Signature Not                                        Verified           ...
4398            ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)του ορίου που καθορίζεται στο πρώτο εδάφιο, ανάλογα   ...
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)                     4399  4.α. Το τελευταίο εδάφιο της παραγρ...
4400             ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)το αργότερο μέχρι την 25η του επόμενου μήνα από το  ...
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)                    4401 3. Εξομοιώνονται με τσιγάρα και άλλα ...
4402            ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)μέσης τιμής λιανικής πώλησης των άλλων καπνών για   ...
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)                    4403μεγαλύτερο, κατά περίπτωση ποσό μεταξύ τ...
4404            ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)δημοσιεύσεως ή μη των σχετικών διαπιστωτικών πρά−   ...
ΦΕΚ 212           ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)                      4405  7. Η ...
4406            ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)με τις λέξεις «Μέχρι 30.4.2011» και στο τέλος της ίδιας...
N3899 2010
N3899 2010
N3899 2010
N3899 2010
N3899 2010
N3899 2010
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

N3899 2010

1,076 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,076
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

N3899 2010

 1. 1. Signature Not Verified Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2010.12.17 21:10:47 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko 4397 Typografio ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 212 17 Δεκεμβρίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3899 «Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι κυρώσεις οι Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος οποίες επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Οι− στήριξης της ελληνικής οικονομίας. κονομικών σε βάρος των φορέων που δεν τηρούν την υποχρέωση του πρώτου εδαφίου και τις οδηγίες και Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ εγκυκλίους του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ αυτής. Μεταξύ των κυρώσεων που μπορεί να επιβλη− Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: θούν είναι και η διακοπή της χρηματοδότησης ή της επιχορήγησης του φορέα.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 4. Τα άρθρα 15 έως και 21 του ν. 3891/2010 (ΦΕΚ 188 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Α΄) εφαρμόζονται αναλόγως και στα Ελληνικά Αμυντικά ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Συστήματα Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Άρθρο 1 (ΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε.). Επέκταση πεδίου εφαρμογής του ν. 3429/2005 Άρθρο 2 1.α. Το άρθρο 19 του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α΄) αντι− Αναπροσαρμογή αποδοχών εργαζομένωνκαθίσταται ως εξής: σε δημόσιες επιχειρήσεις και Ν.Π.Ι.Δ. που υπάγονται στη Γενική Κυβέρνηση «Άρθρο 19Κατάργηση εξαιρέσεων, επέκταση πεδίου εφαρμογής Στο τέλος του άρθρου τρίτου του ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α΄), προστίθενται παράγραφοι ως εξής: Στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α΄ του νόμου «17. Οι πάσης φύσεως αποδοχές, επιδόματα, αποζη−αυτού, υπάγονται οι δημόσιες επιχειρήσεις, ανεξαρ− μιώσεις και αμοιβές γενικά, καθώς και τα με οποιαδή−τήτως αν έχουν εξαιρεθεί από τις ισχύουσες κάθε ποτε άλλη ονομασία οριζόμενα και από οποιαδήποτεφορά διατάξεις για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, γενική ή ειδική διάταξη ή ρήτρα ή όρο συλλογικήςκαθώς και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που σύμβασης εργασίας, διαιτητική απόφαση ή με σύμβα−υπάγονται στη Γενική Κυβέρνηση σύμφωνα με την ση εργασίας ή συμφωνία προβλεπόμενα, που κατα−παρ. 2 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 βάλλονται στους απασχολούμενους με οποιαδήποτεΑ΄) με εξαίρεση το Ταμείο του ν. 3864/2010 (ΦΕΚ σχέση εργασίας, καθώς και στους απασχολούμενους119 Α΄) και τις εταιρείες στις οποίες το Δημόσιο αν με σύμβαση έμμισθης εντολής, των φορέων που υπά−και πλειοψηφών μέτοχος, δεν ασκεί τη διοίκηση και γονται στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α΄ τουδιαχείρισή τους.» ν. 3429/2005, όπως τροποποιείται και ισχύει κατά την β. Οι κοινές υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί έναρξη ισχύος της παραγράφου αυτής, απαγορεύεταικατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 19 του ν. 3429/2005, από 1.1.2011 να υπερβαίνουν κατά μήνα, υπολογιζόμε−όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή του με τις διατάξεις νες σε δωδεκάμηνη βάση, το ποσό των τεσσάρωντης προηγούμενης περίπτωσης, καταργούνται. χιλιάδων (4.000) ευρώ. 2. Στην παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 3429/2005 προστί− Για την εφαρμογή του ορίου του προηγούμενου εδα−θεται περίπτωση ε΄ ως εξής: φίου, λαμβάνονται υπόψη οι πάσης φύσεως αποδοχές «ε) τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές ή αποζημιώσεις,τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρη− όπως διαμορφώνονται μετά την εφαρμογή των επόμε−σης, ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή, ανεξάρ− νων παραγράφων.τητα από τον ετήσιο κύκλο εργασιών, που υποβάλλονται Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 τουστην Ειδική Γραμματεία Δημοσίων Επιχειρήσεων και ν. 3833/2010 εφαρμόζεται αναλόγως και για τον υπο−Οργανισμών μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της τρίμη− λογισμό του ορίου της παρούσας παραγράφου.νης περιόδου.» Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και 3. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 2362/1995 του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, μετά από εισήγηση(ΦΕΚ 247 Α΄), προστίθενται εδάφια ως εξής: της Ειδικής Γραμματείας Δ.Ε.Κ.Ο. επιτρέπεται υπέρβαση
 2. 2. 4398 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)του ορίου που καθορίζεται στο πρώτο εδάφιο, ανάλογα διαμορφώνονται μετά την εφαρμογή των προηγούμενωνμε τα ειδικά προσόντα ή τις ειδικές συνθήκες απα− παραγράφων.σχόλησης και τη θέση ιδιαίτερης ευθύνης στην οποία 21. Οι διατάξεις των παραγράφων 17 έως και 20 κατι−υπηρετούν, σε στελέχη των ανωτέρω φορέων και μέχρι σχύουν κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης ή ρήτρας ή όρουτου ορίου της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3833/2010 συλλογικής ή κλαδικής ή επιχειρησιακής σύμβασης εργα−(ΦΕΚ 40 Α΄). σίας, διαιτητικής απόφασης ή ατομικής σύμβασης εργα− Για το ανώτατο όριο αποδοχών και πρόσθετων πα− σίας ή συμφωνίας. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη ή ρήτρα ήροχών του Προέδρου ή Διοικητή ή Διευθύνοντος Συμ− όρος συλλογικής ή κλαδικής ή επιχειρησιακής σύμβασηςβούλου των φορέων, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των εργασίας, διαιτητικής απόφασης ή ατομικής σύμβασηςπαραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 2 του ν. 3833/2010. εργασίας ή συμφωνίας που καθορίζει αποδοχές και πρό− 18. Οι πάσης φύσεως αποδοχές, επιδόματα, αποζημιώ− σθετες αμοιβές ή απολαβές οι οποίες υπερβαίνουν τασεις και αμοιβές γενικά, καθώς και τα με οποιαδήποτε ανώτατα όρια που ορίζονται στις παραγράφους 17 και 19,άλλη ονομασία οριζόμενα και από οποιαδήποτε γενική καταργείται. Αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές ή απολαβέςή ειδική διάταξη ή ρήτρα ή όρο συλλογικής σύμβασης που υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια αυτά αναπροσαρμό−εργασίας, διαιτητική απόφαση ή με σύμβαση εργασίας ζονται αυτοδίκαια στο αντίστοιχο όριο.ή συμφωνία προβλεπόμενα, που καταβάλλονται στους 22. Όσοι από 1.1.2010 έχουν μεταταχθεί ή μεταφερθεί,απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, καθώς και όσοι μετατάσσονται ή μεταφέρονται εφεξής,καθώς και στους απασχολούμενους με σύμβαση έμμι− με οποιαδήποτε σχέση εργασίας από οποιονδήποτεσθης εντολής, των φορέων που υπάγονται στο πεδίο φορέα του δημόσιου τομέα, σε άλλο φορέα του δημό−εφαρμογής του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005, όπως σιου τομέα, δικαιούνται μόνον το σύνολο των αποδοχώντροποποιείται και ισχύει κατά την έναρξη ισχύος της της θέσης στην οποία μετατάσσονται ή μεταφέρονται,παραγράφου αυτής, μειώνονται, από 1.1.2011, κατά πο− χωρίς να διατηρούν ως προσωπική διαφορά τυχόν επι−σοστό δέκα τοις εκατό (10%). πλέον αποδοχές που ελάμβαναν στο φορέα από τον Από τη μείωση του προηγούμενου εδαφίου εξαιρού− οποίο μετατάχθηκαν ή μεταφέρθηκαν. Κάθε γενική ήνται τα επιδόματα που συνδέονται με την οικογενειακή ειδική διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα αυτόκατάσταση, καθώς και με το ανθυγιεινό ή επικίνδυνο καταργείται. Αποδοχές που έχουν καταβληθεί ως προ−της εργασίας. σωπική διαφορά μέχρι την έναρξη ισχύος της παραγρά− Εξαιρούνται επίσης, τα επιδόματα εορτών Χριστου− φου αυτής δεν αναζητούνται.γέννων, Πάσχα και αδείας, εφόσον τα επιδόματα αυτά Ως δημόσιος τομέας για την εφαρμογή της παραγρά−έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρα− φου αυτής, νοείται αυτός που ορίζεται στην περίπτωσηγράφου 6 του άρθρου αυτού. 1 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995, συμπεριλαμβανομένων Η μείωση του πρώτου εδαφίου διενεργείται εφόσον οι και των Ν.Π.Ι.Δ. που ελέγχονται και χρηματοδοτούνταιπάσης φύσεως αποδοχές, επιδόματα, αποζημιώσεις και κυρίως, από Ο.Τ.Α. και Ο.Κ.Α. Η ισχύς της παραγράφουαμοιβές, συμπεριλαμβανομένων και των επιδομάτων που αυτής αρχίζει από 1.1.2011.»εξαιρούνται κατά τα οριζόμενα στα δύο προηγούμεναεδάφια, υπερβαίνουν κατά μήνα, υπολογιζόμενες σε δω− Άρθρο 3δεκάμηνη βάση, τα χίλια οκτακόσια (1.800) ευρώ. Εισοδηματική πολιτική έτους 2011 και Αν με την εφαρμογή της διατάξεως του πρώτου εδα− ρυθμίσεις για τον περιορισμό των προσλήψεωνφίου οι πάσης φύσεως αποδοχές, επιδόματα, αποζημι− στους κρατικούς φορείςώσεις ή αμοιβές γενικά, υπολείπονται του ορίου του 1. Στο άρθρο 3 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄), προστί−προηγούμενου εδαφίου, η μείωση περιορίζεται στο όριο θεται παράγραφος 6 ως εξής:των χιλίων οκτακοσίων (1.800) ευρώ. «6. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων για 19. Το σύνολο των μειώσεων που επέρχεται με την την εισοδηματική πολιτική του έτους 2010 εφαρμόζονταιεφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 17 και 18 δεν και για την εισοδηματική πολιτική του έτους 2011.»επιτρέπεται να υπερβεί κατά μήνα, υπολογιζόμενο σε 2. Στους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογήςδωδεκάμηνη βάση, το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005, όπως τροποποιήθη−πάσης φύσεως αποδοχών, επιδομάτων, αποζημιώσεων κε με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του παρόντος, ωςκαι αμοιβών γενικά που θα καταβάλλονταν μηνιαίως, συνολικές αποδοχές για την εφαρμογή της προηγού−υπολογιζόμενες σε δωδεκάμηνη βάση, χωρίς την εφαρ− μενης παραγράφου λογίζονται οι συνολικές αποδοχέςμογή των διατάξεων αυτών. Αν οι μειώσεις υπερβαίνουν που καταβάλλονται κατά τη δημοσίευση του παρόντος,το ποσοστό αυτό, το όριο του πρώτου εδαφίου της όπως αναπροσαρμόζονται με την εφαρμογή των διατά−παραγράφου 17 αυξάνεται μέχρι του ποσοστού αυτού. ξεων του προηγούμενου άρθρου. 20. Στους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής 3. Η παράβαση των διατάξεων του προηγούμενου άρ−του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005, όπως τροποποιεί− θρου, καθώς και των προηγούμενων παραγράφων τουται και ισχύει κατά την έναρξη ισχύος της παραγρά− άρθρου αυτού, συνιστά σπουδαίο λόγο:φου αυτής, το σύνολο των καταβαλλόμενων σε ετήσια α) καταγγελίας της συμβάσεως του Διευθύνοντοςβάση πάσης φύσεως αμοιβών για υπερωριακή εργασία, Συμβούλου με το φορέα και β) λήξεως της θητείαςυπερεργασία, εκτός έδρας μετακίνηση και οδοιπορικά, του Προέδρου, Αντιπροέδρου και των μελών Δ.Σ. τουκαθώς για εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες φορέα.ημέρες, απαγορεύεται σε επίπεδο φορέα να υπερβαίνει Η καταγγελία της σύμβασης και η λήξη της θητείαςσε ποσοστό, το δέκα τοις εκατό (10%) των πάσης φύσε− διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικώνως αποδοχών, επιδομάτων, αποζημιώσεων και αμοιβών μετά από εισήγηση της Ειδικής Γραμματείας Δ.Ε.Κ.Ο.,γενικά, που καταβάλλονται σε ετήσια βάση, όπως αυτές αζημίως για το φορέα.
 3. 3. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 4399 4.α. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρ− 5. Στο τέλος της περίπτωσης 5 του Κεφαλαίου Β.θρου 11 του ν. 3833/2010 καταργείται. Υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙΙ προστίθεται νέο εδά− β. Η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 φιο ως εξής:αντικαθίσταται ως εξής: «Για τις υπηρεσίες της περίπτωσης αυτής, ο συντε− «2. Ειδικά στους κρατικούς φορείς του δημόσιου το− λεστής του φόρου μειώνεται κατά 50%.»μέα, των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 6 του 6. Στο τέλος της παραγράφου 12 του άρθρου πέμπτουάρθρου 1 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α΄), για τον υπολογι− του ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α΄), προστίθεται εδάφιο ωςσμό του λόγου της προηγούμενης παραγράφου, συνυ− εξής:πολογίζονται στις προσλήψεις και οι τυχόν μεταφορές «Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου αυτής αρ−και εντάξεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου από τους χίζει από 1.1.2012.»φορείς των περιπτώσεων στ΄ έως και θ΄ της παρ. 1 του 7. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 12 τουάρθρου 14 του ν. 2190/1994 με εξαίρεση τις μεταφο− ν. 3888/2010 (ΦΕΚ 175 Α΄) καταργείται.ρές προσωπικού που προβλέπονται στις διατάξεις του Άρθρο 5ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄).» Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα γ. Η παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 καταργείταικαι οι επόμενες παράγραφοι αναριθμούνται. 1. Η περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 73 του δ. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:ν. 3833/2010, όπως αναριθμήθηκε από την προηγούμενη «α) για την εφαρμογή των παραπάνω περιπτώσεων ζ΄περίπτωση, αντικαθίσταται ως εξής: για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) και ια΄ «Οι εγκρίσεις πρόσληψης προσωπικού με σχέση ερ− για το φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη), που χρησιμοποι−γασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και οι συμ− ούνται ως καύσιμα θέρμανσης για τη χρονική περίοδοβάσεις μίσθωσης έργου για το έτος 2011 περιορίζονται από τη 15η Οκτωβρίου μέχρι και την 30ή Απριλίου κάθεκατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%) σε σχέση με τις αντί− έτους, ο συντελεστής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσηςστοιχες εγκρίσεις του έτους 2010.» (Ε.Φ.Κ.) ορίζεται σε είκοσι ένα (21) ευρώ το χιλιόλιτρο. Στην περίπτωση που οι παραπάνω ημερομηνίες συ− Άρθρο 4 μπίπτουν με μη εργάσιμες ημέρες, ως ημερομηνία λαμ− Τροποποιήσεις του Κώδικα Φ.Π.Α. βάνεται η προηγούμενη εργάσιμη για την έναρξη και η και των νόμων 3845/2010 και 3888/2010 επόμενη εργάσιμη για τη λήξη. 1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1. Ειδικά το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 1 τίθεται σε ανά−21 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Κώδικα λωση, διακινείται και διατίθεται από επιτηδευματίεςΦ.Π.Α.), ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (ΦΕΚ που εντάσσονται σε Μητρώο Διακινητών Πετρελαίου248 Α΄), αντικαθίσταται και προστίθεται και νέο τρίτο Θέρμανσης (ΔΙΠΕΘΕ), με την εξαίρεση της περίπτωσηςεδάφιο ως εξής: των Ενόπλων Δυνάμεων για τις οποίες δεν υπάρχει «Κατ’ εξαίρεση, για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που υποχρέωση ένταξής τους στο Μητρώο ΔΙΠΕΘΕ.περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος, ο 2. Τα μέλη του Μητρώου ΔΙΠΕΘΕ υποχρεούνται νασυντελεστής του φόρου ορίζεται σε δεκατρία τοις εκα− καταχωρούν με ακρίβεια εντός 14 ημερών στο Πληρο−τό (13%). φοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρ− Για τα αγαθά και τις υπηρεσίες για τα οποία υπάρχει μανσης που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφο−ειδική πρόβλεψη στο Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος, ο ριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, όλεςσυντελεστής του φόρου μειώνεται κατά πενήντα τοις τις συναλλαγές του πετρελαίου εσωτερικής καύσηςεκατό (50%).» (DIESEL) θέρμανσης που πραγματοποιούν σε όλα τα 2. Ο τίτλος του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. στάδια, αρχής γενομένης από την κατάθεση στην Τελω−αντικαθίσταται ως εξής: νειακή Αρχή της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης «ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΙ− (Δ.Ε.Φ.Κ.), μέχρι και την τελική κατανάλωση.ΩΜΕΝΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ (δεύτερο και τρίτο εδάφιο της Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζο−παραγράφου 1 του άρθρου 21)». νται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες ένταξης 3. Στο τέλος της περίπτωσης 36 του Κεφαλαίου Α. των ενδιαφερόμενων επιτηδευματιών στο μητρώο ΔΙΠΕ−ΑΓΑΘΑ του Παραρτήματος ΙΙΙ, προστίθεται εδάφιο ως ΘΕ, ο τρόπος ελέγχου μέσω του ανωτέρω Πληροφορι−εξής: ακού Συστήματος της νόμιμης χρήσης του πετρελαίου «Προκειμένου για τα φάρμακα για την ιατρική του θέρμανσης, οι υπηρεσίες ελέγχου, καθώς και η διαδι−ανθρώπου των δασμολογικών κλάσεων 3003 και 3004 κασία για την παραλαβή πετρελαίου θέρμανσης απόκαι τα εμβόλια για την ιατρική του ανθρώπου της δα− πρόσωπα που δεν είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο τηςσμολογικής κλάσης 3002, ο συντελεστής του φόρου ΔΕΗ και οι ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια καλύπτονταιμειώνεται κατά 50%.» από Αυτόνομους Σταθμούς Ενέργειας.» 4. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 43 του Κεφα− 2. Η παρ. 5 του άρθρου 109 του ν. 2960/2001 αντικα−λαίου Α. ΑΓΑΘΑ του Παραρτήματος ΙΙΙ αντικαθίσταται θίσταται ως εξής:ως εξής: «5. Με τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) βεβαι− «Προκειμένου για τα βιβλία της δασμολογικής κλάσης ώνεται και εισπράττεται κατά την ίδια χρονική στιγμή4901, τα βιβλία με εικόνες για παιδιά της δασμολογικής ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), καθώς και κάθεκλάσης 4903 και τις εφημερίδες και περιοδικές εκδόσεις άλλη σχετική επιβάρυνση.της δασμολογικής κλάσης 4902, ο συντελεστής του Κατ’ εξαίρεση, προκειμένου για την αιθυλική αλκοόλη,φόρου μειώνεται κατά 50%.» ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) θα εισπράττεται
 4. 4. 4400 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)το αργότερο μέχρι την 25η του επόμενου μήνα από το 1. Η περίπτωση β΄ του άρθρου 94 αντικαθίσταται ωςμήνα εξόδου αυτής από το καθεστώς αναστολής. ακολούθως: Οι εγκεκριμένοι αποθηκευτές πετρελαιοειδών προ− «β) τα πούρα και τα πουράκια,».ϊόντων, αλκοόλης, αλκοολούχων ποτών, καθώς και οι 2. Το άρθρο 95 αντικαθίσταται ως ακολούθως:εγκεκριμένοι αποθηκευτές, εγγεγραμμένοι παραλήπτες, «Άρθρο 95εκτός των περιστασιακά εγγεγραμμένων παραληπτών Έννοια βιομηχανοποιημένων καπνώνκατά την έννοια της παραγράφου 4 του άρθρου 113 καιοι εισαγωγείς βιομηχανοποιημένων καπνών, ασκούν το 1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντα Κώ−δικαίωμα έκπτωσης του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας δικα θεωρούνται:(Φ.Π.Α.) των εισροών τους με την κατάθεση του παρα− Α. Τσιγάρα:στατικού εγγράφου ή κατά την εκκαθάριση των φόρων α) Οι κύλινδροι καπνού που μπορούν να καπνίζονταιπου γίνεται με την κατάσταση φορολογίας βιομηχανο− ως έχουν και οι οποίοι δεν είναι πούρα ή πουράκια.ποιημένων καπνών αντίστοιχα με βάση τα δικαιολογη− β) Οι κύλινδροι καπνού, οι οποίοι με απλό μη βιομηχα−τικά δαπανών που κατέχουν αυτοί κατά το χρόνο της νικό χειρισμό γλιστρούν μέσα σε σωλήνες τσιγάρων.κατάθεσης του παραστατικού εγγράφου ή της εκκα− γ) Οι κύλινδροι καπνού, οι οποίοι με απλό μη βιομηχα−θάρισης των φόρων κατά περίπτωση. νικό χειρισμό περιτυλίγονται σε τσιγαρόχαρτα. Το δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α., όπως αυτό προβλέ− Β. Πούρα ή πουράκια:πεται ανωτέρω, ασκούν και τα πρόσωπα που δραστηρι− α) Οι κύλινδροι καπνού με εξωτερικό περίβλημα απόοποιούνται αποκλειστικά στην παραγωγή, εξόρυξη, εισα− φυσικό καπνό.γωγή, και διάθεση λιθάνθρακα, λιγνίτη και οπτάνθρακα β) Οι κύλινδροι καπνού με τεμαχισμένο μείγμα κα−των δασμολογικών κλάσεων 2701, 2702 και 2704.» πνού και με εξωτερικό περιτύλιγμα στο σύνηθες χρώμα 3. Η παρ. 6 του άρθρου 109 του ν. 2960/2001 καταρ− του πούρου, από ανασυσταθέντα καπνό, που καλύπτειγείται και οι παράγραφοι 7 και 8 του ιδίου άρθρου πλήρως το προϊόν και όπου χρειάζεται και το φίλτρο,αναριθμούνται αντίστοιχα σε 6 και 7. όχι όμως και το επιστόμιο στην περίπτωση προϊόντων 4. Στο άρθρο 147 του ν. 2960/2001, προστίθεται πα− με επιστόμιο, όπου το βάρος ανά μονάδα, μη περιλαμ− βανομένου του φίλτρου ή του επιστομίου, δεν είναιράγραφος 9, ως εξής: μικρότερο από 2,3 γραμμάρια ούτε μεγαλύτερο από 10 «9. Σε περίπτωση μη καταχώρισης ή εκπρόθεσμης κα− γραμμάρια και η περίμετρος στο ένα τρίτο τουλάχιστονταχώρισης ή ανακριβούς καταχώρισης των συναλλαγών του μήκους δεν είναι μικρότερη από 34 χιλιοστά.πετρελαίου θέρμανσης στο Πληροφοριακό Σύστημα Τα προϊόντα των παραπάνω περιπτώσεων θεωρού−Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρμανσης, εντός της, νται πούρα ή πουράκια αν μπορούν και προορίζονταικατά το άρθρο 73 παράγραφος 2 περίπτωση α΄ του αποκλειστικά να καπνίζονται ως έχουν, δεδομένων τωνπαρόντος νόμου, περιόδου, επιφυλασσομένων των περί χαρακτηριστικών τους και των συνήθων καταναλωτικώνλαθρεμπορίας διατάξεων, επιβάλλεται πρόστιμο ισόπο− προσδοκιών.σο με το πενταπλάσιο της διαφοράς των συντελεστών Γ. Λεπτοκομμένος καπνός που προορίζεται για τηντου Ε.Φ.Κ. μεταξύ πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης, κατασκευή χειροποίητων τσιγάρων:υπολογιζόμενης επί της ποσότητας που αφορούν οι Ο κομμένος ή κατ άλλον τρόπο τεμαχισμένος καπνός,ανωτέρω πράξεις ή παραλείψεις. φιλαρισμένος (νηματοποιημένος) ή πεπιεσμένος σε πλά− Σε περίπτωση που οι ως άνω πράξεις ή παραλείψεις κες, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάπνισμα χωρίςδιαπραχθούν από το ίδιο μέλος ΔΙΠΕΘΕ δεύτερη φορά, μεταγενέστερη βιομηχανική μεταποίηση και του οποίουτο μέλος αυτό διαγράφεται από το μητρώο ΔΙΠΕΘΕ.» τουλάχιστον το 25% του βάρους των σωματιδίων κα− 5. α) Στο α΄ εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 22 του πνού έχει πλάτος κοπής μικρότερο από 1,5 χιλιοστόμε−ν. 3634/2008 (ΦΕΚ 9 Α΄), οι λέξεις «για το οποίο χορηγεί− τρο ή έχει πλάτος κοπής ίσο προς 1,5 χιλιοστόμετρο ήται επιστροφή του φόρου αυτού» διαγράφονται. μεγαλύτερο, εφόσον ο καπνός αυτός πωλείται ή έχει β) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 22 του πωληθεί για στρίψιμο τσιγάρων.ν. 3634/2008 (ΦΕΚ 9 Α΄) διαγράφεται. Δ. Άλλα καπνά για κάπνισμα: 6. Η παράγραφος 7 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. α) Ο κομμένος ή κατ’ άλλον τρόπο τεμαχισμένος κα−(π.δ. 186/1992, ΦΕΚ 84 Α΄) καταργείται. πνός, φιλαρισμένος (νηματοποιημένος) ή πεπιεσμένος 7. Οι περιπτώσεις ιγ΄, ιδ΄ και ιε΄ της παραγράφου 8 και σε πλάκες, ο οποίος είναι κατάλληλος για κάπνισματο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 5 χωρίς μεταποίηση.του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄) καταργούνται. β) Τα συσκευασμένα υπολείμματα καπνού για λιανική 8. Οι εκκρεμείς συναλλαγές πετρελαίου θέρμανσης πώληση, που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω περιπτώ−των περιόδων 15.2.2008 μέχρι 15.5.2008, από 15.10.2008 σεις Α, Β και Γ, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούνμέχρι 15.5.2009, από 15.10.2009 μέχρι 15.5.2010 και από για κάπνισμα. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου,15.10.2010 μέχρι 31.12.2010 τακτοποιούνται με τις δια− ως «υπολείμματα καπνού» νοούνται τα κατάλοιπα τωντάξεις που ίσχυαν πριν την έναρξη ισχύος του νόμου φύλλων καπνού και τα υποπροϊόντα που προέρχονταιαυτού. από την επεξεργασία του καπνού ή την παραγωγή προ− ϊόντων καπνού. Άρθρο 6 2. Εξομοιώνονται με πούρα και πουράκια τα προϊ−Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2010/12/ΕΕ του Συμβουλίου όντα που αποτελούνται κατά ένα μέρος από ουσίες της 16ης Φεβρουαρίου 2010 (EE L 50/27.2.2010) διαφορετικές από τον καπνό, ανταποκρίνονται όμως Στο ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α΄) επέρχονται οι ακόλουθες στα λοιπά κριτήρια της περίπτωσης Β της προηγούμε−τροποποιήσεις και συμπληρώσεις: νης παραγράφου.
 5. 5. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 4401 3. Εξομοιώνονται με τσιγάρα και άλλα καπνά για κά− πώλησης των τσιγάρων και είναι το ίδιο (πάγιο στοιχείο)πνισμα τα προϊόντα που αποτελούνται εξ ολοκλήρου για όλες τις κατηγορίες τσιγάρων, ανεξάρτητα από τηνή κατά ένα μέρος από ουσίες διαφορετικές από τον τιμή λιανικής πώλησής τους καικαπνό, ανταποκρίνονται όμως στα άλλα κριτήρια των β) σε έναν αναλογικό φόρο ο συντελεστής του οποίουπεριπτώσεων Α και Δ της παραγράφου 1 του άρθρου είναι 52,445% και προκύπτει από το κλάσμα που έχειαυτού. ως αριθμητή το γινόμενο του συντελεστή του Ειδικού 4. Τα προϊόντα που δεν περιέχουν καπνό, εφόσον Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) επί τη σταθμισμένη μέσηπροορίζονται αποκλειστικά για ιατρική χρήση, δεν θε− τιμή μείον τον πάγιο φόρο και παρονομαστή τη σταθ−ωρούνται βιομηχανοποιημένα καπνά.» μισμένη μέση τιμή. 3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 96 αντικαθίσταται Ο αναλογικός συντελεστής 52,445% υπολογίζεταιως ακολούθως: στην τιμή λιανικής πώλησης χιλίων (1.000) τεμαχίων «1. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης των βιομηχανοποιη− τσιγάρων (1 φορολογική μονάδα) και είναι ο ίδιος γιαμένων καπνών ορίζεται, προκειμένου μεν για τα τσιγάρα, όλες τις κατηγορίες τσιγάρων.σε ποσοστό επί της σταθμισμένης μέσης τιμής λιανικής Το συνολικό ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης,πώλησης των τσιγάρων που τίθενται σε ανάλωση στο που υπολογίζεται σύμφωνα με τις ανωτέρω περιπτώσειςεσωτερικό της χώρας και αποτελείται από ένα πάγιο α΄ και β΄ δεν μπορεί να είναι κατώτερο του εβδομήνταστοιχείο (πάγιος φόρος) και από ένα αναλογικό στοι− πέντε τοις εκατό (75%) του συνολικού ειδικού φόρουχείο (αναλογικός φόρος), προκειμένου δε για τα λοιπά κατανάλωσης που επιβάλλεται στη σταθμισμένη μέσηπροϊόντα σε ποσοστό επί της κατά χιλιόγραμμο τιμής τιμή λιανικής πώλησης των τσιγάρων.λιανικής πώλησης αυτών.» 2. Στα πούρα ή στα πουράκια ο συντελεστής του ειδι− 4. Το άρθρο 97 αντικαθίσταται ως ακολούθως: κού φόρου κατανάλωσης ορίζεται σε ποσοστό 34% επί της κατά χιλιόγραμμο τιμής λιανικής πώλησής τους. «Άρθρο 97 3. Στο λεπτοκομμένο καπνό, ο οποίος προορίζεται για Βάση υπολογισμού και συντελεστές του φόρου την κατασκευή χειροποίητων τσιγάρων, ο συντελεστής Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που επιβάλλεται στα του ειδικού φόρου κατανάλωσης ορίζεται σε ποσοστόβιομηχανοποιημένα καπνά υπολογίζεται ως εξής: 67% επί της κατά χιλιόγραμμο τιμής λιανικής πώλησής 1. Στα τσιγάρα και τα προϊόντα που εξομοιώνονται τους.με αυτά, ως βάση υπολογισμού του φόρου λαμβάνε− Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που υπολογίζεται με τοται η σταθμισμένη μέση τιμή λιανικής πώλησης αυτών, συντελεστή αυτόν δεν μπορεί να είναι κατώτερος τουανεξάρτητα από το σήμα και την προέλευσή τους. Η εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της σταθμισμένηςσταθμισμένη μέση τιμή λιανικής πώλησης των τσιγάρων μέσης τιμής λιανικής πώλησης του λεπτοκομμένου κα−υπολογίζεται, σύμφωνα με τα στοιχεία φορολογίας που πνού που προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητωνείναι γνωστά κατά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, με τσιγάρων ο οποίος τίθεται σε ανάλωση στο εσωτερικόαναγωγή στη συνολική αξία όλων των τσιγάρων που της χώρας, ανεξάρτητα από το σήμα και την προέλευσήτίθενται σε ανάλωση, βάσει της λιανικής τιμής πώλησης, του.περιλαμβανομένων όλων των φόρων, διαιρούμενη δια Η σταθμισμένη μέση τιμή λιανικής πώλησης του λε−της συνολικής ποσότητας των τσιγάρων που τίθενται πτοκομμένου καπνού που προορίζεται για την κατα−σε ανάλωση. Στην τιμή αυτή ο συντελεστής του ειδικού σκευή χειροποίητων τσιγάρων υπολογίζεται, σύμφωναφόρου κατανάλωσης ορίζεται σε ποσοστό 65%. με τα στοιχεία φορολογίας που είναι γνωστά κατά την Η σταθμισμένη μέση τιμή λιανικής πώλησης των 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, με αναγωγή στη συνολικήτσιγάρων για τον υπολογισμό της νέας φορολογικής αξία του λεπτοκομμένου καπνού που προορίζεται γιαεπιβάρυνσης καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού την κατασκευή χειροποίητων τσιγάρων ο οποίος τίθεταιΟικονομικών βάσει των δεδομένων που αφορούν τις σε ανάλωση, βάσει της λιανικής τιμής πώλησης, περι−συνολικές ποσότητες που τέθηκαν σε ανάλωση κατά το λαμβανομένων όλων των φόρων, η οποία διαιρείται διαπροηγούμενο ημερολογιακό έτος και η έναρξη εφαρμο− της συνολικής ποσότητας λεπτοκομμένου καπνού πουγής της ορίζεται μεταξύ 1ης και 31ης Ιανουαρίου κάθε προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων τσιγάρωνέτους. ο οποίος τίθεται σε ανάλωση. Σε περίπτωση που η μεταβολή της σταθμισμένης Η σταθμισμένη μέση τιμή λιανικής πώλησης του λε−μέσης τιμής λιανικής πώλησης των τσιγάρων έχει ως πτοκομμένου καπνού που προορίζεται για την κατα−αποτέλεσμα τη μείωση της συνολικής επίπτωσης που σκευή χειροποίητων τσιγάρων, για τον υπολογισμό τηςπροκύπτει από το ποσοστό του φόρου που προβλέ− νέας φορολογικής επιβάρυνσης, καθορίζεται με απόφα−πεται στο δεύτερο εδάφιο, η έναρξη εφαρμογής της ση του Υπουργού Οικονομικών, βάσει των δεδομένωναπόφασης αυτής επιτρέπεται να ορίζεται το αργότερο που αφορούν τις συνολικές ποσότητες που τέθηκαν σεμέχρι την 1η Ιανουαρίου του δεύτερου έτους που έπεται ανάλωση κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος καιεκείνου της μεταβολής. η έναρξη εφαρμογής της ορίζεται μεταξύ 1ης και 31ης Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης των τσιγάρων διαρ− Ιανουαρίου κάθε έτους.θρώνεται: 4. Στα άλλα καπνά για κάπνισμα, ο συντελεστής του α) σε έναν πάγιο φόρο, ο οποίος επιβάλλεται ανά ειδικού φόρου κατανάλωσης ορίζεται σε ποσοστόμονάδα προϊόντος, το ποσό του οποίου είναι ίσο προς 67% επί της κατά χιλιόγραμμο τιμής λιανικής πώλησής15% της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης, η οποία τους.προκύπτει από το άθροισμα του ειδικού φόρου κατα− Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που υπολογίζεται με τονάλωσης καπνού και του φόρου προστιθέμενης αξίας, συντελεστή αυτόν δεν μπορεί να είναι κατώτερος τουπου επιβάλλονται στη σταθμισμένη μέση τιμή λιανικής εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της σταθμισμένης
 6. 6. 4402 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)μέσης τιμής λιανικής πώλησης των άλλων καπνών για α) ως ένα τσιγάρο, όταν έχει μήκος μέχρι οκτώ (8)κάπνισμα, τα οποία τίθενται σε ανάλωση στο εσωτερικό εκατοστά,της χώρας ανεξάρτητα από το σήμα και την προέλευσή β) ως δύο τσιγάρα, όταν έχει μήκος μεγαλύτερο απότους. οκτώ (8) εκατοστά και μέχρι έντεκα (11) εκατοστά, Η σταθμισμένη μέση τιμή λιανικής πώλησης των άλ− γ) ως τρία τσιγάρα, όταν έχει μήκος μεγαλύτερο απόλων καπνών για κάπνισμα υπολογίζεται, σύμφωνα με έντεκα (11) εκατοστά και μέχρι δεκατέσσερα (14) εκα−τα στοιχεία φορολογίας που είναι γνωστά κατά την 1η τοστά και ούτω καθεξής.»Ιανουαρίου κάθε έτους με αναγωγή στη συνολική αξία 6. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρουτων άλλων καπνών για κάπνισμα τα οποία τίθενται σε 104 η φράση «συμπεριλαμβανομένων των εδαφών τηςανάλωση, βάσει της λιανικής τιμής πώλησης, περιλαμ− παραγράφου 4 του άρθρου 54 του παρόντος Κώδικα»βανομένων όλων των φόρων, η οποία διαιρείται δια της αντικαθίσταται από τη φράση «συμπεριλαμβανομένωνσυνολικής ποσότητας των άλλων καπνών για κάπνισμα των εδαφών των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 54τα οποία τίθενται σε ανάλωση. του παρόντος Κώδικα». Η σταθμισμένη μέση τιμή λιανικής πώλησης των άλλωνκαπνών για κάπνισμα, για τον υπολογισμό της νέας Άρθρο 7φορολογικής επιβάρυνσης, καθορίζεται με απόφαση Ελαφρύνσεις και απαλλαγές Ειδικού Φόρουτου Υπουργού Οικονομικών, βάσει των δεδομένων που Κατανάλωσης για την ηλεκτρική ενέργειααφορούν τις συνολικές ποσότητες που τέθηκαν σε ανά− 1. Η περίπτωση κα΄ του πίνακα της παραγράφου 1 τουλωση κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και η άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α΄), όπως τροπο−έναρξη εφαρμογής της ορίζεται μεταξύ 1ης και 31ης ποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:Ιανουαρίου κάθε έτους. κα) Ηλεκτρική ενέργεια 2716 5. Για τα βιομηχανοποιημένα καπνά που παράγονται 1) για επιχειρηματική χρήσηκατόπιν ειδικής παραγγελίας και δεν προορίζονται για − από καταναλωτές υψηλής τάσης 2,5 MWhεμπορία, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης υπολογίζεται στην − από τους λοιπούς καταναλωτές 5 MWhανώτατη τιμή λιανικής πώλησης των ομοειδών προϊόντων 2) για μη επιχειρηματική χρήσητης επιχείρησης που τα παράγει ή τα διαθέτει στην αγορά, − από οικιακή χρήση 2,2 MWhεκτός αν έχει συμφωνηθεί μεγαλύτερη τιμή. − από λοιπές χρήσεις 5 MWh 6. Για τα βιομηχανοποιημένα καπνά που αποτελούναντικείμενο λαθρεμπορίας και δεν έχει καθοριστεί η 2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 78 του ν. 2960/2001τιμή λιανικής πώλησης αυτών, σύμφωνα με το άρθρο προστίθεται περίπτωση ια΄ ως ακολούθως:100 του παρόντα Κώδικα, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης «ια) η ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται γιαυπολογίζεται, προκειμένου για τσιγάρα, λεπτοκομμένο γεωργική χρήση».καπνό που προορίζεται για την κατασκευή χειροποίη− 3. Στο άρθρο 29 του ν. 2773/1999 προστίθεται παρά−των (στριφτών) τσιγάρων και άλλα καπνά για κάπνισμα, γραφος 6 ως εξής:στη σταθμισμένη μέση τιμή λιανικής πώλησης που κα− «6. Τα τιμολόγια προμήθειας της ΔΕΗ Α.Ε. για τη μέσηθορίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 3 και 4 και και χαμηλή τάση μέχρι την 30.6.2013 εγκρίνονται μεισχύει κάθε φορά ανά είδος προϊόντος, προσαυξημένη αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας καικατά δέκα τοις εκατό (10%), και για τα πούρα και τα Κλιματικής Αλλαγής, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε.»πουράκια στην ανώτατη τιμή λιανικής πώλησης των Άρθρο 8ομοειδών προϊόντων που κυκλοφορούν στο εσωτερικό Εξαίρεση της δαπάνης για την απόκτησητης χώρας. πρώτης κατοικίας από τις δαπάνες απόκτησης 7. Για τα βιομηχανοποιημένα καπνά που διακινούνται περιουσιακών στοιχείων.υπό καθεστώς αναστολής και δεν έχει καθοριστεί η Κίνητρα για την αντικατάστασητιμή λιανικής πώλησης αυτών, σύμφωνα με το άρθρο αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας.100 του παρόντα Κώδικα, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης Αναπροσαρμογή φόρου πολυτελείαςυπολογίζεται, για τους σκοπούς της παραγράφου 6 του στα επιβατικά αυτοκίνητα.άρθρου 112, προκειμένου για τσιγάρα, λεπτοκομμένο κα−πνό που προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων 1. Εξαιρείται και δεν υπάγεται στις ρυθμίσεις της πε−(στριφτών) τσιγάρων και άλλα καπνά για κάπνισμα, στη ρίπτωσης γ΄ του άρθρου 17 του Κ.Φ.Ε. η από την έναρξησταθμισμένη μέση τιμή λιανικής πώλησης που καθορί− ισχύος του νόμου αυτού και μέχρι 31.12.2012 δαπάνη γιαζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 3 και 4 και ισχύει την αγορά από ενήλικο, με δικαίωμα πλήρους κυριότη−κάθε φορά ανά είδος προϊόντος και για τα πούρα και τας, καθώς και η ανέγερση από αυτόν οικοδομής, ωςτα πουράκια στην ανώτατη τιμή λιανικής πώλησης των πρώτης κατοικίας, εφόσον η επιφάνειά της δεν υπερ−ομοειδών προϊόντων που κυκλοφορούν στο εσωτερικό βαίνει τα εκατόν είκοσι (120) τ.μ. και η συνολική αξία τηςτης χώρας.» το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ. 5. Το άρθρο 99 αντικαθίσταται ως ακολούθως: Αν η αξία της οικοδομής υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ ή η επιφάνειά της «Άρθρο 99 τα εκατόν είκοσι (120) τ.μ., λαμβάνεται υπόψη για την Μήκος τσιγάρων για τον υπολογισμό του φόρου εφαρμογή της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 17 του Κ.Φ.Ε., Για τον υπολογισμό του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης η επιπλέον του ποσού αυτού δαπάνη ή η δαπάνη που(Ε.Φ.Κ.) καπνού, ανάλογα με το μήκος του τσιγάρου, αντιστοιχεί στην επιφάνεια των, πάνω από τα εκατόνχωρίς να λαμβάνεται υπόψη το φίλτρο και το επιστόμιο είκοσι (120), τετραγωνικών μέτρων. Αν συντρέχουν καιθεωρείται: οι δύο ανωτέρω προϋποθέσεις, λαμβάνεται υπόψη το
 7. 7. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 4403μεγαλύτερο, κατά περίπτωση ποσό μεταξύ της δαπά− δ) Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών,νης των πάνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καικαι της δαπάνης που αντιστοιχεί στην επιφάνεια πάνω Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθορίζεται η δια−από τα εκατόν είκοσι (120) τ.μ.. Κατά την εφαρμογή των δικασία απόσυρσης από την κυκλοφορία των αυτοκινή−προηγούμενων εδαφίων δεν θεωρείται ότι αποκτάται των, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι αρμόδιες αρχέςπρώτη κατοικία, αν ο υπόχρεος, ο άλλος σύζυγος και και φορείς εν γένει, καθώς και κάθε άλλη αναγκαίατα τέκνα που τους βαρύνουν, σύμφωνα με τις διατάξεις λεπτομέρεια για την εφαρμογή του ως άνω μέτρου τηςτου άρθρου 7 του Κ.Φ.Ε., έχουν δικαίωμα πλήρους κυρι− απόσυρσης της παραγράφου αυτής.ότητας ή ισόβιας επικαρπίας ή οίκησης, εξ ολοκλήρου ε) Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονταιή επί ιδανικού μεριδίου, σε άλλη κατοικία ή κατοικίες, μετά από δέκα (10) ημέρες από την έκδοση της απόφα−εφόσον το άθροισμα της συνολικής επιφάνειας που σης της προηγούμενης περίπτωσης και για αυτοκίνητατους αντιστοιχεί υπερβαίνει τα εβδομήντα (70) τ.μ.. Η που θα αποσυρθούν μέχρι 20.12.2011.επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται κατά είκοσι (20) τ.μ. για 3. α) Οι περιπτώσεις α) και β) της παραγράφου 1 τουκαθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά είκοσι πέντε άρθρου 17 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄) αντικαθίστανται(25) τ.μ. για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα ως εξής:που βαρύνουν τον υπόχρεο ή τον άλλο σύζυγο. «α) από 20.000 ευρώ μέχρι και 22.000 ευρώ, σε ποσο− Δωρεές ή γονικές παροχές χρηματικών ποσών που συ− στό 10% και β) άνω των 22.000 ευρώ και μέχρι 28.000νιστώνται αποκλειστικά για την αγορά ή ανέγερση πρώ− ευρώ, ποσοστό 30%.»της κατοικίας, κατά τις διατάξεις των προηγούμενων β) Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 τουεδαφίων και μέχρι του ποσού που ορίζεται σε αυτές, άρθρου 17 του ν. 3833/2010 αντικαθίστανται ως εξής:απαλλάσσονται από τον οικείο φόρο που προβλέπεται «α) από 16.000 ευρώ μέχρι και 17.000 ευρώ, ποσοστόαπό τον Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, 10%,Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία, ο β) άνω των 17.000 ευρώ μέχρι και 19.000 ευρώ, πο−οποίος κυρώθηκε με το ν. 2961/2001 (ΦΕΚ 266 Α΄). σοστό 30%». 2. α) Καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρή− 4. Επιβατικά αυτοκίνητα συμπεριλαμβανομένων καισης κυλινδρισμού κινητήρα μέχρι και 2.000 κυβικά εκα− των αυτοκινήτων τύπου jeep που έχουν κομισθεί στητοστά που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές χώρα μας μέχρι και την 8 Δεκεμβρίου 2010 και για τατης Οδηγίας 98/69 Ε.Κ. «Φάση Β» ή μεταγενέστερης ή οποία μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, έχουν κατατε−Κανονισμού και παραλαμβάνονται σε αντικατάσταση θεί δηλωτικά εισαγωγής ή δηλώσεις άφιξης οχημάτωνεπιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, που απο− ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία εισόδου όταν πρόκειταισύρονται από την κυκλοφορία για καταστροφή, απαλ− για μετοικούντα πρόσωπα, εφόσον πληρούν εκ κατα−λάσσονται από το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του σκευής τις προδιαγραφές των Οδηγιών 98/69/ΕΚ Φάσηάρθρου 121 του ν. 2960/ 2001 τέλος ταξινόμησης, ως Β ή μεταγενέστερης και της 98/69/ΕΚ Φάση Α ή με−εξής: ταγενέστερης, εξακολουθούν να υπάγονται στους συ− αα) Αυτοκίνητα κυλινδρισμού κινητήρα μέχρι και 900 ντελεστές τέλους ταξινόμησης που προβλέπονται απόκυβικά εκατοστά, απαλλάσσονται από το προβλεπόμενο τις περιπτώσεις α΄ και β΄ αντίστοιχα της παραγράφουτέλος ταξινόμησης για φορολογητέα αξία μέχρι και 2 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α΄), με την6.000 ευρώ. ββ) Αυτοκίνητα κυλινδρισμού από 901 μέχρι και 1400 προϋπόθεση ότι μέχρι 30.6.2011 θα έχουν τελωνισθείκυβικά εκατοστά, απαλλάσσονται από το προβλεπόμενο και καταβληθεί γι’ αυτά, οι οφειλόμενες φορολογικέςτέλος ταξινόμησης για φορολογητέα αξία μέχρι και επιβαρύνσεις.8.000 ευρώ. 5. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου Β.1 του άρ− γγ) Αυτοκίνητα κυλινδρισμού κινητήρα από 1401 μέ− θρου 22 του ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 197 Α΄) αντικαθίσταται ωςχρι και 1600 κυβικά εκατοστά, απαλλάσσονται από το εξής: «Η έναρξη ισχύος της διάταξης αυτής ορίζεται με65% του προβλεπόμενου τέλους ταξινόμησης και για κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείαςφορολογητέα αξία μέχρι και 11.000 ευρώ. και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.» δδ) Αυτοκίνητα κυλινδρισμού κινητήρα από 1601 μέ− 6. Το επίδομα που χορηγείται στο προσωπικό Λιμε−χρι και 2000 κυβικά εκατοστά, απαλλάσσονται από το νικού Σώματος σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου50% του προβλεπόμενου τέλους ταξινόμησης και για 20 του ν. 2386/1996 θεωρείται ως έξοδο κίνησης καιφορολογητέα αξία μέχρι και 14.000 ευρώ. δεν υπόκειται σε κρατήσεις υπέρ τρίτων και φόρου β) Η κατά την προηγούμενη περίπτωση φορολογητέα εισοδήματος. Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζειαξία διαμορφώνεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου από 1.1.2010.126 του ν. 2960/2001 και σε περίπτωση που είναι μεγα− Άρθρο 9λύτερη των προαναφερόμενων ποσών θα εισπράττεται Ρυθμίσεις για το προσωπικό των Νομαρχιακώνγια το επί πλέον ποσό, ο προβλεπόμενος ακέραιος συ− Αυτοδιοικήσεων και τη σύναψη συμβάσεωνντελεστής τέλους ταξινόμησης. παροχής υπηρεσιών γ) Οι διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ εφαρμό−ζονται μόνο για αυτοκίνητα παλαιάς τεχνολογίας για 1. Η μισθοδοσία του μονίμου και με σχέση εργασίαςτα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού, πουμέχρι 31.12.1998 και για τα οποία έχουν καταβληθεί τα υπηρετεί στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις την 31.12.2010τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου γίνεται και από 1.1.2011 καθίσταται αυτοδίκαια προσωπικό τωνη διαγραφή, καθώς και τυχόν οφειλομένων προηγου− περιφερειών, ή μετατάσσεται σε δήμο, σύμφωνα με τιςμένων ετών. διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) και ανεξαρτήτως
 8. 8. 4404 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)δημοσιεύσεως ή μη των σχετικών διαπιστωτικών πρά− Άρθρο 10ξεων κατάταξης ή μετάταξής του, καταβάλλεται έως τον Θέματα του ΕΛ.Σ.Σ. και της ΕΛ.ΣΤΑΤ.Απρίλιο του 2011 από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και Στο ν. 3832/2010 (ΦΕΚ 38 Α΄), όπως ισχύει, επέρχονταιειδικότερα σε βάρος των οικείων ΚΑΕ του Ε.Φ. 07−120 οι ακόλουθες τροποποιήσεις:του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτε− 1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 7, οι λέξεις «τουρικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αρμόδιου οργάνου» και «η ΕΛ.ΣΤΑΤ.» αντικαθίστανταιμε την ίδια έως την 31.12.2010 διαδικασία. από τις λέξεις «του Προέδρου» και «ο Πρόεδρος της Η τακτοποίηση των ανωτέρω πληρωμών γίνεται απο− ΕΛ.ΣΤΑΤ.», αντίστοιχα.λογιστικά έως την 30.6.2011, με μεταφορά στον ανωτέρω 2. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 10, οι λέξεις «απόΕ.Φ. και τους σχετικούς ΚΑΕ αντίστοιχων κατά περίπτω− την ΕΛ.ΣΤΑΤ.» αντικαθίστανται από τις λέξεις «από τονση ποσών από τους πόρους των άρθρων 259 και 260 Πρόεδρο της ΕΛ.ΣΤΑΤ.».του προαναφερθέντος νόμου. 3. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του 2. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου άρθρου 10, προστίθεται εδάφιο ως εξής:5 του ν. 3864/2010 (ΦΕΚ 119 Α΄) η λέξη «ετήσιας» αντι− «Η πιστοποίηση παρέχεται με απόφαση του Προέδρουκαθίσταται με τη λέξη «τριετούς». της ΕΛ.ΣΤΑΤ..» 3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 4. Η παράγραφος 7 του άρθρου 10 αντικαθίσταται(ΦΕΚ 247 Α΄), προστίθενται εδάφια ως εξής: ως εξής: «Οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, όπως ορίζεται «7. Η ΕΛ.ΣΤΑΤ., ως συλλογικό όργανο:στην περίπτωση 4 του άρθρου 1Β, επιτρέπεται μέχρι την α) εγκρίνει το ΕΛ.Σ.Π.,31.12.2013 να συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις παροχής β) εγκρίνει τον «Κανονισμό Στατιστικών Υποχρεώσεωνσυμβουλευτικών και ελεγκτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών των Φορέων του ΕΛ.Σ.Σ.»,πληροφορικής και υπηρεσιών εκπόνησης μελετών (με γ) εγκρίνει το ετήσιο στατιστικό πρόγραμμα εργασί−εξαίρεση μελέτες τεχνικών έργων), με απευθείας ανά− ας της, το οποίο υποβάλλεται από τον Πρόεδρο τηςθεση, για ετήσια δαπάνη μέχρι ποσού εξήντα χιλιάδων ΕΛ.ΣΤΑΤ. στη Βουλή, στον Υπουργό Οικονομικών και(60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται στο ποσό στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat),αυτό ο Φ.Π.Α. που αναλογεί, εφόσον οι ανωτέρω υπη− δ) εκδίδει τις οδηγίες που προβλέπονται στην παρά−ρεσίες και μελέτες είναι αναγκαίες για την εφαρμογή γραφο 2 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου,του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας ε) εγκρίνει την έκθεση αξιολόγησης του στατιστικούσύμφωνα με το ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α΄). προγράμματος του προηγούμενου έτους, Από το ποσό αυτό και μέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) στ) εγκρίνει το σχέδιο του Κανονισμού Λειτουργίαςευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται στο ποσό αυτό ο και Διαχείρισης της ΕΛ.ΣΤΑΤ., το οποίο υποβάλλεταιΦ.Π.Α. που αναλογεί, απαιτείται διαγωνισμός με συνο− από τον Πρόεδρο της ΕΛ.ΣΤΑΤ. στη Βουλή προς συζή−πτική διαδικασία (πρόχειρος) που θα διενεργείται από τηση ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, καθώς και τοτριμελή επιτροπή. τελικό κείμενο του Κανονισμού, Άνω του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, ζ) καθορίζει τις «εθνικές αρχές» σύμφωνα με την πα−χωρίς να συμπεριλαμβάνεται στο ποσό αυτό ο Φ.Π.Α. ράγραφο 3 του άρθρου 10 του παρόντος νόμου,που αναλογεί, απαιτείται σύναψη δημόσιας σύμβασης η) καθορίζει τους φορείς του ΕΛ.Σ.Σ. που έχουν τηνκατόπιν διενέργειας τακτικού διαγωνισμού (ανοικτού ή αρμοδιότητα ή την υποχρέωση συλλογής στατιστικώνκλειστού), βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. στοιχείων, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου Σύναψη σύμβασης παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών 10 του παρόντος νόμου,με την ίδια διαδικασία γίνεται και στην περίπτωση μι− θ) εγκρίνει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων που υπο−κτής προμήθειας, κατά την οποία η αξία των παρεχόμε− βάλλεται από τον Πρόεδρο της ΕΛ.ΣΤΑΤ. στον Πρόεδρονων υπηρεσιών υπερβαίνει την αξία των προϊόντων. της Βουλής σύμφωνα με τον Κανονισμό της, Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται ι) αποφασίζει για την επιβολή διοικητικών κυρώσεωνοι όροι και προϋποθέσεις εφαρμογής των τεσσάρων σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 11 του παρόντος νόμου,προηγούμενων εδαφίων.» ια) διατυπώνει γνώμη για τον Οργανισμό της 4. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 9 του Καταστατι− ΕΛ.ΣΤΑΤ.,κού της εταιρείας με την επωνυμία «Επενδύστε στην ιβ) αποφασίζει για τα θέματα που υπάγονται από τοΕλλάδα Α.Ε.», το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 4 του νόμο ρητώς στην αρμοδιότητα της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ως συλ−ν. 3894/2010 (ΦΕΚ 204 Α΄), αντί των λέξεων «τα δε λοιπά λογικού οργάνου,τρία (3) μέλη τα οποία δεν εκλέγονται ή υποδεικνύονται ιγ) αποφασίζει, εκφράζει γνώμη ή διαβουλεύεται γιασύμφωνα με την παρ. 4» τίθενται οι λέξεις «τα δε λοιπά κάθε θέμα που εισάγει στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. ως συλλογικότέσσερα (4) μέλη τα οποία δεν εκλέγονται ή υποδεικνύ− όργανο ο Πρόεδρος προς λήψη απόφασης ή προς έκ−ονται σύμφωνα με την παρ. 5». φραση γνώμης ή προς διαβούλευση.» 5. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 19 του άρθρου 10 του 5. Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: και το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου «Κατά την πρώτη εφαρμογή της διάταξης, η αίτηση 13 καταργούνται.γίνεται αποδεκτή εφόσον υποβληθεί μέχρι 31.12.2010. Δυ− 6. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφουνατότητα ασκήσεως δικαιώματος έχουν και όσοι έχουν 2 του άρθρου 13, το οποίο λαμβάνει τη θέση του καταρ−αυτοδικαίως απολυθεί από 1ης Ιουνίου 2010, εφόσον γούμενου πρώτου εδαφίου αυτής, προστίθεται η φράση:δεν έχει εκδοθεί η πράξη συνταξιοδοτήσεως κατά την «ο οποίος διευθύνει τη συνεδρίαση όταν ο Πρόεδροςημερομηνία υποβολής της αίτησης.» απουσιάζει ή κωλύεται».*01002121712100016*
 9. 9. ΦΕΚ 212 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 4405 7. Η παράγραφος 4 του άρθρου 13 λαμβάνει τον αριθ− «η) Μεριμνά για τη συμμετοχή του ανθρώπινου δυ−μό 5 και εισάγεται νέα παράγραφος 4 ως εξής: ναμικού της ΕΛ.ΣΤΑΤ. σε επιχειρησιακά, εκπαιδευτικά «4. Η ΕΛ.ΣΤΑΤ. ως συλλογικό όργανο δεν επιτρέπεται και σε επιχορηγούμενα προγράμματα και γενικότερανα σχηματίζει κλιμάκια από τα μέλη της και να αναθέτει για τη διαρκή αναβάθμισή του κατά τα οριζόμενα στηνσε αυτά την άσκηση αρμοδιοτήτων της». περίπτωση θ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του 8. Το κείμενο του άρθρου 14 ορίζεται ως παράγραφος παρόντος νόμου.1 του άρθρου αυτού και τροποποιείται ως εξής: θ) Συντονίζει, εποπτεύει και είναι γενικά αρμόδιος για α) Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 14, αντικαθίσταται την εκπόνηση των προγραμμάτων, κανονισμών, οδηγιών,ως εξής: εκθέσεων και όλων των λοιπών πράξεων επί των οποίων «Ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ασκεί κάθε αρμοδιότητα αποφασίζει η ΕΛ.ΣΤΑΤ. ως συλλογικό όργανο.της ΕΛ.ΣΤΑΤ. η οποία δεν ανατίθεται από το νόμο ρητώς ι) Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις της ΕΛ.ΣΤΑΤ.στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. ως συλλογικό όργανο και έχει την ευθύνη ως συλλογικού οργάνου, καταρτίζει την ημερήσια διά−της εύρυθμης λειτουργίας της για την εκπλήρωση των ταξη και είναι αρμόδιος για την εισήγηση επί όλωνσκοπών της, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής και των θεμάτων. Με απόφασή του μπορεί να αναθέσειευρωπαϊκής νομοθεσίας, του Κώδικα Ορθής Πρακτικής την εισήγηση σε μέλος του ειδικού επιστημονικού ή τουγια τις ευρωπαϊκές στατιστικές και των βέλτιστων διε− λοιπού προσωπικού της ΕΛ.ΣΤΑΤ..θνών στατιστικών πρακτικών. Ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ια) Είναι αρμόδιος για την εκτέλεση του ετήσιου στα−έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:» τιστικού προγράμματος, καθώς και γενικότερα όλων των β) Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης αποφάσεων της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ως συλλογικού οργάνου.α΄ του άρθρου 14, προστίθεται η φράση: «συμπεριλαμ− ιβ) Μπορεί να αποφασίζει τη διενέργεια κάθε είδουςβανομένων των περιπτώσεων β΄, γ΄, ε΄ και στ΄ της πα− στατιστικών ερευνών, απογραφών και μελετών επιπλέονραγράφου 2 και της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του αυτών που προβλέπονται στο ΕΛ.Σ.Π. και στο ετήσιοπαρόντος νόμου.» στατιστικό πρόγραμμα εργασίας της ΕΛ.ΣΤΑΤ.. γ) Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ του άρθρου ιγ) Καταρτίζει τους ετήσιους προϋπολογισμούς, απο−14, διαγράφεται η φράση «σε άλλο μέλος της». λογισμούς και ισολογισμούς της ΕΛ.ΣΤΑΤ.. δ) Στο τέλος της περίπτωσης β΄ του άρθρου 14 προ− ιδ) Είναι αρμόδιος για κάθε θέμα που αφορά τη δι−στίθεται η φράση: «παρέχει τις υπηρεσιακές εντολές οικητική λειτουργία και την οικονομική διαχείριση τηςγια την εκτέλεση κάθε ενέργειας που αφορά την εκ− ΕΛ.ΣΤΑΤ. και αναλαμβάνει ως διατάκτης των δαπανώνπλήρωση της αποστολής της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και συγκροτεί της ΕΛ.ΣΤΑΤ. τις υποχρεώσεις σε βάρος των πιστώσεωνομάδες εργασίας από το ειδικό επιστημονικό ή το λοιπό του προϋπολογισμού της. Στο πλαίσιο αυτό λαμβάνειπροσωπικό της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ορίζοντας και το αντικείμενό μεταξύ άλλων και τις αποφάσεις για τη διενέργεια καιτους». την έγκριση δαπανών και την ανάθεση των συμβάσεων ε) Η περίπτωση γ΄ του άρθρου 14 αναριθμείται σε δ΄ έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών, εκδίδει τις προκηρύ−και προστίθεται νέα περίπτωση γ΄ ως εξής: ξεις, συγκροτεί τις επιτροπές διενέργειας των διαγω− «γ) Λαμβάνει τις αποφάσεις σχετικά με τις στατιστικές νισμών και αξιολόγησης των προσφορών, καθώς καιμεθόδους, τα πρότυπα και τις διαδικασίες, καθώς και παρακολούθησης των συμβάσεων και παραλαβής καιμε το περιεχόμενο και τη χρονική στιγμή της δημοσί− υπογράφει τις σχετικές συμβάσεις.ευσης στατιστικών στοιχείων, σχετικά με τη διαβίβαση ιε) Δύναται να εξουσιοδοτεί με απόφασή του όργανατων επίσημων στατιστικών του ΕΛ.Σ.Σ. στην Ευρωπαϊκή της ΕΛ.ΣΤΑΤ. να υπογράφουν «με εντολή Προέδρου»Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat) και γενικότερα σχετικά έγγραφα ή άλλες πράξεις της.με τη διαβίβαση, υποβολή ή γνωστοποίηση στατιστικών ιστ) Δύναται να εισάγει στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. ως συλλογικόστο πλαίσιο της ευρωπαϊκής και διεθνούς στατιστικής όργανο προς λήψη απόφασης ή προς έκφραση γνώμηςσυνεργασίας». ή προς διαβούλευση οποιοδήποτε θέμα που εμπίπτει στ) Η περίπτωση ε΄ του άρθρου 14 αναριθμείται σε ζ΄ στις αρμοδιότητές του.και προστίθενται νέες περιπτώσεις ε΄ και στ΄ ως εξής: ιζ) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα της ΕΛ.ΣΤΑΤ. που «ε) Είναι αρμόδιος για το συντονισμό όλων των δρα− προβλέπει ο νόμος και ο Κανονισμός Λειτουργίας καιστηριοτήτων των λοιπών φορέων του ΕΛ.Σ.Σ. που αφο− Διαχείρισης της ΕΛ.ΣΤΑΤ.»ρούν την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση των 9. Στο άρθρο 14, προστίθεται παράγραφος 2 ωςεπίσημων στατιστικών της χώρας. εξής: στ) Παραγγέλλει την πρόσβαση του προσωπικού της «2. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του ο Πρό−ΕΛ.ΣΤΑΤ. σε όλες τις διοικητικές πηγές και τα δημό− εδρος αναπληρώνεται στην άσκηση όλων των καθηκό−σια μητρώα και αρχεία που τηρούνται εγγράφως ή με ντων του, εκτός από τις αρμοδιότητές του ως Προέδρουηλεκτρονικά, μαγνητικά, ή άλλα ανάλογα μέσα, από τις της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ως συλλογικού οργάνου, από τον Γενικόυπηρεσίες και τους φορείς του δημόσιου τομέα, όπως Διευθυντή Στατιστικών Ερευνών, και σε περίπτωσηαυτός ορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 1 του απουσίας ή κωλύματος και αυτού, από τον Γενικό Δι−ν. 1256/ 1982, και τη λήψη στοιχείων από αυτά, καθώς και ευθυντή Διοίκησης και Οργάνωσης.»σε όλες τις πηγές και αρχεία που τηρούνται από νομικά 10. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφουπρόσωπα του ιδιωτικού τομέα, ενώσεις προσώπων και 2 του άρθρου 16 προστίθεται η φράση: «Τον προϋπο−φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του λογισμό εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών ο Πρό−άρθρου 2 του παρόντος νόμου». εδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ο οποίος είναι και διατάκτης των ζ) Οι περιπτώσεις στ΄, ζ΄ και η΄ του άρθρου 14 καταρ− δαπανών της.»γούνται και στη θέση τους εισάγονται περιπτώσεις η΄ 11. Στην αρχή της παραγράφου 6 του άρθρου 23 τουέως και ιζ΄ ως εξής: ν. 3832/2010 οι λέξεις «Μέχρι 31.12.2010» αντικαθίστανται
 10. 10. 4406 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)με τις λέξεις «Μέχρι 30.4.2011» και στο τέλος της ίδιας Άρθρο 12παραγράφου προστίθεται εδάφιο ως εξής: Πρόσληψη από το ΙΚΑ επιτυχόντων σε διαγωνισμό «Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδε− του ΑΣΕΠ της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 17 του 1. Για την εφαρμογή των διατάξεων των επόμενωνν. 3871/ 2010 (ΦΕΚ 141 Α΄) εγγράφονται σε Ειδικό Φορέα παραγράφων, οι ακόλουθες λέξεις έχουν την εξής έν−του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών οι νοια:αναγκαίες πιστώσεις για την κάλυψη των δαπανών της «Επιτυχόντες» : Οι επιτυχόντες των κατηγοριών ΤΕ καιΕΛ.ΣΤΑΤ. μέχρι 30.4.2011. Γι΀

×