สื่อประกอบการสอนเรื่องสัตว์ครึ่งบก ครึ่งน้ำ

5,811 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,811
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
16
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สื่อประกอบการสอนเรื่องสัตว์ครึ่งบก ครึ่งน้ำ

  1. 1. ่ ั สัตว์ครึ่ งบกครึ่ งน้ ำ หมำยถึง สัตว์ที่สำมำรถอำศัยอยูได้ท้ งในน้ ำและบนบก เช่น กบ เขียด อึ่งอ่ำง คำงคกสัตว์เหล่ำนี้เป็ นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง ผิวหนังเป็ นมัน ชื้นตลอดเวลำ ไม่มีเกล็ด นิ่ม สัตว์เหล่ำนี้ โดยมำกจะออกลูกเป็ นไข่ จำกนั้นจะเปลี่ยนเป็ นสัตว์น้ ำที่หำกินในน้ ำ
  2. 2. อวัยวะของสัตว์ครึ่ งบกครึ่ งน้ ำ สัตว์พวกนี้เป็ นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังสำมำรถที่จะอำศัยทั้งบนบกและในน้ ำ เรี ยกว่ำ สัตว์ครึ่ งบกครึ่ งน้ ำ มีกบ เขียด อึ่งอ่ำง ปำด คำงคก เป็ นต้น เป็ นสัตว์เลือดเย็นอุณหภูมิในร่ ำงกำยจะเปลี่ยนแปลงตำมอุณหภูมิของสิ่ งแวดล้อม ลำตัวของกบแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนได้แก่ ส่ วนหัว ประกอบด้วยอวัยวะ เช่น สมอง จมูก ตำหู ส่ วนลำตัว อวัยวะภำยในจะประกอบไปด้วยหัวใจ ตับ กระเพำะ ไต
  3. 3. ระบบทางเดินอาหาร ท่ อทางเดินอาหารประกอบด้ วย ปำก ภำยในโพรงปำกจะประกอบด้วย ต่อมนำเมือก สำหรับคลุกเคล้ำ อำหำรให้อ่อนนุ่ม หลอดหำยใจ ช่วยในกำรเคลื่อนย้ำยอำหำรเข้ำสู่หลอดอำหำร หลอดอำหำร มีต่อมสร้ำงน้ ำย่อยกระจำยอยู่ ทำหน้ำที่ส่งอำหำรเข้ำสู่ กระเพำะอำหำร กระเพำะอำหำร ผนังของกระเพำะอำหำรมีต่อมสร้ำงน้ ำย่อยหลำยชนิด ่ น้ ำย่อยเหล่ำนี้ทำหน้ำที่ยอยอำหำร
  4. 4.  ลำไส้เล็ก มีหน้ำที่ดูดซึมอำหำรเข้ำสู่ระบบกระแสเลือดไปเลี้ยงส่ วนต่ำงๆ ของร่ ำงกำย ลำไส้ใหญ่ รับกำกอำหำรขับออกนอกร่ ำงกำยทำงช่องถ่ำยรวมระบบ ทำงเดินหำยใจของสัตว์ครึ่ งบกครึ่ งน้ ำในขณะที่ยงเป็ นตัวอ่อนหรื อ ั ่ ลูกอ๊อด จะอำศัยอยูในน้ ำจะแลกเปลี่ยนแก๊สที่เหงือกคล้ำยปลำ เมื่อ ลูกอ๊อดเปลี่ยนเป็ นตัวเต็มวัย เหงือกจะหำยไปแต่จะใช้ผิวหนังกับปอดใน กำรแลกเปลี่ยนแก๊สแทน ลักษณะปอดจะมีลกษณะเป็ นถุงบำงๆ 2 ถุง อยู่ ั ภำยในช่องลำตัวติดกับช่องปำก ไม่มีกระดูกซี่โครงและกระบังลมทำให้ ขั้นตอนกำรหำยใจแตกต่ำงจำกคน
  5. 5. ลักษณะการเจริญเติบโต
  6. 6. ลักษณะการเจริญเติบโต ั จะมีกำรปฏิสนธิ กนภำยนอกโดยมีตวเมียวำงไข่แล้วตัวผูจะปล่อย ั ้ ั น้ ำเชื้อเข้ำไปที่ไข่ทำให้เกิดกำรปฏิสนธิ กนขึ้นไข่ที่ปฏิสนธิ แล้วจะฟักตัว ออกมำเป็ นตัวอ่อนที่เรี ยกกันว่ำ ลูกอ๊อด ในช่วงเวลำนี้ลกอ๊อดจะอำศัยอยู่ ู ในน้ ำ มีหำงยำว ใช้เหงือกในกำรหำยใจคล้ำยปลำ ลูกอ๊อดโตขึ้นขำจะเริ่ ม งอกออกมำ หำงที่ยำวก็จะเริ่ มหดลง ปอดจะเริ่ มพัฒนำขึ้น เมื่อโตเต็มวัย สมบูรณ์หำงจะหำยไปและจะหำยใจด้วยปอด กินแมลงเป็ นอำหำรและจะ ่ อำศัยอยูบนบกเป็ นส่ วนใหญ่

×