• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
My present
 

My present

on

 • 752 views

ส่งงานกลุ่ม

ส่งงานกลุ่ม

Statistics

Views

Total Views
752
Views on SlideShare
723
Embed Views
29

Actions

Likes
1
Downloads
2
Comments
0

1 Embed 29

http://seamore66.blogspot.com 29

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  My present My present Presentation Transcript

  • รายงานการศึกษาและวิเคราะห์ระบบงานปัจจุบัน
   การบริหารงานบุคคล
   เสนอ
   ผศ.ดร. เสกสรร สายสีสด
   สมาชิกภายในกลุ่ม
   1. นางอารยา นาคจันทร์ 7. นายพีระพงษ์ เจริญธรรม
   2. นางสุวิภา ธุระธรรม 8. นายพิทักษ์ แสนพินิจ
   3. นายเสกสันต์ ธุรธรรม 9. นายณรงค์ฤทธิ์ บุญโสม
   4. นายเอกชัย แว่นพิมาย 10. นางจูรี่ ขำดี
   5. นายนิวิฐวัฒน์ สุวรรณไตร 11. นายสำรวย ขำดี
   6. นายสมคิด วงษ์คำหาญ 12. นายสถิตย์ภูชาดึก
  • บทที่ 1 บทสรุปของผู้บริหาร
   การทำงานในปัจจุบัน
   กล่าวคือ ในการทำงานในปัจจุบันนั้น บุคลากรไม่เพียงพอที่จะทำการเรียนการสอนอีกทั้งบุคลากรขาดความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ซึ่งทำให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
   และยากต่อการบริหารงานขององค์กร
   สาเหตุที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง
   1.บุคลากรไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอน
   2.บุคลากรขาดความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน
   3.การบริหารงานขององค์กรเป็นไปด้วยความยากลำบาก
  • เป้าหมาย
   1.ให้บุคลากรได้ทำงานตรงกับความถนัดและความต้องการของแต่ละบุคคล
   2.พัฒนาบุคลากรโดยการจัดการอบรม หรือศึกษาดูงาน
   3.จัดระบบโครงสร้างองค์กรให้เอื้อต่อการบริหารงาน
   ประโยชน์ที่จะได้รับ
   1. นักเรียนได้รับความรู้จากครูที่เชี่ยวชาญในวิชานั้นๆ
   2.ครูได้รับการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน
   ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น
   3. การบริหารงานมีประสิทธิภาพ
  • บทที่ 2ระบบงานในปัจจุบัน
   โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา
   ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา
   ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา
  • รายละเอียดของงาน
   1. การวางแผนอัตรากำลังและ
   กำหนดตำแหน่ง
   2. การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง
   3. การออกจากราชการ
   4. วินัยและการรักษาวินัย
   5. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
  • ระบบงานคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน
   1. การประกาศรับสมัครบุคลากรทางระบบอินเทอร์เน็ต
   2. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านบุคลากรผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น เวปไซต์แนะนำโรงเรียน แนะนำบุคลากร
   3. การอบรมและพัฒนาบุคลากร เช่น อีเทรนนิ่ง
   4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น Blog Facebook e-mail KM
   5. การพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารบุคลากร
  • เอกสารที่ใช้ในงานปัจจุบัน
   1. เอกสารการประกาศรับสมัครบุคลากร
   2. เอกสารการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านบุคลากรการแนะนำบุคลากร
   3. เอกสารการอบรมและพัฒนาบุคลากร
   4. เอกสารการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายงานบุคลากร
   5. การให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   6. เอกสารการพิจารณาความดีความชอบของบุคลากร
   7. เอกสารการดำเนินการทางวินัยของบุคลากร
   8. เอกสารข้อมูล กพ.7 วันลา
  • บทที่ 3 ความต้องการของระบบ
   ภาพรวมของระบบงานตามหน้าที่
   1.การวางแผนความต้องการกำลังคน และการมอบหมายงานในหน้าที่
   -การมอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
   -วางแผนอัตรากำลังบุคลากร
   -สรรหาบุคลากรด้วยวิธีการต่าง ๆ
   -ปฐมนิเทศบุคลากรหรือประชุมบุคลากร
   -ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานและพัฒนางานในหน้าที่
   -ใส่ใจต่อปัญหาข้อร้องเรียนของบุคลากร
  • บทที่ 3 ความต้องการของระบบ
   ภาพรวมของระบบงานตามหน้าที่
   2.ระบบการบริหารงานบุคคล
   -ระบบอุปถัมภ์
   -ระบบคุณธรรม
   3.กระบวนการบริหารงานบุคคล
   -การสรรหาบุคลากร
   -การคัดเลือกบุคลากร
   -การบรรจุบุคลากร
   -การพัฒนาบุคลากร
   -การประเมินผลการปฏิบัติงาน
   -การกำหนดค่าตอบแทน
   -การพิจารณาเลิกจ้าง
  • ผังแสดงทางเดินของข้อมูล
   1. บุคลากรในหน่วยงาน
   2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบิหารงานบุคคล
  • 1. บุคลากรในหน่วยงาน
   สมัครใจลาออก
   แผนภูมิแสดงความเคลื่อนไหวของบุคลากร
   ตาย
   กำลังคนของ
   หน่วยงานต่าง ๆ
   ในองค์การ
   เลื่อนชั้นขึ้นไป
   บรรจุใหม่
   ย้ายออกไป
   เลื่อนชั้นเข้ามา
   ลดขั้นออกไป
   ย้ายเข้ามา
   เกษียณ
   ลดเข้ามา
   ออกเพราะครบสัญญา
   พักงาน
  • ผังแสดงการเดินของข้อมูล
   :เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
   INPUT
   (การนำเข้าข้อมูล)
   PROCESS
   (กระบวนการ)
   OUTPUT
   (ผลผลิต)
   -เจ้าหน้าที่รับหนังสือ
   -เกษียนหนังสือไปยังผู้อำนวยการ
   -ผู้อำนวยการสั่งการ/มอบให้ผู้รับผิดชอบ
   -ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
   -แต่งตั้งคณะทำงาน/ประชุม/จัดทำเอกสาร
   -หนังสือสั่งการจากหน่วยงานต้นสังกัด
   -การขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่างๆ
   -หนังสือราชการจากหน่วยงานอื่น
   -ผลการปฏิบัติงาน
   -ส่งผลงาน/ข้อมูลไปยังผู้รับ
   -ส่งข้อมูลไปยังผู้ขอความอนุเคราะห์
  • รายละเอียดของกระบวนการ
   1. การรับข้อมูล
   -มีเจ้าหน้าที่รับข้อมูล
   2. การจัดกระทำกับข้อมูล
   -เจ้าหน้าที่เกษียนหนังสือไปยังผู้อำนวยการ
   -ผู้รับผิดชอบ รับหนังสือจากเจ้าหน้าที่
   -ผู้อำนวยการสั่งการ/มอบให้ผู้รับผิดชอบ
   -ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
   3.ได้ผลการปฏิบัติงาน/ชิ้นงาน
   -เจ้าหน้าที่จัดทำหนังสือนำส่งหน่วยงาน
  • ปริมาณงานของระบบ
   1. ช่วงเวลา บางช่วงเวลาปริมาณงานมาก บางช่วงปริมาณงานน้อย
   2. ปริมาณข้อมูลที่ปฏิบัติ
   3. ความสำคัญของข้อมูล เช่น ด่วนที่สุด ด่วนมาก ปกติ
   4. ลักษณะของข้อมูล เช่น ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลเชิงพัฒนา
   5. ประเภทของข้อมูล เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน ครู ผู้บริหาร
  • ผังทางกายภาพ
   หน่วยงานต้นสังกัด
   องค์ประกอบภายนอก
   1. นโยบาย
   2. การมีส่วนร่วม
   3. การสนับสนุน
   4. สิ่งแวดล้อม
   องค์ประกอบภายใน
   1. นโยบาย
   2. การมีส่วนร่วม
   3. การสนับสนุน
   4. สิ่งแวดล้อม
   โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
   การบริหารงานบุคคล
   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
   ผู้ปกครองนักเรียน
   ผู้นำชุมชน
   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   ผู้บริหารโรงเรียน
   คณะครูในโรงเรียน