FAnn Info 1/2006

1,288 views
1,221 views

Published on

Vánoční číslo časopisu FAnn parfumerie v České republice ... www.fann.cz

Published in: Travel, News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,288
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

FAnn Info 1/2006

  1. 1. INFO-2006 12.1.2006 13:50 Stránka 1 >Od Tvého Valent˘na Inspirace nejen pro zamilované >Jaro u Diora Trendy, péãe, vÛnû >Kouzlo purpuru Nov˘ dámsk˘ HUGO BOSS >Elixír krásy pro Helenu Vondráãkovou >... nejen pro Popelku Historie témûfi románová
  2. 2. INFO-2006 12.1.2006 13:50 Stránka 2 editorial C O N T E M P O R A RY I TA L I A N J E W E L L E R S FAnn parfumerie najdete: âeská republika: www.fann.cz Brno Malinovského nám. 5; nám. Svobody 4; OD Centrum, KobliÏná 24; tfi. Kpt. Jaro‰e 7 • âeské Budûjovice IGY Centrum, PraÏská tfi. 24 • âesk˘ Tû‰ín Hlavní 19 • HavlíãkÛv Brod Hyperno- va, Strojírenská 3581 • Hradec Králové EuroCentrum, Víta Nejedlého 10; HyperTesco, Ra‰ínova tfi. 1669 • Karviná OC Karviná, NádraÏní 4a • Liberec Hypernova, âeské mládeÏe 456 • Olomouc Prior IK, 8. kvûtna 24; Olympia Olomouc, Olomoucká 90 • Opava OC Silesia, Tû‰ínská 44 • Ostrava Interspar, Horní 87; NC Karolína, Vít- kovická 3; OD Tesco, Tfiebovická 5554; Prior IK, Masarykovo nám. 15 • Pardubice OD Grand, nám. Republiky 1400 • PlzeÀ Pfiiznávám bez muãení – miluji ragama - obuvníka fimov˘ch Hypernova, Gerská 24 • Praha DÛm znaãkové módy, Václavské nám. ten okamÏik, kdy se zima defini- hvûzd a celebrit. 58; Kotva, nám. Republiky 8; OD Tesco, Národní 26; OKC Eden, tivnû odporouãí a vy pfii nádechu Pokud vám mohu radit, vy‰etfie- U Slávie 1527; Palác Flóra, Vinohradská 149; Prior IK, Budûjovická zjistíte, Ïe vzduch voní jarem. te si na listování nov˘m FAnn 64; ·tûpánská 39; Václavské nám. 62 • Prostûjov OG Arkáda, Vzápûtí se objeví první petrklíãe, Infem dost ãasu – po‰lete rodinu Koneãná 23; Prior IK, Dukelská brána 7 • Ústí nad Labem OD Sever, Mírové nám. 27 • Zlín Prior IK, T. G. Masaryka 6 rozkvetou koãiãky a v‰echno tak do zoo nebo pfiítele na bowling. Kosmetické salóny Art of Beauty: Brno Meãová 6, • Praha FAnn nûjak volnûji d˘chá, takÏe rázem K tomu si uvafite tfieba kávu, parfumerie, Palác Flóra, Vinohradská 149 máte pocit, Ïe by to chtûlo osla- nalijte si sklenku dobrého vína Kosmetick˘ salón MATIS Paris: Brno FAnn parfumerie, nám. Svo- vit nûjakou zmûnou. Tfieba zbru- a vydejte se s námi do svûta body 4 su novou vÛní, jin˘m odstínem krásy a vÛní – do svûta, kde vás rtûnky nebo kompletní v˘mûnou vÏdy rádi uvítáme a budeme se Slovenská republika: www.fann.sk líãení. Ale jak se vyznat v tûch snaÏit splnit vám i zázraky na Banská Bystrica Dolná 11; Národná 2 • Bratislava AUPARK, Einstei- desítkách novinek, které se poãkání. A to jen proto, Ïe va‰e nova ulica; BC Apollo, Mlynské Nivy; OC Danubia, Panónska cesta; OC Shopping Palace; OD Dunaj, Nám. SNP 30; Polus, Vajnorská ulica; právû dostávají do parfumerií? spokojenost nás zavazuje. Nas- Tesco, Panónska 9; Ventúrska 12 • Brezno M. R. ·tefánika 23 • Není tfieba dûlat si tûÏkou hlavu – hledanou v na‰em voÀavém krá- Dunajská Streda Obchodná 2384/18 • Ko‰ice OC Cassovia, Pri právû proto, abyste si se v‰ím lovství prachárni 4; OC Galéria, Toryská ulica; OC Optima, Moldavská 32; BULGARI.COM vûdûli rady, pfiichází nové ãíslo OD Dargov, ·túrova 1 • Liptovsk˘ MikulበNám. Osloboditeºov 13; magazínu FAnn Info. A protoÏe OD Prior, ·túrova ul. • Luãenec OD Prior, Novohradská 4 • Martin OD Prior, Nám. SNP 2 • Michalovce Nám. Osloboditeºov 5 • nechceme jen radit a doporuão- Nové Zámky M. R. ·tefánika 6 • Partizánske OD Prior, Nám. vat, ale i trochu pobavit a moÏná SNP 1 • Pezinok Radniãné nám. 1 • Pie‰Èany OD Prior, A. Hlinku 46 maliãko inspirovat, najdete • Poprad 1. mája 4; OD Prior, Nám. Sv. Egídia 12 • PovaÏská v nûm i voÀav˘ horoskop a pfií- Bystrica OD Prior, Centrum 3/5 • Pre‰ov Tesco, Ko‰ická 6 • Prie- RNDr. Anna Kokolusová bûh slavného Itala Salvatore Fer- za FAnn parfumerie âR vidza OD Prior, Nám. Slobody; Tesco, NábreÏná ulica • RoÏÀava Billa, Ko‰ická 56 • RuÏomberok Mostová 15 • ·aºa Hlavná 45 • Topoºãany ·túrova 6 • Trenãín OD Prior, Vajanského 4; Sládkovião- va 6 • Trnava OZC Max, F. Urbánka; Tesco, Veterná 40 • Zvolen Nám. SNP 12; OD Prior, Nám. SNP 2497 • Îiar nad Hronom OD Prior, SNP 108 • Îilina Mydlárska 3; Tesco, Ko‰ická cesta 3 OBSAH: Kozmetick˘ salón: Banská Bystrica Dolná 11 • Bratislava OC Shopping Palace • Trenãín Sládkoviãova 6 3 Úvod, Z titulní strany, Kontakty 4 Od Tvého Valent˘na, tipy na svatovalent˘nské Ve‰keré nabídky uvedené ve FAnn Info 1/2006 platí ve FAnn dárky a bonus parfumeriích âR do vyãerpání zásob. Dárky ani slevy nelze sãítat. 5 DIOR FAnn parfumerie si vyhrazují právo zmûny. Kompletní nabídku FAnn parfumerií naleznete na www.fann.cz. Máte-li jak˘koliv dotaz ãi pfiipo- 6 T. Mugler, Kenzo, Byblos, Laura Biagiotti, mínku, napi‰te nám na info@fann.cz nebo FAnn parfumerie, s. r. o., Hermes, S.J. Parker Jandáskova 24, 621 00 Brno. Na obálku nebo do pfiedmûtu e-mailu 7 Chanel, Lalique, Givenchy, Lanvin napi‰te heslo „Info”. V˘tisk je neprodejn˘. 8 Escada, Lamborghini, Cacharel, Vydávají FAnn parfumerie, s. r. o. Dal‰í ãíslo vyjde v kvûtnu 2006. A. Banderas, D. Beckham 9 Bvlgari, S. Ferragamo, E. Ungaro, Jacomo Z titulní strany: 10 HUGO BOSS, Lacoste, Valentino 11 HUGO Pure Purple, Toyota 12 Matis – promûna, novinky, Imedeen 13 LA PRAIRIE – Helena Vondráãková, novinky, Sisley strana 4 14 Jarní probuzení, JUVENA – novinky, Clarins, Bio-Alpine strana 5 15 Max Factor, P. Cardin, L’Oreal, Morgan, Air Stocking, Solingen strana 11 16 Moschino, L. Soprani, Pal Zileri, Versace strana 13 17 Nokia strana 19 18 - 19 VoÀav˘ horoskop, Jarní soutûÏ, T˘den s…, Nejen pro Popelku Na titulní stránce pfiedstavuje Max Factor nové jarní líãení PURE AQUA. THE NEW FRAGRANCE FOR MEN AND WOMEN 3
  3. 3. INFO-2006 12.1.2006 13:50 Stránka 4 tipy na valent˘sk˘ dárek vybíráme pro vás OD TVÉHO VALENT¯NA … Je to tak trochu paradox, ale u vzniku svátku v‰ech zamilovan˘ch byla touha neválãit a dokonce i muãednická smrt. KdyÏ si pr˘ fiímsk˘ císafi Claudius II. (268-270) uvûdomil nechuÈ mlad˘ch muÏÛ vzdát se tepla rodinného krbu a nechat se naverbovat do armády, vyhlásil podle legendy zákaz uzavírání manÏelství. Zákaz – nezákaz, na‰el se jist˘ knûz jménem Valent˘n, kter˘ v oddávání pokraãoval. Záhy se v‰ak dostal do vûzení a hrozila mu poprava. KdyÏ se zpráva o zatãení oblíbeného knûze roznesla po sedmi fiímsk˘ch pahorcích, pfiicházelo pod rou‰kou tmy k vûznici mnoho zamilovan˘ch a Valent˘n je oddával pfies vûzeÀské okno. Ráno byly kamenné stûny pevnosti ozdobeny psan˘mi vzkazy, kvûtinami a drobn˘mi dárky. Valent˘nova popularita pfierostla do té míry, Ïe byla nafiízena jeho okamÏi- tá poprava – a ta se údajnû konala právû 14. února. Tûsnû pfied svou smrtí pr˘ je‰tû stihl muãedník poslat vzkaz pode- psan˘ „od Tvého Valent˘na“ dcefii svého Ïaláfiníka, kterou mûl sv˘mi modlitbami uzdravit ze slepoty a zamilovat se do ní. Dodnes je patronem v‰ech milujících a ãisté, oddané lásky a barva jeho krve se stala symbolem pro typickou valent˘n- skou ãerveÀ. Kofieny dne‰ního svátku sv. Valent˘na mÛÏeme najít právû v antickém ¤ímû, kdy byla v polovinû února oslavo- „âIST¯ vána bohynû Juno, ochránkynû Ïen, matek a rodinného krbu. Pozdûji se ve veselém masopustním období roz‰ífiil mezi JED“ mlad˘mi lidmi, ktefií se báli oslovit svou vyvolenou ãi svého vyvoleného pfiímo, zvyk pfiedávat si malé dáreãky ãi vzkazy. K renesanci zájmu o svatého Valent˘na do‰lo v 19. století v Anglii a ve Spojen˘ch státech. Pfiáníãka se tehdy Nabídne-li DIOR Ïenû „ãist˘ malovala ruãnû a zdobila se ornamenty, mofisk˘mi mu‰liãkami, korálky ãi su‰en˘mi kvûty a parfémovala se. Australané jed“, dotyãná mu rychle pod- si pro zmûnu potrpûli na navonûné valent˘nské figurky vyrobené ze saténu a látkov˘ch kvûtÛ. lehne. Poku‰ení v nûm skryté Neodmysliteln˘m prÛvodcem souãasn˘ch svatovalent˘nsk˘ch pfiání jsou sladkosti (pfiedev‰ím ãokoláda mají na svûdomí sicilská ve tvaru srdce), kvûtiny a samozfiejmû také vÛnû – právû jimi mÛÏeme nejlépe vyjádfiit, jak je na‰e láska ryzí a stálá… mandarinka, sladce vonící kvûty pomeranãe a melodic- ká nóta ambergrasií utvrzená v samém základu vÛnû pfií- LA PRAIRIE UNGARO JUVENA MORGAN tomností santálového dfieva. V‰echna Diorova síla pfied- „IN“ NA JA¤E stavivosti a pfiekvapení je zde Darujte své vyvolené nádhernou Krátk˘, ale o to intenzivnûj‰í Îena se chce líbit v kaÏdém vûku âerstvû zamilovaní nevidí, nesly- Pfiivítejte jaro barevn˘mi trendy DIOR! Módní a pfiitom funkãní stfiíbfiit˘ náramek, – v perleÈovém flakónu plném kytici vzácné vÛnû SILVER RAIN moment naprostého souznûní – její pleÈ je pro ni srdeãní záleÏi- ‰í a nejrad‰i by se stále objímali v sobû skr˘vá lesky na rty ve dvou sladûn˘ch odstínech Urban Chic a Street Charm. neodolateln˘ch tónÛ pohád- luxusní ‰v˘carské kosmetické vyjadfiují „zamilované“ vÛnû tostí. Proto ji mÛÏete ke svátku a drÏeli jeden druhého v náruãí, Jemnû rozkvetlé tváfie jsou v˘sledkem doteku Diorblush: broskvového Sassy Apri- kové PURE POISON. cot a rÛÏového Fresh Pink. Hlubok˘ pohled získáte s oãními stíny v dokonale vyla- znaãky LA PRAIRIE. V originálnû apparition a apparition homme zamilovan˘ch pfiekvapit dárkovou aby cel˘ svût vûdûl, Ïe právû oni dûn˘ch duech: modrozeleném DiorCraze a fialovoslézovém DiorMind. Oãní linky pojatém flakónu ve tvaru stfiíbrné z dílny renomovaného módního kazetou JUVENANCE VITAMIN dva patfií k sobû – právû tak jako EdP 30 ml 1.430,- Kã nejsou zdaleka hudbou minulosti, zkuste nové Style Liner. Plné rty s mokr˘m efek- návrháfie Emanuela Ungaro. CARE SET stylovû srdcového dva flakóny MORGAN de toi EdP 50 ml 2.250,- Kã tem jsou v˘sledkem Dior Addict Ultra Gloss, dáváte-li ale pfiednost rtûnkám, pak je Zatímco JI okouzlí kazeta v cenû tvaru, která obsahuje dva ‰piãko- HOMME a MORGAN de toi EdP 100 ml 3.170,- Kã tu Rouge Dior Addict v nûkterém ze ãtyfi nov˘ch odstínÛ. flakónu zdobeného ryzím, vé v˘Ïivné pfiípravky pro kom- FEMME. A na závûr nezapomeÀte ani na nehty nalakované Dior 24-karátov˘m zlatem, která plexní péãi o suchou pokoÏku: SPECIÁLNÍ AKCE PRO Addict Nail Enamel. navíc obsahuje i nûÏnû parfémo- Day Care Concentrate (50 ml) ZAMILOVANÉ: vané tûlové mléko a jemnû pûni- a Night Care Concentrate (50 ml). zakoupíte-li od 1.2. do 14.2. v˘ sprchov˘ gel, JEMU udûlá 2006 pánskou toaletní vodu Juvenance Vitamin Care Set radost dárkové balení, kde mimo MORGAN de toi za 2.299,- Kã toaletní vody objeví i sprchov˘ HOMME (125 ml (oproti samostatnému nákupu gel. za 1.599,- Kã), obou krémÛ u‰etfiíte 699,- Kã) získáte navíc Dárková kazeta apparition (EdP ZDARMA dám- 50 ml + tûlové mléko 50 ml + kapky se skr˘vá omamná jem- sprchov˘ gel 50 ml) pouze skou MORGAN de toi FEMME NETRAPTE SE nost kvûtinov˘ch tónÛ gardénií, za cenu parfémové vody 2.199,- Kã (50 ml) v hodnotû P¤ED tuberóz a jasmínu. SvÛdnost propÛjãuje dotek vanilky, jenÏ Dárková kazeta apparition 1.399,- Kã. ZRCADLEM podrÏí celou kompozici je‰tû homme (EdT 50 ml + sprchov˘ Mimické vrásky, „straãí noÏky” dlouho v pamûti. Spolu se gel 50 ml) pouze za cenu toalet- v koutcích oãí, vertikální vrásky, SILVER RAIN parfémovan˘m ní vody 1.399,- Kã hluboké vrásky na ãele – pfiestaÀ- tûlov˘m krémem a SILVER RAIN te se s nimi trápit pfied zrcadlem vonnou svíãkou posune parfé- a obraÈte se na experta – DIOR mová voda SILVER RAIN va‰i Capture R60/80TM Filler. Pomocí svatovalent˘nskou oslavu do zesíleného úãinku „Double Pulling vy‰‰ích sfér. Power” Bi-Skin a díky silikonov˘m SILVER RAIN – to je ‰ance, jak mikrokuliãkám a commiphora oleji Ïenû svého srdce originálnû sdûlit: „Miluji Tû!“ VALENT¯NKA vyzrajete i na hluboké vrásky, které jsou v první fázi rychle vypl- LANVIN nûny. Poté jsou mechanicky SILVER RAIN EAU DE PARFUM Potû‰te muÏe sv˘ch snÛ hned PRO VÁS! „vytaÏeny“ vzhÛru a následnû je PURSE SPRAY dvojnásob – pokud od 1. do 14. Dívce ãi Ïenû, která miluje jiskfiivou celá pokoÏka perfektnû vypnutá (kabelková verze) 3x7,5 ml února zakoupíte 100 ml pánské svûÏest, udûlejte radost dárkovou Na‰ím svatovalent˘nsk˘m pozdra- díky „nadzvednutí“ dna vrásky. 2.790,- Kã toaletní vody apparition homme kazetou LANVIN Éclat d’Arpege ` vem pro vás je speciální kupón Jako poslední krok va‰eho bûÏ- znaãky UNGARO, získáte k ní (EdP 30 ml + parfémované tûlové na -14% z ceny v‰ech vÛní a kos- ného o‰etfiení pleti do ní ráno SILVER RAIN EAU DE PARFUM mléko 50 ml) pouze za cenu par- a veãer vklepejte lehce prsty malé ZDARMA praktickou sportovní metiky zakoupen˘ch od 1. – 14.2. SPRAY 50 ml fémové vody 1.399,- Kã mnoÏství Capture R60/80TM Fil- ta‰ku Emanuel Ungaro. 2006 ve v‰ech kamenn˘ch FAnn ler, poãkejte nûkolik minut a poté 3.890,- Kã parfumeriích. Kupón najdete aplikujte make-up. Celkov˘ efekt OKO - DO DU·E OKNO na www.fann.cz, vytisk- podpofite kombinací s dal‰ími pfií- SILVER RAIN PERFUMED nûte si ho a pfiedloÏte pravky linie Capture Bi-Skin Insi- V novém „kabátû“ v barvû pÛlnoãní modfii ozdobeném holografick˘mi iniciálami CD BODY CREAM 200 ml se pfiedstavuje paleta oãních stínÛ pro umocnûní v˘razu va‰ich oãí 5 Colours. Pûti- pfii va‰em nákupu. de. Capture R60/80TM Filler 4.190,- Kã mÛÏete pouÏít také pfies ce sladûn˘ch barev je rozvrÏena do geometrického vzoru a doplnûna dvûma stfiíbr- make up jako „retu‰” bûhem n˘mi aplikátory. Nechybí ani praktické panoramatické zrcátko, ve kterém vidíte obû SILVER RAIN SCENTED dne. oãi najednou. Pro jaro jsou nachystány hned dvû nové varianty: CANDLE 150g Tender Chic - odstíny v rÛÏové a hnûdé pro pfiírodnû smysln˘ vzhled. 2.790,- Kã Precious Hope* - odstíny v modré a zelené pro hru svûtla a stínu *limitovaná edice 4 5
  4. 4. INFO-2006 12.1.2006 13:50 Stránka 6 SAMETOVÁ SVÒDNOST P¤ITAHUJE Sametovû smysln˘ hlas mladé francouzské hereãky Anny Mouglalis se stal inspirací pro novou vÛni ALLURE SENSUELLE – mnohem svÛdnûj‰í a intimnûj- ‰í interpretaci vÛnû znaãky CHANEL. Na rozdíl od pÛvodní ALLURE je nová varianta tajemnû a hfiejivû dráÏdivá a pfiitom étericky záfiivá. Její lehké, kvûtinovû orientální ladûní zdÛrazÀuje pfiirozenou smyslnost a emoce kaÏdé Ïeny, která se rozhodne pro úchvatnou kombinaci bergamotu, citrusu a sicilské mandarinky s bulharsk˘mi a tureck˘mi rÛÏemi, indick˘m a egypt- sk˘m jasmínem a irisy. Orientální, sametovû hfiejiv˘ akord vychází ze spojení vanilky s ambrou a paãuli, kdeÏto pfiítomnost haitského vetiveru, rÛÏového pepfie a kadidla dodává ALLURE SENSUELLE charakteristic- k˘, sluneãnû kofienit˘ tón. ãist˘ parfém Allure Sensuelle 3.000,- Kã vapo EdP 50 ml 2.440,- Kã vapo EdP 100 ml 3.470,- Kã tûlová emulze 200 ml 1.270,- Kã Dívkám a Ïenám, které si potrpí na mnohdy pfiekvapivé, Vù¤ÍTE V NADP¤IROZENO? leã pÛsobivé módní kombinace, je urãena nová dámská vÛnû BYBLOS WOMEN. I ona je skvûlou esencí pfiekvapi- Pak je pfiímo vám urãena vÛnû – talisman z jin˘ch sfér – pocházející z umûlecké dílny Thierry Muglera v˘ch kontrastÛ, která bude doprovázet svou okouzlující Chanel Allure Sensuelle bude k dostání od 1.3.2006. nositelku po cel˘ den a podtrhovat její jiskfiivou a Ïivou, ale nazvaná ALIEN. Pozoruhodná sluneãní kompozice kvûtinovû dfievit˘ch a ambrov˘ch tónÛ smyslnû vábí i nûÏnou a svÛdnou Ïenskost. Ovocné tóny v hlavû vÛnû indick˘m jasmínem sambac, ka‰mírsk˘m dfievem a bílou ambrou. Dojem umocÀuje flakón ametystové naplÀují vzduch slavnostním pocitem pln˘m sluneãních barvy symbolizující meditaci a pokoj. paprskÛ, kter˘ vzápûtí stfiídá srdce pojaté jako lahodn˘ kvûtinov˘ koktejl. Nezamûniteln˘ základ odkr˘vá nûÏnou EdP 30 ml 1.700,- Kã EdP (náplÀ) 60 ml 2.300,- Kã sílu ambrovû dfievit˘ch tónÛ. Objevte rozko‰nicky smysln˘ Orient v nové dámské vÛni LALIQUE LE EdP (plniteln˘) 30 ml 2.400,- Kã sprchov˘ gel 200 ml 1.150,- Kã PARFUM obdafiené maximální svÛdností. V pozoruhodném flakónu zdo- EdP (plniteln˘) 60 ml 3.100,- Kã koupel 125 ml 1.650,- Kã EdT 75ml 1.499,- Kã EdT mini 10ml + náplÀ 10ml 599,- Kã PRESENTS beném „Masque de Femme“ je skryt opojn˘ koktejl záhadn˘ch a fasci- nujících tónÛ vavfiínu a bergamotu ozvlá‰tnûn˘ch ãerstvû rozdrcen˘mi zrnky ãerveného pepfie, které korunuje krémová nóta santálového dfieva. EdP 50 ml 2.290,- Kã EdP 100 ml 3.390,- Kã V ¤ÍMSKÉM STYLU Exkluzivním dárkem se mÛÏe stát limitovaná edice kfii‰Èálového flakónu Jak˘koliv voÀav˘ nákup z dámsk˘ch linií LALIQUE DE LALIQUE 2006 Psyche. Jedineãn˘ umûleck˘ artefakt luxusní italské znaãky LAURA BIAGIOTTI ve spojení s nûÏnû svÛdn˘m parfémem existuje jen v nûkolika stovkách nad 1.500,- Kã doprovází ZDARMA dárek kusÛ Ïádan˘ch sbûrateli mimofiádn˘ch kfii‰Èálov˘ch soliterÛ z celého v podobû deospreje AQUA DI ROMA (150 svûta. ml). Pro nákup z pánsk˘ch linií ve stejné Limitovaná edice LALIQUE DE LALIQUE 2006 Psyche hodnotû je pro zmûnu pfiipraven pánsk˘ parfém 85 ml 29.280,- Kã deosprej AQUA DI ROMA UOMO (150 ml). K dostání pouze ve vybran˘ch FAnn parfumeriích. EGYPT JE VÁM BLÍZKÁ ` Po loÀské úspû‰né limitované edici LANVIN Éclat d’Arpege ozdobené NEJSOU JEN ROMANTIKA? prstenem pfiichází nyní nov˘ módní hit – jiskfiivou parfémovou vodu ` Éclat d’Arpege zdobí originální LANVIN „srdíãková“ broÏ v módní slé- PYRAMIDY THE NEW FRAGRANCE FOR MEN zové barvû. AÈ uÏ se jí rozhodnete ozdobit sako ãi kabelku, budete nejen bûhem jara „IN“. A SAHARA, Pak pfiivfiete oãi a nechte se uná‰et hedvábn˘mi tóny Ïensky elegantní vÛnû LOVELY SARAH JESSICA ` LANVIN Éclat d’Arpege limitovaná edice (EdP 50 ml) za 1.799,- Kã K dostání od února 2006 PARKER. V fií‰i fantazie vás uvítají svûÏí mandarinka ale také mocn˘ Nil. Jeho ostrovy a bergamot, jimÏ sekunduje nûha rÛÏového dfieva kom- VÍTEJTE V NEODOLATELNÉM Stylov˘m dárkem v podobû cenovû v˘hodné kazety mÛÏete potû‰it plné zelenû se staly inspirací pro ojedinûlou vÛni UN JARDIN SUR binovaná s lahodn˘m dou‰kem jableãného martini okrá‰leného krémovou orchidejí. Obl˘ flakón korunovan˘ SVùTù GIVENCHY! muÏe, ktefií propadli kouzlu pánské vÛnû LANVIN: ` Arpege Homme – EdT 50 ml + balzám po holení 150 ml – 1.399,- Kã Nenapodobiteln˘ styl VERY IRRÉSISTIBLE GIVENCHY for Men K dostání od 1.4. 2006 LE NIL francouzské znaãky fasetov˘m uzávûrem a zdoben˘ hedvábnou stuhou vychází z doteku francouzské klasiky a spontánnosti amerického HERMñS. Hlavní roli v ní hraje okouzluje starobylou romantikou a rÛÏovozlatou krabiã- stylu. Nová pánská vÛnû staví na kontrastech smyslnû dfievit˘ch tónÛ rÛÏov˘ lotos obklopen˘ svûÏestí ku, v níÏ je uschován, zdobí autogram Sarah Jessicy se zelen˘m podtextem, díky ãemuÏ se rozvíjí na kaÏdé muÏské zeleného manga, lehce nahofi- Parkerové. Zakoupíte-li si bûhem pokoÏce naprosto individuálnû. Svou roli hraje i fascinující zelen˘ klého grepu, vonného pu‰kvorce února a bfiezna vÛnû odstín flakónu záfiící jako paprsek laseru, zrozen˘ v kontrastu mezi stí- i jemnû koufiového kadidla EdP 30 ml 1.025,- Kã ãi koupelové pfiípravky nem a svûtlem. a vzrostl˘ch sykamor. EdP 50 ml 1.440,- Kã znaãky LANVIN v hodnotû EdP 100 ml 1.920,- Kã nad 2.000,- Kã, získáte ori- EdT 50 ml 1.580,- Kã tûlové mléko 200 ml 705,- Kã ginální de‰tník téÏe znaãky. EdT 100 ml 2.300,- Kã EdT 50 ml 1.990,- Kã koupelov˘ a sprchov˘ gel 200 ml 675,- Kã deodorant stick 770,- Kã Uvedené ceny jsou pfiibliÏné. voda po holení 1.590,- Kã 6 7
  5. 5. INFO-2006 12.1.2006 13:51 Stránka 8 HURÁ SVEZTE SE STYLOVù TAJEMSTVÍ âERVENÉHO âAJE DO Premiérovû se v âeské republice pfiedstavuje dvojice nov˘ch vÛní Tonino Lamborghini, znaãky proslulé nejen díky sv˘m jedineãn˘m Po zeleném a bílém nastává ãas ãerveného ãaje. BVLGARI uvádí novou unisexovou vÛni Eau Parfumée au thé rouge – její svÛdné tajemství tkví v kombinaci vzru‰ujících ingre- CONTEMPORARY ITALIAN JEWELLERS BIKIN ! sportovním vozÛm. Toaletní vody OVERALL jsou urãeny Ïenám a muÏÛm vyznávajícím souãasn˘ Ïivotní styl diencí. RÛÏov˘ pepfi dodává bezprostfiednû dotek jiskfiivé pikantnosti podtrÏené svûÏími tóny pomeranãe a bergamotu. Poté pfiichází ãas pro odkrytí samotné du‰e vÛnû sloÏe- a prvotfiídní jakost. Jemnû nazlátlá né z akordu dvou ãerven˘ch ãajÛ – jihoafrického rooibose a ãerveného ãínského yunna- OdváÏná krása v bikinách, která si uÏívá havajské- OVERALL for Women je zaloÏena ho slunce a osvûÏujících mofisk˘ch vln, se stala nu, vÛbec poprvé pouÏitého ve svûtû parfémÛ. Hebce svÛdné srdce obohacuje ‰Èavnat˘ na elegantním spojení ãerstvého inspirací pro novou letní edici módních vÛní Escada jablka a zázvoru s jemn˘m dote- fík korespondující s hlub‰ími tóny vla‰sk˘ch ofiechÛ a piÏma. Právû toto spojení vytváfií nazvanou prostû PACIFIC PARADISE. Citrusovû kem magnólie a nûÏnû Ïensk˘mi základ okouzlující du‰e Eau Parfumée au thé rouge. kvûtinová vÛnû nás rázem pfienese do tropického tóny vzácn˘ch dfiev. Namodralá Spolu s elegantnû estetick˘m flakónem naznaãuje „ãerven˘ ãaj“ vstup do nové dimenze ráje, kde právû dozrávají limetky, ananas, Ïidovské pánská OVERALL for Men moderního stylu. tfie‰nû a kokos. Spolu s banánov˘m kvûtem a cuk- je pro zmûnu perliv˘m citruso- v˘m koktejlem harmonicky EdC 50 ml 1.499,- Kã rovou vatou tvofií „rajsk˘ koktejl“ pln˘ svobody, EdC 100 ml 2.199,- Kã prostoupen˘m svûÏestí ãajo- zábavy, vá‰nû a kouzel. tûlové mléko 200 ml 1.299,- Kã v˘ch lístkÛ. Obû linie jsou doplnûny vybran˘mi tûlov˘mi sprchov˘ gel 200 ml 1.099,- Kã pfiípravky. K dostání od bfiezna 2006 EdT 30 ml 960,- Kã EdT 50 ml 1.320,- Kã EdT tûlové mléko 100ml 150 ml 1.770,- 600,- Kã Kã OVERAL for Men EdT 50 ml 1.199,- Kã AQVA NA CESTÁCH OVERAL for Women EdT 50 ml 1.199,- Kã sprchov˘ gel 150 ml 540,- Kã Rok po svém uvedení se pánská vÛnû AQVA pour Homme znaãky BVLGARI pfiedstavu- K dostání od bfiezna 2006. je v novém, cestovním balení. AQVA de Voyage v sobû pojí bohatství mofisk˘ch tónÛ s vÛni pomeranãov˘ch hájÛ a ctí soulad mezi ãtvefiicí základních ÏivlÛ: vodou, ohnûm, zemí a vzduchem. Pfiedností de Voyage je dÛmysln˘ „nerozbitn˘“ cestovní obal s jedno- duch˘m designem. EdT 75 ml 1.849,- Kã K dostání od bfiezna 2006 NAVÍC bûhem února získáte pfii nákupu pfiípravkÛ z linie BVLGARI AQVA pour Homme nad 2.000,- Kã ZDARMA cestovní pouzdro obsahující EdT (3 ml) + ‰ampón a spr- chov˘ gel (30 ml) + balzám po holení (10 ml). JAKO PRVNÍ AÎ EXOTIKA PODMANIVÁ MILOVNÍK NA HLADKOU & VÒNù Dámská vÛnû od první- MUÎSKOU ELEGANCE ho hollywoodského milovníka KVùTIN ANTONIA BANDERASE Spirit KÒÎI Spojení evropské elegance s okouzlením exo- tikou a magickou pfiitaÏlivostí V˘chodu se for Women plane stejnou vá‰ní, Nechte se zlákat novou kvûtinovû-ovocnou stalo inspirací pro novou dámskou vÛni Incan- jaká je typická pro hispánsk˘ Novinkou pánské linie apparition vÛní Promesse znaãky Cacharel, která je to Charms italské znaãky SALVATORE charakter, kter˘ tak vûrnû zachy- homme je balzám po holení. Jeho synonymem spontánnosti, svûÏesti a siln˘ch FERRAGAMO. cuje. Elixír ‰Èavnat˘ch citrusÛ jemná tekutá konzistence se jedno- emocí. Incanto Charms je ryzí kvûtinovû ovocnou fan- s exotick˘m dfievem pÛsobí du‰e vstfiebává, propÛjãuje pleti tazií plnou pestrobarevné magie. Zdrojem na smysly právû tak neodolatel- pocit celodenního osvûÏení. Díky jiskfiivého doteku Incanto Charms jsou ‰Èavna- nû jako Ïhav˘ polibek z ryzí obsahu alantoinu a bisabololu rov- té plody muãenky, osvûÏující tón zimolezu lásky. nûÏ maximálnû zklidÀuje pokoÏku a hrst lístkÛ jasmínu vífiící v lehkém vánku podráÏdûnou holením. EdT 30 ml 1.190,- Kã spolu s okvûtními plátky turecké rÛÏe. Vír chutí EdT 50 ml 529,- Kã EdT 50 ml 1.690,- Kã a energie se pomalu rozpl˘vá v podmanivém 100 ml 749,- Kã EdT 100 ml 2.440,- Kã hydrataãní tûlové K dostání od bfiezna 2006 základu nûÏnû dÛvûrného závoje piÏma a hfie- tûlové mléko 200 ml 920,- Kã mléko 150 ml 239,- Kã jivého santálu. Rozhodnete-li se bûhem února Toaletní vodu Incanto Charms doplÀuje maxi- deo spray 150 ml 209,- Kã ãi bfiezna pro koupi dámské parfémo- málnû osvûÏující koupelov˘ a sprchov˘ gel vé vody apparition, bude va‰ím dár- a tûlové mléko obohacené v˘taÏkem z bisa- kem ZDARMA zjemÀující a hydratující bololu proslulého sv˘mi mimofiádnû zklidÀují- tûlové mléko téÏe linie (50 ml). cími úãinky. ELEGANCE & EXOTIKA EdT 30 ml 990,- Kã První vÛnû Davida Beckhama INSTINCT odráÏí jeho neopakovateln˘ styl – uhlazenou smûs EdT 50 ml 1.590,- Kã elegance a muÏnosti, reprezentující renesanci nadãasové klasiky v její nejaktuálnûj‰í podobû. EdT 100 ml 2.190,- Kã Pfii prvním doteku vytryskne oslÀující záblesk svûÏesti italského bergamotu spolu s radost- sprchov˘ gel 150 ml 690,- Kã nou nótou pomeranãe a mandarinky, které pfiedstavují koncentraci energie. Srdci vÛnû vlád- tûlové mléko 150 ml 890,- Kã ne trio symbolizující instinktivní sílu intuice tvofiené hfiejiv˘m an˘zem, pikantním kardamomem a ‰petkou ãerveného pepfie. Smyslná pronikavost haitského vetiveru spolu se svÛdn˘m paãuli a jemn˘m dotekem bílé ambry tvofií pfiitaÏliv˘ závûr celé „instinktivní“ kompozice. Sofis- tikovaná vÛnû ve spojení se zámûrnû jednoduch˘mi liniemi stylovû ãistého flakónu – to je nová definice elegantní muÏnosti. Nadãasová a pfiece souãasná je nejnovûj‰í dámská vÛnû JACOMO for HER. Vzdu‰ná smyslnost kores- EdT 50 ml 790,- Kã ponduje s du‰í sebejisté a vyrovnané Ïeny, která EdT 75 ml 1.040,- Kã nemá zapotfiebí skr˘vat své svÛdné „JÁ“. Kfiehkost voda po holení 75 ml 790,- Kã hyacintÛ se ve flakónu u‰lechtil˘ch tvarÛ potkává deo spray 150 ml 360,- Kã s nûhou konvalinek a jiskfiivou svûÏestí italského ber- tuh˘ deodorant 75 ml 360,- Kã gamotu, které doplÀuje jemnû pudrov˘ hloh a hofice sprchov˘ gel na tûlo a vlasy 200 ml 360,- Kã sladká mandle souznící s dotekem vzácné ambry. EdP 50 ml 1.499,- Kã EdP 100 ml 1.999,- Kã K dostání od bfiezna 2006. 8 9

×