ความรับผิดทางอาญาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

1,158 views
927 views

Published on

สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง ความรับผิดทางอาญาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,158
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
365
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ความรับผิดทางอาญาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

 1. 1. ความรับผิดทางอาญา เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ชาคริต สิทธิเวช
 2. 2. คราวที่แล้ว
 3. 3. ความรับผิด • ความรับผิดทางอาญา • ความรับผิดทางแพ่ง (ละเมิด) • ความรับผิดทางปกครอง
 4. 4. ความรับผิดทางอาญา
 5. 5. • ประหารชีวิต • จําคุก • กักขัง • ปรับ • ริบทรัพย์สิน
 6. 6. ความรับผิดเพื่อละเมิด
 7. 7. • ความรับผิดเพื่อละเมิดของตนเอง • ความรับผิดเพื่อละเมิดของบุคคลอื่น • ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจาก ทรัพย์สิน
 8. 8. ความรับผิดทางปกครอง
 9. 9. มาตรการทางปกครอง • การกระทําทางปกครอง • คําสั่งทางปกครอง
 10. 10. วันนี้
 11. 11. ความรับผิดทางอาญา เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
 12. 12. ความรับผิดทางอาญา
 13. 13. • ประหารชีวิต • จําคุก • กักขัง • ปรับ • ริบทรัพย์สิน
 14. 14. • ประหารชีวิต • จําคุก • กักขัง • ปรับ • ริบทรัพย์สิน ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๘ โทษสําหรับลงแก่ ผู้กระทําความผิด มีดังนี้ (๑) ประหารชีวิต (๒) จําคุก (๓) กักขัง (๔) ปรับ (๕) ริบทรัพย์สิน ฯลฯ ฯลฯ
 15. 15. ความรับผิดทางอาญา เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจ • ประมวลกฎหมายอาญา • พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
 16. 16. ประมวลกฎหมายอาญา • ทําให้เกิดอุทกภัยหรือความไม่สะดวก ในการใช้ทางน้ํา (มาตรา ๒๒๘) • เอาของมีพิษเจือปนลงไปในอาหารหรือน้ํา (มาตรา ๒๓๗) • ทําให้เกิดปฏิกูลแก่น้ําที่ประชาชนใช้สอย (มาตรา ๓๘๐)
 17. 17. ทําให้เกิดอุทกภัยหรือ ความไม่สะดวกต่อการใช้ทางน้ํา มาตรา ๒๒๘ ผู้ใดกระทําด้วยประการใด ๆ เพื่อให้เกิด อุทกภัยหรือเพื่อให้เกิดขัดข้องแก่การใช้น้ําซึ่งเป็น สาธารณูปโภค ถ้าการกระทํานั้นน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคล อื่นหรือทรัพย์สินของผู้อื่น ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ถ้าการกระทําผิดดังกล่าวในวรรคแรกเป็นเหตุให้เกิด เหตุอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์ของผู้อื่น ผู้กระทําต้อง ระวางโทษจําคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปีและปรับตั้งแต่หนึ่งพัน บาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท
 18. 18. เอาของมีพิษเจือปนลงไป ในอาหารหรือน้ํา มาตรา ๒๓๗ ผู้ใดเอาของที่มีพิษหรือสิ่งอื่นที่น่าจะเป็น อันตรายแก่สุขภาพเจือลงในอาหาร หรือในน้ําซึ่งอยู่ในบ่อ สระ หรือที่ขังน้ําใด ๆ และอาหารหรือน้ํานั้นได้มีอยู่หรือจัดไว้เพื่อ ประชาชนบริโภค ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงสองหมื่นบาท
 19. 19. ทําให้เกิดปฏิกูลแก่น้ํา ที่ประชาชนใช้สอย มาตรา ๓๘๐ ผู้ใดทําให้เกิดปฏิกูลแก่น้ําในบ่อ สระหรือที่ ขังน้ําอันมีไว้สําหรับประชาชนใช้สอย ต้องระวางโทษจําคุกไม่ เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
 20. 20. ข้อสังเกต
 21. 21. คําถาม?
 22. 22. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ (๑) • ฝ่าฝืนคําสั่งที่สั่งการเพื่อระงับ สาธารณภัยหรือการแพร่ กระจายของมลพิษ (มาตรา ๙๘) • บุกรุกที่ดินของรัฐ ทําลาย ทรัพยากรธรรมชาติหรือก่อให้ เกิดภาวะมลพิษ (มาตรา ๙๙) • ขัดขืนคําสั่งในการห้ามใช้ยาน พาหนะ (มาตรา ๑๐๒) • ผู้รับจ้างให้บริการบําบัดน้ํา เสียหรือของเสียฝ่าฝืนหรือไม่ ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้า พนักงานควบคุมมลพิษหรือ ฝ่าฝืนดําเนินการต่อไป (มาตรา ๑๐๙) • ฝ่าฝืนข้อกําหนดในเขต อนุรักษ์หรือพื้นที่คุ้มครองสิ่ง แวดล้อม (มาตรา ๑๐๐)
 23. 23. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ (๒) • แพร่หรือไขข่าวอันเป็นเท็จ เกี่ยวกับอันตรายจากแหล่ง กําเนิดมลพิษ (มาตรา ๑๐๑) • ฝ่าฝืนคําสั่งห้ามใช้ยาน พาหนะที่ก่อให้เกิดมลพิษ (มาตรา ๑๐๒) • ฝ่าฝืนคําสั่งของพนักงานเจ้า หน้าที่ที่สั่งการเพื่อตรวจสอบ ยานพาหนะที่ก่อมลพิษ (มาตรา ๑๐๓) • ควบคุมหรือให้บริการบําบัด น้ําเสียหรือกําจัดของเสียโดย ไม่ได้รับอนุญาต (มาตรา ๑๐๕) • ขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามคํา สั่งของเจ้าพนักงานควบคุม มลพิษ (มาตรา ๑๐๘)
 24. 24. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ (๓) • ไม่บําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของ เสียตามเงื่อนไขหรือไม่จัดให้ มีผู้ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย หรือระบบกําจัดของเสีย (มาตรา ๑๐๔) • ไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูลหรือไม่ ทําบันทึกหรือรายงาน (มาตรา ๑๐๖) • ทําบันทึกหรือรายงานอันเป็น เท็จ (มาตรา ๑๐๗) • จัดจ้างผู้ควบคุมระบบบําบัด น้ําเสียหรือระบบกําจัดของ เสียที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต (มาตรา ๑๑๐) • ฝ่าฝืนคําสั่งเจ้าพนักงาน ควบคุมมลพิษ (มาตรา ๑๐๙)
 25. 25. ข้อสังเกต
 26. 26. คําถาม?
 27. 27. คราวหน้า ความรับผิดทางละเมิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
 28. 28. โปรดดู อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์, กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พิมพ์ครั้งที่ ๔ แก้ไขเพิ่มเติม (จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖) หน้า ๔๘๗-๕๐๔.
 29. 29. คําถาม?

×