ความหมายและองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

2,922 views
2,745 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,922
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
16
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ความหมายและองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

  1. 1. ความหมายและองคประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศ (Information) หมายถึง การรวบรวมขอมูลดิบ (Raw Data) จากที่ตางๆมาผานกระบวนการเรียงลําดับ การคํานวณ การจัดกลุม หรือสรุปผล เพื่อสรางเปนรายงานหรือจัดใหอยูในรูปแบบที่เหมาะสมตอการนําเสนอขององคกรซึ่งจะเรียกขอมูลดิบหลังจากผานกระบวนการขางตน นี้วาเปน สารสนเทศ เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง ทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวกับการผลิต การสราง การใชสิ่งของกระบวนการหรือวิธีการดําเนินงาน รวมไปถึงอุปกรณที่ไมไดมีในธรรมชาติ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ Information Technology (IT) จึงหมายถึง การนําเทคโนโลยคอมพวเตอร และ เทคโนโลยีอื่น ๆ มาใชในการจัดการ กระบวนการดําเนินงาน ี ิสารสนเทศ หรือ สารนิเทศในขั้นตอนตาง ๆ ตั้งแตการเสาะแสวงหา การวิเคราะห การจัดเก็บการจัดการ และ การเผยแพร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความถูกตอง ความแมนยํา และ ความรวดเร็วทันตอการนํามาใชประโยชน ดังนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเกิดจากการบูรณาการระหวางคอมพิวเตอรกับเทคโนโลยีโทรคมนาคม ซึ่งเทคโนโลยีทั้งสองมีการทํางานที่สัมพันธกัน ดังนี้ 1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ใชสําหรับการจัดการระบบสารสนเทศ เพื่อใหได สารสนเทตามทตองการอยางถกตอง รวดเรว และมีประสิทธิภาพ ไมวาจะเปนการ ่ี   ู  ็ คัดเลือก จัดหา การวิเคราะห การสืบคน ที่สามารถผลิตสารสนเทศใหสนองตอ
  2. 2. ความตองการของผูใชได ซึ่งกระบวนการจัดทําสารสนเทศ จะประกอบดวย กรรมวิธี 3 ประการ คือ 1.1 การนําขอมูลเขา (Input Data) 1.2 การประมวลผลขอมล (Process)  ู 1.3 การแสดงผลขอมูล (Output Information) Input Data Process Information2. เทคโนโลยีโทรคมนาคม จะชวยใหการสื่อสาร หรือ การเผยแพร สารสนเทศไปยังผูใชในแหลงตางๆ เปนไปอยางรวดเร็ว ถูกตอง ครบถวน ทันตอ เหตุการณ ในลักษณะรูปแบบตางๆ เชน ขอมูล ซึ่งอาจเปนตัวเลข ตัวอักษร ภาพ เสียง ซึ่งเทค โนโลยีที่ใชในระบบคมนาคม เชน ระบบโทรศัพท โทรเลข วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน และรวมถึงระบบเครือขายคอมพิวเตอรดวย ผูสงสารสนเทศ ผูรับสารสนเทศ

×