Your SlideShare is downloading. ×
0
тамхи
тамхи
тамхи
тамхи
тамхи
тамхи
тамхи
тамхи
тамхи
тамхи
тамхи
тамхи
тамхи
тамхи
тамхи
тамхи
тамхи
тамхи
тамхи
тамхи
тамхи
тамхи
тамхи
тамхи
тамхи
тамхи
тамхи
тамхи
тамхи
тамхи
тамхи
тамхи
тамхи
тамхи
тамхи
тамхи
тамхи
тамхи
тамхи
тамхи
тамхи
тамхи
тамхи
тамхи
тамхи
тамхи
тамхи
тамхи
тамхи
тамхи
тамхи
тамхи
тамхи
тамхи
тамхи
тамхи
тамхи
тамхи
тамхи
тамхи
тамхи
тамхи
тамхи
тамхи
тамхи
тамхи
тамхи
тамхи
тамхи
тамхи
тамхи
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

тамхи

1,950

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
1,950
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
48
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1.
    Òàìõè ãýæ þó âý?
    Òàìõè ãýäýã íü òàòàõ, çàæëàõ, ¿íýðëýõ çýðãýýð õýðýãëýäýã, ìàíñóóðóóëàõ íºëººòýé, õàðààò áàéäàë ¿¿ñãýõ ÷àäâàðòàé íèêîòèí õýìýýõ áîäèñ àãóóëñàí óðãàìàë þì .
  • 2.
     Òàìõèéã õýðõýí ãàðãàæ àâäàã âý ?
     Òàìõèéã ãàðãàæ àâàõûí òóëä òàìõèíû óðãàìëûí íàâ ÷ èéã õàòààõ øààðäëàãàòàé áàéäàã. Òàìõèíû óðãàìëûí íàâ ÷ èéã õàòàæ äóóññàíû äàðàà ò¿¿íèé ãàøóóí àìò, ýõ¿¿í ¿íýðèéã äàðàõ, õýëáýðò îðóóëàõ, õ¿ì¿¿ñò õýðýãëýõýä õÿëáàð äºõºì áîëãîõûí òóëä ìàø îëîí òºðëèéí áîäèñóóäûã íýìæ õèéäýã
   • 3.
      Òàìõèíä þó àãóóëàãääàã âý?
      Òàìõèíä 4000 ãàðóé õîðò áîäèñóóä àãóóëàãääàã. 43 òºðëèéí õîðò áîäèñ íü õ¿íèé áèå ìàõáîäèä õîðò õàâäàð ¿¿ñãýäýã. ¯éë ÷ ëýëýýð íü 4 õóâààæ ¿çäýã.
     • Ìàíñóóðóóëàí äîíòóóëàõ
     • 4. Õîðò õàâäàð ¿¿ñãýõ
     • 5. Òýñýð ÷ , äýëáýðýõ
     • 6. Øóóä ¿õýëä õ¿ðãýõ
    • 7.
       Áîãèíî õóãàöààíä ¿¿ñýõ íºëººëºë
       Óäààí õóãàöààíä ¿¿ñýõ íºëººëºë
       ¯ ñ, õóâöñàíä òàìõèíû óòàà øèíãýíý
       Òàðõèíû öóñ õàðâàëò
       Òàðõèíû õ¿÷èëòºðºã÷èéí õàíãàìæ áàãàñíà
       Àìíû õºíäèéí áîëîí óëààí õîîëîéí õîðò õàâäàð
       Óóøãèíû õ¿÷èëòºðºã÷èéí õàíãàìæ ìóóäíà
       Ç¿ðõíèé ¿éë àæèëëàãàà õóðäñàæ, äàðàëò èõýñíý
       Õóðóó, ãàð øàðëàíà
       Ç¿ðõ ñóäàñíû ºâ÷èí
       Óóøèã òýëýãäýõ ºâ÷èí
       Óóøãèíû õîðò õàâäà ð
       Õîäîîäíû øàðõ
       Àðüñ õóóðàéøèæ ºí㺠íü àëäàãäàæ ¿ð÷èéíý
       Äàâñàãíû õîðò õàâäàð
       ¯ ðã¿éäýë, áýëãèéí ñóëðàë
       Áóë÷èí ñóëàðíà
       Çàõûí ñóäàñíû ºâ÷èí ¿¿ñíý
       Àìíààñ ìóóõàé ¿íýð ¿íýðòýæ, ø¿ä øàðëàíà
       Í¿ä, àì, õîîëîéí ñàëñòûã öî÷ðîîæ õîðñãîíî
     • 8.
        Èäýâõã¿é òàìõè÷èí
        Òàìõè òàòäàãã¿é áîëîâ÷ õàæóóä íü òàìõè òàòàæ áàéãàà õ¿íèé óòààãààð àìüñãàëäàã õ¿íèéã Äàì òàìõè÷èí áóþó Èäýâõã¿é òàìõè÷èí ãýäýã
      • 9.
         Òàìõèíû áîõü
         Çóóðàëäñàí õàð õ¿ðýí ºíãèéí áîäèñ þì. Òàìõèíû áîõü íü òîëáîòóóëñàí ãàçðûíõàà ýñýä õîðòîé íºëºº ¿ç¿¿ëýõ áà õîðò õàâäàð ¿¿ñãýõ õàìãèéí õîððóó ÷ àíàðòàé áîäèñ þì.
       • 10.
          Òàìõè òàòäàãã¿é õ¿í òàìõèíû óòààòàé ºðººíä 1 öàã áàéõàä 15 øèðõýã òàìõè òàòñàíòàé òýíöýõ õýìæýýíèé õîðò áîäèñîîð àìüñãàëäàã.
        • 11.
           Уушг èí дах ü тамхины бохь
           Тамхины бохь харлаж харагдаж байна
         • 12.
            Íèêîòèí
            Õ¿ ÷ òýé ìàíñóóðóóëàã ÷ áºãººä òàìõèíû äîíòîëòûã áèé áîëãîäîã. Íèêîòèí íü öóñíû äàðàëòûã èõýñãýæ, ç¿ðõíèé öîõèëòûã õóðäàñãàäàã. Àðüñíû äîð áàéäàã ñóäàñíû õàíûã íàðèéñãàñíààð ¿ð ÷ ëýý ¿¿ñãýäýã áàéíà. Íèêîòèí àíõíû òàòàëòààñ õîéø 7 ñåêóíäûí äàðàà òàðõèíä, 15-20 ñåêóíäûí äàðàà õºë ãàðûí ìýäðýìæèíä íºëººëíº.
          • 13.
             Íèêîòèí íü ñóäàñíû íàðèéñàëòûí øàëòãààí áîëäîã
             Íèêîòèí íü õîëåñòåðîëûí õóðèìòëàãäàõ õýìæýýã èõýñãýíý
             Íèêîòèí íü ñóäàñíû õàíûã ãýìòýýíý
             Íèêîòèí íü ç¿ðõíèé ¿éë àæèëëàãààã õ¿íäð¿¿ëíý
           • 14.
              Îþóí ñàíàà
              Áèå ìàõáîäü
              Çàí ¿éë
              Íèêîòèíä õàìààðàëòàé áîëîõ íü
            • 15.
               Íèêîòèíû ò¿âøèí
               Íèêîòèíû öóñàí äàõü õýìæýý
               ªã뺺íèé 6 öàã
               غíèéí 12 öàã
               Nicostat - òàéâàí áàéõ ò¿âøèí
               x
             • 16.
               • 1 òàìõè 15-20 ìã íèêîòèí àãóóëíà.
               • 17. 1 òàìõè òàòàõàä 1-2 ìã íèêîòèíîîð àìüñãàëíà.
               • 18. 50-60 ìã íèêîòèí òàíûã ¿õýëä õ¿ðãýíý.
              • 19.
               • 20.
                  Í¿¿ðñõ¿ ÷ ëèéí äàí èñýë
                  ßìàð ÷ ò¿ëøèéã øàòààõàä ÿëãàð ÷ ãàðäàã ¿íýð, ºíãºã¿é õîðò õèé þì. Òàìõèíû óòààíààñ ÿëãàðäàã áàéíà. Ýíý íü öóñàí äàõü õ¿ ÷ èëòºðºã ÷ èéí ñîëèëöîîã àëäàãäóóëæ, òàðõè, áóë ÷ èí, 纺ëºí ýäèéã õ¿ ÷ èëòºðºã ÷ èéí äóòàãäàëä õ¿ðãýäýã.
                • 21.
                   Óñòºðºã ÷ èéí öèàíèä
                   Äýëõèéí 2-ð äàéíû ¿åä õýðýãëýæ áàéñàí õîðò õèé þì. Õ¿íèé áèåèéí óóøãèéã õàìãààëæ, öýâýðëýõ ¿¿ðýã ã¿éöýòãýäýã ýñèéí ¿éë àæèëëàãààã äàðàíãóéëäàã. ¯¿íèé óðøãààð óóøãèíä õîðò áîäèñóóä èõ õýìæýýãýýð õóðèìòëàãääàã.
                 • 22.
                    Àììîíèÿ Àçîò áà óñòºðºã ÷ ººñ òîãòñîí ºíãºã¿é õèé. ¯¿íèéã áîðäîî, òýñðýìòãèé áîäèñ, õóâàíöàð õèéõýä õýðýãëýäýã. Àðñåíèÿ Òîãòâîðã¿é, ìºíãºëºã öàãààí ºíãèéí áîäèñ. Óðóóëûã ò¿ëäýã, àìüñãààã ìóóõàé ¿íýðòýé áîëãîí õóâèðãàäàã.
                  • 23.
                     Áåíçîë
                     ×óëóóí í¿¿ðñýíä àãóóëàãääàã, øàòàìòãàé øèíãýí þì. ªºõ òîñ àðèëãàõ áîëîí ñèíòåòèê ðåçèí õèéõýä õýðýãëýäýã. Ýñèéí áîäèñûí ñîëèëöîîã äàðàíãóéëàõ íºëººòýé õîð, õîðò õàâäàð ¿¿ñãýõ ºíäºð ìàãàäëàëòàé
                   • 24.
                      Ôîðìàëüäåãèä
                      ¯õñýí ýä ýñ, ýðõòíèéã çàíäàíøóóëàõ, õàäãàëàõàä õýðýãëýíý. Õîäîîä ãýäýñíèé ¿éë àæèëëàãààã àëäàãäóóëæ, õîðò õàâäàð ¿¿ñãýäýã.
                      Óñòºðºã ÷ èéí ñóëüôèä
                      Òóéëûí õîðòîé, ºìõèéðñýí ºíäºãíèé ¿íýð íü ýíý áîäèñ áàéãààã èëòãýíý. Ò¿ëýõ, õîðñãîõ ¿éë ÷ èëãýýòýé, ýä ýñèéã íîöòîé ãýìòýýäýã
                    • 25.
                        
                       Àãààð äàõü àçîò áà øàòàæ áàéãàà òàìõèíû òåìïåðàòóðûí óðâàëûí ä¿íä ¿¿ñäýã. Õîðò õàâäàð ¿¿ñãýäýã, óóøãèíû ýä ýñèéí óñàíä øèíãýäýã
                       Àçîòûí äàâõàð èñýë
                       Ò¿ðïýíòèí
                       Ìàø èõ õîðòîé, èõýíõäýý áîäèñûã óóñãàõ çîðèóëàëòààð õýðýãëýäýã
                     • 26.
                        Ìåòîïèðèí
                        Ãýðèéí íîõîä, ìóóðûí Ẻñ óñòãàõ çîðèóëàëòààð õýðýãëýãääýã
                        Áóòàí
                        Ìàø àìàðõàí øàòàõ àþóëòàé, õèéí àñààãóóðûí ãîë õýðýãëýãäýõ¿¿í þì
                      • 27.
                           Ìåòàëëóóä
                         Òóãàëãà-Òàðõèéã ãýìòýýäýã, Ẻëæèñ öóòãàõàä õ¿ðãýäýã, áèåèéí ºñºëò õºãæèëòèéã çîãñîîíî.  Êàäìè-Ýëýã, Ẻð, òàðõèéã ìàø èõ ãýìòýýäýã. Õ¿íèé áèåä óäààí õóãàöààãààð õóðèìòëàãääàã. Çàé õóðààãóóðò õýðýãëýãääýã.
                         Ðàäèî èäýâõò áîäèñóóä Õîðò õàâäàð ¿¿ñãýõ íýã øàëòãààí áîëäîã
                         Õîðòîí øàâüæ óñòãàõ õîð Òàìõèíû óðãàìëûã óðãóóëàõàä àøèãëàäàã. Àìüñãàëûí çàìûã öî÷ðîîõ, õàðøèë ¿¿ñãýõ, àìüñãàëûí òºâèéã äàðàíãóéëäàã.
                       • 28.
                          Äýëõèé äýýð òàìõèíààñ ¿¿äýëòýé ºâ÷íèé óëìààñ 6.5 ñåêóíä òóòàìä 1 õ¿í áóþó æèëä 5 ñàÿ õ¿í íàñ áàðæ áàéíà. /ÄÝÌÁ-ûí 2006 îíû ýõ ñóðâàëæààñ/
                        • 29.
                           Àìíû õºíäèéí ýðõòýí
                           Ø¿ä öîîðîëò: Òàìõè íü àìíû õºíäèéí õýâèéí îð ÷ èíã ººð ÷ èëñíººð ø¿äíèé ïààëàí 纺ëðºõ, ø¿ä øàðëàõ, öîîðîëòîä õ¿ðãýäýã. Òàìõè ÷ äûã òàìõè òàòäàãã¿é õ¿ì¿¿ñòýé õàðüöóóëàõàä ø¿ä óíàõ íü 1-1,5 äàõèí èõ òîõèîëääîã áàéíà. ̺í ø¿ä ñóëðàõ áîëîí áóéëíû ¿ðýâñýë ¿¿ñãýäýã.
                         • 30.
                          • 31.
                           • 32.
                              Хэлний хорт хавдар
                            • 33.
                               Ìýäðýõ¿éí ýðõòí¿¿ä
                               Õàðààíû ýðõòýí: Í¿äíèé ºâ ÷ èíä òàìõè ÷ èä 40% èë¿¿ ºðòäºã. Í¿äíèé ºâ ÷ èí ¿¿ñýõýä 2 çàìààð íºëººëíº.
                              • Óóøãèàð äàìæèí õèìèéí õîðò áîäèñóóä öóñàíä îðæ, í¿äíèé ýñ¿¿äýä íºëººëñíººð í¿äèéã çàãàòíóóëíà.
                              • 34. Í¿äíèé øàð òîëáûí á¿òöèéã ýâäëýí, óëìààð òîðëîãûí òºâèéí õýñãèéã ìóóòãàñíààð í¿äíèé ýäãýðøã¿é ºâ ÷ èíä õ¿ðãýäýã áàéíà.
                             • 35.
                                Í¿ä õîðñîõ, í¿ä àíèâ ÷ èõ, í¿äíýýñ íóëèìñ ãîîæèõ çýðýã øèíæ òýìäã¿¿ä èëðýõ áºãººä í¿äíèé áîëîð öàéõ, óëìààð ñîõðîõ àþóëä õ¿ðãýæ áîëíî
                                Àìòëàõ ýðõòýí Òàìõè÷èí õ¿íèé àìòëàõ ìýäðýõ¿é íü áóóðñàí áàéäàã. Õîîëíû àìòûã ñàéí ìýäðýõã¿é áîëæ, õýðâýý òàìõèíààñ ãàðâàë àìòëàõ ìýäðýìæ ñýðãýæ ýõýëäýã
                              • 36.
                                 Ñîíñãîëûí ýðõòýí
                                • Äîòîð ÷èõýíä õ¿ðýõ öóñíû õýìæýý áàãàñ÷, ñîíñîõ ÷àäâàð àëäàãääàã.
                                • 37. Òàìõè÷äàä ÷èõíèé ¿ðýâñýëò ºâ÷íººñ øàëòãààëàí ¿¿ññýí ä¿ëèéðýëò íü àðõàã ÿâöòàé áàéäàã áà óäààí ¿ðãýëæèëäýã.
                                • 38. Òàìõè÷èä íü äóíä ÷èõíèé ¿ðýâñýëýýð ºâäºõ íü 3 äàõèí èë¿¿ òîõèîëääîã áà õ¿íäýð÷ òàðõèíû ìåíèíãèò, í¿¿ðíèé ìýäðýëèéí ñààæèëòààð òºãñºõ íü èõ áàéäàã.
                               • 39.
                                  ¯íýðëýõ ýðõòýí Òàìõè÷èí õ¿íèé ¿íýðëýõ ìýäðýõ¿é íü áóóðñàí áàéäàã. Òàìõè÷èä õóâöàñ, ¿ñýíäýý øèíãýñýí òàìõèíû ìóóõàé ¿íýðèéã ìýäýðäýãã¿é, àìíààñ ¿íýðòýõ ºìõèé ¿íýðýý ÷ ìýäýðäýãã¿é.
                                • 40.
                                   Àðüñ, ò¿¿íèé äàéâàð
                                   Òàìõè ÷ èí õ¿íèé àðüñ õóóðàéøèí, óÿí õàòàí ÷ àíàð íü áóóðäàã. Àðüñíû öóñàí õàíãàìæ àëäàãäñàíààñ ¿ð ÷ ëýý ¿¿ñýæ, íàñíààñàà ýðò ºòºëäºã. Ìºí ¿ñíèé ºí㺠íü àëäàãäàíà, ¿ñíýýñ òàìõèíû óòàà ¿íýðòýíý, ¿ñ óíàíà, óëìààð õàëçàðíà. Õóìñàíä øàð òîëáî ¿¿ñýõ áà õóìñ àìàðõàí õóãàðàìòãàé áîëíî.
                                 • 41.
                                  • 42.
                                   • 43.
                                      Àìüñãàëûí ñèñòåì
                                      Óóøãèíû àðõàã áºãëºðºëò ºâ ÷ íººð ºâ ÷ ëºãñäèéí 90% íü òàìõè òàòñàíòàé õîëáîîòîé ¿¿ñäýã. Àðõàã áðîíõèò áóþó ãóóðñàí õîîëîéí àðõàã ¿ðýâñýë ãýäýã íü àìüñãàëûí çàìûí óäààí õóãàöààíû ¿ðýâñýëò ºâ ÷ èí þì. Ýíý ºâ ÷ íèé óëìààñ àìüñãàëûí çàì íàðèéñ ÷ , àìüñãàëàõàä òºâºãòýé áîëäîã. Àðõàã áðîíõèòûí òîõèîëäëûí 34 íü òàìõè òàòñàíû óëìààñ ¿¿ñäýã áàéíà.
                                    • 44.
                                       Бронхит
                                     • 45.
                                        Ýð¿¿ë óóøèã
                                        Òàìõè÷èí õ¿íèé óóøèã
                                      • 46.
                                         Óóøèã òýëýãäýõ ºâ÷èí Òàìõè òàòàõàä óóøãèíû àãààð ñîðäîã æèæèã öóëöàíãóóä õºâñèéæ õàãàðñíààñ í¿¿ðñõ¿÷ëèéí õèéã ãàäàãøëóóëàõ, õ¿÷èëòºðºã÷èéí õèéã àâàõ ÷àäâàð áàãàñäàã. Ò¿¿í÷ëýí óóøãèíû ýð¿¿ë ÷èéðýã, õºâñãºð 纺ëºí ýäèéã ãýìòýýäýã òºäèéã¿é óóøãèíû ãàäíààñ îðæ èðñýí àãààðûã öýâýðëýæ, áóöààæ ãàðãàõ ÷àäâàð àëäàãääàã.
                                       • 47.
                                          Ýíý ìàÿãààð óóøèã ºìõºð÷ ýõëýõ áà óóøãèíû 纺ëºí ýä õàòóóð÷, àìüñãàëàõ òîîëîíä óóøãèéã ààæìààð ãýìòýýäýã. Ýíý òºðëèéí ºâ÷íèéã Ýìôèçåìà áóþó óóøèã òýëýãäýõ ºâ÷èí ãýæ íýðëýíý. Óóøèã òýëýãäýõ ºâ÷èí íü òàìõè òàòäàã õ¿ì¿¿ñò òàòäàãã¿é õ¿ì¿¿ñýýñ 13 äàõèí èë¿¿ òîõèîëääîã .
                                        • 48.
                                           Óäààí õóãàöààãààð ¿ðãýëæëýõ îëîí óäààãèéí õàíèàëãàëòèéí óëìààñ ãóóðñàí õîîëîéí àðõàã ¿ðýâñýë, óóøèã òýëýãäýëò ºâ÷èí ¿¿ñäýã.
                                         • 49.
                                          • 50.
                                             Àñòìà áóþó àìüñãàë äàâ ÷ äàõ ºâ ÷ èí Ýíý ºâ ÷ íèéã ¿¿ñãýã ÷ îëîí õ¿ ÷ èí ç¿éë¿¿äèéí íýã íü òàìõèíû óòàà þì. Ǻâõºí íýã óäààãèéí ñîðîëòîîð ãàðàõ òàìõèíû óòàà íü óóøãèíû õàìãààëàõ ýäèéã ãýìòýýæ, ¿¿íèé óëìààñ òàìõèíû óòààí äàõü öî ÷ ðîîã ÷ áîäèñóóä óóøãèíä íýâ ÷ èí îðîõ áîëîìæèéã á¿ðä¿¿ëäýã. Ýíý áàéäàë íü àìüñãàëûí çàìûã áîîãäóóëæ, óëìààð àìüñãàë äàâ ÷ äàõ ºâ ÷ íèéã ¿¿ñãýäýã.
                                           • 51.
                                              Хэвийн агаар дамжуулах сувгаар агаар чөлөөтэй орж гардаг
                                              Астмын эхэн үе
                                              Булчингийн зангирал нь астма үүсэхэд нөлөөлнө Хөөнгөтсөн болон салслаг ихээр ялгарах нь амьсгалахад бэрхшээл учруулна
                                            • 52.
                                               Ç¿ðõ ñóäàñíû ñèñòåì
                                               Äýëõèé äýýð 3 ¿õýë òóòìûí 1 íü ç¿ðõ ñóäàñíû ºâ ÷ íººñ áîëñîí áàéäàã. ÑÓÄÀÑ: Òàìõèíä ººõ áàéäàãã¿é áîëîâ ÷ ñóäàñíû õàíàíä òàìõèíààñ áîëæ ººõ òîñ õóðèìòëàãääàã. Òàìõè òàòñàíààð îëîí õèìèéí áîäèñ öóñíû óðñãàëä îðäîã. Ýäãýýð íü ñóäàñíû õàíûã ãýìòýýí íààëäóóëàìòãàé áîëãîñíîî𠺺õ òîñ ñóäàñíû õàíàíä íààëäàí öóãëàðíà. Ñóäàñ ¿¿íýýñ áîëæ óÿí ÷ àíàðàà àëäàõ áà óëìààð ñóäñààð ã¿éõ öóñíû õýìæýý áàãàñ ÷ , ýä ýðõòíèéã öóñàí õàíãàìæèéí äóòàãäàëä õ¿ðãýíý. Òàìõè ÷ èí õ¿íèé ãîë ñóäàñàíä òóõàéí íàñíû òàìõè òàòäàãã¿é õ¿íòýé õàðüöóóëáàë 3 äàõèí èë¿¿ ººõ òîñ õóðèìòëàãäñàí áàéäàã.
                                             • 53.
                                                Баруун зүүн уушгинд хүрэх цагаан мөгөөрсөн хоолойн салаа
                                                Амьсгалын замыг дүүргэж байна
                                                Утаа уушиг руу орж байна
                                              • 54.
                                                 Çóçààð÷ ñîðâèæñîí ñóäàñíû õàíûã 50 äàõèí òîìðóóëñàí áàéäàë
                                                 Ñóäàñíû õàíûí áºãëºðºëò
                                               • 55.
                                                • 56.
                                                   ǯÐÕ: Òàìõè òàòìàãö ç¿ðõíèé öîõèëò îëøèðäîã. Òàìõè ÷ èí õ¿íèé ç¿ðõíèé öîõèëò òàìõè òàòäàãã¿é õ¿íòýé õàðüöóóëàõàä õîíîãò 12.000-15.000-ààð îëîí áàéäàã. Ýíý íü ç¿ðõèéã àìàðõàí ýöýýæ öóöààæ áîëíî. Òàìõè á¿ðò àãóóëàãääàã íèêîòèí áà í¿¿ðñõ¿ ÷ ëèéí õèéí õîëèìîã íü ç¿ðõíèé öîõèëò, öóñíû äàðàëòûã ¿å, ¿å èõýñãýäýã. Òàìõèäàëòûí óëìààñ ¿¿ññýí ç¿ðõ ñóäàñíû ºâ ÷ í¿¿äýä ãîë ñóäàñíû õàòóóðàë (àòåðîñêëåðîç), ç¿ðõíèé òèòýì ñóäàñíû öóñàí õàíãàìæ äóòàãäàõ ºâ ÷ í¿¿ä /ñòåíîêàðäè, èíôàðêò/, çàõûí ñóäàñíû ºâ ÷ í¿¿ä /ãàð õºëèéí öóñàí õàíãàìæ äóòàãäàõ ºâ ÷ í¿¿ä/, òàðõèíû ñóäàñíû ºâ ÷ í¿¿ä /öóñ õàðâàëò/ îðíî.
                                                 • 57.
                                                    Õîîë áîëîâñðóóëàõ ýðõòýí ñèñòåì
                                                    Òàìõè÷èí õ¿íèé õîîë áîëîâñðóóëàõ ýðõòíèé ¿éë àæèëëàãàà àëäàãäñàí áàéäàã. Òàìõè íü õîäîîäíû øàðõ ¿¿ñãýõ øàëòãààí áîëäîã. Õîîë èäñýíèé äàðàà õîäîîäíû õ¿ ÷ èë ñààðìàãæèõ ÷ àäâàðûã àëäàãäóóëñíààñ õ¿ ÷ èë íü õîäîîäíû ñàëñòûã ò¿ëýí øàðõ ¿¿ñãýäýã. Òàìõè ÷ èí õ¿íèé õîäîîäíû øàðõ ìóó ýäãýð ÷ , àìàðõàí äàõèäàã áà óëìààð õîäîîäíû õîðò õàâäàðò õ¿ðãýäýã.
                                                  • 58.
                                                     ͺõºí ¿ðæèõ¿éí ýðõòýí
                                                     Ýð÷¿¿äýä: Òàìõè íü ýð áýëãèéí ýñèéí õýëáýðèéã íü ººð ÷ ëºí, óóðãèéí á¿òöèéã íü àëäàãäóóëàí ãýìòýýäýã. Òèéìýýñ òàìõè ÷ èä ýð áýëãèéí ýñèéí õýëáýð íü àëäàãäñàí, òîî íü öººðñºí, õºäºë㺺í íü áàãàññàí, áàãà õýìæýýòýé ¿ðèéí øèíãýí ÿëãàðóóëíà. Èíãýñíýýð òàìõè ÷ èä ÿâààíäàà ¿ðã¿éäýëä ºðòºõ ìàãàäëàë èõýñíý. Ò¿¿í ÷ ëýí ýð áýëýã ýðõòíèé ñóäñóóäûã íàðèéñãàæ, öóñàí õàíãàìæèéí äóòàãäàëä õ¿ðãýæ, óëìààð áýëãèéí ñóëðàëä îðóóëäàã.
                                                   • 59.
                                                      Ýìýãòýé ÷ ¿¿äýä: Ñàðûí òýìäãèéí ìº ÷ ëºãò ººð ÷ ëºëò îðóóëàõ áóþó îãò èðýõã¿é áîëîõ, ñàðûí òýìäýã ºâäºëòòýé èðýõ çýðýã øèíæ òýìäã¿¿ä èëýð ÷ áîëíî, öýâýðøèõ ïðîöåññèéã 2 æèëýýð óðàãøëóóëäàã.  Òàìõè òàòäàã ýìýãòýéä æèðýìñýí áàéõäàà ¿ð çóëáàõ áà ¿ðã¿éäýë ¿¿ñýõ ýðñäýë èõ áàéäàã. Æèðýìñýí ¿åäýý òàìõè òàòàõ íü æèðýìñíèé áîëîí òºðºëòèéí îëîí õ¿íäðýë¿¿äèéã ¿¿ñãýõ áºãººä äóòóó òºðºõ, æèí áàãàòàé, ýðõòýí ñèñòåìèéí ñîãîãòîé õ¿¿õýä òºð¿¿ëýõ, õóãàöààíààñàà ýðò òºðºõ, óðàã ýíäýõ, èõýñ õîâõðîõ, óìàéí ãàäóóðõ æèðýìñëýëò, àÿíäàà ¿ð çóëáàëò ýëáýã òîõèîëääîã.
                                                    • 60.
                                                      • Òàìõè÷èí ýõýýñ òºðñºí õ¿¿õäýä ñóðëàãûí áîëîí çàí ¿éëòýé õîëáîîòîé àñóóäàë èõ áàéäàã.
                                                      • Òàìõè÷èí ýõèéí õ¿¿õäýä îþóí óõààíû õºãæ뺺ð õîöðîãäîõ ýðñäýë 50%-èàð èë¿¿ òîõèîëäîíî .
                                                     • 61.
                                                        Та тамхинд орсон бол Таны хүүхэд ч адил !
                                                      • 62.
                                                        • Òàíû òàòäàã òàìõè ÿìàð ¿íýòýé õýä âý?
                                                        • 63. Òà ºäºðò õýäýí øèðõýã òàìõè òàòäàã âý?
                                                        • 64. Òà æèëä õýäýí õàéðöàã òàìõè òàò äàã âý?
                                                        • 65. Òà íýã æèëä õýäýí õàéðöàã òàìõè òàò äàã âý?
                                                         Õýðâýý òà òàìõè òàòäàã áîë?
                                                         Òà òàìõèíä õýäýí òºãðºã çàðöóóëñàí áîë?
                                                       • 66.
                                                          Нэг өдрийн дараа
                                                          • Никотины хэмжээ багасна
                                                          • 67. Нүүрсхүчлийн хэмжээ багасна
                                                          • 68. Цусны даралт буурна
                                                          Òàìõèà õàÿõûí ñàéí òàë
                                                        • 69.
                                                           Долоо хоногийн дараа :
                                                          • À мьсгал сайжирна
                                                          • 70. ¯ рэвсэл багасна
                                                          • 71. Ä асгал хийхэд
                                                           хялбар болно
                                                         • 72.
                                                            Íýã ñ арын дараа :
                                                           • Ó ушг è ны ажил ëà гаа ñ айжирна
                                                           • 73. ¯ рэвсэл багасна
                                                           • 74. Ä асгал хийхэд хялбар болно
                                                            Íýã æ илийн дараа :
                                                           • Õ орт хавдар ба зүрх судасны өвчлөл буурна
                                                          • 75.
                                                             Òàìõèíààñ ã арах өд 𺺠òîâëî!
                                                             Тамхитай холбоотой бүхнээс татгалз !
                                                           • 76.
                                                              ¯ã¿é ãýæ õýëæ ñóð!
                                                            • 77.
                                                               Óðóó òàòàæ áîëîõ ç¿éë¿¿äýýñ õîë áàé!
                                                             • 78.
                                                                Ö эвэр ус , жимсний óíäàà уу õ
                                                              • 79.
                                                                 Эргэж орох á айдлаас ñ эргийл !
                                                               • 80.
                                                                 • Тамхи хайх
                                                                 • 81. Уурлах , уцаарлах
                                                                 • 82. Анхаарал төвлөрөхгүй á айх
                                                                 • 83. Унтаж чадахгүй байх
                                                                 • 84. Хэт нойрмоглох
                                                                 • 85. Толгой өвдөх
                                                                  Õÿìðàëûí øèíæ¿¿ä
                                                                • 86.
                                                                   1.Çàðëàõ Тамхинаас гарсан гэж өөртөө байнга хэлэх
                                                                   Õîðõîé äàðàõ 6 “Ç”- èéí çàð÷èì
                                                                 • 87.
                                                                    2. Çàéëñõèéõ 10 ìèíóò õ¿ëýý. Øóíàí õ¿ñýõ áàéäàë ýõíèé 3-5 ìèíóò ë ¿ðãýëæèëíý
                                                                  • 88.
                                                                     3. Ǻâ àìüñãàëàõ 2-3 óäàà ã¿í àìüñãàëàõàä ë òà òàéâøèðíà
                                                                   • 89.
                                                                      4. Ǻâõºí øèíãýí áóöàëãàñàí óñ áàãà áàãààð øèìæ óó
                                                                    • 90.
                                                                       5. Çàâã¿é áàéõ ªºð ç¿éë õèéõ, àëõàõ, áîõü çàæëàõ, ø¿ðø¿¿ðò îðîõ ãýõ ìýò
                                                                     • 91.
                                                                        6. Çàëáèðàõ Äîòîîä ñýòãýëýýñýý òóñëàìæ õ¿ñ
                                                                      • 92.
                                                                         Ý ðñäýëä ºðòºõã¿éí òóëä:
                                                                        • Äàì áóþó èäýâõã¿é òàìõèäàëòààñ ñýðãèéë
                                                                        • Áóñäûí äýðãýä òàìõè òàòàõã¿é áàé
                                                                        • Ýð¿¿ë ìýíäýý ñàéæðóóëàõûí òóëä ò àìõèíààñ ãàð
                                                                       • 93.
                                                                          Àíõààðàë òàâüñàíä áàÿðëàëàà !

                                                                        ×