บทบาทของภาครัฐในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

858 views
805 views

Published on

สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง บทบาทของภาครัฐในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
858
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

บทบาทของภาครัฐในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

 1. 1. ชาคริต สิทธิเวช บทบาทของภาครัฐในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 2. 2. กลุ่มที่ ๑ • รัฐหมายความว่าอย่างไร • รัฐมีอํานาจหน้าที่อย่างไร เพราะเหตุใดรัฐจึงมีอํานาจหน้าที่เช่นว่านั้น • รัฐมีบทบาทในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างไร เพราะเหตุใดรัฐจึงมี บทบาทเช่นว่านั้น • บทบาทของรัฐในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีข้อจํากัดหรืออุปสรรคหรือ ไม่ ประการใด • ข้อจํากัดของรัฐเช่นว่ามานั้น สามารถขจัดได้หรืิอไม่ อย่างไร
 3. 3. กลุ่มที่ ๒ • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติบทบาทของรัฐใน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไว้ประการใดบ้าง • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ กําหนด บทบาทของรัฐในการอนุรักษ์สิ่ง แวดล้อมไว้ประการใดบ้าง
 4. 4. กลุ่มที่ ๓ • คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา วันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ระบุบทบาทของรัฐในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไว้ประการ ใดบ้าง • ประกาศสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง แผนการบริหาร ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กําหนดบทบาทของรัฐในการอนุรักษ์สิ่ง แวดล้อมไว้ประการใดบ้าง
 5. 5. กลุ่มที่ ๔ • พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ พระราชบัญญัติสภา ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ พระราช บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราช บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ บัญญัติบทบาทขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไว้ประการใด บ้าง
 6. 6. กลุ่มที่ ๕ • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบกับพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติบทบาทของรัฐในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไว้ ประการใดบ้าง
 7. 7. กลุ่ม ๖ • รัฐสามารถนํากฎหมายว่าด้วยมาตรฐานสินค้าหรือกฎหมาย มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เช่น พระราชบัญญัติ มาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. ๒๕๐๓ พระราชบัญญัติมาตรฐาน สินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือพระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ มาใช้ประโยชน์ในการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้หรือไม่ อย่างไร
 8. 8. คําถาม?
 9. 9. สัปดาห์หน้า บทบาทของภาคธุรกิจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 10. 10. คําถามเบื้องต้น • องค์กรมาตรฐาน เช่น International Organisation for Standradisation (ISO) คืออะไร มีลักษณะอย่างไร มี บทบาทในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างไร • corporate social responsibility (CSR) หมายความ ว่าอย่างไร ส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนในการอนุรักษ์สิ่ง แวดล้อมได้อย่่างไร
 11. 11. คําถาม?

×