Netas faaliyet-raporu-2010

1,571 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,571
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Netas faaliyet-raporu-2010

 1. 1. Ortaklar... 28 Nisan 2011 itibar›yla• % 53,13 OEP ("One Equity Partners") Rhea Turkey Tech B.V. • %15 Türk Silahl› Kuvvetlerini Güçlendirme Vakf› • %31,87 Hakla Aç›k Hisseler Ownership... As of April 28, 2011• 53.13% OEP ("One Equity Partners") Rhea Turkey Tech B.V. • 15% Turkish Armed Forces Foundation • 31.87% Public
 2. 2. FAAL‹YET RAPORU 1-86ANNUAL REPORT 87-177
 3. 3. NETAfi1967 y›l›nda kurulan Netafl, bilgi ve iletiflim teknolojileri sektöründe tafl›y›c› VoIP, Kurumsal Ses,Veri ve Multimedya, Optik ve Tafl›y›c› Ethernet ile GSM-R alanlar›nda, kurumsal, tafl›y›c› ve savunmasanayindeki müflterilerine genifl kapsaml› sistem entegrasyonu çözümleri sunmaktad›r.Netafl güçlü ve uzman bir sistem entegratörü olarak, kablolu, kablosuz ve optik yeni nesil teknolojilerdefaaliyet göstermekte ve küresel alanda dünyan›n en büyük teknoloji flirketleriyle ifl birli¤i yapmaktad›r.Netafl, yüzde otuz pazar pay›yla VoIP alan›nda küresel lider Genband’a, pazar›n en kapsaml›kurumsal ürün yelpazesine sahip Avaya’ya, optik ve tafl›y›c› Ethernet çözümleri alan›nda liderCiena’ya ve GSM-R çözümleri alan›nda öncü flirket Kapsch’a teknoloji çözümleri sunmaktad›r.1973 y›l›nda kurdu¤u ve halen Türkiye’nin en büyük özel telekom ArGe birimine sahip olan Netafl,yeni nesil teknolojiler alan›nda araflt›rma gelifltirme faaliyetlerini, 800’e yak›n deneyimli mühendiskadrosuyla sürdürmektedir. fiirket, ayn› zamanda Türk Silahl› Kuvvetleri’nin ihtiyaçlar›n› karfl›lamakamac›yla askeri iletiflim a¤›n›n modernizasyonunda da önemli bir rol oynamaktad›r.Geçti¤imiz üç y›lda, bilgi ve iletiflim teknolojileri alan›nda faaliyet gösteren 500 Türk flirketi aras›nda 1“Yaz›l›m ‹hracat› Kategorisi”nde, birincilik ve ikincilikleri olan flirket halen 160’dan fazla küreseloperatör için yaz›l›m çözümleri gelifltirmektedir.Geçmiflteki baflar›l› performans› ve engin deneyimiyle, Netafl sadece Türkiye’de de¤il, TürkiCumhuriyetler baflta olmak üzere, Kuzey Afrika, Do¤u Avrupa ve Orta Do¤u’da da büyümeye devametmektedir.Günümüzde hisselerinin %31,87’si ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’nda (‹MKB) ifllem görenflirketin bafll›ca ortaklar› %53,13 ile OEP (One Equity Partners) RHEA Turkey Tech B.V., ve %15ile Türk Silahl› Kuvvetlerini Güçlendirme Vakf›’d›r.
 4. 4. 2
 5. 5. NORTEL NETWORKS NETAfi TELEKOMÜN‹KASYON A.fi. 31 ARALIK 2010 TAR‹H‹NDE 3SONA EREN HESAP DÖNEM‹NE A‹T YÖNET‹M KURULU FAAL‹YET RAPORU
 6. 6. ‹çindekiler Yönetim Kurulu Baflkan›n›n Mesaj› 6 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 7-14 Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Uyum Raporu 15-24 Bilânçolar 26 Gelir Tablosu 27 Özkaynak De¤iflim Tablolar› 28 Nakit Ak›m Tablolar› 29 fiirketin Organizasyonu ve Faaliyet Konusu 30 Finansal Tablolar›n Sunumuna ‹liflkin Esaslar 30-46 Bölümlere Göre Raporlama 46-48 Nakit ve Nakit Benzerleri 494 Finansal Borçlar 49 Ticari Alacaklar ve Borçlar 49-50 Di¤er Alacaklar ve Di¤er Borçlar 50 Stoklar 50 Devam Eden Sözleflmelere ‹liflkin Varl›klar ve Ertelenmifl Gelirler 51 Maddi Duran Varl›klar 52-53 Maddi Olmayan Duran Varl›klar 54 Devlet Teflvik ve Yard›mlar› 54 Karfl›l›klar, Koflullu Varl›k ve Yükümlülükler 55 Taahhütler 56-57 Çal›flanlara Sa¤lanan Faydalar 57-59 Emeklilik Planlar› 59 Al›nan Avanslar 59
 7. 7. ‹çindekilerDi¤er Varl›k ve Yükümlülükler 59Özkaynaklar 60-63Sat›fllar ve Sat›lan Mal›n Maliyeti 64Araflt›rma ve Gelifltirme Giderleri, Pazarlama, Sat›fl ve Da¤›t›m Giderleri,Genel Yönetim Giderleri 65Di¤er Faaliyetlerden Gelir/Giderler 66Finansal Gelirler 66Finansal Giderler 66Vergi Varl›k ve Yükümlülükleri 67-70Hisse Bafl›na Kazanç 70‹liflkili Taraf Aç›klamalar› 71-74 5Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteli¤i ve Düzeyi 74-82Finansal Araçlar (Gerçe¤e Uygun De¤er Aç›klamalar› ve Finansal Riskten 83Korunma Muhasebesi Çerçevesindeki Aç›klamalar)Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar 83Finansal Tablolar› Önemli Ölçüde Etkileyen ya da Finansal Tablolar›n Aç›k, 83Yorumlanabilir ve Anlafl›labilir Olmas› Aç›s›ndan Gerekli Olan Di¤er HususlarFinansal Tablolarla ‹lgili Ba¤›ms›z Denetim Raporu 84-85Denetim Kurulu Raporu 86
 8. 8. Say›n Ortaklar›m›z, Nortel Networks Netafl Telekomünikasyon A.fi. Yönetim Kurulu, flirketin 2010 y›l› faaliyet raporunu bilgilerinize sunmaktan memnuniyet duymaktad›r. fiirketimiz sermayesinde %53.13 oran›nda paya sahip olan Nortel Networks International Finance and Holding B.V, hisselerini 22 Aral›k 2010 tarihi itibariyle OEP RHEA Turkey Tech B.V. flirketine devretmifltir. Netafl geçti¤imiz 40 y›lda Türkiye ve içinde bulundu¤u bölgede telekomünikasyon altyap›lar›n›n gelifltirilmesi ve kurulumunda kilit bir rol oynam›flt›r. Netafl’›n yeni nesil flebekelerin geliflimini yönlendirmek üzere iyi konumda oldu¤una inan›yoruz. Yeni ortakl›k yap›s› da bu do¤rultuda büyümesi için Netafl’a destek sa¤layacakt›r. 2009 y›l›nda yaflanan kürsel ekonomik krizin etkileri 2010 y›l›nda büyük ölçüde giderilmifl ve Türk ekonomisi tekrar büyüme trendine girmifltir. 2010 y›l›nda Türk ekonomisinde %7 oran›n›n üzerinde büyüme beklenmektedir. Türkiye Biliflim Pazar›nda 2009 y›l›nda yaflanan daralmaya ra¤men, 2010 y›l›nda Türk ekonomisindeki büyümeye paralel olarak pazar›n %7 oran›nda büyüme ile 26,5 Milyon ABD Dolar› seviyesine yaklaflt›¤› gözlemlenmifltir.6 fiirketimiz 2010 y›l›n› beklentileri do¤rultusunda kapatm›flt›r. Bir önceki y›la k›yasla sat›fl has›lat› %30 oran›nda, vergi, faiz, amortisman öncesi kârl›l›k ise dolar baz›nda 3,2 Milyon ABD Dolar› art›fl göstermifltir. fiirket ödenen temettüler öncesi 22 Milyon ABD Dolar› nakit yaratm›flt›r. 2010 y›l›nda ortaklar›m›za 30 Milyon ABD Dolar› temettü ödenmifltir. Y›l içinde Sharon L. Rolston ve Yavuz Canevi, 22 Aral›k 2010 tarihinde ise ortakl›k yap›s›ndaki de¤iflikli¤e paralel olarak Simon J. Freemantle, David G. Quane, John A. Freebairn ve Lynne Powell Yönetim Kurulu üyeli¤i görevlerinden istifa etmifllerdir. Aç›lan üyeliklere David A. Walsh, Charles Daniel Vogt, Joseph Patrick Huffsmith ve Memet Yaz›c› seçilmifltir. Ayr›lan üyelerimize fiirkete yapt›klar› katk›lar için teflekkürlerimi sunuyorum. fiirketin üst yönetiminde dönem içinde bir de¤ifliklik olmam›flt›r. Bu vesile ile ortaklar›m›za, Denetim Kurulumuza, flirket yönetimi ve çal›flanlar›m›za da destekleri için teflekkürlerimizi sunar›z. Faaliyet y›l›na iliflkin finansal tablolar›m›z› ve Yönetim Kurulu’nun kâr da¤›t›m teklifini onay›n›za sunar›z. Sayg›lar›m›zla, David Arthur Walsh Yönetim Kurulu Baflkan›
 9. 9. 31 ARALIK 2010 TAR‹H‹NDE SONA EREN HESAP DÖNEM‹NE A‹T YÖNET‹M KURULUFAAL‹YET RAPORUfiirket’in Organizasyonu ve Faaliyet KonusuNortel Networks Netafl Telekomünikasyon A.fi. (“fiirket”), haberleflme tesis ve teçhizatlar› üretimi ve bunlar›nsat›fl› amac›yla ‹stanbul’da kurulmufl ve tescil edilmifl bir sermaye flirketidir. fiirket hisseleri ‹stanbul MenkulK›ymetler Borsas›’nda ifllem görmektedir.fiirket merkezi Alemda¤ Caddesi No:171, 34768 Ümraniye / ‹stanbul adresinde bulunmaktad›r.fiirket, yurtiçinde baflta Aselsan, Türk Telekom, Vodafone, Avea, servis sa¤lay›c›lar ile kamu ve özel kurulufllariçin a¤ ve iletiflim çözümleri ile modern iletiflim altyap›lar› kurmaktad›r. fiirket ayr›ca yurtiçindeki müflterilerininyan›s›ra Genband, Kapsch, Ciena ve Avaya firmalar›n›n müflterilerine de araflt›rma ve gelifltirme hizmetlerive yüksek teknoloji çözümleri sunmaktad›r.fiirket, 3218 say›l› Serbest Bölgeler Kanunu ve di¤er ilgili mevzuata uygun olarak ‹stanbul Deri ve EndüstriSerbest Bölgesi’nde faaliyette bulunmak üzere 9 Temmuz 1999 tarihinde bir flube (“fiube”) açm›fl ve 29Eylül 1999 tarihinde Ticaret Siciline tescil ettirmifltir. fiirket, 9 A¤ustos 2009 tarihinde Serbest Bölge ruhsat›n›2 y›ll›¤›na uzatm›flt›r.fiirket’in ana orta¤› olan Nortel Networks International Finance and Holding B.V. (“NNIFH”) ile OEP RHEA 7Turkey Tech B.V. (“OEP RHEA Turkey”) aras›nda 13 Ekim 2010 tarihinde imzalanan hisse devir sözleflmesineistinaden hisse devrinin tamamlanmas› için gerekli Rekabet Kurulu izni al›nm›fl ve di¤er ön flartlar tamamlanm›flolup NNIFH, fiirket’te sahip oldu¤u ve fiirket’in toplam sermayesinin %53,13’ne tekabül eden hissesini 22Aral›k 2010 tarihinde 68.039.777 ABD Dolar› karfl›l›¤›nda OEP RHEA Turkey’e satm›fl ve devretmifltir.Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ile fiirket Yönetimi5 May›s 2010 tarihinde yap›lan Genel Kurul’da Yönetim Kurulu üyeliklerine aday gösterilen ve adayl›k içinmuvafakatlar› al›nan Sharon L. Rolston, Simon J. Freemantle, Özge Sümer, Ali Z. Tigrel, David G. Quane,John A. Freebairn ve Yavuz Canevi’nin adayl›klar› oy birli¤i ile kabul edilmifltir.30 Eylül 2010 itibariyle fiirketin Yönetim Kurulu Baflkan›, Sharon L. Rolston Nortel’deki görevinden ayr›lmas›nedeniyle, fiirketin Yönetim Kurulu üyeli¤inden de istifa etmifltir.fiirket’in 13 Ekim 2010 günü yap›lan Yönetim Kurulu toplant›s›nda, Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›na SimonJ. Freemantle ve Sharon L. Rolston’un aç›lan Yönetim Kurulu üyeli¤ine Türk Ticaret Kanunu’nun 315.maddesi uyar›nca, üç y›l›k görev süresinin kalan k›sm›n› tamamlamak için Lynne Powell seçilmifltir.14 Ekim 2010 itibariyle Yavuz Canevi Yönetim Kurulu üyeli¤inden istifa etmifltir. fiirket’in Yönetim Kurulu’nun22 Aral›k 2010 tarihli ara karar›na göre, Yavuz Canevi’nin istifas› nedeniyle aç›lan Yönetim Kurulu üyeli¤ineTürk Ticaret Kanunu’nun 315. maddesi uyar›nca, üç y›l›k görev süresinin kalan k›sm›n› tamamlamak veilk toplanacak Genel Kurul’un onay›na sunulmak üzere Memet Yaz›c› seçilmifltir.
 10. 10. 31 ARALIK 2010 TAR‹H‹NDE SONA EREN HESAP DÖNEM‹NE A‹T YÖNET‹M KURULU FAAL‹YET RAPORU Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ile fiirket Yönetimi (devam›) 22 Aral›k 2010 itibariyle Simon J. Freemantle, John A. Freebairn, David Quane ve Lynne Powell Yönetim Kurulu üyeliklerinden istifa etmifllerdir. fiirket’in Yönetim Kurulu’nun 22 Aral›k 2010 tarihli ara karar›na göre, Simon J. Freemantle’in istifas› nedeniyle aç›lan Yönetim Kurulu üyeli¤ine Türk Ticaret Kanunu’nun 315. maddesi uyar›nca, üç y›l›k görev süresinin kalan k›sm›n› tamamlamak için David Arthur Walsh; John A. Freebairn’in istifas› nedeniyle aç›lan Yönetim Kurulu üyeli¤ine Charles Daniel Vogt; David Quane’in istifas› nedeniyle aç›lan Yönetim Kurulu üyeli¤ine Joseph Patrick Huffsmith seçilmifl ve ilk toplanacak Genel Kurul’un onay›na sunulmas›na oy birli¤iyle karar verilmifltir. 31 Aral›k 2010 tarihi itibariyle fiirket Yönetim Kurulu Üyeleri afla¤›da sunulmufltur: Yönetim Kurulu Baflkan›: David Arthur Walsh (22 Aral›k 2010’dan itibaren) Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s›: Özge Sümer Üye: Joseph Patrick Huffsmith (22 Aral›k 2010’dan itibaren) Üye: Charles Daniel Vogt (22 Aral›k 2010’dan itibaren) Üye: Ali Z. Tigrel (Ba¤›ms›z)8 Üye: Memet Yaz›c› (22 Aral›k 2010’dan itibaren) 5 May›s 2010 tarihinde yap›lan Genel Kurul’da Denetim Kurulu üyeliklerine aday gösterilen Bilge Taflk›ran, Gerrard J. Staunton, Enver Topuz, M. Üntay Kozak ve Tuncay Ayber’in adayl›klar› oy birli¤i ile kabul edilmifltir. fiirket’in Yönetim Kurulu’nun 22 Aral›k 2010 tarihli ara karar›na göre, Gerrard J. Staunton’›n istifas› ile aç›lan Denetim Kurulu üyeli¤ine Türk Ticaret Kanunu’nun 315. maddesi uyar›nca, üç y›l›k görev süresinin kalan k›sm›n› tamamlamak ve ilk toplanacak Genel Kurul’un onay›na sunulmak üzerine Piraye Yasemin Erden seçilmifltir. 31 Aral›k 2010 tarihi itibariyle fiirket Denetim Kurulu üyeleri afla¤›da sunulmufltur: Enver Topuz Bilge Taflk›ran M. Üntay Kozak Tuncay Ayber Piraye Yasemin Erden (22 Aral›k 2010 tarihinden itibaren) fiirket Yönetimi: C. Müjdat Altay Genel Müdür M. ‹lker Çal›flkan Genel Müdür Yard›mc›s› - Finans ve Bilgi Sistemleri Ahmet Orel Genel Müdür Yard›mc›s› ve Genel Sekreter
 11. 11. 31 ARALIK 2010 TAR‹H‹NDE SONA EREN HESAP DÖNEM‹NE A‹T YÖNET‹M KURULUFAAL‹YET RAPORUKâr Da¤›t›m Politikas›fiirketin kâr da¤›t›m politikas›; Sermaye Piyasas› Kurulu (“SPK”) düzenlemeleri ve Tebli¤leri çerçevesinde,flirketin iflletme sermayesi ihtiyaçlar› göz önüne al›narak, pay sahiplerinin yat›r›mlar›na makul bir getirisa¤lanmas›d›r. fiirketin kâr›na kat›l›m konusunda imtiyaz yoktur, kâr da¤›t›m usulü Ana Sözleflme’nin22. maddesinde aç›klanm›flt›r.2010 Y›l›na Genel Bak›flTürkiye’ye Ocak-Kas›m döneminde 2,1 Milyar ABD Dolar› gayrimenkul olmak üzere 6,3 Milyar ABD Dolar›do¤rudan yabanc› yat›r›m girifli olmufltur.2010 senesinin ilk yar›s›nda Türk ekonomisinin çizmifl oldu¤u “V” fleklinde iyileflme, üçüncü çeyrekte dedevam etmifltir. GSY‹H büyüme oran› ilk 9 ayda bir y›l önceye oranla %8,9 artm›flt›r. Bu art›fl›n 2010 sonuGSY‹H büyüme oran›n› %7’nin üzerine tafl›mas› beklenmektedir.Merkez Bankas›’n›n 4 Ocak 2011’de aç›klad›¤› raporda, Aral›k ay› enflasyon rakam› bir y›l öncesine k›yasla%6,4 artm›flt›r. 9Kas›m 2010 itibariyle iflsizlik oran› 2,1 puanl›k azal›fl ile %11 seviyesinde gerçekleflmifltir. ‹fl gücüne kat›l›moran› ise bir y›l önceye k›yasla ciddi bir de¤iflim göstermemifltir. Kas›m 2010 tarihinde bir önceki y›l›n ayn›dönemine göre 0,5 puanl›k art›flla %48,6 olarak gerçekleflmifltir.20 Ocak 2011’de Merkez Bankas› gecelik faiz oranlar›n› 25 baz puan düflürerek %6,25’e indirmifltir. MerkezBankas›, Türk Liras›’n›n de¤erlenifline ve k›sa dönemli sermaye girifline bir s›n›r koymay› amaçlarken, ayn›zamanda mevduat munzam karfl›l›klar›n› artt›rarak kredi verme flartlar›n› s›k›laflt›rmaya çal›flmaktad›r.Dünyada ve Türkiye’de Pazar E¤ilimleri2009 y›l›nda Türkiye Biliflim Pazar›nda yaflanan daralmaya ra¤men, 2010 y›l›nda pazar›n %7 oran›ndabüyüme ile (26,5 Milyon ABD Dolar›) 2008deki seviyesine yaklaflt›¤› gözlemlenmifltir.Hizmet ve yaz›l›m segmentindeki büyüme e¤ilimi, geçmifl y›llarda oldu¤u gibi 2010 y›l›nda da devametmifltir.Yaz›l›m sektöründeki büyümenin en önemli sebebi, operatörlerin ve üretici firmalar›n rekabetçi pazardafarkl›laflmak için katma de¤erli servisler ve uygulamalar sunmas›d›r.Hizmetler segmenti gerçeklefltirdi¤i %11lik büyüme ile di¤er geliflen segment olmufltur. Dan›flmal›k,d›flkaynak kullan›m› ve sistem bütünlefltirme, bu segmentde büyümenin görüldü¤ü bafll›ca alanlard›r.
 12. 12. 31 ARALIK 2010 TAR‹H‹NDE SONA EREN HESAP DÖNEM‹NE A‹T YÖNET‹M KURULU FAAL‹YET RAPORU Dünyada ve Türkiye’de Pazar E¤ilimleri (devam›) Di¤er önemli bir trend ise pazardaki sabit ve mobil operatörler aras›ndaki konsolidasyonun tamamlanmas› ve buna paralel sabit - mobil servislerin yak›nsamas›d›r. Operatörler ellerindeki bu yetkinli¤i kullanarak multimedya uygulamalar ile desteklenmifl bir dizi katma de¤erli servis sunmaya bafllam›flt›r. Operatörlerin yeni nesil flebekelere geçifliyle birlikte iletiflim hizmetleri ile uygulamalar›n ayn› platformda çal›flmas› sa¤lanm›flt›r. 2010 Eylül ay› itibariyle mobil abone say›s› 61,9 Milyon olarak gerçekleflmifltir. Öte yandan 2009 sonunda 7,1 Milyon olan 3. Nesil abone say›s› 2010 3. çeyrekte 16,6 Milyona ulaflm›flt›r. Numara tafl›nabilirli¤i ve 3G servislerin sunulmas›n› takiben operatörler abone say›lar›n› art›rmak için sabit fiyatl› kampanyalar sunmufl ve katma de¤erli servisler ile farkl›laflmay› hedeflemifllerdir. 3G abone say›s›ndaki art›fl mobil geniflbant›n artan bir de¤er oldu¤unu gösterirken, önümüzdeki y›llarda operatörlerin sundu¤u mobil uygulamalar ve katma de¤erli servislerin daha da yayg›nlaflmas› beklenmektedir. 2011 y›l›nda FTTx, xDSL, 3G ile ilgili altyap› yat›r›mlar› devam edecek ve geçen sene oldu¤u gibi yak›nsama bu senenin de en önemli konusu olacakt›r. Bu geliflmeler sonucunda kablolu ve kablosuz a¤lar aras›ndaki s›n›rlar ortadan kalkacak ve iletiflim altyap›s›n›n IPye dönüflümü ile tümleflik/yak›nsayan çözümler, bar›nd›r›lan ve yönetilen servisler ön plana ç›kacakt›r.10 31 Aral›k 2010 tarihinde sona eren döneme iliflkin finansal performans Al›nan siparifller: 1 Ocak - 31 Aral›k 2010 döneminde, müflterilerden al›nan siparifllerin toplam› 126 Milyon ABD Dolar› olmufltur (1 Ocak - 31 Aral›k 2009: 132 Milyon ABD Dolar›). 31 Aral›k 2010 tarihi itibariyle kay›tl› siparifller toplam› 60 Milyon ABD Dolar›d›r. Y›llar itibariyle al›nan siparifllerin de¤iflimi afla¤›daki tabloda özetlenmifltir. 160 (milyon ABD Dolar›) Al›nan siparifller 130 132 129 128 126 100 2007 2008 2009 2010 Nakit de¤erler: 31 Aral›k 2010 tarihi itibariyle fiirket’in nakit de¤erleri toplam› 90 Milyon TL’d›r (58 Milyon ABD Dolar›). 31 Aral›k 2009 tarihinde sona eren hesap döneminde flirket operasyonlar›nda kullan›lan nakit 9 Milyon TL iken, 31 Aral›k 2010 tarihinde sona eren dönemde flirket operasyonlar›ndan elde edilen nakit 31,7 Milyon TL olarak gerçekleflmifltir.
 13. 13. 31 ARALIK 2010 TAR‹H‹NDE SONA EREN HESAP DÖNEM‹NE A‹T YÖNET‹M KURULUFAAL‹YET RAPORU31 Aral›k 2010 tarihinde sona eren döneme iliflkin finansal performans (devam›)Ticari alacaklar:31 Aral›k 2009 tarihine göre yaklafl›k 11 Milyon TL artan ticari alacaklar 109 Milyon TL’na ç›km›flt›r.31 Aral›k 2010 tarihi itibariyle alacaklar›n devir h›z› 135 gündür (31 Aral›k 2009: 132 gün).fiirket’in 14 Ocak 2009 tarihi itibariyle iflas koruma kapsam›ndaki Nortel flirketlerinden olan alacaklar›n›ntahsil kabiliyeti ve süreleri konusunda belirsizlik bilânço tarihi itibariyle devam etti¤i için karfl›l›k ayr›lmam›flt›r.Ayn› dönem içinde yukar›da belirtilen ticari borçlar ile ilgili olarak söz konusu flirketlere herhangi bir ödemeyap›lmam›flt›r. fiirket’in 31 Aral›k 2010 tarihi itibariyle do¤rudan ve dolayl› iliflkisi bulundu¤u iflas korumakapsam›ndaki Nortel flirketlerinden olan ticari alacaklar› ve borçlar› s›ras›yla 32.791.663 TL ve 30.283.902TL’d›r. ‹flas aç›klama tarihi olan 14 Ocak 2009 tarihindeki net alacak rakam› ise 7.095.789 TL’d›r.fiirket, 10 Temmuz 2009’da Nortel Networks S.A.’den 14 Ocak 2009 tarihinden önceki döneme ait olan10.300 ABD Dolar› tutar›nda ticari alaca¤›n›n tahsili için ilgili mahkemeye gerekli baflvuruyu yapm›flt›r.fiirket, 4 Eylül 2009 tarihinde Nortel Networks Kanada ve Nortel Networks Amerika’dan olan 14 Ocak 2009tarihinden önceki döneme ait alacaklar›n›n tahsili için ilgili mercilere baflvurular›n› yapm›flt›r. fiirket’in, 11Nortel Networks Kanada ve ifltiraki olan Nortel Networks Technology Corporation’dan olan alacaklar›s›ras›yla 163.617 ABD Dolar› (252.952 TL) ve 113.900 ABD Dolar› (176.089 TL) tutar›ndayken; NortelNetworks Amerika ve ifltiraki olan Nortel Networks M›s›r’dan olan alacaklar› ise s›ras›yla 14.261.663 ABDDolar› (22.048.531 TL) ve 87.761 ABD Dolar› (135.679 TL) tutar›ndad›r.Stoklar:31 Aral›k 2010 tarihinde 19,7 Milyon TL olan stok seviyesi 31 Aral›k 2009 tarihli bilânçodaki stok seviyesinegöre 2,3 Milyon TL azalm›flt›r. (31 Aral›k 2009: 22 Milyon TL) 31 Aral›k 2010 tarihi itibariye stoklar›n %54’üilk madde malzeme stoklar›ndan oluflmaktad›r. fiirket eldeki siparifllerin teslimat program›na ba¤l› olarakstoklar›n yaklafl›k %42’sini 2011 sonuna kadar müflterilere sevk etmeyi planlamaktad›r.Devam eden sözleflmelere iliflkin varl›klar ve ertelenmifl gelirler:fiirket bir sözleflmeden kaynaklanan tüm yükümlülükler yerine getirilene kadar sözleflme ile ilgili tüm gelirve maliyetleri ertelemektedir. Bilânço tarihinden itibaren bir y›l içinde tamamlanacak sözleflmelere iliflkinmaliyet ve gelirler s›ras›yla dönen varl›klar ve k›sa vedeli yükümlülüklerde gösterilmektedir. Bir y›ldan uzunsüreli ertelenmifl maliyetler ve gelirler ise s›ras›yla duran varl›klar ve uzun vadeli yükümlülükler hesapgruplar›nda gösterilmektedir.31 Aral›k 2010 tarihi itibariyle ertelenmifl gelirler ve devam eden sözleflmelere iliflkin varl›klar s›ras›yla22 Milyon TL ve 16 Milyon TL’d›r (31 Aral›k 2009: S›ras›yla 62 Milyon TL, 86 Milyon TL).
 14. 14. 31 ARALIK 2010 TAR‹H‹NDE SONA EREN HESAP DÖNEM‹NE A‹T YÖNET‹M KURULU FAAL‹YET RAPORU 31 Aral›k 2010 tarihinde sona eren döneme iliflkin finansal performans (devam›) Gelir tablosu analizi: Y›llar itibariyle fiirket’in faaliyetleri ile ilgili veriler afla¤›daki tabloda özetlenmifltir. 2007 2008 2009 2010 Sat›fl gelirleri (Milyon TL) 149 183 212 271 Brüt kâr marj› %7 %14 %12 %11 Operasyon giderleri (Milyon TL) 14 10 11 12 Operasyon kârl›l›¤› -%2 %9 %7 %7 VÖK / Sat›fl gelirleri %5 %13 %11 %8 ABD Dolar› baz›nda sat›fl gelirlerinin y›llar itibariyle geliflimi afla¤›daki tabloda özetlenmifltir.12 200 180 (milyon ABD Dolar›) 150 141 137 Sat›fl 100 119 50 0 2007 2008 2009 2010 Toplam sat›fl gelirleri, savunma sanayi projelerinin tamamlanmas›na ba¤l› olarak bir önceki seneye göre ABD Dolar› baz›nda %36 oran›nda yükselmifltir. ABD Dolar› baz›nda sat›fl has›lat› 2009 y›l›nda 137 Milyon ABD Dolar› olarak gerçekleflmiflken, fiirket 2010 y›l›n› 180 Milyon ABD Dolar› sat›fl has›lat› ile tamamlam›flt›r. Kâr marjlar›nda genel anlamda sektörde yaflanan daralma ve TL’nin ABD Dolar›na karfl› güçlenmesinin etkileri ile, vergi öncesi kâr, bir önceki y›la göre 360 Bin TL azalarak, 18,5 Milyon TL olarak gerçekleflmifltir. fiirket, 5746 say›l› Kanun kapsam›nda yararlan›lan ArGe teflvikleri nedeniyle, 31 Aral›k 2010 tarihinde sona eren döneme iliflkin faaliyetleri üzerinden vergi ödemeyecek ve kullan›lmayan ArGe indirimi nedeniyle ileriki dönemlerde yararlanaca¤› vergi avantajlar› olacakt›r. Mali tablolarda bu faydalar için ertelenmifl vergi geliri heseplanm›fl ve mali tablolara yans›t›lm›flt›r.
 15. 15. 31 ARALIK 2010 TAR‹H‹NDE SONA EREN HESAP DÖNEM‹NE A‹T YÖNET‹M KURULUFAAL‹YET RAPORU31 Aral›k 2010 tarihinde sona eren döneme iliflkin finansal performans (devam›)Hisse Performans›1 Ocak – 31 Aral›k 2010 döneminde hisse bafl›na kazanç 3,547 TL olarak gerçekleflmifltir. Hisse bafl›nakazanc›n y›llar itibariyle de¤iflimi afla¤›da özetlenmifltir: 4 3,5 3,831Hisse Bafl›na Kâr TL 3,547 3 2,5 2 1,5 1,895 1 1,365 0,5 0 2007 2008 2009 2010‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’nda ifllem gören fiirket hisselerinin 31 Aral›k 2010 tarihi itibariyle kapan›flde¤eri 67,25 TL’d›r. (31 Aral›k 2009: 56,5 TL) 31 Aral›k 2009 tarihinde fiirket’in 366 Milyon TL olan pazarde¤eri, 31 Aral›k 2010 tarihi itibariyle %19 artarak 436 Milyon TL olarak gerçekleflmifltir. ‹MKB 100 endeksi31 Aral›k 2010 tarihi itibariyle, 31 Aral›k 2009 tarihine k›yasla %25 oran›nda artm›flt›r.Risk Yönetimi 13Kredi riskifiirket’in tahsilat riski esas olarak ticari alacaklar›ndan ve bankalardaki mevduatlar›nda do¤abilmektedir.Ticari alacaklar, fiirket yönetimince geçmifl tecrübeler ve cari ekonomik durum gözönüne al›narakde¤erlendirilmekte ve uygun oranda flüpheli alacak karfl›l›¤› ayr›ld›ktan sonra (tahsil edilebilirli¤i kesinolmad›¤›ndan, mali tablo dipnotu 27’de detaylar› aç›klanan 14 Ocak 2009 tarihi öncesine ait Nortel grubuflirketlerden olan alacaklar hariç) bilânçoda net olarak gösterilmektedir. Dolay›s›yla, fiirket yönetimi ayr›lankarfl›l›klar d›fl›nda fiirket’in ticari alacaklar› ile ilgili ek risk öngörmemektedir. Herbir müflteri için kredi limititahsis edilmekte ve müflteriler ile yap›lan ifllemler bu limitlerin içinde gerçeklefltirilmektedir. fiirket’inbankalarda önemli ölçüde mevduatlar› bulunmaktad›r. Bu çerçevede fiirket her bir bankaya kredi limititahsis etmekte ve yap›lan ifllemler bu limitler dahilinde olmaktad›r. fiirket’in Mali Kontrol ve Hazine bölümüifllemlerin bu limitler içinde gerçekleflip gerçekleflmedi¤ini kontrol etmektedir.Likidite riskifiirket, mevcut ve muhtemel yükümlülüklerini zaman›nda yerine getirebilmek için yeterli tutarda nakit vebenzeri kayna¤› bulundurarak likidite riskini yönetmektedir.Kur riskifiirket’in fonksiyonel para birimi ABD Dolar› oldu¤undan, kur riski genel olarak ABD Dolar›n›n TL ve di¤erpara birimleri karfl›s›ndaki de¤er de¤iflikli¤inden kaynaklanmaktad›r. fiirket ABD Dolar›n›n di¤er parabirimleri karfl›s›nda de¤er kazanmas›ndan veya de¤er kaybetmesinden etkilenmemek için varl›klar›n›mümkün oldu¤u ölçüde yükümlülükleri ile uyumlu olarak de¤erlendirmekte ve sözleflmeye ba¤l› giderlerinimümkün oldu¤u ölçüde sözleflme para birimi cinsinden yüklenmektedir.
 16. 16. 31 ARALIK 2010 TAR‹H‹NDE SONA EREN HESAP DÖNEM‹NE A‹T YÖNET‹M KURULU FAAL‹YET RAPORU Risk Yönetimi (devam›) Faiz oran› riski Piyasa faiz oranlar›ndaki de¤iflim, faize duyarl› varl›klar›n k›sa vadeli enstrümanlarda de¤erlendirilmesi suretiyle yönetilmektedir. Bilânço tarihleri itibariyle fiirket’in faize duyarl› yükümlülükleri bulunmamaktad›r. 2011 Görünüm fiirket 2011 y›l›nda da kârl›l›¤›n› korumay›, maliyetlerini kontrol alt›nda tutmay› ve faaliyetlerden nakit girifli yaratmay› hedeflemektedir. Farkl› ifl kollar› için 2011 y›l› öngörüsü afla¤›da sunulmufltur. Sistem entegrasyonu fiirket Türkiye’de yaratm›fl oldu¤u de¤eri uluslararas› pazarlara tafl›may› hedeflemektedir. Genband, Ciena ve Kapsch gibi üreticilerle yak›n co¤rafyadaki 20’den fazla ülke hedeflenmektedir.14 Ayr›ca fiirket’in mevcut tedarikçi portföyüne yeni firmalar eklenmesi hedeflenmektedir. Savunma Sanayi Stratejik iflbirlikleri ile yeni pazarlar ve yeni ürünler hedeflenmektedir. Teknoloji Gelifltirme ve Çözümleri fiirket halihaz›rda hizmet verdi¤i Genband, Ciena ve Kapsch firmalar› ile olan ifl hacmini büyütmeyi, ayr›ca portföyüne yeni müflteriler katmay› hedeflemektedir. Uluslararas› pazarda edinilen bilgi birikiminin iç pazarda de¤erlendirilmesi de 2011 y›l› için önemli bir hedeftir. Di¤er fiirket’in ana orta¤› olan Nortel Networks International Finance and Holding B.V. (“NNIF”) ile OEP RHEA Turkey Tech B.V. (“OEP RHEA Turkey”) aras›nda 13 Ekim 2010 tarihinde imzalanan hisse devir sözleflmesine istinaden hisse devrinin tamamlanmas› için gerekli Rekabet Kurulu izni al›nm›fl ve di¤er ön flartlar tamamlanm›fl olup NNIF, fiirket’te sahip oldu¤u %53,13 oran›ndaki hissesini 22 Aral›k 2010 tarihinde 68.039.777 ABD Dolar› karfl›l›¤›nda OEP RHEA Turkey’e satm›fl ve devretmifltir. fiirket Yönetim Kurulu üyeli¤ine seçilmifl olan David Arthur Walsh ve Charles Daniel Vogt’un ayn› zamanda Genband US LLC flirketinin de Yönetim Kurulunda rol almalar›ndan dolay›, 22 Aral›k 2010 tarihinden itibaren, Genband flirketleri fiirket’in iliflkili flirketleri kapsam›nda de¤erlendirilmektedir.
 17. 17. 2010 YILI KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹ UYUM RAPORU1. KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹NE UYUM BEYANIfiirketimiz ticari faaliyetlerini sürdürürken Türk Ticaret Kanunu, fiirket Ana Sözleflmesi, Sermaye Piyasas›Kanunu ve Sermaye Piyasas› Kurulu Tebli¤leri’nin ve ilgili mevzuat›n gereklerini yerine getirmeye azamiözen göstermektedir. Bu iflleyifl içinde Kurumsal Yönetim ‹lkelerine uyum çal›flmalar› da yer almaktad›r.Yenilikçi ve yarat›c› iletiflim çözümleriyle müflterilerine, hissedarlar›na, çal›flanlara, ifl ortaklar›na ve toplumaen üst düzeyde de¤erler yaratmay› hedefleyen fiirketimiz için fleffafl›k büyük önem tafl›maktad›r. Bukapsamda Sermaye Piyasas› Kurulunun Temmuz 2003te aç›klad›¤› Kurumsal Yönetim ‹lkeleri benimsemifl,2004 y›l›ndan itibaren Faaliyet Raporlar› ile birlikte Kurumsal Yönetim ‹lkelerine Uyum Raporu yay›nlanmaktad›r.fiirketimizin temel de¤erleri, ifl ahlak› kurallar›, vizyon, misyon ve hedefleri kurumsal yönetim anlay›fl›m›z›nve uygulamalar›m›z›n esas›n› teflkil eder.BÖLÜM I - PAY SAH‹PLER‹2. Pay Sahipleri ‹le ‹liflkiler BirimiPay sahipleri ile iliflkiler faaliyetlerini yürütmek üzere Genel Müdür Yard›mc›s› ve Genel Sekreter AhmetOrel (Tel: 216 522 2312, e-mail: aorel@netas.com.tr) baflkanl›¤›nda, Finans, Kontrol ve ‹fl Sistemlerindensorumlu Genel Müdür Yard›mc›s› M. ‹lker Çal›flkan (Tel: 216 522 2463, e-mail: caliskan@netas.com.tr), 15Muhasebe ve Kontrol Direktörü fieniz Tar›mcan (Tel: 216 522 2331, e-mail: senizt@netas.com.tr) ve FinansalRaporlama Yöneticisi Ahmet Büyükcoflkun’dan (Tel: 216 522 2456, e-mail: abcoskun@netas.com.tr) oluflanbir birim kurulmufltur. Dönem içinde mevzuat›n takibi, Sermaye Piyasas› Kurulu Tebli¤lerinin uygulanmas›,pay sahiplerinin bilgilendirilmesi faaliyetlerinin yan› s›ra, 2010 y›l› içinde pay sahiplerinden ve temsilcilerindenelektronik posta ve telefon vas›tas›yla birçok bilgi talebi baflvurusu al›nm›fl ve bunlar mevzuat›n imkanverdi¤i ölçüde yan›tlanm›flt›r.3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar›n›n Kullan›m›Dönem içinde pay sahiplerinden gelen bilgi talebi baflvurular›, flirket hisse de¤erindeki hareketler, sermayehareketleri, flirket yat›r›mlar›, kâr da¤›t›m› ve yabanc› orta¤a ait hisselerin sat›fl›na iliflkin konulardayo¤unlaflm›flt›r. Taleplerin ço¤unlu¤u telefon ve elektronik posta arac›l›¤›yla al›nm›fl, flirketin bilgisi dahilindeve ticari s›r teflkil etmeyen konular gizlilik kurallar› ve mevzuat›n izin verdi¤i ölçüde cevapland›r›lm›flt›r.Elektronik posta yoluyla al›nan bilgi talepleri elektronik ortamda cevapland›r›lm›flt›r. fiirketin faaliyetleriile ilgili pay sahiplerini ilgilendiren geliflmeler, Sermaye Piyasas› Kurulu’nun Özel Durumlar›n KamuyaAç›klanmas›na ‹liflkin Esaslar Tebli¤i do¤rultusunda Kamuyu Ayd›nlatma Platformu (KAP) sistemi vas›tas›ylakamuya duyurulmufltur. Ayr›ca, bas›n bültenleri ile medya bilgilendirilmifltir. Söz konusu özel durumaç›klamalar› ve bas›n bültenleri flirketin www.netas.com.tr adresli web sitesinde yer almaktad›r.fiirket Ana Sözleflmesi’nde özel denetçi atanmas› hakk›nda bir madde olmamas›na ra¤men pay sahiplerininTürk Ticaret Kanunu’nun 348. maddesine göre özel denetçi atanmas›n› talep etme haklar› vard›r. Dönemiçinde özel denetçi tayini talebi olmam›flt›r.
 18. 18. 2010 YILI KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹ UYUM RAPORU 4. Genel Kurul Bilgileri Dönem içerisinde bir Ola¤an Genel Kurul ve bir Ola¤anüstü Genel Kurul Toplant›s› yap›lm›flt›r. Toplant›larda kanunun ve fiirket Ana Sözleflmesi’nin öngördü¤ü ço¤unluk sa¤lanm›flt›r. Pay sahipleri ve temsilcileri toplant›lara kat›lm›fllard›r. Toplant›lara davet, fiirket Ana Sözleflmesi’nin 14. maddesi ve Türk Ticaret Kanunu’nun 368. maddesi ve Sermaye Piyasas› Kanunu hükümlerine uygun olarak yap›lm›fl, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yay›nlanm›fl, hisseleri nama yaz›l› pay sahiplerine taahhütlü mektupla ça¤r› yap›lm›fl, ayr›ca Türkiye genelinde yay›n yapan iki günlük gazetenin Türkiye bask›lar›nda ilan edilmifltir. Hisseleri Merkezi Kay›t Kuruluflu nezdindeki yat›r›mc› hesaplar›nda saklamada bulunan pay sahiplerinden toplant›da haz›r bulunmak isteyenlerin, Merkezi Kay›t Kuruluflu’ndan al›nacak Yat›r›mc› Genel Kurul Blokaj Formunu ibraz ederek Girifl Kart› almalar›, hisse senetlerini fiziken ellerinde bulunduran pay sahiplerinin toplant›ya kat›labilmek için hisse senetlerini kaydilefltirmeleri gerekti¤i kendilerine hat›rlat›lm›flt›r. Ola¤an Genel Kurul Toplant›s› öncesinde döneme ait Bilânço, Kâr/Zarar hesab› ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporlar› ve Yönetim Kurulu’nun Kâr Da¤›t›m Teklifi toplant› tarihinden önceki 15 günlük süre içinde flirket merkezinde pay sahiplerinin incelemelerine haz›r bulundurulmufltur. Keza Ola¤anüstü Genel Kurul Toplant›s› öncesinde Toplant› Gündemi ve Yönetim Kurulu’nun Kâr Da¤›t›m Teklifi hakk›nda aç›klama yap›larak ve ilan yoluyla hissedarlar›m›za bilgi verilmifltir. Genel Kurul Toplant›lar›’nda pay sahiplerine söz ve soru hakk› tan›nm›flt›r. Pay sahipleri taraf›ndan verilen öneriler Divan Baflkan› taraf›ndan Genel Kurul’un onay›na sunulmufltur.16 Bölünme, önemli tutarda malvarl›¤› sat›m›, al›m›, kiralanmas› gibi önemli nitelikteki kararlar›n Genel Kurul taraf›ndan al›nmas› konusunda Ana Sözleflme’de bir hüküm yoktur. Söz konusu kararlar› alma yetkisi flirket Ana Sözleflmesi’nin 4. ve 17. maddeleri uyar›nca Yönetim Kurulu’na verilmifltir. Genel Kurul toplant›lar›na kat›l›m›n kolaylaflt›r›lmas› amac›yla toplant› flirket merkezinde genifl kat›l›ma elveriflli sosyal tesis salonunda yap›lm›flt›r. Genel Kurul tutanaklar› Sermaye Piyasas› Kurulu, ‹MKB ve Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› Bölge Müdürlü¤ü’ne tevdi edilmifl, KAP sistemine yüklenmifl, Ticaret Sicili Memurlu¤u’nca tescil edilerek Ticaret Sicili Gazetesi’nde yay›nlanm›fl, talep eden pay sahiplerine gönderilmifl, ayr›ca flirket merkezinde ve flirketin web sitesinde pay sahiplerinin incelemesine aç›k tutulmaktad›r. 5. Oy Haklar› ve Az›nl›k Haklar› fiirket Ana Sözleflmesi’ne göre Genel Kurul toplant›lar›nda her hissenin bir oy hakk› bulunmaktad›r. Ola¤an ve Ola¤anüstü Genel Kurul toplant›lar› Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yap›l›r. Az›nl›k haklar› Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. fiirketin hisseleri iki grubu ayr›lm›fl olup, (A) grubu hisseler nama, (B) grubu hisseler hamiline yaz›l›d›r. (A) grubu hisseler flirketin yabanc› orta¤› Nortel Networks International Finance and Holding B.V. (NNIF) ile Türk Silahl› Kuvvetlerini Güçlendirme Vakf›’na ait iken, NNIF’e ait hisselerin tamam› 22 Aral›k 2010 tarihinde merkezi Hollanda’da bulunan OEP Rhea Turkey Tech B.V. flirketine sat›larak devredilmifltir. Hisse senetlerinin iki gruba ayr›lm›fl olmas› söz konusu (A) ve (B) grubu hisselere Ana Sözleflme’nin 9, 15, 19uncu maddelerinde belirtilenler d›fl›nda hiçbir imtiyaz vermez.
 19. 19. 2010 YILI KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹ UYUM RAPORU5. Oy Haklar› ve Az›nl›k Haklar› (devamı)Ana Sözleflme’nin 9. maddesine göre; Ola¤an ve Ola¤anüstü Genel Kurul toplant›lar›nda toplant› ve kararnisab› Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerinde belirtilen nisapt›r. Ancak Türk Ticaret Kanununun 388.maddesinde yaz›l› hususlarla ilgili kararlarda (A) grubu hisse toplam›n›n en az yar›s›n› (1/2) temsil edenpay sahiplerinin muvafakat› flartt›r.Ana Sözleflme’nin 15. maddesine göre; 7 (yedi) kifliden oluflan Yönetim Kurulu’nun 2 (iki) üyesi OEP RheaTurkey Tech B.V., 1 (bir) üyesi Türk Silahl› Kuvvetlerini Güçlendirme Vakf›’n›n gösterece¤i adaylar aras›ndanolmak üzere, 4 (dört) üyesi (A) grubu hissedarlar›n gösterece¤i adaylar aras›ndan, 3 (üç) üyesi de (B) grubuhissedarlar›n gösterece¤i adaylar aras›ndan, 3 (üç) y›ll›k görev süresi için Genel Kurul taraf›ndan seçilir.Ancak, (B) grubu hissedarlar›n Yönetim Kurulu üyeliklerine aday gösterebilmeleri bu hisse grubunun GenelKurul’da temsil edilme oran›na ba¤l›d›r. fiöyle ki; (B) grubu hisselerin Genel Kurul’da flirket sermayesininen az %30’u oran›nda temsil edilmesi durumunda 3 (üç) üyelik de (B) grubu; (B) grubu hisselerin GenelKurulda flirket sermayesinin en az %20’si oran›nda temsil edilmesi durumunda 2 (iki) üyelik (B) grubu, 1(bir) üyelik (A) grubu; (B) grubu hisselerin Genel Kurulda flirket sermayesinin en az %10’u oran›nda temsiledilmesi durumunda 1 (bir) üyelik (B) grubu, 2 (iki) üyelik ise (A) grubu; (B) grubu hisselerin GenelKurul’da temsil oran›n›n flirket sermayesinin %10’unun alt›nda olmas› durumunda 3 (üç) üyelik de (A)grubu hissedarlar›n gösterecekleri adaylar aras›ndan Genel Kurul taraf›ndan seçilir. 17Ana Sözleflme’nin 19. maddesine göre; Denetim Kurulu Genel Kurul taraf›ndan 3 (üç) y›ll›k süre için 3(üç)’ü (A) grubu, 2 (iki)’si (B) grubu, hissedarlar taraf›ndan gösterilen adaylar aras›ndan seçilen 5 (befl)denetçiden oluflur.Ancak, (B) grubu hissedarlar›n aday gösterebilmeleri bu hisse grubunun Genel Kurul’da temsil edilmesineve seçilecek aday say›s› da temsil edilme oran›na ba¤l›d›r. fiöyle ki; (B) grubu hisselerin Genel Kurul’daflirket sermayesinin en az %20’si oran›nda temsil edilmesi durumunda 2 (iki) üyelik de (B) grubu; (B) grubuhisselerin Genel Kurul’da flirket sermayesinin en az %10’u oran›nda temsil edilmesi durumunda 1 (bir)üyelik (B) grubu; 1 (bir) üyelik ise (A) grubu; (B) grubu hisselerin Genel Kurul’da temsil oran›n›n flirketsermayesinin %10’unun alt›nda olmas› durumunda 2 (iki) üyelik de (A) grubu hissedarlar›n gösterecekleriadaylar aras›ndan Genel Kurul taraf›ndan seçilir.fiirketle pay sahipleri aras›nda, karfl›l›kl› ifltirak iliflkisi yoktur. fiirkette birikimli oy kullanma yöntemikullan›lmamaktad›r.6. Kâr Da¤›t›m Politikas› ve Kâr Da¤›t›m Zaman›fiirketin kâr da¤›t›m politikas›; Sermaye Piyasas› Kurulu Düzenlemeleri ve Tebli¤leri çerçevesinde, flirketiniflletme sermayesi ihtiyaçlar› göz önüne al›narak, pay sahiplerinin yat›r›mlar›na makul bir getiri sa¤lanmas›d›r.fiirketin kâr›na kat›l›m konusunda imtiyaz yoktur, kâr da¤›t›m usulü Ana Sözleflme’nin 22. maddesindeaç›klanm›flt›r. Yönetim Kurulu’nun döneme iliflkin Kâr Da¤›t›m Teklifi Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›’nda,ola¤anüstü yedeklerden kâr da¤›t›lmas›na iliflkin teklifi ise Ola¤anüstü Genel Kurulu Toplant›s›’nda paysahiplerinin bilgisine ve onay›na sunulmufl ve mevcudun oyçoklu¤u ile kabul edilmifltir. Buna göre, dönemiçinde kâr da¤›t›m› Sermaye Piyasas› Kurulu’nun belirledi¤i kurallar ve süre içinde yap›lm›flt›r.
 20. 20. 2010 YILI KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹ UYUM RAPORU 7. Paylar›n Devri fiirket Ana Sözleflmesi 6. maddesinin (b) bendinde paylar›n devri düzenlenmektedir. Buna göre; hamiline yaz›l› hisseler herhangi bir kay›t ve flarta tabi olmaks›z›n devredilebilirler. Ancak, nama yaz›l› hisse senetlerinin üçüncü flah›slara devri ile ilgili olarak mevcut (A) grubu hissedarlar›n, sat›fl teklifi tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kullanmalar› gereken önal›m haklar› vard›r. Bu sebeple, hisselerinin tamam›n› veya bir k›sm›n› üçüncü flah›slara devretmek isteyen hissedar, devretmek istedi¤i hisseleri önce (A) grubundaki di¤er hissedarlara hisseleri oran›nda, fiyat ve di¤er sat›fl flartlar›n› da bildirerek yaz›l› olarak teklif etmek mecburiyetindedir. Teklif yapan hissedarlardan herhangi biri almay› red etti¤i takdirde, söz konusu hisseler di¤er hissedarlara hisseleri oran›nda teklif edilir ve bu yöntem sat›fla ç›kan hisselerin tümü sat›l›ncaya kadar veya sat›n al›nmalar› red edilinceye kadar ayn› flekilde uygulan›r. Bu uygulama sonunda sat›n al›nmas› red edilmifl hisseler kal›r ise, devreden hissedar bu hisseleri ilk teklifinde yer alan fiyat ve di¤er sat›fl flartlar›ndan daha ehven flartlarda olmamak kayd›yla diledi¤i üçüncü flah›slara satmakta serbesttir. fiirket Ana Sözleflmesi’ne göre, nama yaz›l› hisse senetlerinin devrinin flirkete karfl› hüküm ifade edebilmesi pay defterine kay›tla mümkündür. Ancak, flirket hisselerinin halka arz› s›ras›nda ‹MKB’ye verilen taahhütname nedeniyle pay defterine kay›ttan imtina edilemez. Dönem içinde flirketin (A) grubu hissedarlar›ndan kayy›m nezaretindeki Nortel Networks International Finance and Holding B.V. yukar›da belirtilen usul dairesinde sahip oldu¤u hisselerin sat›fl› için di¤er (A)18 grubu hissedar Türk Silahl› Kuvvetlerini Güçlendirme Vakf›’na teklifte bulunmufltur. Türk Silahl› Kuvvetlerini Güçlendirme Vakf›’n›n önal›m hakk›n› kullanmaktan feragat etmesi üzerine söz konusu hisseler OEP Rhea Turkey Tech. B.V. flirketine sat›larak devredilmifltir. BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE fiEFFAFLIK 8. fiirket Bilgilendirme Politikas› fiirketin Bilgilendirme Politikas›; kamunun zaman›nda, güvenilir, eksiksiz ve anlafl›labilir bir flekilde ayd›nlat›lmas›d›r. Kamunun ayd›nlat›lmas› amac›yla yap›lan duyurular ilgili mevzuat kapsam›nda en seri vas›talarla Sermaye Piyasas› Kurulu, ‹MKB ve Kamuyu Ayd›nlatma Platformuna (KAP) iletilmekte, bas›n bültenleri yoluyla medya kurulufllar›na bildirilmekte ve ayr›ca flirketin web sitesine konulmaktad›r. 9. Özel Durum Aç›klamalar› Sermaye Piyasas› Kurulu Düzenlemeleri uyar›nca y›l içinde 40 özel durum aç›klamas› yap›lm›flt›r. Özel durum aç›klamalar› ‹MKB’ye ve KAP’a iletilmifl ayr›ca flirketin web sitesine konulmufltur. fiirketin hisse senetleri yurtd›fl› borsalara kote de¤ildir. Zaman›nda aç›klanmam›fl özel durum bulunmamaktad›r. 10. fiirket ‹nternet Sitesi ve ‹çeri¤i fiirketin www.netas.com.tr adresli bir internet sitesi mevcuttur. fiirketin internet sitesinde Sermaye Piyasas› Kurulu, Kurumsal Yönetim ‹lkeleri II. Bölüm madde 1.11.5’te say›lan bilgiler büyük ölçüde yer almaktad›r.
 21. 21. 2010 YILI KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹ UYUM RAPORU11. Gerçek Kifli Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Aç›klanmas›fiirketin gerçek kifli nihai hâkim pay sahibi / sahipleri yoktur.fiirketin 31 Aral›k 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle sermaye yap›s› afla¤›daki gibidir: Pay Pay Pay 31 Aral›k 31 Aral›k Oran› % Adedi Tutar› 2010 2009 Nortel* 53,13 3.445.940 3.445.940 - 3.445.940 OEP Rhea** 53,13 3.445.940 3.445.940 3.445.940 - TSKGV*** 15,00 972.972 972.972 972.972 972.972 Halka aç›k 31,87 2.067.568 2.067.568 2.067.568 2.067.568 Toplam 100,00 6.486.480 6.486.480 6.486.480 6.486.480* Nortel Networks International Finance and Holding B.V. (Kayyum yönetiminde)** OEP Rhea Turkey Tech. B.V.*** Türk Silahl› Kuvvetlerini Güçlendirme Vakf›fiirket sermayesi nominal de¤eri 1 TL olan 6.486.480 adet hisseden oluflmaktad›r. 19Kayy›m yönetimindeki Nortel Networks International Finance and Holding B.V. flirketine ait hisselerintamam› 22 Aral›k 2010 tarihinde merkezi Hollanda’da bulunan OEP Rhea Turkey Tech. B.V. flirketinesat›larak devredilmifltir. Hollanda kanunlar›na göre kurulmufl bir flirket olan OEP Rhea Turkey Tech. B.V.flirketinin sermayesinin %99’u OEP Network Integration Services Cooperatief U.A. flirketine %1’i ise RheaGiriflim Sermayesi Yat›r›m Ortakl›¤› A.fi.’ye aittir.12. ‹çeriden Ö¤renebilecek Durumda Olan Kiflilerin Kamuya Duyurulmas›‹çeriden ö¤renebilecek durumda olan kifliler Sermaye Piyasas› Kurulu mevzuat› çerçevesinde SermayePiyasas› Kurulu ve ‹MKB’ye sunulan izahnameler ve yap›lan bildirimler yoluyla kamuya duyurulmaktad›r.Bu durumda olan kifliler flirketin Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticileridir. YönetimKurulu üyelerinin listesi Bölüm IV ‘de yer alan 18. maddede belirtilmektedir. Denetim Kurulu Üyelerininlistesi ise afla¤›da verilmifltir.fiirketin Denetim Kurulu üyeleri;Enver Topuz (5 May›s 2010 tarihinden itibaren)Bilge Taflk›ran (5 May›s 2010 tarihinden itibaren)M. Üntay Kozak (5 May›s 2010 tarihinden itibaren)Tuncay Ayber (5 May›s 2010 tarihinden itibaren)Gerrard J. Staunton (22 Aral›k 2010 tarihine kadar)Piraye Yasemin Erden (22 Aral›k 2010 tarihinden itibaren)
 22. 22. 2010 YILI KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹ UYUM RAPORU 12. ‹çeriden Ö¤renebilecek Durumda Olan Kiflilerin Kamuya Duyurulmas› (devam›) ‹çeriden ö¤renebilecek durumda olan yöneticiler afla¤›da belirtilmifltir; C. Müjdat Altay, Genel Müdür M. ‹lker Çal›flkan, Genel Müdür Yard›mc›s› - Finans ve Bilgi Sistemleri Ahmet Orel, Genel Müdür Yard›mc›s› - Genel Sekreter, Hukuk fieniz Tar›mcan, Muhasebe ve Kontrol Direktörü Ayfle Do¤ruöz, ‹nsan Kaynaklar› Direktörü Ömer Seyrek, Operasyon Direktörü, Kamil Orman, Savunma Sistemleri Sat›fl Direktörü, Naci Karatafl, Uluslararas› ve Alternatif Operatörler Sat›fl Direktörü Faz›l Sözer, Türk Telekom Sat›fl Direktörü Altay Do¤u, Avea Sat›fl Direktörü Selcan Taflk›ran, ‹fl Gelifltirme Direktörü Nihat Kürkçü, Teknoloji Çözümleri Direktörü20 Ömer Ayd›n, Savunma Sistemleri Araflt›rma ve Gelifltirme Direktörü Özlem Sivrio¤lu, Araflt›rma ve Gelifltirme Stratejileri ve Prodüktivite Direktörü Bilgehan Çatalo¤lu, Bilgi Sistemleri Direktörü Ahmet Büyükcoflkun, Finansal Raporlama Müdürü BÖLÜM III - MENFAAT SAH‹PLER‹ 13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi fiirket ile do¤rudan iliflki içinde bulunan üçüncü kifliler çeflitli toplant›larla bilgilendirilmektedir. Örne¤in çal›flanlar için Bizbize toplant›s›, tedarikçiler ve da¤›t›m kanallar› ile bilgilendirme toplant›lar› yap›lmakta, web sitesinde flirket ile ilgili kapsaml› bilgi bulunmaktad›r. Bas›n bültenleri ve söyleflileri ile kamu Sermaye Piyasas› Kurulu Tebli¤lerinin izin verdi¤i ölçüde en genifl anlamda bilgilendirilmektedir. 14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Kat›l›m› fiirket misyon bildirgesinde çal›flanlar, müflteriler ve tedarikçiler ile ilgili flirket politikas› belirtilmifltir. ‹lgili gruplar her zaman flirket yöneticileri ile bir araya gelebilmektedirler. Periyodik olarak ba¤›ms›z kurulufllar ve flirket taraf›ndan yap›lan, çal›flanlar›n memnuniyeti, müflteri memnuniyeti ve tedarikçilerin memnuniyeti araflt›rmalar› ile ilgili gruplar›n görüflü al›nmakta ve bu do¤rultuda stratejiler gelifltirilmektedir.
 23. 23. 2010 YILI KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹ UYUM RAPORU15. ‹nsan Kaynaklar› Politikas›fiirketin insan kaynaklar› politikas›n›n ana esaslar› flöyle s›ralanabilir:Netafl›n h›zl›, dinamik ve sürekli de¤iflen telekomünikasyon sektöründe baflar›l› olmas›, kendisini sürekliyenilemesi ve pazarda baflar›ya ulaflmas›, çal›flanlar›n›n katk›lar› ve geliflimleri ile mümkündür. fiirketinamac›, flirket hedeflerine ulaflabilmek için çal›flanlar›n motivasyonunu, yarat›c›l›klar›n› ve etkinliklerini enüst seviyeye ç›karmakt›r. Bu amaca ulaflmak için f›rsat eflitli¤i yarat›l›r, performans ödüllendirilir, bireylerinve tak›mlar›n geliflimi teflvik edilir, çevrenin korunmas›na önem verilir, sa¤l›k ve güvenlik gerekleri yerinegetirilir. Rekabetçi ücretlendirme ve sosyal yard›m programlar› haz›rlan›r. Çal›flanlar›n bilgi ve becerileri,“Temel Yetkinlikler” tan›mlar› do¤rultusunda de¤erlendirilmektedir. Performans yönetimi sürecinde vekariyer geliflimi boyunca çal›flanlara temel yetkinliklerini de¤erlendirme ve gelifltirme konusunda f›rsatlarsunulmaktad›r.fiirketin ‹nsan Kaynaklar› Politikas› web sitesinde yay›nlanmaktad›r. ‹lgili yönetmelikler tüm çal›flanlar›neriflimine aç›kt›r. Çal›flanlar ile iliflkileri ‹nsan Kaynaklar› politikas› do¤rultusunda yöneticiler ve ‹nsanKaynaklar› Bölümü yürütür. Dönem içinde çal›flanlardan ayr›mc›l›k konusunda flikâyet gelmemifltir.16. Müflteri ve Tedarikçilerle ‹liflkiler Hakk›nda Bilgiler 21fiirketin bafll›ca hedefleri aras›nda müflteri memnuniyeti ve ba¤l›l›¤›n›n sa¤lanmas› yer al›r. Bu do¤rultudaher flirket çal›flan› müflteri ihtiyac›n›n tespitinden, ürün ve hizmet kalitesine, e¤itim ve sat›fl sonras› servislerekadar her alanda büyük titizlik gösterir. Periyodik olarak yap›lan müflteri memnuniyeti anketlerinin sonuçlar›nagöre iyilefltirilmesi gereken hususlar hakk›nda gecikmeden tedbir al›n›r.17. Sosyal SorumlulukNetafl 1997 y›l›ndan bu yana Çevre Sa¤l›k ve Güvenlik (ÇSG) program›n› uygulamaktad›r. Bu programçerçevesinde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 Çal›flanlar›n Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i YönetimSistemi yürütülmektedir. fiirketin çevreye verilen zarar konusunda aleyhine aç›lm›fl dava yoktur.Toplumsal sorumluluk kapsam›nda üniversiteler ile iliflkiler sürdürülmekte, e¤itim burslar› verilmekte, flirketçevresindeki ilkö¤retim okullar› ile iflbirli¤i yap›larak yetenekli gençlerin sportif faaliyetlere kat›l›m› içinf›rsat yarat›lmaktad›r. Bunun d›fl›nda vak›f ve dernek üyelikleri yoluyla topluma, bilime ve teknolojik geliflimekatk› sa¤lanmakta, çal›flanlar›m›z›n gönüllü olarak kat›ld›klar› çevre ve yard›m faaliyetleri desteklenmektedir.BÖLÜM IV - YÖNET‹M KURULU18. Yönetim Kurulu’nun Yap›s›, Oluflumu ve Ba¤›ms›z Üyelerfiirketin Yönetim Kurulu, Genel Kurul taraf›ndan hissedarlar veya onlar›n gösterecekleri adaylar aras›ndan3 y›ll›k görev süresi için seçilen 7 (yedi) üyeden oluflur. Yönetim Kurulunun 4 (dört) üyesi (A) grubuhissedarlar›n adaylar› ve 3 (üç) üyesi de (B) grubu hissedarlar›n adaylar› aras›ndan Genel Kurulca seçilir.
 24. 24. 2010 YILI KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹ UYUM RAPORU 18. Yönetim Kurulu’nun Yap›s›, Oluflumu ve Ba¤›ms›z Üyeler (devamı) Üyeler görev süreleri sonunda tekrar seçilebilirler. fiirketin Yönetim Kurulu üyeleri 5 May›s 2010 tarihinde yap›lan Ola¤an Genel Kurul toplant›s›nda üç y›ll›k görev süresi için seçilmifl, flirketin sermaye yap›s›nda yukar›da belirtilen de¤ifliklik nedeniyle Yönetim Kurulu üyelerinde de de¤ifliklik olmufltur. De¤iflikliklerin detaylar› Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda belirtilmektedir. 31 Aral›k 2010 itibar›yla Yönetim Kurulu afla¤›daki üyelerden oluflmaktad›r. Baflkan: David Arthur Walsh Baflkan Vekili: Özge Sümer Üye: Ali Tigrel (ba¤›ms›z üye) Üye: Charles Daniel Vogt Üye: Joseph Patrick Huffsmith Üye: Memet Yaz›c› Üye: Seçim yap›lmam›flt›r.22 Genel Müdür: C. Müjdat Altay Yönetim Kurulu üyelerinin flirket d›fl›nda baflka görev veya görevler almas› konusunda Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan rekabet ve flirketle muamele k›s›tlamas› d›fl›nda kural öngörülmemifltir. Bu husus her y›l Genel Kurul’un onay›na sunulur. 19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri fiirketin yönetim kurulu üye seçiminde aranan nitelikler Sermaye Piyasas› Kurulu, Kurumsal Yönetim ‹lkeleri IV. Bölümünün 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.5. maddelerinde yer alan niteliklerle örtüflmektedir. Buna iliflkin esaslar flirket Ana Sözleflmesi’nde yer almamaktad›r. Yönetim Kurulu üyelerinin hepsi bu niteliklere sahip bulunmaktad›r. 20. fiirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri Afla¤›da bulunan flirket misyon ve vizyonu web sitesinde ve bas›l› malzemeler arac›l›¤›yla kamuya duyurulmufltur. fiirketin Vizyonu: Yenilikçi ve yarat›c› iletiflim çözümleri ile müflterilerimize, hissedarlar›m›za, çal›flanlar›m›za, ifl ortaklar›m›za ve topluma en üst düzeyde de¤erler yaratarak, alan›m›zda "Bölgesel Lider" olmakt›r.
 25. 25. 2010 YILI KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹ UYUM RAPORU20. fiirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri (devamı)fiirket Misyonu:• Bilgi ve ‹letiflim Teknolojileri (B‹T) alan›nda genifl bilgi, yetenek ve güçlü deneyimi ile sistem entegrasyonu ve teknoloji hizmetleri sunan,• Yeni nesil teknolojilerle yenilikçi ürün ve çözümler gelifltirerek pazar standartlar›n› belirleyen,• ‹fl f›rsatlar› yarat›p bunlar› yönlendiren,• Hissedarlar›na de¤er yaratmay› ilke edinen ve kârl›l›¤› ön planda tutan,• Gelecekteki olas› geliflmeleri araflt›ran, bunlar› önceden belirleyerek gerekli de¤ifliklikleri h›zla uygulayan,• Toplumsal sorumlulu¤unun bilinciyle, B‹T alan›nda yap›lan bilimsel araflt›rmalar› destekleyip, nitelikli uzman ve akademisyen yetiflmesine katk› sa¤layarak, ülkenin teknoloji anlam›nda geliflmesinde rol alan,• Do¤rudan ve aç›k iletiflime, kifli yeteneklerine, yetkilendirmenin önemine inanan ve buna uygun ifl 23 ortam›n› oluflturan,• Temel de¤erlerimiz do¤rultusunda ifl ahlak›, dürüstlük ve kaliteden ödün vermeyen bir firma olarak pazarda tercih edilen ifl orta¤› olmakt›r.Yönetim Kurulu yöneticiler taraf›ndan oluflturulan stratejik hedefleri onaylamaktad›r. Söz konusu hedeflerGenel Müdür taraf›ndan Yönetim Kurulu’na sunulmaktad›r. Onaylanm›fl stratejiler do¤rultusunda gerçekleflenfaaliyetler Genel Müdür taraf›ndan her Yönetim Kurulu toplant›s›nda rapor edilir.Yönetim Kurulu periyodik olarak performans› gözden geçirir, y›lsonunda tüm y›l performans›n› de¤erlendirir.21. Risk Yönetim ve ‹ç Kontrol Mekanizmas›Yönetim Kurulu flirketin iç kontrol mekanizmas›n›n sa¤lanmas›na yönelik olarak kendi bünyesinde üçüyeden oluflan bir Denetim Komitesi oluflturmufltur.22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumluluklar›fiirketin Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumluluklar› flirket Ana Sözleflmesi’nde ve Türk TicaretKanunu’nda belirtilmektedir. Yöneticiler Yönetim Kurulu’nun belirledi¤i hedefler ve talimatlar do¤rultusundagörev yaparlar.
 26. 26. 2010 YILI KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹ UYUM RAPORU 23. Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esaslar› Yönetim Kurulu toplant›lar›n›n gündemi Yönetim Kurulu Baflkan›’n›n, üyeler ve Genel Müdür ile görüflmesi sonucunda belirlenir. Yönetim Kurulu dönem içinde 5 adet toplant› yapm›fl, toplant›larda ço¤unluk sa¤lanm›fl, toplant›lara davet gündem bildirmek suretiyle, toplant› gününden en az (3) gün evvel üyelerin eline geçecek flekilde yap›lm›flt›r. Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletiflim kurulmas›n› sa¤lamak üzere bir Yönetim Kurulu Sekreterli¤i bulunmaktad›r. Toplant›da farkl› görüfl aç›klanmas› durumunda, bu husus toplant› tutanaklar›na ifllenmektedir. Yönetim Kurulu toplant›lar›na Denetim Kurulu üyeleri de kat›ld›¤›ndan bir görüfl ayr›l›¤› ortaya ç›kmas› durumunda denetçilere ayr›ca yaz›l› bildirim yap›lmamaktad›r. Sermaye Piyasas› Kurulu, Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’nin IV. Bölümü’nün 2.17.4’üncü maddesinde yer alan konularda Yönetim Kurulu toplant›lar›na fiilen kat›l›m sa¤lanm›flt›r. Toplant›lar esnas›nda bir Yönetim Kurulu üyesi taraf›ndan yöneltilen sorular ve verilen cevaplar toplant› zapt›na geçirilmektedir. Ana Sözleflme’de Yönetim Kurulu üyelerine a¤›rl›kl› oy hakk› ve/veya olumsuz veto hakk› tan›nmam›flt›r. 24. fiirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasa¤› fiirket Yönetim Kurulu üyeleri için dönem içinde flirketle ifllem yapma ve rekabet yasa¤› k›s›tlamalar› Genel Kurul karar›yla kald›r›lm›fl olmakla birlikte, üyelerin flirketle herhangi bir ifllemleri veya rekabetleri söz konusu de¤ildir.24 25. Etik Kurallar Yönetim Kurulu taraf›ndan flirket ve çal›flanlar› için etik kurallar oluflturulmufl ve fiirket çal›flanlar›na duyurulmufltur. Bu hususta kamuoyuna bir aç›klama yap›lmam›flt›r. 26. Yönetim Kurulu’nda Oluflturulan Komitelerin Say›, Yap› ve Ba¤›ms›zl›¤› Yönetim Kurulu taraf›ndan ‹cra Komitesi ve Denetim Komitesi olarak iki komite oluflturulmufltur. Komitelerin her birinde üçer Yönetim Kurulu üyesi görev almaktad›r. Yönetim Kurulu bünyesinde ayr› bir Kurumsal Yönetim Komitesi oluflturulmam›fl, kurumsal yönetim ilkelerinin Yönetim Kurulu’nca takibi ve uygulanmas› daha uygun bulunmufltur. 27. Yönetim Kurulu’na Sa¤lanan Mali Haklar fiirket Yönetim Kurulu üyelerine ayl›k ücret ödenmektedir. Ana Sözleflme’nin 15. maddesinde belirtildi¤i üzere bu ücret her y›l Genel Kurul taraf›ndan tespit edilir. Yönetim Kurulu üyelerinin mali haklar›n›n tespitinde Yönetim Kurulu üyelerinin performans›na dayal› olacak ve flirketin performans›n› yans›tacak bir ödüllendirme uygulanmamaktad›r. fiirket, herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine ve yöneticilerine borç vermemifl, kredi kulland›rmam›fl, üçüncü bir kifli arac›l›¤›yla flahsi kredi ad› alt›nda kredi kulland›rmam›fl, lehine kefalet gibi teminatlar vermemifltir.
 27. 27. NORTEL NETWORKS NETAfi TELEKOMÜN‹KASYON A.fi. 25 31 ARALIK 2010 TAR‹H‹NDE SONA ERENHESAP DÖNEM‹NE A‹T F‹NANSAL TABLOLAR VE BA⁄IMSIZ DENET‹M RAPORU
 28. 28. 31 ARALIK 2010 VE 31 ARALIK 2009 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE B‹LÂNÇOLAR (Para Birimi: Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmifltir) Ba¤›ms›z Denetimden Geçmifl Dipnot Referanslar› 31 Aral›k 2010 31 Aral›k 2009 VARLIKLAR Dönen Varl›klar 247.299.992 317.471.850 Nakit ve Nakit Benzerleri 4 90.002.456 98.944.767 Ticari Alacaklar 109.084.316 97.600.080 ‹liflkili taraflardan ticari alacaklar 27 5.896.852 34.706.196 Di¤er ticari alacaklar 6 103.187.464 62.893.884 Di¤er Alacaklar 7 326.440 559.573 Stoklar 8 19.708.499 22.039.025 Devam Eden Sözleflmelere ‹liflkin Varl›klar 9 16.029.378 83.982.117 Di¤er Dönen Varl›klar 18 12.148.903 14.346.288 Duran Varl›klar 158.028.174 104.673.863 Maddi Duran Varl›klar 10 156.907.766 101.564.881 Maddi Olmayan Duran Varl›klar 11 735.728 1.108.215 Devam Eden Sözleflmelere ‹liflkin Varl›klar 9 384.680 2.000.767 TOPLAM VARLIKLAR 405.328.166 422.145.713 KAYNAKLAR K›sa Vadeli Yükümlülükler 101.244.034 152.397.21826 Finansal Borçlar 4,5 1.231.069 1.285.189 Ticari Borçlar 48.563.305 58.485.883 ‹liflkili taraflara ticari borçlar 27 - 28.768.815 Di¤er ticari borçlar 6 48.563.305 29.717.068 Di¤er Borçlar 7 6.611.518 2.872.134 Çal›flanlara Sa¤lanan Faydalara ‹liflkin Karfl›l›klar 15 8.360.777 7.647.977 Borç Karfl›l›klar› 13 8.818.325 10.142.551 Ertelenmifl Gelirler 9 21.812.657 59.419.719 Al›nan Avanslar 17 5.846.383 12.543.765 Uzun Vadeli Yükümlülükler 8.819.178 14.109.940 Çal›flanlara Sa¤lanan Faydalara ‹liflkin Karfl›l›klar 15 7.119.196 5.828.631 Ertelenmifl Vergi Yükümlülü¤ü 25 1.087.545 5.477.672 Ertelenmifl Gelirler 9 612.437 2.803.637 ÖZKAYNAKLAR 295.264.954 255.638.555 Sermaye 19 6.486.480 6.486.480 Sermaye Düzeltmesi Farklar› 19 99.990.480 99.990.480 Yeniden De¤erleme Fonu 19 119.668.516 62.633.368 Yabanc› Para Çevrim Farklar› 21.080.215 18.430.134 Kardan Ayr›lan K›s›tlanm›fl Yedekler 19 10.461.043 5.566.215 Net Dönem Kar› 22.969.604 24.851.535 Geçmifl Y›llar Karlar› 19 14.608.616 37.680.343 TOPLAM KAYNAKLAR 405.328.166 422.145.713 Ekteki dipnotlar bu finansal tablolar›n tamamlay›c› bir parças›d›r.
 29. 29. 31 ARALIK 2010 VE 2009 TAR‹HLER‹NDE SONA EREN HESAP DÖNEMLER‹NE A‹TKAPSAMLI GEL‹R TABLOLARI(Para Birimi: Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmifltir) Ba¤›ms›z Denetimden Geçmifl 31 Aral›k 2010 31 Aral›k 2009 Tarihinde Sona Tarihinde Sona Dipnot Eren Hesap Eren Hesap Referanslar› Dönemi DönemiESAS FAAL‹YET GEL‹RLER‹Sat›fl Gelirleri 20 270.985.009 211.878.189Sat›fllar›n Maliyeti (-) 20 (240.916.161) (185.981.705)BRÜT KÂR 20 30.068.848 25.896.484Pazarlama, Sat›fl ve Da¤›t›m Giderleri (-) 21 (6.928.437) (7.012.759)Genel Yönetim Giderleri (-) 21 (2.966.708) (2.793.450)Araflt›rma ve Gelifltirme Giderleri (-) 21 (1.368.818) (1.321.217)Di¤er Faaliyet Gelirleri 12,22 3.300.481 5.890.386Di¤er Faaliyet Giderleri (-) 22 (3.770.793) (5.293.323)FAAL‹YET KÂRI 18.334.573 15.366.121Finansal Gelirler 23 2.536.465 4.737.875 27Finansal Giderler (-) 24 (2.313.247) (1.185.604)VERG‹ ÖNCES‹ KÂRI 18.557.791 18.918.392Vergi gideri- Dönem vergi geliri 25 - 19.269- Ertelenmifl vergi geliri 25 4.411.813 5.913.874DÖNEM KÂRI 22.969.604 24.851.535Di¤er Kapsaml› Gelir:Yabanc› Para Çevrim Farklar›ndaki De¤iflim 6.000.123 (1.688.859)Di¤er Kapsaml› Gelir Kalemlerine ‹liflkin Vergi Geliri 9.901 5.118D‹⁄ER KAPSAMLI GEL‹R (VERG‹ SONRASI) 6.010.024 (1.683.741)TOPLAM KAPSAMLI GEL‹R 28.979.628 23.167.794Hisse bafl›na kazanç 26 3,541 3,831Seyreltilmifl hisse bafl›na kazanç 3,541 3,831 Ekteki dipnotlar bu finansal tablolar›n tamamlay›c› bir parças›d›r.
 30. 30. 2831 ARALIK 2010 VE 2009 TAR‹HLER‹NDE SONA EREN HESAP DÖNEMLER‹NE A‹T ÖZKAYNAK DE⁄‹fi‹M TABLOLARI(Para Birimi: Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmifltir) Kârdan Sermaye Yeniden Yabanc› Para Ayr›lm›fl Dipnot Düzeltmesi De¤erleme Çevrim K›s›tlanm›fl Birikmifl Kâr/ Referansları Sermaye Farklar› Fonu Farklar› Yedekler Zararlar TOPLAM1 Ocak 2009 tarihi itibariyle bakiye 6.486.480 99.990.480 62.902.772 19.733.060 5.321.170 40.566.526 235.000.488Toplam kapsaml› gelirNet dönem kâr› - - - - - 24.851.535 24.851.535Di¤er kapsaml› gelirYabanc› para ifllemlerden çevirim farklar› - - (274.522) (1.302.926) - (111.411) (1.688.859)Di¤er kapsaml› gelir kalemlerine iliflkin vergi geliri - - 5.118 - - - 5.118Toplam di¤er kapsaml› gelir - - (269.404) (1.302.926) - (111.411) (1.683.741)Toplam kapsaml› gelir - - (269.404) (1.302.926) - 24.740.124 23.167.794Özkaynaklarda kay›tlara al›nan, ortaklarlayap›lan ifllemlerTemettü ödemesi 19 - - - - - (2.529.727) (2.529.727)Yasal yedeklere transferler 19 - - - - 245.045 (245.045) -Toplam ortaklarla yap›lan ifllemler - - - - 245.045 (2.774.772) (2.529.727)31 Aral›k 2009 tarihi itibariyle bakiye 6.486.480 99.990.480 62.633.368 18.430.134 5.566.215 62.531.878 255.638.555 Kârdan Sermaye Yeniden Yabanc› Para Ayr›lm›fl Dipnot Düzeltmesi De¤erleme Çevrim K›s›tlanm›fl Birikmifl Kâr/ Referansları Sermaye Farklar› Fonu Farklar› Yedekler Zararlar TOPLAM1 Ocak 2010 tarihi itibariyle bakiye 6.486.480 99.990.480 62.633.368 18.430.134 5.566.215 62.531.878 255.638.555Toplam kapsaml› gelirNet dönem kâr› - - - - - 22.969.604 22.969.604Di¤er kapsaml› gelirYabanc› para ifllemlerden çevirim farklar› - - 1.676.380 2.650.081 - 1.673.662 6.000.123Yeniden de¤erleme fonundaki de¤iflim - - 55.348.867 - - - 55.348.867Di¤er kapsaml› gelir kalemlerine iliflkin vergi geliri - - 9.901 - - - 9.901Toplam di¤er kapsaml› gelir - - 57.035.148 2.650.081 - 1.673.662 61.358.891Toplam kapsaml› gelir - - 57.035.148 2.650.081 - 24.643.266 84.328.495Özkaynaklarda kay›tlara al›nan, ortaklarlayap›lan ifllemlerTemettü ödemesi 19 - - - - - (44.702.096) (44.702.096)Yasal yedeklere transferler 19 - - - - 4.894.828 (4.894.828) -Toplam ortaklarla yap›lan ifllemler - - - - 4.894.828 (49.596.924) (44.702.096)31 Aral›k 2010 tarihi itibariyle bakiye 6.486.480 99.990.480 119.668.516 21.080.215 10.461.043 37.578.220 295.264.954Birikmifl kâr/zararlar geçmifl y›l kâr/zararlar›, ola¤anüstü yedekler ve net dönem kâr›n›n toplam›ndan oluflmaktad›r. Ekteki dipnotlar bu finansal tablolar›n tamamlay›c› bir parças›d›r.
 31. 31. 31 ARALIK 2010 TAR‹H‹NDE SONA EREN HESAP DÖNEM‹NE A‹T F‹NANSAL TABLOLARA‹L‹fiK‹N D‹PNOTLAR(Para Birimi: Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmifltir) Ba¤›ms›z Denetimden Geçmifl 31 Aral›k 2010 31 Aral›k 2009 Tarihinde Sona Tarihinde Sona Dipnot Eren Hesap Eren Hesap Referanslar› Dönemi DönemiNet dönem kâr› 22.969.604 24.851.535Net dönem kâr›n› iflletme faaliyetlerinden elde edilennakit ak›m›na getirmek için yap›lan düzeltmeler:Maddi varl›klar amortisman giderleri 10 3.439.644 3.903.568Maddi olmayan varl›klar itfa giderleri 11 391.930 402.995Maddi duran varl›k sat›fl zarar› 35.844 -K›dem ve özel emeklilik karfl›l›¤› 15 4.403.837 3.448.397Borç karfl›l›klar›ndaki art›fl 13 4.036.929 12.526.016Stok de¤er düflüfl karfl›l›¤› 8 (300.490) 320.494fiüpheli alacak karfl›l›¤› 6 - 750.056Faiz gelirleri 23 (2.536.465) (3.325.301)Vergi geliri 25 (4.411.813) (5.933.143)‹flletme sermayesindeki de¤iflim öncesi faaliyetlerdenelde edilen nakit ak›m› 28.029.020 36.944.617Ticari alacaklardaki (art›fl) (2.899.525) (16.467.149)Stoklardaki azal›fl / (art›fl) 3.146.684 (535.510) 29Devam eden sözleflmelere iliflkin varl›klardaki azal›fl/ (art›fl) 70.043.957 (43.443.042)‹liflkili flirketlerden alacaklardaki (art›fl) (5.896.852) (4.598.509)Di¤er alacaklar ve dönen varl›klardaki azal›fl/ (art›fl) 2.938.705 (2.386.131)Ticari borçlardaki (azal›fl)/art›fl (11.196.045) 16.514.649Al›nan avanslardaki (azal›fl) (6.854.402) (7.269.788)K›sa ve uzun vadeli ertelenmifl gelirlerdeki (azal›fl)/art›fl (40.410.091) 11.159.579Di¤er borçlar art›fl / (azal›fl) 3.569.449 (72.944)‹liflkili flirketlere borçlardaki art›fl - 10.249.880‹flletme sermayesindeki de¤iflim 12.441.880 (36.848.965)Ödenen vergiler (767.193) (2.226.820)Ödenen prim ve izin karfl›l›klar› 13 (5.592.074) (6.193.196)Ödenen k›dem tazminatlar› ve özel emeklilik 15 (2.400.472) (1.485.328)‹fiLETME FAAL‹YETLER‹NDEN (KULLANILAN) /ELDE ED‹LEN NAK‹T 31.711.161 (9.809.692)Al›nan faizler 23 2.536.465 3.325.301Maddi duran varl›k al›mlar› 10 (841.738) (109.226)YATIRIM FAAL‹YETLER‹NDE ELDE ED‹LEN /(KULLANILAN) NAK‹T 1.694.727 3.216.075Ödenen temettüler 19 (44.702.096) (2.529.727)NAK‹T VE NAK‹T BENZER‹ DE⁄ERLERDEK‹ DE⁄‹fi‹M (11.296.208) (9.123.344)1 OCAK ‹T‹BAR‹YLE NAK‹T VE NAK‹T BENZERLER‹ 4 97.659.578 106.866.766Nakit ve nakit benzerleri ve di¤er bilânço kalemlerindenkaynaklanan yabanc› para çevrim farklar›ndaki de¤iflim 2.408.017 (83.844)DÖNEM SONUNDAK‹ NAK‹T VE NAK‹T BENZERLER‹ 4 88.771.387 97.659.578
 32. 32. 31 ARALIK 2010 TAR‹H‹NDE SONA EREN HESAP DÖNEM‹NE A‹T F‹NANSAL TABLOLARA ‹L‹fiK‹N D‹PNOTLAR (Para Birimi: Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmifltir) 1. fi‹RKET’‹N ORGAN‹ZASYONU VE FAAL‹YET KONUSU Nortel Networks Netafl Telekomünikasyon A.fi. (“fiirket”), haberleflme tesis ve teçhizatlar› üretimi ve bunlar›n sat›fl› amac›yla ‹stanbul’da kurulmufl ve tescil edilmifl bir sermaye flirketidir. fiirket hisseleri ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’nda ifllem görmektedir. fiirket merkezi Alemda¤ Caddesi no:171, 34768 Ümraniye / ‹stanbul adresinde bulunmaktad›r. fiirket, yurtiçinde baflta Aselsan, Türk Telekom, Vodafone, Avea, servis sa¤lay›c›lar ile kamu ve özel kurulufllar için a¤ ve iletiflim çözümleri ile modern iletiflim altyap›lar› kurmaktad›r. fiirket ayr›ca yurtiçindeki müflterilerinin yan›s›ra Avaya, Genband, Kapsch ve Ciena firmalar›n›n müflterilerine de araflt›rma ve gelifltirme hizmetleri ve yüksek teknoloji çözümleri sunmaktad›r. fiirket, 3218 say›l› Serbest Bölgeler Kanunu ve di¤er ilgili mevzuata uygun olarak ‹stanbul Deri ve Endüstri Serbest Bölgesi’nde faaliyette bulunmak üzere 9 Temmuz 1999 tarihinde bir flube (“fiube”) açm›fl ve 29 Eylül 1999 tarihinde Ticaret Siciline kay›t ettirmifltir. 31 Aral›k 2010 tarihi itibariyle fiirket’in çal›flan say›s› 871’dir (31 Aral›k 2009: 1.033). 2. F‹NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹fiK‹N ESASLAR30 2.1 Sunuma ‹liflkin Temel Esaslar a) Uygunluk Beyan› fiirket, yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolar›n› Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve vergi mevzuat›nca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve haz›rlamaktad›r. fiirket’in iliflikteki finansal tablolar› Sermaye Piyasas› Kurulu’nun (“SPK”) 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanan Seri XI, 29 No’lu “Sermaye Piyasas›nda Finansal Raporlamaya ‹liflkin Esaslar Tebli¤i” (“Tebli¤”) hükümlerine uygun olarak haz›rlanm›flt›r. SPK mevzuat›na göre raporlama yapan flirketler Tebli¤’in 5. Maddesine göre, Avrupa Birli¤i taraf›ndan kabul edilen haliyle Uluslararas› Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlar›’n› (“UMS/UFRS”) uygularlar. Ancak Tebli¤’de yer alan Geçici Madde 2’ye göre Tebli¤’in 5.maddesinin uygulanmas›nda, Avrupa Birli¤i taraf›ndan kabul edilen UMS/UFRS’nin Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Kurulu (“UMSK”) taraf›ndan yay›mlanan UMS/ UFRS’den farklar› Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu (“TMSK”) taraf›ndan ilan edilinceye kadar UMS/UFRS’lere göre haz›rland›¤› hususuna dipnotlarda yer verilir. Bu kapsamda, benimsenen standartlara ayk›r› olmayan, TMSK’ca yay›mlanan Türkiye Muhasebe / Finansal Raporlama Standartlar› . (“UMS/UFRS”) esas al›n›r. Bu çerçevede, Avrupa Birli¤i taraf›ndan kabul edilen UMS/UFRS’nin, TMSK taraf›ndan yay›mlananlardan farklar› TMSK taraf›ndan henüz ilan edilmedi¤inden, iliflikteki finansal tablolar Tebli¤ çerçevesinde UMS/UFRS esas al›narak haz›rlanm›fl olup finansal tablolar ve dipnotlar, SPK taraf›ndan yay›mlanan raporlama format›na uygun olarak sunulmufltur.
 33. 33. 31 ARALIK 2010 TAR‹H‹NDE SONA EREN HESAP DÖNEM‹NEA‹T F‹NANSAL TABLOLARA ‹L‹fiK‹N D‹PNOTLAR(Para Birimi: Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmifltir)2. F‹NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹fiK‹N ESASLAR (devam›)2.1 Sunuma ‹liflkin Temel Esaslar (devam›)b) Finansal Tablolar›n Haz›rlan›fl fieklifiirket’in 31 Aral›k 2010 tarihi itibariyle düzenlenmifl finansal tablolar›, 24 fiubat 2011 tarihinde YönetimKurulu taraf›ndan onaylanm›flt›r. Genel Kurul’un ve ilgili yasal kurulufllar›n yasal mevzuata göre düzenlenmiflfinansal tablolar› ve bu finansal tablolar› tashih etme hakk› vard›r. 31 Aral›k 2010 tarihi itibariyle finansaltablo ve dipnotlar›n haz›rlanmas›nda, SPK Karar Organ›’n›n 17 Nisan 2008 tarih ve 11/467 say›l› karar ileaç›klanan “SPK Seri:XI, No:29 Sermaye Piyasas›nda Finansal Raporlamaya ‹liflkin Esaslar Tebli¤i Uyar›ncaDüzenlenecek Finansal Tablo ve Dipnot Formatlar› Hakk›nda Duyuru”da belirtilen esaslar kullan›lm›flt›r.c) Geçerli Para Birimi ve Raporlama Para BirimiABD Dolar› (“ABD$”), fiirket operasyonlar›nda a¤›rl›kl› olarak kullan›lmakta ve fiirket operasyonlar› üzerindeönemli bir etkiye sahip bulunmaktad›r. ABD$, fiirket için önemlilik arz eden durum ve olaylar›n ekonomiktemelini yans›tmaktad›r. fiirket, içinde bulundu¤u ekonomik ortam ve faaliyetlerini de¤erlendirerek, geçerlipara birimini 21 numaral› Uluslararas› Muhasebe Standard› (“UMS”) – Yabanc› Para Kurlar›ndaki De¤iflim 31Etkileri (“UMS 21”) uyar›nca ABD$ olarak, finansal tablo ve dipnotlarda sunum para birimini TL olarakbelirlemifltir.Finansal tablo ve dipnotlar›n haz›rlanabilmesi amac›yla, UMS 21 uyar›nca, fiirket’in yasal TL finansaltablolar›ndaki parasal bilânço kalemleri raporlama dönemindeki ABD$ kuruyla; parasal olmayan bilânçokalemleri, gelir ve giderler ile nakit ak›mlar› ifllemin gerçekleflti¤i tarihin kuruyla (tarihsel kur) ABD$’açevrilmifltir. Yabanc› para cinsinden olan ifllemlerin çevriminden do¤an çevrim farklar›, gelir tablosundanet kur fark› kâr›/zarar› olarak finansal gelirler hesab›na yans›t›lm›flt›r (Not 23).SPK’n›n 17 Mart 2005 tarihinde alm›fl oldu¤u karar ile Türkiye yüksek enflasyon döneminden ç›km›fl vedolay›s›yla enflasyon muhasebesi uygulamas› 1 Ocak 2005 tarihinden geçerli olmak üzere sona ermifltir.Bu karara ba¤l› olarak ekli finansal tablolar›n haz›rlanmas›nda TL yüksek enflasyonlu olmayan ekonomiyeait bir para birimi olarak de¤erlendirilmifltir. Bu çerçevede UMS 21 esas al›narak haz›rlanan ABD$ finansaltablolar›n sunum amac›yla TL’ye çevrilmesinde, bilânço hesaplar› (baz› özsermaye hesaplar› hariç) için 31Aral›k 2010 tarihi itibariyle T.C. Merkez Bankas› döviz al›fl kuru (1 ABD$ = 1,5460 TL), gelir tablosu venakit ak›m tablosu kalemleri için 1 Ocak - 31 Aral›k 2010 dönemindeki on iki ayl›k ortalama döviz kuru(1 ABD$ = 1,5067 TL) kullan›lm›flt›r (1 Ocak - 31 Aral›k 2009 dönemi için ortalama 1 ABD$ = 1,5493 TL).Sermaye ve kârdan ayr›lm›fl k›s›tlanm›fl yedekler ekli finansal tablolarda yasal kay›tlardaki de¤erleriylegösterilmifltir. Sermayeye iliflkin çevrim farklar› yabanc› para çevrim farklar› hesab›nda, kârdan ayr›lm›flk›s›tlanm›fl yedeklere iliflkin çevrim farklar› ise birikmifl kâr/zararlar hesab›nda gösterilmifltir. Karfl›laflt›rmal›finansal tablolar ise ilgili raporlama dönemindeki kurlar esas al›narak TL’ye dönüfltürülmüfltür (31 Aral›k2009: 1 ABD$ = 1,5057 TL).
 34. 34. 31 ARALIK 2010 TAR‹H‹NDE SONA EREN HESAP DÖNEM‹NE A‹T F‹NANSAL TABLOLARA ‹L‹fiK‹N D‹PNOTLAR (Para Birimi: Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmifltir) 2. F‹NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹fiK‹N ESASLAR (devam›) 2.2 Muhasebe Politikalar›ndaki De¤ifliklikler Muhasebe politikalar›nda yap›lan önemli de¤ifliklikler geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki dönem finansal tablolar› yeniden düzenlenmektedir. Dönem içinde muhasebe politikalar›nda yap›lan de¤ifliklikler bulunmamaktad›r. Uygulanan muhasebe politikalar› önceki dönemlerle tutarl›d›r. 2.3 Muhasebe Tahminlerindeki De¤ifliklikler ve Hatalar Tespit edilen önemli muhasebe hatalar› geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki dönem finansal tablolar yeniden düzenlenmektedir. Muhasebe tahminlerindeki de¤ifliklikler, yaln›zca bir döneme iliflkin ise, de¤iflikli¤in yap›ld›¤› cari dönemde, gelecek dönemlere iliflkin ise, hem de¤iflikli¤in yap›ld›¤› dönemde hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik olarak uygulanmaktad›r. 2.4 Önemli Muhasebe Politikalar› 2.4.1 Has›lat Has›lat kayd› mal›n sahipli¤iyle ilgili önemli risk ve getiriler al›c›ya transfer edildi¤i zaman yap›lmaktad›r.32 fiirket, genel olarak müflterileriyle geçerli bir anlaflmas›n›n oldu¤u, ürünün veya servisin teslim edildi¤i, has›lat miktar›n›n güvenilir bir flekilde ölçülebildi¤i ve ifllemle ilgili ekonomik faydan›n iflletme taraf›ndan elde edilece¤inin muhtemel oldu¤u durumlarda gelir kayd› yapmaktad›r. fiirket; ürün, verilen servis, yaz›l›m veya ekipman hakk›nda tüm yükümlülükler yerine getirilene kadar gelirlerini ve bunlarla ilgili maliyetlerini ertelemektedir. Ertelenmifl gelirler, “K›sa ve Uzun Vadeli Ertelenmifl Gelirler” hesaplar›nda, ertelenmifl maliyetler de k›sa ve uzun vadeli ayr›mlar› yap›larak “Devam Eden Sözleflmelere ‹liflkin Varl›klar” hesaplar›nda muhasebelefltirilmektedir. UMS 11 – ‹nflaat Sözleflmeleri (“UMS 11”), y›llara sair kontratlar› bir varl›¤›n veya nihai amaç ya da kullan›m, teknoloji, fonksiyon ve tasar›m aç›s›ndan birbirleri ile yak›ndan iliflkili veya birbirlerine ba¤l› bir varl›k grubunun inflas› için yap›lm›fl sözleflmeler olarak tan›mlamaktad›r. Y›llara sair sözleflmelerden elde edilen gelirler fiirket taraf›ndan “tamamlanma yüzdesi metodu”na göre yukar›da belirtilen koflullar›n gerçekleflmesi flart›yla, kontrat›n belirli aflamalar›n›n ve gerçekleflmifl maliyetlerinin tahmin edilen toplam kontrat maliyetiyle karfl›laflt›r›lmas› sonucu kay›tlara al›nmaktad›r. Sözleflmelerden zarar edilece¤i ihtimalinin ortaya ç›kmas› durumunda ise sözleflmenin tahmini gelirleri ve giderleri kay›tlara hemen yans›t›lmaktad›r. E¤er müflterilerin kabulü ile ilgili bir belirsizlik söz konusu ise veya sözleflmenin süresi göreceli olarak k›sa ise o güne kadar oluflan telafi edilebilecek giderler oran›nda gelir kay›tlara al›nmaktad›r. fiirket, müflteriye sunulan ürünün içeri¤inde bulunan yaz›l›m›n projenin vazgeçilmezi oldu¤u ve donan›ma oranla yüksek oldu¤u projelerde has›lat kayd›n›, proje yükümlülüklerinin tamamlanma yüzdesine göre yapmaktad›r. Servisleri de içeren yaz›l›m lisans› sat›fllar› ile ilgili anlaflmalar için yaz›l›m lisans› ile ilgili gelirler, verilen servislerle ilgili gelirlerden ayr› olarak sözleflmenin çeflitli elementlerinin fiirket taraf›ndan rayiç de¤erinin saptanabilir olmas› gibi çeflitli kriterler göz önüne al›narak kay›tlara al›nmaktad›r. Bu kriterlerin sa¤lanamamas› durumunda gelirler ertelenmekte ve servis hizmeti de bittikten sonra has›lat olarak kaydedilmektedir.

×