• Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
242
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
2
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. COÂNG TY TNHH SITTO VIETNAMHỘI THẢO GIỚI THIỆU SẢN PHẨM PHÂN BÓN LÁ
 • 2. Giôùi thiệu SITTO GROUPNaêm 1985 tieàn thaân laø coâng ty Asian Aquaculture
 • 3. Giôùi thieäu SITTO GROUPNaêm 1990 taäp ñoaøn SITTO ra ñôøi.
 • 4. Giôùi thieäu SIITO GROUPCaùc coâng ty thaønh vieân:
 • 5. Nhà máy SITTO GROUP THAILAND
 • 6. Nhà máy SITTO GROUP THAILAND
 • 7. Naêm 2001 SITTO VIEÄT NAM ñöôïc thaønh laäp
 • 8. Nhà máy : Soá 4 ñöôøng 3A, KCN Bieân Hoøa 2, Ñoàng Nai
 • 9. Văn phòng tại thành phố HCM , Khu đô thị mới An Phú An Khánh Q.2
 • 10. Lónh vöïc hoaït ñoängThuûy saûn:
 • 11. Lónh vöïc hoaït ñoäng Noâng nghieäp:Phaân boùn goác:
 • 12. Lónh vöïc hoaït ñoängPhaân boùn laù:ThuoácBVTV:
 • 13. Maïng löôùi phaân phoái Haø Noäi Ñaø NaüngCaø Mau
 • 14. Các chi nhánh của SITTO VIETNAMChi nhaùnh Caàn Thô Chi nhaùnh Tieàn Giang Chi nhaùnh Laâm Ñoàng
 • 15. Giaûi thöôûng ñaït ñöôïc Giaûi thöôûng Cuùp vaøngThöông hieäu noåi tieáng ASEAN Thaàn Noâng Hoäi nhaäp
 • 16. Giaûi thöôûng ñaït ñöôïc CHÖÙNG NHAÄN SAÛN PHAÅM ZOOREA F1Được người tieâu duøng bình ÑÖÔÏC BÌNH CHOÏN choïn TOP 500