Your SlideShare is downloading. ×
Birleşme ve satın alma işlemleri 2010 raporu ernst&young
Birleşme ve satın alma işlemleri 2010 raporu ernst&young
Birleşme ve satın alma işlemleri 2010 raporu ernst&young
Birleşme ve satın alma işlemleri 2010 raporu ernst&young
Birleşme ve satın alma işlemleri 2010 raporu ernst&young
Birleşme ve satın alma işlemleri 2010 raporu ernst&young
Birleşme ve satın alma işlemleri 2010 raporu ernst&young
Birleşme ve satın alma işlemleri 2010 raporu ernst&young
Birleşme ve satın alma işlemleri 2010 raporu ernst&young
Birleşme ve satın alma işlemleri 2010 raporu ernst&young
Birleşme ve satın alma işlemleri 2010 raporu ernst&young
Birleşme ve satın alma işlemleri 2010 raporu ernst&young
Birleşme ve satın alma işlemleri 2010 raporu ernst&young
Birleşme ve satın alma işlemleri 2010 raporu ernst&young
Birleşme ve satın alma işlemleri 2010 raporu ernst&young
Birleşme ve satın alma işlemleri 2010 raporu ernst&young
Birleşme ve satın alma işlemleri 2010 raporu ernst&young
Birleşme ve satın alma işlemleri 2010 raporu ernst&young
Birleşme ve satın alma işlemleri 2010 raporu ernst&young
Birleşme ve satın alma işlemleri 2010 raporu ernst&young
Birleşme ve satın alma işlemleri 2010 raporu ernst&young
Birleşme ve satın alma işlemleri 2010 raporu ernst&young
Birleşme ve satın alma işlemleri 2010 raporu ernst&young
Birleşme ve satın alma işlemleri 2010 raporu ernst&young
Birleşme ve satın alma işlemleri 2010 raporu ernst&young
Birleşme ve satın alma işlemleri 2010 raporu ernst&young
Birleşme ve satın alma işlemleri 2010 raporu ernst&young
Birleşme ve satın alma işlemleri 2010 raporu ernst&young
Birleşme ve satın alma işlemleri 2010 raporu ernst&young
Birleşme ve satın alma işlemleri 2010 raporu ernst&young
Birleşme ve satın alma işlemleri 2010 raporu ernst&young
Birleşme ve satın alma işlemleri 2010 raporu ernst&young
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Birleşme ve satın alma işlemleri 2010 raporu ernst&young

1,991

Published on

turkey,investment,ma

turkey,investment,ma

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,991
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Birleflme ve Sat›n Alma ‹fllemleri 2010 RaporuOcak 2011
 • 2. ÖnsözDünyan›n birçok ülkesinde, küresel ekonomik krizin yaratt›¤› olumsuz ortam›n haladevam etti¤ini, baz› ülkelerde ise s›n›rl› bir ekonomik iyileflmenin oldu¤unugözlemlerken; gerçeklefltirdi¤i ekonomik büyümenin yan›s›ra portföy ve do¤rudanyat›r›mlar aç›s›ndan bir cazibe merkezi olarak görülmesi dolay›s›yla, Türkiye’nindünya ekonomileri aras›nda parlamaya bafllad›¤› bir y›l› geride b›rak›yoruz. Dünyadabirleflme ve sat›n alma faaliyetlerinin geçen y›la oranla art›fl kaydetti¤i, Türkiye’deise özellefltirmelerin de etkisiyle, birleflme ve sat›n alma faaliyetlerinin yo¤unoldu¤u bu y›lda, bu konuda tüm piyasa oyuncular› taraf›ndan kabul gören ve birbaflvuru kayna¤› olarak yayg›n bir flekilde kullan›lan, “Ernst & Young Birleflme veSat›n Alma ‹fllemleri Raporu”nun dokuzuncusunu sizlerle paylaflmaktan büyükmemnuniyet duymaktay›z.Raporumuz, 2010 y›l›nda Türkiye’de gerçekleflmifl olan flirket birleflme ve sat›nalma ifllemleri hakk›nda önemli bilgileri, geçmifl y›llar ile karfl›laflt›rmal› olarak,bir arada sunmaktad›r. Rapor ayr›ca, geçmifl y›llarda oldu¤u gibi, Türkiye’nin öndegelen flirketlerinin hissedarlar› ve üst düzey yöneticileri ile yap›lan, Türkiye’defiirket Birleflme ve Sat›n Almalar› konulu geleneksel anketimizin sonuçlar›n› daiçermektedir.Ernst & Young Birleflme ve Sat›n Alma ‹fllemleri 2010 Raporu’na do¤rudankat›l›mlar› ile destek veren tüm yönetici ve ifladamlar›m›z ile Rapor’u haz›rlayanErnst & Young Kurumsal Finansman Ekibi’ne teflekkürlerimizi sunar›z.Mustafa Çaml›ca Müflfik CantekinlerErnst & Young Ernst & YoungTürkiye Ülke Baflkan› Kurumsal Finansman Bölüm Baflkan›12 Ocak 2011
 • 3. ‹çindekilerGenel de¤erlendirme 5Yat›r›mc› profili 8Sektörel da¤›l›m 12Kamu kaynakl› ifllemler 14‹fllem büyüklükleri 152011’e bak›fl 16Türk ifl dünyas›n›n birleflme ve sat›n alma faaliyetlerine bak›fl› 182010 birleflme ve sat›n alma ifllemlerinin listesi 25Raporun haz›rlanma prensipleri 31 Birleflme ve Sat›n Alma ‹fllemleri - 2010 Raporu
 • 4. Genel de¤erlendirme2010 y›l›, tüm dünyay› etkileyen küresel krizin etkilerinin afl›lmaya çal›fl›ld›¤› ve özellikle Türkiye’nintekrar yabanc› yat›r›mc›lar nezdinde yat›r›m yap›labilecek say›l› ülkelerle birlikte an›ld›¤› bir y›l oldu.Geliflmekte olan ülkeler içerisinde Türkiye; Çin, Hindistan, Rusya ve Brezilya ile birlikte küresel krizinetkilerini en h›zl› geride b›rakan ülkelerden biri olarak gösterildi.Çok s›k› ticari iliflkilerle ba¤l› oldu¤u AB bölgesinde Yunanistan ile bafllayan kriz ve sonras›ndaPortekiz, ‹spanya, ‹talya ve hatta ‹ngiltere’nin de potansiyel kriz yaflayabilecek ülkeler olarakde¤erlendirilmelerine ra¤men, Türkiye kendisini de etkileyebilecek bu olumsuz tablodan etkilenmemeyibaflard›. 2010 sonunda tüm K›ta Avrupas› düflünüldü¤ünde yat›r›m yap›labilecek en yüksek potansiyelesahip ülke olarak Türkiye, di¤er tüm ülkelerden kendini ayr›flt›rmay› baflarm›flt›r.2010 y›l› sonunda raporumuzu haz›rlarken, küresel krizin etkilerinin hafiflemekle birlikte henüz tamolarak geride b›rak›lamad›¤›n› gözlemlemekteyiz. Baflta ABD olmak üzere bugüne kadar dünyaekonomisinin lokomotifi olan Japonya, Fransa, ‹ngiltere, ‹talya ve Almanya gibi ülkelerde k›r›lganl›¤›nsürmekte oldu¤unu, özellikle AB ve Avro bölgesinin gelece¤ine iliflkin soru iflaretlerinin devam etti¤ibir evredeyiz. G20 ülkelerinin ortaklafla kararlar› ve birçok merkez bankas›n›n sa¤lad›¤› bol likiditeile küresel piyasalarda 2009 y›l›nda yaflanan dalgalanmalar afl›lm›fl fakat kal›c› ve istikrarl› büyümeyehenüz geçilememifltir.fiekil 1: Aç›klanan ifllem say›s› (2010)%44 De¤eri 107 ifllem 134 ifllem Aç›klanm›fl ‹fllemler De¤eri Aç›klanmam›fl %56 ‹fllemlerKüresel ekonomilerde yaflanan bu k›smi düzelme ile birlikte 2009 y›l›nda ciddi bir düflüfl yaflayanbirleflme ve sat›n alma ifllemlerinde hem dünyada hem de ülkemizde bir art›fl gözlemlenmifltir.Türkiye’de 2010 y›l›nda aç›klanan ve bizim de ulaflabildi¤imiz kaynaklara göre ifllem say›s› 241 olarakgerçekleflmifltir. Bu bir önceki y›l gerçekleflen 116 ifllem ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda %108’lik bir art›fla denkgelmektedir. Tespit etti¤imiz bu ifllemler içerisinde de¤eri aç›klananlar›n toplam›, geçen seneki3,9 milyar ABD dolar›ndan 26,4 milyar ABD dolar›na yükselmifl ve %577’lik bir art›fl göstermifltir.Burada belirtmemiz gereken en önemli husus, bu ifllem hacminin bir k›sm›n›, raporumuzun haz›rlanmaprensipleri uyar›nca bu sene gerçekleflen ifllemler aras›nda yer verdi¤imiz, ancak ifllem kapan›fl›n›nhenüz gerçekleflmemifl oldu¤u özellefltirme ifllemlerinin oluflturmas›d›r. Halen ihale süreci devameden bu ifllemlerde, al›c›lara devrin ne zaman gerçeklefltirilebilece¤i rapor tarihi itibariyle belli de¤ildir. Birleflme ve Sat›n Alma ‹fllemleri - 2010 Raporu 5
 • 5. fiekil 2: Aç›klanan ifllem de¤eri 35 30,3 30 26,4 25,5 25 18,3 Milyar ABD$ 20 16,3 15 10 5 3,9 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2008 ve 2009 y›llar›nda, büyük boyutlu ifllemlerin say›s›nda, önceki y›llara göre bir düflüfl gözlemlemifltik. Bu y›l ise büyük boyutlu ifllemlerde tekrar bir art›fl gerçekleflmifltir. Son alt› y›ll›k dönem incelendi¤inde, aç›klanan ifllem de¤eri aç›s›ndan 2010 y›l›, 2005’ten sonra en yüksek ifllem de¤erine ulafl›lan y›l olmufltur. 2009 y›l›nda aç›klanan ifllem de¤erlerine göre incelendi¤inde ortalama ifllem boyutu 76,4 milyon ABD dolar› iken bu sene bu rakam 197 milyon ABD dolar› olarak gerçekleflmifltir. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda, 2009 y›l›nda yaflanan istisnai durum d›fl›nda, tekrar büyük özellefltirme ifllemlerinin ve di¤er baz› büyük sat›n almalar›n gerçekleflti¤i 2005 - 2008 dönemindeki performansa geri dönülmüfltür. 2010 y›l›nda gözlemledi¤imiz bir di¤er önemli husus da yerli yat›r›mc›lar›n toplam ifllem hacmi içerisinde sahip olduklar› a¤›rl›kl› payd›r. Geride b›rakt›¤›m›z y›l yerli yat›r›mc›lar toplam ifllem hacminin de¤er olarak %63’ünü, ifllem adedi olarak da %61’ini gerçeklefltirmifllerdir. 2005 - 2008 döneminde de¤er olarak yabanc› yat›r›mc›lar›n daima yerli yat›r›mc›lar›n önünde oldu¤u dikkate al›n›r ve 2009 y›l› da istisna olarak kabul edilirse, 2010 y›l›ndaki yaflanan bu durum yerli yat›r›mc›lar›n ülkenin gelece¤ine duydu¤u güvenin de bir iflaretidir. Bu teflhisimiz ayn› zamanda geliflen piyasalarda yaflanan tedirginlik ve bu ülkelerdeki yat›r›mc›lar›n kendi ana piyasalar›nda zor duruma düflmeleriyle stratejik yat›r›m kararlar›n› ertelemeleri ve finansman sa¤lama konusunda yaflad›klar› zorluklar ile de aç›klanabilir. Genel olarak 2010 y›l›n› de¤erlendirdi¤imizde, Türkiye özelinde yat›r›mlar›n canland›¤›, flirket birleflme ve sat›n almalar›n›n ivme kazand›¤› ve ülkemizle ilgili olarak yurtd›fl› piyasalarda çok olumlu bir alg›laman›n olufltu¤u bir y›l› geride b›rakt›k. Bu y›la iliflkin yap›lan birçok tahminin olumlu yönde revize edildi¤ini, birleflme ve sat›n almalar anlam›nda da beklentilerin çok üzerinde bir ifllem hacmi ve de¤ere ulafl›ld›¤›n› da çok rahatl›kla söyleyebiliriz. Hat›rlanaca¤› gibi 2009 y›l›nda ülkemizde milyar dolar ve üstünde hiçbir ifllem gerçekleflmemiflti. 2010 y›l›nda ise sekiz adet milyar dolar üstündeÖne ç›kan ifllemler ifllem gerçekleflmifltir. Bu ifllemlerin alt› tanesinin yerli yat›r›mc›lar taraf›ndan yap›lm›fl olmas› ise bir önceki k›s›mda belirtti¤imiz hususu teyit etmektedir. 2010 y›l›n›n en yüksek bedelli ifllemi ‹spanyol Banco Bilbao Vizcaya Argentaria’n›n Garanti Bankas›’na yapt›¤› yat›r›m olmufltur. 6 Birleflme ve Sat›n Alma ‹fllemleri - 2010 Raporu
 • 6. En büyük on ifllem içerisinde ifllem türü olarak özellefltirmeler sekiz ifllem ile ön plana ç›kmaktad›r.Yine bu sekiz ifllemin de yerli yat›r›mc›lar taraf›ndan gerçeklefltirilmifl olmas› dikkat çekicidir. Yabanc›yat›r›mc›lar›n özellikle bu sene yap›lan elektrik da¤›t›m ve di¤er enerji özellefltirmelerinin hiçbirindeyer almamas› da üzerinde durulmas› gereken bir durumdur. Özellikle kamu yönetimi taraf›ndandüzenlenen ve denetlenen enerji sektörüne yabanc›lar›n bu kadar kay›ts›z kalmas› her ne kadar kendiülkelerinde yaflanan kriz ve belirsizliklerle aç›klanmaya çal›fl›lsa da, cari mevzuat ve özellefltirmesonras› yap›lacak baz› düzenlemelerin belirsiz oluflu da yabanc›lar›n ilgisiz kal›fl›nda önemli derecedeetkin olmufltur.Tablo 1: ‹fllem de¤eri aç›klanan en büyük 10 ifllem Hedef fiirket Sektör Sat›n Alan fiirket Ülke Hisse Oran› ‹fllem De¤eri (Milyon ABD$) Garanti Bankas› Finansal Hizmetler Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ‹spanya %24,89 5.838 Bo¤aziçi EDAfi* Enerji ‹fl-Kaya - MMEKA Ortak Giriflim Grubu Türkiye %100,00 2.990 Toroslar EDAfi Enerji Y›ld›zlar SSS Türkiye %100,00 2.075 Gediz EDAfi* Enerji ‹fl-Kaya - MMEKA Ortak Giriflim Grubu Türkiye %100,00 1.920 ‹stanbul Anadolu Yakas› EDAfi Enerji MMEKA Türkiye %100,00 1.813 Petrol Ofisi Enerji OMV Avusturya %54,14 1.392 Baflkent Do¤algaz Da¤›t›m Enerji MMEKA Türkiye %80,00 1.211 Akdeniz EDAfi Enerji Park Holding Türkiye %100,00 1.165 Uluda¤ EDAfi Enerji Limak ‹nflaat Türkiye %100,00 940 Trakya EDAfi* Enerji Aksa Elektrik Türkiye %100,00 622* Rekabet Kurulu, ‹fl-Kaya-MMEKA ve/veya Aksa Elektrik taraf›ndan Bo¤aziçi, Gediz ve Trakya Elektrik Da¤›t›m flirketlerinin üçünün birdendevral›nmas› halinde, Kazanc› Holding bak›m›ndan hakim durum yarat›lmas› sebebiyle söz konusu ifllemlere izin verilmeyece¤ine, ancaksöz konusu üç flirketten ikisinin devral›nmas› halinde bir sak›nca olmayaca¤›na karar vermifltir.Yukar›daki tabloda da görüldü¤ü üzere en büyük 10 ifllem içerisinde yedi elektrik da¤›t›m bölgesiözellefltirmesi ve BBVA - Garanti Bankas› ifllemi d›fl›nda kalan iki ifllem, akaryak›t da¤›t›m sektöründeve do¤algaz da¤›t›m sektöründe gerçekleflmifltir. Bu durumda on ifllemin dokuzu enerji ve bir taneside finans sektörü olarak s›n›fland›r›labilir. Daha önceki raporlar›m›zda da belirtti¤imiz gibi, özellikleTürkiye’nin jeopolitik konumu, enerji koridorlar› üzerinde olmas› ve genel olarak da enerjinin küreselboyuttaki önemi, bu tablodaki da¤›l›m› aç›klamakta bize yard›mc› olmaktad›r.De¤eri aç›klanan ifllemler aras›nda en yüksek hacimli on ifllemin toplam de¤eri, tüm ifllemlerin %76’s›olarak gerçekleflmifltir. 2009 y›l›nda bu oran %75 idi. ‹fllem adedinin 116’dan 241’e ve hacmin de3,9 milyar ABD dolar›ndan 26,4 milyar ABD dolar›na ç›kt›¤› bir dönemde oransal da¤›l›mda sa¤lananistikrar dikkat çekicidir. 2005 - 2008 döneminde sürekli olarak azalan en büyük on ifllemin toplamifllem de¤eri içerisindeki pay›, 2009 ve 2010 y›llar›nda tekrar yükselifle geçmifl bulunmaktad›r. 2009y›l›nda de¤er olarak özellefltirmeler toplam ifllem hacminin %44’üne denk gelirken 2010 y›l›nda buoran TMSF ve ‹flletme Hakk› Devirleri’yle beraber %59 olarak gerçekleflmifltir. Özellefltirmeler hariçtutuldu¤unda en büyük on ifllemin toplam ifllem de¤erine oran› 2009’daki %31’in üzerinde %36 olarakgerçekleflmifltir. Bu oran›n 2007’de %67, 2008’de ise %62 oldu¤u göz önüne al›nd›¤›nda kal›c› birdüflüflün söz konusu oldu¤u ve özellefltirmelerin öne ç›kt›¤› bir ifllem yap›s› gözlemliyoruz.2010 y›l›n›n özellikle özellefltirme ifllemleri aç›s›ndan çok baflar›l› bir y›l oldu¤u çok aç›kt›r. Özellefltirmelerintoplam tutar› 13,8 milyar ABD dolar› ile 2005 y›l›ndaki rekor olan 15,5 milyar ABD dolar›na yaklaflm›flt›r.‹flletme Hakk› Devirleri ve TMSF sat›fllar› da eklendi¤inde toplam tutar 15,5 milyar ABD dolar›naulaflmaktad›r. Birleflme ve Sat›n Alma ‹fllemleri - 2010 Raporu 7
 • 7. Yat›r›mc› profili 2009 y›l›nda devam eden küresel finansal krizin etkilerinin 2010 y›l›nda k›smen azalmas›, Türkiye’nin yüksek büyüme oranlar›ylaYerli ve yabanc› yat›r›mc›lar›n kendini toparlayan ve yat›r›mc›lar›n ifltah›n› kabartan konumuyat›r›m ifltahlar› canland›… Türkiye’deki sat›n alma ve birleflme faaliyetlerinde kendini gösterdi. fiirket sat›n alma ve birleflmelerinde s›n›rl› hareketin yafland›¤› 2009 y›l›na göre ifllem say›s› ve hacmi bak›m›ndan önemli art›fl sa¤land›. Yat›r›mc› profiline bak›ld›¤›nda ise 2009 y›l›nda yaflanan de¤iflikli¤in devam etti¤i görüldü. 2005 y›l›ndan itibaren ifllem say›s› ve hacmi yönünden yabanc› yat›r›mc›lar a¤›rl›¤›n› korurken 2009 y›l›nda bu durum tersine dönmüfl ve Türk yat›r›mc›lar›n yabanc› yat›r›mc›lara göre ifllem say›s› ve hacmi bak›m›ndan daha fazla ifllem gerçeklefltirdi¤i görülmüfltü. 2010 y›l›nda toplam ifllem say›s› ve hacmi 2009 y›l›na göre önemli oranda artm›fl olmas›na ra¤men 2009 y›l›nda yat›r›mc› profilinde yaflanan bu de¤iflikli¤in devam etti¤i görüldü. fiekil 3: ‹fllem de¤erine göre Türk ve yabanc› yat›r›mc›lar 20 18 17,2 16,9 16,6 16,5 16 14 13,1 12,0 12 Milyar ABD$ 9,9 10 8,6 8 6 4,3 4 2,2 1,7 2,4 2 0,9 1,5 0,5 0,3 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Türk Yat›r›mc› Yabanc› Yat›r›mc› 2010 y›l›nda toplam ifllem hacminin sadece %37’sini gerçeklefltirenGeçen sene oldu¤u gibi yabanc› yabanc› yat›r›mc›lar yine yerli yat›r›mc›lar›n gerisinde kald›. 2009 öncesiyat›r›mc›lar, Türk yat›r›mc›lar›n son dört y›lda y›ll›k 12 milyar - 17 milyar ABD dolar› civar›nda yabanc› yat›r›mc› ifllemleri gerçekleflirken, 2009 y›l›nda bu tutar küresel krizingerisinde kald›… etkisiyle 1,5 milyar ABD dolar› seviyesine gerilemiflti. 2010 y›l›nda her ne kadar kriz öncesindeki seviyelere ç›k›lmasa da yabanc› yat›r›mc›lar›n gerçeklefltirdi¤i ifllem tutar› 9,9 milyar ABD dolar› seviyesine yükseldi. Yerli yat›r›mc›lar›n gerçeklefltirdi¤i ifllemlerin say›s› ve hacmi ise bu sene rekor seviyeye yükseldi. 2010 y›l›nda Türk yat›r›mc›lar›n gerçeklefltirdi¤i toplam ifllem hacmi 2005 y›l›ndaki 13,1 milyar ABD dolar› seviyesindeki rekor ifllem hacmini geçti ve 16,5 milyar ABD dolar›na ulaflt›. Ayr›ca Türk yat›r›mc›lar›n toplam ifllem hacmindeki pay› %63 ile geçen sene oldu¤u gibi yabanc›lara üstünlük sa¤lad› (2009’da %61; 2008’de %26; 2007’de %34). Yerli yat›r›mc›lar ifllem adedi baz›nda da yabanc› yat›r›mc›lara üstünlük sa¤lad›. 2010 y›l›nda, Türk yat›r›mc›lar toplam 148 adet (2009’da 62; 2008’de 71; 2007’de 90), yabanc› yat›r›mc›lar ise toplam 93 adet (2009’da 54; 2008’de 101; 2007’de 92) ifllem gerçeklefltirdi. Oransal olarak incelendi¤inde yerli yat›r›mc›lar›n ifllem adedindeki pay› %61 ile 2005 y›l›ndan bu yana en yüksek orana ulaflt›.8 Birleflme ve Sat›n Alma ‹fllemleri - 2010 Raporu
 • 8. fiekil 4: ‹fllem say›s›na göre Türk ve yabanc› yat›r›mc›lar 160 148 140 120 103 101 100 90 92 93 83 80 73 71 71 60 60 62 60 54 Türk Yat›r›mc› 40 Yabanc› Yat›r›mc› 20 18 20 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010 y›l›nda yabanc› yat›r›mc›lar›n a¤›rl›kl› olarak orta ölçekli flirketlereYabanc›lar›n dahil oldu¤u yat›r›m yapt›klar› dikkat çekmektedir. De¤eri aç›klanan ifllemler göz önündeifllemlerde AB ülkelerinin bulundurularak yat›r›m hacmine bak›ld›¤›nda yabanc› yat›r›mc›lar›n ortalama yat›r›ma¤›rl›¤› devam etmekte… tutarlar› 250 milyon ABD dolar›n›n üstüne ç›karak oldukça yüksek bir seviyede gerçekleflse de BBVA - Garanti Bankas› ve OMV - Petrol Ofisi ifllemlerinin bu ortalamay› yukarda tuttu¤u görülmektedir. Bu iki ifllem haricinde yabanc› yat›r›mc›lar›n ortalama ifllem tutarlar› 72 milyon ABD dolar› seviyesinde gerçekleflmifltir. Yabanc›lar›n dahil oldu¤u ifllemlerde, geçti¤imiz y›llarda oldu¤u gibi, adet baz›nda AB ülkeleri a¤›rl›klar›n› korumaktad›r. En çok ifllem yapan ülkeler listesinde AB ülkeleri ve ABD’nin yan› s›ra Azerbaycan, Hindistan ve Kuveyt yer almaktad›r. 2010 y›l›nda AB ülkeleri aras›ndan Almanya, ‹ngiltere, Hollanda ve Fransa öne ç›kmaktad›r. Listede yer alan di¤er AB ülkelerinin ifllem say›lar› ise 1 ile 3 aras›nda de¤iflmektedir. fiekil 5: ‹fllem say›s›na göre sat›n alan flirketlerin menflei 160 148 140 120 100 80 60 40 24 20 16 15 9 8 5 3 3 2 2 2 2 2 0 et k e ya D re a a a a an an an t r riy Çe y ¤e iy nd ns ry ny i AB ve lte an yc st st rk tu Di a lo lla ni i Ku gi Fr ba m nd Tü us Po Ho na ‹n hu Al er Hi Av Yu m Az Cu ‹fllem hacmi esas al›nd›¤›nda yabanc› yat›r›mc›lar içerisinde ‹spanya,2010 y›l›nda ‹spanya ve 5,8 milyar ABD dolar› tutar›ndaki BBVA - Garanti Bankas› ifllemiyleAvusturya yüksek tutarl› birinci s›rada yer almaktad›r. ‹spanya’y›, OMV’nin 1,4 milyar ABD dolar›ifllemlerle yabanc› yat›r›mc› tutar›ndaki Petrol Ofisi ifllemi ile Avusturya takip etmektedir.ülkeler s›ralamas›nda öne ç›kt›… Çek Cumhuriyeti, Hollanda, Japonya, ABD, Güney Kore ve Almanya bu y›l önemli tutarlarda ifllem gerçeklefltiren di¤er ülkelerdir. Birleflme ve Sat›n Alma ‹fllemleri - 2010 Raporu 9
 • 9. fiekil 6: ‹fllem de¤erlerine göre sat›n alan yat›r›mc›lar›n menflei 18.000 16.484 16.000 14.000 12.000 Milyon ABD$ 10.000 8.000 Milyon ABD$ 5.838 6.000 4.000 2.000 1.392 802 433 402 341 307 200 194 0 e ya a i a ya D re ya r iy an ry et nd AB Ko an ¤e rk tu riy la on Di Tü ‹sp us hu ol ap ABD ey A lm Türkiye Av m H J Hollanda Japonya Gü n Almanya AvusturyaCu k Güney Kore Çe Çek Cumhuriyeti fiekil 7: ‹fllem say›s›na ve aç›klanan ifllem hacmine göre özel sermaye fonlar›n›n ifllemleri Finansal Yat›r›mc› Finansal Yat›r›mc› %10 %1 24 ifllem 283 milyon ABD $ 217 ifllem Stratejik Yat›r›mc› Stratejik Yat›r›mc› %90 %99 26.110 milyon ABD $ Küresel krizin etkisiyle 2009 y›l›nda Türkiye’deki yat›r›m ivmesi azalanÖzel sermaye fonlar› özel sermaye fonlar›n›n 2010 y›l›nda tekrar ç›k›fla geçti¤i görüldü.yat›r›mlar›nda s›n›rl› da olsa 2009 y›l›nda yaln›zca 10 iflleme imza atan yerli ve yabanc› yat›r›m fonlar›art›fl oldu… 2010 y›l›nda h›zl› bir ç›k›flla 24 iflleme imza att›lar. ‹fllem say›s›ndaki ç›k›fla ek olarak özel sermaye fonlar›n›n dahil oldu¤u ifllemlerin de¤eri, de¤eri aç›klanan ifllemler dikkate al›nd›¤›nda 2009 y›l›nda 211,7 milyon ABD dolar›ndan 2010 y›l›nda 283 milyon ABD dolar›na ç›kt›. 2009 y›l›nda, özel sermaye fonlar›n›n gerçeklefltirdi¤i, de¤eri aç›klanan sat›n almalar›n de¤eri, toplam de¤eri aç›klanan ifllemlerin %5’ini oluflturmufltu. 2010 y›l›na bakt›¤›m›zda bu oran›n %1’e düfltü¤ü görüldü. ‹fllem say›s› olarak bak›ld›¤›nda, 2009 y›l›nda özel sermaye fonlar›n›n yer ald›¤› ifllemlerin toplam ifllem say›s›na oran› %9 iken 2010 y›l›nda bu oran›n %10’a yükselmesine ra¤men ifllem de¤eri pay›ndaki düflüfl, 2010 y›l›nda büyük hacimli tüm ifllemlerin stratejik yat›r›mc›lar taraf›ndan gerçeklefltirilmesiyle aç›klanabilir. De¤eri aç›klanan ifllemler esas al›nd›¤›nda, özel sermaye fonlar›n›n bu y›l gerçeklefltirdikleri en yüksek hacimli ifllem Esas Holding’in AFM’nin %88,01’ini 82,4 milyon ABD dolar› bedelle sat›n almas› olmufltur.10 Birleflme ve Sat›n Alma ‹fllemleri - 2010 Raporu
 • 10. De¤eri aç›klanan ifllemler içerisinde Eurasia Capital Partners, Balkan Accession Fund ve Netherlands Development Finance Company’nin birlikte Wenice Kids’in %50’sini sat›n alma ve One Equity Partners ile Rhea’n›n birlikte gerçeklefltirdi¤i Nortel Netafl’›n %53,13’ünü sat›n alma ifllemleri öne ç›kmaktad›r. ‹fllem de¤eri aç›klanmam›fl olmakla beraber Argus Capital Partners ve Qatar First Investment Bank’›n Memorial Sa¤l›k Grubu’nun %40’›n› sat›n almas›, Turkven’in Domino’s Pizza Türkiye’nin %100’ünü sat›n almas›, Actera’n›n Mars Entertainment Group’a ortak olmas› ve Kuveyt menfleli NBK Capital’in Dünya Göz Hastanesi’ne ortak olmas› özel sermaye fonlar›n›n di¤er dikkat çeken ifllemleri olmufltur. 2010 y›l›nda özel sermaye fonlar›n›n yat›r›m yapt›¤› sektörler çeflitlilik göstermekle beraber sa¤l›k, gayrimenkul, biliflim ve perakende tercih edilen sektörler olmufltur.Tablo 2: Özel sermaye fonlar›n›n gerçeklefltirdi¤i ifllemler Sat›n Alan fiirket Ülke Hedef fiirket Sektör Hisse Oran› ‹fllem De¤eri (Milyon ABD$) Esas Holding Türkiye AFM E¤lence %88,01 82,4 Eurasia Capital Partners, Balkan Türkiye, Wenice Kids Perakende %50,00 70,0 Accession Fund ve Netherlands Romanya ve Development Finance Company Hollanda One Equity Partners ve Rhea ABD ve Türkiye Nortel Netafl Telekomünikasyon %53,13 68,0 Investcorp Bahreyn Tiryaki Agro Yiyecek ve ‹çecek %20,00 50,0 Templeton ABD Reysafl GYO Gayrimenkul %5,93 6,1 Rhea Türkiye Seta T›bbi Cihazlar Sa¤l›k %84,14 3,5 Rhea Türkiye Envitec Enerji %33,40 1,7 Rhea Türkiye Netsafe Bilgi Teknolojileri Biliflim %70,00 0,7 Rhea Türkiye Dentistanbul Sa¤l›k %100,00 0,2 Actera Lüksemburg Mars Entertainment Group E¤lence %60,00 Aç›klanmad› Argus Capital Partners ‹ngiltere KaleNobel Ambalaj ‹malat %50,00 Aç›klanmad› Argus Capital Partners ve ‹ngiltere ve Katar Memorial Sa¤l›k Grubu Sa¤l›k %40,00 Aç›klanmad› Qatar First Investment Bank Ashmore ‹ngiltere Nezih Kitap Perakende Aç›klanmad› Aç›klanmad› Bancroft Group ‹ngiltere Kayalar Kimya Kimya Aç›klanmad› Aç›klanmad› Darby ABD S›rma Su Yiyecek ve ‹çecek Aç›klanmad› Aç›klanmad› Esas Holding Türkiye Mars Entertainment Group E¤lence Aç›klanmad› Aç›klanmad› HNA Group ve Bravia Capital Çin ve ABD MyTechnic Tafl›mac›l›k Aç›klanmad› Aç›klanmad› Hummingbird Ventures Belçika Çiçek Sepeti Hizmetler %10,00 Aç›klanmad› Invus ABD AirTies Kablosuz ‹letiflim Biliflim %27,03 Aç›klanmad› Kerten ‹rlanda House Apart Gayrimenkul %50,00 Aç›klanmad› NBK Capital Kuveyt Dünya Göz Hastanesi Sa¤l›k %30,00 Aç›klanmad› NBK Capital Kuveyt K›l›ç Deniz Ürünleri Yiyecek ve ‹çecek %20,00 Aç›klanmad› Riverside Company ABD Tropikal Bahçe ve Yiyecek ve ‹çecek %100,00 Aç›klanmad› Evcil Hayvan Ürünleri Turkven Türkiye Domino’s Pizza Türkiye Yiyecek ve ‹çecek %100,00 Aç›klanmad› 2009 y›l›nda küresel krizin etkisiyle yat›r›m ifltah› azalan özel sermaye fonlar›n›n 2010 y›l› faaliyetlerinde ekonomik iyileflmeye paralel olarak s›n›rl› da olsa bir art›fl görüldü. Krizin etkilerinin azalmas› ve özellikle Türkiye’nin h›zl› ve istikrarl› büyümesiyle dünya ekonomileri aras›nda öne ç›kmas› nedeniyle özel sermaye fonlar›n›n faaliyetlerinin önümüzdeki y›llarda Türkiye flirket birleflmeleri ve sat›n almalar› piyasas›nda artarak devam edece¤i öngörülmektedir. Birleflme ve Sat›n Alma ‹fllemleri - 2010 Raporu 11
 • 11. Sektörel da¤›l›m 2009 y›l›nda ifllem hacminde yine enerji sektörü birinci s›radayken2009 y›l›nda oldu¤u gibi ifllem adedi baz›nda yiyecek ve içecek sektörü birinci s›rada yer alm›flt›. 2010 y›l›nda ise sektörel bazda yat›r›mlar›n da¤›l›m›enerji sektörü bu y›l›n da incelendi¤inde, hem ifllem hacmi baz›nda hem ifllem adedi baz›ndagözdesi oldu... enerji sektörünün ilk s›rada oldu¤u görülmektedir. Enerji sektörünün hacimsel olarak birinci s›rada yer almas›n›n ana sebebi Türkiye’nin artan enerji talebi ve bu do¤rultuda yerli ve yabanc› yat›r›mc›lar›n bu pazarda yer alabilme stratejileridir. Ayr›ca bu y›l›n en büyük on ifllemi içerisinde de enerji sektörüne ait dokuz ifllem yer almaktad›r. 2011 y›l›nda da enerji sektörünün yat›r›mc›lar taraf›ndan ilgi görmeye devam edece¤i düflüncesindeyiz. fiekil 8: ‹fllem hacmine göre hedef flirketlerin sektörel da¤›l›m› 18.000 16.728 16.000 14.000 Milyon ABD$ 12.000 10.000 Milyon 8.000 6.381 6.000 4.000 2.000 922 441 437 287 876 165 156 0 at ec ve le l k ul m e ji r et sa ¤e ›l› er nc k riz al ek r zm an ac ‹ç e k en En Di le ‹m Tu m c Hi Fin E¤ im ye fl› yr Ta Yi Ga fiekil 9: ‹fllem say›s›na göre hedef flirketlerin sektörel da¤›l›m› 70 66 60 50 40 30 27 23 22 20 17 15 13 12 10 9 8 8 7 10 4 Enerji Turizm Medya 0 Gayrimenkul Hizmetler Perakende ji ec & m at ›k im le l ya ya r l de e r et s a ku Finansal Hizmetler le ¤e er nc ¤l riz ‹ç k al ek r ed m lifl n et zm an en ce En Di Sa le ke ‹m Ki Tu Bi zm M Hi Fin E¤ im ye ra Hi Yi yr Pe Ga Enerji 2010 y›l›nda enerji sektörü, da¤›t›m ve üretimi de kapsayan toplam 66 ifllem ile 16,7 milyar ABD dolar› tutar›nda bir ifllem hacmi sa¤lam›flt›r. Bu sektörde, yat›r›mc›lar öngörülü bir strateji izleyerek Türkiye’nin uzun vadede artacak olan enerji talebini karfl›lamaya yönelik yat›r›mlarda pay sahibi olmak istemifllerdir. Enerji sektöründe 2011 y›l›nda, üretim tesisleri özellefltirme ihaleleri, nükleer enerji ihalesi ve da¤›t›m bölgelerinde yeni ortakl›klar ve yap›lanmalar›n önemli bir yer tutaca¤›n›, sat›n alma ve birleflmelerin de süratle devam edece¤ini öngörüyoruz. Sektördeki en yüksek tutarl› ifllem Bo¤aziçi EDAfi özellefltirmesi olmufltur. 2,9 milyar ABD dolar› tutar›ndaki ihaleyi ‹fl - Kaya - MMEKA Ortak Giriflim Grubu kazanm›flt›r. Di¤er dikkat çeken bir ifllem ise 2,1 milyar ABD dolar› bedelle Y›ld›zlar SSS’nin kazand›¤› Toroslar EDAfi özellefltirmesi olmufltur.12 Birleflme ve Sat›n Alma ‹fllemleri - 2010 Raporu
 • 12. Elektrik da¤›t›m ihalelerinde dikkat çeken di¤er bir Bankas›’n›n %24,89’unu 5,8 milyar ABD dolar›na sat›n önemli ifllem, Bo¤aziçi EDAfi’› kazanan ‹fl - Kaya - almas›d›r. Finansal hizmetler sektöründe di¤er dikkat MMEKA Ortak Giriflim Grubu’nun kazand›¤› Gediz EDAfi çeken ifllem ise Sompo Japan Insurance’›n Fiba özellefltirmesidir. MMEKA grubu 1,8 milyar ABD dolar› Sigorta’n›n %99,07’sini 341,1 milyon ABD dolar›na bedelle ‹stanbul Anadolu Yakas› EDAfi özellefltirmesine sat›n almas›d›r. 2011 y›l›nda piyasalarda beklenen de en yüksek teklifi düzelme hareketlerinin art›fl›na ba¤l› olarak kamu2010’da enerji, yiyecek ve içecek, vermifltir. Akaryak›t bankalar› ve sigorta sektörü ifllemlerinde art›fl olaca¤›n›turizm, finansal hizmetler, da¤›t›m›nda ise öngörüyoruz. Ayr›ca sektörde konsolidasyonsa¤l›k ve medya öne ç›kan OMV, Petrol hareketleri de beklenmektedir. Ofisi’nin %54,14’ünüsektörler oldu... 1,4 milyar ABD Sa¤l›k dolar›na sat›n alm›fl ve Petrol Ofisi’ndeki pay›n› 2010 y›l›nda 15 ifllem ile beflinci s›rada yer alan sa¤l›k %95,72’ye ç›karm›flt›r. sektörüne özellikle Kuveyt, ABD, ‹ngiltere, Katar, ve Yunanistan gibi ülkelerden ciddi bir talep oldu¤u Yiyecek ve ‹çecek gözlenmektedir. 2010 y›l›nda sa¤l›k sektöründeki en Sektörde gerçekleflen 27 ifllem Türkiye’de bu alanda önemli sat›n alma ifllemi Argus Capital Partners ve ileride yaflanacak muhtemel canl›l›¤›n habercisi Qatar First Investment Bank’›n Memorial Sa¤l›k olmufltur. 2010 y›l›nda yiyecek ve içecek sektöründeki Grubu’nun %40’›n› sat›n almas›d›r. ‹talyan menfleli en önemli sat›n alma ifllemi Akmaya Ticari ve ‹ktisadi Luxottica Group’un Luxottica Gözlük’ün %35,16’s›n› Bütünlü¤ü’nün Dosu Maya taraf›ndan 94 milyon 79 milyon ABD dolar› bedelle sat›n almas› ve NBK ABD dolar› bedelle TMSF’den sat›n al›nmas›d›r. Di¤er Capital’in Dünya Göz Hastenesi’nin %30’unu sat›n dikkat çeken bir ifllem ise 62,5 milyon ABD dolar› bedelle almas› sa¤l›k sektöründe di¤er dikkat çeken ifllemlerdir. Mey ‹çki’nin, Burgaz Alkollü ‹çecekler Ticari ve ‹ktisadi Bütünlü¤ü’nü TMSF’den sat›n almas›d›r. Bahreyn Medya menfleli Investcorp’un Tiryaki Agro’nun %20’sini 2009 y›l›nda ifllem baz›nda 2 ifllem ile onbeflinci s›rada 50 milyon ABD dolar› bedelle sat›n almas› ise y›l›n di¤er yer alan medya sektörü 2010 y›l›nda gerçekleflen dikkat çeken ifllemlerinden biridir. 10 ifllem ile sekizinci s›rada yer alm›flt›r. Genellikle küçük ölçekli yat›r›mlardan oluflan ifllemlerin yer ald›¤› medya Turizm sektöründe en dikkat çeken ifllem Ströer Out-of-Home 2009 y›l›nda ifllem baz›nda 3 ifllem ile sekizinci s›rada Media’n›n Ströer Kentvizyon Reklam’›n %40’›n› olan turizm kategorisi bu y›l 22 ifllem ile üçüncü 69 milyon ABD dolar›na sat›n almas›d›r. s›rada yer alm›flt›r. Turizm sektörüne özellikle yerli yat›r›mc›lar›n ilgisinin yo¤un oldu¤u gözlemlenirken, Di¤er sektörler yabanc› yat›r›mc›lar aras›nda Azerbaycan, Portekiz, Yukar›da k›saca de¤indi¤imiz sektörler d›fl›nda dikkat Katar ve Almanya yer almaktad›r. çeken ifllemlerin bafl›nda Limak Yat›r›m Holding’in ‹skenderun Liman› ihalesini Özellefltirme ‹daresi’nden A¤›rl›kl› olarak orta ve küçük ölçekli yat›r›mlardan 372 milyon ABD dolar› bedel ile ‹flletme Hakk› Devri oluflan ifllemlerin 2011 y›l›nda da h›zlanarak devam yöntemiyle devralmas› yer almaktad›r. etmesini bekliyoruz. 2010 y›l›n›n bir di¤er önemli ifllemi de gayrimenkul Finansal Hizmetler sektöründe gerçekleflmifl ve Corio, Anatolium AVM’nin 2009 y›l›nda 264 milyon ABD dolar› ifllem hacmi ve %100 hissesini 227 milyon ABD dolar› bedelle sat›n 9 ifllem adedi ile sönük bir performans sergileyen alm›flt›r. finansal hizmetler sektöründe 2010 y›l›nda toplamda 6,4 milyar ABD dolar› tutar›nda 12 ifllem gerçekleflmifltir. 2010 y›l›nda a¤›rl›kl› olarak orta ölçekli ifllemlerin gerçekleflti¤i sektörde, gerçekleflen ifllem de¤erinin yüksek olmas›n›n en önemli nedeni BBVA’n›n Garanti Birleflme ve Sat›n Alma ‹fllemleri - 2010 Raporu 13
 • 13. Kamu kaynakl› ifllemler 2009 y›l›nda toplam 1,8 milyar ABD dolar› tutar›nda gerçekleflen2010’da sat›n alma ve kamu ifllemleri, de¤eri aç›klanan ifllemlerin %46’s›n›birleflmelerin %59’u kamu olufltururken, 2010 y›l›nda toplam 15,5 milyar ABD dolar› tutar›nda gerçekleflen kamu ifllemleri, de¤eri aç›klanankaynakl› ifllemler oldu… ifllemlerin %59’unu oluflturmufltur. Bu oran son y›llarda gerçekleflen en yüksek orand›r. 2010 y›l›nda yap›lan özellefltirme ihalelerinin kamu kaynakl› ifllemler aras›nda ön plana ç›kmas›n›n en önemli nedeni yüksek ifllem hacimli özellefltirmeler olmas›d›r. Kamu kaynakl› ifllemlerde dikkat çekici di¤er bir unsur ise 2009 y›l›nda gerçekleflmemifl olan ‹flletme Hakk› Devri ve TMSF sat›fllar›n›n 2010 y›l›nda gerçekleflmifl olmas›d›r. 2009 y›l›nda devam eden elektrik da¤›t›m bölgelerinin özellefltirilmesi kapsam›nda ‹fl - Kaya - MMEKA Ortak Giriflim Grubu 2,9 milyar ABD Dolar› ile Bo¤aziçi EDAfi’a en yüksek teklifi veren yat›r›mc› olmufltur. Di¤er önemli ifllemler, Y›ld›zlar SSS’nin Toroslar EDAfi ihalesini 2,1 milyar ABD dolar›, ‹fl - Kaya - MMEKA Ortak Giriflim Grubu’nun Gediz EDAfi ihalesini 1,9 milyar ABD dolar› ve MMEKA’n›n ‹stanbul Anadolu Yakas› EDAfi ihalesini 1,8 milyar ABD dolar› bedelle kazanmalar›d›r. Ayr›ca y›l›n dikkat çeken di¤er bir ihalesi olan Baflkent Do¤algaz Da¤›t›m ihalesine MMEKA 1,2 milyar ABD dolar› ile en yüksek teklifi vermifltir. 2010 y›l›nda özellefltirme ihalelerine a¤›rl›kl› olarak yerli yat›r›mc›lar›n kat›lm›fl olmas› dikkat çekmektedir. fiekil 10: Kamu kaynakl› ifllemlerin hacmi 14 ifllem ‹flletme Hakk› TMSF %2 Devri %5 0,6 milyar ABD$ 15 ifllem TMSF %6 1,1 milyar ABD$ Özellefltirme %6 23 ifllem ‹flletme Hakk› Özel ifllemler Devri %10 %41 10,9 milyar ABD$ Özellefltirme %52 13,8 milyar ABD$ 189 ifllem Özel ifllemler %78 2011 y›l›nda beklenen kamu kaynakl› ifllemler; elektrik üretim tesisleri, otoyollar ve köprüler, ‹GDAfi, ‹DO, ‹SPARK, ‹stanbulport, Milli Piyango, Halkbank ve Vak›fbank ile ilgili özellefltirme veya halka arz ifllemleridir.14 Birleflme ve Sat›n Alma ‹fllemleri - 2010 Raporu
 • 14. ‹fllem büyüklükleri2009 y›l›nda milyar dolar tutar›n› aflan hiçbir ifllem gerçekleflmemifl iken 2010 y›l›nda milyar dolar›aflan 8 ifllem gerçekleflmifl olup, de¤eri aç›klanan ifllemler içerisindeki en yüksek tutarl› sat›nalma, 5,8 milyar ABD dolar› tutar›ndaki BBVA - Garanti Bankas› ifllemidir.2010 y›l›nda ortalama ifllem hacmi, sadece de¤eri aç›klanan ifllemler dikkate al›nd›¤›nda 198milyon ABD dolar› olmufltur. Bu tutar, 2009 y›l›nda 76 milyon ABD dolar› seviyesinde gerçekleflmifltir.2010 y›l›ndaki en yüksek de¤erli 10 ifllem, aç›klanan toplam tutar›n %76’s›n› oluflturmufltur.Aç›klanmayanlarla birlikte toplam ifllem hacminin yaklafl›k 30 milyar ABD dolar› oldu¤u göz önüneal›n›rsa bu oran %67’ye düflmektedir.fiekil 11: Aç›klanan ifllemlerin de¤er aral›¤› - ifllem say›s› baz›nda 7 2 117 <50 milyon ABD$ 50-100 milyon ABD$ 100-500 milyon ABD$ 500-1.000 milyon ABD$ 1.000-5.000 milyon ABD$ 83 >5.000 milyon ABD$24fiekil 12: Aç›klanan ifllemlerin de¤er aral›¤› - hacim baz›nda 1.036 milyon ABD $ 1.760 milyon ABD $ 1.562 milyon ABD $ 12.566 milyon ABD $3.631 milyon ABD $ 1.000-5.000 milyon ABD$ >5.000 milyon ABD$ 100-500 milyon ABD$ 500-1.000 milyon ABD$ 50-100 milyon ABD$ <50 milyon ABD$ 5.838 milyon ABD $Dikkat çeken di¤er bir husus ise, 2009 y›l›nda yaflanan ciddi düflüflün aksine 2010 y›l›ndahem ifllem say›lar›nda hem de ifllem de¤erlerinde önemli bir yükselme olmas›d›r. 2010 y›l›ndamilyar dolar üzerindeki ifllem de¤erlerinin toplam› aç›klanan ifllem de¤erlerinin %70’inioluflturmaktad›r. 2011 y›l›nda da bu seyrin devam edece¤ini, yüksek de¤erli ifllemlerin yan›s›ra ve orta/küçük ölçekli ifllemlerin daha fazla gerçekleflece¤ini beklemekteyiz. Birleflme ve Sat›n Alma ‹fllemleri - 2010 Raporu 15
 • 15. 2011’e bak›fl 2010 y›l›, geçti¤imiz iki y›l› derinden etkileyen küresel ihalelerinde s›n›rl› kalan yabanc› yat›r›mc›lar›n ilgisinin, krizden güçlenerek ç›kan ve h›zl› büyüme beklentisi üretim konusunda çok daha yüksek olaca¤›, yap›lan süren, geliflmekte olan ülkelerin y›l› oldu. Türkiye; Çin, aç›klamalardan aç›kça görülmektedir. Büyük yerli Hindistan, Rusya ve Brezilya ile birlikte, bu süreçte en gruplar›n da bu alandaki yat›r›mlar›n› h›zla art›rmak çok ilgiyi çeken ülkelerden biri oldu. Birleflme ve istedikleri bilinmektedir. Bu durumda 2010’a elektrik sat›n alma ifllemleri anlam›nda bu ilginin daha da da¤›t›m ihalelerinin damgas›n› vurdu¤u gibi, 2011’de somutlaflmas›n›n 2011 y›l›nda gerçekleflece¤ini söylemek de elektrik üretim ihalelerinin öne ç›kaca¤›n› söylemek mümkündür. yanl›fl olmaz. Geliflmifl ülkelerde toparlanman›n zaman alaca¤› Ayr›ca ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi’nin ifltiraklerinin görülmektedir. Özellikle Avro bölgesi ülkelerinde riskin sat›fllar›n›n da öne ç›kan ifllemler olabilece¤ini halen sürüyor olmas›, tüm dünyada büyümenin belirtmeliyiz. Baflkent Do¤algaz’›n sat›fl› sonras› özel lokomotifinin geliflmekte olan ülkeler olaca¤›n› teyit sektöre devredilmeyen tek do¤algaz da¤›t›m flirketi etmektedir. Tüm dünyada demografik unsurlar›n da olan ‹GDAfi’›n, son y›llar›n çok baflar›l› kurulufllar›ndan etkisiyle, küresel ekonomik a¤›rl›¤›n “do¤uya”, ‹DO’nun ve ‹SPARK’›n muhtemel sat›fllar›n›n, geliflmekte olan piyasalara kayaca¤› ve bu kayman›n gerçekleflmeleri durumunda, y›l›n dikkat çekici ifllemleri gittikçe h›zlanaca¤› genel kabul görmektedir. Bu olaca¤›na flüphe yoktur. Ayr›ca Türk Telekom ve nedenle birçok flirketin stratejilerini buna uygun flekilde THY’nin gerçeklefltirebilece¤i ilave halka arzlar veya ayarlayarak geliflmekte olan piyasalarda yer edinme, hisse sat›fllar› önemli ifllemler olabilir. yani ortakl›klar ve sat›n almalar yoluyla yat›r›m yapma planlar› oldu¤u gözlemlenmektedir. Türkiye’nin, özellikle 2011’in seçim y›l› olmas› ve TBMM’nin yo¤un temposu bankac›l›k ve finans sektöründe gerekli reformlar›n dikkate al›nd›¤›nda, öncesinde yasal düzenleme birço¤unu 2001 krizi sonras› tamamlam›fl olmas›, gerektiren, köprüler ve otoyollar ile Milli Piyango uygulad›¤› yerinde para ve maliye politikalar› ve Avrupa özellefltirmelerinin bir süre gecikmesi ya da y›l›n ikinci Birli¤i’nin yasa ve düzenlemelerine uyum çabalar›n› yar›s›nda gündeme gelmesi de söz konusu olabilir. sürdürmesi, ülkeyi yat›r›mc›lar nezdinde en cazip ülkelerden biri konumuna getirmifltir. Bunun yan› s›ra TMSF’nin elindeki portföyü borçlularla anlaflmak ya da ihaleler düzenleyerek satma yönündeki 2010 y›l› için birleflme ve sat›n alma ifllemleri aç›s›ndan stratejisi uyar›nca bu portföydeki firmalar ile ilgili özellefltirmelerin y›l› oldu demek yanl›fl olmayacakt›r. sat›fllar›n söz konusu olmas›n› bekleyebiliriz. Ancak bu Hükümetin elektrik da¤›t›m ihalelerini büyük bir sat›fllar›n tutarlar›n›n s›n›rl› olaca¤›n› öngörüyoruz. kararl›l›kla sürdürmesi ve bunlar›n beklentilerin üzerinde tutarlarla sonuçlanmas›, 2011’de de özellefltirmelerin Birleflme ve sat›n alma ifllemlerinin yan› s›ra 2010’da h›z›n›n kesilmeden devam edece¤ine dair bir beklenti halka arzlar›n da uzun zamand›r olmad›¤› kadar oluflturmufltur. 2011’in genel seçim y›l› olmas›na ra¤men, gündeme geldi¤i gözlemlenmifltir. Özellikle SPK, IMKB hükümetin aç›klad›¤› özellefltirme takviminde bir gibi ilgili düzenleyici ve denetleyici kamu kurumlar›n›n yavafllama olmas› beklenmemektedir. teflvikleri ve piyasalar›n da uygun olmas›yla birlikte halka arz tercih edilen bir finansman sa¤lama yöntemi Özellefltirme ifllemlerinde elektrik üretim tesislerinin olarak öne ç›km›fl ve birçok flirket bu konuda haz›rl›klara sat›fl›n›n öne ç›kmas› beklenmektedir. Elektrik da¤›t›m bafllam›flt›r. Halka arz pazar›n›n güç kazanmas›,16 Birleflme ve Sat›n Alma ‹fllemleri - 2010 Raporu
 • 16. yat›r›mlar›ndan ç›k›fl stratejilerine bu opsiyonu da dahil perakende gibi sektörlerde yurtiçi konsolidasyonunedebilecek özel sermaye fonlar›na yat›r›m kararlar›n› sürmesini beklemekteyiz.de¤erlendirme ve çeflitlendirme aç›s›ndan olumluyans›yacakt›r. Özel sermaye fonlar›n›n yurtd›fl›nda Sonuç olarak enerji alan›ndaki özellefltirme ifllemlerininportföy optimizasyonuna gitmek zorunda kalmalar›n›n yan› s›ra, özel sektör ifllemlerinin de h›z kazanmas›n›yan› s›ra, yat›r›m yapabilecekleri büyük boyutlu bekledi¤imiz 2011 y›l› için birleflme ve sat›n almaifllemlerin s›n›rl› say›da olmas›, bu kurumlar›n Türkiye’de ifllem hacmi beklentimiz yaklafl›k 25 milyar dolarson y›llardaki toplam yat›r›m miktar›n› s›n›rl› tutmufltur. seviyesindedir.Ancak 2011 y›l›nda bu yat›r›mc›lar›n Türkiye’de dahayüksek tutarlarda yat›r›m yapmalar›n› beklemek sürprizolmayacakt›r.Orta boyutlu flirketler aç›s›ndan, özellikle uluslararas›kurulufllar›n geliflmekte olan piyasalara yönelmestratejileri de dikkate al›nd›¤›nda ciddi anlamda yat›r›mc›ilgisi olabilece¤ini düflünüyoruz. Ancak kendipiyasalar›nda düflen de¤erlemeleri dikkate alan buyat›r›mc›lar›n, geliflmekte olan piyasalarda büyümepotansiyeline ba¤l› olarak beklenen yüksek fiyattaleplerini ne derece karfl›layabilecekleri bir sorunolarak ortaya ç›kmaktad›r. Satma zorunlulu¤u olmayanflirket sahiplerinin, daha yüksek fiyat taleplerinisürdürmesi halinde, bu durumda yap›lan birçokgörüflmenin anlaflmazl›kla sonuçlanmas› ihtimali gözönünde bulundurulmal›d›r.Ayr›ca Türkiye’ye yönelik yabanc› yat›r›mc› ilgisininyan› s›ra, faaliyetlerinin co¤rafi s›n›rlar›n› çoktan Türkiyed›fl›na tafl›m›fl baflar›l› Türk flirketlerinin de yurtd›fl›ndakif›rsatlar› de¤erlendirerek flirket sat›n almalar›yapacaklar›n› öngörüyoruz. Daha önce yurtd›fl›ndasat›fla ç›kan firmalar için potansiyel al›c› olarak dikkateal›nmayan birçok Türk firmas›, flirket sahipleri vedan›flmanlar›nca s›k s›k al›m için ilgileri yoklananyat›r›mc›lar haline gelmifllerdir.Özellikle 2010 y›l›n›n ikinci yar›s›nda h›zlanan özelsektör birleflme ve sat›n alma ifllemlerinin 2011’de h›zl›bir flekilde sürmesini, görüflmeleri devam eden birçokifllemin tamamlanarak kamuoyuna aç›klamas›n› ve Birleflme ve Sat›n Alma ‹fllemleri - 2010 Raporu 17
 • 17. Türk ifl dünyas›n›n birleflme ve sat›n alma faaliyetlerine bak›fl› Bu bölümde, Türk ifl dünyas›n›n önde gelen isimlerinin, 2010 y›l› içerisindeki birleflme ve sat›n alma ortam› ile ilgili de¤erlendirmelerinin ve beklentilerinin belirlenmesi amac›yla haz›rlanm›fl olan anketin sonuçlar›na yer verilmektedir. Bu y›l dokuzuncu kez, mektup ve elektronik ortamda anket yöntemi kullan›larak gerçeklefltirilen bu çal›flma ile örneklenen hedef kitle, Türk ifl dünyas›na katk›s› yüksek kamu ve özel sektör kurumlar› ile sektörlerinde öne ç›kan firmalar›n hissedar ve üst düzey yöneticilerinden oluflmaktad›r. Kat›l›mc›lara ay›rd›klar› zaman ve de¤erlendirmelerini bizlerle paylaflt›klar› için teflekkürü bir borç biliriz. Sonuçlar›n de¤erlendirilmesi 2010 y›l› birleflme ve sat›n alma ifllemlerinin hacim aç›s›ndan de¤erlendirilmesi Kat›l›mc›lar›n Türkiye’de birleflme ve sat›n alma ifllemlerinin hacminin, 2010 y›l›nda ulaflt›¤› seviyeyi normal olarak de¤erlendirdi¤i görülmektedir. Kat›l›mc›lar›n yaklafl›k %61’i gerçekleflen ifllem hacmini normal olarak de¤erlendirmektedir. 2009 y›l›nda var olan izlenimin (2009 y›l›nda gerçekleflen ifllem hacmini normal olarak de¤erlendirenler %22’ydi) olumlu yönde etkilendi¤i görülmektedir. 2010 2009 %3 %1 %14 %22 %22 Düflük Düflük Normal Normal Yüksek Yüksek Çok Yüksek %61 %77 Y›l›n ifllemi Kat›l›mc›lar›n ço¤unlu¤u taraf›ndan TEDAfi Özellefltirmeleri (Bo¤aziçi, Gediz, Uluda¤, Trakya, Çaml›bel, F›rat, Dicle, Van Gölü, Toroslar, Akdeniz, ‹stanbul Anadolu Yakas› EDAfi) ve Garanti Bankas› - BBVA ifllemi, 2010 y›l› içinde öne ç›kan iki önemli ifllem olarak de¤erlendirilmifltir. 2010 y›l› içinde gerçekleflen TEDAfi’›n Bo¤aziçi, Gediz, Uluda¤, Trakya, Çaml›bel, F›rat, Dicle, Van Gölü, Toroslar, Akdeniz ve ‹stanbul Anadolu Yakas› bölgelerinin 12,3 milyar ABD dolar›na özellefltirilmesi %51’le kat›l›mc›lar taraf›ndan, y›l›n ifllemi seçilmifltir. Bu ifllemi %32’yle BBVA’n›n Garanti Bankas› ifllemi takip etmekte ve y›l›n di¤er bir önemli ifllemi olarak ön plana ç›kmaktad›r. Anket sonuçlar›na göre 2010 y›l›nda önceki senelere oranla daha fazla say›da ifllem olmas›na ra¤men özellefltirmeler haricinde yüksek tutarl› ifllem say›s›n›n az olmas›, y›l›n ifllemi olarak TEDAfi özellefltirmelerinin ön plana ç›kmas›na neden olmufltur.18 Birleflme ve Sat›n Alma ‹fllemleri - 2010 Raporu
 • 18. %4 %13 TEDAfi Özellefltirmeleri (Bo¤aziçi, Gediz, Uluda¤, Trakya, Çaml›bel, F›rat, Dicle, %51 Van Gölü, Toroslar, Akdeniz, ‹stanbul Anadolu Yakas› EDAfi)%32 Garanti Bankas›-Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Petrol Ofisi-OMV AG Di¤er2010 y›l› özellefltirme program›n›n baflar›s›Kat›l›mc›lar›n %73’ü 2010 y›l›nda gerçeklefltirilen özellefltirme program›n› baflar›l›olarak de¤erlendirmifltir. 2009 y›l›nda özellefltirme program›nda yaflanan baz›olumsuzluklar -Milli Piyango’nun ihalesinin iptal edilmesi, özellefltirme ifllemlerininonaylar›n›n gecikmesi ve yarg› sürecinde yaflanan sorunlar - nedeniyle kat›l›mc›lar›n%71’i 2009 y›l› özellefltirme program›n› baflar›s›z olarak de¤erlendirmiflti. 2010 y›l›özellefltirmelerine yüksek oranda kat›l›m olmas› ve oldukça yüksek bir seviyedegelir elde edilmesi kat›l›mc›lar›n de¤erlendirmelerine olumlu olarak yans›m›flt›r. 2010 2009 %27 %73 %29 Baflar›l› Baflar›l› Baflar›s›z Baflar›s›z %71Özel sermaye fonlar›n›n (private equity) Türkiye’de birleflme/sat›fl vesat›n alma faaliyetleri aç›s›ndan de¤erlendirilmesiDaha önceki bölümlerde belirtildi¤i üzere, 2010 y›l›nda özel sermaye fonlar›n›n yerald›¤› Türkiye’deki birleflme ve sat›n alma faaliyetlerinde 2009 y›l›na göre art›flgözlemlenmifltir. Bu durum kat›l›mc›lar›n sadece %37’si taraf›ndan olumlu bulunurken(2009 y›l›nda özel sermaye fonlar›n›n faaliyetlerini olumlu bulanlar %40’›yd›) %31’likbir kesim bu faaliyetleri olumsuz olarak de¤erlendirmifltir. Kat›l›mc›lar›n %32’si isebu durumun etkilerinin belirsiz oldu¤unu düflünmektedir. 2010 2009%32 %37 %40 %39 Olumlu Olumlu Olumsuz Olumsuz Belirsiz Belirsiz %31 %21 Birleflme ve Sat›n Alma ‹fllemleri - 2010 Raporu 19
 • 19. 2011’de en fazla hareket beklenen sektörler 2011 y›l›nda birleflme ve sat›n alma faaliyetleri aç›s›ndan enerji, hizmetler, gayrimenkul, bankac›l›k, sigorta, sa¤l›k, perakende, imalat ile yiyecek ve içecek en çok hareketlilik göstermesi beklenen sektörler olmufltur. 2010 y›l› beklentilerinde oldu¤u gibi 2011 y›l›na iliflkin beklentiler aç›s›ndan da enerji sektörü kat›l›mc›lar taraf›ndan en fazla hareket beklenen sektör olarak belirlenmifltir. Enerji sektörü haricinde belirtilen di¤er sektörler de birbirine yak›n oranlarda 2011 y›l›nda hareket beklenen sektörler aras›nda gösterilmifltir. %30,0 %27,6 %25,0 %20,0 %15,0 %11,6 %11,3 %11,0 %10,6 %9,6 %10,0 %8,0 %5,0 %5,0 %4,3 %1,0 %0,0 ek ji r l k a ›k e yi r ku le ¤e er ›l› rt nd ¤l na ec et ac go en En Di Sa ke Sa ‹ç zm nk im Si ra & at Ba Hi yr Pe k al Ga ce ‹m ye Yi Birleflme, sat›fl ve sat›n alma ifllemi ile ilgili olarak yap›lan görüflmeler ve görüflme yap›lan yat›r›mc› profili Kat›l›mc›lar›n %48’lik k›sm› birleflme ve sat›n alma ifllemleriyle ilgili olarak 2010 y›l› içinde görüflmelerde bulundu¤unu belirtmifltir. 2009 y›l› için %51 olan bu oran›n 2010 y›l›nda hemen hemen ayn› kald›¤› gözlemlenmifltir. 2010 2009 %48 %51 Evet Evet %52 Hay›r Hay›r %4920 Birleflme ve Sat›n Alma ‹fllemleri - 2010 Raporu
 • 20. 2010 y›l›nda yap›lan görüflmelerin %73’ü stratejik yat›r›mc›larla gerçeklefltirilirken,%27’si özel sermaye fonlar› ile yap›lm›flt›r. Anket sonuçlar›na göre 2009 y›l›nda%85’lik bir oranda olan stratejik yat›r›mc›lar ile yap›lan görüflmeler 2010 y›l›ndaazal›fl göstermifl ancak a¤›rl›¤›n› korumufltur. 2010 2009 %15%27 %73 %85 Stratejik Stratejik Finansal Finansal‹fllemin süresi2010 y›l›nda Türkiye’de gerçeklefltirilen birleflme ve sat›n alma ifllemlerindegörüflmelere bafllama tarihi ile ifllemin sonuçland›r›lmas› aras›nda geçen süre,görüflmelerin %41’i için 6 ila 12 ay aras›nda olurken, %37’si için alt› aydan k›sa birsüre içinde tamamlanm›flt›r. Kat›l›mc›lar›n %22’si ise görüflmelerin 12 ila 18 ayaras›nda tamamland›¤›n› bildirmifllerdir. 2009 y›l› göz önünde bulunduruldu¤undaalt› aydan k›sa bir süre içinde tamamlanan ifllemlerin oran›nda art›fl oldu¤ugözlemlenmektedir. 2010 2009 %4%22 %37 %26 < 6 ay < 6 ay 6-12 ay 6-12 ay 12-18 ay 12-18 ay %41 %70 Birleflme ve Sat›n Alma ‹fllemleri - 2010 Raporu 21
 • 21. Anlaflma sa¤lama s›ras›nda karfl›lafl›lan en önemli sorunlar Anket sonucuna göre 2010 y›l›nda birleflme ve sat›n alma ifllemlerinde karfl›lafl›lan en büyük sorunun %36 ile fiyat konusunda anlaflmak oldu¤u belirtilmifltir. Bunu %20 ile kurumsal kültür ve stratejik uyum sorunlar› izlemektedir. Mevzuat ve al›nmas› gereken izinler ise %18 ile bafll›ca sorun yaratan faktörler aras›nda de¤erlendirilmifltir. %6 %36 %18 Fiyat Kurumsal Kültür Stratejik uyum Mevzuat/gerekli izinler %20 Di¤er %20 Türkiye’de birleflme ve sat›n alma ifllemlerini en çok etkileyen faktörler 2010 y›l›nda tüm dünyada yaflanan ekonomik s›k›nt›lar›n etkileri azalmakla beraber devam ederken Türkiye’nin h›zl› bir flekilde büyümesi ve ekonomik krizi daha az hasarla atlatmas› sonucu olarak kat›l›mc›lar Türkiye’de birleflme ve sat›n alma ifllemlerini en çok %29 ile siyasi istikrar›n ve %26 ile büyüme beklentilerinin etkiledi¤ini belirtmifllerdir. Bu faktörü %20 ile yurtiçi ekonomik konjonktür ve uluslararas› piyasalardaki geliflmeler izlemektedir. Faiz oranlar› ve enflasyon, ifllemlere etkisi daha düflük faktörler olarak belirlenmifltir. %5 %20 %29 Siyasi istikrar Büyüme beklentileri Yurtiçi ekonomik konjonktür Uluslararas› piyasalardaki geliflmeler %20 Di¤er %2622 Birleflme ve Sat›n Alma ‹fllemleri - 2010 Raporu
 • 22. 2011 y›l›nda birleflme ve sat›n alma faaliyetlerinin ifllem hacmi beklentileri Anket sonuçlar›na göre, ifl dünyas› Türkiye’nin yükselen ekonomiler içindeki güçlü konumunun etkisiyle 2011 y›l›nda sat›n alma hacminin yüksek seviyede olmas›n› beklemektedir. Kat›l›mc›lar›n %23’ü 2011 y›l›nda 25 milyar ABD dolar›n›n üzeri bir seviyede ifllem hacmi gerçekleflmesini bekledi¤ini belirtmifltir. ‹fllem hacminin 21- 25 milyar ABD dolar› aral›¤›nda olmas›n› bekleyen kat›l›mc›lar %18, 16-20 milyar ABD dolar› seviyesinde olmas›n› bekleyen kat›l›mc›lar %16, 11-15 milyar ABD dolar› seviyesinde olmas›n› bekleyen kat›l›mc›lar %25, 6-10 milyar ABD dolar› seviyesinde olmas›n› bekleyen kat›l›mc›lar %12 seviyesindedir. Kat›l›mc›lar›n sadece %6’s› 2011 y›l›nda sat›n alma ifllem hacminin 6 milyar ABD dolar›n›n alt›nda olaca¤›n› beklemektedir. Bu tablo, ifl dünyas›n›n beklentileri aç›s›ndan, 2011 y›l›n›n, 2010 y›l›na göre daha olumlu geçece¤ine bir iflaret olarak dikkate de¤erdir. 2010 2009 %6 %3 %2 %23 %12 %25 1-5 Milyar 1-5 Milyar ABD$ %19 ABD$ 6-10 Milyar 6-10 Milyar ABD$ ABD$ 11-15 Milyar 11-15 Milyar ABD$ ABD$ 16-20 Milyar 16-20 Milyar%18 ABD$ ABD$ 21-25 Milyar +21 Milyar ABD$ ABD$ %25 +25 Milyar %16 ABD$ %51 2011 y›l›nda Türkiye’deki yat›r›m ortam› Yaflanan küresel krizin etkileri nedeniyle 2010’da Türkiye’deki yat›r›m ortam›n› olumlu olarak bekleyenlerin oran› yaln›zca %29 iken kat›l›mc›lar›n %73’ü 2011 y›l› yat›r›m ortam›n› olumlu olarak de¤erlendirmifltir. Kat›l›mc›lar›n %26’l›k bölümü 2011 y›l›nda Türkiye’deki yat›r›m ortam›n›n dura¤an olaca¤›n› öngörmekte olup, geçen y›l oldu¤u gibi sadece %1’lik bir kesim olumsuz olaca¤›n› beklemektedir. Dikkat çekici olan durum, geçen y›l %7 oran›nda belirsizlik oldu¤unu düflünen kesimin bu y›l ortadan kalkm›fl olmas›d›r. 2010 2009 %1 %7 %1 %26 %29 Olumlu Olumlu Dura¤an Dura¤an Olumsuz Olumsuz Belirsiz %73 %63 Birleflme ve Sat›n Alma ‹fllemleri - 2010 Raporu 23
 • 23. Küresel piyasalardaki yat›r›m ortam› Anket sonuçlar›na göre, kriz sonras› küresel piyasalarda tekrar güvenli yat›r›m ortam›n›n oluflmas› ile ilgili beklentiler, a¤›rl›kl› olarak 1-2 y›l aral›¤›ndad›r. Kat›l›mc›lar›n %47’si güvenli yat›r›m ortam›n›n 1-2 y›l aral›¤›nda, %33’ü 2 y›ldan daha fazla bir sürede, %20’si ise 6 ay-12 ay aral›¤›nda oluflmas›n› beklemektedir. %20 %33 1 y›ldan az 1-2 y›l 2 y›ldan fazla %4724 Birleflme ve Sat›n Alma ‹fllemleri - 2010 Raporu
 • 24. 2010 y›l›birleflme ve sat›n almaifllemlerinin listesi*(*) Liste, hedef flirket isimlerine göre alfabetik olarak yap›lm›flt›r. Birleflme ve Sat›n Alma ‹fllemleri - 2010 Raporu 25
 • 25. Hedef fiirket Sektör Sat›n Alan fiirket Ülke Hisse Oran› Aç›klanma Tarihi ‹fllem De¤eri ‹fllem Yap›s› (Milyon ABD$)ABK Elektrik Üretim Enerji Türk Özel Yat›r›mc›lar Türkiye %100,00 Nisan 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaAdes G›da Perakende Migros Türkiye %100,00 fiubat 10 8,1 Sat›n AlmaAdilcevaz, Ahlati, Malazgirt ve Enerji Er-Bu ‹nflaat Türkiye G/D May›s 10 6,4 ‹flletme Hakk› DevriVarto-Sönmez HES (Grup 17)AFM E¤lence Esas Holding Türkiye %88,01 A¤ustos 10 82,4 Sat›n AlmaAFM E¤lence Mars Entertainment Group Türkiye %88,01 Kas›m 10 82,4 Sat›n AlmaAirTies Kablosuz ‹letiflim Biliflim Invus ABD %27,03 Eylül 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaAkdeniz EDAfi Enerji Park Holding Türkiye %100,00 Aral›k 10 1.165,0 ÖzellefltirmeAkfen GYO Gayrimenkul Akfen Holding Türkiye %32,46 Temmuz 10 82,5 Sat›n AlmaAkmaya Ticari ve ‹ktisadi Bütünlü¤ü Yiyecek ve ‹çecek Dosu Maya Türkiye %100,00 Eylül 10 94,0 TMSFAland Emlak Gayrimenkul Turkey Properties Danimarka Aç›klanmad› Haziran 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaAltek Alarko Enerji Alsim Alarko Türkiye %50,00 Ekim 10 58,5 Sat›n AlmaAmaç G›da Perakende Migros Türkiye %100,00 fiubat 10 2,3 Sat›n AlmaAmity Oil International Enerji TransAtlantic Petroleum Corporation ABD %100,00 Kas›m 10 96,3 Sat›n AlmaAnadolu Do¤algaz Grubu Enerji Kazanc› Holding Türkiye Aç›klanmad› fiubat 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaAnadolu Göcek Marina Turizm Do¤ufl Turizm Türkiye %100,00 Ocak 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaAnamur, Bozyaz›, Mut-Derinçay, Enerji Seba Ortak Giriflim Grubu Türkiye G/D May›s 10 13,5 ‹flletme Hakk› DevriSilifke ve Zeyne HES (Grup 6)Ancoker Su Ürünleri Yiyecek ve ‹çecek Kerevitafl G›da Türkiye %45,00 Temmuz 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaAral›k, Hamzal› ve Refladiye Enerji Energo - PRO Çek Cumhuriyeti %100,00 Nisan 10 407,0 Sat›n AlmaKaskat› HESAramex Türkiye Lojistik Aramex BAE %50,00 Aral›k 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaArby’s (Çelebi Restorant) Yiyecek ve ‹çecek TAB G›da Türkiye %100,00 Haziran 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaArena Bilgisayar Biliflim Redington Hindistan %49,40 Eylül 10 42,5 Sat›n AlmaArpaçay-Telek, Kiti HES Enerji Kisan ‹nflaat Türkiye G/D May›s 10 14,7 ‹flletme Hakk› Devri(Grup 19)Artesis Teknoloji Biliflim GE Energy ABD Aç›klanmad› Eylül 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaAvrasya Gaz Enerji Y›lmaz Hakan Karaday› (Özel Yat›r›mc›) Türkiye %27,50 Eylül 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaAvrupa fiafak Hastanesi Sa¤l›k Öztürk Ailesi (Özel Yat›r›mc›) Türkiye %50,00 Ekim 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaAyas Enerji Enerji OYAK Türkiye %51,00 Aral›k 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaAyd›n/Didim Günübirlik Tesis Alan› Turizm Adakale Turizm Türkiye %100,00 Ekim 10 2,4 ÖzellefltirmeAyd›n-Nazilli Jeotermal Sahas› Enerji Erdem Ortak Giriflim Grubu Türkiye G/D Nisan 10 20,3 ‹flletme Hakk› DevriAyd›n-Pamukören Jeotermal Sahas› Enerji Yi¤itler Enerji Türkiye G/D Nisan 10 48,8 ‹flletme Hakk› DevriAyd›n-Sultanhisar Jeotermal Sahas› Enerji Çelikler ‹nflaat Türkiye G/D Nisan 10 25,6 ‹flletme Hakk› DevriBabada¤ Elektrik Üretim ve Enerji Evonik Energy Services Almanya %40,00 Ocak 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaEzse Rüzgar Elektrik ÜretimBaflkent Do¤algaz Da¤›t›m Enerji MMEKA Türkiye %80,00 A¤ustos 10 1.211,0 ÖzellefltirmeBayburt, Çemiflgezek ve Enerji Boydak Enerji Türkiye G/D May›s 10 29,1 ‹flletme Hakk› DevriGirlevik HES (Grup 14)Besni, Derme, Erkenek ve Enerji Kayseri ve Civar› EDAfi Türkiye G/D May›s 10 13,8 ‹flletme Hakk› DevriKernek HES (Grup 13)Bianchi Bisiklet ‹malat Accell Group Hollanda %100,00 Kas›m 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaBis Enerji Enerji SGM Enerji Türkiye %50,00 Ocak 10 250,0 TMSFBizim Menkul De¤erler Finansal Hizmetler Boydak Holding Türkiye %50,50 Ekim 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaBodrum Princess Hotel Turizm Iskander Khalilov (Özel Yat›r›mc›) Azerbaycan %100,00 Temmuz 10 108,0 Sat›n AlmaBodrum Yal›kavak Turizm Turizm Profilo Sanayi Türkiye %5,33 Eylül 10 1,4 TMSFBo¤aziçi EDAfi Enerji ‹fl-Kaya - MMEKA Ortak Giriflim Grubu Türkiye %100,00 A¤ustos 10 2.990,0 ÖzellefltirmeBolu Çimento Samand›ra ‹malat Sinpafl Yap› Türkiye %100,00 Aral›k 10 5,7 Sat›n AlmaPaketleme Fabrikas›Bölünmez Petrolcülük (M-Oil) Enerji Milangaz Petrol Türkiye %70,00 Haziran 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaBorares Enerji Enerji Bat›çim Enerji Türkiye %95,00 Haziran 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaBorçelik ‹malat Borusan Grubu Türkiye %9,34 Kas›m 10 33,0 Sat›n AlmaBosphorus Gaz Enerji Gazprom Germania ve Almanya ve Türkiye %38,99 A¤ustos 10 Aç›klanmad› Sat›n Alma fien Ailesi (Özel Yat›r›mc›)Bünyan, Çamard›, P›narbafl› Enerji Kayseri ve Civar› EDAfi Türkiye G/D May›s 10 69,7 ‹flletme Hakk› Devrive S›z›r HES (Grup 10)Burgaz Alkollü ‹çecekler Ticari ve Yiyecek ve ‹çecek Mey ‹çki Türkiye %100,00 Eylül 10 62,5 TMSF‹ktisadi Bütünlü¤üBursa Anatolium AVM Gayrimenkul Corio Hollanda %100,00 Temmuz 10 227,0 Sat›n AlmaBursa TV ve Bursa FM Medya R.M.B. Radyo Televizyon Türkiye %100,00 A¤ustos 10 0,4 TMSFCabot ‹zmir Yaz›l›m Biliflim Vestel Türkiye %58,00 Mart 10 1,1 Sat›n Alma26 Birleflme ve Sat›n Alma ‹fllemleri - 2010 Raporu
 • 26. Hedef fiirket Sektör Sat›n Alan fiirket Ülke Hisse Oran› Aç›klanma Tarihi ‹fllem De¤eri ‹fllem Yap›s› (Milyon ABD$)Ça¤, Otluca ve Enerji Nas Enerji Türkiye G/D May›s 10 40,8 ‹flletme Hakk› DevriUludere HES (Grup 16)Çaml›bel EDAfi Enerji Kolin ‹nflaat Türkiye %100,00 fiubat 10 258,5 ÖzellefltirmeCarpe Diem Claros Hotel Turizm Grupo Onyria Portekiz %57,00 fiubat 10 35,0 Sat›n AlmaCeylan Giyim Tekstil Kamil Engin Yeflil (Özel Yat›r›mc›) Türkiye %92,00 Aral›k 10 101,6 Sat›n AlmaÇiçek Sepeti Biliflim Hummingbird Ventures Belçika %10,00 Aral›k 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaÇinili Hamam Turizm K›ska Holding Türkiye %100,00 May›s 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaClub Magic Life Kemer Turizm ‹fl GYO Türkiye %100,00 Aral›k 10 24,8 Sat›n AlmaImperial OtelConstab Middle East Polimer Kimya Astra Polymers Compounding Suudi Arabistan %100,00 May›s 10 7,5 Sat›n AlmaCoflkunöz Havac›l›k Savunma KMWE Hollanda %50,00 Temmuz 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaDamak Haz›r Yemek Yiyecek ve ‹çecek Sofra Haz›r Yemek Türkiye %50,00 Haziran 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaDamlasu Enerji Enerji Ergun Bal (Özel Yat›r›mc›) Türkiye %85,00 Aral›k 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaDe¤irmendere, Karaçay ve Enerji Ka-Fnih Enerji Türkiye G/D Haziran 10 7,0 ‹flletme Hakk› DevriKuzuculu HES (Grup 11)Denteks Tekstil Sanko Holding Türkiye %100,00 Temmuz 10 1,8 Sat›n AlmaDentistanbul Sa¤l›k Rhea Türkiye %100,00 Kas›m 10 0,2 Sat›n AlmaDepur Kimya Kimya Baalbaki Group Lübnan Aç›klanmad› Eylül 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaDere ve ‹vriz HES (Grup 8) Enerji Seba Ortak Giriflim Grubu Türkiye G/D May›s 10 5,7 ‹flletme Hakk› DevriDesmer Hizmetler TÜDAfi Ödeme Sistemleri Türkiye %87,79 Mart 10 4,9 Sat›n AlmaDerya Büro Malzemeleri ‹malat Holdham Fransa %70,00 Haziran 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaDiamed Diyaliz Sa¤l›k Fresenius Almanya %90,00 A¤ustos 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaDicle EDAfi Enerji Karavil - Ceylan ‹nflaat Türkiye %100,00 A¤ustos 10 228,0 Özellefltirme Ortak Giriflim GrubuDo¤al Elektrik Üretim Enerji Hamza Do¤an (Özel Yat›r›mc›) Türkiye %80,00 Eylül 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaDo¤an G›da ve Balaban G›da Yiyecek ve ‹çecek Nestle ‹sviçre %51,00 Aral›k 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaDo¤ufl GE GYO Gayrimenkul Do¤ufl Grubu Türkiye %25,50 Kas›m 10 28,0 Sat›n AlmaDomino’s Pizza Türkiye Yiyecek ve ‹çecek Turkven Türkiye %100,00 Eylül 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaDoysan Tar›m Ürünleri Yiyecek ve ‹çecek Bunge G›da Türkiye %100,00 Nisan 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaDS Smith Copikas Ka¤›t ‹malat Olmuksa Türkiye %100,00 May›s 10 6,8 Sat›n AlmaDünya Göz Hastanesi Sa¤l›k NBK Capital Kuveyt %30,00 Ocak 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaDünya Hal› Tekstil Beks Çorap Türkiye %100,00 Mart 10 8,2 Sat›n AlmaDYO Boya-Polyester Operasyonlar› Kimya Euroresins ‹sviçre %100,00 Ekim 10 1,2 Sat›n AlmaEce Türkiye Proje Yönetim Gayrimenkul Ece Group Almanya %48,00 Eylül 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaEden Meyve Suyu Yiyecek ve ‹çecek Eckes-Granini Almanya %50,00 Aral›k 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaEge Palas Turizm Aç›l›m ‹nflaat Türkiye %100,00 Kas›m 10 13,7 Sat›n AlmaEgeden G›da Perakende Migros Türkiye %100,00 fiubat 10 2,7 Sat›n AlmaElektronik Sanal Ticaret ve Biliflim Asseco SEE Polonya %99,99 Temmuz 10 3,3 Sat›n AlmaBiliflim Hizmetleri (EST)Elkon ‹malat Imtech Hollanda %100,00 Eylül 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaEnbat› Elektrik Üretim Enerji Kardemir Türkiye %100,00 Eylül 10 13,5 Sat›n AlmaEnergaz Enerji STFA Yat›r›m Holding Türkiye %46,50 May›s 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaEngil, Erçifl, Hoflap ve Enerji Nema Kimya - Espe Ortak Türkiye G/D May›s 10 50,1 ‹flletme Hakk› DevriKoçköprü HES (Grup 18) Giriflim GrubuEntek Elektrik Üretim Enerji AES ABD %49,62 Aral›k 10 136,5 Sat›n AlmaEnvitec Enerji Rhea Türkiye %33,40 fiubat 10 1,7 Sat›n AlmaEsendal ve Ifl›klar Enerji Demistafl Do¤u Elektrik Makina Türkiye G/D May›s 10 6,6 ‹flletme Hakk› Devri(Visera) (Grup 15)Esman Mudanya Yap› Sistemleri Hizmetler Buchen Umwelt Service Almanya %90,00 Eylül 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaEssentium Grupo Enerji Enerco Group Türkiye Aç›klanmad› Ocak 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaEti Elektrik Enerji Cogentrix ABD %50,00 fiubat 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaEuro Kimya Kimya Zschimmer & Schwarz Almanya %100,00 Ekim 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaEuro Sigorta Finansal Hizmetler Euro Yat›r›m Menkul De¤erler Türkiye %3,68 Ekim 10 0,5 TMSFExEngaz Y›ld›r›m Petrolcülük Enerji ‹pragaz Türkiye %100,00 Nisan 10 52,0 Sat›n AlmaFiba Sigorta Finansal Hizmetler Sompo Japan Insurance Japonya %99,07 Kas›m 10 341,1 Sat›n AlmaFiba Sigorta Finansal Hizmetler European Bank for ‹ngiltere %9,99 Aral›k 10 33,4 Sat›n Alma Reconstruction and DevelopmentFinans Finansal Kiralama Finansal Hizmetler National Bank of Greece Yunanistan %27,30 A¤ustos 10 54,0 Sat›n AlmaF›rat EDAfi Enerji Aksa Elektrik Türkiye %100,00 fiubat 10 230,3 ÖzellefltirmeFortis Bank Finansal Hizmetler TEB Türkiye Aç›klanmad› Kas›m 10 Aç›klanmad› BirleflmeForum Mersin Gayrimenkul Union Investment Almanya %35,00 Mart 10 93,0 Sat›n Alma Birleflme ve Sat›n Alma ‹fllemleri - 2010 Raporu 27
 • 27. Hedef fiirket Sektör Sat›n Alan fiirket Ülke Hisse Oran› Aç›klanma Tarihi ‹fllem De¤eri ‹fllem Yap›s› (Milyon ABD$)Framissima Boyal›k Beach Hotel Turizm Özkardefl Grup Türkiye %100,00 Nisan 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaFrigo-Pak Yiyecek ve ‹çecek Doysan Tar›m ve Türkiye %62,90 Eylül 10 1,5 Sat›n Alma Ali Haydar Güçlü (Özel Yat›r›mc›)Gala TV Medya CPC Medya Türkiye %100,00 Temmuz 10 0,6 TMSFGaranti Bankas› Finansal Hizmetler Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ‹spanya %24,89 Ekim 10 5.837,8 Sat›n AlmaGediz EDAfi Enerji ‹fl-Kaya - MMEKA Ortak Giriflim Grubu Türkiye %100,00 A¤ustos 10 1.920,0 ÖzellefltirmeGedizler Filo Kiralama Hizmetler Hedef Araç Kiralama Türkiye %100,00 fiubat 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaGenel Enerji Enerji UI Energy Güney Kore Aç›klanmad› Ekim 10 200,0 Sat›n AlmaGöksu, Bozk›r ve Enerji F›rat Enerji Türkiye G/D May›s 10 86,4 ‹flletme Hakk› DevriErmenek HES (Grup 7)Greens (9 adet ma¤aza) Perakende Migros Türkiye %100,00 Aral›k 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaGüney Difl Deposu Sa¤l›k Henry Schein ABD %50,00 Ekim 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaGüven Süt Beylikova Fabrikas› Yiyecek ve ‹çecek Tar›m ve Kredi Kooperatifleri Türkiye %100,00 Mart 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaHakkasan Restaurant Yiyecek ve ‹çecek Istanbul Doors Group Türkiye %100,00 Ocak 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaHarakl›, Pazarköy ve Enerji Sarar Giyim Türkiye G/D May›s 10 5,8 ‹flletme Hakk› DevriBozüyük HES (Grup 2)Hedef Alliance ‹laç Alliance Boots ‹ngiltere %10,00 Temmuz 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaHedef Menkul De¤erler Finansal Hizmetler X-Trade Brokers Polonya %100,00 May›s 10 1,5 Sat›n AlmaHidro Dizayn Hizmetler Lahmeyer International Almanya %51,00 Ekim 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaHobi Kozmetik, Zeki Plastik ‹malat Dabur International Hindistan %100,00 Temmuz 10 69,0 Sat›n Almave Ra PazarlamaHouse Apart Gayrimenkul Kerten ‹rlanda %50,00 fiubat 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaHunca Kozmetik ‹malat Jozy Holdings ve ‹ngiltere ve Türkiye %50,00 Eylül 10 Aç›klanmad› Sat›n Alma Tuncer Hunca (Özel Yat›r›mc›)Hyatt Regency Turizm Göktrans Turizm Türkiye %100,00 Nisan 10 137,0 ÖzellefltirmeHotel ‹stanbul‹çkale Enerji Elektrik Üretim Enerji Akenerji Elektrik Üretim Türkiye %99,99 Mart 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaICTS Global Güvenlik Türkiye Hizmetler Securitas ‹sveç %85,14 fiubat 10 Aç›klanmad› Sat›n Alma‹dil ‹ki Enerji Enerji Aksa Enerji Türkiye %100,00 Haziran 10 Aç›klanmad› Sat›n Alma‹letiflim Teknoloji Dan›flmanl›k (ITD) Biliflim Asseco SEE Polonya %99,66 Temmuz 10 11,2 Sat›n Alma‹nfomed Diyaliz Merkez Sa¤l›k Diaverum Almanya %100,00 Aral›k 10 Aç›klanmad› Sat›n Alma‹nform Elektronik Elektronik Legrand Group Fransa %100,00 Temmuz 10 Aç›klanmad› Sat›n Alma‹pek Giyim Ma¤azalar› Perakende CarrefourSA Türkiye %100,00 Haziran 10 29,3 Sat›n AlmaIRIS Telekom Telekomünikasyon Nokia Siemens Networks Finlandiya Aç›klanmad› Ekim 10 Aç›klanmad› Sat›n Alma‹skenderun Liman› Tafl›mac›l›k Limak Yat›r›m Holding Türkiye G/D Eylül 10 372,0 ‹flletme Hakk› Devri‹stanbul Anadolu Yakas› EDAfi Enerji MMEKA Türkiye %100,00 Aral›k 10 1.813,0 Özellefltirme‹znik-Dereköy, ‹negöl-Cerrah Enerji Kent Solar Elektrik Üretim Türkiye G/D May›s 10 6,6 ‹flletme Hakk› Devrive M. Kemalpafla-Suuçtu HES (Grup 1)JFK Hospital, ‹stanbul fiafak Sa¤l›k Hygeia Diagnostic & Yunanistan %100,00 Ekim 10 8,0 Sat›n AlmaHast. ve Göztepe fiafak Hast. Therapeutic CenterKaleNobel Ambalaj ‹malat Argus Capital Partners ‹ngiltere %50,00 Aral›k 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaKare D›fl Ticaret Otomotiv Karsan Türkiye %100,00 fiubat 10 Aç›klanmad› BirleflmeKar-En Karadeniz Elektrik Üretim Enerji Energo - PRO Çek Cumhuriyeti %100,00 Mart 10 26,0 Sat›n AlmaKartal Otel Marmaris Turizm Do¤ufl Turizm Türkiye %100,00 Ocak 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaKartek-Mekaser Dan›flmanl›k Enerji Tecpesa ‹spanya %100,00 Kas›m 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaKayadibi HES (Grup 9) Enerji ‹vme Elektromekanik Türkiye G/D May›s 10 7,6 ‹flletme Hakk› DevriKayaköy HES (Grup 3) Enerji Nema Kimya - Espe Türkiye G/D May›s 10 17,4 ‹flletme Hakk› Devri Ortak Giriflim GrubuKayalar Kimya Kimya Bancroft Group ‹ngiltere Aç›klanmad› Ocak 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaK›l›ç Deniz Ürünleri Yiyecek ve ‹çecek NBK Capital Kuveyt %20,00 Aral›k 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaKovada I - II HES (Grup 4) Enerji Aksu Enerji Türkiye G/D May›s 10 56,1 ‹flletme Hakk› DevriKristal Kola Yiyecek ve ‹çecek ‹hlas Holding Türkiye %41,00 Ocak 10 6,9 Sat›n AlmaKudret Enerji Enerji Nuh Enerji Türkiye %90,00 Aral›k 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaLe Chic FM Medya Dost Radyo Türkiye %100,00 A¤ustos 10 0,5 TMSFLuxottica Gözlük Sa¤l›k Luxottica Group ‹talya %35,16 Temmuz 10 79,0 Sat›n AlmaLykia Lodge Kapadokya Hotel Turizm ‹fl GYO Türkiye %100,00 Ekim 10 9,7 Sat›n AlmaMaçka Otel Turizm Demsa Türkiye %100,00 May›s 10 104,4 ÖzellefltirmeMad›mak Otel Turizm Sivas ‹l Özel ‹daresi Türkiye %100,00 Kas›m 10 3,9 Sat›n AlmaMakmarin Kafl Marina Turizm Tek-Art Kalam›fl Türkiye %50,00 Eylül 10 Aç›klanmad› Sat›n Alma‹flletmecili¤iMarmaris Imperial, Bodrum Imperial Turizm Türk Tur Türkiye %100,00 Aral›k 10 145 Sat›n Almave Belek Waterworld Otelleri28 Birleflme ve Sat›n Alma ‹fllemleri - 2010 Raporu
 • 28. Hedef fiirket Sektör Sat›n Alan fiirket Ülke Hisse Oran› Aç›klanma Tarihi ‹fllem De¤eri ‹fllem Yap›s› (Milyon ABD$)Mars Entertainment Group E¤lence Actera Lüksemburg %60,00 A¤ustos 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaMars Entertainment Group E¤lence Esas Holding Türkiye Aç›klanmad› Kas›m 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaMarsan G›da Yiyecek ve ‹çecek Y›ld›z Holding Türkiye Aç›klanmad› Kas›m 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaMasstafl Sunta ‹malat Y›ld›z Entegre A¤aç Sanayi Türkiye %50,00 Aral›k 10 15,6 Sat›n AlmaMaxi TV Ticari ve ‹ktisadi Bütünlü¤ü Medya Sebil Televizyon Türkiye %100,00 Mart 10 0,6 TMSFMedicine Hospital Sa¤l›k Nenehatun Hastanesi Türkiye %100,00 Mart 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaMega Ya¤ Yiyecek ve ‹çecek Bunge G›da Türkiye %100,00 Ocak 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaMeges Boya Kimya Aydo¤an Boya Türkiye %100,00 Ocak 10 4,3 Sat›n AlmaMemorial Sa¤l›k Grubu Sa¤l›k Argus Capital Partners ve ‹ngiltere ve Katar %40,00 A¤ustos 10 Aç›klanmad› Sat›n Alma Qatar First Investment BankMersu Su Ürünleri Yiyecek ve ‹çecek Kerevitafl G›da Türkiye %99,99 Temmuz 10 16,7 Sat›n AlmaMesa Hastanesi Sa¤l›k TOBB ve TOBB-ETÜ Türkiye %100,00 Haziran 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaMetis Biliflim Teleperformance Fransa %75,00 Mart 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaMikroelektronik Araflt›rma Biliflim Aselsan Türkiye %85,00 May›s 10 0,4 Sat›n Almave GelifltirmeMillenium Bank Finansal Hizmetler Credit Europe Bank Hollanda %95,00 fiubat 10 85,0 Sat›n AlmaMina Alç› ‹nflaat Knauf International Almanya %64,00 Temmuz 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaMondi Tire Kutsan Ka¤›t ‹malat Mondi Packaging ‹ngiltere %1,94 Ekim 10 23,3 Sat›n AlmaMTM Holografi ‹malat Sicpa Assan Türkiye %17,50 Ocak 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaMultinet Hizmetler Groupe Cheque Dejeuner Fransa %100,00 Ekim 10 90,0 TMSFMunamar Otel Marmaris Turizm Al Maselah Katar %100,00 Ocak 10 15,0 Sat›n AlmaMuradiye Elektrik Üretim Enerji Boydak Holding Türkiye %70,00 Eylül 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaMyTechnic Tafl›mac›l›k HNA Group ve Bravia Capital Çin ve ABD Aç›klanmad› Kas›m 10 Aç›klanmad› Aç›klanmad›Nefrogrup Diyaliz Sa¤l›k Diaverum Almanya %100,00 Aral›k 10 Aç›klanmad› Aç›klanmad›Netlog Lojistik Lojistik Gökalp Çak (Özel Yat›r›mc›) Türkiye %12,45 Ocak 10 10,7 Sat›n AlmaNetsafe Bilgi Teknolojileri Biliflim Rhea Türkiye %70,00 Eylül 10 0,7 Sat›n AlmaNewmont Alt›n Madencilik Madencilik Koza Alt›n Türkiye %99,84 Haziran 10 8,5 Sat›n AlmaNezih Kitap Perakende Ashmore ‹ngiltere Aç›klanmad› A¤ustos 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaNisan Elektromekanik Enerji Enerji Boydak Holding Türkiye %50,00 A¤ustos 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaNitromak DNX Kimya Kimya Incitec Pivot Avusturalya %50,00 Temmuz 10 97,1 Sat›n AlmaNortel Netafl Telekomünikasyon One Equity Partners ve Rhea ABD ve Türkiye %53,13 Ekim 10 68,0 Sat›n AlmaNS Madencilik Madencilik NTF ‹nflaat Türkiye %54,00 Mart 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaOrdu Ya¤ Yiyecek ve ‹çecek Altafl fiirketler Grubu Türkiye %100,00 Ocak 10 33,0 Sat›n AlmaOrtado¤u Liman ‹flletmeleri Tafl›mac›l›k Global Liman ‹flletmeleri Türkiye %60,00 Temmuz 10 49,3 Sat›n AlmaÖzel Keçiören Diyaliz Merkezi Sa¤l›k Diaverum Almanya %100,00 Haziran 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaÖzlem Tar›m Ürünleri Yiyecek ve ‹çecek Sanders Participations Fransa %15,00 May›s 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaPamuk Elektrik Üretim Enerji Nuh Enerji Türkiye %100,00 Aral›k 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaPark D›fl Ticaret ‹nflaat RPM International ABD %100,00 Eylül 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaPenkon G›da Yiyecek ve ‹çecek Penguen G›da Türkiye %25,00 A¤ustos 10 17,3 Sat›n AlmaPetroline Kimya Ali Akman (Özel Yat›r›mc›) Türkiye %99,00 Temmuz 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaPort Bodrum Yal›kavak Marina Turizm Palmali Grubu Azerbaycan %100,00 Aral›k 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaPetrol Ofisi Enerji OMV Avusturya %54,14 Ekim 10 1.392,0 Sat›n AlmaPRNet Halkla ‹liflkiler Hizmetler Ajans Press Türkiye Aç›klanmad› Ekim 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaAraflt›rma ve De¤erlendirmeProject House Medya Euro RSCG Worldwide ABD %51,00 Eylül 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaPronet Güvenlik Hizmetler European Security Investment Hollanda Aç›klanmad› Temmuz 10 Aç›klanmad› Sat›n Alma and ManagementRadyo 5 Medya NTV Avrupa Yay›nc›l›k Türkiye %100,00 Nisan 10 5,2 TMSFRamateks Metal ‹malat Mechel Rusya %100,00 May›s 10 3,0 Sat›n AlmaRay Sigorta Finansal Hizmetler Vienna Insurance Group ve Avusturya ve Hollanda %10,00 Eylül 10 20,0 Sat›n Alma TBIH Financial ServicesReysafl GYO Gayrimenkul Templeton ABD %5,93 Aral›k 10 6,1 Sat›n AlmaRoma Plastik ‹malat EGGER Holzwerkstoffe Avusturya %71,50 Haziran 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaRotaforte Uluslararas› Fuarc›l›k Medya United Business Media ‹ngiltere %65,00 Ekim 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaSABIC Polimer Kimya Petroline Türkiye %70,00 Mart 10 Aç›klanmad› Sat›n Almafieker Mortgage Finansman Finansal Hizmetler fiekerbank Türkiye %51,00 Aral›k 10 8,4 Sat›n AlmaSeta T›bbi Cihazlar Sa¤l›k Rhea Türkiye %84,14 Kas›m 10 3,5 Sat›n AlmaSeykar G›da Yiyecek ve ‹çecek Nazl› G›da Türkiye %75,00 Ocak 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaSFC Entegre Orman Ürünleri ‹malat Kronospan Avusturya %100,00 Eylül 10 Aç›klanmad› Sat›n Alma Birleflme ve Sat›n Alma ‹fllemleri - 2010 Raporu 29
 • 29. Hedef fiirket Sektör Sat›n Alan fiirket Ülke Hisse Oran› Aç›klanma Tarihi ‹fllem De¤eri ‹fllem Yap›s› (Milyon ABD$)S›rma Su Yiyecek ve ‹çecek Darby ABD Aç›klanmad› May›s 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaS-Oil-Aves Ortak Giriflimi Enerji NuStar Energy ABD %75,00 A¤ustos 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaSoli Gemi ‹nflaat Tafl›mac›l›k Enka ‹nflaat ve Çimtafl Çelik Türkiye %100,00 A¤ustos 10 20,0 Sat›n AlmaStar Medya Yay›nc›l›k ve Kanal 24 Medya Tevhit Karakaya (Özel Yat›r›mc›) Türkiye %51,00 Ekim 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaStröer Kentvizyon Reklam Medya Ströer Out-of-Home Media Almanya %40,00 Mart 10 69,0 Sat›n AlmaSungate Port Royal Otel Turizm Türk Özel Yat›r›mc›lar Türkiye %100,00 fiubat 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaSwissotel Bosphorus Turizm Anadolu Japan Turizm Türkiye G/D Kas›m 10 284,5 ‹flletme Hakk› DevriTaksim Savoy Otel Turizm CVK D›fl Ticaret Türkiye %100,00 fiubat 10 25,0 Sat›n AlmaTat Yeniflehir Fabrikas› Yiyecek ve ‹çecek Anadolu Efes Türkiye %100,00 Nisan 10 5,4 Sat›n AlmaTiryaki Agro Yiyecek ve ‹çecek Investcorp Bahreyn %20,00 Eylül 10 50,0 Sat›n AlmaTKS Ayval›k Ambalaj Üretim Tesisi ‹malat Sarten Ambalaj Türkiye %100,00 Mart 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaTNB Bilgisayar Biliflim Escort Teknoloji Yat›r›m Türkiye %28,52 May›s 10 21,3 Sat›n AlmaToprak ‹zolasyon Ticari ve ‹nflaat Knauf Insulation Almanya %100,00 Eylül 10 19,5 TMSF‹ktisadi Bütünlü¤üToprak Karo Bozüyük ‹nflaat Vak›fbank Türkiye %100,00 Temmuz 10 24,7 TMSFToroslar EDAfi Enerji Y›ld›zlar SSS Türkiye %100,00 Aral›k 10 2.075,0 ÖzellefltirmeTrabzon ve Giresun Çimento Aflkale Çimento Türkiye %100,00 Mart 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaHaz›r BetonTrakya EDAfi Enerji Aksa Elektrik Türkiye %100,00 A¤ustos 10 622,0 ÖzellefltirmeTrendyol Biliflim Mynet Türkiye %40 Temmuz 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaTropikal Bahçe ve Yiyecek ve ‹çecek Riverside Company ABD %100,00 Temmuz 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaEvcil Hayvan ÜrünleriTürkçe TV Ticari ve ‹ktisadi Bütünlü¤ü Medya Avrupa Müzik Türkiye %100,00 Mart 10 0,4 TMSFTurkland Bank Finansal Hizmetler BankMed Lübnan %9,00 Temmuz 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaTurkuaz ‹nflaat ve Turizm Turizm TUI Group Almanya %50,00 Mart 10 12,1 Sat›n AlmaTurunçova-Finike HES (Grup 5) Enerji Fides Enerji Türkiye G/D May›s 10 2,8 ‹flletme Hakk› DevriTurya¤ Yiyecek ve ‹çecek Besler G›da Türkiye %15,67 Ekim 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaUluda¤ EDAfi Enerji Limak ‹nflaat Türkiye %100,00 fiubat 10 940,0 ÖzellefltirmeUnica Teknoloji Yat›r›m Biliflim Escort Teknoloji Yat›r›m Türkiye %40,00 May›s 10 3,6 Sat›n AlmaÜnsa Ambalaj ‹malat Greif ABD Aç›klanmad› A¤ustos 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaUflak Ceyline Hospital Sa¤l›k Medical Park Türkiye %100,00 Ocak 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaVan Gölü EDAfi Enerji Aksa Elektrik Türkiye %100,00 fiubat 10 100,1 ÖzellefltirmeVita Ya¤, Yiyecek ve ‹çecek Aymar Türkiye Aç›klanmad› Ocak 10 Aç›klanmad› Sat›n AlmaBozkurt Reçel ve ÇapamarkaVolvo Otomotiv Türk Otomotiv Auto Sueco Group Portekiz %100,00 Temmuz 10 62,7 Sat›n AlmaWenice Kids Perakende Eurasia Capital Partners, Balkan Türkiye, %50,00 Ekim 10 70,0 Sat›n Alma Accession Fund ve Netherlands Romanya ve Development Finance Company HollandaYeflil Enerji Enerji Statkraft Norveç %5,00 May›s 10 7,0 Sat›n Alma 30 Birleflme ve Sat›n Alma ‹fllemleri - 2010 Raporu
 • 30. Raporun haz›rlanma prensipleriBu çal›flmada yer alan birleflme ve sat›n alma ifllemleri, 1 Ocak 2010 ila 31 Aral›k2010 tarihleri aras›nda görüflmeleri veya ihaleleri tamamlanm›fl ve aç›klanm›flifllemleri kapsamaktad›r.Gerçekleflen birleflme ve sat›n alma ifllemlerinin tümünün aç›klanmamas› ve ifllemlereiliflkin çeflitli kaynaklardaki verilerin birbiriyle tutars›zl›¤› bu raporda yer alanbilgilerin bir ölçüde eksik kalmas›na sebep olmaktad›r. Ancak yine de, özellikle ifllemde¤eri aç›s›ndan, bu raporda yer alan bilgilerin Türkiye’deki birleflme ve sat›n almafaaliyetlerini genel anlamda do¤ru bir flekilde yans›tt›¤› görüflündeyiz.Raporda yer alan bilgilerin derlenmesinde halka aç›k kaynaklar kullan›lm›fl olupyat›r›m bankalar›, dan›flmanlar ve yat›r›mc›lar ile yap›lan görüflmeler de dikkateal›nm›flt›r.Bu çal›flman›n haz›rlanmas› s›ras›nda: Görüflmeleri veya ihaleleri tamamlanm›fl olup yasal süreci devam etmekte olan ifllemler bu raporda yer almaktad›r. ‹halesi tamamlanm›fl olan özellefltirme ve TMSF ifllemleri, Özellefltirme Yüksek Kurulu veya Fon Kurulu karar› bekleniyor olsa dahi, tamamlanm›fl ifllem olarak kabul edilmifltir. Özellefltirme ‹daresi d›fl›nda di¤er kamu kurumlar› taraf›ndan ‹flletme Hakk› Devri yolu ile gerçeklefltirilen ifllemler listeye dahil edilmifltir. Grup flirketleri aras›nda gerçeklefltirilen birleflme ve devirler ile kredi borçlar›n›n yeniden yap›land›r›lmas› çerçevesinde finansal kurulufllar›n taraf oldu¤u ifllemler göz önüne al›nmam›flt›r. Türk menfleli flirketlerin yurtd›fl›nda yapt›klar› sat›n almalar ifllemler listesine dahil edilmemifltir. IMKB’den hisse sat›n alma ve ça¤r› yoluyla yap›lan sat›n almalar ifllemler listesine eklenmemifltir. Projelendirilmemifl arsa sat›fllar› ifllemler listesine dahil edilmemifltir. Birleflme ve Sat›n Alma ‹fllemleri - 2010 Raporu 31
 • 31. Ernst & Young Türkiye‹STANBULBüyükdere Cad.Beytem Plazafiiflli 34381 ‹stanbulTel : +90 212 315 30 00 +90 212 315 30 50 (pbx)Fax : +90 212 230 82 91ANKARAReflit Galip Cad. No: 53D: 3-4 Gaziosmanpafla06700 AnkaraTel : +90 312 447 21 11Fax : +90 312 447 27 73‹ZM‹RAkdeniz Mah. Halit ZiyaBulvar› No: 74 K: 2Yap› Kredi Sigorta ‹fl MerkeziAlsancak 35210 ‹zmirTel : +90 232 483 59 59Fax : +90 232 445 72 16BURSAKükürtlü Cad. Tan ‹fl MerkeziNo: 67 B Blok D: 1-216080 BursaTel : +90 224 232 00 03Fax : +90 224 232 23 96www.ey.comwww.vergidegundem.com
 • 32. Ernst & YoungAssurance | Tax | Transactions | AdvisoryErnst & Young Hakk›ndaErnst & Young, denetim, vergi, kurumsalfinansman ve dan›flmanl›k hizmetlerinde birdünya lideridir. 141.000 Ernst & Young çal›flan›ortak de¤erleri ve kaliteye olan sars›lmazinançlar› do¤rultusunda hizmet vermektedirler.Ernst & Young, çal›flanlar›n›n, müflterilerininve içinde bulundu¤u genifl çevrelerinpotansiyellerini tam olarak kullanmalar›nayard›mc› olarak fark yaratmaktad›r.Detayl› bilgi için:Senem Baflyurt+90 212 368 57 86senem.basyurt@tr.ey.comJülyet Yavuzaygen+90 212 368 55 09julyet.yavuzaygen@tr.ey.comwww.ey.com/trwww.vergidegundem.com© Ernst & Young 2011Tüm Haklar› Sakl›d›r.Ernst & Young, her biri ayr› birer tüzel kiflili¤e sahipErnst & Young Global Limited’e üye firmalardan oluflanglobal bir organizasyon olup tüm hizmetlerini bu üyefirmalar taraf›ndan sunmaktad›r.

×