หลักกฎหมายสิ่งแวดล้อม

4,362 views
4,005 views

Published on

สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง หลักกฎหมายสิ่งแวดล้อม

Published in: Education
1 Comment
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
4,362
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
715
Actions
Shares
0
Downloads
86
Comments
1
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

หลักกฎหมายสิ่งแวดล้อม

 1. 1. ชาคริต สิทธิเวช หลักกฎหมายสิ่งแวดล้อม
 2. 2. มิติและมาตรการในการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 3. 3. ไม่มีข้อจํากัด วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี การศึกษา เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ กฎหมาย ฯลฯ การเมือง
 4. 4. หลักกฎหมายสิ่งแวดล้อม
 5. 5. คําถามสําคัญ (๑) • substantive environmental rights, preventative principle, precautionary principle, polluter- pays principle, access to justice, public participation และ access to justice หมายความว่า อย่างไร แต่ละประการมีความสําคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อย่างไร
 6. 6. preventative principle precautionary principle polluter pays principle access to information public participation access to justice substantive environmental rights
 7. 7. กฎหมาย preventative principle รู้ว่ามีผลกระทบที่ไม่ดี จึงกําหนดมาตรการป้องกันผลกระทบ
 8. 8. กฎหมาย precautionary principle ไม่แน่ชัดว่ามีผลกระทบที่ไม่ดี จึงเตือนว่าอาจมีผลกระทบ
 9. 9. กฎหมาย polluter pays principle มีอุปทานเพราะมีอุปสงค์ ผู้บริโภคจึงต้องร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วย
 10. 10. กฎหมาย access to information ข้อมูลคือกุญแจสําคัญ ของการตรวจสอบของการมีส่วนร่วม
 11. 11. กฎหมาย public participation ข้อมูลที่ครบถ้วนคือกุญแจสําคัญ ของการตัดสินใจที่ดี ความรู้ ประสบการณ์ ความคิดเห็น ฯลฯ
 12. 12. กฎหมาย access to justice การตรวจสอบ ด้วยกระบวนการยุติธรรม
 13. 13. กฎหมาย substantive environmental rights สิทธิในสภาพแวดล้อมที่ดี เป็นส่วนหนึ่งของสิทธิมนุษยชน สิทธิของสัตว์? สิทธิของต้นไม้?
 14. 14. คําถาม?
 15. 15. คําถามสําคัญ (๒) • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติเกี่ยวกับการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมไว้ประการใดบ้าง • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ฯ กําหนด เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไว้ประการใดบ้าง • คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี กล่าวถึงการอนุรักษ์สิ่ง แวดล้อมไว้ประการใดบ้าง
 16. 16. คําถาม?
 17. 17. Stephen Covey's First Things First
 18. 18. Covey's matrix
 19. 19. คําถาม?
 20. 20. SWOT analysis
 21. 21. คําถาม?
 22. 22. สัปดาห์หน้า บทบาทของภาครัฐในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 23. 23. คําถามเบื้องต้น (๑) • รัฐหมายความว่าอย่างไร • รัฐมีอํานาจหน้าที่อย่างไร เพราะเหตุใดรัฐจึงมีอํานาจหน้าที่เช่นว่านั้น • รัฐมีบทบาทในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างไร เพราะเหตุใดรัฐจึงมี บทบาทเช่นว่านั้น • บทบาทของรัฐในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีข้อจํากัดหรืออุปสรรคหรือ ไม่ ประการใด • ข้อจํากัดของรัฐเช่นว่ามานั้น สามารถขจัดได้หรืิอไม่ อย่างไร
 24. 24. คําถามเบื้องต้น (๒) • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติบทบาทของรัฐในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไว้ ประการใดบ้าง • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ กําหนด บทบาทของรัฐในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไว้ประการใดบ้าง • คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีแถลงต่อ รัฐสภา วันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ระบุบทบาทของรัฐในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไว้ประการใดบ้าง • ประกาศสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กําหนดบทบาทของรัฐ ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไว้ประการใดบ้าง
 25. 25. คําถามเบื้องต้น (๓) • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบ กับพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติ บทบาทของรัฐในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไว้ประการใดบ้าง • พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ พระราชบัญญัติสภาตําบลและ องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ พระราชบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการก ระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบ กับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ บัญญัติบทบาทของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไว้ประการใดบ้าง
 26. 26. คําถาม?

×