacijom utvrdjena fervrednost.Neto prodajna vrednost sredstva je obavezno manja od njegove fervrednosti ukoliko su troskovi prodaje znacajni tako da je ovo sredstvoobezvredjeno. Na osnovu MRS 36 kada god preduzece sastavlja bilans stanja imovine trebada proceni da li postoji pokazatelj da vrednost nekog sredstva moze bitiumanjena. Preduzece treba da proceni nadoknadivi iznos sredstava ukolikotakav pokazatelj postoji. Prilikom primene ovog standarda osnovna racunovodstvena pitanja kojatreba razmotriti su : o Kako utvrditi vreme kada se desio rashod po osnovu umanjenja vrednosti? o Kako treba vrednovati nadoknadivu vrednost sredstava ? o Kako treba iskazati rashod po umanjenju na kontima ?Definicije : Specificni izrazi koji se koriste u ovom standadu su : • Nadoknadiva vrednost – neto prodajna cena sredstva ili njegova upotrebna vrednost koja je od njih veca • Upotrebna vrednost – sadasnja vrednost procenjenih buducih novcanih tokova koji se ocekuju od kontinuiranog koriscenja sredstva I od njegove prodaje na kraju korisnog veka trajanja • Neto prodajna cena – iznos koji se moze dobiti prodajom sredstva u nezavisnoj transakciji izmedju obavestenih strana uz slobodno izrazavanje njihove volje, umanjen za troskove otudjivanja
  5. 5. OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RADMOŽETE PREUZETI NA SAJTUwww.maturskiradovi.netKONTAKT NA:maturskiradovi.net@gmail.comprilikom kontaktiranja posaljite i link do ovogdokumenta radi brze komunikacije

×