Маркетингийн стратеги боловсруулах арга зүйн асуудал

6,389 views
5,857 views

Published on

Монголын үүрэн холбооны жишээ Үүрэн холбооны зах зээл дээр ажиллаж байгаа 4
операторын экспертүүд болох 12 менежерээс
маркетингийн стратегийг тодорхойлоход
ашиглагддаг арга зүй, стратегийн шинжилгээний
аргын хэрэглээг тодорхойлох зорилгоор ярилцлагын
аргаар судалгаа авлаа

Published in: Business

Маркетингийн стратеги боловсруулах арга зүйн асуудал

 1. 1. Маркетингийн стратеги боловсруулах арга зүйн асуудал ШУТИС.КтМС ахлах багш Д.Ганбаатар e-mail: ganbaatar@csms.edu.mn
 2. 2. Стратегийг тодорхойлох аргууд  Брэндэйд /Brandaid/  ЗЗ-ийн стратегийн ашгийн нөлөөлөл /PIMS/  Хофер, Шенделийн загвар  Аалзны тор /Spider Gap analysis/  Бостон Консалтинг Группын матриц/BCG/  Женерал Электриксийн матриц  Аналитик шаталсан загвар /AHP/,  Артур дэ Литтлийн загвар  Портерийн хүчин зүйлийн загвар  Портфелийн загвар  6 сигма загвар  Balanced Scorecard  Игорь Ансофын матриц  Боумэний стратегийн цаг  Бүтээгдэхүүний амьдралын мөчлөг  Хугарлын цэгийн шинжилгээ  Bass-ийн тархалтын матриц  Маркетингийн шийдэр гаргалтыг дэмжих систем /MDSS/  Цэнхэр тэнгис  STRATPORT
 3. 3. Экспертийн үнэлгээний аргаар авсан судалгааны үр дүн Үүрэн холбооны зах зээл дээр ажиллаж байгаа 4 операторын экспертүүд болох 12 менежерээс маркетингийн стратегийг тодорхойлоход ашиглагддаг арга зүй, стратегийн шинжилгээний аргын хэрэглээг тодорхойлох зорилгоор ярилцлагын аргаар судалгаа авлаа. Үүнд: • Мобиком-3 • Скайтел-4 • Юнител-2 • Жи-Мобайл-3
 4. 4. Экспертийн үнэлгээний аргаар авсан судалгааны үр дүн
 5. 5. Стратегийн шинжилгээний аргуудын хэрэглээний давтамж
 6. 6. Үүрэн холбооны менежерүүдийн хувьд стратеги төлөвлөлтийн аргуудыг сонссон хэдий ч тухайн аргуудыг бодит байдалд ажил болон хэрэгжүүлсэн тохиолдол бага байгаа нь дээрх графикаас харагдаж байгаа юм. Байнгын хэрэглэдэг арга нь маркетингийн нөхцөл байдлын шинжилгээний суурь арга буюу SWOT шинжилгээ ба хугаралын шинжилгээний аргууд байна. Мөн зарим аргуудыг огт хэрэглэж үзээгүй байдалтай байна. Жишээлбэл: Боумэн, PIMS, Брэндайд, Аналитик шаталсан загвар зэрэг аргууд.
 7. 7. Төлөвлөлт хийхэд тулгардаг асуудлууд
 8. 8. Шинжилгээний аргыг хэрэглэхэд тулгардаг бэрхшээлүүд
 9. 9. Дээрх стратегийг тодорхойлдог аргуудад судлаачийн зүгээс 3 бүлэг, 17 дэд шалгуур үзүүлэлтийг дэвшүүлэн тавьсан.Үүнд: 1. Стратегийн шинжилгээний аргууд нь ямар асуудалд төвлөрдөг 2. Бизнесийн бусад стратегиудтай хэрхэн уялддаг 3. Ямар процессийг хамарч байна гэдгийг харуулахыг зорьсон юм.
 10. 10. Стратегийг үнэлэх үзүүлэлтүүд Стратегийн нэршил 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Брэндэйд/Brandaid/ ЗЗ-ийнстратегийн ашгийннөлөөлөл /PIMS/ Хофер,Шенделийн загвар Аалзнытор/Spider Gapanalysis/ БостонКонсалтинг Женерал Аналитикшаталсан АртурдэЛиттлийн загвар Портерийнхүчин зүйлийнзагвар Портфелийнзагвар 6сигмазагвар BalancedScorecard ИгорьАнсофын матриц Боумэнийстратегийн Бүтээгдэхүүний Хугарлынцэгийн Bass-ийнтархалтын матриц Маркетингийн шийдэргаргалтыг Цэнхэртэнгис STRATPORT Төвлөрөл Сегмент * * * * * * Хуваарилалт * * * * * Бүтээгдэхүүн * * * * * * * * * * * * * * Үнэ * * * * * * * * Идэвхижүүлэлт * * * * * * * Орчинг шинжлэх * * * * * * * * Ирээдүйг таамаглах * * * * * * * * * * * * * * * * Одоог үнэлэх * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Өрсөлдөөн * * * * * * * * Стратегийн шинжилгээний аргуудын харьцуулсан судалгаа [1]
 11. 11. Стратегийг үнэлэх үзүүлэлтүүд Стратегийн нэршил 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Брэндэйд/Brandaid/ ЗЗ-ийнстратегийн ашгийннөлөөлөл Хофер,Шенделийн загварАалзнытор/Spider БостонКонсалтинг ГруппынЖенерал Аналитикшаталсан АртурдэЛиттлийн Портерийнхүчин Портфелийнзагвар 6сигмазагвар BalancedScorecard ИгорьАнсофын Боумэний Бүтээгдэхүүний Хугарлынцэгийн Bass-ийнтархалтын Маркетингийн шийдэргаргалтыгЦэнхэртэнгис STRATPORT Бизнесийнстратеги Ерөнхий бизнесийн стратеги * * * * * * * * * Тодорхой нэг бизнесийн стратеги * * * * * * * * * * * * * Маркетинг- Санхүү * * * * * * Маркетинг- Хүний нөөц * Стратегийн шинжилгээний аргуудын харьцуулсан судалгаа [1]
 12. 12. Стратегийг үнэлэх үзүүлэлтүүд Стратегийн нэршил 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 12 13 14 15 16 17 18 1 9 2 0 Брэндэйд /Brandaid/ ЗЗ-ийн Хофер, Аалзнытор Бостон Женерал Аналитик Артурдэ Портерийн Портфелийн 6сигмазагвар Balanced ИгорьАнсофын Боумэний Бүтээгдэхүүний Хугарлын Bass-ийн тархалтын Маркетингийн шийдэр Цэнхэртэнгис STRATPORT Загваруудынзорилго Асуудлыг тодорхойлох * * * * * * * * Стратегийн сонголтуудыг үнэлэх * * Стратегийн тодорхойлох * * * * * * * * * * * * * * * * Стратегийг хэрэгжүүлэх арга зам * * * * * * * * * * * 8 8 4 10 13 11 8 9 9 6 7 8 8 8 5 6 7 7 7 8 Стратегийн шинжилгээний аргуудын харьцуулсан судалгаа [1]
 13. 13. 17 шалгуур үзүүлэлтээс хамгийн их шалгуурыг хангаж буй аргуудыг сонголтонд хамруулсан. Мөн эдгээр аргууд нь хамгийн бага нь 8, хамгийн их нь 13 шалгуур үзүүлэлтийг хангаж байгаа боловч бүх шалгуур үзүүлэлтийг нэгэн зэрэг хангах арга байхгүй байгаа нь харагдаж байна. Иймээс эдгээр аргуудыг хослуулсан загварыг боловсруулснаар шинжилгээ нь иж бүрэн байдлаар хийгдэх боломж бүрдэнэ гэж үзэж байна.
 14. 14. Мобиком Скайтел Юнител Ж-Мобайл 1235766 588460 647306 470768 42% 20% 22% 16% ХЭРЭГЛЭГЧ
 15. 15. 5С шинжилгээ Компани Гадаад орчин Макро орчин Компани Хэрэглэгчид Түнш Өрсөлдөгчид PEST шинжилгээ SWOT шинжилгээ Микро Орчин Дотоод орчин Улс төр Технологи Эдийн засаг Нийгэм Нөхцөл байдлын шинжилгээний аргууд
 16. 16. Артур Дэ Литтлийн загвар Артур Де Литллийн загвар нь байгууллагын амьдралын мөчлөг ба байгууллагын өрсөлдөөний байр суурьтай нь холбон цаашид баримтлах стратегийг төлөвлөдөг. Байгууллагын өрсөлдөөнд эзэлж байгаа байр сууриар нь дараах байдлаар ангилна. Ю Ж М С Тэргүүлэх Хүчтэй Тохиромжтой Тогтвортой Сул
 17. 17. Мобиком корпораци Мобиком корпораци нь үүрэн холбооны зах зээл дэх өрсөлдөөнд эзлэж байгаа байр сууриар нь тэргүүлэх байр суурьтай байгууллага гэж тодорхойлж байна. Одоогоор тогтворжилтын үе шатандаа явж байгаа. Артур Де Литтийн загварыг ашиглан Мобиком корпораци нь цаашдаа өөрийн үйлчилгээг улам бүр нэмэгдүүлэн үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх стратеги баримталвал зохистой. Скайтел компани Зах зээлийнхээ 20 хувийг эзэлдэг. Артур дэ Литтлийн онол ёсоор тус байгууллагыг хүчтэй байр суурьтай байгууллага гэж тодорхойлж байна. Скайтел компани нь 1999 оноос үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бөгөөд одоогоор технологийн хувьд онцгой зүйлийг санал болгож ирсээр байгаа нь тогтворжилтын үе шатандаа явж байгаа. Тиймээс Артур дэ Литтлийн загварт Скайтел нь Байгууллагын өсөлт, хөгжилтийн сонголтыг зөв хийх стратегийг хэрэгжүүлэх шаардлагатай.
 18. 18. Юнител грүпп Үүрэн холбооны [ гуравдагч ] оператор Нийт зах зээлийн 21 хувийг эзлэх бөгөөд үүнийг онол ёсоор хүчтэй байр суурьтай байгууллага гэж авч үзэх нь зүйтэй. Явуулж байгаа үйл ажиллагаа болон маш хурдацтайгаар өсч байгааг харгалзан үзэж байгууллага цаашид өргөжин тэлэх буюу өсөлтийн үе шатандаа явж байгаа байгууллага гэж үзэж байна. Тиймээс Артур дэ Литтлийн загвар ёсоор тус байгууллага нь үйлдвэрлэлийн хэмжээг нэмэгдүүлэх стратегийг хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Жи Мобайл корпораци 10 хувьтай тэнцэх бөгөөд үүнийг авч үзвэл тохиромжтой байр суурьтай байгууллага юм. Байгууллага цаашид өргөжин тэлэх буюу өсөлтийн үе шатандаа явж байгаа бөгөөд энэ нь дээрх загварын дагуу зах зээлд байр сууриа аажим багасгах, хөрөнгө оруулалтаа татах, тухайн зах зээлээс гарах стратегийг хэрэгжүүлнэ
 19. 19. БОСТОН КОНСАЛТИНГ ГРУППЫН МАТРИЦ Мобикомийн хувьд дараа төлбөрт үйлчилгээн дээр шинжилгээ хийвэл : Зах зээлийн хувь хэмжээ = 740146-Мобикомын хэрэглэгчдийн тоо / 2010 оны байдлаар / 381188- 2010 оны байдлаар зах зээлийн 2-догч тэргүүлэх Скайтел Зах зээлийн өсөлт = 100 % = 15,7% 639728 – (2009 оны байдлаар) Тойргийн радиус нь: r =
 20. 20. Компаний үйлчилгээ Зах зээлийн хувь хэмжээ Зах зээлийн өсөлт Тойргын радиус Мобиком дараа төлбөрт 1.94 17.7 4.85 Мобиком урьдчилсан төлбөрт 1.9 7.5 6.1 Скайтел дараа төлбөрт 0.51 19.4 3.5 Скайтел урьдчилсан төлбөрт 0.5 11.7 4.4 Юнител дараа төлбөрт 0.45 16.5 3.28 Юнител урьдчилсан төлбөрт 0.48 17.97 4.17 Жи-Мобайл дараа төлбөрт 0.38 20.1 3.0 Жи-Мобайл урьдчилсан төлбөрт 0.37 17.47 3.8
 21. 21. Мобиком-н Урьдчилсан төлбөртийн хувьд их саалийн үнээ байрлалд байна. Бүтээгдэхүүнээр зах зээлийг хөгжүүлэх стратеги баримтална. Харин дараа төлбөрт үйлчилгээ зах зээлийн өсөлтийн түвшин болон зах зээлд эзлэх хувь хэмжээ өндөр од байрлалд байна. Тиймээс шилдэг хамгаалалт , сайн довтолгооны стратегийг тус, тус хэрэгжүүлнэ. Скайтел-н урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээ нь зах зээлийн өсөлтийн түвшин нь өндөр боловч зах зээлийн хувь хэмжээ тэргүүлэгч өрсөлдөгчтэй харьцуулвал бага тиймээс чанар болон үнийг нэмэгдүүлэх стратеги баримталвал зохистой. Дараа төлбөртийн хувьд зах зээлийн өсөлтийн түвшин ба зах зээлийн хувь хэмжээ өндөр байгаа учир нэр хүндийн болон манлайлагч руу гэнэтийн довтолгоо хийх зэрэг стратеги баримтлах.
 22. 22. Юнител-н урьдчилсан төлбөртийн хувьд зах зээлийн өсөлт өндөр ч зах зээлийн хувь хэмжээ бага байна.Тиймээс шинэ зах зээлийн сегментийг хайх болон худалдан авагчдад мэдрэмжтэй үнийг санал болгох стратеги баримтлах. Дараа төлбөртийн хувьд зах зээлийн өсөлтийн түвшин өндөр хэдий ч зах зээлийн хувь хэмжээ бага байгаа учир үнийг нэмэгдүүлэх стратеги баримталвал илүү үр дүнтэй. Ж-мобайл-н урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээ нь зах зээлийн өсөлтийн түвшин болон зах зээлд эзлэх хувь хэмжээ бага байна. Тиймээс хямд үнэтэй болтол хямд бүтээгдэхүүнээр хоногшуулах мөн чанар болон үнийг нэмэгдүүлэх , үнэ бууруулах стратеги , шинэ зах зээлийн сегментийг хайх зэрэг стратегиуд баримтлах шаардлагатай. Дараа төлбөртийн хувьд зах зээлийн өсөлтийн түвшин өндөр хэдий ч зах зээлд өрсөлдөх хувь хэмжээ бага байгаа учир Фронтын дайралт, шинэ зах зээлийн сегментийг хайх манлайлагчийн шинэчлэлтийг зогсоох зэрэг стратеги баримтлах хэрэгтэй гэж үзэж байна
 23. 23. Дэд үзүүлэлтүүд жин үнэлгээний түвшин үнэ цэнэ Mobic om mobiz one mobic ard be Card plus Stars Mobic om Mobiz one mobic ard be Card plus Sta rs захзээлийнсонирхолтатахбайдал Нийт зах зээлийн хэмжээ 0.2 2 3 4 4 5 2 0.4 0.6 0.8 0.8 1 0.4 Зах зээлийн жилийн өсөлтийн түвшин 0.2 2 3 2 3 5 3 0.4 0.6 0.4 0.6 1 0.6 Үнэ өртөгийн зөрүү 0.15 3 3 2 3 2 3 0.45 0.45 0.3 0.45 0.3 0.4 5 Өрсөлдөгчийн эрч хүч 0.15 4 4 3 3 5 2 0.6 0.6 0.45 0.45 0.3 0.3 Технологийн шаардлага 0.15 2 2 2 2 2 2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 Инфляцийн мэдрэмж 0.05 4 4 3 3 2 2 0.2 0.2 0.15 0.15 0.1 0.1 Эрчим хүчний нөхцөл нөлөөлөх 0.05 1 1 1 1 1 1 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.0 5 Орчины нөхцөл 0.05 4 4 3 4 5 2 0.2 0.2 0.15 0.2 0.25 0.1 байх ёстой 1 1 1 1 1 1 2.6 3 2.6 3 3.75 2.3 өрсөлдөөнийбайрсуурь Зах зээлд эзлэх хувь 0.1 2 1 4 4 4 2 0.2 0.1 0.4 0.4 0.4 0.2 зах зээлд эзлэх хувийн өсөлт 0.15 2 2 1 3 5 2 0.3 0.3 0.15 0.45 0.75 0.3 бүтээгдэхүүний чанар 0.1 4 4 3 5 5 3 0.4 0.4 0.3 0.5 0.5 0.3 брэндийн нэр хүнд 0.1 3 3 2 5 5 2 0.3 0.3 0.2 0.5 0.5 0.2 хувиарлалтын суваг 0.05 3 3 2 5 5 2 0.15 0.15 0.1 0.25 0.25 0.1 урамшуулалын нөлөө 0.05 2 3 3 4 5 2 0.1 0.15 0.15 0.2 0.25 0.1 үйлдвэрлэлийн бүтээмж 0.05 3 3 3 3 3 3 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.1 5 үйлдвэрлэлийн үр ашиг 0.05 4 4 4 5 5 3 0.2 0.2 0.2 0.25 0.25 0.1 5 Зардал 0.15 3 3 2 2 3 2 0.45 0.45 0.3 0.3 0.45 0.3 материал бэлтгэн нийлүүлэгч 0.05 4 4 4 4 4 4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 судалгаа ба хөгжил 0.1 5 5 5 5 5 5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 удирдлага 0.05 4 4 4 4 4 4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 байх ёстой 1 1 1 1 1 1 1 3.15 3.1 2.85 3.9 4.4 2.7 ЖЕНЕРАЛ ЭЛЕКТРИКИЙН ЗАГВАРТ АШИГЛАГДАХ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД (Мобиком)
 24. 24. ЖЕНЕРАЛ ЭЛЕКТРИКИЙН ЗАГВАР
 25. 25. Мобикомын баримтлах стратеги: Мобиком компанийн хувьд Card Plus үйлчилгээг зах зээлийн сонирхол татах чадвар мөн өрсөлдөх чадвар өндөр байгаа учраас дээд хэмжээгээр хөрөнгө оруулалт хийж мөн хүчтэй талуудыг нь баталгаажуулахад хүч хуримтлуулах хэрэгтэй. Харин Be үйлчилгээний хувьд өрсөлдөх чадварыг нь баталгаажуулж бүтээмжийг өсгөх замаар ашиг орлогыг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Mobizone, Mobicard, Mobicom үйлчилгээний хувьд одоо байгаа хөтөлбөрийг дэмжиж хамгаалах хэрэгтэй. Харин Nice үйлчилгээний хувьд хөрөнгө оруулалтыг багасгаж сегментийг өөрчлөх хэрэгтэй. Skytel компанийн баримтлах стратеги: Skytel-ын хувьд D20 Skyphone үйлчилгээг манлайлалд уриалан дуудах, хүчтэй талыг баталгаажуулах сул талыг хөгжүүлэхэд хүч төлөвлөх, дээд хэмжээгээр хөрөнгө оруулах хэрэгтэй. Dopin, стандарт үйлчилгээний хувьд хязгаарлагдмал хүчтэй байдлыг онцгойлон хөгжүүлэх сул талыг арилгах арга замыг эрэлхийлэх нь чухал. Nice үйлчилгээг сонголт ба орлогоор удирдах одоогийн хөтөлбөрийг дэмжин хадгалах хэрэгтэй. Business Class үйлчилгээг байр сууриа хадгалж үлдээх нь чухал байна.
 26. 26. Unitel-ийн баримтлах стратеги Dopin болон сонгодог үйлчилгээны хувьд хамгийн их сонирхол татаж байгаа маркетингийн хөтөлбөрүүдрүү нь хөрөнгө оруулж өрсөлдөх чадварыг нь баталгаажуулах хэрэгтэй. Pemium болон стандарт үйлчилгээны хувьд одоогийн маркетингийн хөтөлбөрүүдыг дэмжин хадгалах эрсдэл багатай ашиг ихээр авчирах хөтөлбөрүүдыг нь дэмжих нь чухал Blackberry үйлчилгээнд оруулж байгаа хөрөнгийг багасгах хэрэгтэй. G-mobile- ийн баримтлах стратеги G-mobile компанийн хувьд Жи-10 үйлчилгээг эрсдэл багатай сегментүүдрүү чиглүүлэх замаар ашиг орлогыг нэмэгдүүлэх Ж-20, Ж-30 үйлчилгээний хувьд одоогийн хөтөлбөрийг дэмжих ба хамгаалах стратеги баримтлах хэрэгтэй. Жи-1 plus, Жи-2 үйлчилгээний хувьд өргөжилт ба ургац хураалтыг хязгаарлах үйл ажиллагааг эрсдэл багатайгаар өргөжүүлэх арга замыг хайх, Жи- 1үйлчилгээний хувьд хөрөнгө оруулалтыг багасгаж үйл ажиллагааг оновчтой болгох нь чухал байна.
 27. 27. Хүрээлэн буй орчны хүч Аюул занал Мобиком Юнител Скайтел Жи мобайл Зах зээлд нэвтрэгчид /Монголын цахилгаан холбоо/ Брэндийн үнэ цэнэ /1-р хавс/ Маш өндөр Өндөр Дунд Бага Давуу тал -Суурин утсанд анхдагч -Салбартаа туршлагатай -Хувиарлалтын суваг сайн -Боловсон хүчний нөөц бололцоо өндөр Сул тал -Бүтээгдэхүүний төрөл цөөн -Удирдлагын бүтэц шийдвэр гаргалт удаан -Идэвхижүүлэлт муу -Гар утсанд сонголт цөөн -Мэдээлэл муу Тогтмол зардал ба хувьсах зардал Идэвхижүүлэлт болон таниулахын тулд хувьсах зардал маш их гарна. Албаны хүмүүсийн зүгээс ирж болох шахалт 4 оператор нэгдэж зах зээлд шинээр нэврэгчийг шахах болон хувь хүмүүмийн шахалт байна. Капитал хэрэгцээ, шаардлага Зах зээлд шинээр нэврэхийн тулд капитал хэрэгцээ шаардлага өндөр байна ПОРТЕРИЙН 5 ХҮЧИН ЗҮЙЛИЙН ШИНЖИЛГЭЭ
 28. 28. Хүрээлэн буй орчны хүч Аюул занал Мобиком Юнител Скайтел Жи мобайл Зах зээлд нэвтрэгчид /Монголын цахилгаан холбоо/ Брэндийн үнэ цэнэ /1-р хавс/ Маш өндөр Өндөр Дунд Бага Нийлүүлэгч Нийлүүлэлтийн ялгаатай байдлын зэрэг ERICSSON, Cisco Systems, ALTOBRIDGE, Alcatel-Lucent, ZTE, HUAWEI /3-р хавс/ Ubiquam, Galaxy, Iphone5 /3-р хавс/ AnyDATA, Apitel, Ubiquam /3-р хавс/ Hisense, Ubiquam, Haier, Joa telecom /3- р хавс/ Худалдан авагчид Компаний худалдан авагчид харьцах харьцаа Өндөр /2.3.4/ Өндөр/2.3.4/ Дунд/2.3.4/ Бага /2.3.4/ Худалдан авагчийн түвшин Янз бүрийн түвшингийн хэрэглэгчидтэй Худалдан авагчийн мэдээлэл Ижил түвшний Нийт худалдан авалтын үнэ /7 хоногт/ 0-2500 /43%/ 2600-5000 /28%/ 5100-10000 /5%/ 10100-15000 /4%/ 15100 дээш /17%/ 0-2500 /46%/ 2600-5000 /36%/ 5100-10000 /5%/ 10100-15000 /3%/ 15100 дээш /8%/ 0-2500 /35%/ 2600-5000 /32%/ 5100-10000 /5%/ 10100-15000 /6%/ 15100 дээш /11%/ 0-2500 /34%/ 2600-5000 /29%/ 5100-10000 /4%/ 10100-15000 /6%/ 15100 дээш /6%/ ПОРТЕРИЙН 5 ХҮЧИН ЗҮЙЛИЙН ШИНЖИЛГЭЭ
 29. 29. Хүрээлэн буй орчны хүч Аюул занал Мобиком Юнител Скайтел Жи мобайл Орлох бүтээгдэхүүн Худалдан авагчийн орлуулах чиг хандлага Суурин телефоны 2, утасгүй суурин телефоны 5, интернэт телефон үйлчилгээний 16 аж ахуй нэгж байгууллага хувь хүмүүсийн санал болгож байгаа үйлчилгээгээр орлуулах. Худалдан авагчийн шилжих зардал Суурин утас болон интернэтийн үйлчилгээ нь илүү хямд. Бүтээгдэхүүний ялгаа Бүтээгдэхүүн/ үйлчилгээг орлуулах боломжтой боловч орлуулах бүтээгдэхүүн болох утастай ба утасгүй суурин утасны хувьд хаана ч хэрэглэх боломжгүй тул үүрэн телефоны онцлог шинж чанарыг хадгалж чадахгүй. ПОРТЕРИЙН 5 ХҮЧИН ЗҮЙЛИЙН ШИНЖИЛГЭЭ
 30. 30. Хүрээлэн буй орчны хүч Аюул занал Мобиком Юнител Скайтел Жи мобайл Өрсөлдөгч Өрсөлдөгчийн тоо Бодит өрсөлдөгч 3, боломжит өрсөлдөгч 4 Өрсөлдөгчдийн төрөлжилт Нийт зах зээлд төвлөрөх боловч үйлчилгээний төрлөөс хамаарч өөр өөр боловч олон сегментүүдэд үйл ажиллагаагааявуулна. Албан байгууллагын хэрэглэгчдэд голдуу үйлчилдэг. Стратегийн байр сууринд хүрэх гэж хичээж байгаа Хамгаалах Тэмцэх Дагалдах Сиймхийч Үнийн өрсөлдөөнийг ашиглаж байгаа Давуу үнийн бодлого Хямд үнийн бодлого Уян хатан бодлого Хямд үнийн бодлого Зар сурталчилгаагаар байлдах Телевизийн реклам Телевизийн реклам FM радио, телевизийн реклам Албан ёсны сайт Давуу тал Анхны оператор Арвин туршлага Хамгийн олон хэрэглэгч Өргөн сүлжээ Санхүүгийнчадвар Олон нэмэлт үйлчилгээ Нэр хүндтэй Олонд танигдсан Гар утасны сонголт их Идэвхижүүлэлт сайн Гар утасны сонголт Маркетингийн хүчтэй бодлого Үнийн бодлого Сүлжээний ачаалал Шинийг эрэлхийлэгч Хэрэглэгчийн өсөлт Хөнгөлөлт урамшуулал сайн Технологийн шийдэл Долгионы тархах түвшин Нэмэлт үйлчилгээ Шинийг санаачлагч Үнэ хямд Хэрэглэгчээ халамжлах үйлчилгээ Зар сурталчилгаа Хямд үнэ тариф Үндэсний хөрөнгө оруулалт Бүлэг холбоо ГОТА Технологи 3G Орон нутагт хүрч чадсан Хүссэн дугаарын сонголт Интернэтийн үйлчилгээ Сул тал Хөнгөлөлт урамшуулал бага Хуучин хэрэглэгчийг тогтоон барих үйл ажиллагаадутмаг Сүлжээний ачаалал Үнэ өндөр Хамрах хүрээ бага Хуваарилалтын суваг бага Нэмэлт үйлчилгээ дутмаг Хуучин хэрэглэгчийг тогтоон барих үйл ажиллагаадутмаг Хэрэглэгчийн тоо бага Сүлжээний хамрах хүрээ бага Маркетингийн бодлого сул Хэт олон хэрэглэгчийн сегмэнт Нэр хүнд бага Утасны сонголт Гар утасны сонголт муу Нэмэлт үйлчилгээ дутмаг Хэрэглэгчийн тоо бага Мэдээлэл багатай Зар сурталчилгаа бага Бүтээгдэхүүний сонголт цөөн Нэр хүнд бага ПОРТЕРИЙН 5 ХҮЧИН ЗҮЙЛИЙН ШИНЖИЛГЭЭ
 31. 31. МОБИКОМ КОРПОРАЦИЙН ХУВЬД “АНАЛИТИК ШАТАЛСАН ЗАГВАР”-ЫГ АШИГЛАХ НЬ Зах зээлээ хамгаалах Хамгийн их ашиг олох Зардлуудыг бууруулах Хамгийн их хэрэглэгчдийг татах Шинэ бүтээгдэхүүн ба технологи Нэр хүндээ сайжруулах Сайн менежмент
 32. 32. Хувилбаруудын зэргийг тодорхойлох (1- хамгийн чухал биш, 9-хамгийн чухал) •Ашгийн хамгийн их байлгах хамгийн их хэрэглэгчийг татах -5 •Ашгийг хамгийн их байлган хамгийн их хэрэглэгчийг татах-7 •Хэрэглэгчийг хамгийн их байлган нэр хүндийг нэмэгдүүлэх -9 Дээрх өгөгдөл оруулан програм ашиглан тооцоолж үзвэл
 33. 33. Мобиком корпорацийн хувьд зах зээлээ хамгаалж үлдэх гол зорилготой. Үүнд нөлөөлөх хамгийн гол 3 хүчин зүйлийг хамгийн их ашиг олох, хамгийн их хэрэглэгчийг татах, нэр хүндээ өсгөх гэж авч үзсэн бөгөөд дээрх 3 зүйлийг хэрэгжүүлэхийн тулд үүнтэй холбоотой 3 алхамыг авч үзлээ. Хамгийн их ашиг олохын тулд зардлаа бууруулах нь хамгийн үр дүнтэй, хэрэглэгчийн хамгийн их татахын тулд шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг гаргах хэрэгтэй, Нэр хүндээ сайжруулахын тулд менежмент дээрээ дахин нэг анхаарч ажиллах нь үр дүнтэй.
 34. 34. ААЛЗНЫ ТОР ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АРГА Мобиком
 35. 35. Юнител
 36. 36. Скайтел
 37. 37. Жи-Мобайл
 38. 38. Be... ID D20 Жи 10 Дугаарын үнэ 5000₮ 6000₮ 15000₮ 15000₮ Сүлжээн дотроо ярих 70₮ 70₮ 60₮ 0₮ Бусад сүлжээнд ярих 100₮ 70₮ 90₮ 50₮ Мессеж сүлжээн дотроо 14₮ 15₮ 5₮ 15₮ Мессеж бусад сүлжээнд 40₮ 15₮ 25₮ 15₮ Залууст зориулсан брэндийн харьцуулсан судалгаа БОУМЕНИЙ СТРАТЕГИЙН ЦАГ ЗАГВАР Боумэний стратегийн шинжилгээнд үнэ ба үнэ цэнэ гэсэн хоёр үзүүлэлт шаардагддаг. Үүрэн холбооны салбарын хувьд үнэ цэнийг тухайн байгууллагын салбарт эзлэх хувь хэмжээгээр нь тооцоолсон болно.
 39. 39. Үнэ цэнэ Операторууд Өндөр үнэ цэнэтэй Мобиком Дундаж үнэ цэнэтэй Скайтел, Юнител Доогуур үнэ цэнэтэй Жи Мобайл Үүрэн операторуудын үйлчилгээний үнэ цэнэ Үнэ Операторууд Өндөр үнэтэй Мобиком, Юнител Доогуур үнэтэй Жи Мобайл, Скайтел Үүрэн операторуудын үйлчилгээний үнэ
 40. 40. Үнэ цэнэ/ зардал Бага үнэ Дундаж үнэ Өндөр үнэ Өндөр үнэ цэнэ 3. Эрлийз 4. Ялгаварлал 5. Төвлөрсөн ялгаварлал МОБИКОМ Дундаж үнэ цэнэ 2. Зардлын манлайлагч СКАЙТЕЛ | / -- * -- / | 6. Эрсдэлтэй ЮНИТЕЛ Доогуур үнэ цэнэ 1. Тохирсон сегмент ЖИ МОБАЙЛ 8. Зах зээлийн хувь хэмжээг алдах 7. Монополийн үнэ
 41. 41. Салбарын компаниудын маркетингийн стратегийн сонголт, тэдгээрийн онцлог
 42. 42. Шинжилгээний аргууд Мобиком Портерийн хүчин зүйлийн шинжилгээ Дагнан мэргэших Артур Дэ Литтлийн загвар Өөрийн үйлчилгээг улам бүр нэмэгдүүлэн үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх Бостон Консалтинг Группын матриц Урьдчилсан төлбөртийн хувьд зах зээлийн өсөлтийн түвшин нь бага хэдий ч зах зээлийн хувь хэмжээ их саалийн үнээ байрлалд байна. Тиймээс бүтээгдэхүүнээр зах зээлийг хөгжүүлэх стратеги баримтална. Харин дараа төлбөрт үйлчилгээ зах зээлийн өсөлтийн түвшин болон зах зээлд эзлэх хувь хэмжээ өндөр од байрлалд байна. Тиймээс шилдэг хамгаалалт , сайн довтолгооны стратегийг тус, тус хэрэгжүүлнэ. Женерал Электриксийн матриц Card Plus, Be - хөрөнгө оруулалт хийх, Mobizone, Mobicard, Mobicom- хамгаалах /Манлайлагчийн стратеги/ Маркетингийн хамгаалах стратеги АНР Зах зээлд эзлэх хувь хэмжээгээ хамгаалахын тулд хамгийн хурдан болоод үр ашигтай хэрэгжих зорилт нь хамгийн их ашиг олох /66%/, хамгийн их хэрэглэгчийн татах нь /28%/, нэр хүндээ нэмэгдүүлэх /6%/ Аалзны тор Манлайлагч- Бүтээгдэхүүнээр зах зээлийг хөгжүүлэх Боумэний стратегийн цаг Төвлөрсөн ялгаварлал – Зах зээлээ хамгаалж үлдэх, бүтээгдэхүүнээ хөгжүүлэн зах зээлийг манлайлах стратегийг хэрэгжүүлэн үнэ , үнэ цэнийг өөрчлөх шаардлагагүй.
 43. 43. Үзүүлэлтүүд Анхаарах зүйлс Бүтээгдэхүүн Дараа төлбөрт болон урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээнийхээ нөхцөлийг сайжруулж, харин нэмэлт бүтээгдэхүүнийхээ нэр төрөл ялангуяа сүүлийн үед хэрэглэгчид илүү сонирхож байгаа үйлчилгээндээ анхаарал хандуулах шаардлагатай. Үнэ Үнийн хувьд бусад компаниудтай харьцуулахад өндөр түвшинд байлгана. Хуваарилалт Хуваарилалтын суваг олон байна. Учир нь хэрэглэгчидийн хүссэн газар нь үйлчилгээгээ үзүүлэхгүй бол бусад компаниудад хэрэглэгчээ алдах магадлал өндөртэй. Идэвхижүүлэлт Идэвхижүүлэлтийн хувьд шинэ хэрэглэгчдийг татахдаа биш хуучин хэрэглэгчээ хадгалж үлдэх зорилготой байна.. Мөн бусад компаниудын идэвхижүүлэлтээс хамаарч идэвхижүүлэлтээ хийнэ. Компаний нэр хүнд болон бүтээгдэхүүний нэр хүндийг нэмэгдүүлэхэд чиглэгдэнэ.. Ажилчид Ажилчид нь одоо байгаа хэрэглэгчидээ алдахгүйн тулд “Хэрэглэгч бол хаан” гэдэг зарчмыг дээд зэргээр баримтлах ёстой. Стратегийг хэрэгжүүлэхэд анхаарах асуудлууд
 44. 44. Сонгосон маркетингийн стратегийн хэрэгжүүлэлт
 45. 45. Шинжилгээний аргууд Скайтел Портерийн хүчин зүйлийн шинжилгээ Дагнан мэргэших стратегийг хэрэгжүүлэх Артур Дэ Литтлийн загвар Байгууллагын өсөлт, хөгжилтийн сонголтыг зөв хийх стратеги Бостон Консалтинг Группын матриц Урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээ нь зах зээлийн өсөлтийн түвшин нь өндөр боловч зах зээлийн хувь хэмжээ тэргүүлэгч өрсөлдөгчтэй харьцуулвал бага тиймээс чанар болон үнийг нэмэгдүүлэх стратеги баримталвал зохистой. Дараа төлбөртийн хувьд зах зээлийн өсөлтийн түвшин ба зах зээлийн хувь хэмжээ өндөр байгаа учир нэр хүндийн болон манлайлагч руу гэнэтийн довтолгоо хийх зэрэг стратеги баримтлах. Женерал Электриксийн матриц D20 Skyphone- хөрөнгө оруулах, Business Class- хамгаалах /Дагалдагчийн стратеги/ Маркетингийн давших стратеги АНР Зах зээлээ өргөжүүлэхэд шаардалагатай зорилтуудыг хэрэгжүүлэхийн тулд нийт хүчин чармайлтын /төсөв/ 72%-ийг маркетингийн бодлогыг хөгжүүлэх, 20%-ийг олон нийтийн харилцаа нийгэмд хандсан үйл ажиллагаа хийхэд , үлдсэн 8%-д технологийн судалгаа шинжилгээ түүнийг хэрэгжүүлэх. Аалзны тор Тэмцэгч- Хамгаалалтыг бат бөх хийх Боумэний стратегийн цаг Зардлын манлайлагч- Тус байгууллагын үйлчилгээг сонгох гол онцлог болж байгаа тул үнийг өөрчлөх шаардлагагүй.
 46. 46. Стратегийг хэрэгжүүлэхэд анхаарах асуудлууд Үзүүлэлтүүд Анхаарах зүйлс Бүтээгдэхүүн Үндсэн үйлчилгээгээ нэмэгдүүлж, нэмэлт үйлчилгээнд илүү анхаарал тавидаг. Нэмэлт үйлчилгээг гаргахдаа бусад компаниудын гаргасан биш зах зээлд нэвтрээгүй шинэ үйлчилгээг санал болгох юмуу одоо байгаа үйлчилгээгээ сайжруулж шинэчилсэн байдлаар санал болгох. Үнэ Давшилтын стратеги баримталж байгаа учраас бусад компаниудтай харьцуулахад үнэ нь харьцангүй бага байна. Хуваарилалт Хуваарилалтын хувьд олон байх нь хэрэглэгчидийг татах нэг хүчин зүйл нь болдог. Хуваарилалтаа нэмэгдүүлснээр бусад компаниас булаасан хэрэглэгчид илүү өндөр сэтгэгдэлтэй байна. Идэвхижүүлэлт Идэвхижүүлэлтийг хийхдээ шинэ хэрэглэгчийг татах зорилгоор хийнэ. Ийм учраас хэрэглэгчидэд хандсан бөгөөд бүтээгдэхүүнээ сайжруулсан, шинэ бүтээгдэхүүн санал болгосон байдлаар хийнэ. Ажилчид Ажилчид компанийхаа нэр хүндийг өсгөхийн тулд мэрийж ажиллах хэрэгтэй.
 47. 47. Сонгосон маркетингийн стратегийн хэрэгжүүлэлт
 48. 48. Шинжилгээний аргууд Юнител Портерийн хүчин зүйлийн шинжилгээ Дагнан мэргэжих стратегийг хэрэгжүүлэх Артур Дэ Литтлийн загвар Үйлдвэрлэлийн хэмжээг нэмэгдүүлэх стратегийг Бостон Консалтинг Группын матриц Урьдчилсан төлбөртийн хувьд зах зээлийн өсөлт өндөр ч зах зээлийн хувь хэмжээ бага байна.Тиймээс шинэ зах зээлийн сегментийг хайх болон худалдан авагчдад мэдрэмжтэй үнийг санал болгох стратеги баримтлах. Дараа төлбөртийн хувьд зах зээлийн өсөлтийн түвшин өндөр хэдий ч зах зээлийн хувь хэмжээ бага байгаа учир үнийг нэмэгдүүлэх стратеги баримталвал илүү үр дүнтэй. Женерал Электриксийн матриц Premium болон стандарт- дэмжих, Blackberry хөрөнгө оруулалтыг багасгах, Dopin- Өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх /Давших стратеги/ Маркетингийн стратеги жигүүрийн довтолгоон АНР Ашгаа нэмэгдүүлэхэд шаардлагатай зорилтуудыг хэрэгжүүлэхийн тулд нийт хүчин чармайлтын /төсөв/ 68%-ийг шинэ бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх, 26%-ийг орцоо багасган гарцаа нэмэгдүүлэх, үлдсэн 6%-д маркетингийн бодлого, хөрөнгө оруулалтанд оруулах нь зүйтэй. Аалзны тор Тэмцэгч- Шинэ зах зээлийн сегмэнт хайх Боумэний стратегийн цаг Эрсдэлтэй- Үндсэн үйлчилгээнээс гадна урамшуулалт үйлчилгээ, хөнгөлөлт зэргийг хангалттай үзүүлдэгтэй холбоотой.
 49. 49. Стратегийг хэрэгжүүлэхэд анхаарах асуудлууд Үзүүлэлтүүд Анхаарах зүйлс Бүтээгдэхүүн Бүтээгдэхүүний хувьд голчлон шинэ бүтээгдэхүүн гаргана. Шинэ бүтээгдэхүүн нь сегмент бүрд тохирсон өөр өөр байна. Үнэ Үнийн хувьд тэргүүлэх компаниас доогуур, дагалдагч компаниас дээгүүр үнэ тогтооно. Хуваарилалт Хуваарилалтын сувгаа олон болгоно. Ингэснээр хэрэглэгчдийг татаж бүтээгдэхүүнээ таниулах нэг арга болно. Идэвхижүүлэлт Идэвхижүүлэлтийг маш их хийх бөгөөд хэрэглэгчдэд хоногшихоор илүү өвөрмөц хийх ёстой. Бусад компаний идэвхижүүлэлтийг даган дуурайх биш шинийг сэтгэж хийнэ. Шинэ хэрэглэгчид рүү чилгэсэн идэвхижүүлэлт хийнэ. Ажилчид Ажилчид нь байнга шинийг эрэлхийлж ажиллах хэрэгтэй.
 50. 50. Сонгосон маркетингийн стратегийн хэрэгжүүлэлт
 51. 51. Шинжилгээний аргууд Жи Мобайл Портерийн хүчин зүйлийн шинжилгээ Дагнан мэргэших Артур Дэ Литтлийн загвар Байр сууриа аажим багасгах, хөрөнгө оруулалтаа татах, өөр сегмэнт рүү төвлөрөх. Бостон Консалтинг Группын матриц Урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээ нь зах зээлийн өсөлтийн түвшин болон зах зээлд эзлэх хувь хэмжээ бага байна. Тиймээс хямд үнэтэй болтол хямд бүтээгдэхүүнээр хоногшуулах мөн чанар болон үнийг нэмэгдүүлэх , үнэ бууруулах стратеги ,шинэ зах зээлийн сегментийг хайх зэрэг стратегиуд баримтлах шаардлагатай. Дараа төлбөртийн хувьд зах зээлийн өсөлтийн түвшин өндөр хэдий ч зах зээлд өрсөлдөх хувь хэмжээ бага байгаа учир Фронтын дайралт, шинэ зах зээлийн сегментийг хайх манлайлагчийн шинэчлэлтийг зогсоох зэрэг стратеги баримтлах хэрэгтэй гэж үзэж байна. Женерал Электриксийн матриц Жи-10 – сегментээ өөрчлөх, Ж-20, Ж-30- дэмжих, хамгаалах, Жи-1- хөрөнгө оруулалтыг багасгах /Дагагчийн стратеги/ Маркетингийн стратеги сегмент рүү чиглэх АНР Сиймхийд олох ашгаа нэмэгдүүлэхийн тулд маркетингийн албанд эдгээр асуудлуудыг хариуцуулах нь зүйтэй. Аалзны тор Дагагч – Сегмэнт рүү төвлөрөх Боумэний стратегийн цаг Тохирсон сегмент- Бага үнийг санал болгох нь зүйтэй юм. Үйлчилгээний үнэ цэнийг сайжруулахаас нааш үнийг нэмэгдүүлж болохгүй.
 52. 52. Стратегийг хэрэгжүүлэхэд анхаарах асуудлууд Үзүүлэлтүүд Анхаарах зүйлс Бүтээгдэхүүн Бүтээгдэхүүнээ гаргахдаа илүү анхаарах хэрэгтэй. Учир нь сегмент рүү чиглэсэн учираас тухайн сегментээ маш сайн судалсан байх ёстой. Тухайн сегментээ судалснаар яг ямар бүтээгдэхүүн гаргах, хэрхэн нэвтрүүлэх ёстойгоо шийднэ. Үнэ Үнийн хувьд тухайн сегментээ сайн судалснаар гаргаж ирнэ. Гэвч сегментэд чиглэсэн учираас хэрэглэгч цөөхөн байх учир ашгаа тооцоолсны үндсэн дээр үнээ тогтоох хэрэгтэй. Хуваарилалт Хувиарилалт цөөн байна. Тухайн сегмент хаана хамгийн их байна тэр газар нь л хувиарилалтаа хийх ёстой. Өөр газар хийвэл тухайн салбар алдагдалтай ажиллана гэсэн үг. Идэвхижүүлэлт Идэвхижүүлэлт хийхдээ тухайн сегментдээ яг тохирсон цөөн тоогоор хийх ёстой. Энэ нь зардлыг багасгана. Ажилчид Ажилчидын тухайд сегментийн хэрэглэгчээ хадгалж үлдэхээр сегментдээ чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулна.
 53. 53. Сонгосон маркетингийн стратегийн хэрэгжүүлэлт
 54. 54. Монголын үүрэн холбооны салбарын компаний маркетингийн стратегийн загвар боловсруулах нь
 55. 55. SWOT шинжилгээ Маркетингийн стратеги Үйл ажиллагааны хөтөлбөр Алдаа •Компанийн амьдралын мөчлөгийг буруу тодорхойлох •Буруу БСН-д хөрөнгө оруулах •Өрсөлдөгчийн төлөв байдлыг буруугаар ойлгох •Ашиггүй хөрөнгө оруулалт •БСН-ыг буруу үнэлэх •Брэндийн буруу хөгжүүлэлт •Салбарын ашигтай байдлыг сул мэдрэх •Буруу хувиарлалтын бодлого •Тохиромжгүй идэвхижүүлэлтийн хөтөлбөр •Хэрэглэгчээ алдах •Илүү зардал •Зах зээлд эзлэх хувиа алдах •Зөв үед хөрөнгө оруулалтаа татах Үүрэн холбооны операторууд маркетингийн стратегийг боловсруулж буй арга зүй Алдаа PEST болон 5 C шинжилгээг ашиглаагүйгээс үүсэх алдаа: •Бүтээгдэхүүний чиг хандлага буруу тодорхойлогдох •Зах зээлийн хэлбэрүүдийг буруу сонгох •Зах зээлийн сегментийн буруу сонголт •Хэрэглэгчийн бодит бус эрэлт •Өрсөлдөөний өнөөгийн төлөв байдал •Өрсөлдөгчийн давуу ба сул тал •Өрсөлдөөний гол асуудлууд •Шинэ технологи •Улс төрийн хууль тогтоомжийн өөрчлөлт •Эдийн засгийн орчны өөрчлөлт
 56. 56. Нөхцөл байдлын шинжилгээг дутуу хийснээр дараах асуудлууд үүсдэг. • Орчны нөхцөл байдлыг буруу дүгнэх • Бүтээгдэхүүний чиг хандлага буруу тодорхойлогдох • Зах зээлийн сегментийн буруу сонголт • Хэрэглэгчийн бодит бус эрэлт • Өрсөлдөөний өнөөгийн төлөв байдал • Өрсөлдөгчийн давуу ба сул тал • Өрсөлдөөний гол асуудлууд • Шинэ технологи • Улс төрийн хууль тогтоомжийн өөрчлөлт • Эдийн засгийн орчин гэх мэт асуудлууд үүсдэг.
 57. 57. Харин маркетингийн стратегийг буруу тодорхойлсноос гарах үр дагавар нь дараах гэж үзэж байна. •Компанийн амьдралын мөчлөгийг буруу тодорхойлох •Буруу БСН-д хөрөнгө оруулах •Ашиггүй хөрөнгө оруулалт •БСН-ыг буруу үнэлэх •Брэндийн буруу хөгжүүлэлт •Салбарын ашигтай байдлыг сул мэдрэх •Буруу хувиарлалтын бодлого •Тохиромжгүй идэвхижүүлэлтийн хөтөлбөр •Хэрэглэгчээ алдах, хэрэглэгчийг буруу тодорхойлох •Илүү их зардал •Зах зээлд эзлэх хувиа алдах •Зөв үед хөрөнгө оруулалтаа татах гэх мэт асуудлууд гардаг байна.
 58. 58. Тодорхой системчлэгдсэн арга зүйгээр маркетингийн стратегийг тодорхойлж хараахан чаддаггүй байна. Энэ нь дараах зүйлтэй холбоотой гэж судлаачийн зүгээс үзэж байна Үүнд: •Маркетингийн стратегийг боловсруулах тодорхой арга зүйг тогтсон байдлаар ашигладаггүй •Тухайн арга, аргачилалын талаар төдийлөн сайн мэдлэггүй •Аргыг ашиглахад мэргэжлийн болон хувь хүний өөрийн мэдлэг, ур чадвар дутмаг •Компаний зүгээс маркетингийн стратеги төлөвлөлтөнд ач холбогдол өгдөггүй •Сургалт болон мэргэжлийн зөвлөгөө дутмаг
 59. 59. Үүрэн холбооны салбарын компаний маркетингийн стратеги боловсруулах арга зүйн загвар
 60. 60. Маркетингийн стратегийн загварыг хэрэгжүүлэх санал, зөвлөмж
 61. 61. Нөхцөлбайдлыншинжилгээ Алхам Шинжилгээ Хийгдэх үйл ажиллагаа Алхам-1 PEST шинжилгээ хийгдэх PEST шинжилгээ хийгдэх ( PEST шинжилгээ хийгдсэнээр макро орчины нөлөөлөх хүчин зүйлс болох улс төр, эдийн засаг, нийгэм соёлын хүчин зүйлс, технологийн хүчин зүйлсийн талаас компанид нөлөөлөх хүчин зүйлс) тодорхой болно. 5 C шинжилгээ хийгдэх 5 C шинжилгээ хийгдсэнээр дотоод орчны нөлөөлөх хүчин зүйлс болох өрсөлдөгч, хэрэглэгч, хамтрагч, зуучид, компанийн өөрийн дотоод орчиноос стратеги төлөвлөлтөнд нөлөөлөх хүчин зүйлс болон макро орчины зүгээс нөлөөлөх хүчин зүйлс тодорхойлогдоно. SWOT шинжилгээ хийгдэх SWOT шинжилгээ нь нөхцөл байдлын шинжилгээнүүд болох PEST, 5 C шинжилгээнээс гарсан үр дүнг нэгтгэн компаний гадаад орчины зүгээс ирэх боломж, аюул заналыг компанийн үйл ажиллагаатай уялдуулан зохицуулна. Мөн дотоод орчны хүчин зүйлсийн давуу талаар сул талаа нөхөх, давуу талаараа боломжийг ашиглах мөн аюул заналаас хамгаалах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. Маркетингийн стратеги боловсруулах арга зүйн загварыг хэрэгжүүлэх үе шат
 62. 62. Стратегиболовсруулагдах Алхам-2 М.Портерийн өрсөлдөөний 5 хүчин зүйлийн шинжилгээ хийгдэх Зах зээлд компаний өрсөлдөх чадварт нөлөөлж байгаа хүрээлэн буй орчны хүчнүүдийг тодорхойлно. Зах зээлд шинэ өрсөлдөгч бий болох боломж, орлох бүтээгдэхүүн, худалдан авагчидийн эрх мэдэл, нийлүүлэгчидийн гэрээ, худалдаа хийх эрх мэдэл, салбарын өрсөлдөөний байдал тодорхойлогдоно. Алхам-3 Артур Дэ Литтлийн загвар хийгдэх Бизнесийн чадамж үнэлэгдэж салбарын стратеги тодорхой болно, Зах зээлийн төлөв байдал үнэлэгдэж тодорхойлогдоно, Өрсөлдөөний төлөв байдал үнэлэгдэх Алхам-4 Бостон консалтинг группын матриц, Женерал электрикийн матрицаар шинжлэнэ. Портерийн хүчин зүйлийн загвар болон Артур Дэ Литтлийн загварын хийгдсэн үр дүнд суурилан Бостон консалтинг группын матриц, Женерал электрикийн матрицаар шинжлэнэ. Брэндийн хөгжүүлэлтийн сонголт Маркетингийн иж бүрдлүүдийн (үнэ, хувиарлалт, идэвхижүүлэлт, бүтээгдэхүүний) стратегиуд тодорхойлогдоно Хөрөнгө оруултын шийдвэрүүд гарна. Алхам-5 AHP –ын загвар хийгдэх Маркетингийн иж бүрдлүүдийн стратегиудын хамгийн үр дүнтэй буюу ач холбогдолтой байдлаар тактикууд эрэмбэлэгдэнэ. Алхам-6 Аалзын тор хийгдэх Маркетингийн иж бүрдлүүдийн өнөөгийн төрх байдал тодорхойлогдоно. Алхам-7 Боумэний стратегийн цаг хийгдэх Брэндийн үнэ цэнэ тодорхойлогдоно Алхам-8 Маркетингийн стратеги Маркетингийн стратеги тодорхойлогдоно.
 63. 63. Онолын судалгааны хүрээнд нөхцөл байдлын шинжилгээний аргууд болох SWOT, PESTEL, 5С шинжилгээний аргыг, мөн стратегийг тодорхойлдог үндсэн 20 аргыг харьцуулан судлаж үзсэн болно. Эдгээр стратегийг тодорхойлдог аргуудад судлаачийн зүгээс дараах 3 бүлэг, 17 дэд шалгуур үзүүлэлтийг дэвшүүлэн тавьсан.Үүнд: • Стратегийн шинжилгээний аргууд нь ямар асуудалд төвлөрдөг • Бизнесийн бусад стратегиудтай хэрхэн уялддаг • Үндсэн зорилго, үр дүн нь юунд чиглэгддэг болохыг тодруулахыг зорьсон юм. ЕРӨНХИЙ ДҮГНЭЛТ Дээрх шалгууруудын хүрээнд аргуудыг дүгнэж үзээд хамгийн өндөр үнэлгээ авсан 7 аргыг сонгосон. Эдгээр аргуудыг Монголын үүрэн холбооны салбарын нөхцөл байдлын шинжилгээгээр гарсан үр дүн дээр суурилан ашигласан болно.
 64. 64. Шинжилгээний аргуудыг харьцуулан судлаж, дараах 7 аргыг хамгийн найдвартай , оновчтой арга гэж сонгож авсан. Үүнд: -Майкл Портерийн өрсөлдөөний 5 хүчин зүйлийн шинжилгээ -Бостон Консалт грүппийн матриц -Женерал Электрикийн матриц -Артур Дэ Литтлийн загвар -Аналитик шаталсан загвар -Аалзны тор шинжилгээ -Боумений цаг загвар
 65. 65. Найдвартай, оновчтой тодорхойлогдсон маркетингийн стратеги нь дараах шинж чанартай гэж үзэж байна. -Хэрэглэгчийн тоо нэмэгдэх -Зах зээлд эзлэх байрь суурь нэмэгдэх -Борлуулалт нэмэгдэх -Ашиг нэмэгдэх Эдгээр 4 үзүүлэлтийн аль нэг нь биелсэн тохиолдолд тухайн маркетингийн стратегийг зөв тодорхойлогдсон гэж үзэж болно. Дэвшүүлж буй санал, судалгаа шинжилгээний нэгдсэн систем дээр үндэслэн салбарын үйл ажиллагааны онцлог байдалд тохирсон “Маркетингийн стратегийн загвар”-ыг боловсруулах оролдлого хийсэн болно.
 66. 66. Анхаарал тавьсанд баярлалаа

×