RPH KSSR BM (tatabahasa)

22,635 views
22,211 views

Published on

Tatabahasa dalam RPH ni ialah Kata Sendi Nama. ^^,

5 Comments
10 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
22,635
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
15
Actions
Shares
0
Downloads
1,405
Comments
5
Likes
10
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

RPH KSSR BM (tatabahasa)

  1. 1. RANCANGAN PENGAJARAN HARIANMata Pelajaran : BahasaMelayuTahun : 3 TigerBil.Murid : 38 orangMasa : 11.00pagi – 12.00 tengahhariTarikh : 1/ 3 / 2013Tema : KesihatandanKebersihanTajuk : Kata SendiNama STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 5.1 5.1.7Memahamidanmenggunakan kata Memahamidanmenggunakangolongan sendinamadan kata serudengan kata denganbetulmengikutkonteks betulmengikutkonteks.Objektif : Padaakhir proses pengajarandanpembelajaranini, muridberupaya: i. Memberikancontohkata sendinama yang terdapatdalampetikan. ii. Mengisitempatkosongdengan kata sendinama yang betuldalamlembarankerja. iii. Membinaayattunggaldenganmenggunakan kata sendinama yang diberikanoleh guru.SistemBahasa Sistembahasa : Kata sendinama Kosa kata :seramai, berfaedah, pengetahuan, mengaturPengisianKurikulum/ ElemenMerentasKurikulum Ilmu : PJK Nilaimurni : Berdisiplin, baikhati, berdayasaing Kreativiti :MengetahuicarabermainpermainanSahibbaStrategi KB : Menyelesaikanmasalah, mengenalpasti TKP : Verbal-linguistik, interpersonal, intrapersonal kinestatik BCB : MemprosesmaklumatmengenaipermainanSahibba Pembelajarankontekstual : Menghubungkaitdenganaktivitipermainan dalaman.Bahan Bantu Belajar
  2. 2. Bil Jenis Bilangan 1 Bukuteks 38 2 Nota kata sendinama 38 3 Grafiklembarankerja 38 PengetahuanSediaAda:Muridmengenal kata sendinama.Langkah/ Isi Pelajaran AktivitiPengajaran Catatan Masa danPembelajaran - 1) Guru menyorokkan 6 sampulrahsia di BBB: Permainan“Treas hadapankelas. -Sampultugasan ure Hunt” 2) Murid- muriddibahagikankepadaenamkumpul Teknik: Kata sendinama: an. -Soaljawab -di 3) Setiapwakilkumpulandimintamencaris -ke ampultersebut. TKP:Induksi Set -pada 4) Setelahkesemuamenjumpaisampul, -Verbal (5 minit) -daripada setiapkumpulandimintamenunjukkanp -Kinestatik -kepada erkataan yang terdapatdalamsampul. -untuk 5) Guru BCB: menampalkanperkataantersebutpadap -K.bertutur apantulis. -K.mendengar 6) Murid-muriddisoalmengenaigolongan kata yang berkaitandenganperkataan Nilai: yang dijumpai. -Berdayasaing 7) Guru menyatakantajukpengajaran. -Baikhati Tajuk: “Kata SendiNama”
  3. 3. - 1) Murid- BBB: Petikan“Permainan muriddimintamerujukbukuteksmukasur - Sahibba” at 36. Petikandalambuk 2) Murid- uteks Isi petikan: muriddikehendakimembacapetikansel 1. amaduaminit. TKP:Langkah 1 PermainanSahibba 3) Murid-muriddisoalmengenaiisipetikan. -Verbal (15minit) merupakanpermain 4) Guru -Interpersonal andalaman. menceritakancarabermainPermainanS 2. ahibba. BCB: Menggunakankema 5) Murid-muriddimintamengeluarkankosa -K.membaca hiranberfikir. kata yang terdapatdalampetikan. 3. 6) Guru menerangkankosa kata tersebut. Nilai: Menjadikanfikirance 7) Murid-muriddimintamengeluarkan kata -Berdisiplin rdas. sendinama yang terdapatdalampetikan. Kosa kata: 8) Guru membimbingaktivitimurid. -seramai -berfaedah -pengetahuan -mengatur -Penerangan kata 1) Guru mengedarkan nota kata BBB: sendinama. sendinamakepadamurid-murid. -Nota kata 2) Murid-muriddimintamembaca nota sendinamaLangkah2 Nota: secaramentalis. (20minit) 1) Kata 3) Murid-muriddimintamembaca nota Teknik: SendiNama secaraberkumpulan. -Penerangan -Kata 4) Murid-muridditerangkanmengenai kata sendinamaialah sendinama. Nilai: kata tugas yang 5) Guru memberikancontohkata -Disiplin
  4. 4. digunakansebelum sendinamakepadamurid-murid. kata 6) Murid- TKP: namaataufrasanam muriddimintamembinaayattunggalberd -Verbal a. asarkanpilihan kata sendinama yang KB: diberikan. -Mengenalpasti 7) Beberapa orang 2) Contoh kata muriddipilihuntukmembacakanayat BCB: sendinama: yang dibina. -K.membaca -di, ke, dari, 8) Guru membimbingbinaanayatmurid- -K.menulis daripada, kepada, murid. pada, untuk, oleh. Aktiviti: 1) Guru menjalankanaktiviti„JawabSaya‟. BBB: “JawabSaya” 2) Murid- - muriddiedarkandenganlembarankerjai Lembaranisitemp Kata SendiNama: sitempatkosong. atkosong -daripada 3) Murid-muriddimintamenjawab 10 -di soalanisitempatkosongdenganjawapan TKP: -ke yang betul. -VerbalLangkah 3 -pada 4) Beberapa orang -Kinestatik(15 minit) -akan muriddipilihbagimembacakanjawapan. -kepada 5) Guru membetulkanjawapan yang KB: -hingga salah. - -bagi Menyelesaikanma salah BCB: -K.membaca -K. menulis Rumusanisipelajara 1) Murid- TKP:
  5. 5. Penutup n. muriddisoalmengenaikegunaankata -Verbal(5 minit) sendinama. -Interpersonal Kognitif: 2) Murid-muriddimintamenyatakankata -Intrapersonal -Kata sendinama sendinama yang dipelajari. 3) Murid-muriddimintamenyatakannilai- KB: Sosial: nilaimurni yang dipelajari. -Merumus Bertepuktanganunt 4) Guru merumuskanisipelajaran. ukdirisendiri. Nilaimurni: -Rasional

×