RPH KSSR BM (didik hibur)

41,825 views
41,184 views

Published on

5 Comments
17 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
41,825
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
2,466
Comments
5
Likes
17
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

RPH KSSR BM (didik hibur)

  1. 1. RANCANGAN PENGAJARAN HARIANMata Pelajaran : BahasaMelayuTahun : 3 TigerBil.Murid : 38 orangMasa : 11.30 pagi – 12.30 tengahhariTarikh : 14/ 2 / 2013Tema : KesihatandanKebersihanTajuk : MakananSeimbang (didikhibur) STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 4.4 4.1.1 Melafazkandanmemahamipuisid Melafazkandanmemahamipantunempatkeratdenga enganintonasi yang nsebutandanintonasi yang betulmenggunakanbahasa yang betuldanjelasmenggunakanbahasa yang indahsecaradidikhibur. indahsecaradidikhibur.Objektif : Padaakhir proses pengajarandanpembelajaranini, muridberupaya: i. Melafazkanpantunempatkeratdenganmenggunakansebutandanintonasi yang betul. ii. Melengkapkanpantunempatkeratdenganperkataansinonim yang sesuaisetelahmemahamiisikandunganpantun.SistemBahasa Sistembahasa : Sinonim (samaerti) Kosa kata :Hindari, sikap, amalan.PengisianKurikulum/ ElemenMerentasKurikulum Ilmu : Sains, PendidikanJasmanidanKesihatan Nilaimurni : Tanggungjawab, perihatin, keselamatandiri Kreativiti :MemilihmakananseimbangdalamkehidupanharianStrategi KB : Mengenalpasti, banding beza, menaakul TKP : Verbal-linguistik, interpersonal, intrapersonal kinestatik, visual BCB : Memprosesmaklumatmengenaipiramidmakanan.
  2. 2. Pembelajarankontekstual : Menghubungkaitdenganamalanpemakanan harian. Bahan Bantu Belajar Bil Jenis Bilangan 1 Kadbercantum 6 2 Komputerriba 1 3 Pembesarsuara 1 4 LCD 1 5 Petikanpantun 38 6 Latihanpantun (sinonim) 38 7 Latihan „Mari LengkapkanSaya‟ 38 PengetahuanSediaAda:Muridpernahmembacapantundengansebutandan intonasi yang betul.Langkah/ Isi Pelajaran AktivitiPengajaran Catatan Masa danPembelajaran Kadbercantum: 1) Guru BBB: -Burger mengedarkankadbercantumke -Kadbercantum -Sayur-sayuran padasemuakumpulan. -Komputerriba -Buah-buahan 2) Setiapkumpulandikehendakime -LCD -Ayamgoreng ncantumkankadtersebutsupaya -Susudan roti menjadisatugambartunggal. Teknik: 3) Setiapkumpulandikehendakime -SoaljawabInduksi Set nyatakangambar yang -Perbincangan (5 minit) merekaperolehi. 4) Guru TKP: memaparkangambarpadaslaid. -Verbal 5) Guru -Visual bersoaljawabdenganmuridmen -Kinestetik genaigambartersebut. -Interpersonal
  3. 3. 6) Guru BCB: Tajuk: mengaitkankadbercantumdeng -k.bertutur “MakananSeimbang” antajukpengajaranpadahariini. -k.mendengar 7) Guru menyatakantajukpengajaran. Nilai: -Rasional Petikanpantun: 1) Guru BBB: MakananSeimbang mengedarkanpetikanpantunke -Petikanpantun Ikan di air terlihat-lihat, padasemuamurid. -Komputerriba Ikanbernamasiikanlaga; 2) Semuamuriddikehendakimemb -LCD Amalkangayahidupsihat, Makanminumhendaklahdijaga. acasenyappantuntersebut. -Pembesarsuara 3) Guru IkandibelisianakSahlan, Dibelijugasiikanjenahak; membacakanpantunmengikuts TKP: Makananberkhasiatjadiamalan , ebutandanintonasi yang betul. -Verbal Elakmakananbanyaklemak.Langkah 1 4) Guru memintabeberapa orang -Intrapersonal Dibelijugasiikanjenahak,(20minit) Masakgulaikurangsantan; muridmembacakanpantundeng -Interpersonal Elakmakananbanyaklemak, ansebutandanintonasi yang Banyakmemakansayur- sayuran. betul. BCB: 5) Murid- -K.membaca muridmembacapantunsecarab -K.menulis erkumpulan. Kosa kata: 6) Guru Teknik: -Hindari menerangkantentangisipantun. -Demonstrasi -Sikap 7) Guru -Amalan danmuridberbincangmengenai Nilai: kosa kata. -Berhati-hati 8) Murid- -Prihatin muriddiagihkandenganlatihanis itempatkosongberdasarkanpan tun. “Cari yang sama”. 9) Murid-
  4. 4. Isi muriddikehendakimengisitemp tempatkosongdenganperkataan atkosongdengan kata sinonim yang samaertiberikut. yang diberikan. Ternampak-nampakcara Sedikit 10) Murid- jauhibergelarpr aktikkanseparuhdipelihara muriddiperdengarkandenganla Ikan di air ______________, gukanak- Ikan __________ siikanlaga; kanaksambilmenjawabsoalan. ______ ______ hidupsihat, Makanminumhendaklah _____. 11) Guru membimbingjawapanmurid Dibelijugasiikanjenahak, Masakgulai________santan; ______ makananbanyaklemak, Banyakmemakansayur-sayuran. Gambarpiramidmakanan 1) Guru BBB: menayangkangambarpiramidm -Piramidmakanan akanankepadamurid-murid. -KomputerribaLangkah 2) Semuamuriddikehendakimemb -LCD 2 erikanperhatian. -Poster(15minit) 3) Guru mencungkilpengetahuansediaa Teknik: damuridmengenaipiramidmaka -Penerangan nan. -Perbincangan 4) Guru menerangkantentangpiramidm TKP: akanandanisikandungannya. -Visual 5) Guru -Verbal
  5. 5. danmuridbersoaljawabtentangk -Interpersonal umpulanmakanan yang -Intrapersonal tidakdifahami. 6) Murid- KB: muriddikehendakimemberikanc -Banding beza ontohmakananyang lainmengikutkumpulanmakana BCB: n. -K.membaca 7) Guru -K.menulis membimbingjawapanmurid. Aktiviti: 1) Guru BBB: “Mari LengkapkanSaya” mengedarkanlembaranlatihank -Lembaranlatihan epadasemuamurid. -Komputerriba 2) Semuamuriddikehendakimemb -Pembesarsuara acasoalandenganteliti. -LCD 3) Setiapmuriddikehendakimengis ijawapan yang TKP:Langkah 3 disediakandalamruangan yang -Interpersonal(15 minit) sesuai. -Intrapersonal 4) Soalanadalahberkaitandengan -Verbal kumpulanmakanan. 5) Guru memainkanlagukanak- KB: kanaksambilmuridmenjawabso -Mengenalpasti alan. 6) Muriddan guru BCB: membincangkanjawapanbersa -K.membaca ma-sama. 7) Guru
  6. 6. membimbingjawapanmurid. Rumusanisipelajaran. 1) Murid- BBB:Penutup muriddisoalmengenaicaramela -Komputerriba(5 minit) fazkanpantun. - LCD 2) Guru Kognitif: bertanyakantentangkefahaman TKP: -Makananseimbang muridterhadapmakananseimba -Verbal -Kumpulan makanan ng. -Interpersonal -Perkataansinonim 3) Murid- -Intrapersonal muriddisoalmengenaisinonim. Sosial: 4) Murid- KB: Bertepuktanganuntukdiri muriddimintamenyatakannilai- -Merumus sendiri. nilaimurni yang diperolehdalamPdP. Nilaimurni: 5) Guru merumuskanisipelajaran. -Perihatin -Sayangidiri -Jagakesihatan

×