ครั้งที่ ๒
            ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓
Tuesday, 13 July 2010           1
การอ่าน การค้นคว้าและ
               การเขียน (๒)Tuesday, 13 July 2010              2
Tuesday, 13 July 2010  3
เค้าโครงการศึกษา
   (แก้ไขเพิ่มเติม ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓)     การเสนอหัวข้อสําหรับการนําเสนอ


Tuesday, 13 July 2010...
เค้าโครงการศึกษา
   (แก้ไขเพิ่มเติม ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓)
Tuesday, 13 July 2010          4
Tuesday, 13 July 2010  5
คําถาม?Tuesday, 13 July 2010       6
การเสนอหัวข้อสําหรับการนําเสนอ
Tuesday, 13 July 2010           7
Tuesday, 13 July 2010  8
Tuesday, 13 July 2010  8
Tuesday, 13 July 2010  8
Tuesday, 13 July 2010  8
Tuesday, 13 July 2010  8
Tuesday, 13 July 2010  8
Tuesday, 13 July 2010  8
Tuesday, 13 July 2010  8
Tuesday, 13 July 2010  8
Tuesday, 13 July 2010  8
Tuesday, 13 July 2010  8
Tuesday, 13 July 2010  8
Tuesday, 13 July 2010  8
Tuesday, 13 July 2010  8
Tuesday, 13 July 2010  8
Tuesday, 13 July 2010  8
Tuesday, 13 July 2010  8
Tuesday, 13 July 2010  8
Tuesday, 13 July 2010  8
Tuesday, 13 July 2010  8
Tuesday, 13 July 2010  8
ประโยชน์ที่
            นักศึกษาได้รับTuesday, 13 July 2010          9
เครื่องมือ  อาวุธ

               ประโยชน์ที่
              นักศึกษาได้รับTuesday, 13 J...
การศึกษา การประกอบอาชีพ การดํารงชีวิต

            เครื่องมือ  อาวุธ

               ประโยชน์...
การศึกษา การประกอบอาชีพ การดํารงชีวิต

            เครื่องมือ  อาวุธ

               ประโยชน์...
การศึกษา การประกอบอาชีพ การดํารงชีวิต

            เครื่องมือ  อาวุธ

               ประโยชน์...
คําถาม?Tuesday, 13 July 2010       10
สิ่งที่อาจารย์ต้องทํา?Tuesday, 13 July 2010              11
ช่วยให้นักศึกษาสามารถ
       พัฒนาทักษะของนักศึกษา


Tuesday, 13 July 2010        12
สิ่งที่นักศึกษาต้องทํา?Tuesday, 13 July 2010               13
พัฒนาทักษะของตนเองTuesday, 13 July 2010          14
ทักษะที่นักศึกษาต้องพัฒนา?
Tuesday, 13 July 2010       15
ทักษะที่นักศึกษาต้องพัฒนา?
    • ค้นคว่้าและแยกแยะแหล่ง
       ข้อมูล
Tuesday, 13 July 2010       15
ทักษะที่นักศึกษาต้องพัฒนา?
    • ค้นคว่้าและแยกแยะแหล่ง
       ข้อมูล

    • อ่าน วิเคราะห์และ
       ...
ทักษะที่นักศึกษาต้องพัฒนา?
    • ค้นคว่้าและแยกแยะแหล่ง
       ข้อมูล

    • อ่าน วิเคราะห์และ
       ...
ทักษะที่นักศึกษาต้องพัฒนา?
    • ค้นคว่้าและแยกแยะแหล่ง
       ข้อมูล

    • อ่าน วิเคราะห์และ
       ...
ทักษะที่นักศึกษาต้องพัฒนา?
    • ค้นคว่้าและแยกแยะแหล่ง
       ข้อมูล

    • อ่าน วิเคราะห์และ
       ...
ทักษะที่นักศึกษาต้องพัฒนา?
    • ค้นคว่้าและแยกแยะแหล่ง     • ทําเค้าโครงการนําเสนอ
       ข้อมูล

    • ...
ทักษะที่นักศึกษาต้องพัฒนา?
    • ค้นคว่้าและแยกแยะแหล่ง     • ทําเค้าโครงการนําเสนอ
       ข้อมูล
     ...
ทักษะที่นักศึกษาต้องพัฒนา?
    • ค้นคว่้าและแยกแยะแหล่ง     • ทําเค้าโครงการนําเสนอ
       ข้อมูล
     ...
ทักษะที่นักศึกษาต้องพัฒนา?
    • ค้นคว่้าและแยกแยะแหล่ง     • ทําเค้าโครงการนําเสนอ
       ข้อมูล
     ...
ปัญหาที่นักศึกษาต้องประสบ
Tuesday, 13 July 2010      16
ปัญหาที่นักศึกษาต้องประสบ
    •   ค้นคว่้าและแยกแยะแหล่ง
       ข้อมูลอะไร และอย่างไร
Tuesday, 13 July 20...
ปัญหาที่นักศึกษาต้องประสบ
    •   ค้นคว่้าและแยกแยะแหล่ง
       ข้อมูลอะไร และอย่างไร

    •   อ่าน วิเ...
ปัญหาที่นักศึกษาต้องประสบ
    •   ค้นคว่้าและแยกแยะแหล่ง
       ข้อมูลอะไร และอย่างไร

    •   อ่าน วิเ...
ปัญหาที่นักศึกษาต้องประสบ
    •   ค้นคว่้าและแยกแยะแหล่ง
       ข้อมูลอะไร และอย่างไร

    •   อ่าน วิเ...
ปัญหาที่นักศึกษาต้องประสบ
    •   ค้นคว่้าและแยกแยะแหล่ง     •  ทําเค้าโครงการนําเสนอได้
       ข้อมูลอ...
ปัญหาที่นักศึกษาต้องประสบ
    •   ค้นคว่้าและแยกแยะแหล่ง     •  ทําเค้าโครงการนําเสนอได้
       ข้อมูลอ...
ปัญหาที่นักศึกษาต้องประสบ
    •   ค้นคว่้าและแยกแยะแหล่ง     •  ทําเค้าโครงการนําเสนอได้
       ข้อมูลอ...
ปัญหาที่นักศึกษาต้องประสบ
    •   ค้นคว่้าและแยกแยะแหล่ง     •  ทําเค้าโครงการนําเสนอได้
       ข้อมูลอ...
อย่าตื่นตกใจ!Tuesday, 13 July 2010          17
เพราะ ...Tuesday, 13 July 2010        18
นักศึกษา
            ทํากิจกรรมเพื่อพัฒนา
            ทักษะดังกล่าวอยู่แล้ว
           ...
เช่น ...Tuesday, 13 July 2010       20
คําถาม?Tuesday, 13 July 2010       21
อย่างไรก็ตาม ...Tuesday, 13 July 2010           22
มีความแตกต่าง
              อยู่บ้าง


Tuesday, 13 July 2010          23
กิจกรรมหลัก

Tuesday, 13 July 2010         24
การนําเสนอ

Tuesday, 13 July 2010        25
การเขียน

            การนําเสนอ

Tuesday, 13 July 2010        25
การเขียน

            การนําเสนอ
             การพูด
Tuesday, 13 July 2010        25
รายงาน    แบบฝึกหัด การสอบ

             การเขียน

            การนําเสนอ
          ...
รายงาน    แบบฝึกหัด การสอบ

             การเขียน

            การนําเสนอ
          ...
อย่างไรก็ตาม ...Tuesday, 13 July 2010           26
รายงาน    แบบฝึกหัด การสอบ

             การเขียน

            การนําเสนอ
          ...
คําถาม?Tuesday, 13 July 2010       28
การหาหัวข้อ

            เนื้อหาสาระ

Tuesday, 13 July 2010         29
การหาหัวข้อ

              เนื้อหาสาระ
            การพูด  การเขียน
Tuesday, 13 July 2010   ...
คําถาม?Tuesday, 13 July 2010       30
การใช้
            ความคิด
Tuesday, 13 July 2010       31
การคิดเพื่อถาม

            การถามเพื่อคิด

Tuesday, 13 July 2010          32
คําถาม?Tuesday, 13 July 2010       33
การคิดที่มี
            ประสิทธิภาพ
Tuesday, 13 July 2010         34
Who?  What?
            Where? When?Tuesday, 13 July 2010         35
Who?  What?
            Where? When?


        Why?      How?
Tuesday, 13 July 2010       ...
คําถาม?Tuesday, 13 July 2010       36
การอ่านที่มี
            ประสิทธิภาพ
Tuesday, 13 July 2010         37
การคิดเพื่ออ่าน

            การอ่านเพื่อคิด

Tuesday, 13 July 2010           38
คําถาม?Tuesday, 13 July 2010       39
การอ่านเพื่อถาม

            การถามเพื่ออ่าน

Tuesday, 13 July 2010           40
หาหัวข้อ

            การอ่านเพื่อถาม

            การถามเพื่ออ่าน

Tuesday, 13 July 2010     ...
หาหัวข้อ

            การอ่านเพื่อถาม

            การถามเพื่ออ่าน
              เนื้...
หาหัวข้อ

            การอ่านเพื่อถาม

            การถามเพื่ออ่าน
    การพูด       เนื้...
หาหัวข้อ

            การอ่านเพื่อถาม

            การถามเพื่ออ่าน
    การพูด       เนื้...
คําถาม?Tuesday, 13 July 2010       41
การอ่านอย่างมี
             จุดมุ่งหมาย


Tuesday, 13 July 2010          42
คําถาม?Tuesday, 13 July 2010       43
เสนอหัวข้อสําหรับการนําเสนอ
              อย่างไร?
Tuesday, 13 July 2010              44
อย่างน้อย อธิบายให้ได้

          • ทําเรื่องอะไร
          • มีเป้าหมายอย่างไร (ต้องการเสนอหรือบอก
 ...
อย่าลืม!!!Tuesday, 13 July 2010        46
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓
            คือ วันสุดท้ายของการ
               เสนอหัวข้อ!!!

Tuesday, 13 July ...
หารือผู้บรรยาย
             แต่เนิ่น ๆ


Tuesday, 13 July 2010          48
คําถาม?Tuesday, 13 July 2010       49
Tuesday, 13 July 2010  50
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2553 la260 class 2 (12 july 2010) slideshow

441 views
377 views

Published on

สไลด์ประกอบการศึกษาวิชา น.๒๖๐ ครั้งที่ ๒ (๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓)

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
441
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2553 la260 class 2 (12 july 2010) slideshow

 1. 1. ครั้งที่ ๒ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ Tuesday, 13 July 2010 1
 2. 2. การอ่าน การค้นคว้าและ การเขียน (๒) Tuesday, 13 July 2010 2
 3. 3. Tuesday, 13 July 2010 3
 4. 4. เค้าโครงการศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓) การเสนอหัวข้อสําหรับการนําเสนอ Tuesday, 13 July 2010 3
 5. 5. เค้าโครงการศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓) Tuesday, 13 July 2010 4
 6. 6. Tuesday, 13 July 2010 5
 7. 7. คําถาม? Tuesday, 13 July 2010 6
 8. 8. การเสนอหัวข้อสําหรับการนําเสนอ Tuesday, 13 July 2010 7
 9. 9. Tuesday, 13 July 2010 8
 10. 10. Tuesday, 13 July 2010 8
 11. 11. Tuesday, 13 July 2010 8
 12. 12. Tuesday, 13 July 2010 8
 13. 13. Tuesday, 13 July 2010 8
 14. 14. Tuesday, 13 July 2010 8
 15. 15. Tuesday, 13 July 2010 8
 16. 16. Tuesday, 13 July 2010 8
 17. 17. Tuesday, 13 July 2010 8
 18. 18. Tuesday, 13 July 2010 8
 19. 19. Tuesday, 13 July 2010 8
 20. 20. Tuesday, 13 July 2010 8
 21. 21. Tuesday, 13 July 2010 8
 22. 22. Tuesday, 13 July 2010 8
 23. 23. Tuesday, 13 July 2010 8
 24. 24. Tuesday, 13 July 2010 8
 25. 25. Tuesday, 13 July 2010 8
 26. 26. Tuesday, 13 July 2010 8
 27. 27. Tuesday, 13 July 2010 8
 28. 28. Tuesday, 13 July 2010 8
 29. 29. Tuesday, 13 July 2010 8
 30. 30. ประโยชน์ที่ นักศึกษาได้รับ Tuesday, 13 July 2010 9
 31. 31. เครื่องมือ อาวุธ ประโยชน์ที่ นักศึกษาได้รับ Tuesday, 13 July 2010 9
 32. 32. การศึกษา การประกอบอาชีพ การดํารงชีวิต เครื่องมือ อาวุธ ประโยชน์ที่ นักศึกษาได้รับ Tuesday, 13 July 2010 9
 33. 33. การศึกษา การประกอบอาชีพ การดํารงชีวิต เครื่องมือ อาวุธ ประโยชน์ที่ นักศึกษาได้รับ แนวทางพัฒนาตนเอง Tuesday, 13 July 2010 9
 34. 34. การศึกษา การประกอบอาชีพ การดํารงชีวิต เครื่องมือ อาวุธ ประโยชน์ที่ นักศึกษาได้รับ แนวทางพัฒนาตนเอง แนวทางพัฒนาสังคม Tuesday, 13 July 2010 9
 35. 35. คําถาม? Tuesday, 13 July 2010 10
 36. 36. สิ่งที่อาจารย์ต้องทํา? Tuesday, 13 July 2010 11
 37. 37. ช่วยให้นักศึกษาสามารถ พัฒนาทักษะของนักศึกษา Tuesday, 13 July 2010 12
 38. 38. สิ่งที่นักศึกษาต้องทํา? Tuesday, 13 July 2010 13
 39. 39. พัฒนาทักษะของตนเอง Tuesday, 13 July 2010 14
 40. 40. ทักษะที่นักศึกษาต้องพัฒนา? Tuesday, 13 July 2010 15
 41. 41. ทักษะที่นักศึกษาต้องพัฒนา? • ค้นคว่้าและแยกแยะแหล่ง ข้อมูล Tuesday, 13 July 2010 15
 42. 42. ทักษะที่นักศึกษาต้องพัฒนา? • ค้นคว่้าและแยกแยะแหล่ง ข้อมูล • อ่าน วิเคราะห์และ สังเคราะห์ข้อมูลข้างต้น เพื่อ Tuesday, 13 July 2010 15
 43. 43. ทักษะที่นักศึกษาต้องพัฒนา? • ค้นคว่้าและแยกแยะแหล่ง ข้อมูล • อ่าน วิเคราะห์และ สังเคราะห์ข้อมูลข้างต้น เพื่อ • จับประเด็นสําคัญ Tuesday, 13 July 2010 15
 44. 44. ทักษะที่นักศึกษาต้องพัฒนา? • ค้นคว่้าและแยกแยะแหล่ง ข้อมูล • อ่าน วิเคราะห์และ สังเคราะห์ข้อมูลข้างต้น เพื่อ • จับประเด็นสําคัญ • กําหนดหัวข้อการศึกษา Tuesday, 13 July 2010 15
 45. 45. ทักษะที่นักศึกษาต้องพัฒนา? • ค้นคว่้าและแยกแยะแหล่ง ข้อมูล • อ่าน วิเคราะห์และ สังเคราะห์ข้อมูลข้างต้น เพื่อ • จับประเด็นสําคัญ • กําหนดหัวข้อการศึกษา Tuesday, 13 July 2010 15
 46. 46. ทักษะที่นักศึกษาต้องพัฒนา? • ค้นคว่้าและแยกแยะแหล่ง • ทําเค้าโครงการนําเสนอ ข้อมูล • อ่าน วิเคราะห์และ สังเคราะห์ข้อมูลข้างต้น เพื่อ • จับประเด็นสําคัญ • กําหนดหัวข้อการศึกษา Tuesday, 13 July 2010 15
 47. 47. ทักษะที่นักศึกษาต้องพัฒนา? • ค้นคว่้าและแยกแยะแหล่ง • ทําเค้าโครงการนําเสนอ ข้อมูล • นําเสนอด้วยวาจา • อ่าน วิเคราะห์และ สังเคราะห์ข้อมูลข้างต้น เพื่อ • จับประเด็นสําคัญ • กําหนดหัวข้อการศึกษา Tuesday, 13 July 2010 15
 48. 48. ทักษะที่นักศึกษาต้องพัฒนา? • ค้นคว่้าและแยกแยะแหล่ง • ทําเค้าโครงการนําเสนอ ข้อมูล • นําเสนอด้วยวาจา • อ่าน วิเคราะห์และ สังเคราะห์ข้อมูลข้างต้น • วิพากษ์ วิจารณ์ แสดงความ เพื่อ คิดเห็น บนพื้นฐานของ ข้อมูลข้างต้น • จับประเด็นสําคัญ • กําหนดหัวข้อการศึกษา Tuesday, 13 July 2010 15
 49. 49. ทักษะที่นักศึกษาต้องพัฒนา? • ค้นคว่้าและแยกแยะแหล่ง • ทําเค้าโครงการนําเสนอ ข้อมูล • นําเสนอด้วยวาจา • อ่าน วิเคราะห์และ สังเคราะห์ข้อมูลข้างต้น • วิพากษ์ วิจารณ์ แสดงความ เพื่อ คิดเห็น บนพื้นฐานของ ข้อมูลข้างต้น • จับประเด็นสําคัญ • เขียนรายงาน โดยอ้างอิง • กําหนดหัวข้อการศึกษา ข้อมูลข้างต้น Tuesday, 13 July 2010 15
 50. 50. ปัญหาที่นักศึกษาต้องประสบ Tuesday, 13 July 2010 16
 51. 51. ปัญหาที่นักศึกษาต้องประสบ • ค้นคว่้าและแยกแยะแหล่ง ข้อมูลอะไร และอย่างไร Tuesday, 13 July 2010 16
 52. 52. ปัญหาที่นักศึกษาต้องประสบ • ค้นคว่้าและแยกแยะแหล่ง ข้อมูลอะไร และอย่างไร • อ่าน วิเคราะห์และสังเคราะห์ ข้อมูลข้างต้นได้อย่างไร Tuesday, 13 July 2010 16
 53. 53. ปัญหาที่นักศึกษาต้องประสบ • ค้นคว่้าและแยกแยะแหล่ง ข้อมูลอะไร และอย่างไร • อ่าน วิเคราะห์และสังเคราะห์ ข้อมูลข้างต้นได้อย่างไร • จับประเด็นสําคัญได้ อย่างไร Tuesday, 13 July 2010 16
 54. 54. ปัญหาที่นักศึกษาต้องประสบ • ค้นคว่้าและแยกแยะแหล่ง ข้อมูลอะไร และอย่างไร • อ่าน วิเคราะห์และสังเคราะห์ ข้อมูลข้างต้นได้อย่างไร • จับประเด็นสําคัญได้ อย่างไร • กําหนดหัวข้อการศึกษาได้ อย่างไร Tuesday, 13 July 2010 16
 55. 55. ปัญหาที่นักศึกษาต้องประสบ • ค้นคว่้าและแยกแยะแหล่ง • ทําเค้าโครงการนําเสนอได้ ข้อมูลอะไร และอย่างไร อย่างไร • อ่าน วิเคราะห์และสังเคราะห์ ข้อมูลข้างต้นได้อย่างไร • จับประเด็นสําคัญได้ อย่างไร • กําหนดหัวข้อการศึกษาได้ อย่างไร Tuesday, 13 July 2010 16
 56. 56. ปัญหาที่นักศึกษาต้องประสบ • ค้นคว่้าและแยกแยะแหล่ง • ทําเค้าโครงการนําเสนอได้ ข้อมูลอะไร และอย่างไร อย่างไร • อ่าน วิเคราะห์และสังเคราะห์ • นําเสนอด้วยวาจาได้อย่างไร ข้อมูลข้างต้นได้อย่างไร • จับประเด็นสําคัญได้ อย่างไร • กําหนดหัวข้อการศึกษาได้ อย่างไร Tuesday, 13 July 2010 16
 57. 57. ปัญหาที่นักศึกษาต้องประสบ • ค้นคว่้าและแยกแยะแหล่ง • ทําเค้าโครงการนําเสนอได้ ข้อมูลอะไร และอย่างไร อย่างไร • อ่าน วิเคราะห์และสังเคราะห์ • นําเสนอด้วยวาจาได้อย่างไร ข้อมูลข้างต้นได้อย่างไร • วิพากษ์ วิจารณ์ แสดงความ • จับประเด็นสําคัญได้ คิดเห็น บนพื้นฐานของข้อมูล อย่างไร ข้างต้น ได้อย่างไร • กําหนดหัวข้อการศึกษาได้ อย่างไร Tuesday, 13 July 2010 16
 58. 58. ปัญหาที่นักศึกษาต้องประสบ • ค้นคว่้าและแยกแยะแหล่ง • ทําเค้าโครงการนําเสนอได้ ข้อมูลอะไร และอย่างไร อย่างไร • อ่าน วิเคราะห์และสังเคราะห์ • นําเสนอด้วยวาจาได้อย่างไร ข้อมูลข้างต้นได้อย่างไร • วิพากษ์ วิจารณ์ แสดงความ • จับประเด็นสําคัญได้ คิดเห็น บนพื้นฐานของข้อมูล อย่างไร ข้างต้น ได้อย่างไร • กําหนดหัวข้อการศึกษาได้ • เขียนรายงาน โดยอ้างอิง อย่างไร ข้อมูลข้างต้น ได้อย่างไร Tuesday, 13 July 2010 16
 59. 59. อย่าตื่นตกใจ! Tuesday, 13 July 2010 17
 60. 60. เพราะ ... Tuesday, 13 July 2010 18
 61. 61. นักศึกษา ทํากิจกรรมเพื่อพัฒนา ทักษะดังกล่าวอยู่แล้ว ตลอดเวลา Tuesday, 13 July 2010 19
 62. 62. เช่น ... Tuesday, 13 July 2010 20
 63. 63. คําถาม? Tuesday, 13 July 2010 21
 64. 64. อย่างไรก็ตาม ... Tuesday, 13 July 2010 22
 65. 65. มีความแตกต่าง อยู่บ้าง Tuesday, 13 July 2010 23
 66. 66. กิจกรรมหลัก Tuesday, 13 July 2010 24
 67. 67. การนําเสนอ Tuesday, 13 July 2010 25
 68. 68. การเขียน การนําเสนอ Tuesday, 13 July 2010 25
 69. 69. การเขียน การนําเสนอ การพูด Tuesday, 13 July 2010 25
 70. 70. รายงาน แบบฝึกหัด การสอบ การเขียน การนําเสนอ การพูด Tuesday, 13 July 2010 25
 71. 71. รายงาน แบบฝึกหัด การสอบ การเขียน การนําเสนอ การพูด วิพากษ์ แสดงความคิดเห็น วิจารณ์ Tuesday, 13 July 2010 25
 72. 72. อย่างไรก็ตาม ... Tuesday, 13 July 2010 26
 73. 73. รายงาน แบบฝึกหัด การสอบ การเขียน การนําเสนอ การพูด วิพากษ์ แสดงความคิดเห็น วิจารณ์ Tuesday, 13 July 2010 27
 74. 74. คําถาม? Tuesday, 13 July 2010 28
 75. 75. การหาหัวข้อ เนื้อหาสาระ Tuesday, 13 July 2010 29
 76. 76. การหาหัวข้อ เนื้อหาสาระ การพูด การเขียน Tuesday, 13 July 2010 29
 77. 77. คําถาม? Tuesday, 13 July 2010 30
 78. 78. การใช้ ความคิด Tuesday, 13 July 2010 31
 79. 79. การคิดเพื่อถาม การถามเพื่อคิด Tuesday, 13 July 2010 32
 80. 80. คําถาม? Tuesday, 13 July 2010 33
 81. 81. การคิดที่มี ประสิทธิภาพ Tuesday, 13 July 2010 34
 82. 82. Who? What? Where? When? Tuesday, 13 July 2010 35
 83. 83. Who? What? Where? When? Why? How? Tuesday, 13 July 2010 35
 84. 84. คําถาม? Tuesday, 13 July 2010 36
 85. 85. การอ่านที่มี ประสิทธิภาพ Tuesday, 13 July 2010 37
 86. 86. การคิดเพื่ออ่าน การอ่านเพื่อคิด Tuesday, 13 July 2010 38
 87. 87. คําถาม? Tuesday, 13 July 2010 39
 88. 88. การอ่านเพื่อถาม การถามเพื่ออ่าน Tuesday, 13 July 2010 40
 89. 89. หาหัวข้อ การอ่านเพื่อถาม การถามเพื่ออ่าน Tuesday, 13 July 2010 40
 90. 90. หาหัวข้อ การอ่านเพื่อถาม การถามเพื่ออ่าน เนื้อหาสาระ Tuesday, 13 July 2010 40
 91. 91. หาหัวข้อ การอ่านเพื่อถาม การถามเพื่ออ่าน การพูด เนื้อหาสาระ Tuesday, 13 July 2010 40
 92. 92. หาหัวข้อ การอ่านเพื่อถาม การถามเพื่ออ่าน การพูด เนื้อหาสาระ การเขียน Tuesday, 13 July 2010 40
 93. 93. คําถาม? Tuesday, 13 July 2010 41
 94. 94. การอ่านอย่างมี จุดมุ่งหมาย Tuesday, 13 July 2010 42
 95. 95. คําถาม? Tuesday, 13 July 2010 43
 96. 96. เสนอหัวข้อสําหรับการนําเสนอ อย่างไร? Tuesday, 13 July 2010 44
 97. 97. อย่างน้อย อธิบายให้ได้ • ทําเรื่องอะไร • มีเป้าหมายอย่างไร (ต้องการเสนอหรือบอก อะไร และเพื่ออะไร) • มีขอบเขตเพียงใด ประกอบด้วยรายละเอียด อะไรบ้าง เพราะเหตุใด Tuesday, 13 July 2010 45
 98. 98. อย่าลืม!!! Tuesday, 13 July 2010 46
 99. 99. ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ คือ วันสุดท้ายของการ เสนอหัวข้อ!!! Tuesday, 13 July 2010 47
 100. 100. หารือผู้บรรยาย แต่เนิ่น ๆ Tuesday, 13 July 2010 48
 101. 101. คําถาม? Tuesday, 13 July 2010 49
 102. 102. Tuesday, 13 July 2010 50

×