Your SlideShare is downloading. ×
0
Apologetics - สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเชื่อของศาสนาคริสต์
Apologetics - สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเชื่อของศาสนาคริสต์
Apologetics - สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเชื่อของศาสนาคริสต์
Apologetics - สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเชื่อของศาสนาคริสต์
Apologetics - สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเชื่อของศาสนาคริสต์
Apologetics - สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเชื่อของศาสนาคริสต์
Apologetics - สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเชื่อของศาสนาคริสต์
Apologetics - สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเชื่อของศาสนาคริสต์
Apologetics - สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเชื่อของศาสนาคริสต์
Apologetics - สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเชื่อของศาสนาคริสต์
Apologetics - สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเชื่อของศาสนาคริสต์
Apologetics - สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเชื่อของศาสนาคริสต์
Apologetics - สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเชื่อของศาสนาคริสต์
Apologetics - สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเชื่อของศาสนาคริสต์
Apologetics - สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเชื่อของศาสนาคริสต์
Apologetics - สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเชื่อของศาสนาคริสต์
Apologetics - สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเชื่อของศาสนาคริสต์
Apologetics - สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเชื่อของศาสนาคริสต์
Apologetics - สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเชื่อของศาสนาคริสต์
Apologetics - สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเชื่อของศาสนาคริสต์
Apologetics - สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเชื่อของศาสนาคริสต์
Apologetics - สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเชื่อของศาสนาคริสต์
Apologetics - สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเชื่อของศาสนาคริสต์
Apologetics - สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเชื่อของศาสนาคริสต์
Apologetics - สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเชื่อของศาสนาคริสต์
Apologetics - สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเชื่อของศาสนาคริสต์
Apologetics - สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเชื่อของศาสนาคริสต์
Apologetics - สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเชื่อของศาสนาคริสต์
Apologetics - สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเชื่อของศาสนาคริสต์
Apologetics - สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเชื่อของศาสนาคริสต์
Apologetics - สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเชื่อของศาสนาคริสต์
Apologetics - สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเชื่อของศาสนาคริสต์
Apologetics - สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเชื่อของศาสนาคริสต์
Apologetics - สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเชื่อของศาสนาคริสต์
Apologetics - สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเชื่อของศาสนาคริสต์
Apologetics - สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเชื่อของศาสนาคริสต์
Apologetics - สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเชื่อของศาสนาคริสต์
Apologetics - สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเชื่อของศาสนาคริสต์
Apologetics - สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเชื่อของศาสนาคริสต์
Apologetics - สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเชื่อของศาสนาคริสต์
Apologetics - สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเชื่อของศาสนาคริสต์
Apologetics - สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเชื่อของศาสนาคริสต์
Apologetics - สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเชื่อของศาสนาคริสต์
Apologetics - สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเชื่อของศาสนาคริสต์
Apologetics - สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเชื่อของศาสนาคริสต์
Apologetics - สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเชื่อของศาสนาคริสต์
Apologetics - สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเชื่อของศาสนาคริสต์
Apologetics - สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเชื่อของศาสนาคริสต์
Apologetics - สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเชื่อของศาสนาคริสต์
Apologetics - สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเชื่อของศาสนาคริสต์
Apologetics - สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเชื่อของศาสนาคริสต์
Apologetics - สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเชื่อของศาสนาคริสต์
Apologetics - สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเชื่อของศาสนาคริสต์
Apologetics - สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเชื่อของศาสนาคริสต์
Apologetics - สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเชื่อของศาสนาคริสต์
Apologetics - สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเชื่อของศาสนาคริสต์
Apologetics - สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเชื่อของศาสนาคริสต์
Apologetics - สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเชื่อของศาสนาคริสต์
Apologetics - สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเชื่อของศาสนาคริสต์
Apologetics - สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเชื่อของศาสนาคริสต์
Apologetics - สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเชื่อของศาสนาคริสต์
Apologetics - สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเชื่อของศาสนาคริสต์
Apologetics - สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเชื่อของศาสนาคริสต์
Apologetics - สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเชื่อของศาสนาคริสต์
Apologetics - สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเชื่อของศาสนาคริสต์
Apologetics - สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเชื่อของศาสนาคริสต์
Apologetics - สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเชื่อของศาสนาคริสต์
Apologetics - สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเชื่อของศาสนาคริสต์
Apologetics - สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเชื่อของศาสนาคริสต์
Apologetics - สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเชื่อของศาสนาคริสต์
Apologetics - สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเชื่อของศาสนาคริสต์
Apologetics - สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเชื่อของศาสนาคริสต์
Apologetics - สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเชื่อของศาสนาคริสต์
Apologetics - สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเชื่อของศาสนาคริสต์
Apologetics - สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเชื่อของศาสนาคริสต์
Apologetics - สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเชื่อของศาสนาคริสต์
Apologetics - สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเชื่อของศาสนาคริสต์
Apologetics - สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเชื่อของศาสนาคริสต์
Apologetics - สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเชื่อของศาสนาคริสต์
Apologetics - สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเชื่อของศาสนาคริสต์
Apologetics - สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเชื่อของศาสนาคริสต์
Apologetics - สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเชื่อของศาสนาคริสต์
Apologetics - สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเชื่อของศาสนาคริสต์
Apologetics - สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเชื่อของศาสนาคริสต์
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Apologetics - สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเชื่อของศาสนาคริสต์

210

Published on

Apologetics - สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเชื่อของศาสนาคริสต์

Apologetics - สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเชื่อของศาสนาคริสต์

Published in: Education, Spiritual
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
210
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide
 • The first purpose of apologetics is to validate the truth of Christianity. This aspect of apologetics involves employing philosophical arguments as well as providing empirical and historical evidences for the Christian faith. The end goal is to develop a rational and reasonable case for Christianity in the midst of a world teeming with opposing beliefs and worldviews.
 • The second purpose of apologetics is to save the lost. Apologetics is not employed merely to win an argument, but is instead used to persuade unbelievers of the truthfulness of the gospel message by supplying reasonable arguments and evidence that demonstrate why Christianity should be embraced. The desired end result is the salvation of the unbeliever. The only reason a person should believe the gospel and commit their lives to Christ is because Christianity is true.
 • Apologetics can help guide skeptics and unbelievers through today’s bewildering worldview maze by showcasing the facts and evidences behind Christianity that lead them directly to God’s truth and their salvation.
 • The third purpose of apologetics is to strengthen the church. Attacks from atheists and skeptics can oftentimes leave believers with doubts and a weakened faith. Apologetics supplies the Christian with rational, logical, and evidential truths that undergird their trust in the Bible and the core teachings of the faith so that they aren’t moved by skeptical attacks and are able to defend what and why they believe.
 • The fourth purpose of apologetics is to refute error. Apologetics is used to meet the oftentimes caustic challenge of atheists as well as refute the erroneous teaching of other faiths and worldviews. The goal is to defend and uphold God’s truth and demonstrate the errors being spread by Christianity’s opponents.
 • Lastly, it should be understood that apologetics is not the ultimate cause of a person’s salvation; it is God who saves and it is He who opens the blind eyes and deaf ears so that His gospel message can be accepted. Apologetics is not about ‘talking someone into the faith’, but rather is one of the instruments God uses to drive His truth into people’s hearts and minds.
 • Transcript

  • 1. The Essentials of Apologetics – Why Apologetics?Why Apologetics?
  • 2. The Essentials of Apologetics – Why Apologetics?Why Apologetics?
  • 3. The Essentials of Apologetics – Why Apologetics?Why Apologetics?
  • 4. The Essentials of Apologetics – Why Apologetics?Why Apologetics?
  • 5. The Essentials of Apologetics – Why Apologetics?Why Apologetics?
  • 6. The Essentials of Apologetics – Why Apologetics?Why Apologetics?
  • 7. • Apologetics helps guide skeptics and unbelieversthrough today‟s worldview maze.• Uses facts and evidences that lead to God‟s truthand their salvation.
  • 8. “A woman named Lydia, from the city of Thyatira, a seller of purplefabrics, a worshiper of God, was listening; and the Lord opened herheart to respond to the things spoken by Paul.” – Acts 16:14
  • 9. • The third purpose of apologetics is to strengthen thechurch.• Attacks from atheists and skeptics can leave believers withdoubts and a weakened faith.• Apologetics supplies the Christian with rational, logical,and evidential truths that undergird their trust in the Bible.
  • 10. "But solid food is for the mature,who because of practice have theirsenses trained to discern good andevil."- Hebrews 5:14Strengthen the Church
  • 11. • The fourth purpose of apologetics is to refute error.• The goal is to defend and uphold God‟s truth.
  • 12. “The Lord‟s bond-servant must not bequarrelsome, but be kind to all, able to teach,patient when wronged, with gentleness correctingthose who are in opposition, if perhaps God maygrant them repentance leading to the knowledgeof the truth”– 2 Timothy 2:24–25“He must hold firmly to the trustworthy messageas it has been taught, so that he can encourageothers by sound doctrine and refute those whooppose it.”– Titus 1:9
  • 13. “We are destroying speculations and every lofty thing raised upagainst the knowledge of God, and we are taking every thoughtcaptive to the obedience of Christ”- 2 Corinthians 10:5
  • 14. The Essentials of Apologetics – Why Apologetics?Why Apologetics?
  • 15. Acts 17:16 Now while Paul waited for them at Athens, his spirit was stirred within him whenhe saw the city wholly given to idolatry.Acts17: 17 Therefore he disputed in the synagogue with the Jews, and with the devoutpersons, and in the marketplace daily with those who met with him.
  • 16. Then certain philosophers of the Epicureans and of the Stoics encountered him. And somesaid, “What will this babbler say?” And some others said, “He seemeth to be a proclaimerof strange gods,” because he preached unto them Jesus and the resurrection.Believed all things came directly form the earth itself (evolutionism).Parallels may be drawn to Buddhism, which similarly emphasizes a lack ofdivine interference. Buddhism also resembles Epicureanism in itstemperateness, including the belief that great excesses leads to greatdissatisfaction.Stressed a simple lifestyle but were pantheistic. According to theStoics, the universe is a material, reasoning substance, known as Godor Nature.
  • 17. 22 Then Paul stood in the midst of Mars’ Hill and said, “Ye men of Athens, I perceive that inall things ye are too superstitious.23 For as I passed by and beheld your devotions, I found an altar with this inscription: ‘To theUnknown God’. Whom therefore ye worship in ignorance, Him I declare unto you.
  • 18. 24 God who made the world and all things therein, seeing that He is Lord of Heaven andearth, dwelleth not in temples made with hands.25 Neither is He worshiped with men’s hands, as though He needed anything, seeing Hegiveth to all life, and breath, and all things.
  • 19. 31 because He hath appointed a Day in which He will judge the world in righteousness bythat Man whom He hath ordained. Of this He hath given assurance unto all men, in that Hehath raised Him from the dead.”30 The times of this ignorance God overlooked, but now He commandeth all meneverywhere to repent,
  • 20. *There is one, and only one, true God—He is Lord of Heavenand Earth (vs 23–24).*This God is the Creator—the world did not make itself (v.24).*Life comes from God—He gives all men life and breath, andeverything else (v. 25).
  • 21. *Their evolutionary worldview was incorrect—we are all descendedfrom one man whom God made (v. 26).*Their pantheistic worldview was incorrect—if they were God’soffspring (as they acknowledged), then God could not be made ofgold or silver or stone, a product of man’s design and skill (v. 29).*Repent! Only then did Paul go on to tell them that this personalCreator God commands all people everywhere to repent, becauseall mankind is accountable to Him and will one day be judged by the(Jesus Christ) whom God raised from the dead (vs 30–31).
  • 22. What was not mentioned in this interaction?In fact, what is not mentioned in the entire bookof Acts?
  • 23. ConclusionsFinal Thoughts
  • 24. Final Important Points…• Lastly, it should be understood that apologetics is not the ultimate causeof a person‟s salvation.• God is the one who saves.• Apologetics is not about „talking someone into the faith‟, but rather is oneof the instruments God uses to drive His truth into people‟s hearts andminds.
  • 25. Brief Biography(10 May 1816 – 10 June 1900)was the first Anglican bishop of Liverpool.*Ryle was educated at Eton and at Oxford, where he was Craven Scholar in 1836.*The son of a wealthy banker, he was destined for a career in politics before choosing a pathof ordained ministry.*While hearing Ephesians 2 read in church in 1838, he was changed forever. He nowunderstood what the gospel of grace and salvation through faith in Christ alone really meant.*For 38 years he was a parish vicar; he became a leader of the evangelical party in theChurch of England.
  • 26. Ryle on the Sovereignty of God andthe Bible.• “I cannot understand how any one can be called a believer of the Bible who deniesGods providence over this world. For my own part, I believe thoroughly that Godhas not changed. I believe that He is governing all things on earth as much now asHe was in the Old Testament days.”• “Just as the telescope and microscope show us that there is order and design in allthe works of God’s hand, from the greatest planet down to the least insect, sodoes the Bible teach us that there is wisdom, order and design in all the events ofour daily life. There is no such thing as “chance”, “luck”, or “accident” in theChristian journey through this world. All is arranged and appointed by God: and allthings are ‘working together’ for the believer’s good (Rom. 8:28).”
  • 27. Brief Biography, FRS (12 February 1809 – 19 April 1882)was an English naturalist. He established that all species of life havedescended over time from common ancestors, and proposed thescientific theory that this branching pattern of evolution resulted from aprocess that he called natural selection.*Darwins was educated at the University of Edinburgh and then later at the University of Cambridge.*When going to Cambridge to become an Anglican clergyman, he did not doubt the literal truth of the Bible.*His five-year voyage on HMS Beagle established him as an eminent geologist whose observations and theoriessupported Charles Lyells uniformitarian ideas.*By his return he was critical of the Bible as history, and wondered why all religions should not be equally valid.*He was increasingly troubled by the problem of evil.* The death of his ten-year-old daughter was very traumatic for Darwin.
  • 28. Darwin on the Bible and God!• “Thus disbelief {in the Bible} crept over me at a very slowrate, but was at last complete. The rate was so slow that Ifelt no distress, and have never since doubted even for asingle second that my conclusion was correct. I can indeedhardly see how anyone ought to wish Christianity to betrue; for if so the plain language of the text seems to showthat the men who do not believe, and this would includemy Father, Brother and almost all my best friends, will beeverlastingly punished. And this is a damnable doctrine.”
  • 29. Similarities!• 1. Both lived in Victorian England at thesame time (had the same political andsocial influences, etc.)• 2. Both had an early religious upbringing.• 3. Both received superior educations.• 4. Both experienced family deaths thatimpacted them greatly. (Darwin 3 children,Ryle two wives)
  • 30. Differences!• 1. Each developed a differentworldview!– Ryle – The Bible’s history is trueand accurate in all matters.– Darwin – The Bible is not true andis not an accurate account ofhistory (especially in the scientificsense)
  • 31. Total Available Knowledge in the Universe
  • 32. Total Available Knowledge in the UniverseMy Knowledge
  • 33. My Knowledge
  • 34. My KnowledgeKnowledgefrom birth
  • 35. My KnowledgeKnowledgefrom birthFrom parents, friends,teachers, media, etc.,
  • 36. My KnowledgeKnowledgefrom birthFrom parents, friends,teachers, media, etc.,
  • 37. Total Available Knowledge in the UniverseMy Knowledge
  • 38. Total Available Knowledge in the UniverseHow do weunderstandinformation beyondour ownknowledge?
  • 39. Total Available Knowledge in the UniverseHow do weunderstandinformation beyondour ownknowledge?
  • 40. Total Available Knowledge in the UniverseHow do weunderstandinformation beyondour ownknowledge?
  • 41. :
  • 42. #1 – Evolution istrue. There is no God!:
  • 43. #1 – Evolution istrue. There is no God!:
  • 44. #1 – Evolution istrue. There is no God!#1 – Slowformation over millions ofyears!:
  • 45. #1 – Evolution istrue. There is no God!#1 – Slowformation over millions ofyears!#2 – Godexists. The Bible is True!:
  • 46. #1 – Evolution istrue. There is no God!#2 – Biblical Floodburied animals and produced thefossils quickly!#1 – Slowformation over millions ofyears!#2 – Godexists. The Bible is True!:
  • 47. There is no problem with the evidence, just the interpretation of the evidence.It is a presuppositional issue!:
  • 48. We must Interpret all past evidence!
  • 49. →→YES! They are in the same species. They are bothdomestic dogs.Evidence can be deceiving!!
  • 50. Are tribes in the South American rain forest more primitive formsof humans than we are?Did dinosaurs live before humans?Were the people who lived in caves and used simple tools not veryintelligent?Did Noah lack special tools or equipment to build the Ark?Are the stars older than the earth?Is there more than one race?Does it take millions of years to form fossils, oil, coal, or
  • 51. Are tribes in the South American rain forest more primitive formsof humans than we are?Did dinosaurs live before humans?Were the people who lived in caves and used simple tools not veryintelligent?Did Noah lack special tools or equipment to build the Ark?Are the stars older than the earth?Is there more than one race?Does it take millions of years to form fossils, oil, coal, orNoNoNoNoNoNoNoNo A YES answer below means that youhave been influenced byevolutionary concepts.
  • 52. ““Evolution *is+ a theory universally acceptednot because it can be proven by logicalcoherent evidence to be true, but because theonly alternative, special creation, is clearlyincredible.” Professor D.M.S. Watson
  • 53. 8/23/09
  • 54. 8/23/09
  • 55. 8/23/09
  • 56. 8/23/09
  • 57. WorldviewAtheist (NoGod Exists)Christian(God Exists)
  • 58. Worldview Whatdoes 2 + 2equal?Atheist (NoGod Exists)4Christian(God Exists)4
  • 59. Worldview Whatdoes 2 + 2equal?Does 2 + 2alwaysequal 4?Atheist (NoGod Exists)4 YesChristian(God Exists)4 Yes
  • 60. Worldview Whatdoes 2 + 2equal?Does 2 + 2alwaysequal 4?Is there auniversal lawofmathematics?Atheist (NoGod Exists)4 Yes YesChristian(God Exists)4 Yes Yes
  • 61. Worldview Whatdoes 2 + 2equal?Does 2 + 2alwaysequal 4?Is there auniversal lawofmathematics?Is theuniversal lawmaterial orimmaterial?Atheist (NoGod Exists)4 Yes Yes immaterialChristian(God Exists)4 Yes Yes immaterial
  • 62. Worldview Whatdoes 2 + 2equal?Does 2 + 2alwaysequal 4?Is there auniversal lawofmathematics?Is theuniversal lawmaterial orimmaterial?Where did thisuniversal lawcome from?Atheist (NoGod Exists)4 Yes Yes immaterial I don’t know, itevolved.Christian(God Exists)4 Yes Yes immaterial God, he set alluniversal lawsin motion andthey mustabide by Hisunchangingcharacter!
  • 63. Worldview Whatdoes 2 + 2equal?Does 2 + 2alwaysequal 4?Is there auniversal lawofmathematics?Is theuniversal lawmaterial orimmaterial?Where did thisuniversal lawcome from?Questions that follow.Atheist (NoGod Exists)4 Yes Yes immaterial I don’t know, itevolved.How did a universal immateriallaw come about by chance?Can you trust your own brain ifit evolved by chance?How do you make sense of thelaws of logic if everything cameabout by chance?Christian(God Exists)4 Yes Yes immaterial God, he set alluniversal lawsin motion andthey mustabide by Hisunchangingcharacter!
  • 64. Worldview Whatdoes 2 + 2equal?Does 2 + 2alwaysequal 4?Is there auniversal lawofmathematics?Is theuniversal lawmaterial orimmaterial?Where did thisuniversal lawcome from?Questions that follow.Atheist (NoGod Exists)4 Yes Yes immaterial I don’t know, itevolved.How did a universal immateriallaw come about by chance?Can you trust your own brain ifit evolved by chance?How do you make sense of thelaws of logic if everything cameabout by chance?Christian(God Exists)4 Yes Yes immaterial God, he set alluniversal lawsin motion andthey mustabide by Hisunchangingcharacter!
  • 65. Worldview Whatdoes 2 + 2equal?Does 2 + 2alwaysequal 4?Is there auniversal lawofmathematics?Is theuniversal lawmaterial orimmaterial?Where did thisuniversal lawcome from?Questions that follow.Atheist (NoGod Exists)4 Yes Yes immaterial I don’t know, itevolved.How did a universal immateriallaw come about by chance?Can you trust your own brain ifit evolved by chance?How do you make sense of thelaws of logic if everything cameabout by chance?Christian(God Exists)4 Yes Yes immaterial God, he set alluniversal lawsin motion andthey mustabide by Hisunchangingcharacter!… it’s not that one thingproves that Christianity istrue, it is that everythingfits when one presupposesChristianity. G.K.Chesterton
  • 66. Laws of Logic are Universal and couldn’t exist unless they came from the Mind of God!
  • 67. The Bible is

  ×